Sunteți pe pagina 1din 147

ffi }K-TrqffiffiF

$:"*;&
H-,.{i;

ffi-ffi3ffiKffii&
wffi
Wffi#€ffi-"
& re.#-Kj
ffi,'Kffi l'*
ffiffiH,_-=

'.&' g * "
tr ffi}$'H' rupv ffili|{$$'-ff $-$
LJffi-& K_i l%"ilffiffifl_,\,' *,r\ i i_:{_j.
A${.&fl-}
?#ffi{3
II\TRODUCERE

autor in anii 2004 - 2006' la


Prezentul volum cuprind.e materialul predat de

de anul I, specializarca' Informati'c6"


cursul de Logi,cfr,Ei teori,anumerelor, studenlilor

a fost novoie de o selectare severx a


Deoarece cursul se intinde d"oar pe un semestru,
qi cele care stau la
materialului, pxstrf,nd doar elementele cu aplicalii in informaticd'

bazatd' pe o succesiunecoerentd
baza acestora, asigura^ndastfel o construclie riguroasa

a ralionamentelor'

Primeled.oudcapitoleauaplicaliidirectechiarinconstrucliacalculatoarelor.

folositx' qi in capitolul II' la vaiualia


Algebra boolea,n5, stuidiatd, in capitolul I este

capitolul III' intervin in mod explicit in


forrnulelor logice. Relaliile binare, abordate tn

Reprezentarea numelelor reale intr-o


capitolul V, iar in mod implicit qi in capitolul W'

preg5tirii unui informatician'


bazd,d.enumeralie, tratatd, in capitoiul IV, indispensabild'

intervine gi in cadrul demonstraliilor din capitoiul v' capitolul vI se referd' Ia numere

in i*formgtip6" tn ultimul paragraf


intregr qi este elaborat tot in ideea aplicabilit6lii

nur,nenelo4':pqturale mai mici dec6t


al acestui capitol, indicatorul lui Euler (numdrul

cadrul scherne'ide cpdifica're, cunoscut sub


un numdr dat gi prime cu el) este folosit in
denumirea RSA. Menliond,m cd expresia indicatorului lui Euler a fost dedusd,pe baaa

aqanumitei formnile a i,ncluderii, Ei,exeluderi,i, referitoare la numerele cardinale, formuld

tratatd, in capitolul antsior.

Cursul de fa!d, ofer5 cunoqtinle necesare pentru abordarea in a,nii urmd.tori

a unor teme din domeniul informaticii cum sunt: PROLOG, Algoritmica grafuriior,

Securizarea datelor etc,

Pentru o parcurgere mai facild, a materialului, formulele au fost notate in

mod independent pentru fiecare demonstrafie (contrar uzanlelor). Marea majoritate a

afirmaliilor este complet demonstratd. Notiunile introduse sunt insolite de exemple gi

comentarii.

Jin sd. aduc mu$umiri pe aceastd,cale. referenlilor, care au consacrat timp

pentru analiza materialului din acest volum.

AqteptXm qi eventuale sugestii din partea cititorilor, acestea urrnAnd a fi luate

in considerare la o viitoa,re edilie.

20.07.2006 AUTORUL

1{
CAPITOLULI
ALGEBRALI.NGEORGEBOOLE

I.t. Definilia qi proprietS,!ilealgebreibooleene

Definilia I.1.1. (M;Y,n) estelatice &' U esteo mu$imenevidx iar V, A

sunt doud,operalii algebricebinare (disjunclia, conjunclia) definite Pe M, care satisfac

condiliile:Va,b,c €. M,

aY b :bV o, a Ab :b A a comutativitatea

(ov b) V c : av (bVc), (aA b) A c: aA (bA c) asociativitatea

aV(aAb): a, aA(avb):a absorbtia

RemarcaI.1.1. Anatiz6nd cele qaseproprietd,li din definilie, se observS'cd'

inlocuind in oricare dintre condilii o operalie prin cealaltd,(gi reciproc) se obtrinetot o

proprietate din definilie. AEadarse poate emrnla principiul dualitd,tii pentru latice:

Dacd,intr-o propozilie adevaratS,din teoria laticelor se tnlocuiegteo operalie


propo-
prin cealalt5 (qi reciproc) se obline de asemeneao propozilie adevaratd,(numitd'

primei propozitii)'
zifia dual5 corespnnzd,toare
Propozifia I.1-.1. tn oriceiatice (M;v,A), Va e M avemaV a: a si

a Aa: a (idempotenla).
absorblie "b"gPti'a.
Demonstrafie. a v o ay (aA (o v b))

A doua relatie ce trebuia demonstratd este duala primeia. fl

Deffnifia I.L.z.ln lu,ticea(M;Y,A) definimrelalia binard (M,M,<) astfet

<,L {@,b)eMxM:avb:b}

Propozifia I.1.2. Au loc urm5toarele:

i) Relafia { definitd, mai inainte, este relalie de ordine.

ii) Pentru orice o, b e M, avem a ;.b<:' a Ab: a.

Demonstralie.

i) -Reflexivitatea: a I a (+==+a V a : a).

-Tranzitivitatea:alb (<==+aVb: b) si b < c (e> bV c: c) implicd

aV c:aV ( b V c ): ( o V b )V c : b y c : c .

-Antisimetria: Din a 1b (e+ a V b: b) si b < a (<+ bv a: a), d.educem \.

g_bVa: aVb=b.J

i i ) N e c e s i t a t e aa.l b e a V b : b + aAb: aA(avb;ub"giti"o.


S u f i c i e n $ aa. A b : a * aV b :(a nb)V b : bV (bA a): b. a

Deftni{ia I.1.3. p este cel mai mic (sau primul) element al laticei (M;v ,A) *5

$ p e M qi V a € M are \oc p I a; u este eI mai mare (sau ul-


-\
'giVo
timui) ebmantaliaticei (M;v,A) +5 ue M €M ateloca'.u.

Remarca L1.2. intr-o latice (M;V,A), care adrnite un prim element p gi un

ultim elementu,, axeloc Va € M aV p: a, a Ap: P, a AtL: cLqi a V LL:'t"1.

Demonstrafie. Se foloseqtedefinilia I.1.2. (a relaliei (M,M,<) ), definilia

I.1.3., precum qi propozilia I.1.2. ii). n

Propozifia I.1.3. Dacd intr-o latice {M;V,A} existd un prim (uttim) ele-

ment, acesta este unic.

Demonstrafie. Presupunem c5, at|,t p c6,t qi y' este prim element al laticei.

Din definilia L1.3. rezultd, cd p 3 f Si d { p, deci pV d :3rl respectiv y' Y p :F, de

unde deducemcd p:d .

ln mod asemdnator se demonsheaza,qi unicitatea iui u. n

PropozifiaI.L.4. in orice latice finitd, (M;V,A) exista un prim gi un ultim

element in raport cu relatia { .

D e m o n s t r a l i eF. i e M : {or,...,an}qi p:: o t A . . . A a r , . F i er € M u n e l e m e n t

oareca,re.Exista utr o; e M , i € {1, ...,nl,astfel ca tr: a;.. Avem cd,

idu-pit"ola
p Ar: ( a r n . . . n a r A . . . n o " r )A o o & 1n . . . n a n : p
adicd,p 3 n.

Similar se aratd cd,u:: a1V...V an este ultimui element a lui M . tr

Deftnilia I.1.4. Laticea (M;v,A) este distributivd,+S Va, b,c € M a,re

ioc a A (b v c) : (aA b) v (aA c).

Rernarca I.1.3. Dacd. intr*o latice are loc condilia din definitia anterioard,,

a t u n c ia r e l o c q i V o , b , c e M av (bAc): (avb)A(aVc) (qireciproc).

Demonstratie.

(avb)A(av";distributivit"t"((ovb)Aa)v((avb)Ac)ubu=,bti"av((avD)4";distributivitate

disiribglivitat"aV((aAc)v(bAc))asociativitate(av(anc))v(bnc)abeorblieav(bAc).tr

Deffnilia I.L.5. O latice (M;Y,A) este complementat6d+ ea ad.mite un

primelementpgiun ultim elementu siYa € M 3Ae M astfelincA,toAo:P gi

aYd,:u.

ln acest caa zicemcd,d este ehmentul compiementaral lui a.

se noteaad,:(M;V , A,- ,P,u).


O latice complementatS,

Propozifia I.1.5. Dacd, (M;v,, A,- ,p,u) esteo laticecomplementatX,


atunci

Yae M avem:F:u,u:P.

Demonstra! ie. pE ,1, si u 6*unu


complementaritate "o*pb*stttttutt
p.n
Fv p
se mrmeqtealgebrd
Definitia I.1.6. O latice distributivd gi complementatd,

booleanS,.

Exemplul I.1.1. Fie A o multime qi P(A) multimea pdrlilor lui ,4, Atrurci

(P(A) ;$nte,q, A,A) estealgebrd'boolean5'

Exemplul I.1.2. Fie n € N* \ {1} in a cdrui form5,canonic6toti factorii primi

a p a rl a p u t e r e a1 q i fi e V :: {k:0 < k In} . NotXm soper atiacomplement'


ca,r e

asociazdlui k pe f . Atunci (I/;c.m.m.m.c,c.m.m.d.c,3, 1, n) estealgebrd,booleand,.

booleand(M;v, A,- ,P,u) fiecareelement


Propozilia I.L.6. intr-o algebrH,

a,reun singur element complementar.

Demonstralie. Fie a € M . Presupunemca d si d/ sunt elementecomple-

mentareiui o.
- e ' :)
A v e md , : d , y p : a v (an ( a v a )A ( a v o l ) : u n ( a v d ) : d v a i .

Analog se aratd,cd,d,':-d v a. Prin urmarea: a!.J

ConsecinlaI.1.1. Intr-o algebrdbooleand(M;v , A.,-,P,u),pentru oricea € M

avem: A: a.

Demonstralie. Deoarece a este complementarul lui 0, avem a A a : p qi

aV d,: u, ian A nina complementarut lui o, avem aA6,: p si a V a : u; prin urma,re o

qi d snnt ambele complementarele lui d. Datoritd propoziliei precedente avem a:6,.2

ConsecinlaI.1.2. (Legile lui de Morgan)


(M;v , A,-,P,ul
tntr-o algebrdbooleand,

V a , b €M a t l o c : a l T b : d , A b s i a V b : e A E '

Avem:(avb)v(an6): ov(av(ano)): o'v((bvd)n(bvb)):


Demonstralie.

avbva: usi (avb)A(an6):(an(ovb))n6: ((ana)v(aAb))A6:a'Abtb:p' Prin


complementar,
urmare a A 6 este complementarul lui aV b. Din unicitatea elementului

rezultd,cd o n b: aW-

A doua lege este duala Primeia- n

Deffnilia I.L.7- Fie o algebrd,booleand'(M;V, A,- ,P,ul'

O aplicalie F : Mn ----- M cu n € N*, care se obline din funcliile constante

Mn --, M qi proiecliile et ; Mn ---+ M cu e;(r1, ...,r,,-) : rit prin aplicarea de un

-,
numdr finit de ori a operaliiior V , A gi se numeqte funclie booleand de n variabile.

Dacd in oblinerea lui F nu sunt folosite funclii constante, Jl se zice funclie

booleand, simplX.

Deoarece in practicd, algebra booieand, cea mai rasp6,ndit5,este cea care ar€ ca

elementedoar pe p gi pe u ( notatd (Bz;V, A,-,P,u) cu 82:: {p,u\)' in urmd'toarele

---- F.2,numite qi
dou6 paragrafe vom studia nurnai funclii booleene de tipul F : Bl

functii de adevdr.

" V" cu " +" qi


tn continuare pentru a simplifica scrierea, vom nota operatia

" '
operalia " n cu '', ia,r elementele p qi ?r,cu 0 respectiv 1'

6
I. 2.Simplificareafirncliilor booleene

Deffnifial.2.L. Fiind date doud,expresii booleene, se zice cd,prima expresie

este mai simpl5 dec6.t a doua, dacd numdrul de aparilii ale variabilelor (complementate

sau nu) y{.rirma o<presie este mai mic decAt numSrul de apari{ii ale variabile}or in a

doua acpresie.

Exemplul I.2.L. Expresia rZ * yz (in care variabilele apar de patru ori) este

consideratd,mai simpld. dec6,tn + W * z (in care variabilele apar de cinci ori).

Pentru simplificarea expresiilor boole<lne, pot fi. utile regulile din definilia

algebrei booleene (idempotenfd,, absorblie, distributivitate etc.), formulele ry * ty : r

qi (r * g)(r + U) : u, numite reguli de combinare, precum qi forrnulele din propozitia

urmdtoare.

Propozifia I.2.1-. Fie F' : Bf -+ 82 o functie booleand.Au loc formuiele:

F(*r,...,nn) : r;F(r1,.-.,fri-:',I,ti+r,...,r*)* a F(ru "',fii'_ r',A,ris1,"',rn)

qi

F ( * r , . . . , n n ): ( r * F ( u t . . . t n i - r , O , f i i + 7 , . . . , r " )( )" = i * F ( q , . ' . . , f r i _ r , I , f r 4 a 1 , . . . ,.n

Demonstralie. Considerdm cele doud cazuri posibile.

Prima identitate devine pentru fr.i,:7:

F ( " r , . . . , f r i - r , 7 , f r i + 7 , . . . r r n: ) l F ( q , . . . , f r i . - r , l , f r i + r , . . . , r n ) * 0 F ( r 1 , . . . , r i . - 7 , A , r i a 1 , . " , f i n )
ceea ce e adevdrat; iar pentru tr6 : Q

F(*t,'..,fii.-rr}rfri.+L,...,rn):0F(c1, ...,ri*rtL,frd+L,...,nn)+t F(*r,...rr,i-1r}rtr61;1,...,fin),

c€a ce este de asemenea adevdrat.

Analog se dernonstreazd"qi a doua formuld.fl

Exemplul I.2.2. Sd se simplifice funclia booleand,F (*r, fr2,e,a,fi4) : rrxzrsr+*

Eln2rsral n1r24r4 * rp2rsra*r1n2rsra {t1n2rsTf, + r1r2rsra.

Rezolva,re. F(0,12,fis,rt) : r2Elfr4f r2r3ra: r2s.(fis + "r) : fizfrai

F(7,rr,rs,ra): n f i B T 4* r z r e r t * n z n t r + J-r2rsra *fiznsna:

: nzfrs(Ei * r +)* r zt +(re+re + n -fi


) zr sna : zfie* fi zr t* xzr zr + : n s(r 2* rzr a)* r 2r a :

: u(r; + nz)@ +di) * szra.: grs * rsn4 * sznu,

F(*t,frz,frl,*n): r1F(1,frz,fis,ra)+nrF(0,12,fr;,*u): rfiirt1:rtrsntr*rpzw*glezra:

: rpslri +6) * r2ra(r1+ 11) : rlrt(rz +dil * r2ra.J


/ _ , + \

I.3.Flcrmenormaleale funcliilor booleene

Deftnitia I.3'l-. Numim conjunclie (disjunclie) elementar5 o conjunclie (dis-

junlie) de variabile booleene sau complemente ale acestora,


fd,rd,ca aceeagivariabiid sX

apard,de mai multe ori.


-ry\,
Exemplul I.3.L. rT (n*y *7, n *g) sunt conjunclii (disjunclii) ete-

mentare, iar r * UZ,W @U+2, , + y) nu sunt conjunclii (disjunclii) eiementare.

Deftnilia I.3.2. Se numeqte formd normald disjunctiv5 (conjunctivd), o dis-

j unclie (conj unclie) de conj unclii (disj unctii) elementa,re.

Exerlrplul I.3.2. r! *TyZ * z, rU ((" + g)(T + y *7)2, n i z) sunt forme

normale disjunctive (conjunctive).

Deftnilia I.3.3. Se numeqte mintermen (maxtermen) in raport cu variabilele

booleene fir,...,r,, o conjuncfie (disjunclie) elementarS,tn care apar toate variabilele

fi7,...rrn, fre simple, fi.ecomplementate.

Remarca I.3.1. Numdrul de rnintermeni (maxtermeni) diferifi, care se pot

forma cu n variabile booleene, este 2'.

Deffnifia I.3.4. Se numegte form5 canonicd disjunctivd (conjunctivd) in

raport cu variabilele booleene fit,...,nn, orice formd, normald disjunctivd (conjunctivd.)

alcd,tuitd,numai din mintermeni (maxtermeni) ai variabilelor fi7,...,fin.

Propozifia I.3.1. Forma canonicd disjunctivX (conjunctiv5,) a unei functii

booleene neidentic nu16 (diferit5, de funclia constantd 1) este unicd,, dacd. facem at'

straclie de ord inea mintermenilor (maxtermenilor) .

Demonstralie. Presupunem cd.pentru o funclie booleand, exist5, doud, forme

I
canonice disjunctive (conjunctive) distincte, deci existd un mintermen (maxtermen)

care face parte dintr-una din formele canonice (sd zicem din prima formd) qi nu face

parte din cealalt5. Sd considerdm combinafia de valori (unic5,) ale variabilelor pentru

care mintermenul (ma><termenul) respectiv a,re valoa.rea 1 (0) si sd analizXm valorile

celor doua expresii corespunzdtoare acestei combinalii. Deoarece pentru aceastd,com-

binalie de valori ale variabilelor, mintermenul (maxtermenul) din prima expresie are

valoarea 1 (0), indiferent d.evalorile ceiorla$i mintermeni (maxtermeni) prima expresie

are valoarea 1 (0). Pentru a doua expresie se obline ins5 valoa,rea0 (1), deoarecetofi

mintermenii acestei expresii nu pot avea dec6,t valoarea 0 (1). Rezultd,, deci, cd existd,

combinalie a valorilor variabilelor pentru care cele doud,orpresii dau valori diferite, prin

urma,re ele nu pot fi expresii ale aceleiaqi funclii booleene, adicd presupunerea fd,cuta

este fals5. n

I'orma ca,nonicddisjunctivd (conjunctivd,) poate fi deci consideratd ca o reprezentarr

standard a funcliilor booleene.

Remarca I.3.2. trhnclia consta,ntd0 (1) este singura funclie booleand,care nu

poate fi reprezentat5,sub formd canonicd,disjunctivd (conjunctivd).

Demonstralie' Dacd aceastd funclie constantd s-ar putea scrie sub formd

canonicd,disjunctivd (conjunctivd), * insemna cd,ercpresiaei ar fi formatd, din cel putin

un mintermen (maxtermen). Dar pentru acea combinalie de valori ale variabilelor,

pentru care acest mintermen (maxtermen) devine 1 (0), gi expresia


[funclia] devine 1

10
(0), ceea ce contrazice faptul cd,func$ia este constantd 0 (1). tr

Remarca I.3.3. Dacd pentru fiecare element din domeniul de definilie al unei

functii booleene F : BI - Bz se cunosc valori]e funcliei, atunci forma canonicd, dis-

junctivd (conjunctiv5,) a funcliei se obline astfel: Pentru fiecare combinalie de valori ale

variabiielor booleene, O::at" care funclia are valoarea 1 (0), se considerd mintermenul

(maxtermenul) corespunz5\or (adicX acel mintermen (maxterrnen) care ia valoarea 1 (0)

numai pentru aceastd combinalie). Disjunclia (Conjunc$ia) tuturor acestor mintermeni

(maxtermeni) constituie forma canonicd,disjunctivd, (conjunctiv5) a funcliei.

F,nemplui I.3.3. Fie F , Bt - -B2 o funclie booleand dat5 de urmd,toarea

tabeld de valori:

F(n,g,z)

0 0 0 1

0 0 I 0

0 1
1 0 0
I
0 Ir 1, 0
i
1 lI o 0 1
I
1 1I
0

1
I 0 1

I 1 1

I1
Forma canonicd,disjunctivd, a acestei funclii este:

F(*,9,2) :v97 * tlV * nYZ* nYz;

iar forma canonicd,conjunctivS,este:

F(*,y,z) : (r + y +2)(r +9 + z)(r+ y +z)@+ u +z).

Remarca I.3.4. Fiind datd.o funclie boolean5 F : Bl , Bz. DacX se cunoagte

forma canonicd disjunctivd (conjunctivd,) a funliei F, forrna canonicd.conjunctivd (dis-

junctivd) a funcliei f'se rnai poate obline qi calculAna F (ri"i se vor folosi consecinlele

I.1.2.si I.1.1).

Exemplu. Considerdm o funclie booleand,F, pentru care cunoaqtem F(r, A, z) :

rgz*7y2*dAz*ryz (estechiar funclia din erremplulI.3.3.). Calculdm forma canonic5

conjunctivd a lui .F' cu metoda prezentatd in remarca I.3.4., astfel:

11:ffi
F(*,a, :ffi :Efr 'fisz'W'nw:
(z+T+ z)(n+g + z)(-r+g+ z)(7+ T+ 7) : (x+ s +z)(r + y + z){r + s +z)(r + a+z);
/ : , = . - \ / : . - . = \ / : - , - \ / - . = , - \ L . - \ / \ / , - , - \ / - , , - \

aceastd uitimd. expresie este forma canonicd,conjunctivS, a lui F(r,y, z).

I.4. R€atizareafrzicd"a funcliilor booleene

O aplicalie a teoriei functiilor booleene este reprezentatd, de studiul circuiteior

dipolare cu contacte. Leg5,turaintre algebra booleand (Bz,*,.,- ,0, 1) gi circuitele dipo-

L2
lare cu contacte seba"?Eaz\"pe observa,reafaptului cd,circuitele se pot a,fla numai in doud

std,ri: permit trecerea curentului sau nu o permit. Aceste doud, std.ri vor fi asociate cu

valorile booleene 1 si respectiv 0.

Circuitele dipolare sunt formate prin legarea in serie sau in paralel a unor

contacte. Contactele pot fi de doud,tipuri: contacte normal deschisesi contacte normal

inchise. Fiecare cont'a----'---ct


se pune in coresponden!5, cu o variabild, booleand, astfel con-

tactele normal deschisese pun in mrespondentd, cu variabile booleene simple, iar cele

normal inchise, cu variabile booleene complementate.

Orice circuit dipolar va fi asociat cu o funclie boolean5, care sd. reprezinte

func$ionarea circuitului. Funclia asociatd, unui circuit format prin legarea in serie

(paratel) a altor doud,circuite este conjunclia (disjunclia) funcliilor asociate celor douX

circuite legate in serie (paralet).

Exemplul I.4.1. Considerdm circuitul dipolar caxe are schema

li scriem er<presiafuncliei booleene asociate:

f (ur, frz,Is,ra) : (rDrrr* frzrs)1fr1\I2rs* frs)fra-f rzfr+ t frzTsr


nl \ / \l-l- , -\ I

Aceasta mai poate fi simplificatd. Utiiizdm prima formuld, din propozitia I.2.1.:

fif^ \ /- \ -

f \U,fr2,re,r+) : fr2nglfr2nsfr4* fr3fra* fr2fr4-f frzfrS) : fr2fryfr4,

rla \ -/-
I \I,fr2,:Ds,fr+) : (rs * fr2frs)\n2ra ! n2ns) : fr2frsfr4f T2ftsfr4: frzfr4,,

deci F(r1 ,frz,fri,,rn): rfizr+*ntr2frsna:


nf
rznd(rr*rtrs) : xzra(rt-uue).

13
Astfel, am ajunsla un circuit echivalentcu cel dat, darmult mai simplu, reprezentatin
figura 2.

Figura1

Figura2

14
CAPITOLULII
ELEMEI{TEDE LOGICAMA|EIVI^{NCA

In subcapitqlele ILl. qi II.2. se face o introducere in calculul propoziliilor

respectiv aI predicatelor doar prin abordare semanticd, (nu gi cea sintacticd,); motivul

fi.ind scopul propus in cursul de fa!d,, de a realiza o prezentare cA,t mai utilizabild, a

logicii matematice. Din acelaqi rnotiv, in subcapitolele arnintite s-a renunlat la tratarea

urmdtoarelor teme: necontradiclia calculului propozilional respectiv a1 predicateior,

completitudinea in sens iarg (teorema lui Kalmar Laszl6) qi in sens strict (completi-

tudine saturatd,) a calculului propozilional, completitudinea in sens larg al calculului

predicarelor (teorema lui Kurt Gcidel) qi necompletitudinea in sens strict a calculului

predicatelor.

La sf€rqitul subcapitolului ILl. va fi prezentat un procedeu mecanic pentru

deciderea dacd o formulS, propozilional5, este sau nu tautoiogie. ln calculul predicatelor

insd nu existd un procedeu (algoritmic) general, care sd,poatd decide intr-un num6r finit

de pagi despre o formuld predicativd oarecare, dacd,este sau nu tautologie (teorema iui

Alonzo Church).

15
II. 1. CATCULULPROPOZTTTTLOR
II.1.1. Limbajul calculu]ui propozilional

Simbolurile calculului propozilional sunt:

-variabilele propozilionale: p,q,,r,... ("o sau ft,rd indici


inferiori);

-operafiile calcuiului propozi$ional: - (,,non",nega!ia),


v (,,sau",disjunclia);

-parantezele: (,
).

Alfabetul calculului propozilional este O6 ::


fu,e,r,..., -, V, (, )1.

Deftnifia II-1.1.1. Se numeqte ecpresie formald (sau asamblaj) orice succe

siune finitd de simboluri ale calculului propozilional scrise pe rd,nd.uri d.e la st6,nga
la

dreapta.

Eremplul II.1.1.1. )q-(pr(vs-g) este o expresieformald.

Expresiile formale le notdm cu litere majuscule ale alfabetului latin (cu sau

fdrd indici inferiori), de exemplu A: r) Vp.-(rqv.

Deftni$ia II.1.L.2.. Doud enpresii formale A, B sunt identice (ceea ce notdm

cu A: B) g A gi B sunt formate din acelaqi numdr de simboiuri qi primul, ai doilea....

gi ultimul simbol coincid respectiv Ia A gi B.

Deffnigia rr.L.1.8. un gir finit 41,... ,h (n € Ni) de expresii formale se

nume$e construclie formativd, S pentru orice i €


{1, ..., n} are loc una din condiliile :

16
- Aa ex,tevariabilS ProPozitionald';

- ercistdi e {L,...,i - 1} astfel incdt 4: -'(A);

- exist5 k,l e {1,...,t - U astfel firc6t '{ : (An) v (Ar)'

Deffniiia II.1.f-.4. O expresie formalS este formu}S,4 expresia formald, este

inserabild, intr*o constructie formativX'

(oo;f)
NotSm cu T mu$imea formulelor calculului propozilional qi cu Ls::

limbajul calculului propozilional.

RemareaJl.l.1.

1. orice termen al unei construclii formative este formulS.

atomic6);
2. Orice variabild, propozilional5. este formul5 (numit5, qi formulS'

propozilionai5"
intr-o construclie formativd, prima formuld, este totdeauna o variabild'

atunci qi
3. Dacd, Ar,-.., An,..-,An (h e {1, "',"'}) este construclie formativd''

Ar r..-,Ao este constructie formativX'

atunci orice
4. Dacd,At,...,A* (1) qi F'1,...,8,n(2) sunt construclii forrnative,

celor douS' qiruri, cu


qir oblinut cu (1) si (2) prilt intercalarea arbitrard, a termenilor

construclie formativS"
pdstrarea ordinii mutuale a termenilor din fiecere qir, este tot o

Propozilia II.1.1.1. Dacd.A,B sunt formule, atunci:

i) -(A) este formuld,l

ii) (A) v (B) este formulX;

T7
iii)-.,((-(/))V(-(B)))esteformuld';vomnotaaceastacu(A)A(B)'unde

semnul A se numegte conjunclie 9i se citegte "qi" I

i")(-(A))V(B)esteformul6;vomnota'aceastacu(A)----n(B)'undesemnul
"'i'mpl:icd"'i'
---+ se numegte implicalie qi se citeqte

") ((A) --* (B))A((B) ---- (A)) este de asemeneaformulX; vom nota aceasta

se numeqte echivalen!5 gi se cit'egte,,"' dacd'qi numai


(B), unde semnul.------o
cu (A) <-----+

dacd,..."
A
Pe -(A) il
Demonstrati". i) Fie A1,...,L,, o construclie forrnativd,pentru A'
A
-(A) esteformulx'
inserd.min construclieformativi astfel: Ar,..-,)*,,-(4). Prin urrnare
B. Scriem
ii) Fie Ar,...,Aqi 8r,...,i1,^ccohstruc!iiformativepentru A respectiv
A B

construclia formativd Ar,.--,L,4r,"',i|n,(A)'v (B), agadar(A) v (B) este formuld"

-(A),-(B) sunt formule,


iii) Deoarece A,B sunt formuie, din i) rezuit6 cd 9i

iar din ii) deducem c6, (-(A)) v (-(B)) este de asemeneaformul6 qi aplica'nd din nou

i), concluziond,mcd,-((-(A)) V (-(B))) este tot o formuld"

iv) Deoarece A,B sunt formule, rezuitd. "x -(A) este tot formuld', deci qi

(-(A)) v (B) este formuld.

c5' (A) --* (B)


v) Deoareee A,B sunt formule rezultd pe baza afirmaliei iv)
----- (A))
----- (A) sunt formule, iar din .iii) deducem ca qi ((A) ---'-* (B)) A ((B)
si (B)

este formuld,.fl

A-lte semne care se pot folosi in calculul propoziliilor, sunt l, L e [numite

18
unde (A) | (B) noteazd
nand, nor respectiv xor (lui O i se mai spune ,,sau exclusiv")],
-((A) v (B)) (Peirce)' iar
formula -((A) A (B)) (Sheffer), (/) t (B) noteazd formula

(A)e(B)noteazd,formula-((A)-.-.-*(B))(Birkhotr-Jegaikin).

pentru simplificarea scrierii convenim ca ordinea efectuXrii operaliilor s5' fi'e

conformd, rangului acstora, iar in cazul operaliilor de acela'gi rang s aplicS asocia-

a rangului lor, sunt:


tivitatea ia st6,nga. Operaliile scrise in ordine descrescdtoare

-, A, V, ----r, <--r.

II.I.2. Semanticacalculutui propozilional

Fie ,Cs;: (CIs;F) limbajul calculului propozilional'

-r{0,1} (undecodomeniulestealgebra
Deftnifia II.1-.2.L. o aplicalieu : f
g pentru ortceA,B € f
Boole (Bz,y ,tr,- ,0,1)) estevalualie (saufunclie d"evaluar")

au loc u(-.A) :;W si u(A v B) : u(A) v u(B)'

privim drept nu-


RemarcaII.1.2.1. DacSvalorile posibile 0,1 ale lui u le-am
- 1 - u(A), u(AV B) : man{u(A)} U {T"(f1i :
mere naturale,am avea: u(--A)
: "(A) 'u(B)'
u(A) .u(B) - r(A)'ri(B) qi u(A n B) : mi'n{{u(A)} u {u(B)}}

Deffnitia II.1-.2.2.
'u(A) : 1;
A e f estetautologie S pentru orice valualie , a,reloc

u(A) : g;
A e Feste antilogie s pentru orice valualie 1) areloc

19
A e F esterealizabitS,S existd cel pulin o valualie u, pentru care u(,4) : 1.

Propozifia II.1-.2.1-.DacSA,B e F, iar u esteo vaiuafie,atunciau loc:

i) u(An B) : a(A)xu(B);

B) : "(A) v u(B);
ri) u(A-------

iii) u(A *---- B) : (u(4 v u(B)) ^ (;@) v u(,a)).


Dennilia
11'1'2
1' Denni}i3-r
Demonstralie. i) u(AnB) E u(-(--Av-B)) {;7V -3D

u(-A) Y ?/(-B) : u(A)YA4 :""*'.qu'-'.?' "(a)\ u(B);


uonsecrnla LLl.

nolsiie D"noilia
rI'1'2'1'
i\) u(A ------
B) 1FAV B) u(A) v ,r.,(B):@ v o(B);
notalie' """plt";;l"t '''t't)
ifi u(A *------+
B) u((A -.-, B) A (B ----*,4)) ,(--,Av B) J'.
D"n"tis-Ir'1'2'1'
u(-B V A; (AZ) v u(B)) ,l. (t@J v u(,a)). n

Urmdtoareietabele de adevXrne aratd cum putem ca"lculapentru o valualie

u valorileu(-A), a(Av B),,u(AAB), u(A - A) gi u(A *---+-B),undeA,B e F, dacd.

se cunoscvalorilet,(A) gi u(B):

u(A) u(--A)

0 1

1 0

20
u(A u(B) u ( A v B ) u{A) a(B) u(A ^ B)

0 0 0 0 0 0

0 L 1 0 1 0
1
I
0 1 1 0 0

I 1 1 I I 1

u(A) u(B'i u(A--.B) u(A) u(B) u(A<-, B)


. 0 0 1 0 0

0 I 1 0 1 0
1
I 0 0 1 0 0
-f--
1 1 7 1 1
L

Remarca tr.1.2.2. Tabeia de adevdr a unei formule in care apax ?zvariabile

propozilionale diferite, axe2n linii (fdrd, prima linie, in care avem trecute: ,(A), ...).

PropozitiaII.L.2.2. Fie A,B,C e f . Urm6toarele formule sunt tautologii:

AV Ar-----nA, A rt,A*-----+A (legile de idempotentd,)

A ---, Av B

A ----+B -----(C v A -----C v B)

A <-----+,4(legea identitd,tii)

A <----+--A (Iegea dublei negatii)

Av -.A (tertium non datur)

2t
-(,4 n -A) (principiul mntradicfiei)

Av B +----B v A, A A B e---+B A A(l"grl" de comutativitate)

Av Bv C *-----r
Av(8vC), AnBnC <-----+
AA(B AC) (legilede asociativitate)

A A ( B v C ) + - - +A A B v A A C , A v ( B A C ) * - - * A v B A A v C ( t e g i l de e

distributivitate)

A A (A V B) <---+A, Av (A A B) .---- A (legile de absorblie)

Av B <---+-(-,4 n -B), A A B e---+-(-A v --B) (r.srrr lui de Morgan)

A '---+(B - A) (verum ex quodlibet)

-1. ---* (A - B) (o falso quodlibet)

A ------+
B -----+
A ---+ A (legealui peirce)

A --+ B +-------B -- -rA


flegeacontrapoziliei)

{A - B) A (B --* C) -- (A -.--- C) (modusbarbara)

A n (A ---- B) --+ B (modus ponens)

(A - B) A (A ' -B) - -A (reductio ad absurdum)

-BA(A ----* B) - -A (mod.ustollens)

A -----.B --+ (B - C -+ (A - C)) (legeasilogismului)

A -----+
(B - c) - B ----r (A * c) (regeapermutdrii premizeror)

A --'-1(B - C) *--"' (A A B -"--* C) (legeastrangerii-desfaceriiprernizelor)

Demonstralie. Numai pentru o formuld facem demonstrareafaptului cd este

tautofogie, pentru celd,lalteformule demonstraliile fiind la fel de simple.

22
fudtdrn d.eercemplu,d A -- c ----- (A'----* C)) este tautole'
B ----* (B ------+

gie. Din tabela


"(A)l v(B) "(c)i v(A--+B)1v(B+c) v(B-'+c-*(A--+c)) v( A -+B ---+(B ---+C--' ( A -

0 0 0 1

0 0 1
I
1

0 I 0 1

0 1 1 1

1 0 0 0

1 0 1 1 1

t- 1 0 0 I

1
1---1 1 1 L I

se deduce,cd,pentru orice valuatie o avem,

u(A * B'-----*(B - C ---'--+


(A - C))) : 1

adicd A ---+ B ----- (B - C -'-"+(A * C)) esteo tautologie'

Deftnilia II.1.2.3. Defi.nimrelalia binard,(F,F,:) astfei

=,9 {(A,B) e f x F : A -B estetautologie}'

DacH, (A, B) € : (ceea ce se mai noteazd cu A = B), se zice cd, A'B sunt

echivalabile.

Propozifia tI.1.2.3 . (F, F,=l esteo relalie de echivalenlx,.

23
Demonstrafie. Reflexivitatea. Fie A e f . Din iegea identitdlii (A ++ A

estetautol"ge) , pe baaadefinitiei II.2.3. deducemcd,A= A.

Tlanzitivitatea. Fie A,,B.,C€ F, ca A: B gi B : C.


DernitiAll'1'2'2'
Avem: A: B & d. ,----- B este tautologie pentru orice valualie
iii)
Pronozilixll'1'2'f
u, are locu(A -, B) - ]- pentruoricerralualieu, are loc u(,4) : u(B)
D"fi"ili&>Il'1'2'2'
(1) gi B : C & A +-----+
C estetautologie pentru orice valualie u, are loc

pentru oricevalualieu, areloc u(B) : u(C) (2). Din


u(B *-* C) : tProrozitil$'r'z'r'iii)

(f) gi (2) rezultd,cd,pentru orice valualie u a.reloc o(A) : o(C), ceeace esteechivalent

cuA: C.

Simetria. Fie A,B € F, cu A: B. Avem: A: B & A *-'* B estetautologie


Definit$rlll'2'2' ProPozilia
ll'1'2'1'iii)
pentru orice valualie u, are roc u(A.--* B) - ]. pentru

Pronozitilll'l'z't'iii)
orice valualie u, are loc u(A) : u(B) pentru orice valualie u, are loc

Definiliall'1'2'''
u(B *--+ A) : t B r-----.A este tautologie & n: A.n

Rema,rca II.1.2.3.Pe multimea f / = a claselor de echivalentd,in raport cu

relalia {F,F,=), se definesc pentru ArB e .F operaliile

Cd(=) Y C6(=) :: Cays(=), C.s(=) r Cs(=) :: Cals(=), Cn(=) ': C-a(=),

iar primul gi ultimui element ahlj Ff = vor fi clasa antilogiilor C-qau-ay(=) respec-

tiv clasa tautologiilor Cer-e(=). Cu acestea sunt verificate condiliile unei aigebre

booleene,prin urmar" (Fl:,Y,L,-,C-(av-ay(=),C,qu-a(=)) este o aigebrd,Boole.

24
Propozifial,I,L.2.4. Dacd,A,B e f, avem:

- - A : A l A , - A : A I A , A v B = ( A l A ) | ( B I B ) ,A v B = ( A JB ) I

(A t B).
D e m o n stra l i eA. ve m'-A : -(A A A) : Al A, - ' A: - ( Av A) = A L A,

A v B : - ( - A A - B ) : ( - A )| ( - B )= ( A l A ) | ( B I B ) s iA v B = - , ( A l B ) : ( A l
B)L@IB).tr

Remarca W".L.2.4.Din propozilia precedentd rezultS, cX orice formuld a cal-

cuiului propozilional poate fi scris5 folosindu*se doar operalia I sau folosind numai

operatia j.

25
IT.2,CAICUTULPREDICATELOR
II.2.1. Limbajul calculului predicatelor

o Simbolurile calcuiului predicatelor sunt:

- Variabiie individuale (mu$imea lor este consideratd,numXrabild): rs, ntt...i

Mul$imea variabiielor individuale se noteazd,:l3or.

-Simbolurile constantelor logice:

- simbolurile operatorilor: -, V, A, -+, *_--.+l

- cuantificatorii: 3, V;

- simbolul egalitSlii: :
;

- parantezele: (,
) .

Mu$imea simboiurilor constantelor logice se noteazd: ,Cog.

- Simbolurile constantele nelogice:

- simbolurile predicative: P,
Q,...;

Mullirnea lor se noteazd,: $r.

- simbolurile functoriLor: g,...;


f,

Mul$imea lor se noteazd,: Sn.

26
Mu$imea simbolurilor constantelor nelogice se noteazd,: Con :: lpt U Sn.

Multirnea f,)1 :: .8og U Coa U 8st a simboluriior calculuiui predicatelor se

numeqte aifabetul limbajuiui calculului predicatelor.

o Tipul limbajului calcuiului predicatelor este functia loc:Xon ---+N, care aso-

ciazd"fiecdrui simbol predicativ qi fiecdrui simbol de functor un unic numdr natural

(numit numdr de locuri sau aritate).

P e fpt, cu,Ioc(P): 0, se numeqte simbol de constantd, propozitionald,.

.f € $*, cu loc(/) : 0, se numqte simbol de constantd individuala.

ln cele ce urmeazd vom defi.ni succesiv, prin recuren!5 noliunile de termen,

formuld, atomicd, forffi-ul5.

o Deftnitia II.2.1.1.

1. Variabileleindividuale gi simbolurile constantelorindividuale sunt termeni.

sunt termeni, atunci f (tt...tu"U>)


2. Dacd,.fe Sn, cra.Ioc(f)€ N*, g\t1,...,t1o"11;

este termen.

3. Toli termenii limbajului se oblin prin aplicarea de un numdr finit de ori a

1ui 1. 9i 2.

Mu$imea termenilor limbajului calculului predicatelor se noteazd,: 5erm.

27
r Deffnifia II.2.L.2. Toate formulele atomice ale calculului predicatelor sunt

ca la 1) sau 2) sau 3):

1) Simbolurile constantelor propozi$ionale sunt formule atornice.

2) Daci P € Fr, culoc(P) € N*, qi t1,...,t1o"1r;


sunt termeni, atunci P(t1...t64p1)

este formul5 atomicd,.

3) Dacd,f,1,f2 sunt termeni, atunci tr: tz este formuld atomicd,.

Definilia II.2.1.3.

1] Formuleleatomice sunt formule.

2] Dacd,A'B sunt formule,atunci -(A), (,4) V (B), (A) A (B), (A) .-----(B),

(,4) .--' (B) sunt formule.

3] Dacd A este o formul5 gi r o variabild individuald, atunci fr(A) 9i Vr(A)

sunt formule.

4] Toate formulele limbajului se oblin prin aplicarea de un nurndr finit de ori

a lui 1], 21,31.

Mul$imea formulelor limbajuiui calculului predicarelor se noteazd,: $orm.

Elementele lui Serm U $orm se numesc cuvinteie timbajului.

28
L1 :: ({11;Ioc;T.wn;$otm) se numeste limbajul calculului predicatelor.

II.2.2. Semarrticalimbajului calculului predicatelor

Deftnilia II.2.2.1-. 7 1: ([J rb,Trgrd) este o preinterpreta,rea lui 41 S

1) t/ este o mullime nevidd, (domeniul (universul) interpretdrii),

2) u : |f,ort-+ LI este o aplicalie (interpretarea variabilelor individuale),

3) a- este o aplicalie (interpretarea simbolurilor predicative), care asociaz5.

fiecd,rui simbol predicativ .F, cu Ioc(P) € N, o funclie r(P) : rytoc(P)--+ {0,1}.

4) cp este o aplicatie (interpretarea simbolurilor functorilor), care asociazd

fiecd,rui simbol de functor "f, cu toc(f) e N, o operalie p(f) , [Jt*(t) ---+(J.

care asociaz5,lui:
5) a este--o,ap1icalie relalia de egalitate (U,U,:).
(
u (9)' dacd'3r€ rat \ {"}
pentru n,a elfot qi u €u notd.mo;(g) ,:
I
u, dacdU: tr
I
RemarcaII.2.2.7.

1. Domeniulde definilie a lui a'este pt, iar a lui g esteeste$n.

2. DacdpentruunP€trt ("f e &n) avemloc(P):0 ( Ioc(f):0), atunci

a lui zr(P) ( Vff) ) este t/0 : {O}.


domeniulde,defi.nilie

3. Dac5,nrt nz € 23at(*t f rz) qi ur,'trz € U, avem(oi:rlf"?: (u?,tr)f,i.

Deftnitia II.2.2.2. Fie T :: (U,b1r,g,a) o preinterpretare a lui ,C1gi

Ta : Eerm'-'+ U, o aplicatie.

29
ft este o interpretare a termenilor lui,C1 asociatd,preinterpret fuiiT 6 T7 este

definitd prin folosirea de un numd,r finit de ori a regulilor:

1. Dacd r €|f,or, atunci T7(r):: u (");

2. Dacdf e &n,cu loc(f) : 0, atunciT7(f):: e(/XO);

3. Dacdf e 3n,culoc(f) € N*,git1,...,ds*1


g € Term,atunciTr(f (h...tr*11y))::

v ff )Fr (tt),...,7r(t^qr)) .

Remarca II.2.2.2. Pentru o preinterpretare 7 p {U,o,T,g,&) datd lui "Cr

existd,o unicd interpreta,re T7 a termenilor lui .C1.

Deffnilia II.2.2.3. FieT :: (U,v,tr,g,a) opreinterpretare a lui Et,Tr: Eerm

-- [/ interpretarea terrnenilor lui,C1 asocatd lui Z gi f'7 :


$orm ---+{0,1} o funclie.

-F7este o interpretare a formuielor lui ^C1pentru preinterpret are,aI S F7 este

definitd prin folosirea de un nurndr fi.nit de ori a regulilor:

l.Dacd, P e Ft, cu Ioc(P): 0, atunci Fa(P):: zr(P)(O);

2-DacxP € Ft, culoc(P) € N*, git1,...,t1o"ry)


€ 5erm, atunci Fr(P(h...troc(1;))::

x Q) Q7(t),.. .,771t,*r rr11


t
(

3. Dacd.hrtze 5etm, atunci F7(4:tz);:


I 0, dacd,
Tr(tr) f Tr(tr)
{ ;
1, dacdTr(tt) : Tr(tz)
[
4. DacXA,8 e$orm, atunci

Fr(-(A)):- 1- &(A),

tu((A) v (B)):: mar{F7(A)}u {Pz(s)},


Fr((A) n (B)):: mi,n{Fr(A)}u {rz(B)},
o' aacxFt(A) - lqi r7(B) : s
(B))::
FrKA)------+ '
{
1, in rest
[
(
o' aacxh(A) #rr@)
Fr(@)*-*,(B)):: { .
r, aacxFt(A):Tz(B)
I
5. Daci A e &otm qi u € Dct, atunci

fr(fr(A))::mar{F(rr,,,n,r,e,"y(A) : u e Lr} gi

(A) : u e U ) .
F, (Vr(A)) :: mi,n{F((r,v,u,tr,s,al

(U,(vffr)fl\,g,
(Urofi,tr,g,a)notaliaTf,iarpentru
tncontinuarevomfolosipentru

notatiaT#if,;.

ILemarca II.2.2.3. Pentru o preinterpretare I :: (U,D,tr,g,a) datd lui .C1

existd,o unicd, interpretare Fz a formulelor lui L1, c,ate verificd, conditiile din definilia

rr.2.2.3.

tn continuals- se v& da un ocemplu de teorie formalizatd, de ordinul I, prin

prezentarea aritmeticii formalizate.

Se va menliona numai partea specificd, a teoriei (adicd, partea care diferd de

la o teorie de ordinul I ia alta).

Mu$imea simbolurilor functorilor este $n :: {n,,9, t, fI}, unde loc(n) : 0,

l o c ( S ): 7 , loc(E):2,Ioc(fl) :2.

Axiomele specifice sunt:


1. Vr(-(^9(*) : n)),

2. vrvs((S(*): S(y))----*(r: y)),

3. Vr(X(r,n) : n),,

4. VrVs(x(", S(g)) : S(X(r, y))),

5. V*(II(r,n) : n),

6. VrVe(tI(", S(g)) : I(II(r, y),n)),

7. Pentru o formuld arbitrard A, cuo unicXvariabilSindividuald liberd (adicd,

are loc: (A(0) nVr(A(n) -.-+ A(S(n)))) *


necuantificatd,), VrA(r).

Acum se va defini o preinterpretarea limbajului axitmeticii prin:

U:: N[;

U :l9.at -- N, cu U(26):: k pentru k e N;

p(n) , {O} * N, cu rp(n)(A):: 0;

p(S) , NI--'N, cu e(S)(k) :: ic* 1;

p ( X) ' N2 -* N , cu p (X )(k,I) :: k.yI;

p(n) ' NI2-' N, cu ,p(II)(k,t) :: k .1.

Cu ajutorul acestei preinterpretdri gi a definiliei II.2.2.2. qi II.2.2.3. se de-

finegte gi interpretarea tuturor termenilor qi formulelor limbajului ,cP.

Despre aceast5,interpretare se poate ard,ta cd este model al aritmeticii formal-

:uate.

Deffnifia II.2.2.4. O formuld L a limbajului .C1este lege logicd, S pentru


orice preinterpretare X ;: (Ulb,T,gd), cu interpretarea corespunzdtoare F7, are ioc

F7(A):1.

Pentru simplifi.carea scrierii vom considera cd ordinea descrescdtoare a puterii

de legare a cuantifi.catorilor qi simbolurilor operatorilor este: {V,3,-},A,V,---I,-. tn

continuare parantaaele devenite superflue, se omit.

Exemplul II.2.2. Dacd, A,B e $otm, atunci urmdtoarele forrnule sunt legi

logice:

1. -(lrA) - Vr(-,4),

2. -(VrA) *------3r-A,

3. =n(AA B) -----+
lnA n)rB,

4. VIAYVnB ---+Yn(Av B),

5. 3r(A v B) +-r SrAv JrB,

6. Vr(A A B) e=-+YrA nYrB,

7. lrA ------1nB ----+-r(A - B),

8. vr(A -a.'{) --" (YrA-----YnB),

9. lrAY YrB -----1n(AV B),

IA. Vr(Av B) - YnAv arB,

11. 3z(,4 --+ B)'*----YrA ----'-+


3rB,

L2. Yn(A ----*B) ----+(3rA ------lnB),

L3. lyYrA -----Vn3yA.

33
Demonstrafie. Vom ardta pentru patru dintre ele, restul demonstrd,ndu-se

asemdndtor.

1. Fie Z o preiuterpreta,r,eoareca,re aIu\ L1.

Avem: F7(Ya(--A)): r *T:';t''t' Frs(-.A) : 1 <+ pentruorice


Wg
u e IJ avemtr4( -,A) : t ""T:'s:]'''u n.r,tru oriceu e u avemFq(A) : 0 ++

: ""T:F:'," Frt=*A): o o*;':H,:'"


Tff F't(A) o Fr(.-(3rA)):1, deci
Fa('-(lrA) <._.>Vr(-A)) : 1, adicd,--(arA) *V*(--A) estelegelogicd,.

3. Fie Z o preinterpretareoarecarea lui ,C1.

I. DacdF7(=n(AA B)) : 0, atunci Fr(1n(AA B) -----rfrA t JrB) :1.

lr. Avem: Fa(=r(A^B)) : t *T:'$;1"'''& Fry(A^ B) : 1 ++existd


T#
u € U astfel inc6,tf's" (,4 A B) : 1 o'*n'W2'3' exist5 u e U astfel incet F7g(A) : t

q i P ] l " * ( B )1: + m n nF z z ( A ) : 1 $ i Frt(B): t'"T':F:'\"* or(3rA):1si


T&!
F7(-rB): t'"l:uff:l^"' rrl=rAnlrB): 1. DeciF7(lr(AnB)* lrAnanB):
1.

Din I. gi II. rezultd d, Ju(AA B) -+ frA A frB este lege logicd,.

12. Fie Z o preinterpretare oar@a,rea lui f,1.

I. Dacd,F7(3rA-*]lnB): 1, atunci

F7(V*(A----- B) ------+
(3rA * 3rB)) : 1.

u
IL Avem:

F7{1rA lnB): o"'i:::?:1?1"


------ ,'erA) :1 si Fu(rrB): s

t"TlH;:'''' F a(A): 1$i F :0 ++ercistd, F7,(/) :


u €U astfelinc6"t
Wrf T&! t(B)
1, qi pentru orice u € U avem Fq(B) : O "'"i'#-1;ro'3' existd u € U astfel incA,t

Frz(A--* B) :0 <+wt Frt(A* B): o ""::'"q::"' FrlvrlA------


B)) : o.

Deci Fa(Vr(A * B) - (JrA----'* lrB)) : 1.

Din I. qi II. rezult{" d"Yr(A ----* B) -'- (1nA --- 1rB) estelegelogicd,'

13. Fie 7 o preinterpretareoareca,rea iui ,C1.

I. DacdFr(VrAyA) :1, atunci Fr(1yVrA-----VnayA) : L'

rr. Avern:F7(YrlsA): 0 "T:':qj":'''' wr F4(3sA): 0 <+existd,


u€ U
tT:'#;:'2'3' F ty(/) : 0 <+
astfelinc6,tF4(1sA): o existd,u € (J astfelincdt
Wf
existd u € (J astfel incdt pentru orice u € (f arcIoc FTil(A) :0 + pentru orice

RemarcA-Il'''''t'p"otro
u € U existd u € (.1 astfel tnc6,t Fag"r(A) : O orice u € [/ existd.

u € IJ astfe] tnctt Fq;(A): 0 <+ pentru orice o € LI avem Fn;(A) : 0


W3
""i..t"t];1t'*'n"rJr* : o tT::'#;:"
oriceu € [/ avemFa$nA): 0 <+T&f Ffr(Vc,a)
F7(JgYrA) :0. Deci .Fa(lyYnA--.YnayA) :1.

Din I. 9i II. rezultd cd.3yYrA'---'+YrayAestelege }ogicd.

35
36
CAPITOLUL III
RELATII BII\ARE

Deftnitia III.I-. Fie A,B multimi nevide.

(A,B,R) este reialie binar6,& n c A x B.

Remarca III.1. Fiind date n € N* mullimi nevide A1r...,An, se poate defini

qi relalia n-ard {A1,...,A*,R), cu R C Ar x ... x 1n,. Mai general, avA,nd


asemd,n6,tor

datd,o familie de mu$imi nevide (A,)"er, se poate defini relalia ((A,),61,R), cu

7 { ' C X4 , : { f , I - + t ) - A , : Y t € 1 , f Q ' ) eA , ) .
t€I t€I

ln teoria relaliilor se folosesc urmd.toarele denumiri qi notalii:

-Dacd, A */e, atunci relalia se numeqte eterogen5, iar dac5, A : B' ea se

numeqiteomogend,.

-R se numegte graficul relatiei (A,B,?-l.

- Faptui cd (4, b) e R' se noteazd,ca aRb ,,o este in relatia R eu b" .

-Dacd A: B,elementele a,b €A se zic R-compatibile, dacd a7.lbsaubRa.

37
-
{A,B,O) se numeqte relalia vid5, iar (A,B,AxB) retalia universalX.

- Pentru X C A mu$imea R(X),: {b e B : ercistdr e X cu cRb} se

numegte secliunea (coretracta) dupd, X a relaliei (A,B,R,.

- Pentru Y C B multimea R*(Y) ,: {o € A: existd y eY cu aRgr} se

numegfe retracta dupd,Y a relatiei (A,B,R).

- Mu$imea DornK:: R* (B) : {a € A : existX b e B cv a&b} se nurnegte

domeniul (sau proieclia intdi a relaliei (A,B,,R>,, pr{R) :: Dsrn&), i* mu$imea

Ranl4:: R(A) : {& € B : existd a e A m a?'b} codomeniul relaliei (A,B,ft,) (sau

proieclia a doua a relaliei (A,B,R!, prz(R) :: RanR).

-
{A,B,,R) se zice relalie totald.la stAnga, dacd,pentru orice a e Aexistd, cel

pulin un b € B astfel incA,taRb (+ DomR: A).

- (A,8,'17) se zice relalie totald, la dreapta, dacX pentru orice b € B existX

cel pugin un o € A astfel incA.t aRb (e RanR - B).

- (A,Brk) se numegte relalie bitotald, dacd,este totald,la st6,ngagi la dreapta.

-
{A,BrR) se zice relalie univocd la stAnga, dacd,pentru orice a,a, e A,,

b e B cu a'Rb gi a'tR.b,avem at : e,t'.

- (A,B,R) se numegte relalie univocd,la dreapta (relafie aplicalionai5,), dacd,

pentru orice a e A, b,A g B cu aRU qi aRU' avem U : U,.

- O reiatie care este univocd, la st6aga gi la dreapta se numegte relalie biu-

nivocd,.

38
- O reialie totald. la stA,ngacare este gi univocd, Ia dreapta, se zice aplicalie.

- O aplicalie care este univocd,la stA,ngase numeqte injec$ie.

- O aplicalie care este totalS la dreapta se zice surjectie.

- O relatie bitotal5 gi biunivocS,se numeqte bijeclie.

- (B,A,R-I), unde R*1:: i(b,") e Bx A: a&b\,senumegteinversarela{iei

(A,B,R).

Remarca III.2. Avem: bR-La * afub.

- (A,Brn), und"eR:: AxB\R, se numeqte complementararelaliei (A,B,,R!.

Remarca III.3. Avem: aRb I (r, b) # R.

- Fie (A,B,R>, (A,B,S) relatii. (A,B,RuS) qi {A,B.,?*fiS) se numesc

reuniunea respectiv interseclia celor doud,relalii.

- Fie (A,B,,R>, (C ,D ,Sl reialii. |A,D,S o R) , unde .S o R:: {(a, d): existd

u € B [l C cu aRu gi uSd,], se numelte compusa lui (C,D,Sl cu (A,B,R].

Remarca III.4. Putem scrie: o(S o R)d +1u(afuuA uSd).

E x e m p l u l I I L l F. i e A : { 1 , 2 , 5 , 8 } , 8 : { 1 , 3 , 4 , 5 , 7 ) , R : {(1,1),(1,3),(2,5),(8,5),(8

c : { 2 , 8 , b , 6 . , D : { 2 , 4 , 9 , 1 J ) . ,: s { ( 2 , 3 )(, 9 ,2 ) ,( 3 , 4 )(,5 ,9 ) ,( 6 ,1 1 )(, 7 , 4 ) } .


.z\,,
undeSo?-: {(1,2),(1,4),(2,9),
lui (C,D,S|eu(A,B,R)or fi (A,D,So?.?-),
Compusa (8,9)

ia.rcompusa cu (C,D,,5,ra fi (C,B,1?o .S),undeR o S:{(3,5)}.


tui (,A,.B,R)

Propozifia III.l.Fie (A,B,R\, (A,8,7{), (C,D,S) relalii gi X,X' c .4. Au

loc:

39
1. Din X c X'rezultd,R(X) CR(X|).

2. Din R cRl rezultd,


R(X) cH(X).

3. 7?(Xu X') :R(X) u ?e(X').


4. (Ru R'xX) : R(X) u rJ(X).
5. R(X n X' ) c ??(X)nT?.(x')"

6. (RnR')(x) c 7?(x)n17'(x).

B cC avem(soR)(X) :s(R'(x))).
7. (so??XX):5(Cn1?(X)) (dacd,

Demonstra!ie.

1. Dacd b eR(X), existd g_EX CX/ astfel ca (r, b) e T1, deci b eR(Xt).

2. Dand"b eR(X), ercistdn € X astfelca (n,b) eR CfJ, deci b e Tl(X).

r eX UX/ astfel@ (r,b) e7?.<+ (exist5,


3. b e R(XUX') <+ existd, n€X

cu (r, b) e R) sau (existd,n € X' cu (z,b) € 7t) <+ b e R(X) sau b e R(X') <+ b e

R(x) uR(x').
4. b e (nun)$) <+ existdr € X astfelca (r,b) eRURi+ (enistdr € X

cu (r,b) e R) sau (er<istd,


r € X cu (r,b) €7{) <+ b € R(X) sau b €17t(X) <+ b €

R(x)uR'(x).
5 . b € R(X n X ') <+e xi stdn, € X flXl astfel*( n,b) e1Z= + ( existdne X

cu (r,b) € R) qi (existd* e Xt cu (r,b) € R) e b € R(X) qi b e R(X') ++ b e

??(x)n7?(x').

6. b e (nnR)$) <+ existd,r € X astfelca (r, b) eRn Ttl+ (ercist6"r


eX

4t)
cu (r,Q e n) sau (exist5,n e X cu (r,b) e ?ct)e b e R(X) si b € H(X) <+ 6 e

R(x)nH{x).
7. g € (SoR)(X) <+ existi r € X astfel ca(r,g) € S oR+ exist5,n e X

astfelinc6,t(existd.z € BnC cu (r, z) eR qi (z,g) € S)eocistd z € B flC astfel

incA,t(exist["r€X cu {n,z) e?-gi(z,y) e S) <+existd z € B flC astfelineAt ((existd

r e X cu (r, z) eF-) gi (e,g) e S) e existd z e Bfi C astfel incAt ((existd,c € X cu

( r , z ) e l t ) s i ( z , y ) e S ) < + e x i s t 5z, e B r t C a s t f e l i n c 6 , t z e R ( X ) q i ( z , g ) € S o t 8 ' "

existd,z € C nR'(X) astfelinc6,t (r,s) e S e g € .S(CnIt(X)); dacd.B C C avem

R(X) C C, deciC .R(X): 7?(X).tr

Relalii analoage cu cele qapte de mai inainte sunt valabiie qi in cazul retractei.

Propozifia III.2. Fie (A,B,R), (A,B,H\, (C,D,SI, (C,D,S') relalii. Au

loc:

1
Qa?-:7?-oO:O.

, A . a oR : R . o A 4 : R , u n d eA 4 : : { ( o , o ): a e A ) $ i A e , : {(b,b):be

Bi;
3 . S o ( Ru R '): (S o R ) u (s o' 17' ) .

4. (SUS') o1l-: (So7{)U (S'"R).

5. S o ("-n"c') c (S oft.) n (S oR,').

6. (s rt S')oR c (Se R) n(S' oR).

41
7 . $ l u ? ct)-r :R -t vg -l

8. (1R'
)R1-t :fr-riV!-r.

e.(a)-': F .
10. (S oR)-t:7a-t oS-1.

11' (A-t;-7 :R'

Demonstra!ie.

1. Qo R: { ( n , y } : 1 u l ( * , u ) e ? - A ( u , y ) e @ } : O s i 7 ? o@ : { ( r , y } : 1 u

l ( * , u )€ O n ( u , v ) e R ) : O .

2. (*,y) e Aso?-+1ul(*,u) € RA (u,U)6 Arl <+ fa l(*,u) eF-A

u : y) e (r,y) e R qi (r,y) € 7ZoAa*)3u l(r,u) e Aa A (.r,il € f4 +> fu

fn : u A (u,y) e /t] ++(r,y) e R.

3 . ( * , s ) € s o ( R u R ' ) + i ' u l ( r , u ) e R u I { n ( u , u ) e 5 l e A u l ( ( r , u )e

R v ( n , u ) e I c ' )A ( u , y ) e S l < +3 u [ ( ( r ,u ) e 1 I - A ( u , y€) S ) v ( ( * , u ]e R ' A ( u , s )e


t*"-ntslr'2'2'5'
s)] =u ((*,u) e R A (u,il € s) v )u ((r,u) e R' A (u,y) e s) <+

(*,y) € So RV (r,9) € S oRt # (*,y) e S o RU S oR!.

4 . ( * , y ) e ( S U S ' ) o F - < + l l u [ ( * , u )e F - A ( u , A ) € S U S ' ] < + A u l @ , u ) e

RA(u,3/€
) s u s / l < +J u l ( r , u ) e 7 - A ( ( r , s ) e s v ( u , i l € s ' ) l + 1 u [ ( ( r , u )e

R h ( u , g / )e s ) v ( ( * , u ) e ? - n ( u , s ) € s ' ) l e f u l ( ( " , " ) e R , n ( u , y )e 5 ) v 3 u

((*,u) €R.A(u,g) e S')l {+ (r,y) e Softv (*,y) € ..S'oRe (r,y) e (SoR.)u (S'oR).

5 . ( " , s ) e S o ( ? - n P c '+) + f u [ ( " , r r )e R n R l n ( u , y ) e S ] + > 3 u l ( * , u )€ 7 ? n

42
(*,r) e H n (u,sj e .Sl<+ lu l((r,u) e Rh (u,s) e S) n ((u,u) e H n (u,s) e
t*'-ot$L2'23'
s)l Ju ((*,u) e RA (u,il e .9) n 1u ((n,u) e R' h (u,u) e s) ++

(r,y) eS oRn (*,V)€ S o ?ic'+(r,y) e (S o?-)n(S o 7U).

6 . ( * , y ) e ( S n S ' ) o 7 - + 3 u [ ( r , u ) e 7 - A ( u , y ) € S n S ' ] < +a u l @ , u )e

P - A ( u , y )€ S n ( u , y ) e S ' l + 1 u [ ( ( " , r ) e ? - n ( u , i l e S ) n ( ( * , u )€ R n
"*"-or#'2'23'
(u,a)e.s')] 3u [(*,u)e R n (u,y)e s]n au f@,u)e Rn (u,gr)es'] ++

(* , y ) e S o R A ( r,,y)e E ' o R + (*,y) e ( S oR,)n ( S' "R) .

7. (*,y) e (nun')-t o ( g ,r ) e R \ J R ' + ( y , * ) € R v ( 9 , * ) e ' f l +

(*,g) e R-1v (*,u) e R'-r <+ (r,a) e R-l ttR:-1.

8 . ( r , u ) e (R n tl )-' o (e ,r) e Rn1{ e ( y,*) e RA ( y,*} e ' ll +

(* , y ) e R R RnR(R
*,y)
-l € R '-r e (*,y) e R -r nE*!.

9 . ( * , y )e ( t r ) - to ( a , r )e F . e ( a , n f) 7 v + ( * , E )4 R - t e ( * , i l e F .

1 0 . ( c , y ) e ( . S o 7 l ) - te ( a , r ) e S o 7 t < + t u [ ( a , u ] e R n ( u , r ) e S ] < + 3 u

l(u, y) e R *7 A ( *,V j e S -t] e (*,a ) e R - t o 5- 1.

11. (r, y) e (F--t)-t e (u,*) e R-L <* (r, y) e R.n

Propozifia III.3. Fie (A,B ,Rl, (C ,D,S|, (E,F,T| relatii. Are loc:

( T oS ) o R : T o ( S" R ) .

Demonstralie.(4,f) e g oS) o?-+ 3u [(a,u) e?7-n(.r,/) e ToS] <+3u

{(o,u) € R n 3u [(u,u) e SA(u,f) e 1] l(o,u) e 7?n (u,u) € Sn (u,f] e


+ 3,u3ru

43
fl e lulu Ib,u) € Rn (u,u) eSA (u,f) e 4 + Ju {3u l{a,u)e R n (u,u)e SIA

(u,f) e T\ e A, l@,u)e S o RA {o,f) e 1 e (o,f) € T o (s o R).tr

Deffnifia tII.2. Fie (A,A,R) o relalie. Sespunecd ea este


- reflexivd, dacd, pentru orice o € A avem oRa;

- ireflenivS, dac5 pentru orice a e .A avem (o,o) f fl (adicd, Ro);

- simetric5, dacd pentru orice a, b e A cu aR,b, areloc bRa;

- antisimetricd, dacd pentru orice a, b e A cu aRb gi UIla, are loc a : b;

- asimetricd, dacd,pentru orice a, b e A ca a&b avem (b,o) # R (adicd ffiri,

- tlanzitivd,, dacd pentru orice a, b e A cu aRb gi bRc, are loc oil?c;

- intranzitivd, dacd pentru orice a,b €. A at af..j.b


gi b?crare loc aEc;

- dihotomd, dacd, pentru orice a,b € A, ctt a I b, are loc una gi numai una

din aRb, bRa;

- liniar5, (totatd), dac5,pentru orice a,b e. L are loc cel pulin una din aRb,

bRa;

- trihotomd, dacd, pentru orice a,b € /. are loc una gi numai una din oRb,

bRa, a: b:

- conerca,daca pentru orice o, b e A are loc cel pulin una din aRb, bfua,

a: bi

- euciidiand,,dacd,peutru orice a, b e A cu afub qi a71c, are Loc b'Rc;

- slab dens6, d.acd,pentru orice arb € A cu aQbrexistd, cei pulin un c € A

M
astfel inc6,t aRc gi c&b.

Propozifia tII.4. Rel,alia (A,A,R\ este

1. reflenivd,<+ Aa C 7?;

2. ireflexiv5 <+ Rn A,a C O;

3. simetricd,<+ 7?C R-l (sauR-r c?-);

4. antisimetricde Rn R-l c Aa;

5. asimetricd<+ 7l n R-l c (D:

6. tranzitivd,+RoRcR;

?. Iiniard,(total5)+RUR-r > A';

8 . c o n e xd+R U R -l UAa > A';

9. euclidiande R oR-L C R:

1 0 .s l a b d e n s#dR o R ) R .

11. reflexivd,qi antisimetricd <+ ?-nB-r - Aa.

/'
12. reflexffi qi tranzitivd. + R o R : R.

13. reflexivd,tranzitivdqi simetricd<+ Aa C R:RoR:7|*-7.

14. reflexivd, simetricd,qi antisimetric5e L'e - R.

Demonstratie.

1. Reflexivitatealvi (A,A,R) e Vo € A avern (o,o) e R + A4 CI-.

2. Ireflexivitateaiui (A,A,R) <+Vo € A avem (o,o) 4R e Rrl Aa C Q.


ein4lrie
B. ,,=;" (*,v) e73 (y,r) e R + (r,y) eR-r;

45
,,+" (*,y) eR*q-' @,y) eFc-t+ (a,r) ef-.
4. u=+" Fie (*,y) e RnR-L. Avem pe de o parte (*,A) eR, pe de altd.

parte din (r,y) e?--'rezultd, \U,*) €7t'', iar datorit6 antisimetrieiavemu - g sau

(r,y) e L^a;

,,+" Fie (*,y) eR qi (y,r) e R. A doua apartenenld,este echivalentd.cu


'o"8u
(r,y) e R-r, prin urma,re(*,y) e'tZ n7t,-t Aa, adicdr : U.

5. ,,=e'rAvem: (y,*) efc-l + (*,y) € fl u"ieg"t'(y,*)t' R, deciR ff?{-r :

o;
u#" (n,y) e F*??n''+'-co
@,y) f r<-t + (g,r) #R.
6. ,,=e'r(*,y) € 7lo R+ aul/:l.,u)€ 7l' n (u,y) € Fl] t"'"'ryttu'"(", d €r-.

,,#" &Rb Ab&c+ (o,c) ef-oF-R."9tR@,c) eF'.

7. Liniaritatea Lui (A,A,R) <+ V (*,y) e A2 avem(*,g) e R sau (U,*) €

R < + V ( * , y ) e A 2 a v e m ( * , a )€ 7 ? s a u ( * , y ) € F c - r + + V ( r , d e A , a v e m( * , U )€

RUR-1 <+RuR-rlA2.

8. Conexitatealui (A,A,R, <+ V (r, il e A, avem(*,g) € 7l sau (y,r) e R

saur : u +V (r, y) e A, avem(*,A) eR sau (*,y) eR-1 sau (*,y) € Aa <+ V

@ , U )e r 4 , 2a v e m( * , i l e R U R - r U A e < +R U R - I U A a ) 4 2 .

9. ,j" @ , V )e R o R - l e 3 u [ ( * , u ) e F c - l A ( u , y )e 7 ? ) * J u l ( u , r ) e R
(A4R).
A (u,y) € Rl (r,y) er';
eucII<tJarra

,*+" (tr,g) e R gi (r, z) e Re (a,r) e R-r si (r, z) e R+ (g,z) e

6
R"oR";]cR"
R a R-L (y, z) e R.

10.,,*" (n,s)e R",:+:1,1ul(r,u)e7?A (u,u)eFcle(r,y) ef'olrc;

u#" (n,v)€R*ryo € R n (u,y)e R).


@,y)e Ti-of-<l.-rul(*,u)

11. ,,=)" Avem: Aa C R+Ya € A avem aRaeYa e A avem aR*ra+

Aa c R-l (^).

Cum 7l este reflexivd din 1. 9i (r) rezultd cd, A,a C 7t n 7l-1, iar fiindc5, 7l'

este antisimetricd,,avem ?-n?--r C Aa, prin urmare A4 : RnR-r.

,,€" Din AA : f-nlZ-7, rezultd \A-cP-n'17-r cR gi P-n'lZ-r C Aa, adic5,

pe baza lui 1. qi 4. se deduce c5,rela!\a (A,A,R) este reflocivd, gi antisimetrica.

12. ,,,+'1 Fie (r, y) e R. (A,A,R| fi.ind reflexiv5, avem (g,y) e fl. Deoarece

exist5 U e A astfel ca (r,y) €.R qi (gr,A) € R, rezultd cd.(r,g) e RoR. Agadar

R C RoR; iar cum {A,A,R} este qi tranzitivd, adicd RoR C 7l, se deduce R : RoR.

'l?,
13. ,,+" Deoarece (A,A,R) este reflexivd,, avem Aa C iat fiindcd, \A,A,R)

este reflexivX qi tranzitivfl,, avem R o R : R. Datoritd, simetriei, din 3. deducem c5,

R:R*1.

,,+" Din Aa C R:RoR: R-t p" baza lui 1., 6. qi 3. rezultd c5,(A,A.,R)

este reflexivd,, tranzitivd, qi simetricd,

L4. ,,+" (A,A,R) fiind reflexiv5., avem An C R, iar datoritX simetriei

R:R-r. Cum (A,.4,7?) este gi antisimetricd,, putem scrie RnR-r C A,s, adicd,

CAe. Prin urmare La:


RRRRR R.

47
,,e" Relalia (A,A,R) este reflexiv5, fiindc5, Aa C fl, este simetricd, fiindcd,

A;t : Aa gi antisimetricd deoarece AanA;l - Aa (este qi tranzitivd,, deoarece An o

A,{ : Aa). tr

Deftnifia III.3.

O relalie reff.exivdqi simetricd, se numegte relalie de toleranla.

O relalie reflexivd gi tranzitivd se nurnegte relalie de preordine.

O relalie de preordine, simetricd, se nurneqte relalie de echivalenld,.

O relalie de echivalenld antisimetricd, se numeqte relalie de egalitate.

O reiatie asimetricd, qi intranzitivd se numeqte relalie de succesiune.

O relatie de preordine, antisimetricd se numeqte rela{ie de ordine.

O relatie de ordine, dihotomd se numeqte relalie de ordonare.

O reialie ireflercivd,gi tranzitivd se numeqte reialie d.eordine strictd,.

O relalie de ordine strictd,, d.ihotomd se numeqte relalie de ordonare strictd.

O relalie antisimetricd, gi tranzitivd se numeqte relalie de ordine par$iaid.

O relalie de ordine parliald,, dihotomd, se nurnegtr relalie de ordonare parliald.

Deffnitia III.4. Fie (A,A,R) o relalie de ordine Si CIoe H C A.

ao este cel mai mic (primul) element at lui ,4 & pentru orice a € A' avem

( a o , a )e R .

Deffnigia III.5. (A,A,R) este o relalie d.ebund,ordine & qA,A,n) este o

48
relalie de ordine gi orice mu$ime nevidd, .4 c A admite un cel mai mic element.

Deffnitia III.6. Fie (A,A,R) o relalie de ordine,A # 'ry C,4 qi M e A.

M este majorant al lui ,4 & pentru orice a € ,4 avemaRM.

Deffnifia III.7. (A,A,R) este o relalie de ordine inductivd,& 1A,A,,n) este

o relatie de ordine gi orice submultime nevidd A c A, unde (At,,4,(A x ,4) nR) este

rela$iede ordine totalX, are majorant.

Deffnifia ttl.8. Fie (A,,A,R) o reiagiede echiva.lentX


qi as e A. Mullimea

C^('17):: {a e A: aRas} se numegteclasade echivalenldasociatdlui os prin relalia

{A,A,R).

Muilimea tuturor ciaselorde echivalentS.


in raport cu o relalie de echivalen!5

(A,A,R\, se numegtemu$imeacdt (factor) a lui /. in raport u (A,A,R).

Notdm: AfR:: {,4 : existd"a € A astfelincA,t/ : C"(R)}: "yo {C"(R)).

Deffnifia III.9. Fie A o mu$ime nevidd,qi.A C P(A).

..4 esteo partilie a lui A S

1. U .{:4,
AI€A

2. pentru orice ,{ € ,4 avem ,4 + O,

3. pentru oriceA'rA" € A, ct A' I A", avem'4 ff.4' : Q.

Propozifia III 5. DacXreiafia (A,A,R) estede echivalentS,atunci AfR este

o partilie a lui A.

49
Demonstralie.

1 . Av e m:A =^,H ,,*A :u o C " (R ):1. { a} :.4; decio,!o,*,4 : A.

2. Fie ,4 e AlR. ExistS a e A astfel incdt ,4 : C"(R). C:umafua (reflexiv-

itatea lrcli(A,A,R)), rezultd e € C"(R) : fr, deciA' f Q.

3. Fie At: Cor(73)gi Az: C"r(R) elementeoarecaredin AlR, cu -41I Ar.

Presupun6ndcd ,4.1n Az * O, existd a e Ata A2(: C"r(R) n Coz(R')),deci

aRal gi aRa2. Din simetrialui (A,A,7t) rezultd,a1Ra, iar din tranzitivitatea ei deducem

a1Ra2,adic5,C,r(R) - Coz(ft')(deoarece
avemrkal + nRa2) sau ,41: Az,ceea ce

contraaicepresupunereafrcutX. Deci A1 fl Az - iD, adicd,qi 3. din definitia anterioard

este satisfdcutS,,
prin urma.reAIR wte o partilie a lui A.n

Propozitia III.6. Pentru o partitie oarecare..4a lui A + A ecistd,o reialie

de echivalen\d"(A,A.R) unicd,,care verificd,A:AIR.

Demonstrafie. Fie ,,4o partitie a lui A. Definim relatia (A,A,7-\, prin 7i'::

{t",y): er<istd
,4 e A c0 r,g € A'}.

Verificdrn cd"{A,A,k} este o relatie de echivalenfd:

Reflexivitatea, Fie o e .4. Cum ,4 este o partitie a lui A, rezultd,cd existd

H e A cu a €,4 (conditia 1. a partiliei), deci (a, a) e 7?..(reflexivitatea).

Tbanzitivitatea. Fie (r, y) e R qi (y, z) e R. Existd deci .4, A' e A cu

r,g e '4 Qiy,z €.N'. Evident .N : A', deoarece


altfel arn avea&nAz: Q (din

condilia 3. a partitiei), ceeace au are loc (fiindcd,y e H n,{'). Deci r,z e ,4(: 4r1,

50
prin urmare (r,z) e k.

Simetria. Dacd,(*,y) e R, rerzuLtd.


cd,existd ,4 e A cu tr, g € fr, deci gi

(y,r) eR.

Ardtd,mcd"A:AIR.

,,4)AfR" Alegem un Cr(R) € AIR oarecare. Fie ,4 € ,4 cu r € H.

Ardtdm c6,C*(R) - A', de unde va rezulta cd,C"(R) e A.

Avem: A €. C*(R) + yRr e (A,r) e 1?s existdA" € A,, J:ur)g€ ,4,; dar

cum "4 este partitie, din r e ,4fl A" deducemcX A' : A", adicd y € H'=4. Frin

urmare Cr(R) c At. Acum ard,txmincluziuneainversd..Fie g € A'1 cum qi r € A',, din

definitia lui 7l rezultd,(*,U) e ft, adicdA e C*(R). Deci avem$i C,(ft) ) ,4.

oA C AlR" Fie .4 e "4 gi r e A'. Demonstrareafaptului cX A' : Cr(R), se

faceidentic ca mai lnainte. De aici deducemcd,,4 e AIR (fiindc5 C,(R) € AIR).

Demonstr5,m tinicitatea.'

Presupunem cd ar exista doud relatii de echivalentd diferite (A,A,R> gi (A,,4,S),

cu,A:AlR :AIS. Atunci ar ocista n,U e .4, cu (*.,U) e R qi (r, y) # S (sau invers),

adicd,ar ercistao clas5,aparlind,nd lui Af 72,care sd.mnlind, pe r gi U, im Af S nu a,ravea

o asemeneaclasd,,ceea ce e contradiclie (deoareceAfR:AlS). Deci rela$ia {A,A,R)

din enlnlul propoziliei este unic5. n

51
52
CAPITOLUTTV
uNUIlruMARREALiwtn-o eazA b
scRTEREA
Propozilia fV.l. Fie b e N. \ {1}. Pentru orice r € [0,1) oristd, un Sir

(or)rcx av6,ndcodomeniul {0, ..., b - 1}, astfel incdt

,:j#k:0

Demonstralie. Not6,ndpartea intreagd a numdrului real g ptio Lgj, avem

bn: ao*oo, undeas ;: [br] € {0,...,b- 1} gi a6 :: br - lbrl e [0,1); deci

,:tf+?.
Putem scrieba6: at * c1, unde a1t: fbasl e {0,...,b * 1} qi

i: bao- [ba6Je [O,f);decia : ? + # + #.


0o1

procedeul,pentrun € N oblinem:, :i
ContinuA,nd Effi + f;fu, cu
k:0

ak € {0, ...,b- 1} ppntruoricek € {0, ...,n}, Si o, € [0,1).

Notdnd S,,:i avem0 ( r - Sn 1#" 1]T 0, deci r; adicd,


6ffr,
" liTS,:
tz'+oo
t:O
oo
-
":I ffr, undepentru orice k e N o6 € {0,...,b 1} (oo fiind alesedup5 cum s-a
/c:0

ardtat).tr

Reprezentarea unui " € [0,1) sub aceastS,formd, se numeqte scrierea LadicS, a

numdrului r (folosindu-se qi notalia z : 0, asa1... in baza b).

53
RemarcatV.1. Numdrul real 0 admite o unic5,reprezentarede tipul

n:i ou
fo; bn+''
cu (ap)6EsavAnd codomeniul {0, ..., b - 1}.

Demonstralie. Pentru (ou)r.* : (O)rcx avem evident 0 :f


ffu, iar pentru
k:0
orice (afi)rEryarrdndcodomeniul{0,...,b - U, cu (a'u)6.6I (o,,)u.x,are loc

0:i#.i ffi.
,k:0 ,t:0
-

Propozilia fv.2. Fie b € N- \{1}, " € [0,1) gi r:i


,*tr reprezentarea
b:0
Ladicd,a lui r ((ou)u.* cu codomenitl {0, ...,b - 1} fiind girul construit in demonstralia

propoziliei rv.l.). Dacd,existd,un qir (ol)0.*, avand codomeniul{0,..., b - 1}, cu

(o[)*.* I (ou),,.x,pentru ca,reu:f existx frs e N pentru caresunt


#,atunci
k:0
satisfH,cute:

(i) pentru orice ,k € N, k ( ks av€m aL: at;

(ii) a6o: aLo+ I;

(iii) pentru orice k € N, k ) ks avem o,b: 0 qi a,o: b - 1.

Demonstralie.
Fie ks :: min{k € N: aL * ax}.Din i
lc=o
6ffi :i /c:o #h
oo c'',
deducem
"u ,f, # :,i S, adicda*o* t:to+f - o:ko+ i
h:igo k:ko- .i *" -
rb:-ko*l
fq, deci
o'* ( ou.+ ConformdemonstralieipropozilieiIV.1. :
, E . #.
k:ko*l i #
k:ko*I

ano€ [0,1) (o6 s-a scosdin egalitat"r :g + ;ffh), iar rrin a,ooe N
.i #fu rk:O f*
k:0

54
rezultd a'ro ( oro. Cr:rn a'r * o,, deducem a'" ( ano - L. Pe de altd, parte avem:

#<i #:i #<s+


k:ko &:,bo
i #L<s* i H:##(ffi,ae
k:ft0*1 ft:fo+f .:.......

,-a* rernttX o,* - aLo*1 (sublini* .r, li**,*ctatd,), UtO**r" rri"" k > ko a'n: b-l

(subliniatcu linie continud,),ah:0 (subliniatcu linie intreruptX), n

Remarca fV.2. Orice r e [0,1) admite reprezentarehadicX (de exemplu

cea construit5,in propoziJiaIV.l.). Numdrul posibil de reprezentSriLadice ale unui

r € [0,1) estecel mult 2 (rezult5,din propozilia IV.2. ).

Consecinta
IV.l. Fie b e N* \ {t} qi r e (0,1).

z admitereprezentarea
tr:3 uffi, cr oe,..-,&ko€ {0,...,b- l}, ap" { A,
Ic:0

dac5qi numai dacXr admite reprezentar"u" :i $, ",, (ol)u.* avdnd codomeniul


ft:0

{ 0 , . . . , b - 1 } , i n c a r e" ! u " +b - 1 g i p e n t r u o r i c e ,>b k 6 a ' n : b - 1 .

Demonstratie.

0o&,pentruk<ko
oo , ko-l
,,=1"Defini- ,rr:{ ako 1,pentruk : h . Avemp* Eft : +
*e f+
b-l,pentruk>ko
nt OO
lis-1 oo ko-1 ,ko
-t "!0, oko-t
-T \- b - l -- (- a r -t- ,o
f f i +Ic:kaf1
t* /r
9 t , -r
bE+T
-r- lr
bEo+r-r
\-
L
k:ko*L
bE+I lr
,b:0
bETT
r
bE+T
r-r L
6E9TI
-- \ i
Z,
k:0
|;;Tt.
ik:0
tt+"

o",Pentruk<ko

do,* 1, pentru k: h . Folosind acelaqiqir de egalitSli ca

0, pentru k> ko

DD
IeO oO
mai sus (dar citit de la dreapta spre std,nga),oblinem p, #f, :E
#h. O

consecinla w.2. Fie b e N* \ {1}. Pentru orice r € (0,1) are loc oract una

din cazurile:

1. r admite o reprezentare" :i 6ffi, cu (oo)0.* av6ndcodomeniul


k:0

{ 0 , . . . , b - l l , f n c a r e p e n t r u o r i cI e€ N a v e m{ a 1 , : k > t } # { { 0 } , { p - f } h

2. r admiteo reprezentare,:fl u#1,cu do,...,o,to


€ {0,...,b- 1}, au * 0
,b:0
(in acestcaz admite conform consecinleitV.1.1. qi reprezentareau =i
#h, in care
k:0
aL :b- 1 pentru oricek > ko gi du"#b - 1).

Demonstralie. Dacd r ar admite gi reprezentareadin L. $i din 2., at admite

trei reprezent5ri,ceeace estein contradiclie cu remarca IV.l.n

Corsecinta IV.3. Fie b e N* \ {U. Orice mrmdr real r € [0,1) se reprezintdln

mod unic sub forma " :i #h, undeo,, € {0, ...,b-1} pentruoricek € N qi mu$imea
ft:0

{i e N, ao* p - LI esteinfinitd,.

Demonstratie. Din consecinlaIV.2. rezult5 cd,o astfel de reprezentareeste

unicX. n

Remarca fV.3. Fie b e N[*\ {1}. Numdru] real 1 admite exact dou5 reprezen-

t d r i d i f e r i t ed, . e f o r m a1 : n * i € N q i a 6 € { 0 ,. . . , b - 1 } p e n t r u o r i c e
,m,cun
#:0
keN:

-nna este pentru n: L $i on - 0, pentru orice k g N;

oo
-cealalt5pentru n:0 gi ar - p - L, pentru orice k € N.

Demonstratie. Severific5 imediat, c5,cele dou5.reprezentdriarnintite ln enunt

: "
sunt egalecu 1 (pentru a doua: 0+i # i # : 1).
k:0 lc:0

ArXtXm cd 1 nu poate admite altd,reprezenta,re


de acesttip.

Pentru n € NI*\ {t} qi (ou)u.* avdndcodomeniul{0,..., b * 1}, avem:

r<2<2+E#(n*:#

Pentru n: t, dac5,(a7,)6€N
cu codomeniul {0,...,b- 1} nu-i qirul constant

(0),,.w, 1 : 1* i *
avem: < 1+ i tm'
k:0 k:0

cu codomeniul {0, ..., b - 1} nu-i qirul corstant


Pentru n : 0, dac5, (a7,)7,eN

(b- 1)rcx, o+ i # < o+i ffi : l.n


avem:
k:0 /c:0

ConsecinlaIV.4. Fie b e N* \ {1}. Orice mrmdr real r € (0, 1] se reprezintdin

mod unicsubforma, :f ;ffi, undeo6 € {0, ...,b-1} pentruoricek € N gi mu$imea


/c:0

{z e N, an# 0} esteinfinitd.

Demonstratie. Din consecintatV.2. qi rema.rcafV.3. rezult6 cd,o astfel de

reprezentareeste unicd,,'tr

Propozitia fV.3. Fie b e N. \ {1}. Orice n € N* se scrie in mod unic ca

polinom ln nedeterminatab sub forma n : roV + ... + r1b*re, unde p € N qi pentru

i,:W r i € { 0 , . . . , b -1 } , c u r p # 0 .

EN
d ,
Demonstrafie. Ar5td,m cd,nu pot exista dou5,reprezentdri diferite ale lui n.
p q
Fie I r.;bi: n:D siV reprezentdrica cea din emrn!.
i:0 i:0

Presupunemprin absurd cd,p # q, de exemplu p < q. Avem


p p q
n:f rcbi( (b-1) Dbo : W+r-1 < bc- 1 < [a ( soba(! sits :n, ca,re
i:0 i:0 j:O

este o contradictie.Deci p: q.

Acum presupunemc5,exist5 rt * st qi fie rn cel mai mare indice pentru care

rt * sn.

Presupunemcd r* ( sro.Avem: 0 :I (ra- s;)V :f (rabi- saP):


i:0 i:0
rn-! m-L rn-\
:l r6bi*(r,n-s,o)b*- D srbi( D (b-l)bi-W: -L*b*-W : -L,contradiclie.
i:0 i:0 i:0

Deci pentru orice i,:W avem ri: si.

Prin urmare n nu admite dou5 reprezentdri ca in enun!.

Ardtdm cd,n admite o reprezentareca ceadin emur!.

Din teorema impdrtirii cu rest aplicatd succesivoblinem:

existS,nn
nnic {o € N qi16€ {0,...,b- 1} astfelincA,t
n:bqs*rs

existdnn unic Qr€ N gi 11€ {0,...,b- U astfeltncf,,tqo:bqt*rt

existS,rm unic Qce N gi 16€ {0,...,b - 1} astfel tnc6,t gl-r^: bqr+ rn

Dar qr-t ) bqr)- Zqt ) gcgi deci la un moment dat qa: 0. Fie

58
p::n'L'in{i € N i ei:0}. d a c dP : 0 , a t u n c in : r o ( f i i n d c da m a v e an : b 0*16).

DacX P ) O,atunci rr: ep-tl 0 (din ep-r: b 0 * roqi din alegerealui p) Obtrinem:

n: b q o* r o . LO
U

L1
Qo: bqt r rr
+

Qp-r: u ]o +r, .w
n : r o V + . . .+ r 1 b* r o . n

Propozifia fV.4. Fie b € N* \ tU. Oricer € IR...se reprezintS,


in mod

nnic sub formar:f


d:0
,uuo+i
k:0
6ft, undepentruoricei :W qi k € N avem

r,;,a6e {0,...,b- 1}, rp * 0qi multimea{i, eN : o; * p - 1} esteinfinitd.

Demonstratie. Fie e € R+. Numdrul z se scrie d,n mod unic sub forma

*: L * ) + { " } , c u l r l € N q i { " } e [ 0 , 1 ) .D a c 5L, " J: 0 s ei a p : 0 gi16:0. Dac5,

. o blinecd,[z] sescr ieinm odunicsubfor ma


L* )2 1 a t u n c i ai o 'p ro p o zi l i a fV .3se
p
L"l :I r;bt, unde ra € {0, ...,b- 1} gi ro I 0. Aplic6ndin continuareconsecintaN.3.,
i:0

pentru {r} seoblinereprezentarea


{r}:i tffi,unde a7,€ {0,...,b- 1} pentruorice
ic*-0

k e N g i m u l l i m e a { z eN : o a * p - 1 } e s t e i n f i n i t dt .r

RemarcaIV.4. Pentru orice r € iR.,r :l r I sgn r. Folosindpropozilia fV.4.

putem s5-I sciem pe | ,DI in mod unic sub forma | " l:i r$i* i #t, ad"icXpe r
i:0 Jc:O
p m
sub forma r: (I r6U+ D #) sgn r, unde pentru orice i':6,P qi k € N avem
i:0 k:0
I ' 6 , a 7 a{€0 , . . . , b - 1 } , r p * 0 g i m u $ i m e a{ i e N : a ; * p * 1} esteinfinitd.

60
CAPITOLUL V

I\IUMERECARDINALE

Definitia V.1-. Fie € clasatuturor multimilor. Tlipletul (C ,C ,-), cu

-;: f t A*
{(A,B) € A x C: existS,obijectie B},semrmeqtereiatiadeechipoten!5.

Remarca V.1. ln definilia precedentd,s-a folosit o noliune mai generalS,de

relatie, dec8t ceaintrodusd in capitolul Relatii, deoarecein cazul de fa!d, - este inclusd,

ln clasa C x C, ca,renu este multime.

Exemplul V.L. Z- esteechipotent5cu N.

Demonstralie. Se considerdfirnctia / r N - Z-, f(n) :: *n, care este

bijectivd,. tr

Exemplul V.2. N* este echipotentd,cu N.

Demonstratie.F\rndia / : N --+N., "f("r) ;: ft * 1 este bijectiv5,.tr

Exemplul V.3. V. este echipotentH.cu N.

61
-2k,pentruk(0
Demonstralie.F\rncfiaf ,Z , N, f(k)::
2k-L,pentruk>0
bijectivd. tr

Exemplul V.4. N x N esteechipotentd,cu N.

D e m o n stra ti eF.i e /:N x*-*N , f( *.,n) :2*( 2n+ 1) - 1. Ar dtdmcd,/

estesurjectivd..Fie I e N qi considerdmforma canonicd,nestrict5,


a lui /* 1:I pa{r)

(r este mu$imea numerelorpozitive prime, iar a6y € N, pentru orice p € tr). Fie

7rL7::alzy9i nr,: i[\.uTr' O*,o,)- 1]. Avem f (*,,n,):ro,', - 1 : l.


o.nt r rpa(nt
Ac'm ardt5,mc5,/ este injectivd. Dacd,f(*r,nr): f (*r,n2), rezultd,cX
2 L(2n1+ 1) : 2*2(2n2+1) (1), qi deoarece
Znr+L,2n2* 1 sunt impare,deducem

cd"m1 - rrl2. Prin impdrlirea lui (1) cu 2,"'(: 2 r), oblinem 2n, + L : 2nz* 1, adicd,

rtrr: rtr2.Deci avem(*r,,nr) : (mz,nr). J

Exemplul V.5. Fie a, b e lR cu a I b. Intervalul (0,1) este echipotent cu

interva,Iul(o,b).

Demonstralie. Consider5mfimclia "f , (0,1) -*(a, b), f (*) :: o * r(b _ a),

careeste bijectivd. tr

Propozitia V.1. Relalia de echipotenld are proprietd,lile d.ereflexivitate,

tranzitivitate, simetrie (deci este o relalie de echivalenfd).

Demonstralie. 1.Fie A e t. oarecaxe.Aplicalia la este bijeclie, deci A - A.

62
2 . F i eA , B , , Ce t c u A - B g i B - C . A € a d a r e x i sft X, A ' - - + B ggi : 8 " - + C

bijecfii. Cumg o f : A --+C este de asemeneabijectivd,


rezultd,cd"A- C.

3 . F i e A , B e ( . c u A - f i . E x i s t 5 d e c i o b i j e c t i ef . A - - + B . C u m
-r : -+
f B A este de asemeneabijectivd,,deducemcd B - A. tr

Exemplul V.6. Avem [0,t1 - [0,1) - (0, t1 - (0, t; - p.

Demonstratie. Considerd,murmd,toarelefirnctii bijective: /r r [0,1] ---+[0,1),


( ,
o, \ '".' P e n t r u * : * , n € N *
| #
/r(r) :: { ; fz : 10,1)* (0,1],fz(n) :: L - x;
z, Rentrun€ [0,1]\{* : n € N*}
I

, P e n t r ur : * , n € N *
{ *' z-fr''
"fr : (0,1] - (0,1), fz(") :: {
Deci au loc
r, pentrur € (0,1]\ {,* t "€ }S.}
I
primele trei echipotenle care trebuiau demonstrate. Din exemplul V.5. rezultd,c5,

(0,t1 - (-1,1), iar deoarecef E : R --+ (-1, 1), fn(r) ,: ffi este bijectivd,,avem

IR- (-1,1), prin urmareavemqi (0,1) - IR..I

Definitia V.2. Pentru A e t oarecatre,clasa de echivalentS,a lui ,4 prin

relatia (C,C,-1 se numeqtecardinalullui A (notat card A:: Ca(-)).

Se noteazd,Ns :: card N (putereamrm5.rabilului)$i c :: card lA,1] (puterea

continuului).

RemarcaV.2. Pentru orice A.B e C avem: card,A: ca,rd,B + A * B.

Definitia V.3. Fie A e {oaxecaxe.

63
A este mu$ime finitd S A este vid5 sau existd,n € N* astfel tnc6,t

A - { 1 ,. . . , n } .

A este mullime numdrabild (sau de puterea mrmdrabilului) 9,4 - N.

A este mu$ime cel mult mrmdrabile & A este finitd sau numXrabil5.

A este mu$ime de puterea continuului $ 4 - [0,1].

A este nenumdrabit5g A nu este cel mult numdrabiid,.

A este infinitd $ A on este finit5.

Clasa de echivalenlXasociatdunei muftimi infinite prin relalia (C ,€ ,-) se

numeqte numdr cardinal transfinit.

RemarcaV.3. Fie n € N*oa,recare


qi A € e. Avem: A e C1t,...,r1(-)

( A - {1,...,rr} ) <+ mutlimea,4 este finitd av6nd n elemente.Agadar c1r,...,,,y(-)

este clasa tuturor multimilor ce au exact n elemente qi numai a acestora, prin ur-

ma.reC1r,...,,r)(-) poate fi identificatX cu mrmdrul n.. Din acest motiv se noteazd.

n :: C11,...,"i(-) (dar aici n nu a,resemnificaliade mrmdr natural).

NurndrulcardinalC*(-) senoteaz5cu o.

P r o p o z i t i a V . 2D
. a c dA,, B , C , D e € , c uA - B , C - D g i A n C : B ) D :

:Q,atunciAUC-BUD.

Demonstratie. Din ipotezd,rezultd cx ocistd bijecliile f : A --+B qi g : c --+D.

64
(
/(r)' dacd'r e A
Aplicafiah:Auc --+BuD, h(z) :: este de asemenea bijectivd,,
{
r eC
dacd"
I o("),
deciAUC-BUD.n

Teoremacare urmeazXa fost emrnlatd pentru prima dat5,de Georg Ferdinand

Ludwig Philipp Cantor tn anul 1883, iar prima demonstralie i-a fost dat5, mult mai

t6rziu de Ftiedrich Schroderqi Felix Bernstein.

Teorema V,1-. (Schr6der-Bernstein) Fie,4, B multimi (nevide) cu propri-

etatea cd exist5 H c A qi B' c B astfel incdt A - B'qi B - A/. Atunci are loc:

A*8.

Demonstralie. Din ipotezd rezultd,cX existd,injectiile f : A -+ B, cu

f(A) : B' c B qi g : B -- A,cu 9(B) : A' cA. Considerd,m


aplicatia

F :P(A) '-P(A), definitd,prin F(X) :: Cag(Cal(X)). Avem: Xr c Xz +

=+/(Xr) c f (Xz) +CBf (XL) > Cef (Xz) + sQnf(X')) > s(CBf(X2)) +

Cas(Csf(X1)) c CasQaf (Xz)), adic5,F(X') c r(Xr).

F i e . 4 , : {X c A : X c F (X )}. Avem

Xo':rU X .#nr(X) : F'("U X) : F(Xo) (1)

deci X6 e "4.

Din monotonitatealui .F qi din (1) rezultd r'(X6) C F(F(Xg)), deci

F(X6) €.4, iar din definitia lui X6 deducem


F(Xo) c Xo (2)

Din (1) qi (2) rezultd,cd,F(Xe) : Xo.

f(&) - Xo implicXCas(Csf(Xs)) : Xo, de gnde g(Csf (Xo)) :


C1X6,deci

CeXo C A'. Prin urmare putem defini h: A , B,


(
ne Xs
I f@),pentru
rr(z) ::
{
pentru r e CaXs
I o*(r),

ArS,tdmcd,h estes,rjectivd,. Dacd.b e f (Xs), at'nci pentru

a:: / - ( b ) € X 6 a v e mh ( a ) : f(a): f(f*(b)): b. DacXbeCnf(X6),din

g(Cef (Xo)) : CaXo rezultXcd,pentru a:: g(b) € CaXo avem

h(a) : g* (a) : s* (s(b)): b.

fuiltdm injectivitatea lui h. Dac6"ftr,nz € xo, rr * rz, at,nci avem

h(* t ) : f ( n ) # f(*r): h (rz).D a c5 ,xr,nz€cax6, nr # r z, atunciavemh( x1) :

g*(rL) * S*@z) : h(rz). Dacdrr € Xo qi 12 € CaXo, din


Crl(Xo) : g*(CaXo)
(dednsdtn g(Cpf()(6)) : CeXo)rezultXh(rr) : g-(n2) e CBf(Xo); dar h(r1) _

f (rt) € /(&), prin urmareh("r) t' h(r2). J

Definigia V.4. Pe € I - sedefinegte


relalia (C/ -,C / -,d) astfel:

d::{(a, fr)e(e/ -)x(a/-):pentruAe aqiB€f e x i s t d o i n j e c lf i e: A - * B } .

66
Cu alte cuvinte: card A d card B (card A este inferior sau egal ca card B)

<+ existX B' c B astfel inc6,t ,4.- B'.

Propozitia V.3. Dacd o multime A esteinfinit5, atunci Ns d card A.

DemonstraJie. Fie as € A (multimea A fiind infinitd, este nevidS,)qi definim

/(0) :: as.

Presupunemcd arn definit elementele/(0),...,/(rr) din A qi acesteasunt dis-

tincte dou5,cd,tedou5,.Multimea A\ {/(0),..., /(")} esteinfinit5,,decinevid5,.Alegem

f (" + 1 ) € A \ { /(0 ),...,f(" )}. E l e mentele


/( 0) ,...,"f( n+1) vor fi distinctedoud

c6,te doud,. in felul acesta s-a construit recursiv o aplicalie (bine definitd) injectiv5

/ : N -i A, deci No: cardN 4 card A. !

RemarcaV.4. Fie A, B dou5 multimi. card,A J card B (exist5,o aplicatie

injectivd f : A--+ B) e existdo aplicatiesurjectiv5g: B -+ A.

Demonstralie. ,,=;" Fie tp : Cef (A) -', A o aplicatie oarecaxe.Definim


(
l/-t("),pentrun€f(A)
g : B --+A prin g(r) ::
{
pentrur e Cnf(A)
I r("),
Aceastd,functie mte evident srujectivd,.

,,€" Fiecare muftime a familiei (g-({r})),Ea este nevid5 ( g fiind surjectivd,

deci totald, la dreapta ) qi oricare doud multimi ale farniliei sunt disjuncte ( g fiind
nnivocd la dreapta ), deci conform axiomei alegerii existd.o muftime selectivd B, C B,

caxeare in comun cu fi.ecaremr.rltimea familie enact wr element.Aqadaraplicalia / :

A'--> B careasociazd
fiecdruit € A elementul("rric) /(r) e B'Og*({t}), esteinjectivd,.

PropoziNia V.4. Fie,4, B,C e C oarecare.Are loc:

I. card,A< card A (reflexivitatea);

2. dand"card A 4 card B gi card 84 card, C, atunci card,A 4 card, C

(tranzitivitatea);

3. dacd"card 44 card B gi card B 4 mrd A, atunci card,A : card, B

(antisimetria). Demonstralie. 1. qi 2. rezultd,imediat din definilia V.4., iar B. este

chiar teorema lui Scbroder-Bernstein. I

Remarcav.5. Propozilia precedentdaratd c6"pl -,t / -,d) este o relagie


de ordine.

Propozitia V.5. Orice reuniune mrmdrabildde mutlimi numdrabileeste o

multime numdrabild.

Demonstralie. Fie (Ar,)'ex o tamilie de mu$imi mrmdrabile. Pentru orice n €

N exist5,"f,":N--+Anbijectivd.
Aplicalia"f ' NXN--+ fiind
AO*, f(*,n)::/,"(n)
surjectivd,rezultd,cd"card,t^ a* 4 card,(N x N) : card,N: No,iar d.in CP.A"
h

68
se obtine No: card Ao J card, A". Deci putem concluzionacd.card - Ns.
Po .Yo h
n

ConsecintaV.1. Reuniuneaa doud,multimi oaxecarenumXrabileesteo multime

numdrabild,.

Demonstratie. Fie A, B cele doud multimi mrmXrabile. Considerdmfamilia

de multimi (A,r)r,ex,cu As :: A, A1 ;: B qi pentru orice z e N* \ {1} A6 :: B.

Mu$imea AU B :AO*este de numXrabils,(conformcu propozi!iaV.5.).tr

Propozitia V.6. Orice reuniunenum5rabil5 de multimi de putereacontinu-

ului este o multime de puterea continuului.

Demonstralie. Fie (A,),ex o familie de multimi de puterea continuului. Pen-


hj:)=:l E*e*nt"t
v'0'
tru orice n € N exist5fn : ln,n * 1) --Anbijectivd, (ln,r+ 1) [0,1;
DrJecftva

10,1l).
Aplicalia / ' [0,*) *,!o A,", definit5.prin f (n) :: f*(r) pentru n € ln,n*L)

estesurjectivd.Avem card, 3 A* < card,l},m) : c.


ExemRrur
t'u'
(am folosit cd,[0,1] c [0,oo) c * [0,r])

Din As a*\O" se deducec 4 card urmarecard c. fI


,Poh.Prin .YoA.:

Consecinla V.2. Reuniunea a doud multimi oarecarede puterea continuului

este o multime de puterea continuului.

Demonstralie. Fie A, B cele doud,multimi de puterea continuului. Consid-

69
erdrn farnfia de multimi (A,),,ex, cu ,4o :: A, A1 :: B gi pentru orice i € N[. \ {1}

4:: B. Multimea A U B :t^ 4, estede puterea continuului (conform cu propozilia

v.6.).n

Propozitia V.7. Reuniuneaunei mu$imi de putereacontinuului cu o muftime

numdrabil5,,este multime de puterea continuului.

Demorstratie. Fie A o multime de puterea continuului, iar B o mu$ime

nnmHrabild.Existd deci dou5,ftrndii bijective f , A* (0, 1) qi g : B -rN. pls

(
/(")' pentrun € A
h : AL)B--+(0,1)u N,h(n):: I
Io("),Pentru'€B\A
Fbnclia h esteinjectivd,deci avemcard,(Au B) < card,((0,1) u N) 4 card,lR:c (am

folosit cd (0, 1) u N c IR,precurn qi faptul cd,IR - [0,1], din exemplulV.o.). pe de altd

parte avemc: card,(0, 1) : card A 4 m,rd (AU B), prin urmare card (A U B) :c. n

Definitia V.5. Fie s,0 € tl -.

^ d ,
a<p 6od flsia#0.

Propozitia V.8. Fie A o mugime. Atunci card,A < card,p(A).

Demonstralie. Deoareceaplicalia f : A -* P(A), f (n) :: {c} esteinjectivd,

avemcard,A J card,P(A)(1).

Ardtdm cd,,4 qi P(A) rrr. sunt echipotente.

70
DacX A - P(A), ar exista o bijectie h : A ---+P(A). Din surjectivitatea lui

ft. ar rezulta, c5 pentru multimea A' :: {r e A : r ( h(x)} e e(A), existd.a € A cu

h(a) : 4'.

Sunt posibile exact dou5 cazuri:

I Dacd,a € A', atunci din definilia lui A' avem cd,a $. h(a) : g,

II Dacd a e,4, atunci din definitia lui A' avem cd"a € h(a) : g.

Absurd.

Deci A * P(A) adic5 card A f card P(A), qi din (1), p" baza definitieiV.5.

deducemcd"card A < cardP(A).tr

RemarcaV.6. Din propozilia precedentdrezultX c5,nu exist5,nici un mrmdr

cardinal, pentru care toate mrmerelecardinale sd fi.einferioare lui sau egalecu el.

in continuare vom defini operalii cu numere cardinale. Pentru aceastafie

u,0 Q Cl - oareca,re.Consider5mA, B doud,multimi, pentru care c : card A Ei

0 : card B. Presupunemcd A fl B : Q (dacd aceastanu ar avealoc, am considerain

l o c d eA m u l t i m e a . { : : I e U A \ ( A n B ) , u n d eI a : : { ( " , O ) : r € A n B } , i a r i n l o c

deB multimeaB' :: IE UB\ (AnB), undeIa,: {(",{O}) ' r e AnB}, qi astfelam

obtine douXmultimi disjuncte At, B' crt.{ - A qi B' - B).

Definilia V.6. c + g,! card,(AU B), a. B :! card,(Ax B) gi

0o :: card BA, unde BA estemu$imea tuturor aplicaliilor A ---+


B.

7I
Propozitia V.9. (Formula includerii qi excluderii)Fie Ap, cu lc e {1, ...,n),

mu$imi fi"nite. Are loc:

card,(.3-
' i F 1 Ao)
:f card,A1,-
- cnrd,(Aan
- - - - \ - - o " A)+
- - r r ' - -...
- ' \+ (-1)'+1cara(.h-
'/ ' * \ / c : t 'e1).
-tz'
? I4
k:1 l(t<j{n

Dernonstratie. Pentru n : 2, formula se verificd imediat. Presupunem cd,

formula este adevdratd pentru k ( n - 1 Oi ardtdm cd.este adevdratd,pentru k : n.

Avem

card,((lrAx) : .ord,7'tlr ,q,n)+ card,An- card,(An" Aa) :


;Ii

- card,(Ti<e"nAe)):
: card,("uio;* card,A*

n-I
: card"A1,- card,(A;. Ai) +... + (-L)cardfTl drl * card,An-
t ,C:I
k:1 1{t<j(n-1

n-L
-f card(A.n An) card,(A*nAin,4j)+...+
I I (-r)-card,(.ft- ' w /J :
' & : 1 ao)l
k:l l(icj(n-l

:E card,A1,-I card,(AinAi)+ ...+ (-1)'+1cara(frAr).tr


k:1 t(i<j(n

Propozitia V.10. Produsul cartezian a dou5.mu$imi numdrabile este o

mu$ime numdrabilS,adicd,No.No - Ns-

Demonstratie. Fie A, B mu$imi mrmdrabile. Atunci existd,"f r N[ -* A $i

g : N - + B b i j ecti ve .tr\rn cl i a h : N X N - - + .A,xlE, h( m,n) ' : ( f( r n) ,g( n) )ested.e

72
E*"-e]r u'i'
asemeneabijectivd,,deci Ns. No: curd,(A x B) :card (N x N[) ,o"d N :

: No. fl

Demonstralia prezentatd,in propozilia ca,reunneazd,,a fost datd, de K6nig

Gyula.

Propozitia V.11. Are loc c. c: c.

Demonstralie. Vom ard,tacd,(0,1] x (0,1] - (0,1]. in continuarepentru

numerele reale din (0,1] vom considera mrmai reprezentdrile lor sub form5, de fraclie

zecimald,infinit5, cu {i e N : o6l0} infinitfl (consecintaIV.4.).

Fie (r,y) € (0,1] x (0,1] cu r :0,a0at... $i g : 0,bsb1...


. Definimprin

recuren!5,urmdtoarele doud qiruri de indici:

:: mi,n{i € N : a6I 0} gi pentru /c € N,


TLg

rlk+1 t: mi,n{i, € N \ {ro, ..., n1r}: ai + 0},

respectiv rns ;: min{i € N : b6I 0} qi pentru ,k e N,

'trtrk+r
i: min{i, € N \ {-0, ...,*o} , bo# 0}.

Consider5nfirnctia / t (0,1] x (0,1] -+ (0,1], care asociazXfiecdreiperechi (*,A) e

(0,1]',cu tr : 0,4641...
Sig : 0, bsb1...,
mrmdrul

73
rro zerouri mo zeronri nt*r,b-l zerouri rq-mo-L zerouri
,'^
: 0, 0...0 ano 0...0 bor" 0...0 ant 0...0 b*r....

Deoarecepentru orice z € (0,1] existd,o unicd pereche(*,u) € (0,1] x (0,1] astfel

cd.f estebijectiv5, deci c' c : card (0,t1


incA,tf ((",aD : z, rezt;d.td. card,(0, t1 :

card ( (0,1] x (0,1] ) : card,(0,t1 : r. n

ConsecintaV.3. Multimea Q, estenumdrabilS.

Demonstratie.DeoareceV,qiN" surrtmrmdrabile,dinpropozitia V.10. rezultd,

F\rnctiaf tZ x N* * Q, "f(rn,n):T
c6"qiZ x N* estenumXrabild,. estesurjectivX,

deci card Q d cord (Z x N.) : No (din RernarcaV.4.). Pe de aitd,parte din Z C Q

rezultd,No: card Z 4 card Q. Aqadaxcard Q: No. n

Propozifia V,1-2. Fie A € e oarecareqi a :: card A. Are loc: a I zo.

Demonstralie.Mai intAi arStdrncEP(A) - {0,1}1. Pentru orice X eP(A),

considerdmaplicatia

. Aplicalia f : P(A) * {0, UA, /(X) i: px estebijectivd,,deci P(A) - {0,1}d, prin

urma.redin propozitia V.8. deducem:a : card A < card,P(A) : card,{0, 1}' : 2a.

74
Demonstratia urm5toarei propozitii se bazeazd,pe ,,metodadiagonalS,"a lui

Cantor.

Propozitia V.13. Multimea [0,1) C ]R nu estemrmHrabilS(adic5,c I Ns).

Demonstralie. S5,considerS,m
toate mrmereledin [0,1) scrisesub formd de

fractii zecimaleinfinite de forma 0,a1a2..., at e {0,...9}, unde multimea

{i e N. , ool9} este infinitX (ConsecintaIV.3.). Se realizeaadastfel o corespondenld

biunivocd intre elementeleLti [0,1) gi toate fractiile zecimaleinfinite

0 , a 1 a 2 .,. . a i e { 0 , . ' . , 9 } , c u { z e N . , o u 1 9 } i n f i n i t 5 .

Presupunemcd [0,1) este o multime numdrabil5,,adicd cd existd o bijeclie

"f t N -*[0,1), ceeace tnsearnnS,


cX toate mrmereledin [0,1) pot fi. consideratetermenii

unui gir numeric.Astfel, primul elemental lui [0,1) fie 0,a!a1..., al doileafre 0,a1a1...,

al treilea 0,ala?r...qi aqamai departe. Presupunereacd,toate mrmerelelni [0, 1) ar figura

in acestgir, este contradictorie,cfui existd o fraclie zecimaldinfinit5 0,b1b2...- aleasd,

a s t f e lc a \ f o l ,,b zl a l e tc. g i p e n tru or icei€N* bn*9 - ca,r eestedin [0,1) ,dax

diferX de toti termenii girului.

Deci [0,1) estenemrmdrabild.!

ConsecintaV.4. Avem Ns 3 c.

Demonstratie. Deoarecefunclia / rN -e iR, f (n) :: r este injectiv5, rezultd


cd,N6: card N 3 cord lR:c, qi cum c # No (din propozilia precedentd,),deducemcd,

No{c.n

Propozitia v.14. Fie a,B,l numerecardinalediferite de o.

1. Are loc: a * 0 : 0 + a Ai a. g : 0. a.

2 . A r e l o ca: + ( 9 + t ) : @ + p)+?$i CI.(F.i: ( c .f r ) . t .

3. Are loc: a . (F + t) : @. p) + (". 2).

4. Are Ioc: 1o+F: 'yo ' 'y0.

5. Are loc: c1 . 0, : (o. 0r.

6. Are Ioc: (aQ)t : s(F't).

7 . D a c dd < p , a t u n cai * j d0+f.

8. Dacda < p, atuncic.T < fr.1.

9. Dacd a < p, atunci al 4 01.

10. Dacda 4 fi, atunci 7o 4.yF.

Demonstratie. Fie A,B,c mulgimi cu card,A: o, card,B : p, card,c : .y

9iAflB:Bf'lC:AnC:e.

r- a* 0 : card (AuB) : card,(8u,4) :p +a qi irr cazulprodusuruiardtdm

asemd,n5,tor.

2. a * (0 + 71: card(Au (Bu c)) : card,((A u B) u c): (a * 0) + t ai


a ' ( P . z ) : c a r d( A x ( B x C ) ) : c a r d( .( A xB ) x C ) : ( " . 0 ) . +

3 .a - ( p + i : c a r d( A x ( B u C ) ) : c a r d( (, A xB ) u ( A x C ) ): ( a . p ) + ( a . r ) .
4. Fie h ; gAuB -* CA x CB, h(f) :: (/ la, / l"). Aceast5 firnclie fiind

bijectiv5, avemgAuB * CA x CB , deci 7o+€ : .yo. ^'/F.

5. Fie h : Ac x Bc -* (A x B)c,

( f , C - * A , g : C- * B ) 3 n j , d : C - - + A x B ,

definitdprin h(/, dk) :: (/(c), /(")). Din bijectivitatealui h rezultdcd,

A c x B c - (A x B )c, deci a?' P' t : ( o. il' .

6. Considerdmaplicalia g : (Au)t - AB*c,

( f , C --' Au) f- @U) : B x C --*A),

prin 9(/)( b,c)::/("XA). Avem:p(ft) : vffz)<+ V(b,c) e B x C


definitX

p(f)(b,") : p(fz)(b,c) <+Ybe B Yce C /r("Xb) : /2(c)(b)<+

{+ Vc e C f1(c) : fr(") <+.fr : /2; decig esteinjectivd,.

apiicaliaf , C -- AB, /(")(a) ::g(b,c). Atunci


Fie 9 a ABxc. Considerdrn

VU) : g, decig estesurjectivd,.

Prin urmarefuncgiarpestebijectiv5,adic5,(A")" - AB*c, de unde

: card,((Au)") : card 4Bxc : (card,/)ard'(Bxc) - s@'i.


("ul' : (card AB)eardc

a < P,exist5,B' c B cu A - B'- Avem AUC - B' l)C c BUC,


T.Deoarece

decia*f d 0+t.

8.Din d < P, rezultdcd,exist5B' C B cu -4.- B', deciavemAxC - Bt xC C

B x C , d e u n d eC I - ?< 0 . 1 .
9. Din ipotezS,rezultil cd,existd,f : A --+B injectivH,.Aplica\ia h: Ac -* Bc ,

k, C -, A) & nb): C * B, definitdprin h(g)(c) :: (/og)("), esteinjectivd,,deci

are loc card Ac 4 card,Bc.

10. Existd f , B -- A sr:rjectiv5,.Aplicatia h: CA -- CB,

(s: A-* C) 3 n@): B.-. C, definitdprinh(s)(b):: (gol)(b), esteiqiectivX,


deci

oblinem card CA 4 cnrd CB. n

Propozilia V.L5. Are loc zno: c.

Demonstratie.Fie ^96:: {(a,),eN € {0,1}N : existd k e N astfel rnc6t pentru

oricenlkavema,":0)Si

,9r:: {(a,"),ex€ {0,l}N: existd / e N astfelinc6tpentruorice n}I aveman:L}.

Avem ,So- Si, fiindcd,/ r So --e,9r, "f((a")".w) : (1 - a",)"rex,estebijectivd,.

Demonstrdmcd,[0,1) - {0, 1}* \ s1. Deoareceorice r € [0,1) se reprezintd,

in mod unic ca fractie diadic5infinit5 (adicd,tr: A,&o&\...,unde ar, €


{0,1}), cu

{eze N t ou# 1} infinitd (consecinlaIV.3.), putem defini aplicalia

,F : [0,1) -' {0,1}* \,S1,careasociaz5,


unui numdrr : 0, aoar...€ [0,1) qiru]

(a",),"en€ {0,1}* \ &. Aplicalia F estebijectivd,deci [0,1) -


{0,1}* \ &. Avem
,Sr- ,50C {0,1}* \ ,S1- [0,]), de unde deducemcd,card,51 J card, t; : c. prin
[0,
urma^reare loc c: eard({0,1}* \ st) < card{O,l}* : card,(({0,1}*\ sr) u,sr) :
v'r2'7'
: card,({o,1}*\ &) + card,slPropozilia c + c coo"*lElav'2"
c. in concluzie2*o:
: card {0, U* : c. I

Propozilia V.16. Are loc: N[o :..

aplicalia .f , N* * {0,1}N, definitd,prin


Demonstralie. ConsiderS,m
nO zerouri 'l,1 zerouri

4 r, ffi,1, C:D,1,....
(ru)u.s

Cum / este injeciivd,, avem card NN 4 card {0, 1}N. Dar {0, 1}* c NN, deci

card, {0,1}* < card NN. Agadar putem concluziona cd.

P'orozitia
t'tt'
Nilo : cardNN : card{ot l}N ,.n

Propozitia V.L7. Are loc: N6.c: c.

Demonstralie. Din {0} * NN c N x NN, rezult5,

ProPozilia
v'16'
, card,({o} x NN) d card(N x NN). (1)

Aplicalia -f r N-*NN,definitd, prin /(n) ;: n,0,0,...este injectivd,. Fie

h : N x NN -* NNxNN, h(n,,(ru)0.*) r: ("f(r),(ru)p.*). Deoareceh esteinjectivd,,

rezultd,cd,

Propoziiiav'16'
card(N x NN) 3 card(NNxNN) : cardNN . cordNlN c . c : c. (2)

Din (1) qi (2) deducemc: m,rd,(N x NN) : c&rd,N.card NN : Ns . c. f]

Propozilia V.18. Are loc: cNo: c Ai c' : z'(Y c).


P'oPo'Stt'tt'1t*o;no Propoziliav'14'6' Propoziliav'2'L0'
DemOnStralie. AvemCNo 2(No'Ro)

Propozitiay'2.17.
:2no : c Si c.: (2no).:2(No.c) zc. n

ConsecintaV.5. Are loc: Nf -- zc.

q g[[o'tJc IRF,II,avemz' < Nb4 ,c ProRozr]lia


Demonstralie.Deoarece{0,1}10'11 v't8'

: zc,deciN6: zt. I

Propozifia V.19. Dacd,(A,),et este o familie de mugimi ca card,A, : a,

r.
pentru orice r € "I, atunci ^rd (r!, n) : ocard,

Demonstratt". A,:: {o : I -,?, A,: pentru orice e € / avem o(t) e A,}.


,L
Fie A o mul$imecu card A: a. Atrurci pentru orice I € .I existd o bijeclie

f ,: At ---+
A. Considerdrnaplicalia t,,L A, - AI, F(o)Q.) :: /,(a(r)).

Vom ardta cd,F esteinjectivd..

Fie o,r a,!rA,.Are loc: F(o): F(r) *+

<+pentru orice I € -I avem f("X4 : f'(r)(a) <+pentru orice a € 1 avem

f ,("(t)): /,("(4) e pentruoricee € -I avemo(t) : r(r.) <+ o : r.

Vom ard,tac5,.F'este surjectivX.

Fie 9 e AI. Considerdrnaplicalia o* : I -8, A,, or(4 ,: ff (p(r)). Avem

pentru orice a € f fi(g\) € A,, deci o* ,,!, A,, gi pentru orice r € .[

F (o r) ( t ) : p Q ) , ad i cdF (o r):9 .

Prin urmare -F'este aplicalie bijectivd,, deci avem A, * AI, de unde se


,!,

80
obline *rd(,!rA,) : card Ar - 67ard'I - 3

ConsecintaV.6. Orice produs cartezian mrmdrabil de multimi mrmdrabileeste

o muilime de puterea continuului.

Demonstratie. Este caz parbicular aI propozitiei precedente,unde

cardl:a:No.

Propoziliat'tu'
Oblinem card, x A, : Nlo ,. I
t€I

ConsecinlaV.7. Orice produs cartezian numdrabil de mullimi de puterea

continuului este o multime de puterea continuuiui.

Demonstralie. in ultima propozilie punAndcard,I: No$i a: c oblinem:


ProPozitia
t'tt'
card' x A, : cso ,' n
r,€I

ConsecintaV.8. Orice produs cartezian de puterea continuului de mu$imi

numdrabiLeeste o multime de cardinal z'.

Demonstratie. Pundnd in propozitia V.19. card,I : c gi d : N0,obtinem


c"""""Et'V'5'2'.
card,(x-A,): N6 n
t€I

ConsecinlaV.9. Orice produs cartezian de puterea continuului de multimi de

puterea continuului este o muftime de cardinal z'.

Demonstralie. tn propozilia V.19. pun6nd card I : a: c, oblinem


ProPozitiav't8'zt'
m'rd' x Ar: c' I
c€I

81
In teoria mullimilor este de maxeimportanld, ipoteza continuului, ca,reafirm5

cd,nu etdstd nici un numdr cardinal m, astfel ca N6sd.fie strict inferior lui m, qi m strict

inferior lui c. Aceastd,ipotezd a fost emrntatd de Cantor (in 1878),care nu a reugit sd,o

demonstreze.Abia in anii 60 ai secolului urmdtor, folosind qi unele rezultate oblinute

de Kurt Godel, Paul Cohen a demonstrat cd,aceastdafirmafie este independentd,de

sistemul axiomatic Ernst Zermelo -Abrahem Fhaenkel.

Se poate a,rdtacd,fiind dat un mrmdr cardinal m, existd un numHr cardina,l

bine determinat, care il succedepe m. Succesorulnumdrului cardinal N6se noteaz5cu

N1. Astfel, ipoteza continuului este echivalent5cu c : Nr.

82
i
I
i

I
i
n

I
n
'i:

I CAPITOLUTVI
r
p ELEMENTEDE TEORIANTIMERELOR

VI.l. Divizibilitate

Structura algebricd,care \llafi folositd tn acest capitol esteinelul comutativ cu

elementunitate qi fd,rd,divizori ai lui zerc (Z;+, .,0, 1.).

Definitia \ru.1.1. Fie a,b e Z.

b divide pe a (sau a este divizibil prin b, sau b este un divizor al lui a, sau o

esteunmultiplu at lui a) S eucistdqeZ astfe|incA,ta:b. q.

Se noteaa5:bl a sau a i b.

Pentru a €. Z numerele-1, 1, -a,& se mrmescdivizori improprii; alti divizori

dacd,orist5,, se zic proprii.

Rema,rcaVI.1.1. 0 este divizibil prin orice tntreg, iar singurul multiplu

at lui 0 este 0.

Definilia VI.1.2. e € Zeste unitat" S r admite invers.

Propozifia VI.1.1. ln Z oristX exact dou5,unitd,fi: -1, 1.

83
Demonstratie.Deoarece(-1) .(-1) = 1 qi 1-1 : 1, rezultd,cd -r qi 1 admit

inverse,deci ele sunt unitdti.

Dacd e esteo unitate in Z, rezultd cd,existd €t e Z, astfel inc6,t €'. 6' : 1, de

unde l€ | ' | €' l: 1. Deoarecel,l> 1gi I e/ 12 L (e, e/ neputdndfi nici unul zero,

fiindcd€.e'* 0), esteposibildoa,r


l6l: L (pentrucX,dacH,arnavea
le l> 1, arrezulta

l e l . l d l > 1 ) , a d i c 5 :, *e1 . I

Propozitia VI.L.2. Fie a,b,c,r,s€2. Au loc:

(i)ala;

(ii) Dac5,c I b qi b I a, atunci cl a;

(iii) a I b qi b I a, dacd.qi mrmai dacd,a : b. € (undee este'nitate);

(iv) Dacd.c I a gi c I b, atunci c I r. a* s. b.

Demonstralie. Folosind definitriadivizibilit5lii demonstraliile lui (i),(ii),(iv)

sunt imediate.

(iii) Suficienla.Dina :b.€ rezult5,cd,bla, iar dacdaceastdegalitateo

inmultim cu e' (inversutlui e este e, : €), oblinem b: a. e/, ad.icd,


a I b.

Necesitatea.Existd et,Qz€ z at b : a - erqi a : b. q2, deunde6 : b. qt.qz.

Dacd,b : 0, atunci gi a : 0, verific6,nd.u-se


evidenta : b.e.

DacXbt'\, atuacih. ez: 1, deci Qt: ez- *1, prin'rmare a: *b. I

Rema,rca
VI.1.2. a,b e Zd.in propoziliaVl.l.2.(iii) senrmescmmere asociate

in divizibilitate.

84
Propozilia vr.l.B. Fiea,be zcue*0 qib la. Atunci&\rem:
la l<l " l.
D e m o n s t r a tDi ei n. a : b . q s e d e d u c e c Ida, l : l b l . l q l > l b | ( a v e m
lql>t,
fiindcddac5q:0, atgnci a ar fi nul). !

Consecinla VI.1.1. Orice mrmdr intreg nenul axe un mrmdr finit de divizori.

Dernonstratie. Din propozilia precedent5rezult5 cd,mrmfuul divizorilor unui

intreg nenula, estecel mult 2. I a l. I

Teorema vr.1.1. (impxrfireacu rest) Fie a,b€.v,,,b I 0. Existd"q,r €.z,

astfel incdt

a:b.q+r qi 0(r<l bl.

in plus numereleg Si r sunt unice satisfdcdndproprietd{ile anterioare.

Demonstratie.Presupunemcx b > 0. considerxmq ::


Lfl gi r :: a- b Lfl.
D i n L ; .<1f ; < L ; J + l r e z u l t d c x 0a (- b .
L ; l. b : l b l , d e c i 0 ( r < b .
P e n t r u b < 0 c o n s i d e r d mf fql ,q: i r : : a _ b
i f l D i nf f l _ 1 < f < l - ; l
0 ( o- b. ffl < -b :l b I.
sededuce

Vom ardta cd exist5,o unicd pereche(q,") e Z, caresatisfacecondiliile din

enun!.

Prmupunem cd,mai existd o pereche(d,r'l € Z, satisf.dcend


condiliile din
ennnq
! i ( q , r )t @ , r , ) . D i n a : b . q + r qia: b.d +rf rezultdcil

b'(q-q'):r'-r. (")

85
(q,rl # (d,t'),, avemq * d gi, # r (ninacx-
Deoarece datoritdlui
b * 0 - d i n ( * ) o b l i n e mq: : d e r:r,).Din ( * ) r e z u l t db,l r , - r , d a r c u m

0 <lr' -r l<l b | -1, conformpropozilieivl.t.3.


avemlb l<l t' -r l<l b | -1, ceeace

mte contradictie.Prin urmaxeocistdo unicdpereche(q,r) e Z, satisfdcandcondigiile

din ipotezd.I

FlemarcaVl.1.3.Valorileposibileale lui r sunt: 0,...,1b | -1.

Numfuul g se mrmegtecltul, ia,r mrmdrul r se nrmeqte cel mai mic rest pozitiv

al impS,rfirii lui a prin b. Pentru acest r se mai foloseqtenotalia a mod,b.

Tleorerna vr.l,z. (variantd,a impxrlirii cu rest). Fie a,b e z, b # 0. Existd

q,r € Z, astfel inc6,t

a : b . q t +qr i - + . " * #
in plus mrmereleq qi r sunt unicesatisfdcfindproprietd,gile
anterioare.
D e m o n s t r a tPi er e. s u p u n e m c d , bF
> i0e.q : : -il q ir : : a , - b . f t - ; . l .
[f
D i nf f - 1 . |- r < t - + < f f ; - * l r e z u t"txd_, , 1 a _ b l t _ i 1 ( g , d e c i
-l#:-t.r<f:ry.
A c ' m p r e s u p u n ecm
6 b < 0 . F i eq : : L f ; + i ] q i r : : a _ b . L ; + i J .

D i nl f + * J < t + + . L f+ i J + r s e d e d u c e <
. da; - b . L f+ i j < _ ! , a a i c x
-9:8.,<-*:ry.
Vom arXta cX e'rristdo unicX pereche(q,") e Z, caresatisfacecondiliile rlin

86
ennnt. PresupunemcH,mai existdo pereche(d,r'l €2, satisffleiindconditiile din emur!

q i ( q , r )# ( q ' , / ) . D i n a : b . q + r q i a : b . d + r ' r e z u l t d ,c 5 ,

b'(q-q'):r'-r. (x)
(q,r) # (d,r'), avemq * q' Ai r # / (ninacX-
Deoarece datoritXtui b * A -

d i n ( X ) o b f i n e mq:: q ' e r : r ' ) . A r e l o c- $ < r ' < I g i - 9 ( - r < $ , d e c i


- lb l< ,'-r <l b l,adic5O
< l"'-rl <l b l-1.Dardin(X)rezultdblr'-rqiconform

p r o p o z i t i e i V I . l .a3v. e ml b l < l r ' - r I . A s t f e l a , m o b l i nlubt l < l r t - r l<l b l-1,


ceeace estecontradictie.Prin urmareexistdo unicdpereche(g,") e Z, satisfd,cd,nd

condiliiledin ipotez6.tr

RemarcaVl.l.4.Valorileposibile
alelui r sunt:l9l- lb l+1,...,1ry1.
L J

Restul r obtinut din teorema de mai inainte senumegterestul de modul minim.

E x e m p l u l V I . l F. i e a : 3 9 9 i b: -7. Avem39: (-7).(-S)+a:

(-Z) ' (-6) - 3, deci cel mai mic rest pozitiv al impdrgirii este 4, iar restul de modul

minim este -3.

ExemplulVI.2. Fie a: 47 qi b : -9. Avem'47 : (-g) . (-5) + 2, deciin

acestcaz 2 esteat6,t cel mai mic rest pozitiv aJlmpdrfirii, cflt gi restul de modul minim.

Definitia VI.1.3. Fie a1e Z, i: lF.

6(
d g Z estecel mai mare divizor comun al mrmereloto,4,i:Tn &

RemarcavI.1.5. Dacd,ai : 0, i : Tn,, atunci singurul cel mai mare divizor

comunal numerelora,;,i:Trn, este0.

RemarcaVI.1.6. Dacd,d este un cel mai mare divizor comun aJ numerelor

aa€ Z, i :TV., atunci qi -d estec.m.m.d.c.al acestornumere.

Dacd d! qi d/' sunt c.m.m.d.c. al numerelora4,i: ffi, atunci avem dl I di, gi

d" | il, si din propozifiavl.l-2.(iii) se deduce cd,dlt - d .€, cu e €


{-1,1}. Deci orice
numerea,,;€ V,,i :T,-i,, admit cel mult doi c.m.rn.d.c.

Un c.m.m.d.c.pozitiv aI numerelotai, i,:Tfr, se noteazd,


cu (a1,...,an).

Teorema VI.1.3. (algoritmulhtr EuN),enos)

Dacd,a,b e Z, atunci existd,un c.m.m.d.c. al lui a qi b.

Demonstralie.Dacd b:0 avemca c.m.m.d.c.pe I o l.

Presupunemb * 0. lmpdrgind pe a la b oblinem:

a: b.{r * 11,cu 0 < rr. <l b l; tmpdrlindpe b la 11obtinem:

b : rt . ez* 12, ctr 0 { rz < rr; trnpS4ind pe 11la 12 ob$inem:

rL : rz. 8s* 13,cu 0 ( rs < 12;impXrlind pe r2la rs obfinem:

88
rn-2 : rn-L . en * rn, cu 0 < Tn I Tn-1i impdrtind pE rn-t la r' obtinem:

Tn_7: Tn. en+l*


W

Procedeul se incheie cAnd se obline primul rest nul (in cazul nostm acest rest

este rz+1). Aceasta se irnt6,mpl5dupX un mrmfu finit de paqi, deoareceI b l> \ ) rz ) ...

formeaz5, un Sir strict descrescdtor de numere naturale.

ArH,t5,mcE,rn este divizor al lui o gi b.

Din ultima egalitate rezultd,cd,rn I r",-r; din penultima egalitaterezultd,cd,

rn l rn-r. Continud,ndoblinem la tum5 cd rn I b, iar din prima egalitate se deducecX

rn la.

Acum ar5,t5,mcX este verificatH,qi a doua conditie din definifia VI.1.3..

Fie c l, gi c I b. Din prima egalitate obtinem c I a - b . q, : rt. Din a

doua egalitateobtinem c I b- \- Qz: rz. Continudndoblinem la urm5,(din penultima

egalitate): c I rn-z - rn-t - en : rn.

Prin urmarero: (&,b). n

RemarcaVI.1.7. Deoareceoricare doud,mrmereintregi admit un c.m.m.d.c.,

se deducedin aproapei:n aproapecd pentrn aa € Z, i : ffi, existd num5rul natural

((... (("t, az),,az).,..., an-t), an).

Propozitia VI.L.4. Fie aa€ Z, i :T,rz. Atunci mrmdrul natural

((...(("t,az),ae),...,an-t),a.rr)
esteun c.m.m.d.c.al numerelor
aa€ Z, i:T,n,.

89
Demonstratie.

Considerdmafirpatrlu P(n) : pentru srice nun'Lerei,rrtregi &r, ...tan, numd,rul

((..((ot,az),as),...,an-r),an)
esteun c.n'L.rn.d.c.
aI numerelorai, i: !,n.

Evident, P(2) este adevdratd,.

Presupunemc5 P(k) este adevdratd.,unde 2 < k, gi ard,td,mc5,este adevdratX

qi P(,b+ 1).

F i e a ie Z , i : T * + 1 .

Din ipotezade inductie P(k) avemc5 ((...((o1,az),as),...,a,r-r),a6)


esteun

c.m.m.d.c.al numerelor ...,an-t),oo): (or, ...,as). Agadar


a!,...,ak,deci((...((a;.,az),oe),

trebuiesd,arS,tdrnc5,((a1,...,ex),a6a1)mte c.m.m.d.c.al numereloto,1,...,a7641.

Pentruoricei € {1, ...,k} avem(or,...,ax)| at, deci((a1,...,ax),a611)


| a; gi

a.reloc Si ((4r,...,o,t),a*+r)
| ,r+r. (1)

D a c dd l o n ,'i :T ,ka l , re zu l tdcd,d,l ( or ,...,an)qi mai avemcd"d,la1,a1,

deciare loc d | ((ot,...,ap),,apa).


(2)

Din (1) qi (2) se deduce(conformdefiniliei VI.l.B.) cd ((o1,...,&n),osa1)este

c.m.m.d.c.al numereloratt...rak+r,
adicd((or, ...,ar), or+t) : (ar, ...,ar+r). n

RemarcaVI.1.8. Propozitia precedentS.


ne asigurdcd,orice numerei:ntregia;,

i :Tfr,, admit c.m.m.d.c..

RemarcavI.1.9. Fie aa € z, i : ffi, "" t a? + 0. ln acestcaz exist5


x:l

exact doi c.m.m.d.c. aJ numereloraa e Z, i : T,rr; ei sunt egali irn modul gi de

90
semncontrar: (o,,..., an)€ N. qi -(a1 ,...,&n) € Zl.(rezuttX din propozitiaprecedentd,,

remarcaVI.1.6. qi faptul cX 0 nu poate fi c.m.m.d.c. al mrmerelordate (fiind cXi al I


i:1

0))

Remarca\II. 1.10. . Pentru &; € Z, i : I Jt, avem (or, ..., a,-) : (etor, ..., €nan),

u n d ee 1 ,. . . ,€ n € { - 1 , 1 } .

Definitia VI.1.4. Fie o1,...,an € Z-

aLt...ta,, sunt relativ prime S (or, ..., o"r) : 1.

ConsecintaVI.l.2. Dacd,a,b,c € Z, at;rtnci((o, b), c) : (a, (b, c)).(asociativitatea)


*'"oozi!iavl'1'4' Propozitia'vl'1'
Demonstralie. Are loc: ((a,b),") (a,b,c) : (b,c,o)

( ( b , " ) ,a ) : ( a , ( b , c ) ) .n

Propozitia,VI.1.5. Fte a,be Z gi c € N. Are loc: (*,&) : c(a,b).

Demonstratie.

Dacd,c: 0, atunci egalitateaesteverificatX.

P r e s u p u n e mcd cl 0 .

Dacd b : 0, avem (ca,cb):l ca l: c I o I qi e(a,,b): c I o, l, deci (ca,cb):

c (a , b ) .

Presupunem
cdb 10.

algoritmul lui Eux),etroE, folosit pentru gdsirealui (a, b). in-


Sd consider5.m

mulfind fiecare egalitate cu c € N*, vom obfine dgoritmul hl Euu)enog de gdsire

9I
al tui (ca,cb). Acest algoritm are ca ultim rest nenul pE trn: c(a,b). Prin urmare

(ca,cb): c(a,b).tr

DacSa,beZ,c € N* gi c I a, c I b, atunci (:, :) : ($.


ConsecinlaVI.1.3.

Demonstratie. Rezultd din propozitia VI.1.4., dacd,tnlocuim acolo pe o qi b

cu f respectivl. tr

ConsecintaVI.1.4. Fie a,b € %, cu a2 + b2 I 0. Dacd d : (a,b), atunci

G , 3: )r .
Demonstratie.Rezultd,din consecinlaprecedentd,.E

Propozitia VI.1.6. Fie a,b,c€ Z.

1. (", ab):1 dac5,gi numai dac5,(c,a) : (c,b) : 1;

2. Pentru a2+ 3 f 0 avem: cl ab dac6 qi m:mai dacd, I b;


ffi
3 . D a c da l c , b l c q i ( a , b ) : 1 , a t r : n cai b l c .
I
Demonstralie.l. Suficienfa. Avem 1 : (c, a) : (c," C"))l Propozi!iavl'1'5'

: (c, (ac,ob)) "o"'*tntavl'1'2'((c,ac),ab) : (c,ab).

Necesitatea.Fie d : (c,a). Avem d I c qi d I o,deci d I c qi d I ab, de unde


inotezn
d | (",ab) 1; prin urmaxed,: L. Analog se aratd,cd qi (c,b) : t.
"'oo""gtt't't' toE,d
2. suficien\a.(ab,") (o,d (ffib,63) (a,c)6;r: c.

Necesitater.(U,db) """*ciE!avl'1'3'
q#P
PropoziliaVl'l't
(%Bd consecin!avl.1.

(ab.c) ipotezd
: _Gb,kb.c\\
: _ : F
\a,c) \a,c) (a,c)'

92
;
Propoziliavl'l''' consecin!aVl'1'2'
3. (ab, c) : (ab,,r ("?)l (ob, (ea,cb))

Propoziliavl'l't' P'ono'i!i"vt'r's'
: ((ob, ca)rcb) (o(b, c),cb)w- pu,"6;

: l b l ( a , c )* 1 a b1 . t r

ConsecinlaVI.1.5. Fre a,b,ce Z. Dacd"c I ab qi (c,a) : 1, atunci c I b.

Demonstralie. Din propozitia VI.1.6.2. aplicS.mpartea de necesitate.fl

Propozilia VLI-.7. Dacda,,b,keZ, aftvnciavem(o,b) : (a,ak +b).

e .i n d l a q i d l b , r e z u l t dd,l a k * b ,
D e m o n s t r a t iD d e c id l ( o , a k * b ) , d e c i

(o ,b ) | ( a , a k* b ).

R e c i p r o c.D a cX d l a q i d l a k*b, atunci d l( - olc) giconfor mpr opozitiei

V l. i. 2 . ( i v )a v e md ,l (a k+b -a i c), a d i cXdlb. Pr inunnaxedl( o,b) , deci( a,ale+ b)|

(a,b).tr

Propozitia VI.1.8. Dac5,a,b e Z, atunciexistH,k,l e Z astfellnc6t (4,b) :

ka + lb.

Demonstratie.
DacXb:0 seiak:: sgn a qi I €Zoarw,a,re.

Dacd, b * 0, din prima egalitate a algoritmului lut Eux)er,roq (teorema

VI.1.3.) se deduce rt : a - bqr. Folosind aceasta, din a doua egalitate oblinem

12: b - rtez - b - (o - bqt)q, : (- qz)a+ (1 + qtqz)b.Din egalitateaa treia a algorit-

mului rezultd r\: rL*rzQsi inlocuind T'1,r2c\ expresiilelor gdsitemai s1s,sededucecd,

: (t+q2qs)a+(-qr - (l*qtqr)qr)b. Continudnd


13: a-bqt- ((-qr)o+ (1+qrqz)b)qr

93
procedeul' din penultima egaritate de asemeneaoblinem
cd,rn(: (o, b)) este de forma
ka * Ib, le,l e Z. D

Definitia VI.L.b. Fie a; e Z, i,: I n.

n'L€ z este cel mai mic multiplu comunaI numererota6,i,:Tfr,, g

RemarcaVI.1.11. Dacd 0, atunci singurul cel mai mic multiplu comun


#r"r:
aJnnmerelota4,i,:T,n, este0.

RemarcaVI.1-12. Dac5,rn este un cel mai mic multiplu comlrn


aJ numerelor
a'i e z, i :Tfr,, atunci si *rn estec.m.m.m.c.al acestor
numere.

Dac5,mt qi m" sunt c.m.m.m.c. ai mrmereroro,ir,i :


ffi, atunci avernm, I m,,
si m" I n{, si din propozi!iaw.1.2.(iii)se deducecd.m,t : rnt. €, cu € €
{-1, 1}. Deci
orice numeree € Z, 'i,: f, n, admit cei mult doi c.m.m.m.c.

un c'm'm.m.c.pozitiv aI numererorc6,i:T
, se noteaaxcu [a1,...,anl.

Teorema \II.1.4. Fie o, b e Z cu a2+b,


f 0. Dacd,d esteun c.m.m.d.c.al
nnmerelora qi b, atunci *:
* esteun c.m.m.m.c.al lui a qi b.
D e m o n stra l i eF.i e k::fr g i /:: $. Evidentr c,I ezgiavemm : kb:r a.
deci rn esteun multiplu comun al tui a gi b.

Fiern' e Zastfelinc6tal*'Si bl*,. Areloc: (m,,m): conseciE[avl.1


(*,,aa;

94
(d\',rab) _ ((a,b)rp',*) PropozitiaVl.l .5. ((arnt ,fu.tt),ab) ConseciniaVl.I.2. (am.t,(brnt,ah)) Propozi!iaVl.1.5.
-
ldt tdt ldl tdl
(amJ,b(rnl,a)) afu' (am',oh) Propozii!iaVl.1.5. lal(m,',b) blrn'
ldl #,D'v_'ffi:lrnl, deci
mlmt.J

RemarcaVI.1.13. Din remarcaVI.1.11.,teoremaVL1.3. qi teoremaVI.1.4.

rezultdc5,oricea,b e Z adrnttc.m.m.m.c.-

RemarcaVI.1.14. Deoareceoricare doud.numereintregi admit un c.m.m.m.c.,

se deducedin aproape in aproapec5,pentru a; € Z, 'i :1, n-, orist5 numdrul natual

[[...[["t, az],asl,...,en-rl, anl.

Propozitia VI.l-.9. Fie aae Z,'i:Tn. Atunci mrmdrulnatural

f[...[["r,azf,as],...,en-rl,o,,]
esteun c.m.m.m.c.al numerelora;.€ Z, i :Tn.

Demonstra!ie.

ConsiderSrn
afirmatiaP(n) : pentru orice numere i,ntregi ar,...,an, numd,rul

[[...[[ot,azf,ae],...,an-rf,a,,f al numerelora6,i, :ffi.


esteun c.m.n1.m.c.

Evident, P(2) esteadevXrat5.

Presupunemcd P(k) esteadevdratd.,unde 2 < k, qi ardtdm cX este adevdrat5

qi P(k + 1).

F i ea ; e Z , i : l *k + 1 .

Din ipoteza de inducJieP(k) avem c5 [[...[[a1,azJ,azf,...,an_r),a7,]


este u:r

c.m.m.m.c.al numereloro1,...,a6,
deci[[...[[or,azf,as],.-.,an_tl,ou):lor, ...,oe]. Agadax

trebuiesd,ardtS.m
c5 [[a1,...,an],apa1]
mte c.m.m.m.c.al mrmer€lor01,...,a6_p1.

95
Pentruorice,i€ {1, ...,k} avemaeI lau...,a*1,deciaa| [[or,...,a*j,osa1]qi are

loc qi

a a + rI [ [ o t , . . . ,a t ] , a n + t l . ( 1)

Dacda6 | m, i, : L,k * 1, rezultS,c5,[a1,...,atf | - gi mai avemcd,apal l m,

deci are loc

[[o t,...,a p],a1,a11|


m. ( 2)

Din (1) qi (2) se deduce(conforrndefinitrieiVI.l.b.) cd,[[a1,...,&r,f,a6.,,1]


este

c.m.m.m.c.aI mrmerelor
a1r...,ak+r,
adicd.ffor,...,axf,a*+t]:\at,...,ae+r].I

Ilemarca VI.1.15. Propozilia precedentXne asigur5,cd orice numere intregi

e,iri: ffi, admit c-m.m.m.c..

IlemarcaVI.1.16. Fie oa€ Z, i : l,n,.o t1- at # 0.in acestcaz existd

exact doi c.m.m.m.c. aJ numerelor a; €. V,, i: -*l -t sunt egali tn modul qi de

senurcontrar: lot,...,anl € N* qi -[a1 ,...,,dnf€ Z\.(renJitd din propoziJiaprecedentd,

remarca VI.1.12. gi faptul cd 0 nu poate fi c.m.m.m.c. al mrmerelord.ate (fiindcd,

o))
o\ -oo*
RemarcaVI.1.17. . Pentrua,ie Z, i,:Tfr, avemlor,...,anf: lrror,...,€n&nf,

u n d e 6 1 , . . . , 6 ,€ { - 1 , 1 } .

Consecinta
VI.1.6. Dacd,a,b e Z qi c € N, avemfca,cbl: c[a,bf-

Demonstratie. Dacx a : b : 0, evident este verificatd egalitatea, la fel qi

96
pentruc:0.

Presupunemcd"a2+ b' # 0 * c. Din teoremaVI.1.4. deducem:

bl: "m
cla, : " : lca,cbl.J
mPropoziliavl''EH

consecinfavI.1.7. Fie a, b e z, cu ab I 0, qi rn un c.m.m.m.c.al lui a,b. Are

loc:(f,, ?) : 1.
teorengvt't'n' consecinlavl'i'4'
Demonstrali*. (T,g; (*,o; 1. n

Teorema VI.l-.5. Fie o,b,c € Z, cu ab { 0. Ecualia an * by : c a lui

A'rcgauroq admite solu$ii lntregr dacd gi numai dac5 (a, b) | ". in cazul cAndecualia

este rezolvabilX,toate solutiile ei sunt date de:

't) * : f i i k n - u t ) '
I u: 6k'-r at)
nndet e Z gi k,l eZ verificdak +bl: (a,b) (propoziJia
VI.1.8.).

Demonstratie. Dacd,ecuafia ar * W -- c admite solulii, rezult5 cd,existd,

r,s € z, ffi ar *bs: c, de unde -din (o,b) | "qi (o,b)I b - se deducecd (a,b) | ".

Presupunemcd (o,b) | c qi ardtdrn cd ecualiaar +W : c ah;f_A,rcgaurog

admite solutii intregr. Conform propoziliei VL1.8. existX,k,l e Z astfel incat

ak+ bt: (a,b)," .dn * ,r@n:@,b)&(:"), (*)


_
adicd , : kdfi qi g : Iffi sunt solulii ale ecualiei date.

97
Acnm vom gdsi toate solugiile (intregi) are ecuafiei date (in ipoteza (a,b) c).
|
7, fr snnt solulii ale ecualiei Iti Arcgaurog

o,n+W:c<+
uV+bi:"8

B or*W : okffi+ brdko o(*- ft6) - *b(r- 15) *

:-#(o-,m)
*dh?--ffi) (0)

Deoarece(6,#) : 1 (consecinfaVI.1.4.), rezultd din consecinga


VI.l.b.

v -t6:
td 6ffil (r- I1;fu),adicd,
ffit,t ez. Aceastaintocuin&o
in (l) oblinem
i - k6: -6t. Deci ecua$iadatd admite soluliile din emrrlul teoremei. E

Ilemarca VI.1.18. Dacd.ln teorema precedentd,a : b: 0, atunci ecualia


admite solutii dacH,qi mrmai dacHc : 0, adicd (a,b) :0
| c. ln acest caz oricare
n,A € Z swft solutii ale ecualiei.

Dacd de exemplv a * 0 qi b: 0, atunci ecualia admite solulii dacd,gi ngmai

dacd,(a,b):la I lc. lnacest cazn:i,a e zsuntsoluliileecualiei.

Exemplulvl.l.g. sd,se gdseascd,


toate solufiileecualiei Lgr .n- al.g : 5g a

hi Atopavrq.

Ilezolvare. Avem:

98
o, -b
,A..-\.
1 9 7 : 3 1 . 6+ 1 . 1I,L : a * 6 . b ;
-b
'31t
L L - 2 + 9 ,9 : - b - ( o + 6 . b ). 2 : - 2 . a - L 3- b ;

1 1: 9 . 1 + 2 , 2 : a + 6 . b - ( - 2 . d - 1 3 .b ): 3 . a * 1 9 .b ;

9 : 2 . 4 + 1 , L : - 2 . a - 1 3 . b -( 3 . a * 1 9. b ) . 4 : < p . " = P . b ;

2:L-2+0.
Prin urmare solutiile ecuatiei sunt:
(
* : 6kt' - bt):5e . (-14)+ 31.t
| "'
{ 't€v''J
: at)- 5e (-8e)+ LeT
.t
I u 6k, +

99
VI.2. Numereprime

Deffni$ia VI'2'1' NumXrul k eZeste reductibil (:decompozabil) S

S f r. poate scrie ca produs a doud, numere intregi diferite de unit5li.

ltt "* contrar k se ziee ireductibil (:indecompozabil)'

Remarca VI.2.1. Numdrui 0 este reductibil (deoarece0 : 0' 2), iar numd.rul

1 este ireductibil (deou,re"* din l. : ab rezulld"I o l:l b l: t (propozilia VI.1.3)).

2 . D a c d ,k e r e s t e i r e d u c t i b i l q i k : a b , a t u n c i a v e ml o l : 1 s a u lbl: f

(pentru cd,in caz contra,r k ar fi reductibit). in primul can rezultd I b l: k, iar tn aI

d o i l e al o l : k . D e c i k n u a r e d i v i z o rd e { 2 , . . . , 1 k l - 1 } .

3. Dacd k e Z* estereductibil, atunci ercistd,a,b € z\{-1,1}, cu ab : k. Din

3 z. u l t d , cl ad .l < l k l $ i l b l < l k l , d e c i2 ( l o l < l k l q i 2 < l b l < l k I


p r o p o z i l i a V I . 1 r. e

fl o l, l b l nu pot fi nule, deoareceab: k + 0). Avem l o l*l /c l, fiindcd.in eaz

contrarar avealoc | /c l:l o l< 2. I ol<l o l' I b I' ceeace ar contraziceab : k. La fel

l b l l l , hl . P r i nu r m a r e 2 o( ll < lk - 1 l q i 2 < lb l < lk - 1 1 .

D e f i n i t i a V I.2 .2 . N u md ru l p e stepr im S p eZ* \{ - 1,1} qiVo,b e Z'

( p l " b + p l o s a up l b ) .

Propozitia VI.2.1. Fie p € Z. \{-1, 1}.

p este prim, dac5,gi numai dacd.esteireductibil.

Demonstralie' Necesitatea.Dacd'P: ab, rezultd' cd"p I ab' Cum p esteprim,

100
se deduce"6 pla saup I b. i" primul ca,zavem ab : P I a qi cum a' + 1rezultd' c5 b I 1'

deci b: *1; in al doilea caz oblinem cd' a este unitate'

Suficienfa. Fie p I ab. Dac5,p I a, am terminat'

presupunem cd p [a. Datorit5 ireductibilitSlii lui p, din (p, ") | p conform cu

remarca vI'2'2' se deduce (P'o) :1 ((p'a) :l p I nu poate avea loc' fiindcd' atunci

: 1, rezultd. din
arn avea p I a, c€a ce n-ar mai fi cazul de fa!5). Cum p I ab qi (p, a)

consecinlaVI.1.5. cd P I b' n

RemarcaW.2.4. Dacd rz € N* \ {1} nu are divizori k, cu 2 < k < ,/i" atunci

rz este prim.

Demonstrafie' DacXn. : or' b, cu 1( a ( b, atunci " { JE (fiindcd'alfel

: 1' Pe baza definiliei VI'2'1'


ar rezulta d a. b > n) gi din ipotezd, se deduce cd, a

concluziond,mc5,n este ireductibil, deci prim. n

cate
Teorema care urmeaz5,se referd,la a6a numitul ciur al lui Eparoo*evqe ,

de fapt, a fost cunoscut inaintea hi Eparoo\evqs, de cd,tre fIu0a76paq.

de la
ciurul lui Eparooneuqs. Fie I[ € N. \ {1}. se scriu numerele naturale

2laN.

mari
Ca prim pas s€ incercuiegte 2, apoi se taie toli multiptii lui 2 strict mai

numxr,
ca 2 (qi mai mici sau egali cu N): 2.,4,6,....Pe urmd. se incercuiegte cel mai mic

toti multiplii
care incd, nu este insernnat (incercuit sau t5,iat); acesta este 3, apoi se taie

pentru a doua oard')'


lui 3 strict mai mari ca acesta: 6,9,... (6rL2, etc. vor fi t6,iate

101
Serepetd, cele de mai sus de fiecare datd cu cel mai mic numd,rincd, nelnsemnat

gi mai mic sau egal cu llf. Ca"a am insemnat deja toate numerele mai mici sau egale

.o /y'f, ne oprim.

Teorema \n.2.1. Numerele i:ncercuite qi cele nei:rsemnate din ciurul lui

Eparooiler4s dau toate numerele naturale prime mai mici sau egale cu N (cele incer-

cuite vor fi numerele naturale prime mai mici sau egale "u JN, iar ceie neinsemnate

vor fi nurnerele prime strict mai mari ,a {N qi mai mici sau egaie cu /v-).

Demonstralie. Fiecare numdr tdiat va fi. evident reductibil (:decompozabil),

deoarece are divizor strict mai mare ca 1 fdivizorul fi.ind numd,ruk incercuit ai cdrui

multiplu este) qi strict mai mic ca el insuqi (fiindcd, numerele i:rcercuite nu sunt qi

td,iate).

Despre numerele incercuite ard.t5m prin induclie cX sunt indecompozabile.

Primul numd.r incercuit, ad.icd 2 este hdecompozabil. Fie p < rfr al k-iea numXr

incercuit qi sd presupunem cd, primele k - l numere incercuite sunt indecompozabile.

Atunci nici unul din aceste trc- 1 numere nu divide pe p (deoarecep nu a fost td,iat),

deci p nu se divide cu nici unul din numerele naturale indecompozabtle strict mai mici

ca el, adicd p este indecompozabil.

tn final fie q unul din numerele neinsemnate; rezuitd /l\\/ < q < Itr.

Presupunem cd g este decompozabii. Din remarca VI.2.3. rezultd cd existd

2 ( o,b ( q - 1 astfel incAt g : ab. Evident unul din numerele a,b (de exemplu o)

102
trebuie sX fie mai mic sau egal cu .f < /lf lni"acd altfel ar rezulta d, q < ab), ceeace

inseamnd,cd,g (prin a) se divide cu un num6r incercuit, deci q fiind multiplu de numdr

incercuit, este td.iat; ceea ce contrazice alegerea lui g. n

in 1770 Edward Waring a anunlat propozilia enunfatd, de studentul s6u John

Wilson. Nici unul dintre ei nu au putut sX o demonstreze. Aceastd propozilie era

deja cunoscutX cu un secoi in urmd, de c5tre Gottfried Wiihelm Leibniz (dar care nu a

publicat-o) gi cu mai mult de 700 ani in urmX de Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham.

Prima demonstragie i-a fost datd de Giuseppe Lodovico Lagrangia (Lagrange)

in 1773.

Teorema I/I.2.2. Fie p € NI. \ {1}.

p este num5r prim <+ p | (p - 1)! + 1.

Demonstrafie. ,,=9"

Pentru p < 5 verificarea este imediatS.

Considerd,mp) 5.

Fie a unul dintre numerele Zr...,p- 2.

impdrfind oricare doud din numerele I'a,...,(p - 1) . & cu p.obtinem resturi

diferite [presupunAnd cd,k . o gi l. a (1 < k < I ( p - 1) ne-ar da prin impd,rtirea ]a p

acelaqirest,ar rezulta cdl.a-k.a: (r-,b).o s-ar divide cup, iar datoritd.primitdlii

lui p am avea (defi.nilia VI.2.2.) p I (I - k) sau p I a; ceea ce este imposibil (conform

cu propozilia VL1.3.), fiindcd, - k < p - 2( p respectiv a --(p - 2< p]. Prin urma,re

103
impdrlind acestenumere cu p, oblinem drept resturi numerele L,...,P- 1 [presupun6,nd

cd pentru un I € {I,...,F - 1} numd.rul l.a impd,rfit la p ar da restul 0, ar rezulta

cdpll-a,iar datoritd primitdliiluip (din definiliaW.2.2.) s-ar deducecd"pll sau

p I a; ceea ce este imposibil (conform cu propozilia VI.1.3.), fiindcd, I ( p * t < p

respectiv a < p - 2 < pl. Printre numerele !,...,p- 1 putem g5si un numdr b astfel

incdt, dac5impdrlim b.a,c1rI)sSoblinemrestul 1. lnacest caz avemb*Iqib*p-I

fdeoareceimpd.rlind 1 .a cu p, avern !. a : p. 0 + a cu restul 1 < a, iar impdr{ind

(p - t) .a cu p, avem (p - 1) . a: p. (a - 1) +p - o,cu restul 1.< p* a]. ln plus, b

n u p o a t e f i n i c i o [ p r e s u p u n d , n d c d b a r f i a , a r r e z u l t a c d .I a i r n p d , r f i r e a l u i b . a : a 2

cu p, am obline restul 1, adicd,a2 : p. q * 1; de aici ar rezulta cd,p I (o - 1)(a + 1),

gi din definilia W.2.2. s-ar deduce "d p | (" - 1) sau p | (" + 1), adicd, (conform cu

p r o p o z i l i a V I . 1 . 3 . )a r a v e a l o c p ( a - L saup ( a*1(ceeaceestefals, fiindcX,

o ( p- 2)]. Prin urmare b e {2,...,p - 2} \ {o}, deci qirul 2,...,p- 2 se poate gupa

in perechi de numere a cdror produs impdrtit cu p sd dea restul 1 [presupunAnd cX,

pentru 2 ( r' < r" ( p - 2 ar exista s € {2, ...,p - 2}, astfel incA,t atd,t r/ . s c6,t

qi r" . s impdrlite Ia p ar da restul 1, s-ar deduce cd p l t . (r" - r'), gi conform cu

definilia W.2.2. am avea p I s sau p | (r" - ,'), iar din propozitia VI.1.3. ar rezulta

p { s sau p ( (r" - r')l ceea ce ar contrazice s ( p - 2respectiv rtt - rt ( p- ].

Produsul 2. ... . (p - 2), ce conline sf astfel de perechi de numere, impdrlit la p d5,

c a r e s t 1 "( d e o a r e c2e. . . . . ( p - 2 ) : ( p . Q r * 1 ) . . . ( p. q + + L) : p./f + 1). Asadar

r04
( p - 1 ) !: G t - N + 1 ) ( e - 1 ) : p ' ( p ' l r - l r + t ) - 1 , d e cpi l ( p - 1 ) ! + 1 '

,,+" Dacd.p nu ar fi prim, atunci (datoritd. propoziliei VI.2.1.) ar fi reductibil

gi (conform cu remarca VI.2.3.) ar ercistaa e {2,...,P- 1} cu a I p. Atunci avem

"l(p-1)!, p (p-1)! +1. I


d e c i a X b - 1 ) !+ 1 , i n c o n s e c i a t X X

Urmdtorul rezultat poartd, numele de teorema fundamentald a aritmeticii sau

teorema de descompunerein factori primi.

Teorema VI.2.3. Orice numd,r intreg nenul qi diferit de unit5,!i poate fi

descompus intr-un prod"us fi.nit de numere prime (unde produsul poate sd,continS, un

singur factor), nu neapS,rat distinct.. tt plus, aceastd decompunere este unicd,, dacd,

se face abstraclie de ordinea factorilor gi d.esemnul acestora.

Demonstralie. Dacd exist5,numere din Z.\{-1, 1}, care nu pot fi reprezentate

ca produs finit de numere prime, atunci exist5 numere qi din N. \ {1} cu aceast5,

proprietate (fiindc5 d.ac5,orice nurndr din N. \ {1} s-ar putea reprezenta ca produs finit

d.enumere prime, atunci qi orice numdr dn z\\ {-li, deci din z.\{-1,1} s-ar putea)'

Presupunem cd existd, numere din Z \ {-1,1} care nu pot fi reprezentate

ca produs finit de numere prime, deci gi in N* \ {1} exist5. astfel de numere. Fie A

mu$imea numerelor din N* \ {1}, care nu pot fi. reprezentate ca produs finit de numere

prime. Evident, numerele din A uu sunt prime. Fie o cel mai mic numdr din A (care

existS, datoritd, bunei ordonSri a mu\imii N). cum a ) 2 nu este prim, rezultd cd, a

: '
este reductibil, deci (conform cu remaxca VI.2.3.) existd, b, c € N astfel incA,t a b c,

105
2 < b ( a-1,2 < c< a- L . S e d e d u c e" d , b f A g i c f , 4 ( d a t o r i t da l e g e r i i l u ia ) ,

deci b gi c pot fi reprezentate ca produse finite de numere prime gi atunci a : b. c axe

aceeaqiproprietate; contradicfie.

Unicitatea. Sd,presupunem cd,a € Z. \ {-1,1} admite doui descompuneri in

factori primi esenlial diferite (adicd, caxe nu numai prin ordinea sau semnul factorilor

diferd):

(*)

Dacd,existd,i € {1,...,r} gi j e {1,...,s} astfel inc6,tPt: €.{j, unde e este unitate,

atunci simplific6.nd cu g; avem

, Q ,
a ' : _ : p t . . . . . p e q , € , p t + t . . . .. F r : e t . . . . .g l _ t . e i + t . . . . . e " ,
qj

adicd,obtinem pentru a' doud,descompuneri in factori primi esen{ial diferite. Continuind

procedeui vom ajunge Ia un numd,r tn a cd,rui doud decompuneri esenlial diferite nu

mai ocist5 numere de tipul P;: e' Qj.,cu e unitate.

Deci fXr5, a restrA,nge generalitatea putern presupune cd, descompunerile din

('t), sunt deja fd,rdfactori Pt: e ' Qi, cu e unitate. Din (*) rezuitfi cd pr I Qt' ...'Qs.

Cum p1 este prim, ei trebuie (conform cu defi.nilia VI.2.2.) s5,dividd, cel pulin un gj

(f e {1,..., s}). Dar deoa,ree qj este ireductibil, din remaxcaVI.2.2. rezult5 cd p1 este

unitate sau p1 : e .Qi (f € {1,...,s}); ambele cazuri fi.ind contradicfii. tr

Remarca VI.2.5. ir r"pt"".ntarea unui intreg o € Z. \ {-L,1} ca produs de

106
numere prime (intre care pot exista gi egale), numdrul factorilor este cel mult log, I a l.

Demonstralie. Dacd &: p7.....p,, undep; sunt primi (i,:TV), cum I p,t12 2

rezultd, cE,I a I> 2', deci r ( log" I o l. n

Remarca VI.2.6. Orice n € N* \ {1} se poate scrie sub forma n : p7' . ....p7* ,

unde p1,...,p, sunt numere naturale prime diferite gi CIp, € N*, i, : 7,r. Fd,cAnd

abstraclie de ordinea factorilor, scrierea este unicX.

Aceastd,reprezentare se numegte forma canonicd strictd a lui n.

Aceiaqi n, mai poate fi" scris i:r mod unic qi sub forma " :#* poo, unde lF este
i
| 0 , d a c ep 4 { p t , . . . , p , }
multimea tuturor numerelor naturale prime, iar ou ::
{ ,i : 7,r.
:
I ou* dacd p pi,
Aceastd,repreprezentare se numeqte forma ".rrLi"e nestrictd a lui n.

PropozitiaYl.2.2. Dacti F este mu$imea numerelor naturale prime, atunci

card P - Np.

Demonstratie. Ardt5m c5.IFeste ffinitd. Presupunem ci iF este finitd, adicd,

lF : fur, ...,Pn\. Fie N : Pr . ... . Pn * I. Numdrul .I1 nu se divide cu nici unul din

numerele pt,..-,pr,(deoarecelf impdrlit cu p; dd,restul 1,,'i,: l@. Cum If € N. \ {1},

din teorema VI.2.3. rezultd, cX lI are divizor prim. Acest numdr prim evident diferd de

numerele Pb...,pn, ce€a ce contrazice presupunerea fd.cutd; deci tr este infi.niti.

Din propozilia V.2.3., rezultS. c6, N6 4 card IF. Dar deoarece JFc N, avem qi

card, P dcard N[ :No. Prin urmare card, ]P :No. !

107
Propozitia VI.2.3. Fie n € NI*cu forma canonicdnestrictd,r, :#o por, unde

co € N, pentruoricep€ lF,gi d € N*. Atunci:dlne d: fI* fo, "r 0 ( Fp ( ap.


pelF

Demonstralie. ,,+" Fie q ,: fI* 'pPo-Po.Avem 0 ( op - frp Ei n : d,. q, deci


P€IP

dln.

,,+" Existd q e N* cu n : d,. q. Atunci forma canonicd,nestrict5 a lui rz se

obline inmullind forma canonicd,nestrictd a lui d cu a lui g. Aceasta inseamnd cd in

forma canonicd nestrict5 a lui rz apare fiecare numdr natural prim la o putere mai mare

sau egald,cu cea din d, adicd,,6p( ap. tr

Propozifia VI.2.4. Fie a, b € N[*, avA,ndformele canonice nestricte

o : IL poo respectiv b : W1.o, unde ap,0o € N. Are loc:


pe IF p€lP

1. (o,b) : II Prntn({er}u{FPl)'
pelP

2. lo,b] :n rmaa({"*}u{Bo}).
peP

Demonstralie. 1. Fie d ,:#* Omin({oa}u{pri).\bm ard,ta c5,d,: (o,b).

(i) Cum mi,n({ao} U {Po}) { ap,,flp,di:r propozilia VI.2.3. rezultS,cd d I o qi

dlb.

pr opozitier ezultd,cdc:fI fo,unde


( i i ) F i e c l a q i c l b . D i n a ce eagi

0 ( ?p { ao,flu.D*i 1, { mi'n({ao} u {fro}), adicd"


c I d.

2. Fie rmi:TI p**Q"eiu{Fe}). Vom ardta cd,m: [a,b].


PelP

(i) Cum ap,Fp{ mar({ao} u {Fo}), din propozitiaVI.2.3. rezultd.cd,o I rn qi

bl*.

r08
(ii) Fie al c qi b I c. Din propozilia VI.2.3- rezultx gd' g:fI p'Ir', unde

ap,pp ( ?p, adicd man({o'o}u {Poil ( ?p, ceea ce inseamnd' cd'm | "' !

Propoaifia VI.2.5. Fie a, b,c e Z. Areloc'-

1. (o, [b,"]) : [(o,b), (o,.)];

2. lo,(b,")l: ([o,b],la,cl)-

r Demonstrafie. 1. Dacd, a : 0 verificarea este imediatX; la fel gi pentru b : 0


I
(sau c : 0).

Fiea:fI p%,b:fI fo gic:ILp'b, u n d ea . p , g r , ' I p€ N , p e F .


PelF- PelF- P€P

u {mar({Pn} U {'yo})}) :
Trebuieard,tatcd"mi,n({o,r];

u iB"})} u {mi'n({ao}u {'vo})}).


: man({mtn({o.oI

Considerd.m cazurile:

I. oo ( fre,.ypi

II. 9e < CIe< 'Ip sau 'yp 4 ae ( ,6p ;

IIl. Br,1u { ae.

tn fiecare caz se veri"fi.cd,ugor egaiitatea.

2. Demonstralia este analoagd cu cea de Ia 1" !

Urmd.torul rezultat a fost demonstrat pentru prima datd de Leonhard. Euler'

ln continuare va fi prezentatd demonstratia lui Erd6s Pdl'

Teorema VI.2.4. Dacd, P$)tP(2h... este girul strict crescdtor aI numerelor

109
naturale prime, atunei seria ! ;| este divergentd"
P(i)
i;)

Demonstrafie. Presupunemcd,t ;f este convergentd,'Atunci existd ft e N*


7>-rPG)
astfel inc6t
t .l (E)
i
o!i' P<nt 2
Considerd,mmu$imea,M,: {1, 2,3, "',2r(k+1)} gi fie

pli; I n} respectivMz:: M\Mt


M1:: {n e M: enistd i > k* 1 astfel incst

(evident L e M2).

Deoarece numdrul elementelor din M divizibile printr-un numdr p € N* este

I zz(r"+tl
l. nutem scrie cd,
L P J''
"'uJ"'
card,Mr{
I lryl-
L p )
5;
-'pror</zz<t"+'l
p
rqrl<p<zz(r+r)
P€IP PEF

<zz(k+t)
f *tI'ry-2zk+l (r)
t#,, P(t)
(dacd nu existd.p € lP cu p(k) < p < 22(k+1')latunci prima pi a doua sumd, nu contin

nici un terrnen, insd"u,rd, Mt 122k+1 1o1are loc, fiindcd card Mt:91.

Acum sd considerS,mformele canonice nestricte ale numerelor n € M2rincate

l5sd.msd,apard doar puterile lui p11;,...rP&) (restul factorilor fiind' oricum 1)' in aceast5

formd canonicd, sd separS,m puterile cu exponenli pari de cele cu exponen$i impari'

" : q?f;. ....q'€i.q'€1i;*'.....qffif*t,0;7 0 ('i:TE), undeesteposibil


Astferoblinem

ca j:0respectiv j:lc((qtr1,...,{(r))esteopermutarealui( P$),"',P&1))' Putem

110
q b
/ \ 2 / \

n,:
scrie .. 'o(t,l n: a2'b,care
uai"x
tnf'1 fr;,'n!dii,' tffi:-'6 f,
\ / \ /
- 2k+1.
este o reprezentare in mod unic a lui n. Avem 1 ( a { "Jb: JA q \4tG+1i

Deci pot ercista cel mult 2k+1 pdrli cu pd,trate (42), diferite. Pe de altd, parte numXrul

tuturor pdr!ilor libere de pXtrate, adicd, numd,rul tuturor valorilor posibile ale lui b este

egal cu numd,rul tuturor submu$imilor lui {g(r),..., g(r)}, care este 2k. Prin urmare

numdrul elementelor n: a2 .b e Mz diferite posibile este cel mult 2k+1'2k :22k*r,

adicd,

card,M2( 2zr+1. (*)

i
tn final putem scrie
-22(k+r),
- ( * ) 2'o+t a22k+1
22{k+L):cardM:card, Mt- *card, M2Q

ceea ce este eontradiclie; deci presupunerea fd,cutS este fals5. I

urmStorul rezultat a fost demonstrat de Adrien-Marie Legendre.

Propozilia VI.2.6. ln for*u, canonicS,(nestrictd) a lui rz! exponentul unui

numd,rprimp este egal "r, oo :fl (a,*astd, insumareare un numd,rfinit d.e


l*1.
LP- -J \
k:1

termeni nenuli, deoarecepentru pk > navem : 0; numXrul termenilor nenuli este


LPj
\
t , I I
LLog,nJ)

Demonstra$ie.

Un numd.r prim p > rr apare in forma canonic5 nestrictd, a lui rz! cu exponeut

qo nul, deoarece nici unul din numerele 2,...,fr nu se divide cu p (fiind strict mai mici

111
ca p); pe de altd, parte suma este evident nuld, pentru acest p, deci egalitatea
F, L*l

de demonstrat se verificd.

Fie p ( rz un numd.r natural prim oarecare, fixat. Sd numd.rd'm cA.te din

nurnerele2,...,fl se divid cu p. Numerele divizibile cu p sunt:

p , 2 p , . . . , t p , u n d e t p( n , < ( t + f ) p . De aicit < ; < f +1, adicd,,: l;1. Aceasta

insearnndcd,dintre nurnerele2,...,fr,ercact t"* d'ivizibile cu p.


L;l

in descompunerea in factori primi a fiecarui multiplu at lui p2 apare cel pulin

,de doud ori p ca factor, iar p6,nd,acum n-am luat in considerare decAt unul. Toti

multiplii lui p2 vor mai conline c6,te un nou p. Numd,rul acestor multiplii d, p'vor fi
t t
l ? 1 1
tp" I

Continud,m procedeul.

Multiplii lui p3 vor mai da cdte un p nou, deoarece din cei trei sau mai multi

p caxe apar in fiecare din ei, doar doi au fost luali in considerare in primii doi paqi.

inc5,
Aceastamai inseamnd,
Lf;l o^*t
Procedeul ia sfA,rqitdupd,un numdr finit de pagi, deoa,recedac5pk ) n, k € N*,

atunci nici unul din numerele 2,...,% nu se poate divide cu ph.

Prin metoda de mai sus fieca,re aparilie a lui p in ra! a fost luat5, in considerare

o singurd, datd,, deci ao este egald, cu suma datd in enun$. n

Lema \[.2.]-. Fie rz € Ni*. Pentru orice k € {0, .",2t'} \ {n} are loc

Ctr^
< CK.
LLz
Demonstrafie. Fie k e {0, ...,2n} \ {"} oareca,re.Putem presupune c6'k < n,

fiindcd, (datoritd, egalit5,lii C**: C,,|-r) dasd"n > lc, atunci in loc de /c putem pune

2n - tc(> n). Avem W: > 1, d.eoarecefiecare factor aI numXr5'torului


%*#

este strict mai mare ca fiecare factor al numitorului. fl

Lema IfI.2.2. Dacd,n € Nn, atunci Ct"> #'

Demonstralie. Din lema precedentd'rezult6 cd'

c*-t
cil,...,Ctn>
ctr^>4-+c|x,ctr^>

qi prin insumare oblinem

2n

ZnCi^>L CE*: 22n: 4! ,d,eei'Cl^


< Cf"'n
k:0

Propozi$iaVI.2.?.Pentruoricec€IR.,r}2arelocf|p<4,_1.
;:;
crescdtor al numerelor naturale prime'
Demonstralie. Fie (P(,*))r,eN-qirul strict

Pentru inceput vom ard.ta prin inducfie dupd' n, cd" II P { 4p<->-1este adevXratd'
t(r1*;
P€lP
pentru orice n € N*'

Dacd n: I, atunci oblinem 2 4 4z-r :4,, wa ce este adevd'rat'

( lc gi vom
p ( 4pt-l-l este adevdrat5. pentru 1 ( n
Presupunem cd
"ilr
II

ardta cd este adev5.rat5,qi pentru n: k'

prim strict mai mare ca


Deoarece 2 < k, evident P1r; este impur (fiiud numd.r

113
P(1): 2), deci P(*) : 2m*t (m e N*)' Avem:

f l r : t I p : l l p ' t I P (*)

n(n1r1 p42rn*1 p(rn*l rn+L<p<zrn+l


o.i- PelF P€lP P€lF

Existd, i € N* astfel inc6t p61 ( rn * 1 < P0+r). Evident avem in acest caz

j < k, deci
.ff lncl'

f[ p:fl p ' ( ' 4 o < l -<14 - (')


"1?J'"ii$'
numdrdtorul lui CT**, :
Pe d"ealt5, parte, d.eoarece S;;ffg conline

toate numereleprime m*\< p < 2m* 1 ca factori, iar numitorul sdu nu contine

acesteuumere prime, rezultd, cd n p { CT*+y


rn+1<r[2m+

2rn*7
- 22m*r'
CumCffin, : CW|r, avemZCT,**,: CT^+t+ CHh < i:o
D Ci*+t

deciCffi*, <22'n. Aqadarare loc

/r\
I P { CT,*+t
<22*
m*I<p{2m*t
PelP

Din (*) rezultd folosind (t) gi (z), cd,

p { {" . 2h : 42* : 42m*1-1: {P14-L,


IJl
'Ilff'
Prin urmare, conform metodei inducliei matematice ll p ( {r<*1-1 este adevdratS'
p(P(')
P€*
pentru orice n € F[*.

LL4
( r <P1r+r;,deci
tnfinalfier€1R., r ) 2. Existd,I e N[*astfelincd.tppy

f[ r: ll r ( 4Pt'r*r
E 4r-t'n
P(c t(r1ry
p€lP pelP

|n continua,re vom demonstra un rezultat enunlat de cdtre Joseph Bertrand

(numit postulatul lui Bertrand), qi demonstrat pentru prima oard, de Pafnutij L'vovid

eeby5ev in 1850. Srinila,sa Ramanujan a dat o demonstralie cu mult mai simpld. Aici

va fi prezentatf, demonstralia lui Erdos Pd,l, care nu este mai putin ugoarS,ca cea a lui

Ramanujan.

Teorema VI.2.5. Pentruorice n € N* existilp elP, astfelincA,tn <p{.2n.

Demonstralie. Fie p un numdr natural prim oarecare. Din propozilia VI'2.6.

(teorema lui Legendre) obfinem cE Cl^: 4i# : conline in forma sa canonicX


*#

nestrictdpep la exponentuloo :.i ( Le l - r lf, )) . Aceastxsumdarefiecaretermen


k:l

mai mic sauegalcu 1, fiind"d L#l - rl#-,) . # -, (p - t) : r,iar aceetitermeni

pentru fiecareph > 2n sunt nuli. Aqadar Cf", conline in forma sa canonicdnestrictd,pe
-^
p laexponentul( l z n l - "2Lil)
| " l \ {mar{r:f ( 2n},deci
F, tl#l

puterea maximd. y' a tui p, care divide Pe Ctn,este cel mult egal5 cu 2n. (l)

Pentru3 ( n, fi.epun numd.rprim cu Tnap ( n' Din 2n<3p se deduceca

numai p qi 2p sunt multipli ai iui p ce apax ca factori i:r numd.rXtorullui Ci^ : #;

115
dar deoarece qi in numitor gd,sim tot doi factori p, rezult5, cd

pentru3(n nuexistd, plffi:Ctn


primepe(?n,n],astfelinc6,t
numere (f)

Folosind inegalitatea din lema W.2.2., avem pentru n2 3:

4n
g fr. ,".
(l) .-
e. |[ p.n(P(24
l[ r <
r-T T--r r-T
(0)

#,*cf" p<'6, _II


,/zn<p<ln $*.o<tt
pelP peF p€iP PeK

{ e4Lrn:-t. lI p. II p 4 (z4rn-t. n p, |I p,
Jzncp<|n n(P(2n Jfr<P<ln n'oQn
p€lP P€lH P€lF Pev

de unde

4" { (2n)6 II p. f[ p. (*)


J2n<p<4n n<P42n
P€P
P€lF

Prima datd.s5,demonstrd,mpostulatul lui Bertrand pentru 1 ( n < 2916.

Ajunge sd verificd,m(conformtrucului lui Edmund Landau), d 2,3, 5, 7, 13,

23,43,83, 163,317,631, 7259,2503,4001esteun gir de numereprime in carefiecare

terrneneste mai mic ca dublul termenului predecesorlui. Deci fiecareinterval (n,Znl,

cu n ( 2916(n < 4000),conline unul din numereleprime de mai sus.

Acum ard,td,mcd,pentru orice 2916( rz efstd un numd,rprim n < P ( 2ra.

Presupunemcd nu pentru orice 2916 ( n existd.un numd,rprim cu aceast5.

proprietate. Fie 2916 < rn un numd,rnatural pentru ca,renu existd numd,rprim in

intervalul (*,2oi (deci in lI p nu existd factor). ln aceastd,ipotezd,,utilizd,nd


rn<p{Zrn
peP

116
inegaiitatea din propozilia VL2.7., ob6inem din (*) cd

4* < (2*)6. p { (z*)ffi . 4?*-t < (z*)ffi . 4?*,

de unde

+T < (2m)6 sau{" . (2*)'1ffi. (x)


Folosind inegalitatea n*L < 2n ,n € N* \ i1), care se demonstreazd uqor prin

induclie, se deduce:

2m: (tz*l*)' . ([tz,'14] q z.tz-)*


* t)' .rul{z'"t*J 13;,

dacl"(zm)t > Z, adicd m7 32 (oricum 2976< m) .


tt' (Q)
putem scrie2h irrrr;rta 2istz*13, d" unde rezultd,2m( 18(2rn)B

sau echivalent (2rn)i < 18, ceea ce este fals pentru 2916 < rn (av6,ndloc numai pentru

rn ( 2916). Cum presupunerea,fS,cutd a condus Ia contradicfie, rezultd, cd, qi pentru

orice 2916 ( n existd. un numdr prim n < p < Zn-J'

tn finalul acestui paragraf vom enunla o teorernd, de asemenea foarte im-

portantd, a teoriei numerelor. Prima demonstralie i-a fost dat5, de Jacques-Salomon

Ilada,rnard qi Charles de }a Vatl6e Poussin in 1896 (independent unul de celSlalt).

Demonstralie elernentard (degi foarte lungd), in care nu se folosegte analiz5, complercd,,

a fost datd de Atle Selberg gi Erd6s Pril in 1948.

LLT
Teorerna YT"2.4.(a numerelor prime). Fie a. , [0, oo) -* N[,

zr(r) :: card{n € N[: n ( s, r] prim].

Are loc:

m9:t- LfL N

Demonstralia poate fi gdsitd de exemplu in cartea: Popovici C., Teoria nu-

merelor, Eclitura DidacticX gi Pedagogicd,,Bucuregti, 1973.

Remarca VI.2.7. Prima d.atd,Adrien-Marie Legendre qi CaxI Friedrich GauB

au intuit teorema numerelor prime (independent unul de celd.lalt). GauB avea atunci

doa^r15 ani qi el intuise in loc de funclia ft, func$ia Li(r) ,:i *.


2

lntr-adevdr, deoarecepentru orice r ) 0 avem ln n 4n - 1, rezultd'


'f 'f
dt ,t+
r-*'
J2 f f i ' J2 # 1 : I n ( x - t )
adicX
s

ml #i:*2

gi folosind

w#:*
putem aplica regula lui Guillaume-Frangois-Antoine L'H6pital (reguld datX incX din

1692 de cdtre Johaun Bernoulli), oblinA,nd


*,
o,
J t"t I In
u*i ) :I'im#:I'i'm
;;; #; ;;; %;L r-* ;In! 3n--: LI ,

118
de unde se deduce pebar'a teorernei IfI-2.4. cd"

*t *\

F*ffi:t-
functia zr mult mai bine
Desprefunc$ia.L,iulterior s-a ard,tatcd aproximeaad,

ca functiaf;.

consecinlavI.2.1. Fie p1r,;al n-lea nurnd.rnatural prim (rz€ I$.). Are loc:

n.In n
lirn - : l.
n+co p(")

Demonstratie. Se deduce c5:

p@)
- Teoremavr.2.4.,.
1""-'*-='-"'[r'm-ffi
n(prrl) '=
zr@(o)):n,'* fr'ln
, (f)
tn p@)
::% e@
deci
p@)
A : I i m ,*n.ln : (tnn * lnlnpp,1- InPol). (r)
?l+oo P(n) l!*

Avem

n p@)-
o- .l- l lrln
n p 6 1 *In_ln
' 1l : 'lln n + In In pp,1-rn poll -Lnl p(n)
-<
Inp@) I
- tnP@)l
( llrzn * tn Inp@) o,
#ff
prin urmare

m(#''.'##-'):o'
de unde(forosind o ) rezultd
W'W:

lirn ,Inn :!. (*)


n+co [,n p@)

119
UtilizAnd (i) qi (*) * poate concluzrona ca

n'In n :r,im (n'In Pv> 1.fl


ti* n+m
!L\:
'l-co P(") \ P@) tn Pb) /

L20
VI.3. Congruenle

Relalia pe caxe urmeaad sd o definim, a fost introdusd, de Carl Friedrich Gaufi

ln anul 1801.

Deffnitia \II.3.1-. Fie rn € NI*. Tripletut (2,2,=), unde

2,: a gi b prin rn este acela'gi},


{(o,b) e Z2 : restul impdrlirii lui

se numegte relalia de congruenld, modulo m.

Faptu1 cd (a, b) e2 se mai noteazi "u oZ b sau a: b (mod,m) (Ei citim ,,o

congruent cu b modulo rn").

Propozitia \II.3.1-. Fie a, b e Z qi rn € N*. Are loc:

a:b{r*drn)+mla-b.

Demonstralie. ,,==;"Restul impdrlirii lui a qi b ct m este acelaqi,adicd,avem

o,: rfte11 r respectiv b : mez *r, de unde * | *(q, - Qz): a - b.

,,*" Fie a: ffret * 11 qi b : rnQz* 12 impdrlirile lui a respectiv b cu rn. Din

ipotezd,rezuitd c5,existd,q e Z astfel incA,t a-b : mq, decim I a-b : m(h- gz)*rr-rz,

adic5 m I rt- 12. Cum 0 ( t { m, i : l,2rrezultd, cd'

0(l rr -rzl<m. (*)

LzL
Dacd,rt - 12 f 0, conform propozilia VI.1.3' rezult5. din m I n - 12 e6,

l*l ( lr, - rrl, ceeace este in contradiclie cu (*). Prin urmare r\ - rz : 0, adicd'

Tt:Tz. J

Rema.rcaVI.3.1. Relalia de congruengd,definitd mai sus este de echivalentX.

Demonstralie. Verificarea reflexivitd,lii, tranzitivitdtii gi simetriei este imedi-

ata.

ExemplulVI.3.1. Avem -12:73 (mod'5),32* -f , 5 : 11 (mod,3),

-3 FT (md, $.

Clasa de echivalen!5asociatd unui a € % pranrelalia 3, m € N*, se noteazd

(a)* :: {k e V.: k : a (mod rn)} gi senumegteciasd,de resturi modulo rn'

Propozifia VI.3.2. Dacd,a €Z qi rn € N*, atunci (o)* : mV,+a-

D e m o n stra $ ibe .e (o )- e b : a ( *dr n) #r nlb- o, e existdq e Z at

b-a:mqe e * r i s qt d€ Z c u b : mq*a,#be m:Z+an

RemarcaVI.3.2. Fie a €Z qi rn € N[*. Atunci avem (o)*: (a mod m)^.

Demonstralie. ExistS,q e Z astfel inc6,t a: ffr1* a mod m.

Avem a - & mod m : mq, decim I o - o m,odm, de unde

e,: o,mod m (mod m). Cum (a)*,, (a mod,rn)- sunt clasede echivalenldnedisjuncte,

rezultd cd,avem (o)* : (a mod,m)*. J

r22
Notdm at Zf 3.: - 1)*l mu$imeaclaselorde resturi rnodulo
110;*,...,(*

n1,.

Numerele 0, ..., rn * l- se numesc reprezentanlii canonici ai claselor de resturi

- r),".
(a),",...,(m

€ z gi m € N*. Au loc urmS,toarele:


Propozitia vI.3.3, Fie o, b,c,d,,r.t.,?r
:
1) , : b (rnnd,rn) ei c: d,(mod,m) impiicx au * eu bu * du (mod m);

2) o:b (mod,rn) Cic: d,(mod,rn) impiic{"ac:bd' (mod'm);

3) o = b (m,odm) qi c I rn implicd,a: b (mod c);

4) ac: bc (mod,rn) e a: b (mod'ffi).

Demonstralie. 1) Din ipotezd,avem m I a - b,c - d', deci

au * cu : bu * da (mnd m).
au * cu - (ba + d,u): (a - b)u * (c - d,)ui m, adicd"

Sv, e mm l a - b , c - d ,
2 ) D i n i p o t e za d e c ia c - b d , : c ( a , - b )+ b ( c - d ) i r n '

adicXac = bd,(mod'm).

3) Din mla- b q i c l m , r e z u l t 5c' d c' I a - b , a d i c da'= b ( m o dc ) '

n )l c ( a - b )+ f f i | f f i ( " - b ) .
4 ) a c : b c ( m o d ,+r m C u m( a h , G f u ):
- b) este
1 (consecinlaVL1.4.), rezultd (conformconsecinfeiVI.1.5.) .d'ffi I 6;6t,

cu ffi
echivalentS. | o-b, adici cn o = b (mod ffi). 2

consecinlavI.3.1.DacSa:b (*d m) gin € N[*,atuncian =v (mod'm).

Demonstralia se face aptica,ndde n - 1 ori propozilia vI.3.3. 2)' n

L23
ConsecinlaVI.3.2. Fie o, b,c e Z gi m € N[*. DacXac : bc (mod nz) gi

(",*):1, i :b (md,m).
atunca

Demonstrafie. Prin inlocuirea inn propozilia vI.3.3.4) a lui (c,m) : 1, se

obtine concluzia. fl

Propozilia VI.3.4. Fie rn,n € N* gi a,b eZ'.

Are loc: a =b (*d rr-r)gi a: b (*od n) + a: b (mod'lm,nl)'

,,=s',Din rn I o-bgin la-bse deduced"lrrl,nlla-b,


Demonstralie. adicd,

a: b (mod,lm,n)).

, ] | a - b , i a r n ' t l W , n ] q i r , | l * , , , 1 , r e z u l t d c d r nI o * b 9 i
r nn
, , + " D e o a r e c[ e

nla-b.tr

Deffnifia VL3.2. Fie rn € N. qi pentru orice,b€ {0, ..., rn-L} fie a6 e (k)*.

Mu$imea {o0,...,a*_r} se numegtesistemcompletde resturi modulo rn.

Exemplul VI.3.2. {38, -5, 11, -6, -13} este un sistem complet de resturi mod-

uio 5.

Propozifia VI.3.5. Fie rn € N* gi A C % . Atunci: A formeazdsistem

complet de resturi modulo rn e

(i) card.A: rr")

<+ { (ii) oricare doud elemente ale mu$imii A

sunt necongruente modulo rn.

t24
Demonstralie.

,,=*" Fie A un sistem complet de resturi modulo rn. Deoarece num5rul claselor

de resturi modulo rn este rn qi din fi.ecareclasd s-a ales un singur element' rezuitd cd A

axen-Lelemente. Iar fiindcd, din nici o clasX de resturi modulo rn nu s-a ales mai mult

de un element, rezultd cd oricare doud, elemente din -A sunt necongruente modulo rn.

necongruente mod-
,,+" Considerd,mo mu$ime formatd, din rn numere intregi

ulo rn. Datoritd, necongruenlei rezultd. cd. ele aparlin la clase de resturi modulo rn

d"iferite, dar cum numdrul lor (at numerelor intregi) este ?n, insea.rnndcd ele reprezintX

rn clase d^eresturi modulo rn, ad.icXpe toate. Deci aceste numere formeazd, un sistem

complet de resturi moduio m. J

Propozifia vI.3.6. Fie {a1, ...,e*) sistem complet de resturi modulo

rn € N[*,(o,*): sistem
1 qi b ez. Atunci {aa1+b,...,a&m*b} formeazdde asemenea

complet de resturi modulo rn.

Demonstralie. Dacd,a,a;*b: aai +b (mod,zn) rezulta cd,aa;: aai (mod,m)

'i :
qi cum (o,*): 1, din consecinla vI.3.2. se deduce aa = a,i (mod,m), deci J. n

: b (*d m), atunci


Propozifia vI.3.7. Fie a,b e z, gi m € N[*. Dac5.e

(o,*): (b,m).

Demonstralie. Existd, q e Z astfel incat a-b: rfl+, adic5,a: b+rn'q.'

deci (b,m) | o', qi cum (b,*) | * * deduce c5'


tn membrul drept avem (b,*) | b,*,

(b,*) | (o,*). La fel ardtXm cd (a, *) I (b,rn)' Prin urmare (o,*): (b' rn)' tr

125
Remarca VI.3.3. ln p.opouilia precedentd, irnplicalia inversd, nu este ade-

fiindcdde exemplu pentru rn:6,


vd,ratd,, a:4 qi b:8 avem (4,21: (8,6):2, dar

4 F8 (mod,6).

Deffnitia VI.3.3. Fie a, e Z gi rn € N[*.

(o)* este clas5 redusd de resturi modulo * & qo,m) : I-

Remarca VI.3.4. Din propozilia precedentd,rezultd, cd,dacd o clas5 de resturi

are un element relativ prim cu modulul, atunci fiecare element al acelei clase de res-

turi are aceastd,proprietate. Prin urmare definitia precedentd nu depinde de alegerea

reprezentantului din clasa (o)*.

Deftnilia VI.3.4. Funclia p : NI* ---uN*, 9(n) :: card,{lc € N* : lc ( n gi

(k,n): 1) se numeqte indicatorul lui Euler.

ExemplulVI.3'3. Avem p(1) :1, 9(10) : 4 gi 9{12) : 4.

RemarcavI'3'5' Fie sz€ N[*' Avem: p(n) : n - 7 <+ n esteprim'

Demonstratie. Presupunemn 7 3.

,*" Deoarecen esterelativ prim cu fiecaredin numerele2,...)n - 1.,rezultX

cd.n esteindecompozabil(remarcaVI.2.3.), deci prim.

-
,,+" Dacd rz esteprh, el nu se divide cu nici unul din numerele2,...,n L,

decin estereiativ prim cu 1,...,fl- 1, adic5,p(n) :n - 1. n

RemarcaVl.3.6.Numd.rulclaselorredusede resturi modulo fi, este p(n).

L26
Demonstralie. Dintre toate clasele de resturi modulo rz, (0)*,-.',(n-L)n, ercact

prim
acelea sunt clase reduse de resturi modulo nr e:ireau reprez€ntantul canonic relativ

cu n| adicd,in total avem rp(n) astfel de numere' fl

Deffnilia vI.3.5. Fie rn € N* gi pentru orice Ic € {0, ...,ffi- t} fie a7'e (k)*.

Mu$imea {a6 : 0 < k < m-7 Si (or, m) :1} se numegtesistem redus de resturi moduio

n'L.

Exempiul VI.g.4. Mullimea {11,-5, 17,-23} este sistemredus de resturi

modulo 12.

Propozifia vI.3.8. Fie rn € N* gi A c Z . Atunci: A formeazd,sistem

redus de resturi modulo rn,++

(1) card A: p(m);

(ii) oricare doud,elemente ale mu$imii A

sunt necongruente modulo rnl

(iii) Fiecare element al mu$imii A este relativ prim cu rn.

Demonstralie'

numd,rul claselor reduse


,,+,' Fie L un sistem redus de resturi modulo rn. cum

de resturi moduio rn este p(*) qi cum din fiecare clasd,s-a ales un singur element, rezultx

mult de
cd, A are V@) elemente. Deoa,recedin nici o clasd de resturi nu sa ales mai

modulo
un element, deducem cx elementele lui A sunt doud ca,te douS necongruente

vor fi relativ
rn. Elementele lui ,4 fiind alese din clase reduse de resturi modulo m, ele

t27
prlme cu 7n.

,,*" Considerd.rn o mu$ime cu g(m) elemente, necongruente doud, cAte doud,

qi relativ prime c.qn'1.DatoritS, necongruenlei gi relativei primitxli cu rn aie elementelor

acestei mu$imi, d.educem cd ele aparlin la clase reduse de resturi modulo rn diferite.

Cum num5.rul acestor elemente este g(rn), ele reprezint{" 9(m) clase reduse de resturi

modulo m, decipe toate. Deci elementele acestei mu$imi formeazd un sistem redus de

resturi moduio m. J

propozi$ia VI.3.9. Fie {a1 ,...,aq(*)} un sistem redus de resturi modulo rn

qi (o, m) :1. Atunci {oor,...,aaeQn\l este tot un sistem redus de resturi modulo rn-

Demonstrafie. Ard,tdm cd rnullimea din concluzie verificd (t, (ii) qi (iii) din

propozilia VI.3.8..

(ii) Din aai:- aai (mod,rn), cum (o,*): 1, rezultd, conform cu consecinta

VI.3.2. cX o,i: a5 (mod rn), adic5,i, : i.

(i) Mu\irnea din concluzie are tot p(m) elemente'

(iii) Din (o,*): 1 gi (aa,m): 1 rezultd,(conform propoziliei VI'1.6-1.) cd

(aa6,m): 1. I

Propozifia VI.3.LO. Dacd,n: p|t...ptr,0; ) 0, este forrna canonic5,strict5'

a lui n € N. \ {1}, atunci avem V(n) : (pi' -pi'-t) ' "" (pf" - py-r)'

: T;r. Avem conform


Demonstrafie. Fie ,4 ,: {k € N[* , po I k ( n], i,

r28
propozitieiV.2.9.:
r
: rz-
v(n) : n - card,(A'U ... u'4") | card'4+
i:r
r

+ I card(A;nAi)- ...+ (-t)'card(fl +) :


l<t<i<r i:l

r ^ 1 1
: rL-\- 3+ tL4, ' ' \ '
PIPS Pt"'P' P;' P''
H ou' r
Am folosit faptul cd,numxrul acelor elementedin mu$irnea {2,...,n}, care se

divid prin pa,,...,pit este;;fo;, adicdcard,(Aln ." n &',) : ;f*' n

Urmd.toarea teoremd a fost demonstratd, de Leonhard Euler in 1760.

Fie rn € N* qi o, e Zi astfel inc6,t (o,*) : 1. Atunci


Teorema VI.3.1.

o w @ )2 1 .

Dernonstralie. Fie {or, ..., ee@)l un sistem redus de resturi modulo rn. Deoarece

(din
(o,*): 1, rezultd,cd {aa1, ...,aaeg,} este tot sistem redus d"eresturi modulo rn

un
propozilia vL3.9.). Aceasta inseamnd,c5 pentru orice'i € {1, ...,p(rn)} ercistd,exact

j e {1,...,p(rn)} astfel inc6,t &&4- ai (mod rn)' Sd'notdm acest ai cu'b;:

ao4 - b1 (mod' m)

(r)
= bs1*1 @d' m)
o,o,s(m\

L29
Numerele b7,...,be1*;sunt o permutare a claselor a7t"'tev(*)'Inmu$ind con-

gruenlele (l) obtinem 6v(*)ar..-s,s(m)=bt,...,be1,*1 (mod' rn), adicd

ee{rn)at... ev(*) = ay -.ae1.r4(mod m)

qi cum (on,*) :1,,i -


W, putem simplifrca cu fiecare ai, deci6vQ") : ! (mod rn)' tr

consecinla vl.3.3.(mica teoremd,a lui Pierre de Fermat)

Dacd,p este un numd.r natural prim gi (o,p) :1, atunci nF-! :1 (mod p).

: p-].
Demonstralie. Deoarecep este prim rezult5 (remarca vI.3.5.) "dp(p)
-- 1 (mnd p)' tr
AplicA,nd.teorema precedenti avem a,F-L: ov@)

Consecinla Vl.3.4.(variantd, a micii teorerne a lui Fermat)

DacS p este un numxr natural prim qi a €2, atunci ae = a(mod p).

Demonstralie. Dacd,P )(a, rezultd, & (o,p): 1 gi conform micii teoreme a lui

Fermat se deduce c6,ap-t = 1 (mod,P), Pe care inmultind-o cu a oblinem

ap : a(mad p).

Dacd,p lo, avem o:0 (*d p) qi ridicand la putereap oblinem ap =0 (*od

p), adicd,aP : a (mod' fl. A

Propozilia VI.3.L1. Fie p,g numerenaturale prime, r € N* qi k e Z'

Are loc: ,l4k.s(p.q) : r (mod, (p.q)).

- - t)'
Demonstralie. Din propozilia VI.3-10' rezultd cd p(p ' g) : (p txq

130
_
Ard,tdm "5 rt+k.w@.v) ,y (*d p).

DacSp Ir, atuncir mad,P:0 mod'P:0,


qi rl+k'e@'a) deci

,l+h.s@.q):r (mod,p).

DacS P Ar, a,dic5,(,,p) : 1, cum rp-l = 1 (md' p) (mica teoremd, a lui

- L (mod p) (din consecinla vL3.1.), deci


Fermat), rezult5 cd,(rr-t1r'(q-1)

- r (md,p) (din propozilia VL3.3.2)). Putem scrie


r.{rn-r1x'(s-1)

rnd ,
,I+k.<pkt.q) _-r. (rr-t;r'10-t\mod, p: r rnd, p. (1)

Analog obtinem

,1+k'e(p'q)*d q: r mod q. (2)

:
Folosind (1), (2), din propozilia VI.3.4. se deduc. rl+k'e$t'q) r (*od b,qi),

adicd ,L+k'ek,d : r (mod (p. q))


t*'*3tLL'4 1, deoareo (p,{) : 1 ( p, q fiind prime ) )'n
( [p,q] ffi:

Un rezultat mai puternic dec6,t reciproca teoremei lui Euler este:

: ! (*od rn), atunci


Propozifia vL3.12. Fie m,k e. N* si a € z. Dacd,ak

( a , m ): 1 .

Demonstrafie. Din af = | (mnd rn) * deduce (conform propoziliei VI.3.7.)

c d ,( a k ,m ) : ( f , * ) : 1 , d e c i9 i ( a , m ) : 1 ' n

Deffnilia \II-3.6- Fie rn € N* qi a,b e V''

131
o,. n = b (md' rn) se numeqte ecualie congruen$iald liniard'

Propozilia VI.3.I-3. Fie rn € N* qi a,b e Z. fuaalia a' n = b (md, rn) are

solulie dacd,gi numai dacd (4, ,") lb.

Demonstralie. Avem: a,.r = b (mod,rn) are solulie <+ orist5 I €. Z astfel tnc6.t

a.s=b ( m o d , r n )+ e n i s t ds , t € Z a s t f e l i n c Ao, ts * m t : b e e c u a l i aa n * m r y : b a

reoregJl'l'5
lui L,rcpauros are solulie @,*) | b. n

Remarca VI.3.6. Dacfi, s € V, este o solulie a ecuatiei din definitia precedent5,

atunci orice element r al clasei (s)* este solulie a ecualiei (d"o*o" din o 3 a qi ,2 t

rezultd,(conforrn propoziliei VI.3.3.2) e& ar 2 or, iar cum o' ,2 b se deducr"-a'r 2 b)'

Deci pentru gdsirea tuturor soluliilor este suficient sd,verificd,m pentru flecare element

al unui sistem complet d.eresturi modulo m daci"este solulie a ecualiei sau nu. lntregii

congnrenli modulo rn cu elementeie sistemului complet de resturi ce verificd ecuatia,

ne dau toate soiuliile ecuafiei.

Deffnifia VI.3.7. Prin numdrui soluliilor unei ecuatii congruentiale seinlelege

num5,rul acelor elemente ale unui sistem complet (oarecale) de resturi modulo rrL, caxe

verificd ecuafia.

Propozifia vI.3.14. DacS d : (a,rn) gi s € zeste solulie a ecuatiei a' r : b

(mod,m), atunci nurnereles*0. T,...,s+(d- 1)ff verificd ecuatia, sunt doud cA,tedou5 -

necongruente modulo rr-rqi orice solulie intreagd, a ecualiei este congruentd, modulo rn

132
cu careva dintre aceste numere'

Demonstralie. Avem a' s = b (mod' m)'

g
t e l e s t e s o l u l i ea e c u a l i e ia ' n : b ( m a d ' m ) e a ' t : b ( n n d * )

P'"no"!$rvl3'3'4) s
g o . t: a, s (rnod,rn; t: lmoa ff) e

(*)
e e x i s t d ,k e V ' a s t f e l i n c Att: s * f ' T '

(d -1)T suntsoluliialeecualieio' r=b (md' m)'


Decis +0.?,...,s*

D a c dt t : s + k , . T g i t / / : s * k , . T , , \ c , , k , , = V . ,a v e m :

P'"o""it!r#I'3'3'4)
{ : t,, (mod,m) e let. :- k" . (*odn ;
T T

e k' : tc"@oaff) + k' = k"(mod'd')' (x)


7
k'T., k :TV - L, sunt
Agadar oricare doud dintre numerele d.ate f6 :: s *

necongruente modulg rn, d.eoarecek-urile corespunzdtoare sunt necongruente moduio

d.

(mad, rrr'); conform cu (*)


Acum fie t o so}ulie oareca,rea ecualiei 0,.r = b
-1} reprezentantul canonic al
existd I e Zastfel incAt t :,s * l' f,' Fie k € {0, "',d

cd'
clasei (l)a, avem deci /c : | (rnod' d) gi din (E) se deduce

n'L ' rn
t : s* r ' i = s * / c ' 7 ( m om
d ),

date' U
adicd, f este congruent modulo rn ar unul din numerele

133
Remarca VI.3.7. Dacd ecualia a . n = b (mod rn) este rezolvabild,, atunci ea

are exact (o,*) solulii.

Demonstralie. Se deduce imediat din propozitia precedentd. fI

Consecinla\II-3.5.Dacd(o,*):1,atun'ciecualiaa'r=b(modrn)este

rezolvabild gi toate soluliile aparlin aceleiagi clase de resturi modulo rn'

Demonstralie. Cum (o,*): 1, rezultd c5 (a, rn) | b gi din propozilia VI'3.13.

se deduce cd.ecualia a. fr = b (mod m) are solulie. Conform cu remarca VI'3'7, fi.indcd

(o,*): 1, toare sotuliile ecualiei sunt congtuente doud, c6,te doud. rnodulo m, a"dic4"

aparlin aceleiagi clase de resturi modulo m. Z

Propozilia VI.3.15. Fie rn € N[*\ {1} gi a,a',b,A e V'' Dad, (a)*: (a')*

si (b),',: (U)*, atunci (a * b)*: (a' * A)* qi (a . b)* : (oi 'A)* .

Demonstrafie. Din ipotezX rezultd, cd a 2 a' qi b 3 b . Cottform propoziliei

V I . 3 . 3 . 1 ) , 2a) v, e ma * b 2 a ' * U gia'bZ a''Y. n

Remarca VI.3.8. Din propozilia precedentd,rezultd cd defi.nirea adundrii qi

inmullirii claselor de resturi, se poate face cu ajutorul reprezentanlilor claselor, deoarece

alegerea reprezentanlilor nu influenleazd rezultatul operaliei. Astfel qi la adunarea gi

ia inmu$irea oric5,ror doud. ciase de resturi modulo rn se asociaad in mod unic o clasd,

de resturi modulo rn.

g. Definim operalia
Deffnifia VI.3.s. Fie rn € N. \ tr) qi (a)*, (b)* €Zl

L34
d.e adunare respectiv de inmu$ire a claselor de resturi modulo rn astfel:

(o)* + (b)* ': (a * b),*, (o)* ' (b)* ,: (o 'b)*.

Propozifia VI.3.16. Fie rn € NI. \ {1}.

1. Adunarea gi inmullirea claselor de resturi sunt asociative gi comutative.

2. (0)* este element nul pentru adunarea claselor de resturi modulo rn-

3. Opusul lui (a)* e Z,l Y este (-a)*.

4. (7)* este element unitate pentru inmu$irea claselor de resturi modulo rn-

5. fue loc distributivitatea inmuilirii fa!d' de adunare'

Demonstralie. Toate afirmaliile rezultd, din definilia operatiilor intre clase qi

proprietd,file corespunzd,toare ale numerelor tntregi. De exemplu pentru distributivitate:

Denni!iavl'3'8' D"noil:3vr'r's'
(o)*' ((b)* + (")-) @)*' (b + c)*

D*r"i!l1vr'r'a'
: (a . (b + c))- : (a.b * a. c)*

(o)* ' (b)**


: (a . b),, + (o.")*De6aitiavl'3'8' (o)- ' (")-' n

3 i*p."t nd cu
Rernarca VI.3.9. Proprietd,lile de mai sus ne aratd "d Zl

ad.unarea qi inmulfirea defi.nite (Definilia VI'3.8.), formeazd' un inel comutativ cu ele-

ment unitate.

Remarca VI.3.10. Ca qi fu orice inel giin {Zl 2,*,.) se poate efectua scdderea

y
intre oricare d.oud,clase de resturi, adic5 pentru orice (a)*,(b)* € Z'l enistd' exact un

(.)* e Zl = astfel inc6,t (a)* : (b), + (c)*; clasa (c)* cd'utatd'va fi (c)*: (a- b)^'

135
Propozifia VI.3.L7. tn mu$imea Zl 2, clasele reduse de resturi modulo rn

(qi numai aceste clase de resturi modulo n'r,) sunt inversabile

Demonstragie. Pentru ca (a)* € Zl 3 sd, fie inversabilX, trebuie sd, existe

(c)* e Zl = astfel inc6,t (c)*(a)* : (a)*(c)^: (1)*. Aceasta condilie inseamnS,c5'

(o")*: (1)-, adicd,ae: L (mod m), c€a ce este echivalent cu faptul cd.

ar : ! Vnndrn) admite solulie. Din propozilia VI.3.11. rezult5, c5,o confitie necesard,qi

suficient; pentru ca aceast5,ecualie sd,admitd, solulie este ca (o,*) | L, adicd,(a,m) : 7,

ggga ce este echivalent cu faptul c6"(a)* trebuie sd,fie clas6 redusd. de resturi modulo

m.D

Remarca VI.3,11. ln general, in cazul unei operalii asociative un element

poate avea cel mult un invers, deci qi inversa unei clase reduse de resturi va fi unicd,-

Propozi$ia VI.3.18. Fie rn € N* \ {1}.

Zl = ete corp dacd. gi numai dacd,m este prim.

Demonstralie. Avem : Z,l 9este corp <+ (1)-,..., (m-I)*sunt inversubiL""on""tt8u

e (1)*,... ,(* - 1)* sunt clase reduse de returi modulo nx e rn este relativ prim cu

Lr...,rn - 1 <+ rn este prirn. fI

y-
Propozilia VI.3.19. Fie rru€ N[*\ {1}. Clasa (o)* e @l ) \ {(0)-} este

divizor a lui zero, dacd qi numai dacd (a)* nu este clas5,redus5, de resturi modulo nz.

qi
Demonstralie. (o)* e (Zl3 ) \ {(O)*} este divizor al lui zero, dacd. numai

r36
: (0)*, adicd (a'b)*: (0)"" ceeace este
d,ac6exist5,(b)* + (0)* astfetincA,t(o)*'(b)*

(mod rn) are pe (0)* totdeauna


echivalent cu o.b = a (rnod,*) (l). Deoarecea'n = a
: 0 (mnd nz) are strict mai mult de
ca solufie, (l) ta fi. echivalent cu faptul c5 a . fi

n1' - a cxror elemente sunt


o solufie. cum numxru total al claselor de resturi modulo

solulii ale ecualiei a. r: a (mod,rn)- este (o,^) (remarca vI'3'7), avern intr-adev6r:

(a, m) > 1' adicd' (a)- nu este


(o)* * (0)* "st. d.ivizor al lui zero, dacd' qi numai dacd

c1as5,redusd de resturi modulo rn' J

3 existd d'ivizor at lui zero' dacd qi numai dacX rn


Consecinla VI'3'6' t" nl

este decompozabil.

Demonstrafie' in %l Y-existd d'ivizor al iui "oo"ono'igvl3'le'

<+existd, (a)* e @l=) \ {(0)*} care nu este c}asd,redusd' de resturi modulo rn <+

y)\ Renarc$I'2''' m este decompozabil n


eeucistd,(a)* e @l {(0)*} cu (a, m) > t

t37
VI.4. Codificare qi decodificare

Whitfield Diffie gi Martin E. Hellman au propus in 1975 o schemd, de crip

togra,fiere bazatd, pe un principiu nou. Acesta constd in urmXtoarele:

cheia de codificare (secretizare) C se face pubiic5:

cheia de decodificare D se line secret.

Criptografierea cu cheie publicd, func$ioneazd,in felul urmdtor:

Fiecare participant igi pregdtegte o pereche de chei (C,D), care sunt inverse

una celeilalte, cheia C o face public5,, iar cheia D o tine secret'

Fie (ca, Dn) perechea d.echei a lui A, iar (Ce,De) perechea d.echei a lui B.

Astfel A va trimite iui B tn locui mesajului u valoa,reau : Cs(Dr(")). B va decodifica

aceastaastfel: u: Cn(D"(r)) (evident, fiindcd Ca(Dp(u)) : Ce(Dn(Cs(Dn(u)))) =

: Ce(De{u)) : u).

Pentru a calcula pe u, A a foiosit cheia Da (pt care numai el o cunoaqtg),

precum qi cheia Cp (ca,reeste fdcutd public). Iar pentru calculul lui u, B foioseqte cheia

D6 (pe care numai ei o cunoaqte) gi cheia Ca (care este fdcutd, public).

tn continuare prezentd,m schema RSA, elaboratd, de cdtre Ronald Linn Rivest-

Adi Shamir-Len Adleman, in 1976, de realizare a principiului Diffie--Hellman, adicX,

de construire a unei perechi de chei:

138
Fie ff : p. Q, unde p, g sunt doud, numere naturale prime de weo 200-300

cifre (acestea se pot gdsi utilizXnd un algoritm de testare a primitdtii)'

Cu metodele qi caiculatoarele actuale practic este imposibil de a factoriza un

num5r at6,t de ma,re, adicd de a gdsi divizorii sd'i p gi q'

Apoi se alege un e € N- \{1} astfel * (",p(N)) :1 Si in final alegemun

d e N[* \ {1} care satisface

e.d,:l ( m o de
, (lr)). (*)

- 1, iar cea de decodifi-


cheia de codificare va fi. c(r) :: r"mod,lf, r:0,N

care D(r) :: rd md' N, r :0F=.

- r" (md, .l[) (remarca VL3.2.), avem (conforrn con-


Deoarece r"mod,If

secinlei VI"3.1.)

(r'mod,I{)o = (r")d (mod'N). (r)


Astfel obtinem

A(C(r)) - (r"mod,N)d mad,NI (t")o md' N:le'd mad'N(9

vi'3'11'
Pronozitia
- ,.l+rc.g(lvjmod, t r m,od,N : T, r :[;frr:T

qi analog C{D(r) : r,, r : [FJ'

Se fac publice N, €, C,, raxp, q, 'p(N), d, D se lin secret'

ln continuare vom ilustra printr-un exemplumod.ulde construire a unei perechi

de chei de criptografiere cu schemaRSA.

139
Exemplu. Considerd,mnumerele prime P:5 $i g: 13.

Avem -^tr: 5. 13 : 65, deci ,p(65) : (5 - 1)(13 - 1) : 48. Cd,utdmun numdr

e € N* \ {1}, cu (e,p(65)):1 ( a d i c X( e , 4 8 )- 1 ) . F i e a c e s t ae : 5 .

Acum vom rezolva ecualia congruentiald 5 . d, = t (*d 48). Aceasta revine

(conforrndemonstralieipropoziliei VI.3.13.) larezolvarea ecualiei 48.r*5.y: La

Iui L,rcgauroe. Fie a : 48 qi b:5. Avem:

o b

l b : 8 . 9 * Jz; : a * s . b
o

5 : 3 . 1 *. 2 ; 2 : b - ( a - 9 . b ) '1 : - o + 1 0 'b

3 : 2 . 1 * 1 ;1 : a - 9 . b - ( - a + 1 0 .b ) . t : . 2 . . "
#.b
K T

2:1.2+A

Deci (din teorema\II.1.5) oblinemU : Skl + at) : -19 +48. t, t € Z gi

pun6,ndt : L,,afldrnpe d : -19 + 48 :29.

Astfel cheileconstruitesunt: C (r) :: r"md, N : rsmad 65,r :63.4 (aceast5,

funclie se facepublicd) qi D(r) i: rd mod,N : 'v2emod,65, r : 0,64 (aceastdfuncgie

se line secret). Deci se fac publice l[ : 65, e : 5 gi se lin secretp : 5, q : 13,

, p (6 5-) 4 8 ,d , : 2 9.

140
BIBLIOGRAFIE

[1] Bege A.: Introducere in teoria numerelor (. magh.).Ed. Scientia,cluj, 2002.

[2] Freud R., GyarmatiB.: Teoia numerelor (1.magh.).Nemzeti Tankdnyvkiad6, Budapest,


2000.

[3] Marcus A., szlnt6 cs., Toth L.: Logicd si teoria mulgimilor (. magh.). Ed. scientia,
Cluj,2004.

[4] Moisil Gr. C.: Elemente de logicd matematicd Si teoria mulSimilor,Ed. gtiin1ific6,
Bucureqti,1968.

[5] Niven I., ZuckermanH.S.: An Introduction to the Theoryof Numbers.John Wiley and
SonsInc., New York / London / Sydney/ Toronto 1978.

[6J PopoviciC.: Teoria numerelor.Ed. Did. ped., Bucureqti 1923.

[7] Reghiq M; Sistemulformal al logicii matematice, Monografii matematice,Universitatea


Timiqoar4 1974.

[8] Reghig M.: Elemente de teoria mul{imilor si de togicd matematicd,Ed. Facla" Timigoara,
19 8 1 .

[9] Reghig M., RoventaE.: Classical and Fuzry Concepts in Mathematical Logic and
Applicatians, Boca Raton, Boston,London, CRC press, 1999.

F0l RoventaE.: Elementsdc logiquepour I'informatique,Ed. Du Gref, univ. york,


Toronto,2000.

[11] Rusu E.: Aritmetica si teoria numerelor 2.Ed.Tehnicd" Bucuregti, 1961.

r4l
CUPRINS

CAPITOLUL TITLUL PAG

I ALGEBRA LITI GEORGE BOOLE 1

Li. Definifia qi proprietilile algebrei booleene I

r.2. Simplificarea algebrei booleene

I.3. Fonna normali a funcliilor booleene 8

I.4. Realizarea frzicb,a functiilor booleene T2

II ELEMENTE DE LOGICA UETBUATICA 15

tr.1. Calculul propoziliilor 76

II.1.1 Limbajul calculului propozilional T6

rr.t.2. Semantica calculului propozilional 19

fi.z. Calculul predicatelor 26

\.2.1. Limbajul calculului predicatelor 26

n.2.2 Semantica limbajului calculului predicatelor 29

-n
III RELATTI BINARE ) l

IV SCRTEREA LINI-II NTIMAR REAL IXTN-O BAZA b 53

V NUMERE CARDINALE 61

VI ELEMENTE DE TEORIA NLMERELOR 83

VI . 1 . Divizibilitate 83

w.2 Numere prime 100

\rI.3. Congruen!e T21

VI.4. Codificare gi decodificare 138