Sunteți pe pagina 1din 18

l>r "\ 11 '' fl l llf

I l\~J\ 1 ll

S atul Sil1lea11t1 este ~şe:--at pe terasa infei·· . .:- . . . .


• t . . d I I . 1 . lOcll d el 8 llZ<tllll'l p· ·-
. ele nord-\1es a JLI e\t1 t11, a c11stanţa ele aproxim t· ·3u J· , ' a1
teJ \·e<-t cte . . 1 JJ'1···<.tl· 1•ci. C Ll ocazia
, cJ1aş11 . l t1c1"•triJc)l'- cf a iv ,tii ...· rn ~P ·p ,·cst-
• ·
nor d- • t·1 1<•., c11
· . „ Ll 1 < ec1.L1a e 111 \·la c:..t\.P
·hteanu s1t11a c(.1 tm c.:1)1 e suci ele c;,·it P"' te. . . ·
S1 ' ' , 1 1 · 1'l('~/ • c ' " 1.1sa c;;uperionra a
B,zaull'·, 1n ''ara. ni u ui · ) ati f'.)5t clesco1) 1 ite re· tnril.! u11ei t1rne
0

iunerare :are rc> 11 : 1 r.~a oa~e <> 1:1 encşl1 }1r?c· Sc~·zuţi ele t"1ran~1l coopera-
t rI'etracnc P,1na1t d111 ~utL1l S1l1lcant1 . 111 clccen1 1)rie 1907 am întreprins
('erceta ·~ de s 11erafa\<.l c-are : :1 co11firmnt cle~coperi, en fo ·tt1ită, iar i11
peni) da ]968 ]~l I 1 cllTI exC~lllat ::-ăpjt.uri de ~<11\•are Îll 1nai mL1lte punc-
e pe tera«;tt, lei I >Ctll 11t1m1t !a „ mtich~a'· ·au .,ciocile". 1\ici, au fost.
..._.... pe 't rmele t1110 • n~ezar1 omeneşti ~i a ur1L1i cimitir, ca:·e datează
ne litic'-1 ~i p111<.t in pe1·ioada feuclală timpurie.
mai \ e he c1şezare, care datează clin neoliticL1l mijlociL1, cul-
Boj ( ·ule ti. e te ~ituatZ1 în pnrtea clreapt:l a \·adulL1i ce t11·că
m ( A. >. p:? r...upraf·1ţa de teren plantată CLl po1ni fructiferi. Tere-
„ 11) f ·m:.i unui })ot ele deal orientat cftt~·e norcl, cu o
te · jur. Cu prilej 11 plantării pomilor, la nclincimea ele
it r1 unele gropi , fra~mente ceramice care ap3rţin ct1l-
uc~"'Î p int ·e r1nclt1rile ele r)oti:i ter~11t1~ e1.·a ~t1lti:at, pentru
p t mai m tilte şanţL1ri ele cl1me11s1t1111 cl1fer1 te, 111 .care a~
t I de c.:ullt1ră ,·arinz[1 între 0,40-0,GO m gro~1me. Pa-
t • t n ·e ctil<)<:ll'ea l)rt:111 ă-cast Cl !1 ie şi cor1 ţi ne fragmente
e . 1l e de a11i1nale şi ele peşli.
t de \•edere al pa tei, cernn1ica .ct1pri11c~e ~lo_:1ă
l c dl di11 pastel comună, ?i ~) clin. pasta f1~a'..
te ie ~i11t ele din1e11s1t1n1 n;ar.1, .at1 pe1.eţ1~
n b • b t•Il< -.jn1p!ă Sull CU :1:·c1, im~reSlllnl
. . at'.l p iternic sat1 ex1c1zate, fig. 1/1,
e 1nc1z l;;C •

di t ·-o pa,tă aleasă, compactă. bin:


t ·at ul>ţire de slip, de cele mai
Ull

t . paharele tronconice, :rasele


i
e 'lnt seu ·t şi umăr proeminent,
,....,.,u it lll • a lteo1·i înclinat mult.
pe
t: ll t fli l \ :-;ttll l \ '\
-'=~-~

...... \ ' ttl. l "'l11l llt• f1~'''''l\I •


I ,, ,ti„J ''"c ,u·l ,,,,1111, ~n\i 1 ,,,, ''' ' ' 1111 1,t 1
1

ftl l1'l\tllNll\\1ltlll l' '''''I \\1 1<' '-' I ',,1llllt


\ ,\' ltl ut I l n1 \ l I
lilll\ll

l>ll~l'\\l'l• \li'\
' 1' Îl \ , (',, I\\ ,\ I\\ \I\' \1[11 ' \\' j l \l\11\ f
• ' l . ll 1>11lt1lt• li: ' ll\ 11111 \lllll\l ilt '
" l lll(' f 1(' t\ '
111 \ \ ' l' ll~t'I t 11
\ '
' l I ,r •
\t r\if'
1 111 \\
I li l ' n \
\ I , t\I I
\
I
t'l •
,,\,•i g,,s1 1l\ I>·''
\l\l'C•l,• el '\'l>t •
\'
1t
",,, C\I ll"
11 l l
\
11 l
ITI
1\
' (', ,·i ,\t :) I\
l' l',• 1'l'I f\ \l l ' t :- l'\ll' Î III\\ l\11\l•
•l1l \'(' IT\
I\
'
l
'
'lt \ 1tl ,'\I tl\1\ l(\'
. \
ll\\ \ \'l'\lt • l
'C\\t'l l '
,\ ' S !)l • I
f'\l ll'l •li\(\
' , r 1l :-p1r11 ,,. ,,,,•,111,\1 Îl l':"\C". ·
l 7. 11 1
· 1 t.: 11\l • iot t\\ "'
' 0 1 · I ('1 1tll1i t
1t ,i Jll' t1ltl' {\l\'\l \ l' l l' \ ,\Sl", ft',.!. \ / \ •> I\[\ l'll l\1\ \
',\ ... t l l ' 1)l '\ t I I . • l
~ \ I\
.' ' ... , I ' !) , {i •
\'tll' l l l' I
1tl't'1'i
t
~i
• ' ' 11\<\l l)\t\' ,
f r:\h 11\t't\ t ,1 1·c \\S<.·l1i1 1111t: .. \1\11 l11s l 1~·1..,\l
• c1t ., '
'\ it :') -. . ' I . . .,
~lcf11i i)poru~
l 0 '\\ l'\. li I
„ '
l(' "l
it
i•\ t'(' 1r:1l\J\llC,
• •>
>l llC
'
t ., 1· lll\ l>
" Ctt>l\llH
' '
\ •
1)\ it l
(; . ' ltl\trit', fig. \ I 3. l c i-;1 lcx, ele Clt1
·• l~c„ t i 1 1·i lt' <.lL' l)t\ " C
·1·r-„l <.le <lt"l.ÎJ\1; 1\c tlon\c .1.
.... u n:1 r11 :\ 1. e~t e;1 <l\t 1n <1i fost tle"'l't)pct ~I ~c'L', l\l):ll'\i11 ovi-{' 1p 1n \
· c l>e~ 1, n I'}
l . .
. , , , ::; 1 , .,, , .C' c'tc l ~l'C)lt'l. lt"I. /,<.)I\~\ ·ts''Z
tl\ I ' . l l l \ TCi \L•\) l' l' (\ '> \' \
.·· 11 . ·
,'l,l P •
...1 . ~' :-.ttprnfn~a
0 0 1 ' ., .... « 1111 >Dl.li\ ' l\>l'O'lp l
"'l1 ,-.1dt1l11i, s-;\ , g.1 <:t>lt1lt1i ·11"1\>'1\ • "' cc
1·l"\gJl) m' ,_
p,1~l,1 <.'C11t1ş1c
\<< , - ,• • • < l
••
\I\\ 'll\\('
I > l d

• d111 tr - ·' l • - · t (' clcscl11s ' t)l'I'\ ' , 111 c 111 ,\. 1:-,\ <..:11 l >l'11z :1 elecnlinii c \;:\
', 'l\t
1 Cll ş11tt l'\t r~1 ..,t1<.·1 . <.)n1p<.>1i\i~1 p '"tei <. t1\t)·11·c' ci· .
' Uutntr I . ,3 ~ l "' „ f .. . t l . , • . ' ,11 n1 n1. ~' l ec.. ' i 11 •
,„,,,entul . '1 ({)\e<.i C'!;' ~ (.,\ l,\gtn e11 l i apar\111c Ctl l lur1··, (' L'l t\fl\'(ltI a l ' ru'l l
.~I ttdoilea
Rin1n1cc . ~t)bie(· ~ i\· (ll c:ercctf\rii _11<><1,,.trc, ,1 fc)~l grc)af):l (\e 11 i..,\p de
l:t c,t d~. \·~d, in c_n1 e ~-at1 ~lescopc.1·1L frngmc11tc e~·rainicc tlc \<1 ~fir~\·
tul epoc11 bt o1~:-t.1l t11. ~\.1c 1, te i c11\.1~ este platllal c1.1 , 1c, c1.i e':ccp\iu zt ci
111

din jur11l _grop11 d e n1~1p, ~111de clin cc1t1za vî11lt1\t1i, 11i..;ip1.1\ P~le Sll1.1\\)ernt1
pe dire~\1n n ord-st1ct. c re1nclt1- se groi:lprl nmi11 Lil;.1. 111 a<''-'•1~tf1 zot'\t\ i„
uprafata solul ni n is ipas se gitse'c mari can lila\i de rr<1gmen le 1·c:u .;,\c .
nparţinind mai 1nt1ltor epoci . So 11d c1j L1l efectL1<.\L î tl <1p rt>\)icrcn gr1)p\i <1-
mintite nti a pt1tt1t rez()l\·n pro\)le1n~1 !ilrc.1ligrafiei, clct)itret·c slrt1t11\ c\~
~ultt1ră a fo5t complet şters, pri11 mi~c,lrca 11 i s ip t1I L1i. NC\)t1 li11<.l ,·or\>i c.\e
o -:ituaţie cro11ologic[i bclzală p c str<1ligra fic, cxi·~lc11~a c·L1l l t1rilor \)rt„-
ente aici, se poate el O\' ecl i i1 t1 m ai eltl tori ti1 1n ntcrin \11I\\i a r \1('c) ll)g \{', g 1si t
'ao1altă în ni"ip, la arcl~l~i ori zor1t. ('ele rn~i vcr\1i (\C)\'E.'J.i (\c et1llt1r'
materială din acest p L1nct s int fri.1~me11le\c e0ri.1111icc \t1c:nlc c11 i11\11n.
ati?d din epoca bronzului. .l u ci cei n c1 ci tt pa cali La l e:t pa ' k \: acc a' ta re~
'111\t~ !le lmparte şi ea în douft !1 ru pc : ") '"'c lttcra t c eh11 p·1<t t mm
fenoară şi b) din lt1t fi11 .
~asele dinprima g ru p lt con\ in o pa' tlt i 11 a r a r~i <'" m1po~.1 ~'.c u~~
. . . •
rn
pisate, pietricele şi nisip cu bobul mai·~. Pcrc\H a~c'. "'. ',ise.1f ~n~
' CU aspect r.grunţ uro- ln săp:t t urit, de cu Ioare bn ma. t<H 'up~ ' <l \ •
~ cu un strat de lut subţire ce11tt*iu-ţ1itlb1n sau c:i<tana1.
bt 1·an.a. . e . .t e mo delntă di11 p~1slft ale,,sf1 t:~irc ccln\i11c l'i<)-
. . f .. el cc>mP'\Cti\ s1 )111 e .•1,-..:;:\
.~ .
w • \ •

t 1111
'l
t au fi1·icele de n1s1p.. \ ţ·11·e crire
' pe' Ltne1e ril„a"",,_
este acope1·i t[1 c tl sl1 P st i ) · . _ (\e l<l c;ent1~1tt-
· "7 \

. e cu10·1rea varia,,.
urme d e l u~t ru1 i· . '
111\1\Tl c 1-=I~~ F A

.,,
/-

. J
~~- •
c.-. -= „}
.,.,... • „. • ~
I ' ,,;$
/.//..
vg
7
I
I
.'
\
\
( • •
\ '\
'
' - \: I •
-· -
'-"-.) ~ '
• 'f-__ - :„ lt
• v/. ~ ~

~~. ---
·~
~~ ---

Fig. 1 .., : , \':l"C


Fragn1C'nl' l•l
l\t;ian ~i Si\1\ranu

t ct•ra·
l-a Fragn1cn .., "t cc··
. tics ct P l'll ...u\\urc
1l1iq
. ·re l:
seau en p1e;„ i·r:ig1ncnt
Boian, 10- -t c,t'ct1on
de vase e Sih\ca·
d'anse, culture
nu.
t: ll t fli l \ :-;ttll l \ '\
-'=~-~

...... \ ' ttl. l "'l11l llt• f1~'''''l\I •


I ,, ,ti„J ''"c ,u·l ,,,,1111, ~n\i 1 ,,,, ''' ' ' 1111 1,t 1
1

ftl l1'l\tllNll\\1ltlll l' '''''I \\1 1<' '-' I ',,1llllt


\ ,\' ltl ut I l n1 \ l I
lilll\ll

l>ll~l'\\l'l• \li'\
' 1' Îl \ , (',, I\\ ,\ I\\ \I\' \1[11 ' \\' j l \l\11\ f
• ' l . ll 1>11lt1lt• li: ' ll\ 11111 \lllll\l ilt '
" l lll(' f 1(' t\ '
111 \ \ ' l' ll~t'I t 11
\ '
' l I ,r •
\t r\if'
1 111 \\
I li l ' n \
\ I , t\I I
\
I
t'l •
,,\,•i g,,s1 1l\ I>·''
\l\l'C•l,• el '\'l>t •
\'
1t
",,, C\I ll"
11 l l
\
11 l
ITI
1\
' (', ,·i ,\t :) I\
l' l',• 1'l'I f\ \l l ' t :- l'\ll' Î III\\ l\11\l•
•l1l \'(' IT\
I\
'
l
'
'lt \ 1tl ,'\I tl\1\ l(\'
. \
ll\\ \ \'l'\lt • l
'C\\t'l l '
,\ ' S !)l • I
f'\l ll'l •li\(\
' , r 1l :-p1r11 ,,. ,,,,•,111,\1 Îl l':"\C". ·
l 7. 11 1
· 1 t.: 11\l • iot t\\ "'
' 0 1 · I ('1 1tll1i t
1t ,i Jll' t1ltl' {\l\'\l \ l' l l' \ ,\Sl", ft',.!. \ / \ •> I\[\ l'll l\1\ \
',\ ... t l l ' 1)l '\ t I I . • l
~ \ I\
.' ' ... , I ' !) , {i •
\'tll' l l l' I
1tl't'1'i
t
~i
• ' ' 11\<\l l)\t\' ,
f r:\h 11\t't\ t ,1 1·c \\S<.·l1i1 1111t: .. \1\11 l11s l 1~·1..,\l
• c1t ., '
'\ it :') -. . ' I . . .,
~lcf11i i)poru~
l 0 '\\ l'\. li I
„ '
l(' "l
it
i•\ t'(' 1r:1l\J\llC,
• •>
>l llC
'
t ., 1· lll\ l>
" Ctt>l\llH
' '
\ •
1)\ it l
(; . ' ltl\trit', fig. \ I 3. l c i-;1 lcx, ele Clt1
·• l~c„ t i 1 1·i lt' <.lL' l)t\ " C
·1·r-„l <.le <lt"l.ÎJ\1; 1\c tlon\c .1.
.... u n:1 r11 :\ 1. e~t e;1 <l\t 1n <1i fost tle"'l't)pct ~I ~c'L', l\l):ll'\i11 ovi-{' 1p 1n \
· c l>e~ 1, n I'}
l . .
. , , , ::; 1 , .,, , .C' c'tc l ~l'C)lt'l. lt"I. /,<.)I\~\ ·ts''Z
tl\ I ' . l l l \ TCi \L•\) l' l' (\ '> \' \
.·· 11 . ·
,'l,l P •
...1 . ~' :-.ttprnfn~a
0 0 1 ' ., .... « 1111 >Dl.li\ ' l\>l'O'lp l
"'l1 ,-.1dt1l11i, s-;\ , g.1 <:t>lt1lt1i ·11"1\>'1\ • "' cc
1·l"\gJl) m' ,_
p,1~l,1 <.'C11t1ş1c
\<< , - ,• • • < l
••
\I\\ 'll\\('
I > l d

• d111 tr - ·' l • - · t (' clcscl11s ' t)l'I'\ ' , 111 c 111 ,\. 1:-,\ <..:11 l >l'11z :1 elecnlinii c \;:\
', 'l\t
1 Cll ş11tt l'\t r~1 ..,t1<.·1 . <.)n1p<.>1i\i~1 p '"tei <. t1\t)·11·c' ci· .
' Uutntr I . ,3 ~ l "' „ f .. . t l . , • . ' ,11 n1 n1. ~' l ec.. ' i 11 •
,„,,,entul . '1 ({)\e<.i C'!;' ~ (.,\ l,\gtn e11 l i apar\111c Ctl l lur1··, (' L'l t\fl\'(ltI a l ' ru'l l
.~I ttdoilea
Rin1n1cc . ~t)bie(· ~ i\· (ll c:ercctf\rii _11<><1,,.trc, ,1 fc)~l grc)af):l (\e 11 i..,\p de
l:t c,t d~. \·~d, in c_n1 e ~-at1 ~lescopc.1·1L frngmc11tc e~·rainicc tlc \<1 ~fir~\·
tul epoc11 bt o1~:-t.1l t11. ~\.1c 1, te i c11\.1~ este platllal c1.1 , 1c, c1.i e':ccp\iu zt ci
111

din jur11l _grop11 d e n1~1p, ~111de clin cc1t1za vî11lt1\t1i, 11i..;ip1.1\ P~le Sll1.1\\)ernt1
pe dire~\1n n ord-st1ct. c re1nclt1- se groi:lprl nmi11 Lil;.1. 111 a<''-'•1~tf1 zot'\t\ i„
uprafata solul ni n is ipas se gitse'c mari can lila\i de rr<1gmen le 1·c:u .;,\c .
nparţinind mai 1nt1ltor epoci . So 11d c1j L1l efectL1<.\L î tl <1p rt>\)icrcn gr1)p\i <1-
mintite nti a pt1tt1t rez()l\·n pro\)le1n~1 !ilrc.1ligrafiei, clct)itret·c slrt1t11\ c\~
~ultt1ră a fo5t complet şters, pri11 mi~c,lrca 11 i s ip t1I L1i. NC\)t1 li11<.l ,·or\>i c.\e
o -:ituaţie cro11ologic[i bclzală p c str<1ligra fic, cxi·~lc11~a c·L1l l t1rilor \)rt„-
ente aici, se poate el O\' ecl i i1 t1 m ai eltl tori ti1 1n ntcrin \11I\\i a r \1('c) ll)g \{', g 1si t
'ao1altă în ni"ip, la arcl~l~i ori zor1t. ('ele rn~i vcr\1i (\C)\'E.'J.i (\c et1llt1r'
materială din acest p L1nct s int fri.1~me11le\c e0ri.1111icc \t1c:nlc c11 i11\11n.
ati?d din epoca bronzului. .l u ci cei n c1 ci tt pa cali La l e:t pa ' k \: acc a' ta re~
'111\t~ !le lmparte şi ea în douft !1 ru pc : ") '"'c lttcra t c eh11 p·1<t t mm
fenoară şi b) din lt1t fi11 .
~asele dinprima g ru p lt con\ in o pa' tlt i 11 a r a r~i <'" m1po~.1 ~'.c u~~
. . . •
rn
pisate, pietricele şi nisip cu bobul mai·~. Pcrc\H a~c'. "'. ',ise.1f ~n~
' CU aspect r.grunţ uro- ln săp:t t urit, de cu Ioare bn ma. t<H 'up~ ' <l \ •
~ cu un strat de lut subţire ce11tt*iu-ţ1itlb1n sau c:i<tana1.
bt 1·an.a. . e . .t e mo delntă di11 p~1slft ale,,sf1 t:~irc ccln\i11c l'i<)-
. . f .. el cc>mP'\Cti\ s1 )111 e .•1,-..:;:\
.~ .
w • \ •

t 1111
'l
t au fi1·icele de n1s1p.. \ ţ·11·e crire
' pe' Ltne1e ril„a"",,_
este acope1·i t[1 c tl sl1 P st i ) · . _ (\e l<l c;ent1~1tt-
· "7 \

. e cu10·1rea varia,,.
urme d e l u~t ru1 i· . '
11 I ( li

· · ·n p..trtura de ln c:cr1
\ inetic 1,1 gal bui-ca tan1e, iar '
I> l nJ.
ma i frecvente c.int \•asele de d1men 11.ar
F'OT111''. Cele • l,; )
r.1rofilul în fonna de S, gitul ş~ buza ~vaz.at.a .. ~e e exc~.P
iotunjitit. altele au marginea. 1ngro~ata c;uperf1c1~l la ~.xtc.
ele la git la corpul propriu-zis se fB:ce. l~nt, ~mar u.l f~1nd m •
tr-r> bandă formată din două ~au trei l1n11 pat alei~ 1nc1zatc, d. p-
• 7.llntal. Va ele de dimemiuni mai mari e:au prevaz~te cu o tr •
clc1w mac;,ivă, supraînălţată trasata din buza va~ulu1. s~u u. w 1
-
cale, rectangulare Sn .-..ecţiune. Deco.rul este realizat ap ?ape 1n t. -
te cu ajutorul inci'l.'.ei adinci. Majl")r1Latea •.ra">eloi: au um lrul . .au lm
tre ere de la git la corp, ornamentat cu benzi formate din d
mai multe linii paralele, aşezate orizontal, executate de la caz la
mai Sngrijit c..au mai neglijent. Pe două f ragmentc ~e fac par:e din ,_
la~i„a„ banda e~tc compusa din linii .paralele_ d1stantate, .iar p
dint. e ele < :nt umplute cu cercuri imprimate, d1spu<=e tot onzontul, f:
218. 9 ; 316, 7. De la baza benzilor de linii orizontale de pe umur pl -
ne :e pe corp pe zona cea mai bomlJată şiruri de triunghiuri cu '\ rf
·ndreptat ccttre fund . .t\cec;te triun~hiuri sint formate din douii siu ci
lir; i1 paralele ; altele au :,uprafaţa umplutf1 in intregime cu haşuri .....-
ce, inc.linate de la dreapta spre stînga, fi g. 2, 3. l\1ai rar apar ornamen-
tele în relief, sub formă de btiie simple, a plicate orizontal pe corpw
\a ul•Ji cau proeminenţe ovale alungite şi m amelonare. sim ple ori inw-
drate la t)ază de linii incizate, executate de o manieră 11eglijentă, fl(;.
211, 2 : 3/9. Din punct de vedere cronologic, aceastii ceramică aparţine
etapei f:nale a epocii })ronzului, marcind perioada de t1·ecere spre hall-
c., {dll - cultur a Babadag, contemporane cu mormintele de la Rimnicelu.
punctul „la Oglindă':. Ace-;t n o u aspe~t cultural l-am nt1mit a ... pectul
<ultural de tip Sihleanu, intilnit in estul 1Vlunte11iei şi în Dobrvgea ·.
Se mai distinge o altă categorie de ceramic[1 lt1crat.:'i cu mina. dint1 -
PJ tă inferioară, în cea mai marc parte neornamentată, atribt1ită culturii
geto-dace, din sec. III II i.e.n. ln acenstă zonă, în stratt1l el~ ni::-ip se
g.i c c, mai ales dupa ploaie, virfuri de săgeţi de bronz. De aici. ne
p: in trei a.<.emenea \'irfuri pre\·ăzute cu trei muchii. Ele se impart
1n două tipuri principale : unul, are muchiile fară prelungire, term!nate
pe peduncul, pc cind celălalt tip are aripioarele mai lungi, depăşind lun:
imea tubului de inmănuşare, iar aripioarele sînt foarte ascuţite. ~ici
li ul din c.-ele doua tipu1i nu c.int prevăzute ct1 pinten. Lt1ngimea totală
e t r pi~ \ ariază intre 2-2,5 cm. Din punct de ,,edere tipologic
e te ' i furi de săgeţi, atribuite altădată scitilor au fost folosite din
plin de populaţia geto-dacă şi ca atare ele pot fÎ puse în legăt1lfă ru
e mi J de fac tur& getică descoperită in aceeaşi zonă.
1\.ezarea din sec. 111-/\T e.n. :r-1aterialt1l cel mai abundent găsit în
rupii cu. nisip şi la suprafaţa solului, arabil din \•ie, il constituie
m ca parţ1nind unei aşezări din sec. III-IV e.n. Din punct de \·e-
p tel, tehnicii de lucru şi al formelor această ceramică se im-
t ~ ateo rii . 1) ceramică impură lu~rată cu mina, de tradiţie
/ 5

••
sau t -
Uri r, c:".
„-
ame _
e ·' ~rpi
pn incc-
~ntă f.
' --~.
aparţi~e
Pre ha _
imnice ...
a pectul
r gea.
• dintr„
culturii
• •
rus1p se
• •
aici, ne
imparl
nnmate
·nd Jun-
te. Nici
a totală
·pol .
·te &l
tura
,, \
( I( \

g . . ---=
-

3
9

Fig. 3 Fragmente de v~!>C ti.p Sil,lcnnu.
Fragmenls de vascs de tipe S1l1ll'anu.

că unele aveau buza evazată, corpul alungit şi ir1alt, iar ft1ndul plat. 1!1
general corpul acestor vase era neornamentat. Douil fragmente, ele di-
mensiuni mici, au pe umăr un brîu în relief alveolat. Proporţia cera-
micei lucrată cu mina este foarte redusă in comparaţie ctt celelalte dot1f\
categorii de vase cenuşii şi amforele romane. 2. Ceramica cenuşie se
împarte în dot1ă grupe : a) lucrată din pastă fină şi b) lucrată din paste:'\
nisipoasă cu bobul mare şi cu pietricele. Ceramica din ambele grupe
este lucrată la roată. Vasele din prima grupă sint confecţionate dintr-o
1)1 l \ ~1111 I '''
\'fl l"t\l l
I \I'


..,,.
~/ ,,.· ~
\ I
5
„ !>

„ ~
~-

!:;~": ~/
ţ · -

'J. • piJ/11.'~~11 _,,,.


1' "", I
. ;- ,„ r'tW"I ... ...; ; )

,, ..... <M~ ~.... „-=1;„
•'i"'!\~~...., ~
l •
IJ.~
I
1Af'I!:)
~ ....... 9
·to
w e
(„
••

(

. ·~r~
..."'lll"'i'M
. ."''""""'
\" t .'
••

'/
ll ~3
~·p

I

1 lt '•
~

' ~--
\ ,..__,(
·,.,
. . .-:r-:.:::----
,· ,..... . ,. „.'.....,,.. .
.„
,,,,,.,_~

...... -- ~~
~;,..J -

____;
"'- , -

11

22.
20


O\l~\
-2s 2G
~e
Fia. ol Fraameate şi profUe de vase sec. llI-lV n.c.
nst~\ Fresments et profil& de vasea. 111-lV-e slkles n.e.
,tipe
tr...o

I I '
I I
d I t1 I I
ul l t
I Im~ ' pJ W
1 , n < u l
"' l 1 ' dl 11 n «:'t.:' ~•~
""'"' ( ( r·undul \ l ,J
m iel l (Jl Lr- J l
"Xl n I lC CI l dtn 1
, \ t p art" şi c5ru. D rut n I
la 11-. h1n1. ca tl"'O' te şi C\ azn ~c.. lu trui tc irl 7Jg-z lr l
1
de arici. Nit• ~:~ umâr~l. 1!~~wle Iote, ~ou ~~~ l n l t.
1
l1ef. · fle? moi caneluri ori \ fn ele cu • ,„
ori1..ontnl _pc um~r, 4/12. li. 10- 23. d a tă , cu Sfl U ! l ril n vu
ndinc incizate, f~g. te cu n toar~ .ban [1 fig. 4/24-20.
cănile, erau P.re\ăZU ,,ală sau sem~c~:cular ';; f ac parte \·. el 1 I
dinală cu ~ecţ1unea o pă a ceram1c11 ce11uŞ tă ctt impur1U: \1. u
Din a do~at·~~urapidă, dar dintr-o. p~suloarea ce11t1şic de hi
;t
la roa~ c u in\ ir z irunţuros. pa~ta a1 e a cea mai frec\'Cntil
pac~ şi cu a~p~ai ~r. roz ceJ?.uş1e. For-:; ul ovoidal. gi lt1 l ~urt,
,„...."

nu şie btc
runcăhfupul (Krausengef~se) cut cr.1 0~ teşi t t1 orizon tal, iar [u
,,ase es . ·t ş1 la ex e • a · 1 l
C • tă atît in interior c1 . . . · tţimea ace . , tor vase v n za nr
răs r1n. În mod obişnuit 1na
plat, fig. 5 / 1- 10 ·
0,50-0,80 m. b t Partea superioa1·ă a buzei (p
1
Decorul este în ~enera b og~â de linii paralele orizontale u Ul
plată) este or!1amentată. cu . a; zei (fie clreaptă, fie în cli nată) are
0

val, iar marginea exte:10 a;:


i':np:esiuni dreplur1ghit1 larc, di~puse vert1-
unele e.xen:ipI~re,1 · unt ş~e la dreapta la stinga, fig. ;;/ 12- 16. lleslul co -
aproape de fun d , es·t e el c„ a semeni
. · orn _
cal sau puţin inc ina e . .
· · · d de la umăr p1na
cu benzi de linii în valuri, încadrate d e b enz1· tl e i ·1011
pul u1t.' t1ncep1n · · p arale
e
:f~o~tale sau de şiruri de impresiuni dreptunghiL1lare, fig. 2, 15. Va. e
de dimen~iuni mai mici, lucrate dintr-o pastă \)unfl, au p artea supeno -
ră pină Ia linia de maximă rotunjire, ornament,llft CLl \)e111.i de linii P ·
ternic incizate, distanţate între ele. Un fragment de vas lucrat din p
cu pietricele, are buza rotunjită şi uşor înclin<1t~i s pre exterior, iar pe
partea..~n~erioară este prevăzut cu o gardină lată şi masi vă, care . ene
Ja --pr1J1n1rea capac.ului, fig. 5/6. Într-o proporţie mc.1i mică se intiln c
v~sele-borcan de dimensiuni mici, modelate tot din pastă cu a pe l
zgrunţuro~. Corpul este bombat, fundul plat buza evazatt'l i a r um[\ru\
marcaAt prin.t r-un briu subţire în relief orizont~l ·
1

treia categorie de · ă 'd. · IV


îl constituie amfo el ceramic in aşezarea din secolt1l III- •
xe~plare conţin c~ dee;oma~e. Jud~cînd după calitatea pastei, Ltnele e-
feţe1 un. aspect aspru ~esar ă~ ma1 mare cantitat~ de nisip, dind supra~
multe, sint lucrate dintr p P ' pe cind altele, ş1 acestea sint cele mai
f~~~ ~ste cărămizie sau gă~Jastă aleasă. Culoarea care dominâ la arn:
~~ac~ie sau _r~şie. Starea fra~~~ 1 au suprafaţa acoperi tă cu o angoba
mente greu~ţ1 in reconstituirea fo ~ întregului material ceramic pro-
mai caracteristice se poa:e or. Totuşi, cu ajutorul unor frag-
• stabili forma unora dintre aceste
;\1'l'ltll..J-; J')I~ l„J\ SI Jll IJ.\ •t•
~ r;:.:..:.:.-----~----=-------==­ -~
\ \
:,....----

I
5

10
8

13

sf$~Jf fi J.Ji l##lf/J J1 IJ


'/. „ •. '. •

lt.~~ ••••• ••
'<( :
I '
,,,~, f f((/,_v •
.
e 1 \ \
1
' '

••••
.••••••••
,••
Fif!. r, Fragmente de ,,ase. sec. 111-IV c.n.
Fragnlents et profils de ,,ascs, lII-lV-c siel'lc n.c.
N . 11/\l~Tl l(' lll ·: ~i F, AN

~~--------
2
----~~=~=
. lric
=:~ f)rcv r11.1 1L ('tl cl,> 11;.1
1• mănuşi
AS1'As1u

Ic .
apli~
·1u gitul înalt, ~·1 i~1tt1l <:c,11i<' JJ<.' eir1cl <.iltclc, au în Parte
f .e U11 e c • - • 1l t s 1 g 1 t '
am oi . . I ele n!-cn1e111 lile • „" . 1 f1111cl11l, IJI <l 1>a'' 1 1' l'<>tt1njit. O a
··1 te c·<>l ptt .. f . ·te grc1s1 ş1 c t , t. • d Parte
cc •. „· perct 11 <)cll
. .
• _ t lip-,ite ele c>111,1mc11 c, av1n supraf
i~ferr1~n~~1er1tcle ele a111rc>~·eds111ltele ·1L1 c:cJrptr 1 <1cc>p<.·ri t C'l• "~•nelun 1alţa
cl111 'ag I .· p e c:1n ci ' . t l . ae
"t·"1 cu nr1gcl ,,1,·t ·it1r1. r·in I·nc1·z·1te
ic<>pe1 I „
care ,1e<1pc1 ll t1l. incep·Ind.
·1 <•t t'' . <:<>rp
f t111 ci , fig · o. l\I,\11 L1ş 1 e s 111 1r1a e ş1 au Pror·1-
c
'(>t' .IZOl1 t·ile snt1 ct1 s 1
' .' • .• ·iprcJape c1e
(le la t1mc1r p111,1 '

1-:- .:- .-:· ·. -·: ;


.-
1•• .... ' „
•• • ••
• • • • •
'
. ... ' .-• „.•

• •
•••

••
. ' ••


.-. ·;
• • • •

. ' •... -
• •..z

._ -
'::] "
Fig. 6 Frasn1cntc de an1rorc
Fragn1cnls <Ic an1pl1clrcs.

lt1l <J\' 11 : exemplarele ele dime11~it1ni mai mici C:\tt torţile mai st1bţi•:i.
u~(>r Lot sio11ate. 111 asociere ct1 fragme11tele ceramice care aparţ~n .ep~~­
ll>r a1nir1tilc 1nai ~us, au fost gi'lsite mai m1Jlte bt1c[tţi de lipitura .ş1 c :-
pic care reprezintă resturile uno1· construcţii de sttprafaţă. Chirp_1cul ar.e
i11 on1po i\in pa ... tei mult nisip, lipsi11d aproape complet paiele ş1 plea\a
de ercale. Fragmer1tele de lipitură poart[1 pe ele impresiuni de Iem.~
· D c 1e e nceste fragmente pro\'În dint1·-o săpătt1ra~ neo rgan1
i· t1-e t1e. .,
~ t<l, nt1 Ptitem P -eciza cultura căreia ii aparţineat1 loct1inţele respecti\e.
ludit1l e ·c micii din aşezarea din ec. III-IV e.n. ne ajt1tă să trag_e~
ii prezenţa ceramicii lucrate cu mina de \reche traditi~
1

• · tor1
• mentează persistenţa elementului autohton. Unii cerceta
e e n care apar şi chiupurile impreună cu ·
ceramica ce-
.
· · S10-
ti şa &sociată cu cea provincială romană culturii
t · .
•~bui f~~e)O
au-. e chipurilor ovoidale (krciusenge '" eto-
dertm cA acest tip de vas este de origine g ·o
·te 1
te de va.~ de provizii au fost descoperi
-
~,\t•J\Tl l ltll..t·: ])J ; 1. \ Sllll 1 \ \
\

,t:;-czarc.1 dl' ,an <..iru<Ji tr._1, c, 1trit 1 ''' 1


din i\1t1tll"1ial1 ~i 1<1ldl>\! l\, 11 '

... • t t• l1i:11·I ll
• l'll'lllll I• I ( \ " e 1 U!
" I I I ,, ,, I
n
I l l'
lll Ul\:\ l l' :\\1t 11•:,;. I>• llJ)l}I \l 1 111 1t 1 l 1
l'l''''~c·11
('Ull\ll'll
lll."'>liil eh• t1cll t 1
llUl'd \I~
, ,,,,.l. î11t1·-t111 '
11 ' 1)' lJ ) \ t l
J'f Oll"lt\.\ ,\ llJ)l': \ Jl1l.})\ll:l\Î •i l lÎll
"' 'l''' • ' ,\' t_ \ <
, \ C' l' l l'l,l \ u .._ ~ l
•t. •li\ "llllCdit1ll1 \'C<.'ÎI tli\ l, I j fi
,•tHl°"lill. llll . l)C • l.' \Cl\\ll1ll.' " clC~l"'llllCl'Îl
'., n'al 1 ~II l I dl i \1 t.~I
tul d t.' :tl' l t\' \l . . şe7~\rC<t (\\11 ~el·. \\I l\' d \
c .11. e ' St
• t· 1' . e. b - t.
l>tlltll pop.ll t ,i l c\~ lnc\~e <.\Sttpt'fl
ct1reit1 S • X '1 tl (l
de l'<lt11<1111zc.11·e.
' I11flt1e11t
l . <1 1·om t·111 (·1 \ ' l 11l)1'd LI l 1) IJ l l Irii 1n
l

" :-.ec. I \ e.11.- c. .ev111e mai acli\ · 1 <)c\·1tr ('ll ClJC'C l'l· re I li t • t ,\

la tlOI'd Ltl D t111c.1r11 ele C[1tre în1p[1rr1lt1l C'c)n s l <111 l i t1 cel Mlll ~.
l\ ecropo la f eiLclctlă ti111p1tri e
. ~a dista11ţă de apr?~imati \' . 200 spre t.;ttd-c"'t de gro'"' P d · 111
111 l~t e1~t~l .pl~11tat ctt \r1ţa de vie, săpî11dL1-<;e gl'o pi pentru şpa11,..._.
~t1c;,t111 s~1 ma, in 19 ~7, a fost descoperit[\ lc1 <.1cli11 c in1 e a ele O.GO m
~u11erar~1 c~re conţ1:iea oase cr:male. I11forn1a\i (le aceas ta de o~
in decembrie 1967, in ant1l urma tor e:1veam s,1 treccn1 la cercetări de -
rificare. Săpăturile noastre de salvare s-at1 cle„faşt1rat 1n perioad 1
- 1~71, acestea .ef:ctt1~ndt1-se atît î11 terenul pl,lntal ct1 \ •ie (pr i n t re -
d~1r1le. ~e butt1c1 c1 t ş1. pe drumul de exploatare dir1tre două parcele de
,~1e) ş1 in terenul arabil de la es t de \'ic. ln afar{\ de săpăturile fa
printre rî11duri , at1 fost săpate şi cinci şanţt1ri, î11st1 m ind o supraîaţ
160 mp. !n total at1 f ost descoperite 77 de mormi11te, di11 care p t
(r..I. 26, 27, 57, 76) de inhumaţie, restt1l fii11d (1e inc\11eraţie. Adin cime
gropilor la m orminte variază înt1·e 0,25- 0,75 m, majoritatea a\·ind 0.4
-0,45 m . Mo1·mintele de inht1maţie at1 adîncimea între O,l)0- 1 m . Gr -
pile m ormi11telo1· de incineraţie (dealtfel şi acelor ele i11hL1ma\1e) er u
simple. fără u1·me de co11strt1cţii de piatră, cărămicli.\ "-t\ll lem11, r1 a cum
se intilnesc la cele clin D obrogea. Di11 totalul mormir1telt)r tle incinerc: \ie
descoperite, numai trei nt1 conţineat1 t1r11e ft111ert1re, <1asele calcinate
• •
'll'l •

fii11d aşezate direct pe fund t1l g ropii. L<:1 Sihlec:1r1t1, ca şi î11 nerrop lele

lCl-

de la Chiscani-sat 3 şi Castelt1 - Constar\ţa , în mormî11tt1l n1·. :.O a fo~t


• 4
)1r-
1

art, descope1·it numai cranit1l ome11esc inhumat, aşezat în pozi\i~1 ,-erticală


I ,·a fără nici un obiect de in\1 entar. A'-'emenea mormi11te si1l.t foarte rare
J111l puţin obişnuite, 1·ep1·ezentind t1n ,·echi ritual, legat de c·t1ltt1l C'rar1iului
incineraţie

1n•- ln general mormintele de sînt simple, constind n:im
din t11·na funei·ară. fără capac. sat1 fragme11te de. \ ase sparte r1tt1a
1
' e.
ro Acestea din urmă le întîlnim nt1mai în cîteva cazt1r~. De aseme_ne~l. moi
mintele de incineraţie sint, din punct de vedere al 1~\ en~a1~ult~1 ft1ner~
1
I ţ·c
f~rte sărace. Rar se găsesc printre oasele .cremate d~n u1 n,1 ~1t~ o ma
I)
gică de ticlă colorată, sau un fragment dintr-un obiect d~ hei.. U~ c
~
mai deosebit îl prezintă mormintul nr. \l. Groapa morm~ntulu~ e1 a
dimensiuni mai mari, de foi·mă O\'ală (de 0,95 X o.~O) or1entat,1 ~e
r1<.ţia \'est-est şi adlncă de 0,75 m. Oasele omeneşti crem~te _la 1~g,
afara m rmlntului. erau aşezate direct pe fundul gropu, insoţ1te
,
l'J. 11./\lt'('IJClll:: şi :P. ANAST• ri
~·~------------------------------------------~...:..:..::~~~1u
O
~ .. I . s lri
• r. t cu ~,
] uri <I
P". n " ,. rr~ u m, mgă
mai mu \te {ramncn le de '.isc co1·'1 mi cc, on1om 1•11 Uit 111
r Va
00301

omeneşti arse, fo'l depus craniul, cu mux• i.u·ul rciior. nl untn ce


Iuri, spart c rit ua I n
:i
L rtcu d c sud
p11 li'"
t1"
m

îndreptat ci1ti·c est. Ritul de a depune ofrande


treg sau numai
d~
inhu ma 1 J\ccs 1.1 a ·" u t pro ba bil rolu I de o fr ur11 lf1. Uo Lu I ca Iu Iul •l
părţi a11iinnlc (corpul
al acestuia), de oaie sau, cunc, mai lntilnlrn ''.'·
~ra
Tichileşti
mormintele feudale timpurii de la noi (Ca• telu >, Capul Viilor - ir'"
_J>fo_rmintele de inhumaţie, descoperite în necropola de la 51hlcan•S-
tria', Chiscani-sat ', ').
aparţin vîrstă ~·
aşezate poziţia întinsă 1·
0
1n exclusivitate, unor copii în aproximativa de 8 -10 _

c~t~ braţele Jîngă


La toate aceste morminte scheletele erau în "
spre~;
conţinea
pe spate, cu pe corp, fiind orientate cu capul
p1c10arele la vest. Nici unul nu inventar funerar . '

1 2.

F"11. 7 v-
v ases urnesase-urne
- cult de t.ip Dridt1
ure Dridu. ·
J06 c·.u COI pul mai S<:\J
•• • l.><ll'l'<i11CIC'
. .:- Nu Jipse~C' ~1<.b1 . ·1 CVilZ<;1t;1
~1 um<il ul f1>arte d net
i p:1rtea i:;up e r1oa1 a.
d . cu gura
larg·1 uz.
'' d f 1 J cm). D eco1 .u 1 p1 ezu t: , ez.·.
( ~1 '•1 1le (dde J:J17cm).
7 cm. ·
aid mas 19 cm.t · ~rname11tată cu s t1 iu1 i 111r '·
I >J' es e ·tă a d /· '
voi lat ..g ·su rafaţa va"e < • · uite au a cope1:1 < z~n e sut, rn
uniformitate ie ~enul. Cele rna1. ~i orizontale, ş1 Ltmarul cu tna ~a~
c.xec~1tate c~ ape Pele fund cu str1u1ri valurile sint ex.ecu tate peste striu.
şi p111<'i 1? ? Pformfl de ,,al. 1\Jte 0
3 1
raf aţei vast1lt11 e s te acoperită nu
douii benzi tn · multe L1r11 e. ~u p Fig 6 şi 7. -
11.• 1 orizon t:tlc. r>e m~ . .:- 11·i uri or1zor1ta 1e.
1
· . . .

.~ , benzi in ,·aluri. fa1" s f . nt din haşt1r1 incizate aşezate ver.
rn.11 <.li ·t decoru I o1 n1<
Dc~t u 1 ele rai· cs e
li<'al s:ttt obli<' pc 11 1nL1t:· . .·., .~ intre 11 -25 cm .. Din n.11mărul apre-
11 1
În 11cncr<1I. in<"1l(1111ca "· ~ · z·", tt 11 uni<1i i11 Lrei cazuri, vasele urne
• 1 ii de u•·nP clco;copct 1
,... 11
•' IC I·1 •5 I 1 Cel Jl '
„ )C • t · 1. . ' .
fund c1 le o ş amp1 a 1n I e11f in
('J,I) • • •
nor1t11ntclo1 111. „.
• ., 10. 38, (I\ ('~li I . r r·1g. (\'-'·
d lu . _ · l'i·uce s1 mpl c1 ,
,
•1 1 .1 I C'CJ'l' u1) "' 1
fo1rn1 de cerc " mP u. . • nirltare cl<1r mai ales clupă caracte-
,Judccind. c~UJ) 1 '~tul ele ~ ~ °:5illlcanu' aparţine c ulturii D ridu, in-
1
1
rio;1icile ccr.1m1c1, ne:r 0 !>01 • ~ec \'tll XI e.n. Valorificarea m ale1iale-
1
1111
cndrindu- c .cron?l?gic ~ c 1 1· i -.tucliu cc>mplet asu pra necropolei Ya
Io.1 ele c pcr1te "' ant n111 e.i t 1 u . .
• d
f1 po il.>11 abia up' IC'-• 1 iur •nre•1 1,iec;,clor de<>coper1te .
acum Ltn deceniu.
1 . d
· I d,.,,..""pei
l\f 1ter1a1u """'"" 1· t 1•11 cnd11.1l
<
complexult11 • • •
arl1eo og1c • e la Si-
hi eant1, p 111 · multi"tud 111c • p: oblr>mclor - ce le 1,d1ca . acl Ltce importante
.
nt 1u l 1 I p fu d e.i unonşterii i toriei \"Cehi. nu nt1ma1 pe p lan
al, d i n \1 11 I.
ln f 1 1 de c-en:et rile ir1 a ezarea l3oian, care au furnizat 11n bogat
m t~ de ud1u pe11tru neolitict1l 1nijlociu, şi cele di11 aşezările : ge-
( III I 1 e n .). pe1i adn n1ig ·nţiilor (sec. III-I\'. e.n.) şi din
p fc> t"111pu11c. adlt c importo1ite c·o11trib11ţii ştii nţifice şi
1>1 blcrnn a mai important i n riclicat-o materialele din aşe­
~1tul epocii b1011zului. l)eşi cantitativ puţin, materialul
pelit nic-i n permi ~ ~e con tale apariţia unt1i aspect cul-
m t S1hle nu.
ut P p. ·e cultlar 1 de stepa din primele doltă pe-
n fir l 'or fuziona cu fazele tirzii ale cul-
·" "1 t P d 1 < p n\ia aspectului cultural Si-
e u l de rotul Carpaţilor (nord-estul
"""ul Dob gei) '.
Co geni, a'>pectul Sihleanu .

· in p e ~ltd-\·estul Dobrogei.
· B bada . inc drînd u-~e apro·
m t cheaz.1 c.firşitul epo·
mp t i - ult\1ta lJ •
l• SI 1-1 l 1~

sJJ'~'·~
,....- T; R
t~I ~l;L~E~J-)-------------- ----------====-~=-~

c-era1n1ca
Starea de n"Cr\ '-'I \O lt'I li rit r
13 ~lor di11 11a t 1 C'll\1lu1 '' ilJI,, t , l, tl t
("t'J>t tea -:tapcrion1\·, t ~' 111 li,, ''' l1\t I 1t 11ll f
8 u P3r 1 pi i1t I iţi l \"I Lţl,11 , ltnl '. tllr1
te în ~ îalC'l111 ltc. 1'!01 n 111 ljo1it1t • 1 , l 1
nt u~ re t t1(111c d gr sn11t 11isip şi picta ic 1 •
~ t-.:ltlli 1t1 pi11 t\ la I bru11. Singl11·a Corm 1 d ,
u-.. i l I
~f\ p;U.\ e--tc borca11t1 , "'u corpttl mai Z\•elt, ţ;. li mi p

3 4

Fig. 8 Vase urne cult.ura Dri<.lu.


vases urnes - culturc Dridu.
' \ 1~ 1 R 11 l I) I I A S 1111 I I'\ l
• ~\ I ---=-'~

...
....

Fig 9 şta1npilc - n1iirci ele pe


fundul ur.01• \"8SC - urn<.'.
•~tarnpec; - 111arqucc; ele JJartic des
flJl\d„ de QUl'lques vascs-urnes.
" llur" J)r1du.

M.~


JilILE DE I„A Sll-ILl-J.\Ntr I
5APA~T~l~::---~~~~~-----------==-==-~~-~~=
...-- 7"
Dridtl 011t revclc f fQTlllJC~. l)C'. ; 3 tor11l1r d'tttt'tn r •i • ·u
r„
type troi.„ qui 11°or1t pas- d"t11-,1 • ftlr1~rotr·ciJ Ic ,,~ , t{irit d pr,~ ! d
" quet darzs la fos,,·cs. ..rer1 rol<••>1cr1t. l'ir111cr1tofrc Ju11 ra1r dr' omf ie
1c~t1?1l neratior1 011 a ~ccot! '"'frt rtr1 .crâr1c ele cl1 t•al, i11l1tl!'m d pr,
d 1ncc offrarzdc. l,.,c crr11ctr :i.rc de Srhlea11u est cor1tir1t7>ora1r1 ar r
1
c.om :U:: caizi vielagc
7
et. Tic1iileşti dept. de Brăila, airrsi qu a c q I
de Chis rzs de la \ alachie et deDobrodja.
ques - ~ 111 ateriels archeologiques decouverts ci Sihlca11u, par le nom·
dic;roble1nes qu'ils posent, apportent l'importantcs co11trib1ttior a
/Jre e aissance de l'histoire ancieune de la zone cles bouchcs du
la con11
oanube.

S-ar putea să vă placă și