Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT IP GIMNAZIUL FRĂSINEȘTI

Coordonat: Aprobat:
Președintele comisiei metodice Director
__________________________ ____________________
(denumirea comisiei metodice) ( nume, prenume)
__________________________ ____________________
(nume, prenume, semnătura) ( semnătura)
_________________2019-2020 ____________2019-2020

Curriculum Modificat
La Istoria românilor și universală
pentru anul de studii 2019-2020
Clasa a VI-a
Elevul Tabîrța Andrei
ARGUMENT

Integrarea elevilor cu C.E.S. în şcoala publică este o consecinţă  a unei teze elaborate în anul 1988 de UNESCO şi care a stat ulterior la
baza  Directivelor de acţiune ale Conferinţei Mondiale a Educaţiei Speciale de la  Salamanca.  Procesul a continuat la Conferinţa UNESCO de la
Jomtiem, Thailanda (1990), unde s-a adoptat principiul educaţiei pentru toţi. În Declaraţia de la Salamanca se preciza că şcoala incluzivă
reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care creează comunităţi şcolare primitoare pentru toţi.
Ca urmare a acestei organizări complexe şi a structurii eterogene a colectivelor şcolare sunt necesare şi în clase unele măsuri speciale
organizatorice (săli multifuncţionale, materiale suport etc.), dar şi măsuri de diferenţiere şi adaptare curriculară, precum şi instrumente adaptate
de evaluare. Adaptarea curriculară presupune un curriculum diferenţiat pentru elevii cu C.E.S., o adaptare personalizată pentru fiecare elev cu
C.E.S. În acest sens adaptarea curriculară selectează acele cunoştinţe care pot fi accesate de elev raportat la specificul funcţiilor sale psihice,în
special cele ale gândirii , atenţiei, limbajului, memoriei etc.
Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri de deficienţă, se ajunge la concluzia că una dintre
calităţile esenţiale ale curriculum-ului şcolar vizează un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în
ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare.
Educaţia integrată îi va permite elevului cu C.E.S. să trăiască alături de ceilalţi elevi, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi,
indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată de cea normala, pentru o adecvată inserţie socială.
Cu certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de ajutor în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi
insuccese, cu realizări şi ratări dar şi cu rezultate încurajatoare.
Competenţele specifice ale disciplinei
 Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.
 Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric.
 Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice.
 Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi schimbare în istorie.
 Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiilor, faptelor şi proceselor istorice.
 Manifestarea atitudinii faţă de impactul evenimentelor istorice asupra societăţii.
 Formarea comportamentelor democratice şi valorilor general-umane.
Competenţele specifice sînt definite la nivelul disciplinei de studiu, avînd un grad mai avansat de generalitate şi de complexitate. Ele
includ valori şi atitudini care accentuează dimensiunea afectivă şi de atitudine şi morală a învăţării din perspectiva contribuţiei specifice Istoriei,
la atingerea finalităţilor educaţiei.

Subcompetențe
1. Înţelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.
1.1. Perceperea și utilizarea în comunicare, cu ajutorul semnelor, a termenilor– cheie: perioada medievală, ţară, oraş, sat, război,
personalitate, linia timpului, eveniment, domnitor, rege, ţăran, cultură, arta, literatura, modă, portret, gimnaziu, învăţământ, secol,
document, monument, clădire, carte veche, hartă, obiecte-(îmbrăcăminte, portret, vas).
1.2. Compararea evenimentelor din viața personală cu cele de la nivel local pe baza unor criterii date, ziua Limbii române, ziua
Drapelului, ziua Independenţei)
2. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric.
2.1. Identificarea unor date importante și plasarea lor pe axa cronologică;
2.2. Stabilirea locului unei surse istorice ( monument, clădire, cărţi vechi, hărţi, obiecte- vestimentaţie, portret, vas) în timp și spațiu
după anumite puncte de referință.
3. Cunoaşterea surselor istorice.
3.1. Înregistrarea unor date dintr-un document;
3.2. Identificarea evenimentelor și activităților unor personalități din istoria modernă; (să facă deosebire dintre persoană, activitate,
eveniment/întîmplare).
4. Manifestarea atitudinii faţă de impactul evenimentelor istorice asupra societăţii.
Aplicarea unor acțiuni de ocrotire a monumentelor istorice.

C/sp. Finalități de învățare Conținuturi Strategii/tehnologii didactice Strategii Note


de
evaluare
C. I. I.1. Perceperea și utilizarea în  Prezentarea unor imagini care  Test
C.II comunicare, cu ajutorul semnelor, a 1.Europa romanică ilustrează diverse simplificat
C.III termenilor – cheie: perioadă medievală, şi Europa gotică. evenimente( război, sărbătoare, (itemi
ţară, oraş, sat, război, personalitate, linia 2.Arhitectura adunare ș.a); obiectivi cu
timpului, eveniment, domnitor, ţăran, medievală  Jocuri de orientare pe o hartă; alegere duală;
cultură, arta, literatura, modă, portret, românească.  Identificarea Țărilor Românești; cu alegere
gimnaziu, învăţământ, secol, document, 3.Imperiul Bizantin  Elaborarea unui poster cu diverse multiplă şi de
aspecte ale Satului Frăsinești;
monument, clădire, carte veche, hartă, 4.Transilvania tip pereche şi
 Activități în grup și individual în
obiecte-(îmbrăcăminte, portret, vas). 5.Ţara Românească itemi
scopul creării unui poster;
I.2. Compararea evenimentelor din viața 6.Moldova semiobiectivi
 Exerciții de recunoaștere pe hartă a
C.IV personală cu cele de la nivel local pe 9.Califatul arab apelor, uscatului. cu răspuns
baza unor criterii date( compară hramul 10.Imperiul  Exerciții de recunoaștere a scurt)
casei, data, - cu hramul satului ( 21 ottoman personalităților.  Fişe
septembrie), ziua Limbii române, ziua 11.Relaţii  Comunicare în scris; individuale de
Drapelului, ziua Independenţei. comerciale şi  Exerciții de clasificare a evaluare
II.1. Identificarea unor date importante politico-militare, în evenimentelor, personalităților.  Proiect
și plasarea lor pe linia timpului; timpul  Comunicare verbală şi nonverbală,  Fişă de
II.2. Stabilirea locului unei surse domnitorilor prin desene, planșe, colaje a autoevaluare
istorice în timp și spațiu după anumite Mircea cel Bătrân, importanței unor evenimente în etc
puncte de referință ( monument, clădire, Vlad Ţepeş, Stefan viața oamenilor; Comunicare în
cărţi vechi, hărţi, obiecte - cel Mare, Mihai scris;  Fişe
îmbrăcăminte, portret, vas) Viteazul  Jocul,, Cutia timpului”, ,, individuale de
III.1. Înregistrarea unor date dintr-un 12.Renaşterea Succesiunea”; evaluare
document( să facă deosebire dintre artistică  Repartizarea pe linia timpului a  Test
persoană, activitate, 13.Călătorii şi datelor, evenimentelor;
simplificat
eveniment/întîmplare); descoperirea noilor  Excursii tematice;
 Fişe
IV.1. Identificarea evenimentelor și lumi.  Recunoașterea după imagini a
monumentelor istorice; individuale de
activităților unor personalități din istoria 14.Raţiunea de stat evaluare
 Realizarea cărțuliei tematice despre
modernă( să facă deosebire dintre şi echilibrul  Portofoliu
o personalitate istorică;
persoană, activitate, european  Fişe
 Exerciții de completare a
eveniment/întîmplare); 15.Satul Frăsinești propozițiilor/ gândurilor cu cuvinte individuale de
IV.2 Aplicarea unor acțiuni de ocrotire în epoca medievală ajutătoare; de asociere a imaginii cu evaluare
a monumentelor istorice. cuvîntul;  Portret al
 Descrierea orașului natal după un personalităţii(
algoritm propus; 1- 2 propoziții
 Exerciții de identificare pe planșe a simple)
diverselor personalități,
 Poster
evenimente, monumente istorice
din RM;  Excursie
 Amenajarea spaţiului în jurul
monumentelor istorice.
Numele şi prenumele profesorului PĂDURARU MARINA
Disciplina ISTORIE
Clasa a VI-a
Număr de ore pe săptămână: 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CONFORM CURRICULUM-ULUI ADAPTAT PENTRU ELEVUL
TĂBÎRȚĂ ANDREI
CLASA a VI-a
ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Nr Unităţi de învăţare Competenţe specifice Număr Obs.


crt Conţinuturi de ore
alocate

1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei


prezentări orale sau scrise.  Europa romanică şi Europa
CIVILIZAŢIA 2.2. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj. gotică. 4
9. MEDIEVALĂ 3.1. Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre  Arhitectura medievală
sine şi celălalt, dintre persoane, dintre grupuri. românească.

10 STATUL 1.2. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o  Imperiul Bizantin


MEDIEVAL succesiune de evenimente sau procese istorice. 6
STATE 1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei  Transilvania
MEDIEVALE ÎN prezentări orale sau scrise.  Ţara Românească
11 SPAŢIUL 2.1. Recunoaşterea unui context economic, social,  Moldova, 12
ROMÂNESC politic, cultural, istoric.  Dobrogea
1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei  Califatul arab
12 ISLAMUL ŞI prezentări orale sau scrise.  Imperiul ottoman 6
. EUROPA 2.1. Recunoaştrea unui context economic, social,
politic, cultural istoric.
1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei  Relaţii comerciale şi
prezentări orale sau scrise. politico-militare, în timpul
6
ŢĂRILE ROMÂNE 1.2. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o domnitorilor Mircea cel
13 ŞI STATELE succesiune de evenimente sau procese istorice. Bătrân, Vlad Ţepeş, Stefan
VECINE ÎN EVUL 2.1. Reconoaştrea unui context economic, social, cel Mare, Mihai Viteazul 14
MEDIU politic, cultural,istoric.
UMANISMUL. 1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei
14 RENAŞTEREA prezentări orale sau scrise.  Umanismul critic şi erudit. 6
ARTISTICĂ 3.2. Utilizarea dialogului intercultural.  Renaşterea artistică
15 Săptămâna “Școala Altfel”
1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei
16 prezentări orale sau scrise.  Călătorii şi descoperirea
EXPANSIUNEA 1.2. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o noilor lumi. 6
EUROPEANĂ succesiune de evenimente sau procese istorice.
2.1. Recunoaştrea unui context economic, social,
politic, cultural. istoric.
REFORMA 2.5. Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi  Protestantismul,
RELIGIOASĂ ŞI grupurilor umane in diverse contexte. contrareforma, 3
URMĂRILE SALE
17
1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei Dinastiile:
18 ABSOLUTISMUL prezentări orale sau scrise. o Habsburg
o Tudor 3
RĂZBOIUL DE 30 2.1. Recunoaştrea unui context economic, social,
19 DE ANI ŞI politic, cultural. Istoric.  Raţiunea de stat şi
DIPLOMAŢIA echilibrul european 6
EUROPEANĂ
Recapitulare 1.1.; 2.1.; 2.2.; 3.1  Recapitulare.
20 semestrială/anuală  Test final 2
Evaluare