Sunteți pe pagina 1din 4
REPUBLICA MOLDOVA id MUNICIPIUL CHISINAU PRIMAR GENERAL DISPOZITIE an Od din igetembase ete Cu privire la acondarea ajutorului sub forma de lemne de foc fn scopul sustineri persoanclor/familillor social-vulnerabile din municipial (Chisinau, in temeiul art 29 alin. (2), art, 32, alin. (1) in Lege Republicii Moldova nr, 436/2006 ,Privind administratia public locala”, art. 15 alin (1) si art. 16 alin. (1) din Legea nr. 136/2016 ,,Privind statutal munieipiului Chigintu”, Primarul General al municipiului Chisinau DISPUNE: 1, Se acorda, in sezonul rece 2020-2021, ajutor sub forma de lemne de foc persoanelor/familiitor social-vulnérabile din municipiul Chisindu, ale céror locuinfe se incilzesc cu lemne. 2. Se stables urmitoarelor eategori de persoane cu drept de a beneficia de ajutor sub forma de lemne de foe: a) persoane in varst&; b) persoane cu dizabititri, ¢) someriinregistrati la agentia tertorialé pentru ocuparea forfei de munca 4) famili ou tei i mai multi copii 2) familii monoperentale; 4) familii cu tutelé asupra copiilor rimasi f8r8 ocrotire p&rinteascx cu varstele de pind fa 18 ani; «) persoane/familii cu venituri mii. 3. Categoriile de persoane, specificate in pet. 2 al prezentei dispozifii, domicitiaji in municipiul Chiginéu, inclusiv in suburb, pentra acordares ajutorului sub forma de lemne, vor depune cerere la Directia de asistent& socialé din raza teritoriald a domicilului lor (conform anexei).. 4. Directia general asistenfl socal gi sandtate va intoomi gi va prezenta 1. M. ,,Asociafia de Gospodarire a Spatiilor Verzi", listele titularilor de ajutor, aprobate de cétre viceprimarul de ramurd. 1M. ,Asociatia de Gospodiire a Spatiilor Verzi” va asigura: 5.1 eliberarea cu titlu gratuit, in limita stocului disponibil, a unui volum de lemne de foc de mexim 3m? penfamitie, in baza listelor prezentate de ctre Directia generalé asistenf social si sindtate; {ntocmirea/aprobarea graficelor de eliberare a lemnelor, cu ulterioara prezentare a avestora Preturilor de sector, inclusiv stele bbeneficarilo pe fecare sector. 5.3. prezentarea lunaré in adresa Directiei generale asistenfl social si sAnate a listelor beneficiarlor, care au primitajutorul sub form’ de lemne si cantitatea acordatd; 34. informarea sfptimanala, lunar a Primarului General, Viceprimarului de ramurk privind numaral beneficiarilor care au primit lemne, stocul de lemne utilizat, suma si stocul rimas disponibil. . Preturile de sector vor asigura transportarea, cu ilu gratuit, a lemnelor de foc 1a domicitiul beneficiarilr, tét din oragul Chigindu, cét i din suburb, conform graficului gi listelor prezentate de cdtre 1. M. ,Asociatia de Gospodirize a Spaiilor Verzi" Controlul indepliniri prevederilor prezentei dispozitii se pune in sarcina viceprimarulu, Hie Ceban. [a djspozifia Prin nA -ct din 74 sub forma de lemne de foc” YS Prezentul proiect de dispozitie a fost elaborat la initiative Primarifui General al municipiului Chisindu, in vederea lanstrii Programului municipal de sustinere & persoanelor/familiilor defavorizate din municipiul Chigindu, prin ecordarea, in sezonul rece 2020-2021, a ajutorului sub forma de lemne de foc. Lansarea programului de susfinere, este determinat in special de situatia epidemiologica, urmare a rispindirlinfectiei COVID-19, si efectele acesteia asupra situafiei materiale a locuitorilor municipiului Chiginéu (pierderea locului de munca, somaj tehnic, lipsw/insuficienta veniturilor ete.) Beneficiarii Programului sunt persoanele/familile defavorizate din ‘municipiul Chigindu, ale céror locuinfe se incdlzese cu lemne, din urmétoarele ccategortit 2) persoane fn varstl; b)_persoane cu dizabilitat; ©) gomeri inregistrai 1a agentia teritorialé. pentru ocuparea forfei de rmuned; 2) familii cu ert si mai mult copis ©) familii monoperentale; 4) familli cu tutelé asupra copiilor rémasi fini ocrotire parinteascd cu varstele de pnd la 18 ani; 8) persoane/familii ou venituri mici Se propune, ca incepéind cu 21 septembrie curent, categorie de perscane sus ‘mentionate din muniefpiul Chigindu, inclusiv suburbiile acestuia, vor depune cerere pentru avordarea ajutorului sub forma de lemne de foc Ia Directile de asistents socialé din raza teritorialé a domiciliuli lor, eu anexarea copiei actului de identitate. La necesitate, asistentiisociali din cadrul Directilor teritoriale de asisten{a socialé, vor intocmi anchete sociale de evaluare a situafici familiei. Dup§ caz, se vor examina gi alte circumstange, ce stabilese vulnerabilitatea persoanei/ familie ersoane, care completeazi si depune cererea de avordare a ajutorului sub forma de lemne de foc este titularul ajutorului, iar familia sa este beneficiarul ajutoruui Direcfile teritoriale de asistenfa social vor intocmi si prezente listele titulartor de ajutor Directiei generale asistenjS sociald si sindtate, pentru sistematizare. Directia general asistenfl sociald si stnatate va asigura aprobarea listelor Finale attulaitor de ajutor de cbtre viceprimarul de ramuri gle ve prezenta in adresa 1.M, ,Asociatia de Gospoditire a Spatilor Verzi” 1. M. ,Asociagia de Gospodatire a Spatilor Vera, va elibera cu ttlu gratuit, fn limita stocului disponibil, a unui volum:de lemne de foc de maxim 3m? perifamilie, in baza listelor prezentate de cétre Directia generalé asistentl social gi sandtate. fntreprinderea va fntocmi/aproba graficele de repartizare a lemnelor gi le va prezenta Preturilor de sector, cu snexarea lstelor beneficarilor pe fiecare sector. Lunar, 1. M. ,Asociajia de Gospodiire a Spatillor Verzi” va prezenta Directiei generale asistentd sociald si siindtate, listele beneficiarilor, care au primit ajutonel sub forma de lemne gi cantitates acordat8. De asemenea, intreprinderea va informa siptiménel gi lunar Primarul General si Viceprimarul de ramurd despre numaral beneficiarilor de ajutor, stocul de lemne utiliza, suma gi stocul de lemne ramas disponibil. Preturile de sector vor asigura transportarea, cu ttha gratuit a lemnelor de foe a domiciliul beneficianilor, atét din oragul Chisindu, oft si din suburbii, prin identificarea si conlucrarea eu agenfileconomici din teritoriul administrat SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI ADRIAN TALMACT GLP