Sunteți pe pagina 1din 3

I.P.

Gimnaziul Todirești

Profesor: Bulubica Diana

Data:_____________
Clasa: a V-a „A”
Subiectul: Verbele predicative și nepredicative. Verbele auxiliare
Unitatea de învățare (capitolul/modulul): Unitatea IV. Narațiunea
Timp: 45 minute
Competența: 9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.
Subcompetențe: 9.1. Identificarea fenomenelor şi a unităţilor lingvistice studiate în context.
Obiective operaționale:
O.1 – Să distingă verbele auxiliare de cele de bază;
O.2- Să utilizeze corect, oral și în scris, sensurile verbului a fi;
O.3 – Să distingă predicatul verbal de cel nominal;
O.4- Să argumenteze importanța studierii verbelor auxiliare și modul în care se raportează la viața
cotidiană.
Tipul lecției: de formare a capacităților de dobîndire a cunoștințelor;
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, argumentarea, problematizarea, descoperirea,
analiza, comparația, exercițiul, Ciorchine.
Tehnici de lucru: frontal, perechi, în grup.
Mijloace de lucru: manual, caiet, fișe, imagini, planșe, tabla, foi A4, calculator, proiector.

Eapele Ob. Timp Demersul didactic Tehnici/


lecției metode
Evocare Organizarea clasei. Asigurarea climatului afectiv al lecției.
1 min Salutul. Activitate
frontală
3 min Se realizează actualizarea cunoștințelor asimilate la lecțiile
anterioare printr-un Ciorchine cu elemente lipsă. (Anexa 1) Ciorchine

3 min Din start elevii sunt grupați în trei grupuri. Fiecare grup Activitate în
primește câte două propoziții pe care trebuie să le grup
completeze cu verbele lipsă, astfel încât să satisfacă cerința
(Anexa 2): Analiza
I grup – perfect compus / condițional prezent; Observația
II grup – viitor; Descoperirea
IIIgrup – conjunctiv perfect/ condițional perfect
Elevii vor formula o concluzie (unele forme temporale ale Explicația
verbului și unele moduri „apelează” în construcția lor la
niște verbe ajutătoare-auxiliare, în caz contrar, ele își pierd
sensul comunicativ) (Anexa 3)

1 min Anunț subiectul și obiectivele lecției.

Realizarea 2 min Exercițiul 14, pag. 94 (modul condițional s-a format cu Activitate
sensului ajutorul verbului a avea (aș) și a verbului a fi ); individuală
Exercițiul
Auxiliarele nu au sens de sine stătător când se află în
componența unor moduri și timpuri!!!
O1 GPP
3 min Elevii vor analiza două perechi de propoziții (Anexa 4) și Comparația
vor descoperi că auxiliarele pot fi și predicative. Demonstrația
2 min Sarcină: Alcătuiți alte perechi de propoziții în care verbele Exercițiul
a vrea și a avea să fie, pe rând, o dată auxiliare și o dată Activitate
predicative. individuală
A fi
Analizează propozițiile: Activitate
3 min 1.Aș fi înțeles, dacă aș fi citit. frontală
2. Pe bancă sunt rechizitele mele doar.
O2 Analiza
Ce fel de verb este a fi în aceste texte, predicativ / Observația
nepredicativ? Descoperirea
În componența căror moduri verbul a fi este auxiliar?
Explicația
2 min Verbul a fi este predicativ când are sensul de a se afla, a
exista, a merge, a călători, a se întâmpla etc. și atunci când
este determinat de un complement care răspunde la
întrebările unde? când? Exercițiul
GPP
5 min Exercițiul 20, pag.95 Descoperirea
Exercițiul 21, pag.95
Verbul a fi - copulativ Conversația
Amintesc elevilor ca un predicat , de regulă este
exprimat printr-un verb predicativ la un mod personal, Explicația
acest tip de predicat il numim verbal.
10 min
Ex.22, pag.95-96, identifică predicatele din text. Exercițiul

Explic elevilor că mai există un tip de predicat care este


alcătuit din verbul a fi nepredicativ+o altă parte de
vorbire(substantiv, adjectiv). Acesta se va numi
nominal. Predicatul nominal răspunde la întrebările: Explicația
-cum este subiectul?
O3 - cine este subiectul? Conversația
- ce este subiectul? euristică
- ce se spune despre subiect?
V.c. a fi + N.P. expr.prin adj.
Munții sunt b o g a ț i. Cum sunt munții?
V.P.
Cărbunii sunt sub pietre. Sunt = există, se află, deci
predicativ. Unde sunt cărbunii?
2 min Alcătuiți enunțuri în care verbul a fi îndeplinească pe rând Exercițiul
rolul de verb predicativ, verb auxiliar, verb copulativ.
Reflecție Grupurile primesc câte o fișă de lucru care conține 8
O1 5 min propoziții. (Anexa 5) Activitate în
grup
I. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate
(verbe predicative sau nepredicative – auxiliare):

1. Părinţii vor fi acasă.


2. Părinţii vor fi înţelegători.
O2 3. Părinţii ar fi înţeles dacă le-aş fi explicat.
4. Părinții sunt la serviciu.
O3 5. Eu am o carte interesantă. Exercițiul
6. Eu am cumpărat o carte interesantă. Activitate în
grup
7. Ei vor să câştige meciul. +frontală
8. Ei vor câştiga meciul.

II*. Clasificați verbele a vrea, a avea și a fi din textul de mai


jos în predicative, nepredicative auxiliare și copulative.
(Anexa 6)
Suntem în clasă. Privind pe geam, observăm că iarna a
sosit cu sfială pe meleagurile noastre. A adus cu ea doar
frigul și zilele mohorîte, uitând de zăpadă. Oare când vor
poposi și fulgii? Noi, copiii, suntem nerăbdători să plecăm Activitate în
la săniuș. grup
Acest anotimp are un farmec deosebit, dar adevărata
lui magie va începe odată cu sărbătorile de iarnă.

Problematizare: Credeți că este necesară studierea verbelor


O4 2 min auxiliare, dar și a celorlalte moduri și timpuri verbale?
Justificați-vă răspunsul cu cel puțin 2 argumente. Fiecare
grup își va înscrie răspunsurile cu carioca pe o coală de Problematiza
hârtie, pe care o vor afișa la tablă. re
(1. Pentru a ne exprima corect din punct de vedere
gramatical; Pentru a ne ușura procesul de învățare a
unei limbi străine; .)

1 min Temă pentru acasă: Ex.23, pag.96

*
Pentru portofoliu: Construiți câte două propoziții pentru
Extindere fiecare verb auxiliar, în care acesta să îndeplinescă pe rând
rolul de verb predicativ și verb nepredicativ auxiliar /
copulativ.