Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE INSCRIERE IN PROGRAMUL „PROFESOR IN ONLINE”

Nr: 493

Stimate domnule Presedinte,

Subsemnatul(a), Vedeș Adina, domiciliat in ………………………………………………………………………….., avand CNP


2741220170348, telefon ………………………, adresa de e-mail ada_vedes@yahoo.com, cadru didactic
la ................................................................................................................. (denumirea unitatii de
invatamant, adresa, localitatea, judet/sector), incadrat(a) pe functia didactica 1 de
................................................................................, avand specializarea 2
……………………………………………………………………………….., va rog a-mi aproba inscrierea mea la programul
de formare continua „Profesor in Online”, acreditat prin O.M.E.C. nr. 4925/2020, derulat de Federatia
Sindicatelor Libere din Invatamant, ca furnizor de program de formare continua acreditat, in format
online, de tip sincron audio-video (webinar), prin intermediul platformelor de e-learning.

Prin prezenta cerere de inscriere, imi exprim acordul pentru participarea la activitatile organizate in
format online, de tip sincron audio-video (webinar).

Cunoscand prevederile Noului Cod Penal referitoare la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere
faptul ca am acces la internet si la mijloace electronice necesare parcurgerii programului de formare
mai sus mentionat in regim online, de tip sincron audio-video (webinar).

Data: Semnatura:
04.09.2020

1 Conform functiilor didactice prevazute in Legea Educatiei Nationale


2 Specializarea inscrisa pe diploma de licenta/absolvire care permite ocuparea functiei didactice mentionate