Sunteți pe pagina 1din 17

[[ ECHIPAMENTE

ECHIPAMENTE DE
DE COMPENSARE
COMPENSARE ALE
ALE
REACTIVE ]]
PUTERII REACTIVE
PUTERII
CUPRINS

1. PRINCIPII DE TARIFARE ALE ENERGIEI REACTIVE 2

2. METODE DE DETERMINARE ALE CERERII DE PUTERE REACTIVÃ 3

2.1. DETERMINAREA CERERII DE PUTERE REACTIVÃ PRIN METODA CONTORIZÃRII 3

2.2. DETERMINAREA PRIN CALCUL A CERERII DE PUTERE REACTIVÃ 3

3. PREZENÞA ARMONICILOR SUPERIOARE ÎN REÞEA 4

3.1. ANALIZA ARMONICILOR SUPERIOARE 4

4. ALEGEREA TIPULUI ECHIPAMENTULUI DE COMPENSARE 5

4.1. COMPENSAREA ÎN GOL A TRANSFORMATOARELOR ªI COMPENSAREA INDIVIDUALÃ A

MOTOARELOR ELECTRICE 5

4.2. ECHIPEMENT DE COMPENSARE CU CEAS PROGRAMABIL 6

4.3. ALEGEREA TIPULUI ECHIPAMENTULUI DE COMPENSARE GLOBALÃ 6

5. ELEMENTELE COMPONENTE ALE ECHIPAMENTELOR DE COMPENSARE 7

5.1. BATERII DE CONDENSATOARE 7

5.2. CONTACTOARE 8

5.3. BOBINE DE AMORTIZARE 9

5.4. REGULATORUL COS FI 9

6. COMPENSAREA VARIAÞIILOR RAPIDE ALE CONSUMULUI DE PUTERE REACTIVÃ 10

7. INSTALAREA ECHIPAMENTELOR DE COMPENSARE 11

8. PROTECÞIA LA SUPRAÎNCÃLZIRE A ECHIPAMENTELOR DE COMPENSARE 11

9. ECHIPAMENTE DE COMPENSARE ÎN CUTII APLICATE (15-100KVAR) 12

10. ECHIPAMENTE DE COMPENSARE ÎN DULAPURI (100-400KVAR) 13

11. ECHIPAMENTE DE COMPENSARE CU AMORTIZARE ÎN DULAPURI 100-200KVAR 15

1
Înapoi Înainte
1. Principii de tarifare ale energiei reactive
Consumul de putere reactivã în cadrul sistemului energetic se datoreºte receptoarelor electrice ºi pierderilor în
linii. Receptoarele care consumã putere reactivã sunt:
(I) motoarele asincrone,
(II) transformatoarele,
(III) cuptoarele cu inducþie ºi cele cu arc,
(IV) lãmpile cu descãrcãri în gaze ºi vapori metalici.

Consumul de putere reacticã al motoarelor asincrone se datoreºte factorului de putere nominal redus ºi
funcþionãrii la sarcini diferite de cele nominale.
Consumul de putere reactivã are efecte negative atât asupra procesului de producere a energiei electrice, cât
ºi al transportului, distribuþiei ºi utlizãrii energiei electrice, prin:
• creºterea pierderilor de putere ºi energie activã, la producerea ºi transportul energiei electrice;
• creºterea pierderilor de tensiune la transport;
• reducerea posibilitãþilor de încãrcare cu putere activã a instalaþiilor;
• necesitatea supradimensionãrii instalaþiilor electrice însoþitã de mãrirea cheltuielilor de investiþii;
• creºterea curentului permanent de scurtcircuit;
• valoarea ridicatã a cheltuielilor anuale. Preþul energiei reactive în cazul funcþionãrii la un factor de pu-
tere mai redus decât 0,92 este indicat în tabelul de mai jos.

Nivel de tensiune al Energie activã (monom Energie reactivã


pct.de delimitare simplu) lei/kWh lei / kVArh
ÎT 587 59
MT 712 71
JT 871 87

Notã:Tarifele de mai sus sunt cele în vigoare în noiembrie 1999.

Energia reactivã consumatã / livratã se tarifeazã conform urmãtoarelor reguli:

(I) Energia reactivã absorbitã de consumatori la un cos fi cuprins în intervalul (1 … 0,92) nu se plãteºte;
(II) Energia reactivã absorbitã de consumatori la un cos fi cuprins în intervalul (0,65 … 0,92) se plãteºte
conform tarifelor în vigoare;
(III) Energia reactivã absorbitã de consumatori la un cos fi < 0,65 se plãteºte cu tarif triplu.

Formula de calcul a energiei reactive ce urmeazã sã fie facturatã la un consumator este urmãtoarea:

ERfacturat = ER - Ea* 0,42

unde: ER = energia reactivã mãsuratã de contorul reactiv montat la consumator;


Ea = energia activã mãsuratã de contorul activ la consumator;
0,42 = tg ( arccos 0,92).

Notã: Se scuteºte de platã cantitatea de energie reactivã consumatã la cos fi cuprins în intervalul
(0,92 … 1), corespunzãtoare energiei active mãsurate de contorul activ.

(IV) În cazul în care consumatorul livreazã energie reactivã în reþeaua de alimentare, fãrã solicitarea dis-
pecerului, aceasta se transformã cantitativ în energie activã, care se tarifeazã cu tarif de energie
activã, monom simplu, conform relaþiei:

Ea = Erlivrat * 0,1 (KWh)

2
Înapoi Înainte
2. Metode de determinare ale cererii de putere reactivã
2.1. Determinarea cererii de putere reactivã prin metoda contorizãrii
Pentru determinarea cererii de putere reactivã a unui consumator aflat deja în funcþiune, se vor efectua, în
condiþii tipice de exploatare, mãsurãtori în sarcinã pe o perioadã de 2-5 zile. În acelaºi timp, se va face ºi o ana-
lizã a armonicilor superioare din reþea, în aceleaºi condiþii. Mãsurãtorile se vor efectua cu contoare de mãsurã
trifazate, care se vor conecta în mod direct pe bare sau porþiuni de cablu aferente. Valoarea perioadei de eºan-
tionare se va alege în intervalu: 1min … 15min. La mãsurãtorile efectuate în sarcinã, echipamentul de compen-
sare globalã, dacã existã, trebuie decuplat în vederea determinãrii cererii totale de putere reactivã.
În sarcinã se vor mãsura urmãtorii parametrii electrici:
• puterea totalã activã;
• puterea activã pe fazele L1, L2, L3;
• puterea reactivã totalã;
• valoare cosfi mediu;
• consum total de putere activã;
• consum total de putere reactivã;
• tensiunile de fazã U1, U2, U3;
• curenþii de fazã I1, I2, I3;
• frecvenþa reþelei.
Notã: Dacã suntem solicitaþi, pe baza unei comenzi ferme, putem sã determinãm cererea de putere
reactivã în instalaþia Dvs.
Pe baza mãsurãtorilor efectuate, puterea echipamentului de compensare se va dimensiona la valoarea maximã a put-
erii reactive cerute, mãritã cu 10%. Puterea unei trepte de condensatoare va fi 1/6 ... 1/10 din puterea totalã reactivã.
2.2. Determinarea prin calcul a cererii de putere reactivã
În etapa de proiectare, dimensionarea echipamentelor de compensare se va face cu ajutorul parametrilor electri-
ci de calcul ai consumatorilor, putera consumatã, cos fi, coeficient de simultaneitate, în baza tabelului de mai jos.
Tabel de lucru pentru calculul puterii reactive necesare îmbunãtãþirii factorului de putere a unui sistem
Q=putere reactivã Se va înmulþi val. puterii active totale, în KW, cu coeficientul aferent
P=putere activã pentru obþinerea val.puterii reactive necesare, în KVAr
cos fi de
Cos fi prescris
Q/P=tg fi calcul
0,85 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00
3,18 0,30 2,56 2,70 2,75 2,82 2,89 2,98 3,18
2,68 0,35 2,06 2,19 2,25 2,31 2,38 2,47 2,68
2,29 0,40 1,67 1,81 1,87 1,92 2,00 2,09 2,29
1,92 0,45 1,36 1,50 1,56 1,63 1,70 1,78 1,98
1,73 0,50 1,11 1,25 1,31 1,37 1,44 1,53 1,73
1,52 0,55 0,90 1,03 1,09 1,16 1,23 1,32 1,52
1,33 0,60 0,71 0,85 0,91 0,97 1,04 1,13 1,33
1,17 0,65 0,55 0,68 0,74 0,81 0,88 0,97 1,17
1,02 0,70 0,40 0,54 0,59 0,66 0,73 0,82 1,02
0,99 0,71 0,37 0,51 0,57 0,63 0,70 0,79 0,99
0,96 0,72 0,34 0,48 0,54 0,60 0,67 0,76 0,96
0,94 0,73 0,32 0,45 0,51 0,57 0,64 0,73 0,94
0,91 0,74 0,29 0,42 0,48 0,55 0,62 0,71 0,91
0,88 0,75 0,26 0,40 0,46 0,52 0,59 0,68 0,88
0,86 0,76 0,24 0,37 0,43 0,49 0,56 0,65 0,86
0,83 0,77 0,21 0,34 0,40 0,47 0,54 0,63 0,83
0,80 0,78 0,18 0,32 0,38 0,44 0,51 0,60 0,80
0,78 0,79 0,16 0,29 0,35 0,41 0,48 0,57 0,78
0,75 0,80 0,13 0,27 0,32 0,39 0,46 0,55 0,75
0,72 0,81 0,10 0,24 0,30 0,36 0,43 0,52 0,72
0,70 0,82 0,08 0,21 0,27 0,33 0,41 0,49 0,70
0,67 0,83 0,05 0,19 0,25 0,31 0,38 0,47 0,67
0,65 0,84 0,03 0,16 0,22 0,28 0,35 0,44 0,65
0,62 0,85 - 0,14 0,19 0,26 0,33 0,42 0,62
0,59 0,86 - 0,11 0,17 0,23 0,30 0,39 0,59
0,57 0,87 - 0,08 0,14 0,20 0,27 0,36 0,57
0,54 0,88 - 0,06 0,11 0,17 0,25 0,34 0,54
0,51 0,89 - 0,03 0,09 0,15 0,22 0,31 0,51
0,48 0,90 - - 0,06 0,12 0,19 0,28 0,48
0,46 0,91 - - 0,03 0,09 0,16 0,25 0,46
0,43 0,92 - - - 0,06 0,13 0,20 0,43
0,40 0,93 - - - 0,03 0,10 0,19 0,40
0,36 0,94 - - - - 0,07 0,16 0,36

3
Înapoi Înainte
3. Prezenþa armonicilor superioare în reþea
Sarcinile neliniare dintr-o reþea de energie electricã genereazã armonici superioare de curent (armonicile supe-
rioare sunt armonici de bazã multiplicate cu numere întregi). Un echipament realizat cu componente electronice
de putere sau cuptorul cu arc electric sunt exemple tipice de sarcini neliniare. Armonicile superioare de curent
parcurg reþeaua electricã în ansamblu (de la JT la ÎT) ºi, în funcþie de impedanþele reþelei, dau naºtere la armoni-
ci de tensiune.
Efectele armonicilor sunt urmãtoarele:
• supraîncãlzirea condensatoarelor, deteriorarea dielectricului, pierderi mai ridicate;
• cuplu necontrolabil la maºini electrice, pierderi mãrite;
• putere disipatã însemnatã în reþeaua de distribuþie;
• scade durata de viaþã a izolaþiei;
• pierderi de putere pe transformatoare;
• funcþionarea accidentalã a protecþiei diferenþiale;
• funcþionarea aparatelor la parametrii critici;
• scãderea calitãþii transmiterii de date pe cablurile de telecomunicaþii;
• contoarele de energie mãsoare eronat (mai mult);
• scade puterea surselor neîntreruptibile.
În corelaþie cu filtrarea armonicilor, standardul EN 50160 prevede urmãtoarele:
În condiþii normale de uzinã, în decursul unei sãptãmâni, 95% din valorile efective medii, contorizate pe o
perioadã de 10 minute, ale fiecãrei armonici superioare de tensiune nu pot depãºi valorile din tabelul de
mai jos:

Nr.ordine armonici Val.relativã armonicii de tensiune (%)


3 5
5 6
7 5
9 1,5
11 3,5
13 3
15 0,5
17 2
19 1,5
23 1,5
25 1,5

Tendinþa privind îndeplinirea normelor ºi prevenirea pagubelor datorate prezenþei armonicilor de tensiune, justi-
ficã utilizarea echipamentelor de compensare amortizate.

3.1. Analiza armonicilor superioare


În vederea analizei arminicilor superioare mãsurãtorile se vor efectua în perioada atingerii sarcinii maxime, în
punctele principale de alimentare. Aparatul de mãsurã trebuie sã asigure mãsurarea armonicilor de curent ºi de
tensiune pânã la ordinul al 25-lea. În decursul efectuãrii mãsurãtorilor se vor lua câte 5 eºantioane de curent ºi
tensiune cu echipamentul de compensare cuplat respectiv decuplat. La nevoie se vor întocmi tabele statistice
cu frecvenþa de apariþie a armonicilor.
Notã: Dacã suntem solicitaþi, pe baza unei comenzi ferme, putem sã efectuãm mãsurãtorile aferente analizei de
armonici superioare în instalaþia Dvs.

Buletinul de mãsurãtori va cuprinde:


• eºantioanele de armonici, tabele statistice, parametrii reþelei în sarcinã;
• valorile medii ale armonicilor;
• factorii de distorsiune cu ºi fãrã compensare;
• curenþii de suprasarcinã ale condensatoarelor cauzate de armonici;
• variaþiile de curent din reþea datorate armonicilor;
• factorul de amplificare calculat;
• constatãri privind provenienþa ºi originea armonicilor;
• curba de rezonanþã aferentã condiþiilor de uzinã;
• dacã, dintr-un motiv oarecare, starea reþelei, în momentul mãsurãtorilor, nu poate fi consideratã ca
fiind tipicã (ex. sarcina nu a fost maximã, reþeaua a fost sub sau supracompensatã, urmeazã sã fie
schimbat transformatorul), atunci buletinul de mãsurãtoei trebuie sã cuprindã ºi aprecieri relative la
conþinutul tipic de armonici respectiv curbe tipice de rezonanþã.

4
Înapoi Înainte
4. Alegerea tipului echipamentului de compensare
4.1. Compensarea în gol a transformatoarelor ºi compensarea individualã a
motoarelor electrice

Dimensionarea compensãrii transformatoarelor la mersul în gol se va realiza conform prescripþiilor fabricantului


pe baza urmãtorului tabel.

Puterea reactivã, în KVAr, pentru compensarea în gol a transformatoarelor


Puterea transformatorului Tensiunea primarã
în kVA 6 - 15 kV 16 - 30 kV
50 5 5
63 5 5
100 7,5 10
160 10 12,5
200 12,5 15
250 15 17,5
315 17,5 20
400 20 25
500 22,5 27,5
630 25 35
800 30 40
1000 40 50
1250 55 65
1600 70 85
2000 85 100

Compensarea individualã a motoarelor electrice este justificatã numai în cazul în care durata de funcþionare
zilnicã depãºeºte 5h. La dimensionare ne vom folosi de datele electrice ale motorului: puterea ºi cosfi. Pentru
prevenirea fenomenului de autoexcitaþie al motorului, se va compensa doar 90% din cererea de putere reactivã.
Datoritã prezenþei condensatoarelor în circuit rezultã un curent de trecere mai mic prin întreruptorul principal ºi
declanºatorul termic, ºi astfel, cel din urmã, se va regla la o valoare mai micã. Rezultã:

QC=((P/cos fi)2-P2)1/2 *0.9

Puterea reactivã în KVAr pentru compensarea motoarelor electrice trifazate asincrone


Tipul motorului
Putere nominalã motor Cu 2 poli Cu 4 poli Cu 6 poli
3000 rot/min 1500 rot/min 1000 rot/min
Fãrã În sarcinã Fãrã În sarcinã Fãrã În sarcinã
CP kW sarcinã sarcinã sarcinã
1 0,74 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8
2 1,50 0,8 1,0 1,0 1,2 1,1 1,4
3 2,20 1,1 1,4 1,2 1,5 1,4 1,8
5 3,70 1,7 2,2 1,9 2,5 2,1 2,8
7 5,20 2,3 3,0 2,5 3,4 2,8 3,7
10 7,40 3 4,4 3,6 4,8 1,14,1 5,4
15 11 4 6,5 5,5 7,2 6 8
30 22 10 12,5 11 13,5 12 15
50 37 17,5 24 20 27 22 30
100 74 28 45 32 49 37 54
150 110 40 64 46 70 52 76
200 150 50 81 58 89 65 95
250 180 60 98 72 105 82 115
350 257 70 113 80 130 90 146

La cerere putem livra echipamente de compensare speciale atât pentru transformatoare cât ºi pentru motoare
electrice.

5
Înapoi Înainte
4.2. Echipement de compensare cu ceas programabil
În condiþiile în care, cererea de putere reactivã este mai micã de 30-40 KVAr, se justificã utilizarea de echipa-
mente de compensare comandate printr-un ceas programabil, cuplarea la reþea a echipamentului având loc
numai în timpul zilei. La cerere putem livra ºi acest tip de echipament.

4.3. Alegerea tipului echipamentului de compensare globalã


Din punct de vedere constructiv ºi funcþional, echipamentele de compensare ale puterii reactive se împart în
douã categorii:

a). echipamente de compensare uzuale sau fãrã amortizare, fãrã bobine de amortizare
b). echipamente de compensare cu amortizare, cu bobine de amortizare legate în serie cu bateriile de
condensatoare.

Compensatoare cu amortizare

Catacteristici tehnice:
Echipamentele de compensare cu amortizare diferã de cele uzuale printr-o bobinã de amortizare, care este
legatã în serie cu treptele de condensatoare. În funcþie de inductanþa bobinei, din considerente generale, se
admite utilizarea a trei valori uzuale pentru factorul de amortizare:
(I) 5.67%, la 210Hz;
(II) 7%, la 189Hz;
(III) 14%, la 134Hz).

În baza datelor de mai sus rezultã valorile frecvenþei de rezonanþã a circuitelor serie. Valoarea inductanþei
bobinei se alege astfel, încât compensatorul cu amortizare sã aibã caracter capacitiv pentru frecvenþa funda-
mentalã, iar la frecvenþe superioare sã aibã caracter inductiv. Compensatoarele uzuale fãrã amortizare au car-
acter capacitiv pentru oricare dintre valorile frecvenþei uzuale, astfel reactanþa capacitivã cu cea inductivã a
transformatorului formeazã un circuit de rezonanþã LC, în serie faþã de circuitul exterior, ºi un circuit LC paralel
vãzut dinspre circuitul interior. Prin urmare, apare un fenomen de rezonanþã care duce atât la distorsionarea
undei de tensiune din circuitul exterior, cât ºi la distorsionarea semnalului de curent din circuitul interior. Distor-
siunea este amplificatã, dacã conþinutul de armonici creºte. În cazul compensatoarelor cu amortizare acest
fenomen nu mai are loc. Frecvenþa de de tãiere a circuitelor de amortizare se va alege mai micã decât valoarea
frecvenþei armonicii de ordin cel mai mic prezentã în reþeaua respectivã. Astfel, nici o armonicã nu se va putea
amplifica, se va evita posibilitatea supraîncãrcãrii echipamentului de comandã centralizatã (dacã este prezent).

Efecte posibile ale compensatorului cu amortizare asupra reþelei electrice

La frecvenþa de 50 Hz, compensatorul cu amortizare are caracter capacitiv, deci îndeplineºte pe deplin funcþia
de îmbunãtãþire a factorului de putere. La frecvenþe superioare celei de rezonanþã, nu mai are loc amplificarea
armonicilor superioare, compensatorul având un caracter inductiv în acest domeniu de frecvenþe. Compen-
satorul poate realiza, în funcþie de valoarea frecvenþei, o filtrare de 20-60% a semnalelor. Gradul filtrãrii depinde
de numãrul compensatoarelor cu amortizare funcþionale în sistem, rezultând astfel o impedanþã invers pro-
porþionalã cu numãrul acestora. Astfel, curenþii de armonici în sarcinã, pe impedanþa rezultatã mai micã, vor gen-
era distorsiuni mai mici de tensiune.

Se vor utiliza compensatoare cu amortizare, dacã cel puþin una din condiþiile mai jos enumerate este sa-
tisfãcutã:

• armonicile de tensiune mãsurate sunt mai mari decât valorile standardizate;


• puterea reactivã cerutã este mai mare decât 40% din valoarea puterii nominale a transformatorului.
În acest caz, frecvenþa de rezonanþã proprie a circuitului format din reactanþa inductivã a transfor-
matorului ºi din cea capacitivã a condensatoarelor este apropiatã de frecvenþa armonicilor de ordinul
7 ºi 8, ceea ce implicã amplificarea substanþialã a armonicilor de ordinul 5, 7 ºi 11 (acestea fiind
prezente în reþea în cea mai mare parte a cazurilor);
• curenþii de armonici din condensator depãºesc 10% din valoarea curentului nominal a conden-
satoarelor, care se obþine din urmãtoarea expresie :

Ireal /Inominal = (U502+ (3U150)2 + (5U250)2 + (7U350)2 + ... )1/2 / U50

În cazuri limitã, luarea unei decizii corecte privind alegerea tipului compensatorului este foarte dificilã. O soluþie
posibilã ar prezenta utilizarea condensatoarelor cu nivel ridicat de tensiune (440V, 480V). Trebuie menþionat fap-
tul cã, prin aceasta durata de viaþã a condensatoarelor este mãritã dar, prin prezenþa în reþea a armonicilor supe-
rioare, efectele dãunãtoare ale acestora se vor menþine în continuare. Datoritã extinderii utilizãrii de componente
electronice de putere în reþelele de energie electricã, gradul de poluare ale acestora cu armonici devine tot mai
mare. Astfel, se recomandã instalarea de compensatoare cu amortizare ºi în cazurile limitã.

6
Înapoi Înainte
5. Elementele componente ale echipamentelor de compensare
5.1. Baterii de condensatoare

Pe baza experienþelor acumulate în domeniul utilizãrii de echipamente de compensare precum ºi rãspunzând


solicitãrilor pieþii, paleta echipamentelor de compensare a fost suplimentatã cu o variantã constructivã nouã ºi
mai puþin costisitoare. Astfel, pe lângã echipamentele de compensare tradiþionale cu baterii de condensatoare
impregnate în ulei de tip MPP, care rãspund celor mai înalte exigenþe, existã posibilitatea construcþiei de
echipamente de compensare cu baterii de condensatoare de tip MKP "uscate". Costul unui astfel de echipa-
ment cu baterie de tip "uscat" este inferior celui cu baterii impregnate în ulei.
Caracteristicile constructive ale bateriilor de condensatoare de tip MPP:

• electrozi speciali de hârtie placate cu metal pe ambele pãrþi, dielectric din polypropylen impregnat
în vid cu uleiuri minerale nepoluante;
• rezistenþã mãritã la supracurenþi ºi la fenomenele tranzitorii din timpul conectãrii;
• duratã de viaþã ridicatã, siguranþã în funcþionare mãritã;
• pierderi mici, temperaturi de funcþionare ridicate;
• capacitate de autoreparare foarte bunã.

Bateriile de condensatoare de tip MPP se vor utiliza în acele sisteme de alimentare care se caracterizeazã
prin frecvenþã de comutaþie ridicatã, supratensiuni de comutaþie mari (cu bobinã de amortizare) ºi prin
prezenþa masivã a armonicilor superioare.
Bateriile de condensatoare de tip MPP sunt utilizabile ºi ca baterii de filtre în echipamentele de compensare cu
amortizare.

Date tehnice:

Fabricant: ELECTRONICON GmbH


Putere nominalã 5 kVAr
Varianta constructivã: trifazatã. conexiune glisantã
Tensiune nominalã 400 V 440 V
Supratensiuni admisibile: permanent: 420V 450V
8h/zi 440V 480V
30min/zi: 460V 510V
5minx200 480V 530V
1minx200: 520V 570V
valoare:vârf 1200V 1300V
Frecvenþa nominalã 50/60Hz
Toleranþa capacitãþii -5.. +15%, ±5%
Clasa temperaturii de funcþionare: -40°C/D
Temperatura max.admisibilã pe suprafaþã: 70°C
Curent maxim admsibil 1.8 x IR
Pirderi pe dielectric: < 0.2 W/kVAr
Pierderi pe condensatoare: 0.3 W/kVAr
Durata de viaþã: >130 000h, frecvenþã de defectare.= 3%
Tensiunea de încercare pe borne : 800V AC / 2sec
Tensiunea de încercare pe carcasã: 3000V AC / 10sec
Dimensiuni de gabarit: ∅ 75 x 176 mm
Standarde : IEC 831-1,2, VDE 0560-41, CSA C22.2 190-M1985, UL 810

Caracteristicile constructive ale bateriilor de condensatoare de tip MKP:


• electrozi "uscaþi" formaþi din douã role de folie de polypropylenã metalizatã cu izolaþie de rãºini vis-
cozã;
• dimensiuni de gabarit mici, greutate micã;
• rezistenþã mãritã la efectele de comutaþii frecvente.

7
Înapoi Înainte
În cele mai multe cazuri, bateriile de condensatoare de tip MKP sunt satisfãcãtoare, mai ales în echipamentele
de compensare fãrã amortizare, în sisteme cu armonici reduse.
Capacitatea mãritã de autoreparare ºi existenþa fuzibilului în interior sunt caracteristici comune celor douã
tipuri de condensatoare.
Dimensiunile de gabarit, modurile de testare ºi parametriile tehnici sunt conform normelor VDE 0560 capitolul
41 ºi IEC 831-1, IEC 831-2.

Tabel comparativ pentru bateriile de condensatoare de tip MPP ºi MKP

Date tehnice MPP MKP


Tensiune nominalã 400V, 415V, 440V, 525V 230V, 400V, 415V, 44öV,
580V, 600V, 690V 480V, 525V
Frecvenþa nominalã 50/60Hz 50/60Hz
Toleranþa capacitãþii ±5% ±5%
Clasa temperaturii de funcþionare: <20kVAr D <15kVAr D
>20kVAr C >15kVAr C
Gama temperaturii de funcþionare -40°C - D <20kVAr -15°C - D <15kVAr
-40°C - C >20kVAr -15°C - C >15kVAr
Temperatura max.admisibilã pe suprafaþã: 70°C 60°C
Curent maxim admsibil 1.8 x IR 1.3 x IR
Pierderi pe dielectric: < 0.2 W/kVAr < 0.2 W/kVAr
Pierderi pe condensatoare: 0.3 W/kVAr 0.3 …0,4W/kVAr
Durata de viaþã: >130 000h 100 000h

5.2. Contactoare

Contactoarele din seria K2 - K02, din programul nostru, au fost elaborate în mod special pentru conectarea
bateriilor de condensatoare de JT. Prin rezistenþele montate în paralel în amontele contactelor principale, s-a
reuºit limitarea valorilor de vârf ale curenþilor de conectare, totodatã ele eliminã pericolul sudãrii contactelor.
Douã contacte NÎ oferã posibilitatea conectãrii rezistenþelor de descãrcare rapidã.

Date tehnice:

Tip Bateria de condensatoare Secþiune Timp de conectare (ms):


conectabilã la 400V conectabilã conectare; deconectare;
(kVAr) (mm2) arc
K2-23K02 20 1.5-6 + 1.5-4 10-25; 8-15; 10-15
K2-30K02 25 1.5-6 + 1.5-4 10-25; 8-15; 10-15
K2-45K02 33,3 4-25 10-28; 8-15; 10-15
K2-60K02 50 4-25 10-28; 8-15; 10-20
Standarde IEC 947-4-1, IEC 947-5-1, VDE0660, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1

8
Înapoi Înainte
5.3. Bobine de amortizare

Bobinele de amortizare trifazice, cu înfãºurãri din Cu, impregnate ºi uscate în vid, de fabricaþie Electronicon
GmbH, se caracterizeazã prin pierderi mici, duratã de viaþã ºi toleranþã mare la supratensiuni. Dacã temperatura
de funcþionare creºte peste 120 grade, bobina de amortizare este decuplatã automat prin intermediul unui ter-
mostat.

Date tehnice:

Puterea treptei de cond.amort.: 25 sau 50 kVAr


Tensiune nominalã UR: 400 V
Frecvenþa: 50 Hz
Factor de amortizare: 5.67/7/14%
Variantã constructivã: Cu miez, douã fante de aerisire, impregnat în vid
Grad de protecþie: IP 00
Clasa de izolaþie: T 40 E
Conectare: Cleme de ºir sau bare
Tensiune de încercare izolaþie: 3 kV
Toleranþa inductanþei: 3%
Încercare la armonica de bazã: I1=1.06 IR
Tensiune maximã pt. armonici: U3=0.5% UR
U5=5.0% UR
U7=5.0% UR
Curent termic admisibil: Ith= 1.05 Irms, Ith= 1.168 IR
Curent magnetic adm.: Ilin= 1.2 (I1 + I5 + I7), Ilin= 1.8 IR
Standarde: VDE 2550/0532, IEC 76

5.4. Regulatorul cos fi

Datoritã utilizãrii unui calculator monocip ºi adaptãrii unor soluþii constructive specifice regulatorul cos fi real-
izeazã mai multe funcþii:

• reglajul continuu al raportului C/K între 0,05 ºi 1,5;


• posibilitatea reglãrii cos fi prescris între 0,8 ind ... ºi 0,8 cap.;
• 32 tipuri de reglare printre care unele cu conectare circularã;
• maxim 12 trepte de condensatoare derivaþie conectabile;
• posibilitatea deconectãrii de la 1 la 12 trepte de condensatoare în oricare dintre cele 32 tipuri de
reglare;
• patru timpi de conectare distincþi: 40s, 20s, 4s, 40s/4s;
• semnalizarea stãrii de avarie;
• afiºarea continuã a sensului reglãrii: ind. sau cap.;
• afiºarea stãrii " echipament funcþional" "ON";
• afiºare continuã cos fi;

9
Înapoi Înainte
• posibilitatea conectãrii transformatoarelor de curent X/5A sau X/1A;
• conectare manualã/automatã
• dimensiuni constructive conform DIN, dimensiuni de gabarit mici ( 144x144x130mm).

Regulatorul cos fi se livreazã în trei variante:

• KRL 504 DM cu 4 trepte de condensatoare derivaþie


• KRL 5306 DM cu 6 trepte de condensatoare derivaþie
• KRL 5312 DM cu 12 trepte de condensatoare derivaþie

Accesorii opþionale:

• Semnalizarea externã a stãrii de avarie;


• Afiºarea cos fi;
• Uºã transparentã cu zãvor sau glisantã.

Date tehnice:

TIP: KRL 5
Ieºiri: 4 (KRL 504)
6 (KRL 5306)
12 (KRL 5312)
Tipuri de reglare: 32 inclusiv conectarea circularã
Nr. maxim de stãri;: 223
Semnal tensiune de mãsurã: 400 V (opþional:100 V, 220 V)
Semnal curent de mãsurã: 5 A ( 1 A)
Frecvenþa: 50 Hz
Capacitate de conectare ieºiri: 2200 VA, 220 VAC (cos fi =1)
Timp de conectare: 40s, 20s, 4s, 40s/4s cap
Sensibilitate : C/k între 0.05 ºi 1.5
cos fi prescris: de la 0.8 ind la 0.8 cap.
Timp de rãspuns la avarie: timp de reacþie10 min
Dimensiuni de gabarit: 144 x 144 x 130
Greutate: 1.2 kg
panou frontal IP 40
Grad de protecþie:
panou spate IP 00
Temperatura de transp. ºi depozitare: de la -55 °C la +60 °C
Circuit extern pt. semnalizare avarie: contacte comutat. liber de potenþial 250 VAC, 4A

6. Compensarea variaþiilor rapide ale consumului de putere reactivã


Regulatorul cos fi al echipamentelor de compensare uzuale nu permite compensarea rapidã a consumului de
putere reactivã, deoarece intervalul de timp între conectãrile succesive a douã trepte de condensatoare este
între 4-40 secunde.
Reglarea proceselor în timp real, (ex.aparat de sudurã automat cu un tact de câteva secunde), în decursul cãro-
ra se produc variaþii rapide (ºocuri) de putere reactivã, poate fi asiguratã cu compensatoare dinamice speciale.
Aceste echipamente cuprind douã unitãþi noi, neîntâlnite la cele uzuale:

• module de întreruptoare statice de putere pentru condensatoare;


• regulator cos fi rapid pentru comandã.

Întreruptoarele de putere sunt realizate cu tiristoare, care permit comutarea rapidã, succesivã a bateriilor de con-
densatoare. Acestea pot fi utilizate la ambele tipuri de compensatoare.
Regulatorul cos fi este programabil în vederea realizãrii unei adaptãri optimale la procesul tehnologic. Treptele
comutate prin întreruptoare cu tiristoare permit reducerea timpului de conectare succesivã a treptelor la 20ms.
Valori reglabile pentru timpul de conectare sunt urmãtoarele: 20ms, 80ms, 320ms ºi 640ms.

10
Înapoi Înainte
7. Instalarea echipamentelor de compensare
Pentru conectarea regulatorului cos fi, este suficientã realizarea conexiunii (2x2,5mm2) semnalului transforma-
torului de curent (putere minimã 5VA), semnalele de tensiune ale fazelor L2 ºi L3 fiind luate din echipament.
Transformatorul de curent TC trebuie conectat la faza L1.

Valoarea maximã a curentului pe cablul de alimentare se obþine prin înmulþirea cu doi a valorii puterii rective în
kVAR a echipamentului de compensare (în cazul reþelei de 400V). Secþiunea cablurilor de alimentare se va alege
conform standardului EN 14550/1. Protecþia la suprasarcinã a cablurilor se va realiza cu siguranþe lente aferente
valorii curentului maxim.

Secþiunea cablurilor de alimentare


Putere reactivã Secþiune cablu, din Cu
(kVAr) (mm2)
10 4
15 4
20 6
25 10
35 16
50 25
75 35
100 70
125 95
150 120
175 150
200 185
225 240
250 240
275 2x150
300 2x150
350 2x150
400 2x185

8. Protecþia la supraîncãlzire a echipamentelor de compensare


Durata de viaþã a componenetelor electronice ºi în special a bateriilor de condensatoare depinde în mare mãsurã
de temparatura ambiantã. Pãrerea general exprimatã de producãtorii de condensatoare, aratã cã, la o variaþie
de 7 grade a temperaturii ambiante, durata de viaþã a bateriei de condensatoare scade la jumãtate. Experienþa
practicã dovedeºte pe deplin aceastã pãrere. Încã, din etapa proiectãrii ºi alegerii soluþiei constructive trebuie
acordatã o atenþie deosebitã ventilaþiei naturale sau forþate ale acestor echipamente. Echipamentele de com-
pensare cu amortizare, iar cele tradiþionale peste 200 KVAr sunt dotate cu termostate care, la depãºirea tem-
peraturii limitã reglate, deconecteazã treptele de condensatoare.

11
Înapoi Înainte
9. Echipamente de compensare în cutii aplicate (15-100kVAr)

Putere nominalã: Putere nominalã: 15 - 100 kVAr


Tensiune nominalã: 400 V
Tensiune max. admisibilã: 1.1 Un
Distorsiune max. curent: 10 %
Frecvenþa reþelei: 50 Hz
Grad de protecþie : IP 30
Gama temperaturii de funcþionare: -20 °C... +40 °C
Condensatoare: fabricaþie Electronicon, MPP 5kVAr,
trifazat Un=400V, fãrã PCB
Rezistenþe de descãrcare: conectate în interior
Regulator cos fi: de tip KRL 504 DM , microcalculator
monocip, cu afiºare continuã cos fi
Contactoare: din seria K2
Cutie: cutie aplicatã, culoare RAL 7032, gri
Dimensiuni cutie: 600 x 350 x 650 mm
Factor de putere prescris: reglaj continuu între 0.8 capacitiv ºi
0.8 inductiv
Semnal de curent: CT .../5A sau CT .../1A
Semnal de tensiune: conectat interior
Standarde: IEC 831/1-2, CEI 33-5, VDE 560,
CEI 17/13-1, IEC 439/1-2

Putere reactivã Putere trepte de Consum de curent Cod comandã


(kVAr) condensatoare (A)
(kVAr)
15 5+5+5 21 XM 141 015
20 5+5+10 28 XM 141 020
25 5+10+10 36 XM 141 025
30 5+10+15 43 XM 141 030
35 5+10+20 50 XM 141 035
40 5+5+10+20 57 XM 141 040
45 5+10+10+20 65 XM 141 045
50 5+10+15+20 72 XM 141 050
55 5+10+20+20 79 XM 141 055
60 10+10+20+20 86 XM 141 060
70 10+10+20+20 101 XM 141 070
75 10+20+20+25 108 XM 141 075
80 10+10+20+40 115 XM 141 080
90 10+20+20+40 130 XM 141 090
100 10+20+30+40 144 XM 141 100

12
Înapoi Înainte
10. Echipamente de compensare în dulapuri (100-400kVAr)
Putere nominalã: 100 - 400 kVAr
Putere modul: max. 100 kVAr
Tensiune nominalã: 400 V
Tensiune maximã: 1.1 Un
Distorsiune max. curent: 10 %
Frecvenþa reþelei: 50 Hz
Grad de protecþie: IP 30
Gama temp. de funcþ.: -20 °C... +40 °C
Condensatoare: fabricaþie Electronicon, MPP 5kVAr trifazic,
Un=400V, fãrã PCB
Rezist. de descãrcare: conectate în interior
Regulator cos fi: de tip KRL DM, cu 6 sau 12 trepte, cu
microcalculator monocip, afiºare continuã cos fi
Contactoare: din seria K2
Dulap: culoare RAL 7032 gri
Factor de putere prescris: cu reglaj continuu între 0.8 capacitiv ºi 0.8 inductiv
Semnal de curent: CT .../5A sau CT .../1A
Semnal de tensiune: conectat interior
Standarde: IEC 831/1-2, CEI 33-5, VDE 560,
CEI 17/13-1, IEC 439/1-2

Echipament de bazã (cu regulator cos fi)

Putere reactivã Putere trepte de Consum de Dimensiuni dulap Greutate Cod comandã
(kVAr) condensatoare curent (mm) (kg)
(kVAr) (A)
100 12,5+12,5+25+50 144 600x1600x600 80 XM 241 100
112,5 12,5+25+25+50 162 600x1600x600 95 XM 241 112
125 12,5+12,5+25+25+50 180 600x1600x600 110 XM 241 125
137,5 12,5+25+25+25+50 198 600x1600x600 120 XM 241 137
150 12,5+12,5+25+50+50 217 600x1600x600 130 XM 241 150
162,5 12,5+25+25+50+50 234 600x1600x600 140 XM 241 162
175 25+50+50+50 262 600x1600x600 145 XM 241 175
187,5 12,5+25+50+50+50 270 600x1600x600 155 XM 241 187
200 25+25+50+50+50 289 600x1600x600 160 XM 241 200
212,5 12,5+25+25+50+50+50 306 600x2000x600 175 XM 241 212
225 25+50+50+50+50 325 600x2000x600 180 XM 241 225
237,5 12,5+25+50+50+50+50 342 600x2000x600 185 XM 241 237
250 25+25+50+50+50+50 361 600x2000x600 190 XM 241 250
262,5 12,5+25+25+50+50+50+50 378 600x2000x600 195 XM 241 262
275 25+50+50+50+50+50 396 600x2000x600 200 XM 241 275
287,5 12,5+25+50+50+50+50+50 414 600x2000x600 206 XM 241 287
300 25+25+50+50+50+50+50 433 600x2000x600 210 XM 241 300
325 25+50+50+50+50+50+50 468 600x2000x600 240 XM 241 325
25+25+50+50+50+50+50+
350 505 600x2000x600 255 XM 241 350
50
375 25+50+50+50+50+50+50+ 540 600x2000x600 270 XM 241 375
50
400 25+25+50+50+50+50+50+ 577 600x2000x600 280 XM 241 400
50+50

13
Înapoi Înainte
Echipament suplimentar (fãrã regulator cos fi)

Putere reactivã Putere trepte de Consum de Dimensiuni dulap Greutate Cod comandã
(kVAr) condensatoare curent (mm) (kg)
(kVAr) (A)
100 25+25+50 144 600x1600x600 80 XM 341 100
125 25+50+50 180 600x1600x600 110 XM 341 125
150 50+50+50 217 600x1600x600 130 XM 341 150
175 25+50+50+50 253 600x1600x600 145 XM 341 175
200 25+25+50+50+50 289 600x1600x600 160 XM 341 200
180
225 25+50+50+50+50 325 600x2000x600 XM 341 225
180
250 50+50+50+50+50 361 600x2000x600 190 XM 341 250
275 25+50+50+50+50+50 396 600x2000x600 200 XM 341 275
300 50+50+50+50+50+50 433 600x2000x600 210 XM 341 300
325 25+50+50+50+50+50+50 468 600x2000x600 240 XM 341 325
350 50+50+50+50+50+50+50 517 600x2000x600 255 XM 341 350
375 25+50+50+50+50+50+50+ 540 600x2000x600 270 XM 341 375
50
400 50+50+50+50+50+50+50+ 577 600x2000x600 280 XM 341 400
50

14
Înapoi Înainte
11. Echipamente de compensare cu amortizare în dulapuri 100-200kVAr

Putere nominalã: 100 - 200 kVAr


Tensiune nominalã: 400 V
Tensiune maximã: 1.1 Un
Distorsiune maximã curent: 60 %
Frecvenþa reþelei: 50 Hz
Frecvenþa de amortizare: 189 Hz (p=7%), 210 Hz (p=5.67%) sau 134 Hz (p=14%)
Grad de protecþie: IP 30
Gama temp. de funcþionare: -20 °C... +40 °C
Rãcire: ventilaþie forþatã
Prot.la supraîncãlzire: este prevãzut cu termostat
Condensatoare: de fabricaþieElectronicon, MPP 25kvar trifazat, fãrãPCB,
Un=440V dacã p=7% sau 5.67%, Un=480V dacã p=14%
Rezistenþe de descãrcare: conexiune interioarã
Regulator cos fi: tip KRL 53 DM, cu 6 sau 12 trepte, cu calculator monocip, afiºare continuã cos fi
Contactoare: din seria K2
Dulap: de culoare RAL 7032 gri
Bobinã de amortizare: de fabricaþie Electronicon
Pierderi pe condensatoare: 0.3 W/kVAr
Putere disipatã pe bobinã: 3,7 W/kVAr
Factor de putere prescris: cu reglaj continuu între 0.8 capacitiv ºi 0.8 inductiv
Semnal de curent: CT .../5A sau CT .../1A
Semnal de tensiune: conectat interior
Standarde: IEC 831/1-2, CEI 33-5, VDE 560, CEI 17/13-1, IEC 439/1-2

Echipament de bazã cu amortizare

Putere reactivã Putere trepte de Factor de Consum de Dimensiuni Greu tate


Cod comandã
(kVAr) condensatoare amortizare curent dulap (kg)
(kVAr) % (A) (mm)
100 25+25+50 5,67 144 600x2000x600 180 XM 441 100
100 25+25+50 7 144 600x2000x600 180 XM 442 100
100 25+25+50 14 144 600x2000x600 180 XM 443 100
100 50+50 5,67 144 600x2000x600 180 XM 444 100
100 50+50 7 144 600x2000x600 180 XM 445 100
100 50+50 14 144 600x2000x600 180 XM 446 100
125 25+50+50 5,67 180 600x2000x600 210 XM 441 125
125 25+50+50 7 180 600x2000x600 210 XM 442 125
125 25+50+50 14 180 600x2000x600 210 XM 443 125
150 25+25+50+50 5,67 217 600x2000x600 290 XM 441 150
150 25+25+50+50 7 217 600x2000x600 290 XM 442 150
150 25+25+50+50 14 217 600x2000x600 290 XM 443 150
150 50+50+50 5,67 217 600x2000x600 290 XM 444 150
150 50+50+50 7 217 600x2000x600 290 XM 445 150
150 50+50+50 14 217 600x2000x600 290 XM 446 150
175 25+50+50+50 5,67 253 600x2000x600 350 XM 441 175
175 25+50+50+50 7 253 600x2000x600 350 XM 442 175
175 25+50+50+50 14 253 600x2000x600 350 XM 443 175
200 25+25+50+50+50 5,67 289 600x2000x600 380 XM 441 200
200 25+25+50+50+50 7 289 600x2000x600 380 XM 442 200
200 25+25+50+50+50 14 289 600x2000x600 380 XM 443 200
200 50+50+50+50 5,67 289 600x2000x600 380 XM 444 200
200 50+50+50+50 7 289 600x2000x600 380 XM 445 200
200 50+50+50+50 14 298 600x2000x600 380 XM 446 200

15
Înapoi Înainte
Echipament suplimentar cu amortizare (fãrã regulator cos fi)

Putere reactivã Putere trepte de Factor de Consum de Dimensiuni Greu tate


Cod comandã
(kVAr) condensatoare amortizare curent dulap (kg)
(kVAr) (A) (mm)

100 50+50 5,67 144 600x2000x600 180 XM 544 100


100 50+50 7 144 600x2000x600 180 XM 545 100
100 50+50 14 144 600x2000x600 180 XM 546 100

150 50+50+50 5,67 217 600x2000x600 290 XM 544 150


150 50+50+50 7 217 600x2000x600 290 XM 545 150
150 50+50+50 14 217 600x2000x600 290 XM 546 150

200 50+50+50+50 5,67 289 600x2000x600 380 XM 544 200


200 50+50+50+50 7 289 600x2000x600 380 XM 545 200
200 50+50+50+50 14 298 600x2000x600 380 XM 546 200

16
Înapoi