Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DISCIPLINEI

CLINICA ŞI TERAPIA EDENTAŢIEI PARŢIALE REDUSE


Denumirea disciplinei
(MD 4.2.8)
Anul de studiu IV Semestrul * I Tipul de evaluare finală (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F - facultativă) Ob Numărul de credite 9

Total ore din planul de învăţământ 135 Total ore de studiu individual 200 Total ore pe semestru 135

Titularul disciplinei Prof.dr. IFTENI GABRIELA


* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea Facultatea de Medicină Dentară Numărul total de ore (pe semestru) din planul
Catedra Nr. 9 de învăţământ
Profilul Sănătate Total C** S L P
Specializarea Medicină Dentară 135 42 - - 93

** C – curs, L – activităţi de laborator, P – proiect sau lucrări practice

Obiectivele disciplinei
Asimilarea noţiunilor teoretice şi practice în domeniul cunoaşterii clinice şi paraclinice în diagnosticul şi
tratamentul edentaţiei parţiale reduse intercalate.
Conţinutul cursului-Programa analitică
1. Introducere. Noţiuni generale. Scurt istoric...(2 ore)
2. Etiologia edentaţiei parţiale reduse...(2 ore)
3. Anatomia clinică a EPR...(2 ore)
4. Tabloul clinic al EPR...(2 ore)
5. Evoluţia şi complicaţiile EPR...(2 ore)
6. Formele clinice ale edentaţiei parţiale reduse intercalate...(2 ore)
7. Examenul clinic în edentaţia parţială redusă intercalată...(2 ore)
8. Examenele paraclinice în EPR...(2 ore)
9. Diagnosticul în EPR...(2 ore)
10. Principiile de tratament ale EPR...(5 ore)
11. Indicaţiile şi contraindicaţiile tratamentului prin mijloace conjuncte...(2 ore)
12. Mijloacele protetice utilizate în tratamentul EPR...(2 ore)
13. Întocnirea planului de tratament...(2 ore)
14. Algoritmul de tratament: pregătirea preprotetică şi proprotetică...(2 ore)
15. Algoritmul de tratament: etapa protetică propriu-zisă...(5 ore)
16. Verificarea clinică şi adaptarea aparatelor gnatoprotetice conjuncte...(2 ore)
17. Dispensarizarea postprotetică...(2 ore)
18. Variante clinice şi posibilităţi terapeutice...(2 ore)
Conţinutul seminarului / laboratorului – Programa analitică
1. Examenul clinic în EPR…(6 ore)
2. Examenele paraclinice în EPR...(4 ore)
3. Diagnosticul şi întocmirea planului de tratament...(8 ore)
4. Pregătirea generală, loco-regională şi locală în cadrul tratamentului prin punţi dentare...(6 ore)
5. Prepararea substructurilor organice...(8 ore)
6. Protezarea provizorie în tratamentul EPR...(6 ore)
7. Amprenta în EPR...(6 ore)
8. Înregistrarea relaţiilor mandibulo-craniene şi transferul pe simulator...(8 ore)
9. Verificarea clinică şi defectoscopică a scheletului metalic...(8 ore)
10. Alegerea culorii pentru componenta fizionomică...(6 ore)
11. Verificarea clinică şi adaptarea aparatelor gnatoprotetice conjuncte...(8 ore)
12. Fixarea provizorie...(6 ore)
13. Dispensarizarea postprotetică...(5 ore)
14. Variante terapeutice...(8 ore)
Bibliografie
1. V. BURLUI, N.FORNA, G. IFTENI: Clinica şi terapia edentaţiei parţiale reduse intercalate, Ed. Appolonia,
Iaşi, 2001
2. D. BRATU, S. NUSBAUMM: Bazele clinice şi tehnologice în edentaţia redusă, Ed. Medicală, Bucureşti, 2003
3. V. BURLUI: Protetică dentară, Ed. UMF, Iaşi, 1989.
Competenţe
1. Etiologia edentaţiei parţiale reduse, anatomia clinică a EPR.
2. Tabloul clinic al EPR, evoluţia şi complicaţiile EPR, formele clinice ale edentaţiei parţiale reduse intercalate.
3. Examenul clinic în edentaţia parţială redusă intercalată, examenele paraclinice în EPR.
4. Diagnosticul în EPR.
5. Principiile de tratament ale EPR.
6. Indicaţiile şi contraindicaţiile tratamentului prin mijloace conjuncte.
7. Mijloacele protetice utilizate în tratamentul EPR.
8. Întocnirea planului de tratament.
9. Algoritmul de tratament.
10. Verificarea clinică şi adaptarea aparatelor gnatoprotetica conjuncte.
11. Dispensarizarea postprotetică.
12. Variante clinice şi posibilităţi terapeutice.

Ponderea în notare exprimată în procente


La stabilirea notei finale se iau în considerare
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 60 %
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 20 %
- testarea periodică prin lucrări de control 10 %
- testarea continuă pe parcursul semestrului -
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 10 %
- alte activităţi (PRECIZAŢI) ................................................................ -
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: E (lucrare scrisă descriptivă), examinare orală, proiect.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu 0 activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 20 8. Pregătire prezentări orale 10
2. Studiu după manual, suport de curs 20 9. Pregătire examinare finală 30
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 20 10. Consultaţii 30
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 15 11. Documentare pe teren 0
5. Activitate specifică de pregătire
15 12. Documentare pe Internet 10
SEMINAR şi / sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 20 13. Alte activităţi .... 0
7. Pregătire lucrări de control 10 14. Alte activităţi .... 0
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 200

Data completării: 2007 Semnătura titularului:


Prof.dr. IFTENI GABRIELA