Sunteți pe pagina 1din 5

Aria curriculară: Educație socioumanistică

Educație
moral-spirituală
Clasa a II-a
Aria curriculară: Educație socioumanistică
Disciplina: Educație moral-spirituală
Clasa a II-a

COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI:


1. Recunoașterea valorilor moral-spirituale în diferite contexte de viaţă, demonstrând
atitudine pozitivă și responsabilă faţă de sine și cei din jur.
2. Aprecierea valorică a comportamentelor proprii și ale altor persoane în contextul
normelor moral-spirituale, dând dovadă de atitudine critică și comunicare asertivă.
3. Transpunerea achiziţiilor dobândite la disciplină în activităţi
educaţionale/comunitare/culturale, tinzând spre virtuţi moral-spirituale.

BIBLIOGRAFIE:
Produse curriculare principale:
1. Curriculum național: Învățământul primar. Chișinău: MECC, Lyceum, 2018.

Produse curriculare auxiliare:


1. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău:
MECC, Lyceum, 2018.
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a II-a.
Chișinău: MECC, IȘE, 2017.
3. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasa a II-a. Ghid
metodologic. Chișinău: MECC, IȘE, 2017.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an
1 33

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Unități de conținut Nr. Evaluări Obser
ore EI EFE ES vații
Semestrul 1
1. Eu la școală 7 1 1
2. Eu în familie 8 1 1 1
Total semestrul I 15 2 2 1
Semestrul 2
3. Eu în comunitate 8 1 1
4. Învăț să fiu om 10 1 1 1
Total semestrul II 18 2 2 1
Total an 33 4 4 2
Produse școlare recomandate și criterii de succes
Clasa 2
Educație moral - spirituală
5. Notez în agendă, în mod regulat, faptele bune săvârșite,
argumentând valoarea lor.
6. Povestesc despre o faptă bună pe care am făcut-o și de care sunt
mândru
P4 Târgul/ caravana de 1. Stabilesc scopul târgului și activitățile pe care dorim să le
Crăciun (organizare/ organizăm.
coordonare) 2. Obțin acordul pentru derularea târgului.
3. Identific spațiul, locul care trebuie amenajat și decorat.
4. Identific obiceiurile locale ce trebuie promovate și redescoperite.
5. Găsesc persoanele (învățător, director, părinți etc.) care pot oferi
sprijin și resursele necesare.
6. Coordonez buna desfășurare a activităților
P5 Expoziție Pascală 1. Recunosc obiceiurile Pascale specifice localității și țării mele.
(atitudine) 2. Mă implic cu interes în activitățile organizate în clasă, la școală, în
comunitate.
3. Apreciez și promovez tradițiile și obiceiurile locale și naționale.
4. Respect regulile de bună purtare.
P6 Mini-proiect de grup 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica, volumul proiectului și timpul
în care vom realiza.
2. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului spre realizare.
3. Permit tuturor membrilor să se implice.
4. Completez atunci când consider că ideea mea este deosebită și
valoroasă.
P7 Implicarea în acțiuni 1. Identific probleme în care aș putea să mă implic.
comunitare 2. Caut ghidat modalități de implicare.
3. Stabilesc împreună cu colegii un plan de acțiuni și reguli concrete.
4. Manifest interes.
5. Respect planul de acțiuni și regulile propuse
P8 Cupoanele voluntarului 1. Decupez cupoanele.
2. Decorez cupoanele creativ pentru fiecare coleg.
3. Scriu sarcinile importante.
4. Mă implic în realizarea sarcinilor propuse.
P9 Proiect de acţiuni 1. Identific situația/problemă.
2. Formulez acțiuni de soluționare a problemei.
3. Argumentez necesitatea realizării acțiunilor.
4. Realizez acțiunile propuse treptat.
Proiectarea unităților de conținut
la disciplina școlară Educație moral-spirituală
Clasa a II-a

Nr. de ore

Observații
Evaluare
Unități de Nr.

Data
competențe crt. Detalieri de conținut
(sub-competențe)

UNITATEA 1: Eu la școală.
Nr. de ore alocate: 7 ore
1.1. Recunoașterea 1. Valori moral-spirituale la școală. Adevărul, 1
EI
valorilor moral- sinceritatea.
spirituale în contexte 2. Valori moral-spirituale la școală. Încrederea. 1
școlare. 3. Valori moral-spirituale la școală. Onestitatea. 1
4. Școala mea – mediu prietenos și incluziv pentru 1
toţi copiii.
1.2. Aprecierea 5. Sprijin pentru colegii cu necesităţi speciale. 1
valorică a 6. Comportamente morale. Sunt responsabil pentru 1
comportamentelor clasa și școala mea.
elevilor în situaţii 7. Auto/evaluare. 1 EFE
școlare. Prezentarea produsului: enunțul lacunar; (P2, P1)
aprecierea prin simboluri; ABC-ul incluziunii.
UNITATEA 2: Eu în familie
Nr. de ore alocate: 8 ore
2.1. Recunoașterea 8. Valori moral-spirituale în familie. Adevărul, 1
EI
valorilor moral- sinceritatea.
spirituale în contexte 9. Valori moral-spirituale în familie. Încrederea 1
familiale. 10. Valori moral-spirituale în familie. Iubirea 1
părinţilor faţă de copii și a copiilor faţă de părinţi.
11. Grija pentru membrii familiei. 1
2.2. Aprecierea 12. Frumuseţea obiceiurilor, tradiţiilor în familia 1
valorică a mea.
comportamentelor 13. Comportamente morale. Sunt responsabil pentru 1
copiilor în familie. familia mea.
14. Auto/evaluare. 1 EFE
Prezentarea produsului: enunțul lacunar; (P4, P7, P1)
aprecierea prin simboluri; caravana de Crăciun.
15. Evaluare sumativă (semestrială) 1 ES
UNITATEA 3: Eu în comunitate
Nr. de ore alocate: 8 ore
3.1. Descrierea în 16. Valori moral-spirituale în comunitate. Adevărul 1 EI
cuvinte proprii a 17. Valori moral-spirituale în comunitate. 1
sărbătorilor Încrederea.
calendaristice din 18. Valori moral-spirituale în comunitate. 1
comunitate. Onestitatea.
19. Valori moral-spirituale în comunitate. Buna 1
vecinătate.
20. Sprijin pentru copiii cu necesităţi speciale din 1
comunitatea mea.
21. Sărbătorile calendaristice din comunitate. 1
3.2. Aprecierea 22. Comportamente morale. Sunt responsabil pentru 1
valorică a comunitatea mea
comportamentelor 23. Auto/evaluare. 1 EFE (P5,
copiilor în Prezentarea produsului: enunțul lacunar; P1, P7)
comunitate. aprecierea prin simboluri; expoziție pascală.
UNITATEA 4: Învăț să fiu om
Nr. de ore alocate: 10 ore
4.1. Aprecierea 24. Valori moral-spirituale. Faptele bune și 1
EI
valorică a faptelor principalele calităţi morale ale unui om.
unor personaje ale 25. Principalele calităţi morale ale unui om. 1
textelor 26. Poveţele lui Iisus Hristos. 1
biblice/artistice/ 27. Pilde biblice despre adevăr, sinceritate, 1
folclorice încredere, onestitate, iubirea părinţilor faţă de
copii și a copiilor faţă de părinţi.
28. Morala textelor biblice. 1
29. Personaje ale textelor biblice/artistice/folclorice. 1
4.2. Adoptarea
30. Comportamente morale. Sunt responsabil pentru 1
atitudinii
faptele mele.
responsabile faţă de
31. Auto/evaluare. 1 EFE
acţiunile proprii în
Prezentarea produsului: mini-proiectul de grup; (P6, P3)
situaţii școlare și
agenda faptelor bune.
extrașcolare.
32. Evaluare sumativă (finele anului școlar) 1 ES
33. Zi de activități transdisciplinare 1