Sunteți pe pagina 1din 11

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

COMUNA TRAIAN, JUDETUL TELEORMAN


Telefon/Fax: 0247 420612; Cod postal 147405
Str. Principala, Nr.183, E-mail: scoala.traian@yahoo.com

PLANUL MANAGERIAL

AL COMISIEI DE DEZVOLTARE PROFESIONALA Ş I EVOLUTIE IN


CARIERA

ANUL Ş COLAR 2019-2020

VIZIUNEA COMISIEI DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ


Şcoala Gimnazială Traian este o şcoală în slujba comunităţii, funcţionează ca o structură
eficientă pentru toate categoriile de elevi şi are capacitatea de a asigura progresul acestora.

MISIUNEA COMISIEI DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ

o Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; educaţia nu este un
privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor;
o Respectăm fiecare elev, oricat de modeste ar fi rezultatele şcolare, identificând atuul si
aptitudinele fiecăruia pentru a le putea valorifica;
o Utilizăm metode activ-participative (invatare inter-activa, stimularea gandirii critice si stimularea
muncii in echipa) care vor motiva şi stimula elevii pe durata procesului educaţional;
o Educăm elevii pentru a deveni buni cetăţeni;
o Educăm elevii pentru a avea un comportament ecologic;

o Şcoala noastră acceptă rolul de iniţiator/sustinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al


tradiţiilor locale;
o Avem parteneriate active cu autorităţile locale, poliţia, biserica.
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

- aplicarea
corespunzăt
oare a
legislaţiei în
domeniul
educaţiei;
- abilităţi de
planificare
strategică
dezvoltate
ale
managerului
unităţii
şcolare ;
- centrarea
management
ului şcolar
pe obiective
strategice şi
pe obţinerea
de rezultate
superioare ;
- dezvoltarea
unei culturi
organizaţion
ale pozitive
si a unui
climat de
lucru
motivant;
- management
ul şcolar şi
instituţional s-a
realizat de o
manieră activ-
participativă şi
democratică, fapt
care a permis
promovarea
iniţiativelor
cadrelor didactice
şi a marcat un
vizibil salt spre
profesionalism;
- aplicarea
unui
curriculum
echilibrat,
prin
armonizarea
curriculum-
ului naţional
cu cel local ;
- elaborarea
curriculum-ului
local în cea mai
mare măsură
prin consultarea
părinţilor şi a
elevilor, luând
in consideraţie
nevoile
comunităţii,
resursele
umane şi cele
materiale
existente;
- proiectare
a documentelor
cadrelor
didactice în
conformitate cu
recomandările/r
eglementările
ghidurilor
metodologice
pentru aplicarea
programelor
şcolare, cu
metodica
predării fiecărei
discipline şi
respectând
particularităţile
de vârstă ale
elevilor;
- aplicarea
corectă a
curriculum-
ului pentru
fiecare
disciplină cu
respectarea
programelor
şcolare.
- gradul de
acoperire cu
personal
didactic
calificat la
nivelul
unitatii este
de 100% în
anul
şcolar 2013-2014;
- formarea
managerului
şcolar şi a unor
cadre didactice
pe diverse
problematici.

PUNCTE
SLABE

- ritmicitatea
asistentelor
şcolare;
- nepracticare
a unor trasee
individualizate de
învăţare şi
insuficienta
adaptare a
curriculum-ului
particularităţilor
unor categorii
speciale de elevi ;
- insuficienta
manifestare a
inventivităţii şi
creativităţii
pedagogice a
cadrelor
didactice în
vederea creşterii
motivaţiei pentru
învăţare a
elevilor ;
- populatie
scolara in
scadere
- activităţile
extracurriculare
uneori formale,
contribuţia lor la
îmbunătăţirea
curriculum-ului
fiind redusă sau
ineficientă;
- numărul
scazut de
cadre
didactice
care au
participat la
programele
de formare
organizate de
CCD şi
ISJ;
- reticenta
cadrelor didactice
în ceea ce
priveşte operarea
pe calculator şi
folosirea acestuia
ca mijloc de
învăţământ;
- subfinanţare
a educaţiei
la nivelul
judeţului;
- accentuarea
uzurii morale
şi fizice a
bazei
didactico-
materiale;
- slaba
implicare a
familiei ca
principal
partener al
şcolii ;
- slaba
implicare a
comitetelor
de părinţi în
coordonarea
relaţiei
şcoala-
comunitate.
OPORTUNITĂŢI

- promovarea unui cadru legislativ care încurajează iniţiativele şcolii şi implicarea partenerilor
săi sociali;
- intensificarea măsurilor guvernamentale şi a facilităţilor acordate elevilor pentru creşterea
participării şcolare.

RISCURI

- nivel ridicat de sărăcie la nivelul comunei;


- instabilitatea economică, creşterea ratei somajului;
- marginalizarea şi automarginalizarea unor familii defavorizate;
- rata mare de analfabetism a părinţilor.

OBIECTIVE GENERALE:

1. Stimularea cuprinderii într-o formă de şcolarizare şi îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie a


tuturor elevilor din localitate prin promovarea culturii calităţii la nivel de sistem şi proces.
2. Prevenirea şi corectarea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii din
localitate în scopul finalizării învăţământului obligatoriu şi integrării cu succes în viaţa socială.
3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin utilizarea optimă a potenţialului uman
4. Orientarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă şi de perfecţionare spre creşterea
calităţii prestaţiei personalului didactic, sub aspect ştiinţific şi psiho-pedagogic.
5. Optimizarea relaţiei şcoala – comunitate şi a parteneriatului internaţional.
6. Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.
Arii strategice Obiective Activităţi Termen Responsabil

Elaborează planul Întreg an Responsabil


managerial al comisiei școlar comisie
Realizează şi prezintă
rapoarte periodice în
cadrul întâlnirilor din
Consiliul pentru
curriculum şi CEAC;

Desfăşoară activităţi Membrii


de identificare a comisiei
1.PLANIFICARE nivelului de satisfacţie
al beneficiarilor
direcţi şi indirecţi
(prin chestionare,
Întreg an
școlar
întâlniri consultative
etc.) cu privire la
îndeplinirea
nevoile de
formare
Responsabil
comisie

Realizează şi
actualizează
Portofoliul comisiei,
cu documentele şi
dovezile aferente.

Desfăşurarea unor
activităţi ştiinţifice
sau didactice
recunoscute la Întreg an
2.Formare şi nivelul ISJ, CCD. școlar Cadre didactice
dezvoltare
profesională Autoperfecţionare, Participare la
formare iniţială,
cursuri de formare,
dezvoltare profesională
organizate de CCD
şi ISJ, în vederea
îmbunătăţiri
activităţii didactice.
Susţinere de lecţii, Membrii
referate şi alte Întreg an comisiei
activităţi în cadrul școlar
Comisiei metodice.
Participare la Cadrele
activităţile de didactice
formare
curentă în interesate
cercurile
pedagogice şi la
consfătuiri.
Aplicarea
chestionarelor
privind nevoile de
perfectionare si
completarea fiselor
individuale de
dezvoltar
e

Evidenta prezentei Responsabil


membrilor comisiei comisie
la activitatile de
3.Monitorizare perfectionare;
şi evaluare
Monitorizarea şi Evaluarea si
evaluarea activităţii autoevaluarea Iunie Membrii
cadrelor didactice activitatii:stabilirea 2020 comisiei
membre ale comisiei calificativelor
anuale;
Întocmirea
Responsabil
raportului anual comisie
privind desfăşurarea
activităţii comisiei.

S-ar putea să vă placă și