Sunteți pe pagina 1din 6

ȘTIINȚE clasa a V-a

1 orǎ pe sǎptǎmânǎ
Nr. Total Din ele
temei Tema (ore) 30 4
34 Predare- Evaluare și
învățare analiză
1. Lumea vie 7 6 1
2. Corpuri și substanțe 8 7 1
3. Energia și forțele 8 7 1
4. Știința pentru natură 11 10 1

Competenţele specifice disciplinei Ştiinţe

1. Identificarea cauzelor fenomenelor, proceselor și relațiilor din mediul înconjurător, manifestând corectitudine în utilizarea elementelor specifice de
limbaj.
2. Investigarea mediului înconjurător, dovedind interes pentru aplicarea instrumentelor și metodelor de cercetare.
3. Transferarea achizițiilor științifice în context cotidian, dând dovadă de curiozitate pentru știință și tehnologii din perspectiva dezvoltării durabile.

Probele de evaluare

Nr. Tema probei de evaluare Data


d/o
1. Natura şi Ştiinţe
2. Studierea şi cunoaşterea naturii
3. Substanţe în natură
4. Materia vie
Unități de competențe Unități de conținut Eșalonarea în Resurse Note
timp
Nr. Data Procedee Materiale
ore
I Lumea vie (7 ore)-1=6
1.1. Descrierea lumii 1. Caracteristici ale lumii 1 Activități comunicative: Planșe diversitatea
vii în baza unor vii. - descrieri a unor plante/ animale/ciuperci/ plantelor și
caracteristici. bacterii/ relații; animalelor.
- relatări de informații/ rezultate/ concluzii.
2. Evaluare inițială. 1 Activități de explorare/ investigare (investigații
1.2. Observarea Diversitatea plantelor și simple): Planșe – Bacterii;
organismelor vii animalelor. Ciuperci
pentru stabilirea - observări dirijate în bază de: întrebări,
particularităților algoritm;
3. Diversitatea plantelor și 1 - clasificări de plante, animale, bacterii, ciuperci; PPT
acestora.
animalelor. - modelări: relații în natură; bacterii, mușchi; Test
- măsurări: lungime, lățime, suprafață;
- experimente: „Înmulțirea drojdiei”/„De ce Fișe de lucru –
1.3. Clasificarea 4. Bacterii și ciuperci. crește pâinea?”; „Cum respiră puișorii în ou?”;
1 caracterizarea
organismelor vii - reprezentări grafice a rezultatelor organismelor.
pe categorii investigărilor;
1.4. Aprecierea 5. Relații în natură. / 1 - excursii, drumeții și plimbări de studiu: în Microscop cu
importanței curtea școlii, pădure, parc, localitate, micropreparate:
împrejurimile localității. ciuperci, alge,
organismelor vii și a 6. Evaluare sumativă.
1 Activități de dezvoltare durabilă: procariote
relațiilor în natură.
- proiecte de acțiuni civice/ecologice pentru
Test
sprijinul comunității (protecția, conservarea
mediului);
- acțiuni colective (familie, vecini, comunitari)
pentru soluționarea unei probleme de mediu
din localitatea natală.
Produse școlare: informații prezentate oral/scris,
completarea unei fișe de observare/scheme/unui
tabel, argumentarea unei opinii, determinarea/
măsurarea lungimii, suprafeței unui corp,
elaborarea de albume cu imagini ale
plantelor/animalelor/ciupercilor/bacteriilor.
Proiecte STEAM:

 În jurul unui arbore


 Barometre vii
 Vopsele din plante/Plante colorante
 Ceasul florilor
 Mini-grădina de pe geamul clasei
 Geometrie în pădure
II Corpuri și substanțe (8 ore)-1=7
2.1. Recunoașterea 7. Corpurile. Proprietățile 1 Activități comunicative: Manual chimie cl.7
diversității corpurilor corpurilor. - descrieri de corpuri/substanțe/amestecuri; Fișe de lucru –
din natură. - relatări de informații/ rezultate/ concluzii. proprietățile
8. Substanțele.Proprietățile 1 Activități de explorare/ investigare: substanțelor.
2.2. Compararea
substanțelor.
corpurilor și - observări dirijate în bază de: sarcini de Pentru experimente:
substanțelor după lucru, întrebări, algoritm, fișe de cretă, pahare de
anumite criterii. 9. Substanțele. Proprietățile 1 observație; diferite dimensiuni
substanțelor. - clasificări/comparări: de corpuri, cu apă, cerneală,
substanțe; zahăr, hârtie,
2.3. Realizarea unui
- măsurări: lungime, lățime, înălțime, masă,
demers investigativ volum;
10. Amestecuri. Separarea 1 Substanțe solubile:
cu utilizarea amestecurilor. - experimente: „Poate fi aerul cântărit?”, sare, zahăr;
instrumentelor „Aerul cald, aerul rece” , „Piramida
specifice. densității”, „Efectul saramură”, insolubile: cretă,
11. Transformări ale 1 „Transformările apei”, „Se dizolvă, nu se nisip, ulei;
materialelor. dizolvă”, „Să separăm un amestec”, „Poate
aerul reține apa?”, „Sifonul”, „De ce saltă apă.
2.4. Propunerea de 12. Generalizare. Prezentare 1 mingea?”;
soluții la unele de proiecte. - reprezentări grafice a rezultatelor
probleme din investigărilor. Test
Activități de dezvoltare durabilă:
cotidian.
13. /Evaluare sumativă. 1
- activități de îngrijire a unui izvor, lac, râu
din localitate.
Produse școlare: prezentarea informațiilor
oral/scris, completarea unei fișe de
observare/scheme/unui tabel,
explicarea/argumentarea unei opinii,
determinarea/ măsurarea prоprietăților unor
corpuri/substanțe, desfășurarea unui demers
investigativ.
Proiecte STEAM:
- Apa-miracolul vieții
- Construim un filtru de apă
- Câtă apă consumă familia mea?
- Metamorfozele din jurul nostru
Aventura apei

III. Energia și forțele (8 ore)-1=7


3.1 Explicarea relației 14. Mișcarea și repausul. 1 Activități comunicative: Pentru experimente:
cauzale în producerea Forța. - descrieri de fenomene; sticlă, orice alt
fenomenelor din natură. - relatări de informații/ rezultate/ concluzii. obiect solid;
15. Mișcarea și repausul. 1 Activități de explorare/ investigare (investigații
3.2. Desfășurarea unui Forța. simple): Pentru simularea
demers investigativ eclipsei: sursă de
pentru determinarea - observări dirijate în bază de algoritm; lumină, elevi în rol
caracteristicilor 16. Sunetul. 1 - modelări: un cadran solar de grădină, roata de soare și lună;
fenomenelor din natură. de apă, soba solară
17. Lumina și căldura. 1 - experimente: „Toate obiectele produc
3.3. Gestionarea umbră?”, „De ce apare curcubeul?”, „Cât Pentru simularea
utilizării resurselor de durează un sunet?, „Cum se propagă ziua și noaptea: sursă
energie în situații 18. Energia soarelui, a 1 lumina?”, „De ce se formează umbrele?”, de lumină glob
concrete de viață. vântului și a apei. „Simularea unei eclipse”, „Ziua și terestru.
noaptea”, „Lumina întreruptă”, „De ce
19. Energia soarelui, a 1 negrul atrage căldura?”, „De ce obiectele
vântului și a apei./ cad spre sol?”; Test.
- reprezentări grafice a rezultatelor
investigărilor;
20. Evaluare sumativă. 1 - excursii, drumeții și plimbări de studiu:
curtea școlii, sala cu orgă, hidrocentală.
Activități de dezvoltare durabilă:
- proiecte de acțiune ecologică.
Produse școlare: prezentarea informațiilor
oral/scris, completarea unei fișe de
observare/scheme/unui tabel,
explicarea/argumentarea unei opinii, desfășurarea
unui demers investigativ.
Proiecte STEAM:
- Teatru de umbre
- Cum producem sunete?
- Mimă și pantomime
- Culoarea schimbă viața
- Titirezul culorilor
- Pictură „Împinge și Trage”
- Pictura gravitațională
- Pictura magnetică

IV. Știința pentru natură (11 ore)


4.1. Specificarea 21. Investigarea naturii. 1 Activități comunicative:
metodelor/instrumentelor - descrieri de fenomene, relații, metode de
de investigare a naturii 22. Investigarea naturii. 1 investigare;
utilizate în știință. - relatări de informații/ rezultate/ concluzii. Fișe de observație a
Activități de explorare/ investigare (investigații stării mediului din
4.2. Construirea unui 23. Zborul. Plutirea. 1 simple): localitatea natală.
demers investigativ după
un plan dat/propriu. 24. Zborul. Plutirea. 1 - observări dirijate în bază de algoritm;
- modelări: miniavioane, mininave;
4.3. Argumentarea - experimente: „De ce corpurile par mai Pentru experimente:
relațiilor dintre științe, 25. Invenții și descoperiri. 1 ușoare în apă?”, „ Limitele plutirii”, „De vas cu apă, obiecte
tehnologii și mediu în ce unele corpuri plutesc și altele nu?”, solide de diferite
condițiile dezvoltării 26. Un mediu protejat - un 1 „Racheta cu aer comprimat”; greutăți,
durabile. viitor durabil. - reprezentări grafice a rezultatelor
investigărilor;
- excursii, drumeții și plimbări de studiu: în PPT
27. Un mediu protejat - un 1 curtea școlii, pădure, parc.
viitor durabil. Activități de dezvoltare durabilă:

28. Generalizare. - proiecte de acțiune ecologică;


1 Test
Produs școlare: prezentarea informațiilor
oral/scris; completarea unei fișe de
29. Evaluare sumativă. observare/scheme/unui tabel,
1
explicarea/argumentarea unei opinii, desfășurarea
30. Prezentare de proiecte. unui demers investigativ.
1
31. Lecție de sinteză. Proiecte STEAM:
1
- Mi-aș dori să se inventeze...
- Aventura cu balonul
- O sută de zile sub apă
- Pot să zbor spre viitor
- Chiar a schimbat lumea!
- Să mai dăm o șansă lucrurilor
- O călătorie pe Lună!

S-ar putea să vă placă și