Sunteți pe pagina 1din 6

ANTETUL UNITĂȚII DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

An şcolar 2020-2021

Vizat de responsabil Comisie metodică: prof…………………………. Vizat de director: prof. …………………………………….

PLANIFICAREA ANUALĂ LA FIZICĂ

CLASA a VIII-a
2 ore / săptămână

Comisia metodică de fizică

Aprobat prin ordinul ministrului nr. 3393 / 28.02.2017.

Nr. Înregistrare:……/…………………

Profesor: ……………………………………………………
SEMESTRUL I

Unitatea de Competenţe Nr. Observații /


Conţinuturi Săpt.
învăţare specifice ore Experimente

2.1  Reguli de protecția muncii 1 S1


2.2  Recapitularea noțiunilor studiate în clasele a VI-a 1 S1
2.3 și a VII-a.
INTRODUCERE
3.3  Test predictiv 1 S2
4.1
4.2
Fenomene termice
1.1  Mişcarea browniană (experimental). Agitaţia S2  Studierea difuziei
1.2 termică. Difuzia. Stare de încălzire. Echilibru 1  Măsurarea temperaturii.
1.3 termic. Temperatura empirică S3 Scara Celsius.
2.1  Căldura, mărime de proces S3  Determinarea căldurii
2.2 1 S4 specifice a unui corp solid
 Transmiterea căldurii (prin conducţie, convecţie,
2.3 radiaţie) S4  Observarea transferului
Unitatea 1 1
3.1  Extindere în tehnologie: motorul termic (calitativ) S5 căldurii
3.2 1 S5  Studiul topirii și a
FENOMENE  Coeficienţi calorici. Calorimetrie 1
3.3 S6 solidificării
TERMICE  Stări de agregare, caracteristici 1
4.1 S6  Observarea vaporizării și a
 Extindere: Transformări de stare 1
4.2 S7 condensării
 Extindere interdisciplinară: studiul schimburilor S7
de căldură implicate de topirea gheţii (călduri
În funcție de nivelul și
latente) 1 specificul clasei, temele tip
 Extindere în tehnologie: stabilirea temperaturii ”extindere” pot fi înlocuite cu
de echilibru în sisteme neomogene 1 lecții de aprofundare a temelor
 Extindere: Combustibili 1 obligatorii sau de aplicații
 Probleme 1
 Test de evaluare
1.1 Electrostatica
1.2  Electrizarea, sarcina electrică. Interacţiunea dintre 1 S8
1.3 corpurile electrizate
2.1  Legea lui Coulomb (identificarea experimentală a 1 S8
2.2 mărimilor care influenţează forţa electrică) S9
2.3  Probleme 1 S9
3.1 Electrocinetica S10  Studiul circuitului electric
3.2.  Circuite electrice. Componentele unui circuit. 1 S10  Intensitatea curentului
3.3 Generatoare electrice S11 electric
4.1  Tensiunea electrică. Intensitatea curentului 1 S11  Tensiunea electromotoare
4.2 electric S12  Determinarea valorii unei
Unitatea 2  Instrumente de măsură - ampermetru, voltmetru, 1 S12 rezistențe electrice
ohmmetrul, wattmetrul, multimetrul S13  Verificarea legii lui Ohm
FENOMENE  Tensiunea electromotoare 1 S13  Determinarea puterii unui
ELECTRICE  Rezistenţă electrică 1 S14 bec electric
ȘI  Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit 1 S14  Observarea dependenței
MAGNETICE  Legea lui Ohm pentru întregul circuit 1 S15 căldurii degajate de
 Gruparea rezistoarelor 1 S15 intensitatea curentului electric
 Extindere: Teoremele lui Kirchhoff 1 S16 și de rezistența electrică
 Gruparea generatoarelor identice (studiu 1 S16  Electroliza
experimental)
 Energia şi puterea electrică. Legea lui Joule 1 În funcție de nivelul și
 Extindere: efectul chimic al curentului electric. 1 specificul clasei, temele tip
Electroliza ”extindere” pot fi înlocuite cu
 Extindere: transferul de putere într-un circuit 1 lecții de aprofundare a temelor
electric simplu de curent de continuu 1 obligatorii sau de aplicații
 Probleme 1
 Test
1.3
2.1  Recapitulare 2 S17
RECAPITULARE 2.2
LA SFÂRŞITUL 2.3
SEMESTRULUI I 4.1
4.2
SEMESTRUL II

Unitatea de Competenţe Nr. Observații /


Conţinuturi Săpt.
învăţare specifice ore Experimente

1.1 Efectul magnetic al curentului electric


1.2  Studiul experimental (calitativ) al efectului
Unitatea 2 1.3 magnetic. Electromagneţi 1 S18
2.1  Forţa exercitată de un electromagnet în funcţie S18
(continuare)
2.2 de intensitatea curentului (mărime şi sens, 1
S19
FENOMENE 2.3 parametrii constructivi ai bobinei:.secţiune, S19
ELECTRICE 3.1 număr de spire, tipul miezului) 1
ȘI 3.2.  Aplicaţii
MAGNETICE 3.3  Test 1
4.1
4.2
1.1 Introducere în optică
Unitatea 3 1.2  Surse de lumină 1 S20
1.3  Propagarea luminii în diverse medii (absorbţie,
2.1 1 S20
dispersie, culoarea corpurilor etc.)
S21
FENOMENE 2.2  Raze de lumină/fascicul de lumină 1
S21
OPTICE 2.3  Principiile propagării luminii 1
3.1 Reflexia
3.2.  Formarea imaginilor în oglinda
 Reflexia luminii plană
3.3  Legile reflexiei – aplicaţie experimentală - 1 S22  Verificarea legilor reflexiei și
4.1 oglinzi plane 1 S22 refracției luminii
4.2
 Extindere: aplicaţii ale legilor reflexiei în  Observarea reflexiei totale
1 S23
tehnologie
Refracţia În funcție de nivelul și
 Indicele de refracţie specificul clasei, temele tip
1 S23
 Refracţia luminii – evidenţierea experimentală a ”extindere” pot fi înlocuite cu
1 S24
fenomenului lecții de aprofundare a temelor
obligatorii sau cu aplicații
 Reflexia totală
 Extindere: legile refracţiei, indicele de refracţie 1 S24
 Aplicaţii practice: fibra optică, prisma cu reflexie 1 S25
totală 1 S25
 Probleme S26
 Test 1
S26
Lentile subţiri 1
 Identificarea experimentală a tipurilor de S27
lentile (convergente, divergente)
1 S27  Formarea imaginilor în lentile
 Identificarea experimentală a caracteristicilor subțiri
fizice ale lentilelor subţiri, focar, poziţie imagine S28
 Observarea dispersiei luminii
1
 Construcţia geometrică a imaginilor prin lentile
S28
subţiri În funcție de nivelul și
1 S29
 Extindere: determinarea formulelor lentilelor specificul clasei, temele tip
subţiri – puncte conjugate, mărire liniară S29 ”extindere” pot fi înlocuite cu
1 lecții de aprofundare a temelor
transversală folosind elemente de geometrie S30
plană obligatorii sau de aplicații
Instrumente optice
 Ochiul, lupa, ochelarii 1
 Probleme
 Test 1
1
1.1 Forme de energie. Surse de energie – temă
Unitatea 4 1.2 integratoare În funcție de nivelul și
1.3  Transformarea şi conservarea energiei în specificul clasei, temele tip
2.1 diferite sisteme (de exemplu, sistemul de S30 ”extindere” pot fi înlocuite cu
EXTINDERE:
ENERGIA ȘI 2.2 întreţinere a vieţii pe o staţie spaţială, alte sisteme 1 lecții de aprofundare a temelor
VIAȚA 2.3 identificate şi studiate la biologie, geografie etc.) obligatorii sau de aplicații
4.1
RECAPITUALRE 1.3
FINALĂ 2.1  Recapitulare la sfârşitul sem. II şi finală 4 S31
2.2 S32
2.3
4.1
4.2

* Dintre cele 33 săptămâni ale anului școlar, una este consacrată programului ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Planificarea a fost realizată în baza presupunerii că această săptămână este programată în cursul semestrului al doilea.