Sunteți pe pagina 1din 59

FINANTE PUBLICE

1. Una din premisele aparitiei finantelor a reprezentat-o:


a) aparitia orânduirii scalvagiste;
b) folosirea banilor;
a) aparitia claselor sociale antagoniste;
b) aparitia comunei primitive.

2. Obiectivul de studiu al finantelor publice nu este reprezentat de:


a) politica financiara a fiecarui stat;
b) repartizarea si gestionarea fondurilor banesti ale statului;
c) repartizarea fondurilor banesti ale agentilor economici
d) metode de stabilire, percepere si urmarire a impozitelor si taxelor.

3. Abordarea clasica a finantelor publice corespunde:


a) dezvoltarii monopolurilor (secolul XX);
b) perioadei în care locul statului-jandarm a fost luat de catre statul-providenta;
c) activitatii guvernate de principiul laissez-faire, laissez-passer;
d) conceptiei interventioniste a statului.

4. Abordarea moderna a finantelor publice corespunde:


a) masinismului, capitalismului ascendent (secolele XVIII-XX);
b) perioadei de limitare a libertatii de actiune a fortelor pietii;
c) perioadei în care locul statului –jandarm este luat de statul-providenta
d) conceptiei de evitare a oricarei interventii din partea autoritatii publice

5. De la constituirea fondurilor publice sunt excluse:


a) regiile autonome si societatile cu capital de stat;
b) societatile comerciale private sau mixte;
c) institutiile publice;
d) nici unul din raspunsurile de mai sus.

6. Beneficiarii distributiei fondurilor financiare sunt reprezentati de:


a) numai persoanele fizice;
b) numai persoanele juridice;
c) nici unul din raspunsurile de mai sus.
d) persoanele fizice rezidente si nerezidente

7. În faza productiei PIB, controlul financiar al statului urmareste:


a) provenienta resurselor financiare;
b) productia realizata în sectorul public;
c) eficienta folosirii mijloacelor de munca,obiectelor muncii si a fortei de munca;
d) consumul productiv al unitatilor economice private.

8. În faza repartitiei PIB, controlul financiar al statului urmareste:


a) provenienta resurselor financiare si destinatia pe care o capata;
b) consumul productiv al unitatilor economice cu capital de stat;
c) eficienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca;
d) consumul productiv al unitatilor economice private.

9. În faza consumului PIB, controlul financiar vizeaza:


a) provenienta resurselor financiare;
b) eficienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca;
c) consumul productiv al unitatilor economice si consumul final al
institutiilor publice.
d) viteza cu care marfurile circula de la producator la consumator;

10. Care dintre organele de mai jos nu au atributii de control financiar:


a) adunarile generale ale actionarilor;
b) Guvernul;
c) Curtea de Conturi;
d) Ministerul Finantelor Publice, prin organele specializate.

1. În cadrul sistemului financiar public nu se includ:


a) finantele agentilor economici; ?
b) bugetul de stat;
c) asigurarile sociale de stat
d) finantele întreprinderilor de stat.

2. Sistemul financiar ca parte componenta a mecanismului financiar cuprinde:


a) mai multe categorii de relatii financiare;
b) întocmirea de prognoze, programe si planuri financiare;
c) pârghii financiare utilizate de catre stat;
d) organe alese democratic.

3. Metodele administrative de conducere, ca parte componenta a mecanismului


financiar nu includ:
a) instrumente utilizate de catre stat în vederea stimularii interesului
economic;
b) întocmirea de prognoze, programe si planuri financiare;
c) acordarea împrumuturilor din fonduri publice;
d) regimul valutar.

4. Politica financiara reprezinta:


a) politica economica;
b) o parte integranta a politicii duse de organismele internationale;
c) o componenta a politicii generale a statului;
d) o parte integranta a politicii monetare a statului;

1. Cheltuielile publice reprezinta:


a) cheltuielile facute de stat pentru refacerea imaginii sale în strainatate;
b) în toate cazurile exprima un consum definitiv de PIB;
c) în toate cazurile exprima o avansare de PIB;
d) relatii economice-sociale exprimate în forma baneasca, cu ocazia
repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului.

2. Cheltuielile publice totale neconsolidate exprima:


a) cheltuielile facute de stat pentru refacerea imaginii sale în strainatate;
b) în toate cazurile exprima un consum definitiv de PIB;
c) în toate cazurile exprima o avansare de PIB;
d) cheltuielile publice totale obtinute prin însumarea cheltuielilor
diferitelor categorii de
administratii publice.

3. Care din elementele de mai jos nu intra în calculul cheltuielilor publice


consolidate:
a) cheltuielile de productie si de circulatie ale regiilor autonome si ale
societatilor comerciale cu capital de stat;
b) intrari anuale de credite externe în fiecare buget ;
c) cheltuielile administratiei publice centrale
d) rambursari anuale de credite externe, mai putin dobânzile

4. Cheltuielile publice totale neconsolidate din perspectiva surselor de finantare nu


înglobeaza:
a) Cheltuielile publice ale bugetului de stat
b) Cheltuielile publice ale bugetului asigurarilor sociale de stat ?
c) Cheltuielile publice ale bugetelor locale
d) Cheltuielile publice extrabugetare

5. În determinarea cheltuielilor publice totale consolidate se tine cont de:


a) Cheltuielile publice ale bugetului de stat din care se deduc numai transferurile
între bugetele din sistem
b) Cheltuielile publice ale bugetului asigurarilor sociale de stat din care se deduc
transferurile cu bugetul statului
c) Cheltuielile publice totale din care se deduc transferurile între bugetele
administratiilor publice centrale si cele locale sau alte bugete din sistem
plus intrarile anuale de credite externe, minus rambursarile anuale de
credite externe, mai putin dobânzile aferente.
d) Cheltuielile publice ale bugetelor locale din care se deduc cheltuielile publice
extrabugetare

6. Cheltuielile bugetare:
a) Includ toate cheltuielile publice;
b) Au o sfera mai restrânsa decât cheltuielile publice;
c) Includ veniturile institutiilor publice;
d) au o sfera mai larga decât cheltuielile bugetare.

7. Care din urmatoarele clasificari nu este folosita pentru clasificarea cheltuielilor


publice:
a) clasificatia financiara;
b) clasificatia FMI;
c) clasificarea ONU
d) clasificatia administrativa.

8. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt cuprinse în clasificarea


economica:
a) cheltuielile de transfer;
b) cheltuielile temporare;
c) cheltuielile de investitii;
d) cheltuielile salariale;

9. Cheltuielile vi 23523e42x rtuale reprezinta:


a) cheltuielile de transfer;
b) cheltuielile temporare;
c) cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze în anumite
conditii;
d) cheltuielile salariale.

10. Unul din indicatorii privind nivelul cheltuielilor publice este:


a) volumul cheltuielilor publice, în expresie nominala si reala;
b) ponderea cheltuielilor publice în totalul cheltuielilor din balanta financiara de
sinteza;
c) pondrea cheltuielilor în total venituri bugetare;
d) indicii cresterii cheltuielilor publice;

11. Care dintre urmatoarele expresii caracterizeaza elasticitatea cheltuielilor fata de


PIB:
a) e = (ΔCp/Cp0) / (ΔPIB/PIB0);
b) e = (ΔPIB/PIB0) / (ΔCp/Cp0);
c) e = IPIB / ICp;
d) e = (ΔCp/Cp1) / (ΔPIB/PIB1).
12. Care afirmatie este falsa ? “În categoria cheltuielilor curente sunt incluse ...........
…”
a) cheltuieli de personal;
b) transferuri;
c) subventii
d) împrumuturi

13. Printre indicatorii dinamicii cheltuielilor publice pentru o perioada determinata


se regasesc:
a) structura cheltuielilor publice;
b) cheltuielile medii publice/locuitor
c) elasticitatea cheltuielilor publice în raport cu PIB;
d) nivelul cheltuielilor publice ;

14. Care dintre urmatorii factori nu influenteaza cresterea cheltuielilor publice:


a) factorii militari;
b) factorii culturali;
c) factorii demografici;
d) urbanizarea.

15. In structura cheltuielilor pentru actiuni social-culturale sunt cuprinse:


a) cheltuieli pentru învatamânt;
b) cheltuieli de cercetare-dezvoltare;
c) cheltuieli pentru administratia publica;
d) cheltuieli pentru aparare.

16. Cheltuielile pentru actiuni social-culturale sunt efectuate din surse :


a) fondurile bugetare ?
b) sume donate de întreprinderilor publice;
c) venituri realizate de institutii de stat;
d) fondurile organizatiilor cu scop lucrativ;

17. Indicele dezvoltarii umane se calculeaza pe baza a trei elemente:


a) longevitatea, gradul de alfabetizare, volumul cheltuielilor publice/locuitor
b) longevitatea, nivelul de educatie, standardul de viata
c) nivelul de viata, gradul de alfabetizare al populatiei, gradul de cuprindere în
învatamântul de toate nivelurile (o treime)
d) standardul de viata, nivelul de viata, nivelul de educatie

18. Cheltuielile publice pentru învatamânt manifesta tendinta de crestere ca urmare


a actiunii conjugate a mai multor factori, dintre care:
a) factorii economici;
b) istorici;
c) urbanizarea;
d) politici.

1. Resursele financiare publice nu includ:


a) Resursele populatiei;
b) Resursele administratiilor de stat locale;
c) Resursele întreprinderilor publice;
d) Resursele administratiei de stat centrale.

2. Care din urmatoarele venituri sunt venituri curente :


a) impozite;
b) încasari din rambursari de împrumuturi;
c) venituri din fonduri pentru locuinte;
d) încasari din valorificarea unor bunuri;

3. Care din urmatorii factori nu determina cresterea resurselor financiare publice:


a) factori monetari;
b) factori demografici;
c) factori locali;
d) factori sociali.

4. Care din urmatoarele modalitati de constituire a resurselor financiare publice


genereaza aparitia inflatiei:
a) prelevarile fiscale;
b) venituri nefiscale;
c) emisiune baneasca;
d) împrumuturile de stat pe termen lung;

5. Care dintre urmatoarele afirmatii privind resursele financiare publice nu este


falsa:
a) resursele financiare publice reprezinta mijloace banesti ale întreprinderii
necesare realizarii anumitor obiective economice;
b) resursele financiare publice reprezinta totalitatea mijloacelor banesti
necesare realizarii obiectivelor economice si sociale într-un interval de
timp;
c) resursele financiare publice reprezinta relatii economico-sociale în forma
baneasca care se manifesta între stat si populatie, cu ocazia redistribuirii
veniturilor;
d) nici una din cele de mai sus.

6. Care din veniturile bugetare de mai jos sunt încasate de bugetele locale:
a) taxele vamale;
b) accizele;
c) impozitul pe cladiri si terenuri;
d) taxa pe valoarea adaugata

7. Care dintre urmatoarele venituri bugetare reprezinta venituri nefiscale:


a) taxe consulare;
b) venituri din aplicarea prescriptiei extinctive;
c) taxe de timbru pentru activitatea notariala;
d) majorari si penalizari de întârziere pentru veniturile nevarsate la termen.

8. Dupa regularitatea cu care se încaseaza la buget, resursele financiare se împart


în :
a) resurse ordinare si resurse extraordinare;
b) resurse ordinare si resurse curente;
c) resurse extraordinare si resurse incidentale;
d) venituri fiscale si resurse curente.

9. În categoria resurselor financiare publice interne nu se includ :


a) impozitele;
b) încasari din rambursari de împrumuturi;
c) taxele;
d) salariile personalului din institutiile publice

10. Veniturile nefiscale au o pondere mai redusa decât cele fiscale deoarece:
a) nu se redistribuie catre contribuabilii persoane fizice;
b) sfera sectorului public este limitata
c) cotele de impunere aplicabile sunt mai mici;
d) apar numai în tarile dezvoltate.

11. Veniturile din capital cuprind:


a) impozite;
b) încasari din rambursari de împrumuturi;
c) venituri din valorificarea bunurilor statului; ?
d) contributii pentru asigurari sociale de sanatate.
12. Relatia de calcul a veniturilor public în expresie reala pentru anul 0 este:

Raspuns :a

13. Indicatorul privind modificarea veniturilor publice medii pe locuitor (DV p / loc1 /
0 ) exprima:
a) Modificarea încasarilor din rambursari de împrumuturi;
b) Modificarea gradului de alocare a veniturilor publice pe cap de locuitor
c) Cresterea ponderii veniturilor medii publice în perioada analizata
d) Diminuarea ponderii veniturilor medii publice în perioada analizata

14. Indicatorul privind modificarea veniturilor publice medii pe locuitor (DV p / loc1 /
0 ) se calculeaza astfel:

Raspuns : a
15. Se includ în categoria veniturilor fiscale:
a) Contributii de asigurari;
b) Operatiuni financiare;
c) Venituri din capital;
d) Impozit pe venit/profit si câstiguri din capital de la persoane juridice.

16. Modificarea relativa a veniturilor publice în expresie nominala (% Vprn) exprima:


a) Cresterea procentuala a veniturilor publice exprimate în preturile curente ale
perioadei analizate
b) Scaderea procentuala a veniturilor publice exprimate în preturile constante ale
perioadei analizate
c) Modificarea procentuala a veniturilor publice exprimate în preturile
curente ale perioadei analizate
d) Modificarea procentuala a veniturilor publice exprimate în preturile constante ale
perioadei analizate

17. Nu se includ în categoria veniturilor curente:


a) Contributii de asigurari;
b) Operatiuni financiare; ?
c) Venituri fiscale;
d) Impozit pe venit/profit si câstiguri din capital de la persoane fizice

18. Modificarea relativa a veniturilor publice în expresie reala (% V r pr ) exprima


a) Cresterea procentuala a veniturilor publice exprimate în preŃurile curente ale
perioadei analizate;
b) Modificarea procentuala a veniturilor publice exprimate în preturile
constante ale perioadei analizate;
c) Modificarea procentuala a veniturilor publice exprimate în preturile curente ale
perioadei analizate;
d) Modificarea procentuala a veniturilor bugetare exprimate în preturile constante
ale perioadei analizate.

1. Care din urmatoarele înscrisuri ale împrumuturilor de stat sunt nepurtatoare de


dobânda:
a) obligatiunile;
b) bonurile de impozite;
c) bonurile de trezorerie.
d) certificatele de impozite

2. Modificarea nivelului dobânzii unui împrumut contractat de stat este specifica:


a) conversiunii anticipata;
b) arozarii;
c) reesalonarii datoriei
d) consolidarii;

3. Modificarea termenului de rambursare a unui împrumut de stat este specifica:


a) arozarii;
b) consolidarii;
c) conversiunii fortate;
d) conversiunii facultative ?

4. Ca operatiune incidentala, specifica împrumutului de stat, consolidarea datoriei


publice presupune:
a) preschimbarea înscrisurilor împrumuturilor exigibile imediat sau pe
termen scurt cu titluri ale unor împrumuturi pe termen mediu si lung sau
fara termen ?
b) rambursarea împrumuturilor prin anuitati;
c) modificarea termenului de rambursare, în sensul cresterii acestuia;
d) modificarea termenului de rambursare, în sensul reducerii acestuia.

5. Ca operatiune incidentala, specifica împrumutului de stat, presupune


conversiunea :
a) preschimbarea titlurilor împrumuturilor vechi cu titluri ale unui
împrumut nou, emis cu dobânda mai redusa;
b) modificarea termenului de rambursare, în sensul cresterii acestuia;
c) modificarea termenului de rambursare, în sensul reducerii acestuia.
d) repudierea datoriei publice.

6. Creditul public reprezinta relatii economice, banesti stabilite între urmatorii


debitori si creditori:
a) populatie si bancile comerciale;
b) stat si detinatorii de disponibilitati banesti temporare, persoane fizice
si juridice; ?
c) banci comerciale si Banca Centrala;
d) organizatii nonprofit si banci comerciale.

7. Rambursarea (amortizarea sau stingerea) împrumuturilor de stat cu termen nu se


efectueaza prin:
a) anuitati;
b) depreciere monetara;
c) rascumparare la bursa
d) tragere la sorti .

8. Care sunt trasaturile caracteristice ale împrumuturile de stat


a) caracter contractual si voluntar
b) caracter nerambursabil
c) nu asigura o contraprestatie
d) asigura o contraprestatie sub forma de conversiune

9. Valoarea nominala înscrisa pe titlul unui înscris de stat reprezinta:


a) suma initiala cu care se plateste acest înscris
b) suma cu care cumpara acest înscris de la banca
c) marimea creantei pe care detinatorul o are de încasat de la stat
d) marimea datoriei pe care detinatorul o are de încasat de la stat

10. Rata de emisiune a dobînzii se calculeaza:


a) la valoarea nominala a înscrisurilor
b) la valoarea de piata a înscrisurilor
c) la curs al pari
d) la curs supra pari

11. Împrumuturile de stat clasificate în functie de termen pot fi:


a) împrumuturi interne;
b) împrumuturi contractate direct de catre stat;
c) împrumuturi pe termen lung;
d) împrumuturi garantate de stat.

12. Împrumuturile de stat clasificate în functie de locul de plasare (contractare) pot


fi:
a) împrumuturi interne;
b) împrumuturi contractate direct de catre stat;
c) împrumuturi pe termen lung;
d) împrumuturi garantate de stat.

13. Împrumuturile de stat clasificate în functie de pozitia statului fata de creditori


pot fi:
a) împrumuturi interne;
b) împrumuturi contractate direct de catre stat;
c) împrumuturi pe termen lung;
d) împrumuturi externe.

14. Valoarea nominala a titlului unui împrumut de stat exprima:


a) suma cu care se cumpara (se vinde) un înscris la bursa;
b) pretul cu care se cumpara si se vând 100 de unitati monetare valoare nominala;
c) marimea creantei pe care detinatorul o are de încasat de la stat (sau,
invers, datoria statului fata de detinatorul înscrisului respectiv);
d) pretul pe care statul îl plateste creditorilor sai pentru folosirea sumei
împrumutate.

15. Valoarea reala a titlului unui împrumut de stat exprima:


a) suma cu care se cumpara (se vinde) un înscris la bursa;
b) pretul cu care se cumpara si se vând 100 de unitati monetare valoare nominala;
c) marimea creantei pe care detinatorul o are de încasat de la stat (sau, invers,
datoria statului fata de detinatorul înscrisului respectiv);
d) pretul pe care statul îl plateste creditorilor sai pentru folosirea sumei
împrumutate.

16. Cursul titlului unui împrumut de stat exprima:


a) suma cu care se cumpara (se vinde) un înscris la bursa;
b) pretul cu care se cumpara si se vând 100 de unitati monetare valoare
nominala;
c) marimea creantei pe care detinatorul o are de încasat de la stat (sau, invers,
datoria statului fata de detinatorul înscrisului respectiv);
d) pretul pe care statul îl plateste creditorilor sai pentru folosirea sumei
împrumutate.

17. Dobânda la titlul unui împrumut de stat exprima:


a) suma cu care se cumpara (se vinde) un înscris la bursa;
b) pretul cu care se cumpara si se vând 100 de unitaŃi monetare valoare nominala;
c) marimea creantei pe care detinatorul o are de încasat de la stat (sau, invers,
datoria statului fata de detinatorul înscrisului respectiv);
d) pretul pe care statul îl plateste creditorilor sai pentru folosirea sumei
împrumutate

1. Care dintre urmatorii indicatori nu exprima dimensiunile datoriei publice:


a) volumul datoriei publice;
b) marimea medie a datoriei publice pe locuitor;
c) gradul de îndatorare
d) ponderea serviciului datoriei publice în totalul cheltuielilor bugetare

2. În structura datoriei publice nu se cuprinde:


a) datoria pe termen lung
b) datoria contractata de la fondurile financiare internationale
c) datoria pe termen scurt sau mediu
d) datoria la vedere

3. Datoria flotanta reprezinta:


a) sumele exigibile la scadente mijlocii si lungi;
b) sumele exigibile pe termen scurt;
c) sumele exprimate într-o moneda supusa deprecierii, neprotejate prin indexare
d) sumele exprimate într-o moneda cu o larga circulatie pe plan mondial

4. Datoria consolidata reprezinta:


a) sumele exigibile la scadente mijlocii si lungi;
b) sumele exigibile pe termen scurt;
c) sumele exprimate într-o moneda supusa deprecierii, neprotejate prin indexare
d) sumele exprimate într-o moneda cu o larga circulatie pe plan mondial

5. Care dintre urmatoarele criterii nu fac parte din criteriile de grupare a creditelor
externe:
a) în functie de sursele de finantare;
b) în functie de destinatie;
c) din punct de vedere al rambursarii creditelor;
d) din punct de vedere al beneficiarului de credite

6. Datoria externa bruta în sens larg cuprinde:


a) sumele datorate unor creditori publici si privati, în valuta, bunuri sau servicii cu o
perioada de rambursare mai mare de un an;
b) sumele de bani si alte valori pe care rezidentii unei tari, persoane fizice
si juridice, le datoreaza strainatatii la un moment dat;
c) diferenta dintre activele publice si private ale rezidentilor unei tari în strainatate
si activele detinute de rezidentii straini în tara considerata
d) creditele pe termen scurt (sub un an)

7. Datoria externa în interpretarea Bancii Mondiale si a celorlalte institutii din


sistemul sau cuprinde:
a) sumele datorate unor creditori publici si privati, în valuta, bunuri sau
servicii cu o perioada de rambursare mai mare de un an;
b) sumele de bani si alte valori pe care rezidentii unei tari, persoane fizice si
juridice, le datoreaza strainatatii la un moment dat;
c) diferenta dintre activele publice si private ale rezidentilor unei tari în strainatate
si activele detinute de rezidentii straini în tara considerata
d) creditele pe termen scurt (sub un an)

8. Datoria externa neta cuprinde:


a) sumele datorate unor creditori publici si privati, în valuta, bunuri sau servicii cu o
perioada de rambursare mai mare de un an;
b) sumele de bani si alte valori pe care rezidentii unei tari, persoane fizice si
juridice, le datoreaza strainatatii la un moment dat;
c) diferenta dintre activele publice si private ale rezidentilor unei tari în
strainatate si activele detinute de rezidentii straini în tara considerata
d) creditele pe termen scurt (sub un an)

1. Care din urmatoarele metode nu este o metoda moderna de dimensionare a


veniturilor si cheltuielilor bugetare?
a) metoda de planificare, programare, bugetizare;
b) metoda bazei bugetare zero;
c) metoda rationalizarii optiunilor bugetare;
d) metoda automata.

2. Care din urmatoarele metode este o metoda clasica de dimensionare a veniturilor


si cheltuielilor bugetare?
a) metoda de planificare, programare, bugetizare;
b) metoda de reevaluare a optiunilor bugetare;
c) metoda bazei bugetare zero;
d) metoda evalarii directe

3. Metoda evaluarii directe a veniturilor si cheltuielilor presupune:

a) întocmirea bugetului cu luarea în considerare a rezultateelor exercitiilor bugetare


pe mai multi ani premergatori celui pentru care se elaboreza bugetul;
b) luarea în considerare a nivelului cheltuielilor si vniturilor ultimului an al carui
exercitiu a fost încheiat;
c) preluarea unor metode de elaborare a bugetului din practica altor tari.
d) efectuarea unor calcule pentru fiecare sursa de venit si fiecare
categorie de cheltuieli, prin urmarirea executiei preliminata a bugetului pe
anul în curs si a previziunilor în domeniul economic si social pentru anul
urmator

4. Care dintre urmatoarele trasaturi sunt caracteristice bugetului de stat:


a) bugetul de stat poate functiona cu excedent;
b) bugetul de stat poate functiona cu deficit;
c) este un act de previziuni;
d) este un act prin care puterea executiva planifica cheltuirea si venituri în acord cu
prevederile legale;

5. În ce se concretizeaza aplicarea principiului universalitatii în elaborarea bugetului


de stat:
a) asigurarea efectuarii cheltuielilor unui stat din veniturile sale curente;
b) înscrierea veniturilor si a cheltuielilor bugetului de stat în acelasi
document în sume globale;
c) clasificarea si repartizarea indicatorilor financiari în functie de anumite elemente;
d) depersonalizarea veniturilor bugetare.

6. În ce se concretizeaza aplicarea principiului unitatii în elaborarea bugetului de


stat:
a) înscrierea tuturor veniturilor publice si a tuturor cheltuielilor publice
într-un singur document ;
b) înscrierea veniturilor si a cheltuielilor bugetului de stat în acelasi document în
sume globale;
c) clasificarea si repartizarea indicatorilor financiari în functie de anumite elemente;
d) depersonalizarea veniturilor bugetare.

7. În ce se concretizeaza principiul echilibrului bugetar:


a) înscrierea tuturor veniturilor publice si a tuturor cheltuielilor publice într-un
document unic si dupa o schema unitara de clasificare;
b) clasificarea si repartizarea indicatorilor financiari în functie de anumite elemente;
c) depersonalizarea veniturilor bugetare.
d) veniturile publice trebuie sa acopere cheltuielile publice, în scopul
asigurarii echilibrului dintre nevoile colective si resursele financiare
publice ?

8. Ce reprezinta bugetele extraordinare:


a) bugetele unor institutii ale statului care au deplina autonomie financiara;
b) cheltuielile trezoreriei statului elaborate în functie de sistemul economic al
fiecarui stat;
c) conturi ale afectatiilor speciale;
d) bugete care asigura finantarea cheltuielilor exceptionale ce se practica
în situatii exceptionale, cu cerinta acoperirii unor cheltuieli exceptionale.

9. Prin legea bugetara anuala se stabileste ca:


a) nivelul cheltuielilor bugetare reprezinta limite maxime care nu pot fi
depasite; ?
b) nivelul cheltuielilor bugetelor locale poate fi depasit;
c) nivelul cheltuielilor bugetare aprobat poate fi depasit la cheltuielile pentru actiuni
social-culturale;
d) nivelul cheltuielilor bugetare reprezinta limite minime care pot fi depasite.

10. Ce categorie de conturi nu reprezinta conturi speciale de trezorerie?


a) conturile cu afectatie speciala
b) conturile de comert
c) conturile consolidate
d) conturile de reglementare cu guvernele altor tari

11. Care sunt cele doua sisteme de stabilire a operatiunilor bugetare ale unui an?
a) sistemul de gestiune si sistemul de exercitiu
b) sistemul de gestiune si sistemul de planificare
c) sistemul de exercitiu si sistemul de planificare
d) sistemul de autorizare si sistemul de planificare

1. Sub aspectul realizarii sale în timp, procesul bugetar dureaza circa 2 ani si
jumatate, întinzându-se pe :
a) 3 ani calendaristici consecutivi
b) 3 ani calendaristici alternativi
c) 4 ani calendaristici consecutivi
d) 4 ani calendaristici alternativi

2. Întocmirea proiectului legii bugetare nu se realizeaza prin sistemul:


a) sistemul initiativei guvernamentale;
b) sistemul initiativei locale
c) sistemul mixt - al initiativei parlamentare si guvernamentale
d) sistemul initiativei prezidentiale.

3. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate în legatura cu procesul bugetar:


a) reprezinta decizia de colectare a veniturilor si repartizarea acestora pentru
finantarea cheltuielilor;
b) are un caracter ciclic;
c) reprezinta activitatea desfasurata de institutiile publice, organele ierarhic
superioare si ministerele
în legatura cu elaborarea proiectului bugetar de stat si a celorlalte bugete,
aprobarea proiectului de buget, executia bugetara;
d) reprezinta ansamblu actiunilor si masurilor întreprinse de insitutiile competente
ale statului în scopul concretizarii politicii financiare aplicate de autoritatea
guvernamentala.

4. Ce elemente nu se au în vedere în procesul de elaborare a bugetului:


a) inflatia;
b) factorii conjuncturii internationale;
c) analizele si prognozele efectuate de Ministerul Finantelor Publice în legatura cu
evolutia economiei, cu ritmul de crestere a productiei industriale etc.;
d) prognozele indicatorilor macroeconomici si sociali pentru anul bugetar
în curs de elaborare si pentru urmatorii 3 ani;

5. Pâna la ce data se supune aprobarii contul de încheiere a executiei bugetului


local:
a) 31 martie a anului urmator;
b) 15 mai a anului urmator; ?
c) 31 mai a anului urmator;
d) 1 iulie a anului urmator;

6. Prin ce se caracterizeaza sistemul de gestiune:


a) prin existenta unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar pâna la
încheierea contului de exercitiu bugetar;
b) continuarea in anul urmator a procesului bugetar pe o perioada de 3 luni;
c) interzice reportul veniturilor si al cheltuielilor de la un an la altul;
d) permite reportul creditelor bugetare de la un exercitiu la altul.

7. Atributiile de coordonare si finalizare a elaborarii proiectului bugetului de stat


revin:
a) Parlamentului;
b) Guvernului;
c) Bancii centrale;
d) Ministerului Finantelor;

8. Sunt etape în executia cheltuielilor publice :


a) angajarea;
b) negocierea;
c) ordonarea;
d) lichidarea;

9.Sunt etape în executia veniturilor publice, în cazul impozitelor directe :


a) angajarea;
b) asezarea impozitului;
c) ordonarea;
d) emiterea titlului;

10. Aprobarea proiectului de lege privind bugetul de stat se face de catre:


a) Guvern;
b) organele institutiilor financiare;
c) Parlament;
d) Ministerul Finantelor Publice.

11. Finalizarea proiectului bugetului de stat se face de catre:


a) comisia de buget si finante a camerei deputatilor;
b) comisiile reunite de buget si finante ale celor doua camere;
c) Guvern; ?
d) Ministerul Finantelor Publice;

12. Masurile fiscale aprobate pin legi bugetare se stabilesc:


a) pe 5 ani ;
b) pe 3 ani; ?
c) anual;
d) lunar;

13. Depunerea proiectelor de bugete de catre Ministerul Finantelor Publice la


Guvern se face pâna la :
a) 1 iunie;
b) 1 mai;
c) 30 septembrie;
d) 1 august;

14. Depunerea proiectelor de bugete de ordonatorii principali de credite se face


pâna la :
a) 15 iunie;
b) 1 iunie;
c) 1 septembrie;
d) 15 iulie;

1. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile bugetului de stat:

Valoarea cheltuielilor publice totale neconsolidate conform clasificatiei economice


este de:
a) 17 200 mii LEI;
b) 55 300 mii LEI;
c) 38 100 mii LEI;
d) 52 300 mii LEI.

2. Un consortiu bancar ia în comision obligatiunile unui împrumut de stat pentru a le


plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a împrumutului este de
200 miliarde um. Consortiul bancar preia înscrisurile de la stat la un curs (Cc) de
80% si reuseste sa plaseze întregul împrumut la un curs (Cv) de 85%. Suma ce –i
revine statului, în urma acestei operatiuni (Ss) este:
a) 160 mld um;
b) 170 mld um;
c) 10 mld um;
d) 330 mld um.

3. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :


Structura datoriei publice interne este:
a) gsDPIts = 83,33%; gsDPItl = 16,67%;
b) gsDPIts = 16,67%; gsDPItl = 83,33%;
c) gsDPIts = 68,2%; gsDPItl = 31,8%;
d) gsDPIts = 31,8%; gsDPItl = 68,2%.

4. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Soldul ansamblului bugetelor (SAB) este:


a) sold excedentar 240 mld um;
b) sold deficitar 100 mld um;
c) sold deficitar 240 mld um;
d) sold deficitar 100 mld um.

5. Se dau urmatoarele date:


Modificarea cheltuielilor publice exprimate în preturi curente în marime absoluta
este:
a) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au crescut în
marime absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii
LEI.
b) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au scazut în marime
absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI.
c) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au scazut în marime
absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%.
d) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au crescut în marime
absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%.

6. Se dau urmatoarele date:


- speranta de viata – 71 ani
- gradul de alfabetizare – 98%
- gradul de cuprindere în învatamânt – 74%
- PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare – 5 500 $
- PIB/locuitor, valoare maxima – 7 800 $.

Indicatorul dezvoltarii umane indica:


a) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,789);
b) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,789);
c) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,767);
d) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,547

7. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Coeficientul de corelare dintre cresterea veniturilor publice fata de cresterea PIB (K)
arata:
a) o modificare mai rapida a veniturilor publice în raport cu modificarea
produsului intern brut (K=1,119)
b) o modificare inferioara a veniturilor publice în raport cu modificarea produsului
intern brut. (K=1,119)
c) o modificare cu acceasi marime a veniturilor publice si a produsului intern brut
(K=1,119).
d) o modificare inferioara a veniturilor publice în raport cu modificarea produsului
intern brut. (K=1,198)

8. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice medii pe un locuitor exprimate în moneda nationala


arata:
a) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în unitate monetara
nationala pe locuitor de 77 um/loc;
b) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în unitate monetara
nationala pe locuitor de 0,077 um/loc;
c) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în unitate monetara
nationala pe locuitor de 77 um/loc;
d) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în unitate
monetara nationala pe locuitor de 0,077 um/loc;

9. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile bugetului de stat:


Valoarea cheltuielilor publice totale neconsolidate conform clasificatiei economice
este de:
e) 17 200 mii LEI;
f) 55 300 mii LEI;
g) 38 100 mii LEI;
h) 52 300 mii LEI.

10. Un consortiu bancar ia în comision obligatiunile unui împrumut de stat pentru a


le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a împrumutului este de
200 miliarde um. Consortiul bancar preia înscrisurile de la stat la un curs (Cc) de
80% si reuseste sa plaseze întregul împrumut la un curs (Cv) de 85%. Suma ce –i
revine statului,în urma acestei operatiuni (Ss) este:
a) 160 mld um;
b) 170 mld um;
c) 10 mld um;
d) 330 mld um.

11. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :
Structura datoriei publice interne este:
a) gsDPIts = 83,33%; gsDPItl = 16,67%;
b) gsDPIts = 16,67%; gsDPItl = 83,33%;
c) gsDPIts = 68,2%; gsDPItl = 31,8%;
d) gsDPIts = 31,8%; gsDPItl = 68,2%.

12. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Soldul ansamblului bugetelor (SAB) este:


a) sold excedentar 240 mld um;
b) sold deficitar 100 mld um;
c) sold deficitar 240 mld um;
d) sold deficitar 100 mld um.

13. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuielilor publice exprimate în preturi curente în marime absoluta


este:
a) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au crescut în
marime absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii
LEI.
b) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au scazut în marime
absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI.
c) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au scazut în marime
absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%.
d) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au crescut în marime
absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%.

14. Se dau urmatoarele date:


- speranta de viata – 71 ani
- gradul de alfabetizare – 98%
- gradul de cuprindere în învatamânt – 74%
- PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare – 5 500 $
- PIB/locuitor, valoare maxima – 7 800 $.

Indicatorul dezvoltarii umane indica:


a) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,789);
b) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,789);
c) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,767);
d) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,547

15. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Coeficientul de corelare dintre cresterea veniturilor publice fata de cresterea PIB (K)
arata:
a) o modificare mai rapida a veniturilor publice în raport cu modificarea
produsului intern brut (K=1,119)
b) o modificare inferioara a veniturilor publice în raport cu modificarea produsului
intern brut. (K=1,119)
c) o modificare cu acceasi marime a veniturilor publice si a produsului intern brut
(K=1,119).
d) o modificare inferioara a veniturilor publice în raport cu modificarea produsului
intern brut. (K=1,198)
16. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice medii pe un locuitor exprimate în moneda nationala


arata:
a) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în unitate monetara
nationala pe locuitor de 77 um/loc;
b) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în unitate monetara
nationala pe locuitor de 0,077 um/loc;
c) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în unitate monetara
nationala pe locuitor de 77 um/loc;
d) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în unitate
monetara nationala pe locuitor de 0,077 um/loc;

17. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile publice:

Valoarea cheltuielilor publice totale neconsolidate conform clasificatiei functionale


este:
a) 20 000 mii LEI;
b) 23 600 mii LEI;
c) 43 100 mii LEI;
d) 10 500 mii LEI.

18. Un consortiu bancar ia în comision obligatiunile unui împrumut de stat pentru a


le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a împrumutului este de
200 miliarde um. Consortiul bancar preia înscrisurile de la stat la un curs (Cc) de
80% si reuseste sa plaseze întregul împrumut la un curs (Cv) de 85%. Suma ce–i
revine consortiului bancar, în urma acestei operatiuni (Sc) este de:
a) 160 mld um;
b) 170 mld um;
c) 10 mld um;
d) 330 mld um.

19. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica a unei tari :

Gradul de îndatorare al statului respectiv este:


a) 25%;
b) 5 000 mil um;
c) 15 000 mil um;
d) 75%.

20. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Ponderea soldului ansamblului bugetelor în cheltuieli totale este:


a) 31,17%;
b) 68,83%;
c) 25%;
d) 75%.
21. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuiellor publice exprimate în preturi curente în marime relativa este:


a) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au crescut în marime
relativa, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI.
b) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au scazut în marime
relativa, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI.
c) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au scazut în marime
relativa, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%.
d) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au crescut în
marime relativa, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%.

22. Se dau urmatoarele date:


- speranta de viaŃa – 69,1 ani
- gradul de alfabetizare – 97,2%
- gradul de cuprindere în învatamânt – 62%
- PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare – 4 244 $
- PIB/locuitor, valoare maxima – 6 154 $.

Indicatorul dezvoltarii umane indica:


a) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,758);
b) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,789);
c) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,789);
d) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,758);

23. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:
Coeficientul de elasticitate dintre cresterea veniturilor publice fata de cresterea PIB
(e) arata:
a) ca veniturile publice sunt elastice la cresterea PIB (e=2,789)
b) ca veniturile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e =2,789)
c) ca veniturile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e =1,119)
d) ca veniturile publice sunt elastice fata de cresterea PIB (e =0,198)

24. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice medii pe un locuitor exprimate în USD arata:


a) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în USD pe
locuitor de 0,021;
b) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în USD pe locuitor de
0,021;
c) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în USD pe locuitor de
21;
d) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în USD pe locuitor de
21;

25. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile publice:


Valoarea cheltuielilor publice totale neconsolidate conform clasificatiei
administrative este:
a) 55 600 mii LEI;
b) 24 000 mii LEI;
c) 38 000 mii LEI;
d) 31 600 mii LEI

26. Un consortiu bancar ia în comision obligatiunile unui împrumut de stat pentru a


le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a împrumutului este de
200 miliarde um. Consortiul bancar preia înscrisurile de la stat la un curs (Cc) de
80% si reuseste sa plaseze întregul împrumut la un curs (Cv) de 85%. Suma totala
platita de subscriitori la ghiseu (Sps) este:
a) 160 mld um;
b) 170 mld um;
c) 10 mld um;
d) 330 mld um.

27. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Serviciul datoriei publice interne (SDI) este:


a) 150 mld um;
b) 450 mld um;
c) 300 mld um;
d) 20 mld um.

28. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:


Ponderea soldului ansamblului bugetelor în produsul intern brut este:

a) 8%;
b) 25,67%;
c) 3,33%;
d) 40,5%.

29. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuiellor publice exprimate în preturi constante în marime relativa


este:
a) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi constante au crescut în
marime relativa, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 37,27 mii
LEI.
b) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi constante au scazut în marime
relativa, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 37,27 mii LEI.
c) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi constante au scazut în marime
relativa, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 1,44%.
d) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi constante au crescut în
marime relativa, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 1,44%.

30. Se dau urmatoarele date:


- speranta de viata – 71,3 ani
- gradul de cuprindere în învatamânt –78%
- indicele nivelului de educatie – 0,879
- PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare – 5 847 $
- PIB/locuitor, valoare maxima – 7 894 $.

Gradul de alfabetizare este:


a) 92,85%;
b) 0,9285;
c) 18,57%;
d) 0,1857

31. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea ponderii veniturilor publice exprimate în preturi curente în PIB arata:


a) o scadere a ponderii veniturilor publice exprimate în preturi curente în PIB de
6,41%;
b) o crestere a ponderii veniturilor publice exprimate în preturi curente în PIB de
6,14%;
c) o crestere a ponderii veniturilor publice exprimate în preturi curente în
PIB de 6,41%;
d) o scadere a ponderii veniturilor publice exprimate în preturi curente în PIB de
6,14%;

32. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:
Modificarea veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime absoluta
arata:
a) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime
absoluta de 1760 mii lei;
b) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime absoluta
de 1760 mii lei;
c) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime absoluta
de 37,61%;;
d) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime absoluta
de 37,61%

33. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile publice:

Valoarea cheltuielilor publice totale neconsolidate din punct de vedere al surselor


de finantare este:
a) 8 500 mii LEI;
b) 4 100 mii LEI;
c) 7 000 mii LEI;
d) 9 100 mii LEI

34. Un consortiu bancar ia în comision obligatiunile unui împrumut de stat pentru a


le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a împrumutului este de
200 miliarde um. Consortiul bancar preia înscrisurile de la stat la un curs (Cc) de
80% si reuseste sa plaseze jumatate din împrumut la un curs (Cv) de 85%. Suma
ce-i revine statului, în urma acestei operatiuni (Ss) este:
a) 160 mld um;
b) 80 mld um;
c) 10 mld um;
d) 85 mld um.

35. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Marimea serviciului datoriei publice exprimat în unitate monetara nationala/locuitor


este:
a) 19 651 um/loc;
b) 19,651 um/loc;
c) 10,850 um/loc;
d) 10 850 um/loc.

36. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Soldul ansamblului bugetelor (SAB) este:


a) sold excedentar 85 mil um;
b) sold deficitar 100 mld um;
c) sold deficitar 85 mil um;
d) sold deficitar 100 mld um.

37. Se dau urmatoarele date:


Modificarea cheltuiellor publice exprimate în preturi constante în marime absoluta
este:
a) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi constante au crescut în
marime absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 37,27 mii
LEI.
b) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi constante au scazut în marime
absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 37,27 mii LEI.
c) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi constante au scazut în marime
absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 1,44%.
d) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi constante au crescut în marime
absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 1,44%.

38. Se dau urmatoarele date:


- speranta de viata – 69,1 ani
- gradul de alfabetizare – 97,2%
- indicele nivelului de educatie – 0,855
- PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare – 4 244 $
- PIB/locuitor, valoare maxima – 6 154 $.

Gradul de cuprindere în învaŃamânt este:


a) 92,85%;
b) 0,9285;
c) 62%;
d) 0,62

39. Se dau urmatoarele date :


Modificarea volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe
un locuitor în unitate monetara nationala arata:
a) o crestere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe
un locuitor în unitate monetara nationala de 67 um/loc;
b) o scadere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe
un locuitor în unitate monetara nationala de 0,067 um/loc;
c) o scadere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe
un locuitor în unitate monetara nationala de 67 um/loc;
d) o crestere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate
ce revin pe un locuitor în unitate monetara nationala de 0,067 um/loc;

40. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:
Modificarea veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime relativa
arata:
a) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime relativa de
1760 mii lei;
b) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime relativa de
1760 mii lei;
c) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime relativa de
37,61%;;
d) o crestere a veniturilor publice exprimate în preŃuri curente în marime
relativa de 37,61%

41. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile bugetului de stat:

Volumul cheltuielilor publice în expresie reala este:


a) 1 182,61 mii LEI;
b) 156 400 mii LEI;
c) 118 261 mii LEI;
d) 136 000 mii LEI

42. Un consortiu bancar ia în comision obligatiunile unui împrumut de stat pentru a


le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a împrumutului este de
200 miliarde um. Consortiul bancar preia înscrisurile de la stat la un curs (Cc) de
80% si reuseste sa plaseze jumatate din împrumut la un curs (Cv) de 85%. Suma
ce-i revine consortiului bancar, în urma acestei operatiuni (Sc) este:
a) 160 mld um;
b) 80 mld um;
c) 10 mld um;
d) 5 mld um

43. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Marimea serviciului datoriei publice exprimat în USD/locuitor este:


a) 19 651 USD/loc;
b) 19,651 USD/loc;
c) 6,776 USD/loc;
d) 6 776 USD/loc.

44. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Ponderea soldului ansamblului bugetelor în cheltuieli totale este:


a) 15,04%;
b) 25,67%;
c) 4,05%;
d) 40,5%.

45. Se dau urmatoarele date:

Modificarea ponderii cheltuielilor publice exprimate în preŃuri curente în PIB:


a) ponderea cheltuielilor publice exprimate în preŃuri curente în PIB a crescut cu
8,71%.
b) ponderea cheltuielilor publice exprimate în preŃuri curente în PIB a
scazut cu 8,71%.
c) ponderea cheltuielilor publice exprimate în preŃuri curente în PIB a crescut cu
11,58%.
d) ponderea cheltuielilor publice exprimate în preŃuri curente în PIB a scazut cu
11,58%.

46. Se dau urmatoarele date:


- IDU – 0,758
- gradul de alfabetizare – 97,2%
- grad de cuprindere în învatamânt – 62%
- PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare – 4 244 $
- PIB/locuitor, valoare maxima – 6 154 $.

Speranta de viata este:


a) 69,1 ani
b) 0,735;
c) 0,691;
d) 62 ani

47. Se dau urmatoarele date :


Modificarea volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe
un locuitor în USD arata:
a) o crestere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe
un locuitor în USD de 16;
b) o scadere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe
un locuitor în USD de 0,016;
c) o scadere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate ce revin pe
un locuitor în USD de 16;
d) o crestere a volumului mediu al cheltuielilor publice totale consolidate
ce revin pe unlocuitor în USD de 0,016;

48. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:
Modificarea veniturilor publice exprimate în preturi constante în marime relativa
arata:
a) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi constante în
marime relativa de 2650,15 mii lei;
b) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi constante în marime relativa
de 2650,15 mii lei;
c) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi constante în marime relativa
de 53,8%;;
d) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi constante în
marime relativa de 53,8%

49. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile publice:

Volumul cheltuielilor publice în expresie reala:


a) 4 700 mii LEI;
b) 47 mii LEI;
c) 5 200 mii LEI;
d) 52 mii LEI

50. Un consortiu bancar ia în comision obligatiunile unui împrumut de stat pentru a


le plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a împrumutului este de
200 miliarde um. Consortiul bancar preia înscrisurile de la stat la un curs (Cc) de
80% si reuseste sa plaseze jumatate din împrumut la un curs (Cv) de 85%. Suma
totala platita de subscriitori la ghiseu (Sps) este:
a) 170 mld um;
b) 85 mld um;
c) 10 mld um;
d) 5 mld um

51. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Serviciul datoriei publice interne este:


a) 350 mld um;
b) 285 mld um;
c) 3 650 mld um;
d) 3 715 mld um

52. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Ponderea soldului ansamblului bugetelor în produsul intern brut este:


a) 15,04%;
b) 25,67%;
c) 4,05%;
d) 40,5%.

53. Se dau urmatoarele date:


Indicatorul privind corespondenta dintre modificarea cheltuielilor publice si
modificarea produsului intern brut arata:
a) o modificare mai rapida a cheltuielilor în raport cu produsul intern brut
(K=0,678).
b) o modificare cu aceeasi marime a cheltuielilor publice si a produsului intern brut
(K=1,678)
c) o modificare a cheltuielilor publice inferioara modificarii PIB (K =
0,678).
d) o modificare mai rapida a cheltuielilor în raport cu produsul intern brut
(K=1,678).

54. Se dau urmatoarele date:


- speranta de viata – 65 ani
- gradul de alfabetizare – 88%
- gradul de cuprindere în învatamânt – 70%
- PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare – 4 500 $
- PIB/locuitor, valoare maxima – 6 200 $.

Indicatorul dezvoltarii umane arata:


a) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,736);
b) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,736);
c) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,767);
d) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,547);

55. Se dau urmatoarele date :


Modificarea ponderii cheltuielilor publice totale consolidate în PIB arata:
a) o crestere a ponderii cheltuielilor publice totale consolidate în PIB de
2,07%;
b) o scadere a ponderii cheltuielilor publice totale consolidate în PIB de
2,07%;
c) o scadere a ponderii cheltuielilor publice totale consolidate în PIB de 7,02%;
d) o crestere a ponderii cheltuielilor publice totale consolidate în PIB de 7,02%;

56. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui
stat :
Modificarea veniturilor publice exprimate în preturi constante în marime absoluta
arata:
a) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi constante în
marime absoluta de 2650,15 mii lei;
b) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi constante în marime absoluta
de 2650,15 mii lei;
c) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi constante în marime absoluta
de 53,8%;;
d) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi constante în marime absoluta
de 53,8%

57. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile publice:

Volumul cheltuielilor publice în expresie reala este:


a) 2 590 mii LEI;
b) 25,90 mii LEI;
c) 2 354,55 mii LEI;
d) 23,5455 mii LEI

58. Un consortiu bancar ia cumpara obligatiunile unui împrumut de stat pentru a le


plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a împrumutului este de
700 miliarde um. Consortiul bancar preia înscrisurile de la stat la un curs (Cc) de
92% si reuseste sa plaseze întregul împrumut la un curs (Cv) de 95%. Suma ce-i
revine statului, în urma acestei operatiuni (Ss) este:
a) 665 mld um;
b) 322 mld um;
c) 644 mld um;
d) 21 mld um

59. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Ponderea serviciului datoriei publice interne în cheltuielile bugetare este:


a) 57%;
b) 70%; ?
c) 43,75%;
d) 8,75%.

60. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Finantarea externa pentru acoperirea deficitului bugetului central este:


a) 20 mil um;
b) 230 mil um;
c) 300 mil um;
d) 50 mil um ?

61. Se dau urmatoarele date:


Elasticitatea cheltuielilor publice în raport cu produsul intern brut exprima:
a) tendinta de utilizare într-o masura mai mare a PIB, pentru finantarea cheltuielilor.
Cheltuielile publice sunt elastice la cresterea PIB (e = 0,180);
b) tendinta de restrângere a proportiei cheltuielilor publice în PIB.
Cheltuielile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e = 0,180);
c) tendinta de restrângere a proportiei cheltuielilor publice în PIB. Cheltuielile
publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e = 1,180);
d) tendinta de utilizare într-o masura mai mare a PIB, pentru finantarea cheltuielilor.
Cheltuielile publice sunt elastice la cresterea PIB (e = 0,119);

62. Se dau urmatoarele date:


- speranta de viata – 65 ani
- indicatorul nivelului de educatie – 0,82
- gradul de cuprindere în învatamânt – 70%
- PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare – 4 500 $
- PIB/locuitor, valoare maxima – 6 200 $.

Gradul de alfabetizare este:


a) 82%;
b) 0,82;
c) 88%;
d) 0,88

63. Se dau urmatoarele date :


Indicatorul privind corespondenta dintre modificarea cheltuielilor publice totale
consolidate si modificarea produsului intern brut arata:
a) o modificare mai rapida a cheltuielilor publice totale consolidate în
raport cu produsul intern brut (K=1,032).
b) o modificare cu aceeasi marime a cheltuielilor publice totale consolidate si a
produsului intern brut (K=1,678)
c) o modificare a cheltuielilor publice totale consolidate inferioara modificarii PIB (K
= 1,032).
d) o modificare mai rapida a cheltuielilor totale consolidate în raport cu produsul
intern brut (K=0,678).

64. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:
Modificarea veniturilor publice medii pe un locuitor exprimate în moneda nationala
arata:
a) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în unitate monetara
nationala pe locuitor de 96 um/loc;
b) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în unitate monetara
nationala pe locuitor de 0,096 um/loc;
c) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în unitate monetara
nationala pe locuitor de 96 um/loc;
d) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în unitate
monetara nationala pe locuitor de 0,096 um/loc;

65. Se dau urmatoarele date referitoare la cheltuielile publice:

Volumul cheltuielilor publice în expresie reala este:


a) 28 mii LEI;
b) 29,4737 mii LEI; ?
c) 2 800 mii LEI;
d) 2 947,37 mii LEI
66. Un consortiu bancar ia cumpara obligatiunile unui împrumut de stat pentru a le
plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a împrumutului este de
700 miliarde um. Consortiul bancar preia înscrisurile de la stat la un curs (Cc) de
92% si reuseste sa plaseze întregul împrumut la un curs (Cv) de 95%. Suma ce-i
revine consortiului bancar, în urma acestei operatiuni (Sc) este:
a) 665 mld um;
b) 322 mld um;
c) 644 mld um;
d) 21 mld um

67. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Ponderea serviciului datoriei publice interne în cheltuielile publice este:


a) 57%;
b) 70%;
c) 43,75%;
d) 8,75%.

68. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Finantarea externa pentru acoperirea deficitului bugetelor locale este:


a) 20 mil um;
b) 230 mil um;
c) 300 mil um;
d) 50 mil um
69. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuielilor publice medii pe un locuitor exprimate în moneda nationala


arata:
a) o crestere a cheltuielilor publice exprimate în preturi curente în unitate monetara
nationala pe locuitor de 14 um/loc;
b) o scadere a cheltuielilor publice exprimate în preturi curente în unitate monetara
nationala pe locuitor de 0,014 um/loc;
c) o scadere a cheltuielilor publice exprimate în preturi curente în unitate monetara
nationala pe locuitor de 14 um/loc;
d) o crestere a cheltuielilor publice exprimate în preturi curente în unitate
monetara nationala pe locuitor de 0,014 um/loc;

70. Se dau urmatoarele date:


- speranta de viata – 65 ani
- indicatorul nivelului de educatie – 0,82
- gradul de alfabetizare – 88%
- PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare – 4 500 $
- PIB/locuitor, valoare maxima – 6 200 $.

Gradul de cuprindere în învatamânt este:


a) 70%;
b) 0,70;
c) 88%;
d) 0,88

71. Se dau urmatoarele date :


Elasticitatea cheltuielilor publice totale consolidate în raport cu produsul intern brut
exprima:
a) tendinta de utilizare într-o masura mai mare a PIB, pentru finantarea cheltuielilor
totale consolidate. Cheltuielile publice sunt elastice la cresterea PIB (e = 0,180);
b) tendinta de restrângere a proportiei cheltuielilor publice totale consolidate în PIB.
Cheltuielile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e = 0,180);
c) tendinta de restrângere a proportiei cheltuielilor publice totale consolidate în PIB.
Cheltuielile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e = 1,170);
d) tendinta de utilizare într-o masura mai mare a PIB, pentru finantarea
cheltuielilor totale consolidate. Cheltuielile publice sunt elastice la
cresterea PIB (e = 1,170);

72. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:
Modificarea veniturilor publice medii pe un locuitor exprimate în USD arata:
a) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în USD pe locuitor de
25;
b) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în USD pe locuitor de
0,025;
c) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în USD pe locuitor de
25;
d) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în USD pe
locuitor de 0,025;

73. Se dau urmatoarele date :

Volumul cheltuielilor publice totale consolidate în preturi curente este:


a) 600 mii LEI;
b) 575 mii LEI;
c) 487,29 mii LEI;
d) 508,47 mii LEI

74. Un consortiu bancar ia cumpara obligatiunile unui împrumut de stat pentru a le


plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a împrumutului este de
700 miliarde um. Consortiul bancar preia înscrisurile de la stat la un curs (Cc) de
92% si reuseste sa plaseze întregul împrumut la un curs (Cv) de 95%. Suma totala
platita de subscriitori la ghiseu (Sps) este:
a) 665 mld um;
b) 322 mld um;
c) 644 mld um;
d) 21 mld um

75. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica interna a unei tari :

Ponderea serviciului datoriei publice interne în produsul intern brut este:


a) 57%;
b) 70%;
c) 43,75%;
d) 8,75%.

76. Se dau urmatoarele date referitoare la echilibrul bugetar al unui stat:

Ponderea deficitului bugetului central în produsul intern brut este:


a) 5,7%;
b) 0,65%;
c) 9,68%;
d) 8,75%

77. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuiellor publice exprimate în preturi curente în marime absoluta


este:
a) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au crescut în
marime absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii
LEI.
b) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au scazut în marime
absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI.
c) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au scazut în marime
absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%.
d) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au crescut în marime
absoluta, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%.

78. Se dau urmatoarele date:


- speranta de viata – 71 ani
- gradul de alfabetizare – 98%
- gradul de cuprindere în învatamânt – 74%
- PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare – 5 500 $
- PIB/locuitor, valoare maxima – 7 800 $.

Indicatorul dezvoltarii umane indica:


a) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,789);
b) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,789);
c) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,767);
d) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,547);

79. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:
Coeficientul de elasticitate dintre cresterea veniturilor publice fata de cresterea PIB
(e) arata:
a) ca veniturile publice sunt elastice la cresterea PIB (e=2,789)
b) ca veniturile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e =2,789)
c) ca veniturile publice sunt inelastice fata de cresterea PIB (e =1,119)
d) ca veniturile publice sunt elastice fata de cresterea PIB (e =0,198)

80. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea veniturilor publice medii pe un locuitor exprimate în USD arata:


a) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în USD pe
locuitor de 0,021;
b) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în USD pe locuitor de
0,021;
c) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în USD pe locuitor de
21;
d) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în USD pe locuitor de
21;
81. Se dau urmatoarele date:

Ponderea cheltuielilor publice totale neconsolidate în produsul intern brut:


a) 38,09%;
b) 14,71%;
c) 8,82%;
d) 8,75%.

82. Un consortiu bancar cumpara obligatiunile unui împrumut de stat pentru a le


plasa prin ghiseele proprii. Valoarea nominala totala (VN) a împrumutului este de
700 miliarde um. Consortiul bancar preia înscrisurile de la stat la un curs (Cc) de
92% si reuseste sa plaseze jumatate din împrumut la un curs (Cv) de 95%. Suma
ce-i revine statului, în urma acestei operatiuni (Ss) este:
a) 665 mld um;
b) 322 mld um;
c) 644 mld um;
d) 21 mld um

83. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica a unei tari :

Ponderea dobânzilor în cheltuielile bugetare este:


a) 20%;
b) 16%;
c) 5,71%;
d) 8,75%.

84. Se dau urmatoarele date referitoare la datoria externa a unei tari:


Raportul dintre rezervele internationale ale tarii si suma datoriei contractate si
nerambursate este:
a) 40%;
b) 28,57%;
c) 5,71%;
d) 8,75%.

85. Se dau urmatoarele date:

Modificarea cheltuiellor publice exprimate în preturi curente în marime relativa este:


a) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au crescut în marime
relativa, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI.
b) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au scazut în marime
relativa, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 300 mii LEI.
c) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au scazut în marime
relativa, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%.
d) Cheltuielile publice totale exprimate în preturi curente au crescut în
marime relativa, în anul curent, N+1 fata de anul de baza, N cu 11,58%.

86. Se dau urmatoarele date:


- speranta de viata – 69,1 ani
- gradul de alfabetizare – 97,2%
- gradul de cuprindere în învatamânt – 62%
- PIB/locuitor la paritatea puterii de cumparare – 4 244 $
- PIB/locuitor, valoare maxima – 6 154 $.

Indicatorul dezvoltarii umane indica:


a) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,758);
b) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,789); se repeta la intreb. 14 si 22
c) un nivel ridicat al dezvoltarii umane (0,789);
d) un nivel mediu al dezvoltarii umane (0,758);

87. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:

Modificarea ponderii veniturilor publice exprimate în preturi curente în PIB arata:


a) o scadere a ponderii veniturilor publice exprimate în preturi curente în PIB de
6,41%;
b) o cresterea ponderii veniturilor publice exprimate în preturi curente în PIB de
6,14%;
c) o cresterea ponderii veniturilor publice exprimate în preturi curente în
PIB de 6,41%;
d) o scadere a ponderii veniturilor publice exprimate în preturi curente în PIB de
6,14%;

88. Se dau urmatoarele date referitoare la resursele financiare publice ale unui stat:
Modificarea veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime absoluta
arata:
a) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime
absoluta de 1760 mii lei;
b) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime absoluta
de 1760 mii lei;
c) o scadere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime absoluta
de 37,61%;;
d) o crestere a veniturilor publice exprimate în preturi curente în marime absoluta
de 37,61%