Sunteți pe pagina 1din 1

NR.

/ 2020

Către,

Comisia Judeţeană Bistrița-Năsăud de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de


ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2020

Subsemnatul (cu iniţiala tatălui)_______________________________________________________


________________________________________născut la data de (ziua, luna, anul) ____/____/19____.

COD NUMERIC PERSONAL:

Vă rog să mă luați în evidență pentru a participa la Ședințele publice de repartizare pe posturi


didactice/catedre vacante/rezervate, organizate în județul Bistrița-Năsăud, 2020.

Date de identificare:

1. Județul în care am susținut proba scrisă din 29 iulie 2020: ______________________________

2. Numărul fișei de înscriere la concurs: CJ ___ ___ ___ ___

3. Disciplina la care am susținut proba scrisă din 29 iulie 2020:_______________________________


__________________________________________________________________________________

4. Nota la proba scrisă din 29 iulie 2020: ___.___ ___ _____________

5. Proba orală susținută și rezultatul (dacă e cazul): ________________________________________

Menționez că adresa de email este :………………………………………………………….. și


numărul de telefon :……………………………………….la care pot fi contactat.
Anexez o copie a informării pe care am făcut-o către Comisia judeţeană de organizare a concursului
naţional din judeţul ____________________ , prin care am comunicat intenţia mea de participare la şedinţele
de repartizare pe posturi didactice în judeţul Bistrița-Năsăud.
Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul
unor date eronate.
Anexez copie BI/CI

Vă mulţumesc,

Data_______________ Semnătura_____________