Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Colegiul tehnic ,,Iuliu Maniu,, Șimleu Silvaniei

Domeniul de pregătire de bază: Comerț Aviz Director,


Calificare profesională: Tehnician în activități de comerț Prof.dr. ing. Cîmpan Liliana Reli
Modulul: M 1- Administrarea firmei
Nr de ore/an :66
Nr. ore /săptămână: din care: T:33; LT: 33
Clasa: a-XI-a C Aviz Șef catedră
Profesor: Crețanu Maria Prof. Ec. Crețanu Maria

Plan de învățământ aprobat prin Anexa 1 la OMEN 3500/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii


Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
1. 7.1.1.Prezentarea 7.2.1.Încadrarea unei 7.3.1.Argumenta- Introducere în materie 1 1 S1
trăsăturilor întreprinderi în rea realistă, Testare inițială 1 1 S2
caracteristice ale unei conformitate cu creativă și
întreprinderi tipologia generală. independentă a Întreprinderea veriga de bază a
7.1.2.Clasificarea 7.2.2.Identificarea propriilor opinii
economiei:
întreprinderilor oportunităților pentru cu privire la
7.1.3.Prezentarea activitățile personale, oportunitățile
-Trăsături caracteristice ale întreprinderii. 1 1 S3
oportunităților pentru profesionale și/sau de sociale, -Clasificarea întreprinderilor.
activitățile personale, afaceri. economice și -Oportunităţi pentru activităţile personale, 1 1 S4
profesionale și/sau de culturale profesionale şi/sau de afaceri.
afaceri. referitoare la -Oportunități de dezvoltare a întreprinderii 1 1 S5
7.1.4.Descrierea dezvoltarea determinate de patrimoniul cultural local,
oportunităților de întreprinderii naţional, european şi mondial 1 1 S6
dezvoltare a
întreprinderii -Etica în afaceri. 1 1 S7
determinate de
patrimoniul cultural
local, național,
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
european și mondial.
7.1.5.Prezentarea
importanței eticii în
afaceri Procesul de înființare și funcționare al
7.3.2.Asumarea
2. 7.2.3.Completarea întreprinderii:
7.1.6.Descrierea documetelor necesare responsabilității
privind
Etapele înfiinţării întreprinderii. 1 1 S8
etapelor înființării înființării unei
întreprinderii. completarea Documente necesare înfiinţării unei
întreprinderi, conform întreprinderi.
7.1.7.Prezentarea reglementărilor legale documentelor de
documentelor necesare înființare ale unei Organizarea structurală a întreprinderii:
7.2.4.Realizarea
înființării unei tipurilor de întreprinderi, cu - definire;
întreprinderi. organigrame existente respectarea - tipologia structurilor organizatorice;
7.1.8.Prezentarea la nivelul agenților normelor - tendinţe contemporane în organizarea 1 1 S11
organizării structurale a economici. legislative structurală a întreprinderii;
întreprinderii. 7.2.5.Aplicarea 7.3.3.Colaborarea - proiectarea şi elaborarea structurii
7.1.9.Descrierea fluxurilor și sistemelor cu memebrii organizatorice; 1 1 S12
fluxurilor și procesele de organizare echipei de lucru,
- factori de influenţă privind realizarea 1 1 S13
la nivelul întreprinderii procesuală a în scopul
îndeplinirii structurii organizatorice;
întreprinderii Funcţiunile întreprinderii:
sarcinilor de la
locul de muncă. - funcţiunea de cercetare-dezvoltare;
7.3.4.Manifesta- - funcţiunea de producţie; 1 1 S14
rea - funcţiunea de marketing; 1 1 S15
responsabilității - funcţiunea comercializare; 1 1 S16
privind - funcţiunea financiar-contabilă; 1 1 S17
respectarea - funcţiunea de personal. 1 1 S18
normelor PSI și Recapitulare 1 1 S19
de protecție a
mediului în
activitatea
desfășurată.
7.3.5.Asumarea, Sistemul informaţional la nivelul
în cadrul echipei întreprinderii
de la locul de - definire; 1 1 S20
muncă, a - componentele sistemului informaţional;
responsabilității -fluxurile şi circuitele informaţionale la 1 1 S21
pentru sarcina de nivelul întreprinderii;
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
3. 7.1.10.Descrierea 7.2.6.Identificarea lucru primită.
resurselor umane ale categoriilor de personal 7.3.6.Manifestă Managementul resurselor umane:
întreprinderii (categorii 7.2.7.Formularea atitudine 1 1 S22
de personal, selecția și drepturilor și proactivă privind - selecţia personalului;
recrutarea, drepturile, obligațiilor însușirea
1 1 S23
obligațiile, conflictele personalului în cadrul drepturilor și
sociale, motivarea și unui loc de muncă. obligațiilor
- salarizarea personalului;
evaluarea 7.2.8.Stabilirea angajaților. 1 1 S24
personalului). traseului profesional 7.3.7.Adoptarea - categorii de personal;
7.1.11.Descrierea utilizând elementele unei atitudini 1 1 S25
managementului specifice pozitive în - drepturi şi obligaţii ale personalului;
carierei. managementului prezentarea 1 1 S26
carierei. traseului - motivarea şi evaluarea personalului;
7.2.9.Aplicarea profesional. 1 1 S27
deprinderilor de - managementului carierei.
învățare, pentru
realizarea unui
management eficient al
carierei.

4. 7.1.12.Descrierea 7.2.10.Planificarea și Procesul de planificare și evaluare în


procesului de evaluarea activității în 7.3.8.Implicarea întreprindere: 1 1 S28
planificare și evaluare a funție de resursele activă în -Procesul de planificare a activităţii;
activității. materiale, activitatea de 1 1 S29
7.1.13.Caracterizarea informaționale, planificare și -Procesul de evaluare a activităţii;
elementelor specifice financiare și umane. evaluare 1 1 S30
statisiticii în activitatea 7.2.11.Calcularea 7.3.9.Emiterea -Elemente specifice statisticii în activitatea
economică: mărimile mărimilor medii, a unor ipoteze
medii, indicii statistici indicilor și indicatorilor
economică: mărimile medii, indicii statistici
privind datele și şi reprezentările grafice;
și reprezentările grafice statistici și indicatorii
reprezentarea grafică. 1 1 S31
statistici.
7.2.12.Interpretarea -Planul de afaceri – instrument al dezvoltării
datelor și indicatorilor strategice.
statistici.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
5.
7.1.14.Descrierea 7.2.13.Identificarea 7.3.10.Argumen Identitatea vizuală a întreprinderii: 1 1 S32
modalităților de elementelor specifice tarea într-un -Elemente specifice identității vizuale: antet,
promovare a identității promovării identității mod siglă, slogan, misiune, viziune etc; 1 1 S33
vizuale la nivel de vizuale a unei independent și -Modalități de promovare a identităţii
întreprindere. întreprinderi.
rațional, a vizuale la nivel de întreprindere.
6. elementelor de Recapitulare finală
identitate
vizuală.

TOTAL 33

Notă: În săptămâna ……..se vor organiza activități extracurriculare „Școala altfel”.

Întocmit,

S-ar putea să vă placă și