Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învățământ: Liceul Economic Alexandru Ioan Cuza , Piatra Neamț Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Economic/ Nivel 4/ Tehnician în activități economice
Modulul: Modulul I – Administrarea firmei
Nr de ore / an: 66 ore ( 33 săptămâni)
Nr. ore / săptămână: 2 din care: T: 1 oră LT: 1 oră Avizat,
Clasa: a XI-a A Șef catedră
Profesor: Oana Banu
Standard de pregătire profesională aprobat prin Ordinul MENCS: Ordinul MEN nr. 4121/13.06.2016 (Anexa nr. 2)
Plan de învățământ aprobat prin Ordinul MECTS: Ordinul MEN nr. 3500/29.03.2018 (Anexa nr. 1)
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR: 2019-2020
URÎ 7. Administrarea firmei
CUNOȘTINȚE:
7.1.1.Prezentarea trăsăturilor caracteristice ale unei întreprinderi
7.1.2. Clasificarea întreprinderilor
7.1.3. Prezentarea oportunităților pentru activitățile personale, profesionale și/sau de afaceri.
7.1.4. Descrierea oportunităților de dezvoltare a întreprinderii determinate de patrimoniul cultural local, național, european și mondial.
7.1.5. Prezentarea importanței eticii în afaceri
7.1.6. Descrierea etapelor înființării întreprinderii.
7.1.7. Prezentarea documentelor necesare înființării unei întreprinderi.
7.1.8. Prezentarea organizării structurale a întreprinderii.
7.1.9. Descrierea fluxurilor și procesele la nivelul întreprinderii
7.1.10. Descrierea resurselor umane ale întreprinderii (categorii de personal, selecția și recrutarea, drepturile, obligațiile, conflictele sociale, motivarea și
evaluarea personalului).
7.1.11. Descrierea managementului carierei.
7.1.12. Descrierea procesului de planificare și evaluare a activității.
7.1.13. Caracterizarea elementelor specifice statisticii în activitatea economică: mărimile medii, indicii statistici și reprezentările grafice
7.1.14. Descrierea modalităților de promovare a identității vizuale la nivel de întreprindere.
ABILITĂȚI:
7.2.1.Încadrarea unei întreprinderi în conformitate cu tipologia generală.
7.2.2. Identificarea oportunităților pentru activitățile personale, profesionale și/sau de afaceri.
7.2.3. Completarea documentelor necesare înființării unei întreprinderi, conform reglementărilor legale
7.2.4. Realizarea tipurilor de organigrame existente la nivelul agenților economici.
7.2.5. Aplicarea fluxurilor și sistemelor de organizare procesuală a întreprinderii
7.2.6. Identificarea categoriilor de personal
7.2.7. Formularea drepturilor și obligațiilor personalului în cadrul unui loc de muncă.
7.2.8. Stabilirea traseului profesional utilizând elementele specifice managementului carierei.
7.2.9. Aplicarea deprinderilor de învățare, pentru realizarea unui management eficient al carierei.
7.2.10. Planificarea și evaluarea activității în funcție de resursele materiale, informaționale, financiare și umane.
7.2.11. Calcularea mărimilor medii, a indicilor și indicatorilor statistici și reprezentarea grafică.
7.2.12. Interpretarea datelor și indicatorilor statistici.
3
7.2.13. Identificarea elementelor specifice promovării identității vizuale a unei întreprinderi.
ATITUDINI:
7.3.1. Argumentarea realistă, creativă și independentă a propriilor opinii cu privire la oportunitățile sociale, economice și culturale referitoare la dezvoltarea
întreprinderii
7.3.2. Asumarea responsabilității privind completarea documentelor de înființare ale unei întreprinderi, cu respectarea normelor legislative
7.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă.
7.3.4. Manifestarea responsabilității privind respectarea normelor PSI și de protecție a mediului în activitatea desfășurată.
7.3.5. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită.
7.3.6. Manifestă atitudine proactivă privind însușirea drepturilor și obligațiilor angajaților.
7.3.7. Adoptarea unei atitudini pozitive în prezentarea traseului profesional.
7.3.8. Implicarea activă în activitatea de planificare și evaluare
7.3.9. Emiterea unor ipoteze privind datele și indicatorii statistici.
7.3.10. Argumentarea într-un mod independent și rațional, a elementelor de identitate vizuală.
Rezultate ale învățării (codificate Nr. ore Săptămâna Observații
conform SPP) Conţinut tematic
Cunoștințe Abilități Atitudini
T. L.T.
C.Î.1. Întreprinderea veriga de bază a economiei:
7.1.1. 7.2.1. 7.3.1 Recapitulare cunoștințe specifice anterioare 1 1 S1
7.1.2. 7.2.2. Testare inițială
7.1.3. Introducere în materie
7.1.4. 1.1 Trăsături caracteristice ale întreprinderii. 1 1 S2
7.1.5. 1.2 Clasificarea întreprinderilor. 1 1 S3
1.3 Oportunităţi pentru activităţile personale, profesionale şi/sau 1 1 S4
de afaceri.
1.4 Oportunități de dezvoltare a întreprinderii determinate de 1 1 S5
patrimoniul cultural local, naţional, european şi mondial
1.5 Etica în afaceri. 1 1 S6
Recapitulare și evaluare sumativă 1 1 S7
C.Î.2. Procesul de înființare și funcționare al întreprinderii:
7.1.6. 7.2.3. 7.3.2. 2.1 Etapele înfiinţării întreprinderii. 1 1 S8 S14,15
7.1.7. 7.2.4. 7.3.3. 2.2 Documente necesare înfiinţării unei întreprinderi. 1 1 S9 Practică
7.1.8. 7.2.5. 7.3.4 2.3 Organizarea structurală a întreprinderii: 5 5 S10-S16 SEM. II
7.1.9. 7.3.5. - definire;
- tipologia structurilor organizatorice;
- tendinţe contemporane în organizarea structurală a
întreprinderii;
- proiectarea şi elaborarea structurii organizatorice;
- factori de influenţă privind realizarea structurii organizatorice. 1 1 S17
2.4 Funcţiunile întreprinderii:
3
- funcţiunea de cercetare-dezvoltare;
- funcţiunea de producţie;
- funcţiunea de marketing;
- funcţiunea comercializare;
- funcţiunea financiar-contabilă;
- funcţiunea de personal. 1 1 S18
2.5 Sistemul informaţional la nivelul întreprinderii
- definire;
- componentele sistemului informaţional;
-fluxurile şi circuitele informaţionale la nivelul întreprinderii; 1 1 S19
Recapitulare și evaluare sumativă
C.Î.3. Managementul resurselor umane:
7.1.10. 7.2.6. 7.3.6. 3.1 Selecţia personalului; 1 1 S20
7.1.11. 7.2.7. 7.3.7. 3.2 Salarizarea personalului; 1 1 S21
7.2.8. 3.3 Categorii de personal; 1 1 S22
7.2.9. 3.4 Drepturi şi obligaţii ale personalului; 1 S23
3.5 Motivarea şi evaluarea personalului; 1 S23
3.6 Managementului carierei. 1 1 S24
Recapitulare și evaluare sumativă 1 1 S25

C.Î.4. Procesul de planificare și evaluare în întreprindere:


7.1.12. 7.2.10. 7.3.8. 4.1 Procesul de planificare a activităţii; 1 S26
7.1.13. 7.2.11. 7.3.9. 4.2 Procesul de evaluare a activităţii; 1 S26
7.2.12. 4.3 Elemente specifice statisticii în activitatea economică: 1 1 S27
mărimile medii, indicii statistici şi reprezentările grafice;
4.4 Planul de afaceri – instrument al dezvoltării strategice. 2 2 S28,29
Recapitulare și evaluare sumativă 1 1 S30

C.Î.5. Identitatea vizuală a întreprinderii:


7.1.14. 7.2.13. 7.3.10. 5.1 Elemente specifice identității vizuale: antet, siglă, slogan, 1 1 S31
misiune, viziune etc;
5.2 Modalități de promovare a identităţii vizuale la nivel de 2 2 S32,33
întreprindere.
Recapitulare și evaluare sumativă 1 1 S34

Recapitulare și evaluare sumativă finală 1 1 S35


Întocmit,
Prof. Oana Banu
3

S-ar putea să vă placă și