Sunteți pe pagina 1din 8

COMPETENȚE Unități de competență NR. UNITĂȚI DE CONŢINUTURI NR.

DATA/ NO
SPECIFICE d/o de ore săptămân TE
a
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PENTRU RECUPERARE/CONSOLIDARE/APROFUNDARE

Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial


Proiectarea carierei, prin 4.1 Identificarea informațiilor 1 Profesia preferată. Factori de influență, 1
determinarea traseului școlar despre muncă, meserii și înțelegerea profesiei. Utilitatea și importanța unor
și/sau profesional, din profesioniști din diferite profesii.
perspectiva valorificării domenii, pentru înțelegerea
potențialului personal și
diversității profesiilor; 2 Prima impresie contează. Comportamente 1
oportunităților pieței muncii.
4.2. Valorificarea care influențează stabilirea unor relații eficiente cu
oportunităților oferite de persoanele la prima prezentare.
comunitatea școlară pentru
lansarea inițiativelor și
dezvoltarea calităților de lider;
4.3.Aprecierea beneficiilor
proiectării carierei în baza unor
decizii informate pentru
dezvoltarea personală.

Unitatea de învățare Securitatea personală


Adoptarea comportamentului 5.1. Identificarea situațiilor și 1. Traseul zilnic al elevului și intersecțiile. 1
activ, privind securitatea acțiunilor din spațiul școlar și Disciplina pe drum, selectarea corectă a drumului
personală, centrat pe casnic, care pot provoca risc
responsabilitate pentru starea de spre școală, casă, bibliotecă, magazin etc.
bine a sa și a celor din jur. pentru securitatea personală și
a celor din jur; 2. Instituțiile publice ce asigură protecția 1
5.2. Analiza modalităților de
copilului.
prevenire și depășire a
Descrierea activității. Modalități de contactare.
situațiilor de risc, inclusiv prin
contactarea instituțiilor publice
EVALUARE INIȚIALĂ
ce asigură protecția copilului;
5.3. Proiectarea unui traseu
sigur spre școală, în baza
recomandărilor propuse.
Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos 6 ore
Competenţă Unități de competență Unități de conținut Nr. Dat Observații
specifică ore a
/săp
t
Manifestarea 3.1. Descrierea propriei Sănătatea. Importanța sănătății pentru dezvoltarea elevului. 1
comportamentului stări de sănătate, prin
centrat pe modul de utilizarea adecvată a
viață sănătos, prin Mediul înconjurător și sănătatea elevului. Efectele poluării 1
implicare activă în noțiunilor specifice cu asupra sănătății.
menținerea sănătății referire la sănătatea fizică și
proprii; mintală;
3.2. Stabilirea corelației Sănătatea fizică și mintală. Caracteristici, factori de influență, 1
dintre calitatea mediului modalități de menținere.
ambiant și sănătate, prin Regimul alimentar corect versus dieta. Dieta: modalități de 1
elucidarea efectelor percepție și abordări corecte. Diversitatea dietelor și scopul lor.
poluării; Dieta și vârsta. Dieta versus alimentația incorectă. Efectele
3.3. Manifestarea alimentației incorecte și abținerii forțate și neîntemeiate de la
alimentație.
responsabilității pentru
 Fumatul și alcoolul – tentații periculoase. Cauze ale 1
propria sănătate prin
consumului. Influența asupra preadolescentului. Efecte negative
rezistență la diverse tentații
sociale, psihologice și fiziologice. Dependența.
periculoase. Produs
Proiect ecologic: Mă implic în activitățile de protecție a mediului
Lecție de sinteză și autoevaluare 1
Prezentarea produselor. Discutarea şi exprimarea opiniilor
argumentate..
Autoevaluarea în baza tabelului de performanţă.

Portofoliu „Mediu în care trăiesc îmi asigură sănătatea mea!”;

• Discuții ghidate despre nevoile personale;

• Redactarea unui referat Când pot fi sigur că dieta e sănătoasă;

• Formularea și rezolvarea de situații-problemă privind starea de sănătate, modificările organismului la pubertate;

• Realizarea unui poster: Tentațiile periculoase.


Competenţă specifică Dimensiunea 1. Unitatea de învățare Identitatea personală și relaționarea armonioasă 6ore
Unități de competență Unități de conținut Nr. Data / Observ
ore săpt. ații
Exprimarea 1.1. Determinarea  Puncte forte, limite și acceptarea de sine. Atitudine 1
identității personale legăturii între emoții, pozitivă față de sine și cei din jur.
în relaționarea acțiuni și consecințele  Relațiile interpersonale și comportament prosocial. 1
constructivă cu acestora ca parte a Modalități de prevenire a etichetării și hărțuirii.
familia și ceilalți, mecanismului de
prin explorarea apreciere a  Conflictele: pro și contra. Modalități de soluționare 1
sinelui și resurselor comportamentului; constructivă conflictelor.
sociale  Emoții, comportamente și consecințe. Importanța și 1
1.2. Evaluarea resurselor
proprii pentru rolul emoțiilor. Modalități de control și menținere a
consolidarea atitudinii echilibrului emoțional.
pozitive față de sine;  Viața în familie: relații și rezultate pozitive. Relații 1
1.3. Luarea deciziilor în familie. Condiții de manifestare. Strategii de depășire
privind comportamentul a dificultăților.
prosocial și tehnicile de Produs Pliant: Dezvolt relații cooperante
soluționare constructivă a Lecție de sinteză și autoevaluare. 1
conflictelor în clasă, Prezentarea produselor. Discutarea şi exprimarea opiniilor
școală, familie, argumentate.. Autoevaluarea în baza tabelului de
comunitate. performanţă.

•Exerciții de reflectare asupra resurselor personale și sociale, de descriere a caracteristicilor personale pozitive și negative, de
completare a fișelor de tipul Ce știu?, Ce pot?, Ce vreau?, Ce-mi place?;
• Exerciții de auto-reflecție cu privire la emoțiile personale, de formulare argumentată a opiniei personale;
• Discuții asupra studiilor de caz cu referire la tematica etichetărilor;
• Jocuri de rol: simulare de situații pentru soluționarea conflictelor, pentru prevenirea sau depășirea etichetărilor;
• Discuții Conflictul în viața mea, Factori ce contribuie la inițierea și menținerea unui conflict;
• Vizionarea unor secvențe din filme, exemple din viața reală pentru identificarea și înțelegerea relației dintre emoții,
conduite și consecințe.

Competenţă specifică Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții 7 ore


Unități de competență Unități de conținut Nr. Data / Observ
ore săpt. ații
 Demonstrarea 2.1. Relatarea despre  Integritatea persoanei. Integritate. Situații și 1
autonomiei personale normele morale și valori: contexte de manifestare;
în realizarea unui binele, frumosul, munca,  Garanția calității vieții prin învățare. Viață de 1
comportament orientat perseverența, ca surse ale calitate, caracteristici și modalități de realizare:
spre valorificarea succesului; afirmarea personală, relațiile dintre oameni, buna
optimă a resurselor gospodărire. Rolul învățării în asigurarea perspectivei de
personale și a mediului 2.2. Stabilirea relației dintre viață. Atitudinea față de manuale ca sursă de învățare.
de viață; deciziile bazate pe norme și  Perseverența și munca – surse ale succesului. 1
valori și calitatea rezultatelor Perseverență. Modalități de manifestare. Statornicia în
obținute; convingeri și atitudini, munca - condiții pentru afirmarea
perseverenței.
2.3. Gestionarea resurselor  Binele și frumosul din jur. Crearea binelui și 1
frumosului. Posibilități și limite de vârstă. Beneficiile
proprii și ale familiei din
pentru sine și comunitate.
perspectiva utilizării
 Decizia corectă. Algoritmul de luare a deciziilor. 1
raționale.
Decizia și problemele cotidiene. Posibilități și limite în
raport cu vârsta. Insistența pentru corectitudinea
deciziei.
 Resursele proprii și ale familiei. Economisirea, 1
gestionarea banilor de buzunar, bugetul familiei.

Jurnalul reflexiv, în care să prezinte 2-3 decizii corecte, care i-


au
îmbunătățit calitatea vieții.
Lecție de sinteză și autoevaluare. 1
Prezentarea produselor. Discutarea şi exprimarea opiniilor
argumentate.. Autoevaluarea în baza tabelului de
performanţă.
• Interviuri adresate colegilor despre valoarea comportamentului integru;
• Vizionarea unor secvențe de film/imagini pentru identificarea elementelor unei vieți de calitate;

• Colaje ale imaginilor despre faptele bune;

• Postere cu enunțuri privind deciziile corecte luate pe parcursul unui an;

• Studii de caz despre o persoană de succes realizată prin perseverență și muncă;

• Elaborarea și rezolvarea în perechi a unui careu de cuvinte încrucișate, care să conțină pașii în luarea unei decizii corecte;

• Joc de rol privind buna gospodărire și gestionarea resurselor.

Competenţă specifică Dimensiunea 4. Unitatea de învățare


Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 7 ore
Unități de competență Unități de conținut Nr. Data / Obser
ore săpt. vații
Proiectarea carierei, 4.1. Identificarea profesiilor  Clubul cunoscătorilor de profesii. Profesii vechi și 1
prin determinarea solicitate în comunitate profesii noi. Tipuri de profesii în funcție de obiectul
traseului școlar și/sau pentru o bună proiectare a muncii. Stereotipuri: profesiile „pentru femei” și
profesional, din „pentru bărbați”.
perspectiva carierei;
valorificării  Domeniile profesionale. Tipuri de interese 1
potențialului personal 4.2. Corelarea rezultatelor la profesionale, testul lui Holland, preferințe
și oportunităților diferite discipline școlare cu profesionale.
pieței muncii perspective de dezvoltare  Potențialul meu. Dezvoltarea și valorificarea 1
personală și profesională în calităților forte. Valori personale. Corelarea dintre
anumite domenii; potențialul școlar și cel profesional. Hartă mentală a
potențialului propriu.
4.3. Formularea inițiativelor  Brand-ul personal. Imaginea de sine ca ca element a 1
personale, orientate spre brand-ului personal.
activități antreprenoriale,  Calitățile unui antreprenor. Noțiunea de 1
prin valorificarea antreprenor. Inițiative antreprenoriale în comunitate.
potențialului propriu și a Pot eu oare fi antreprenor?
imaginii de sine.  Arborele profesiilor. Clusterul profesiei dorite. 1

Produs Proiect de grup: Arborele profesiilor


Lecție de sinteză și autoevaluare. 1
Prezentarea produselor. Discutarea şi exprimarea
opiniilor argumentate.. Autoevaluarea în baza tabelului
de performanţă.
• Proiecte de grup pentru studierea specificului profesiilor;
• Colectarea informațiilor despre profesia părinților, care este atractivă pentru elev, sau a unui profesionist recunoscut în comunitate;
• Participarea la licitații de profesii; • Aplicarea testului Inventarul intereselor profesionale (adoptat după Holland);
• Prezentarea aspirațiilor și profesiei selectate părinților sau unei persoane apropiate;
• Discuții privind posibilitățile de realizare a aspirațiilor prin diferite profesii;
• Elaborarea clusterelor la un domeniu profesional, în baza cerințelor prezentate din timp;
• Elaborarea Brand-ului personal în baza unui set de întrebări;
• Discuții cu antreprenori, angajatori din comunitate; • Elaborarea Hărților mentale ale potențialului.

Competenţă specifică Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală 6 ore


Unități de competență Unități de conținut Nr. Data /săpt. Observ
ore ații
 Adoptarea 5.1. Descrierea unor situații  Odihna activă în mediul înconjurător. Reguli 1
comportamentului excepționale și a de comportament. Posibile riscuri. Riscuri de
activ, privind consecințelor lor privind utilizare a bazinelor acvatice. Pericolul de înnec.
securitatea personală, Măsuri de prevenire.
securitatea umană;
centrat pe
responsabilitate pentru
 Atenție în situații excepționale! Situație 1
starea de bine a sa și a 5.2. Aprecierea rolului excepțională: cauze, modalități de acțiune.
celor din jur. hobbyurilor personalității,  Hobbyul si riscuri posibile. Tipuri de hobby-uri. 1
din perspectiva dezvoltării Avantajele. Hobby periculoase.
unor capacități și satisfacerii  Dispozitivul exploziv - pericol. Substanțe și 1
unor interese; dispozitive explozive; tipuri, caracteristici,
dispozitive casnice cu risc, mod de utilizare.
5.3. Adaptarea  Eticheta on-line - siguranța în mediul virtual. 1
comportamentului la reguli Etichetă, mod de prezentare on- line: posibilități
de securitate privind și limite. Prevenirea situațiilor de risc.
situațiile excepționale,
contactul cu materialul Produs Rebus, elaborat în grup: Securitate
exploziv, explorarea mediului personală, cuvintecheie: seism/cutremur de
pământ, inundații, alunecări de teren, întroieniri,
virtual, prin simulare și
furtuni etc.
activități concrete.
Lecție de sinteză și autoevaluare. 1
Prezentarea produselor. Discutarea şi exprimarea
opiniilor argumentate.. Autoevaluarea în baza
tabelului de performanţă.
•Simularea comportamentului în situații excepționale din traficul rutier;
• Discuția dirijată, exerciții de identificare a soluțiilor proprii pentru consolidarea securității personale;
• Exerciții de descriere, analiză, comentariu al situațiilor simulate, reale, în situații excepționale și incendii;
• Realizarea unor mini-cercetări ce vizează preferințele/ hobby-ul și riscurile posibile; Prezentarea hobby-ului personal;
• Participarea la scurte scenete, prin atribuirea de roluri, exersarea comportamentului în stradă și în alte locuri periculoase;
• Exerciții de identificare a soluțiilor proprii pentru consolidarea securității în mediul virtual;
• Simularea elementelor de comportament în situații excepționale de proveniență naturală (cutremure și alunecări de
pământ etc.).
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
Direcţia Învăţămînt, Tineret și Sport Călărași
Liceul Teoretic ,,V.Alecsandri’’, or. Călăraşi
Comisia metodica,,Consiliere si Dezvoltare Personală ’’

„APROB” „COORDONAT”
Director _____________ Ina TIHON Director adjunct pentru educație____________
Bob Maria

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


La Dezvoltarea personală pentru clasa a __VI____-a
Anul de studii 2020-2021
Profesor Mihailov Cristina grad didactic II
Semestrul I Semestrul II Anual
Recuperare/Consolidare 4 - 4
Numărul de ore 10 15 25
Evaluare 2 3 5

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2019

Discutat la ședința comisiei metodice


Proces – verbal nr. ___ din ________ 2020
Șeful CM _____________________________