Sunteți pe pagina 1din 17

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcţia Învăţămînt, Tineret și Sport Călărași

Liceul Teoretic ,,V.Alecsandri’’, or. Călăraşi

Comisia metodica,, Matematică și științe’’

„COORDONAT”
„APROBAT” Director adjunct ____________
Director _____________ Tulbu Zinaida
Tihon Ina

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


La Chimie pentru clasa a IX-a
Anul de studii 2020-2021
Profesor Mihailov Cristina grad didactic II
Semestrul I Semestrul II Anual
Recuperare/Consolidare 8 - 8
Numărul de ore conform 23 35 66
Curriculumului 2010
Total ore 31 35 66
Evaluări 3 3 6
Bibliografia:
Manualul de Biologie cl.IX a – Svetlana Kudrițkaia, ghidul profesorului cl. IX-a , ediția 2010
Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina școlară chimie în anul de studii 2020-2021
Ghidul metodologic de implementare a Curriculumului Național la disciplina Chimie, clasele a VI-a a IX-a, ediția 2010
Curriculumul la disciplina Chimie ediția 2010 
Planul - cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2020-2021 (ordinul MECC nr. 396 din 06 aprilie 2020).

Discutat la ședința comisiei metodice


Proces – verbal nr. ___ din ________ 2020

Șeful CM ____________________________

Chimia Clasa a IX – a 2 ore pe săptămână 66 ore anual


Repartizarea orelor pe module
Nr. Denumirea Total (ore) Recuperar Numărul orelor în anul de studii 2020-2021
modu modulului conform e pentru conținuturile din clasa a IX-a
lului Curriculu- consoldare
din ele
mului Total
modernizat, ore Predare- Lucrări Evaluări şi
2010 învățarea practice analize
1. Legea periodicităţii şi Sistemul Periodic 10 2 8 7 1
2. Metalele în viaţa noastră 16 3 13 10 2 1
3. Starea gazoasă a substanţelor. 35 2 33 30 1 2
Nemetalele şi compuşii lor.
4. Chimia pentru mediu. Importanţa 5 1 4 4
substanţelor chimice pentru viaţa omului.
Total 66 8 58 51 3 4

Competenţe specifice ale disciplinei Chimie

1. Competenţa de a dobîndi cunoştinţe fundamentale, abilităţi şi valori din domeniul chimiei.


2. Competenţa de a comunica în limbaj specific chimiei.
3. Competenţa de a rezolva probleme / situaţii-problemă.
4. Competenţa de a investiga experimental substanţele şi procesele chimice.
5. Competenţa de a utiliza inofensiv substanţele chimice.

PLAN DE RECUPERARE/DE CONSOLIDARE 


la chimie pentru anul de studii 2019-2020 clasa a VIII-a, perioada martie-mai, (9 săptămâmi -  8 ore) 

Eşalonare  în
  Activități de recuperare și consolidare
timp 
Unităţi  de  competenţă  Unități de  conţinut  a unităților de conținut și produse de Finalitățile unității de conținut subordonate  Note 
Nr. 
    învățare recomandate  competențelor specifice disciplinei 
de Data 
   
ore 
 8     CS 1. Operarea cu limbajul chimic în diverse  
Să definească noţiunile: solvent, 1. Apa ca solvent. Soluțiile. ore    Activitate de consolidare:  situații de comunicare, manifestând
substanţă dizolvată, soluţie, Solubilitatea.  1   Completarea  vocabularului cu
partea de masă a substanţei     termenii-cheie:soluție, amestec
corectitudine și deschidere. 
dizolvate.
2.Compoziţia soluţiilor.   omogen, substanță dizolvată, solvent, Elevii vor putea: 
Să caracterizeze compoziţia
Partea de masă a substanţei   soluție saturată,nesaturată,  să stabilească corelații între: 
soluţiilor prin noţiunea de parte
de masă a substanţei dizolvate. dizolvate în soluţie. 1 concentrată, diluată, solubilitate, parte  clasele de compuși anorganici
Calcule în baza părții de   de masă a substanței dizolvate să argumenteze: 
Să efectueze calcule în baza masa a soluțiilor. Activitate de consolidare:   rolul substanțelor anorganice în
corelaţiei dintre partea de masă a Elaborarea unui conspect de reper cu natură și în viața omului 
substanţei dizolvate în soluţie –  importanța utilizării raționale a
formulele de lucru necesare la
masa substanţei dizolvate – masa substanțelor chimice pentru
soluţiei – masa apei – volumul rezolvarea problemelor. protcția organismelor și a mediului
apei. Produs: 
Conspect completat

3.Evaluare inițială 1   Activitate de consolidare:  CS 2. Caracterizarea substanțelor și


Electroconductibilitatea   Rezolvarea problemelor: proceselor chimice, manifestând curiozitate
Să definească noţiunile:
electrolit, neelectrolit, disociere soluțiilor. Disociația   • Determinarea părții de masă a și creativitate.
electrolitică, electrolit tare şi electrolitică. Electroliți tari și   substanței dizolvate în soluție. Elevii vor putea: 
slab, reacţii ionice.. slabi.Scrietea ecuațiilor • Determinarea masei să identifice și caracterizeze  
Să utilizeze Tabelul solubilităţii disocierii.   substanței/volumului apei pentru  substanțele chimice utilizate în viațța
ca suport informativ despre   prepararea soluției cu o anumită cotidiană
solubilitatea substanţelor în apă  să scrie și explice reacții diferite(de
  masă/parte de masă de substanță
şi disocieriea lor. ardere,neutralizare,combinare,
Să scrie şi să citească ecuaţiile   dizolvată.
Produs:Probleme rezolvate schimb…)
de disociere electrolitică pentru
acizi tari, baze alcaline, săruri Activitate de consolidare:  Exerciții:  să evalueze: 
  • Formularea întrebărilor cauzale,  acțiunea substanțelor asupra
4.Analiza evaluarii   enunțurilor argumentate utilizând organismelor în natură. 
Să argumenteze cerinţele faţă de
Duritatea apei.   noțiunile noi.
apa potabilă, calitatea apei şi
necesitatea purificării ei. Scrierea ecuțiilor reacțiilor de 1  • Alcătuirea ecuațiilor de disociere
Să estimeze problemele schimb ionic pentru acizi tari (ecuații sumare), baze
resurselor de apă şi calităţii apei alcaline, săruri neutre.
potabile în Republica Moldova   CS 3. Rezolvarea problemelor prin aplicarea
. Produs:  
Să manifeste responsabilitate şi metodelor specifice chimiei, demonstrând
grijă faţă de protecţia apelor Fișa cu ecuațiile completate
perseverență și responsabilitate în luarea
naturale, apei potabile şi a
deciziilor.
sănătăţii personale. Activitate de consolidare: 
Elevii vor putea: 
5. Reprezentanţii claselor de 1 Descrierea tipurilor de apă, surselor de
să identifice:corect datele problemelor și să
compuşi anorganici şi poluare, cerințelor faţă de apa
Să alcătuiască ecuaţiile reacţiilor le scrie prescurtat
substanţelor simple utilizaţi potabilă.
de schimb ionic în formă să planifice: 
moleculară, ionică completă, fracvent în viaţa cotidiană. Elaborarea unei fișe cu cerințele faţă
algoritmul rezolvării problemelor. 
ionică redusă Denumirile, compoziţia, de apa potabilă.
să evalueze:
proprietăţile, utilizarea Produs:  
Să exemplifice substanţele ce se  corectitudinea rezolvării și să argumenteze
Fișa completată 
conţin în mediu în corelaţie cu Activitate de recuperare: 
calea parcursă
clasa de compuşi, reacţiile  
6. Reacţii chimice în viața Elaborarea  unei fișe de observație
posibile şi utilizarea lor.
cotidiană: clasificarea, 1   referitor la condițiile decurgerii
CS 5. Utilizarea inofensivă a substanțelor în
Să argumenteze importanţa unor utilizarea, impactul lor pentru reacțiilor de schimb ionic, argumentată
activitatea cotidiană, cu responsabilitate față
substanţe utilizate frecvent în mediu şi viaţa omului prin ecuațiile reacțiilor de schimb
viaţa cotidiană. de sănătatea personală și grijă față de mediu.
ionic . 
Elevii vor putea: 
Produs:  
să identifice: substanțele ofensive după
Fișa de observație completată de elev. 
Să estimeze importanţa studierii semnele distinctive pe ambalaj
Activitate de consolidare: 
substanţelor şi transformărilor să planifice și respecte: 
 Alcătuirea ecuațiilor reacțiilor de
lor; avantajele pe care le oferă comportamentul în caz de necesitatea
schimb ionic în formă moleculară,
chimia pentru viaţa cotidianăîn utilizării produselor ofensive în combaterea
  ionică completă, ionică redusă.
rezolvarea problemelor de bolilor, dăunătorilor etc. 
  • Exemplificarea reacțiilor de schimb
mediu. să evalueze:
ionic cu utilizare practică în activitatea
cotidiană
Produsul: 
Ecuațiile scrise 

Unități de competență Nr Unități de conținut Nr Dat Activităţi de învăţare şi evaluare Obser


d/o ore a vaţii
1 2 3 4 5 6 7
Modulul I. Legea periodicităţii şi Sistemul Periodic. (8ore)
 Să definească noţiunile: 1/1 Legea periodicităţii și sistemul periodic. 1 Exerciţii: Să elucideze aportul lui D.
grad de oxidare, oxidant, Structura atomului. Electronegativitatea. Mendeleev la elaborarea SP al elementelor
reducător. Schimbarea periodică a proprietăţilor chimice
 Să explice legea metalice şi nemetalice. Cauzele Exerciţii: Compararea variaţiei periodice a
periodicităţi; cauzele periodicităţii proprietăţilor metalice/nemetalice ale
periodicităţii în baza structurii elementelor chimice
atomului. 2/2 Determinarea tipului legăturii chimice pe 1 Exerciţii: Determinarea tipului legăturii
 Să caracterizeze elementul baza formulelor substanţelor simple şi chimice pe baza formulelor substanţelor
chimic după poziţia lui în compuse (binare). Alcătuirea şi compararea simple şi compuse (binare). Alcătuirea şi
Sistemul periodic. formulelor electronice şi grafice a compararea formulelor electronice şi grafice
 Să stabilească gradele de substanţelor cu diferite tipuri de legături ale substanţelor cu diferite tipuri de legături
oxidare ale elementelor pe baza chimice. chimice.
formulei chimice şi invers. 3/3 Caracteristica elementului chimic: a) 1 Exerciţii:
 Să compare schimbarea poziţia în Sistemul periodic; b) structura Caracterizarea elementelor chimice după
proprietăţilor nemetalice / atomului, electronii de valenţa şi valentele poziţia în Sistemul periodic (conform
metalice ale elementelor chimice posibile; c) caracterul (metalic/nemetalic); algoritmului).
în perioadele şi subgrupele d)substanţa simplă (formula, denumirea,
principale ale Sistemului caracterul (metal/ nemetal); e) oxidul
periodic. superior (formula, denumirea şi caracterul
 Să efectueze calcule în baza bazic sau acid); f) hidroxidul superior
ecu-aţiilor chimice: determinarea (formula, denumirea); g) compusul
masei unei substanţedupă masa hidrogenat pentru nemetale (formula şi
altei substanţe participante. denumirea).
 Să elucideze aportul lui D. 4/4 Gradul de oxidare. Determinarea gradului 1 Exerciţii: Determinarea gradelor de oxidare
Mendeleev la elaborarea de oxidare în baza formulei chimice. pe baza poziţiei elementelor în Sistemul
Sistemului periodic al Alcătuirea formulelor pe baza gradului de periodic şi după formula chimică (şi invers).
elementelor chimice. oxidare Aplicarea şi utilizarea noţiunilor de oxidant şi
 Să argumenteze importanţa Noţiuni despre oxidant, reducător. reducător.
descoperirii Legii periodicităţii şi 5/5 Calcule în baza ecuaţiei chimice, a 1 Rezolvarea problemelor: Determinarea
Sistemului periodic al cantităţii şi masei unei substanţe, cunoscînd masei unei substanţe după masa altei substanţe
elementelor chimice. cantitatea/ masa altei substanţe participante participante în baza ecuaţiei chimice.
6/6 Rezolvarea problemelor. Determinarea 1 Rezolvarea problemelor: Determinarea
masei unei substanţe după masa altei masei unei substanţe după masa altei substanţe
substanţe participante în baza ecuaţiei participante în baza ecuaţiei chimice.
chimice.
7/7 Generalizarea şi sistematizarea materiei 1 Activitate creativă (individuală/în grup):
de studiu pe modulul I Prezentarea şi compararea diferitor variante de
SP.
8/8 Evaluare formativă 1

Modulul II. Metalele în viaţa noastră. (13ore)


1/9 1
Importanţa metalelor în tehnică, în viaţa Exerciţii: Caracterizarea metalelor conform
 Să explice noţiunile: metal, de toate zilele, rolul lor biologic. poziţiei în SP. Dscrierea legăturii metalice şi
metal alcalin, proprietăţi Caracteristica generală a metalelor structurii metalelor. Explicarea proprietăţilor
amfotere, aliaj, coroziune, conform poziţiei în SP. Legătura metalică. fizice ale metalelor în baza structurii lor,
duritatea apei. Structura metalelor. Propri-etăţile fizice şi evidenţierea proprietăţilor comune.
utilizarea metalelor. Aliajele.

 Să descrie poziţia metalelor . Metalele alcaline: sodiul, potasiul


în Sistemul periodic, importanţa
şi rolul lor; metodele de obţinere 2/10 Caracteristica generală după poziţia în SP. 1 Exerciţii: Prezentarea metodelor de obţinere şi
a aluminiului, fierului. Proprietăţile fizice şi chimice a metalelor proprietă-ţilor chimice ale metalelor Na şi K şi
alcaline: interacţiunea cu clorul, sulful, apa. a compuşilor lor prin ecuaţiile reacţiilor
 Să caracterizeze metalele Compoziţia, rolul vital al celor mai chimice (în forma moleculară şi ionică).
(Na, K, Ca, Al, Fe) după importanţi compuşi: baze alcaline, cloruri, Elaborarea şi realiza-rea transformărilor
algoritmul: răspîndirea în mediu, nitraţi, carbonaţi, soda alimentară. chimice în baza proprietăţilor, obţinerii,
poziţia în Sistemul periodic, Răspîndirea în mediu. utilizării Na şi a K şi compuşilor lor (prin
structura atomului, valenţa, ecuaţii chimice în forma moleculară/ionică).
gradul de oxidare, rolul biologic, Activitate creativă (individuală sau în
proprietăţile fizice şi chimice, 3/11 Rezolvarea problemelor şi exerciţiilor 1 grup): Elaborarea schemelor de reper privind
utilizarea; compoziţia şi importanţa, proprietăţile, utilizarea, obţinerea
utilizarea celor mai importanţi Na şi K, şi a compuşilor lor.
compuşi. Experienţa de laborator nr. 1 Familiarizarea
cu colecţia de minerale şi săruri de sodiu şi
potasiu.

Rezolvarea problemelor: Calcule în baza


corelaţiilor dintre cantitatea de substanţă, masa
molară, masa substanţei; Calcule după ecuaţiile
chimice în baza noţiunii de cantitatea de
substanţă
Calciul şi compuşii lui.

Să coreleze legătura chimică 4/12 Compuşii calciului în viaţa noastră. Rolul 1 Exerciţii: Prezentarea metodelor de obţinere
metalică сu proprietăţile fizice şi biologic. Răspîndirea în mediu, în apa şi propri-etăţilor chimice ale calciului şi a
utilizarea metalelor; conţinutul naturală. Duritatea apei. Caracteristica compuşilor lui prin ecu-aţiile reacţiilor chimice
compuşilor calciului cu calitatea generală a calciului conform poziţiei în (în forma moleculară şi ionică). Elaborarea şi
apei şi metodele de dedurizare a Sistemul periodic. Proprietăţile fizice şi realizarea transformărilor chimice în baza
ei. chimice a calciului: interacţiunea cu O2, proprietăţilor, obţinerii, utilizării calciului şi
 Cl2, S, apa. compuşilor lui (prin ecuaţii chimice în forma
moleculară/ionică).
 Să stabilească corelaţia 5/13 Oxidul şi hidroxidul de calciu: obţinerea, 1 Activitate creativă (individuală sau în
dintre activitatea chimică a proprietăţile chimice. Utilizarea. Compuşii grup):
metalelor, răspîndirea lor în calciului în costrucţie şi renovare. Utilizarea Elaborarea schemelor de reper privind
mediu sub formă de substanţă eficientă şi inofensivă. importanţa, proprietăţile, utilizarea, obţinerea
simplă /substanţe compuse. Ca şi a compuşilor lui.
Experienţa de laborator nr. 2
Familiarizarea cu colecţia de minerale şi săruri
de calciu. Reacţia calitativă la ionul de calciu.
 Să argumenteze importanţa Aluminiul.
metalelor şi aliajelor pentru 6/14 1 Exerciţii: Prezentarea metodelor de obţinere
activitatea cotidiană; proprietăţile Importanţa aluminiului şi a compuşilor şi proprietăţilor chimice ale aluminiului şi a
chimice ale oxizilor şi lui, rolul biologic. Răspîndirea în mediu. compuşilor lor prin ecuaţiile reacţiilor chimice
hidroxizilor metalelor prin Caracteristica generală conform poziţiei în (în forma moleculară şi ionică). Elaborarea şi
ecuaţiile chimice (în forma Sistemul periodic. Proprietăţile fizice şi realizarea transformărilor chimice în baza
moleculară şi ionică); importanţa chimicea aluminiului: interacţiunea cu proprietăţilor, obţinerii, utilizării aluminiului şi
metodelor de combatere a oxigenul, clorul, sulful, oxizii metalelor, compuşilor lor (prin ecuaţii chimice în forma
coroziunii. acizii (clorhidric, sulfuric diluat). moleculară/ionică).
Obţinerea. Activitate creativă (individuală sau în
 Să compare proprietăţile 7/15 Oxidul şi hidroxidul de aluminiu: 1 grup):
chimice obţinerea, proprietăţile chimice Elaborarea schemelor de reper privind
 ale metalelor pe baza Seriei generale. Proprietăţile amfotere ale importanţa, pro-prietăţile, utilizarea, obţinerea
de substituire a metalelor; hidroxidului de aluminiu. Utilizarea aluminiului, compuşilor lui şi aliajelor.
poziţiei metalelor în Sistemul aluminiului şi a compuşilor lui. Activitate experimentală:
periodic. Rezolvarea problemelor şi exerciţiilor Experienţa de laborator nr. 3 Familiarizarea
cu colecţia de minerale şi săruri de Al.
 Să exemplifice utilizarea Rezolvarea problemelor: Calcule în baza
compuşilor calciului în procesul corelaţi-ilor dintre ν, M, m; Calcule după
de construcţie şi renovare în ecuaţiile chimice în baza noţiunii de cantitatea
corelaţie cu proprietăţile lor. de substanţă


 Să rezolve exerciţii şi
probleme teoretice şi Fierul şi compuşii lui.
experimentale în baza 8/16 Fierul şi compuşii lui în viaţa omului. 1 Exerciţii: Prezentarea metodelor de obţinere
proprietăţilor, obţinerii, utilizării Rolul biologic. Răspîndirea în mediu. şi proprietăţilor chimice ale fierului şi a
metalelor şi compuşilor lor. Caracteristica generală conform poziţiei în compuşilor lor prin ecuaţiile reacţiilor chimice
Sistemul periodic. Рroprietăţile fizice şi (în forma moleculară şi ionică). Elaborarea şi
 Să investigeze experimental chimice: interacţiunea cu oxigenul, clorul, realizarea transformărilor chimice în baza
proprietăţile metalelor şi sulful, apa, soluţiile de acizi şi săruri. proprietăţilor, obţinerii, utilizării fierului şi a
compuşilor lor. Obţinerea. Aliajele (fonta, oţelul). compuşilor lor (prin ecuaţii chimice în forma
Utilizarea. Noţiunea de coroziune, moleculară/ionică).
metodele de combatere a ei (pe exemplul Activitate creativă (individuală sau în
 Să deducă metodele de fierului). grup):
obţinere şi proprietăţile chimice 9/17 Cei mai importanţi compuşi ai fierului (II) 1 Elaborarea schemelor de reper privind
ale oxizilor, hidroxizilor şi (III): oxizi, hidroxizi, săruri. Proprietăţile importanţa, proprietăţile, utilizarea, obţinerea
metalelor, sărurilor pe baza chimice generale, obţinerea, utilizarea. metalelor, compuşilor lor şi aliajelor.
schemei legăturii genetice Experienţa de laborator nr. 4
substanţelor anorganice. Familiarizarea cu mostre de oţel şi fontă,
 Să elaboreze rapoarte despre minerale de fier. Reacţia calitativă la ionul fier
activitatea experimentală. (3+). Oxidarea hidroxidului de fier (II) în aer.
10/18 Lucrare practcă nr.1 „Proprietăţile 1 Elaborarea şi prezentarea unei lucrări
metalelor şi copusilor lor.” creative
 Să utilizeze adecvat 11/19 Lucrarea practică nr. 2. Rezolvarea 1 Elaborarea şi prezentarea unei lucrări
limbajul specific chimiei în problemelor experimentale la tema creative
diverse situaţii de comunicare, în „Metalele”.
scris şi oral; diverse surse 12/20 Generalizarea cunoştinţelor despre Exerciţii: Compararea: metodelor de obţinere
didactice pentru elaborarea şi metale. şi pro-prietăţilor metalelor şi compuşilor a
prezentarea unei lucrări creative. Seria de substituire a metalelor. Metodele metalelor; propri-etăţilor chimice ale metalelor
de obţinere (din oxizi, săruri). Proprietăţile pe baza Seriei de substituire a metalelor,
 Să formuleze opinii chimice ale metalelor: interacţiunea cu poziţiei metalelor în SP. Realizarea
personale despre importanţa nemetalele (halogenii, oxigenul, sulful); transformărilor în baza legăturii genetice prin
metalelor şi compuşilor lor. apa, soluţiile de acizii şi săruri. Compuşii ecuaţiile chimice.
metalelor. Legătura genetică a metalelor şi a Activitate creativă (individuală sau în
compuşilor lor. grup):
Elaborarea şi prezentarea unei lucrări creative,
ex:
* Coroziunea metalelor şi metodele de
combatere a ei. *Metalele vieţii. *Rolul
metalelor în dezvoltarea civilizaţiei
13/21 Evaluare sumativa 1 Aplicarea cunoştinţelelor în situaţii noi

Modulul III. Starea gazoasă a substanţelor. Nemetalele şi compuşii lor.(36ore)


1/22 Analiza evaluării 1 Rezolvarea problemelor: Determinarea
 Să explice Starea gazoasă a substanţelor. Volumul volumul gazului (c.n.) după cantitatea de
noţiunile: volum molar, condiţii molar al gazelor. Noţiunea de condiţii substanţă/masa. Determinrea cantităţii de
normale, alotropie, îngrăşă-minte normale. substanţă/masei a unui gaz (c.n.), cunoscînd
minerale. volumul gazului. Determinarea, în baza
 Să caracterizeze ecuaţiei chimice, a cantităţii/masei/ volumului
nemetalele: clorul, sulful, azotul, unei substanţe, cunoscînd
fosforul, siliciul, carbonul cantitatea/masa/volumul altei substanţe
conform algoritmului: poziţia în participante.
Sistemul periodic, structura 2/23 Rezolvarea problemelor la tema: Starea 1 Rezolvarea problemelor: Detrminarea
atomului, valenţele şi gradele de gazoasă a substanţelor volumului gazului în condiţii normale după
oxidare posibile, tipul legăturii cantitatea/ masa substanţei şi invers.
chimice; răspîndirea în mediu,
formele alotropice, rolul biologic, 3/24 Caracteristica generală a nemetalelor 1 Exerciţii: Caracterizarea nemetalelor conform
proprietăţile fizice şi chimice, conform poziţiei în Sistemul periodic. Descrierea şi
compoziţia celor mai importanţi poziţiei în Sistemul periodic. Importanţa şi compararea legăturii chimice în substanţele:
compuşi, utilizarea. rolul N2, Cl2, HCl, H2O, NH3, CH4 prin scheme
nemetalelor în viaţa omului. electronice şi grafice. Descrierea şi explicarea
proprietăţilor fizice ale nemetalelor.
 Să compare nemetalele
unei perioade/ grupe ale Clorul
Sistemului periodic după 4/25 1 Exerciţii: Prezentarea proprietăţilor chimice
structura atomului şi proprietăţile Clorul. Element chimic şi substanţă simplă, ale clorului prin ecuaţii chimice. Caracterizarea
nemetalice. rolul biologic, răspîndirea în mediu, metodelor de obţinere, proprietăţilor chimice
proprietăţile fizice. Acţiunea asupra ale compuşilor clorului (prin ecuaţii chimice în
 Să organismului uman. Proprietăţile chimice: forma moleculară şi ionică).
diferenţieze caracterul acido- interacţiunea cu metalele, hidrogenul, apa.
bazic al clorurii de hidrogen şi al
5/26 Clorura de hidrogen. Acidul clorhidric: Elaborarea schemelor, tabelelor,
amoniacului prin ecuaţii chimice.
obţinerea, proprietăţile chimice (generale 1 prezentărilor: argumentarea importanţei
ale acizilor). Utilizarea clorului şi nemetalelor şi compuşilor lor; Demonstrarea:
 Să
compuşilor lui. Examinarea mostrelor de nemetale şi compuşi
determine volumul gazului în
ai nemetalelor.
condiţii normale după
Experienţa de laborator nr. 5.
Reacţia calitativă pentru ionul de clor Cl-.

cantitatea/ masa substanţei şi 6/27 Rezolvarea problemelor: determinare 1 Rezolvarea problemelor:


invers. parţii de masă a substantei în soluţie,  Determinarea ,în baza ecuaţiei
volumul molar chimice, a cantității/masei/volumului unei
substanțe,cunoscând cantitatea/masa/volumul
 Să rezolve probleme altei substanțe reactante.
de calcul pe baza ecuaţiilor
chimice utilizînd noţiunea de Sulful
volumul molar al gazelor.
7/28 Sulful. Element chimic şi substanţă simplă. Exerciţii:
Importanţa, rolul biologic, utilizarea. Prezentarea proprietăţilor chimice ale sulfului
 Să exemplifice rolul Răspîndirea în mediu, proprietăţile fizice 1 prin ecuaţii chimice. Caracterizarea metodelor
biologic al nemetalelor, circuitul şi chimice: interacţiunea cu metalele şi de obţinere, proprietăţilor chimice ale sulfului
nemetalelor în mediu: oxigen, nemetalele (hidrogen, oxigen). Sulfura de şi a compuşilor sulfului (prin ecuaţii chimice în
azot, carbon; acţiunea fiziologică hidrogen. Proprietăţile fizice, răspîndirea în forma moleculară şi ionică). Elaborarea şi
a nemetalelor şi compuşilor lor. natură. Acţiunea fiziologică. realizarea transformărilor chimice în baza
proprietăţilor, obţinerii, utilizării sulfului şi
8/29 Oxidul de sulf (IV). Obţinerea din sulf, prin compuşilor lui (prin ecuaţii chimice în forma
 Să rezolve exerciţii şi arderea sulfurii de hidrogen, prin moleculară/ionică)
probleme teoretice şi descompunerea acidului sulfuros. Oxidul de Rezolvarea problemelor:
experimentale în baza sulf (VI). Obţinerea din oxid de sulf (VI). Determinarea volumului unei substanţe
proprietăţilor, obţinerii, utilizării Oxizii sulfului: proprietăţile fizice şi 1 gazoase necesare sau obținute într-o reacție
nemetalelor şi compuşilor lor. Să chimice (ca oxizi acizi). Oxizii sulfului – cunoscând masa/cantitatea altei substanțe
elaboreze schema/planul surse de poluare a aerului. reactante
caracteristicii generale a Rezolvarea problemelor Determinarea
nemetalelor şi a compuşilor lor. volumului gazului într-o reacție Exerciţii:
Caracterizarea metodelor de obţinere,
9/30 Acidul sulfuric: utilizarea, obţinerea, proprietăţilor chimice ale sulfului şi a
 Să elucideze impacul propri-etăţile fizice şi chimice generale. 1 compuşilor sulfului (prin ecuaţii chimice în
nemetalelor şi a compuşilor lor Proprietăţile specifice ale acidului sulfuric forma moleculară şi ionică). Elaborarea şi
asupra mediului. concentrat: dizolvarea în apă, acţiunea realizarea transformărilor chimice în baza
asupra substanţelor organice. Cele mai proprietăţilor, obţinerii, utilizării sulfului şi
 Să estimeze importanţa importante săruri ale acidului sulfuric, compuşilor lui (prin ecuaţii chimice în forma
şi rolul nemetalelor şi a utilizarea lor. moleculară/ionică)
compuşilor lor în viaţa omului, Experienţa de laborator nr. 6.
importanţa îngrăşăminte-lor Reacţia calitativă pentru ionul sulfat SO42-.
minerale.

Azotul
 Să investigheze 10/31 Azotul. Rolul biologic, importanţa. Element
experimental proprietăţile fizice chimic, substanţă simplă, răspîndirea în Exerciţii:
ale unor îngrăşăminte minerale. mediu, proprietăţile fizice, utilizarea. Prezentarea proprietăţilor chimice ale azotului
Obţinerea din aer. Proprietăţile chimice: prin ecuaţii chimice. Caracterizarea metodelor
 Să identifice oxid de interacţiunea cu oxigenul şi hidrogenul. de obţinere, proprietăţilor chimice ale
carbon (IV), ionii de clorură, 11/32
compuşilor azotului (prin ecu-aţii chimice în
Amoniacul.Sărurile de amoniu.
sulfat, carbonat, amoniu. forma moleculară şi ionică). Elaborarea şi
Amoniacul: compoziţia, legătura chimică.
realizarea transformărilor chimice în baza
Utili-zarea. Acţiunea asupra organismului
 Să elaboreze rapoarte proprietăţilor, obţinerii, utilizării azotului şi
uman. Proprietăţile fizice şi chimice:
despre activitatea experimentală compuşilor lor (prin ecuaţii chimice în forma
interacţiunea cu apa, acizii (HCl, HNO3,
conform algoritmului: obiectiv, moleculară/ionică)
H2SO4). Obţinerea NH3 din N2, din săruri
mod de lucru, observaţii, Elaborarea schemelor, tabelelor,
de amoniu. Identificarea NH3. NH4OH –
interpretarea rezultatelor, prezentărilor:
bază slabă. Proprietăţile fizice. Des-
concluzii.
compunerea. Utilizarea. Săruri de amoniu:
Clasificarea şi utilizarea îngrăşămintelor
propr. fizice şi chimice (interacţiunea cu
 Să utilizeze adecvat minerale; Experienţa de laborator nr. 7.
baze alcaline, descompunerea la
limbajul specific chimiei în Reacţia calitativă pentru ionul de amoniu NH4+
încălzire).Utilizarea.
diverse situaţii de comunicare, în 12/33 Compușii oxigenați ai azotului.
scris şi oral. Experienţa de laborator nr. 9. Familiarizarea
Oxid de azot (II), obţinerea din azot,
cu mostre de îngrăşăminte minerale.
oxidarea în oxid de azot (IV). Oxizii de
 Să ilustreze prin Activitate creativă (individuală/ în grup):
azot – agenţi polu-anţi ai aerului. Acidul
ecuaţiile chimice lanţul genetic: Elaborarea schemelor circuitului în mediu a
azotic. Obţinerea din oxid de azot (IV), din
nemetal - oxid acid – acid – sare. azotului.
NaNO3. Proprietăţile fizice. Acţiunea asupra
organismului uman. Proprietă-ţile chimice
generale ale acizilor (fără interac-ţiunea cu
 Să compare oxizii
metalele) şi descompunerea la lumi-
nemetalelor şi acizii conform
nă/încălzire. Utilizarea. Nitraţii. NaNO3,
algoritmului: compoziţia,
KNO3, Ca(NO3)2, NH4NO3, utilizarea lor.
obţinerea, proprietăţile fizice şi
Circuitul azotului în natura.
chimice, utilizarea.
Fosforul
 Să modeleze 13/34 Fosforul. Element chimic şi substanţă Exerciţii:
proprietăţile chimice ale oxizilor simplă, răspîn-direa în mediu, alotropia, Prezentarea proprietăţilor chimice ale
acizi şi acizilor prin ecuaţiile proprietăţile fizice. Proprietăţile chimice fosforului prin ecuaţii chimice. Caracterizarea
chimice (în forma moleculară şi (arderea). Importanţa, rolul biologic, metodelor de obţinere, proprietăţilor chimice
ionică). (utilizarea. Oxidul de fosfor (V), ale compuşilor fosforului (prin ecuaţii chimice
proprietăţile fizice şi chimice generale.

1 2 3 4 5 6 7
 Să deducă obţinerea şi 14/35 Acidul fosforic (ortofosforic): obţinerea, în forma moleculară şi ionică).Elaborarea şi
propri-etăţile chimice ale oxizilor proprietăţile chimice. Sărurile acidului realizarea transformărilor chimice în baza
acizi şi acizilor pe baza seriei fosforic, rolul biologic, utilizarea lor în proprie-tăţilor, obţinerii, utilizării fosforului şi
genetice. calitate de îngrăşăminte minerale. compuşilor lor (prin ecuaţii chimice în forma
moleculară/ionică)
 Să argumenteze Carbonul
legătura genetică dintre clasele 15/36 Carbonul - element chimic şi substanţă simplă: Exerciţii:
de compuşi anorganici în baza răspîndirea în mediu, alotropia, proprietăţile Prezentarea proprietăţilor chimice ale carbonului
proprietatilor lor chimice. fizice, importanţa, rolul biologic şi utilizarea. prin ecuaţii chimice. Caracterizarea metodelor de
Noţiunea de adsorbţie (cărbune activat). obţinere, proprietăţilor chimice ale compuşilor
 Să propună situaţii de Interacţiunea cu oxigenul, hidrogenul, metalele carbonului (prin ecuaţii chimice în forma
utilizare a nemetalelor şi a (calciu, aluminiu), oxizii metalelor /reducerea moleculară şi ionică). Elaborarea şi realizarea
compuşilor lor. (CuO, Fe2O3). transformărilor chimice în baza proprietăţilor,
obţinerii, utilizării carbonului şi compuşilor lor
 Să prezinte cele mai 16/37 Oxizii carbonului.Oxidul de carbon (II) și (prin ecuaţii chimice în forma moleculară/ionică)
Oxidul de carbon (IV). Obţinerea CO. Activitate creativă
importante săruri în corelare cu
Proprietăţile fizice. Oxidarea în oxid de carbon „Domeniile de utilizare a carbunelui activat,
utilizarea lor. (IV), proprietăţile reducătoare (CuO, Fe2O3). investigaţia caracterului mediului a apei
Caracterul nociv, acţiunea asupra organismului carbogazoase, apei de ploaie, etc”
 Să explice legătura uman. Evitarea formării CO în procesul de Experienţa de laborator nr. 8.
cauză-efect: nemetale - oxizi ardere. Reacţia calitativă pentru ionul de carbonat CO32-.
acizi - acizi –ploi acide – Obţinerea CO2 prin arderea carbonului, Identificarea oxidului de carbon (IV).
protecţia mediului şi sănătatea. metanului; din carbonaţi. Activitate creativă (individuală/în grup):
Elaborarea schemelor circuitului în mediu a
17/38 Acidul carbonic, sărurile lui (carbonaţi, carbonului şi a oxigenului.
 Să utilizeze diverse surse
hidrocarbonaţi de calciu, sodiu). Răspîndirea în Rezolvarea problemelor:
didactice pentru elaborarea şi
natură. Reacţii de descompunere. Reacţia Determinarea maselor substanţelor necesare pentru
prezentarea unei lucrări creative. sărurilor cu acizii. Circuitul carbonului în
 Să formuleze opinii prepararea soluţiei cu o anumită masă sau parte de
natura. masă de substanţă dizolvată. Determinarea părţii de
personale despre importanţa
Rezolvarea exerciţiilor şi problemelor masă a substanţei dizolvate în soluţie.
nemetalelor şi compuşilor lor.
18/39 Siliciul. Element chimic şi substanţă simplă: Exerciţii:
 Să deducă obţinerea şi
propri-etăţile chimice ale oxizilor
răspîndirea în mediu, proprietăţile fizice, Prezentarea proprietăţilor chimice ale siliciului
acizi şi acizilor pe baza seriei utilizarea. Interacţiunea cu oxigenul. Oxidul prin ecuaţii chimice. Caracterizarea metodelor
genetice. de siliciu: proprietăţile fizice, interacţiunea de obţinere, proprietăţilor chimice ale
 Să argumenteze legătura cu oxizii bazici, bazele alcaline, carbonaţii. compuşilor siliciului (prin ecuaţii chimice în forma
genetică dintre clasele de compuşi Acidul silicic, obţinerea, descompunerea. moleculară şi ionică). Elaborarea şi realizarea
anorganici în baza proprietatilor lor Utilizarea silicaţilor. Sticla. Ceramica. transformărilor chimice în baza proprie-tăţilor,
chimice. Cimentul. obţinerii, utilizării siliciului şi compuşilor lor (prin
ecuaţii chimice în forma moleculară/ionică)

1 2 3 4 5 6 7
19/40 Generalizarea şi sistematizarea Exerciţii:
 Să propună situaţii de cunoştinţelor Compararea proprietăţilor generale şi specifice
utilizare a nemetalelor şi a a nemetalelor, oxizilor, acizilor, sărurilor.
compuşilor lor. Realizarea transformărilor în baza legăturii
genetice prin ecuaţiile chimice.
 Să prezinte cele mai Activitate creativă (individuală/ în grup):
importante săruri în corelare cu Elaborarea unui proiect despre importanţa şi
utilizarea lor. rolul nemetalelor în viaţa omului.
 Să explice legătura Elaborarea schemelor, tabelelor,
cauză-efect: nemetale - oxizi prezentărilor:
acizi - acizi –ploi acide – - Sistematizarea informaţiilor la nemetale şi
protecţia mediului şi sănătatea. compuşii lor prin întocmirea de referate,
elaborarea de proiecte, pliante etc.
 Să utilizeze diverse surse 20/41 Lucrarea practică nr. 3. Rezolvarea Instructaj:Respectarea tehnicii securităţii în
didactice pentru elaborarea şi problemelor experimentale la tema laboratorul şcolar de chimie.
prezentarea unei lucrări creative. „Nemetalele”
-
 Să formuleze opinii 21/42 Evaluare formativă
personale despre importanţa
nemetalelor şi compuşilor lor.
 Să explice noţiunea de Compuşii organici ai carbonului.
substanţă organică, deosebirile
22/43 Substanţe organice: compoziţia, Exerciţii: Caracterizarea substanţelor
dintre substanţele organice şi
anorganice. importanţa şi utilizarea lor. Deosebirile organice: compoziţia, importanţa şi utilizarea.
dintre substanţele organice şi anorganice, Demonstrări: Mostre de compuşi organici.
 Să descrie compoziţia, dintre chimia anorgani-că şi organică.
23/44 Hidrocarburi. Metan, etan, propan, Exerciţii:
proprietăţile fizice, rolul şi
importanţa substanţelor organice: butan: compoziţia (formula moleculară), Scrierea ecuaţiilor reacţiilor: de ardere a
metan, etan, propan, butan, proprietăţile fizice, reacţia de ardere şi compuşilor organici: metanul şi etanul,
etanol, metanol, acid acetic, utilizarea ei. Regulile de securitate la propanul şi butanul
substanţe organice cuimportanţa utilizarea gazului natural şi gazului din Demonstrări:
biologică, polietilenă. butelii. Influenţa produşilor de ardere asupra Arderea compuşilor organici.
mediului, efectul de seră Rezolvarea problemelor:
 Să coreleze domeniile Rezolvarea problemelor. Determinarea formulei moleculare dacă se
de utilizare ale substanţelor cunoaște formula general șimasa molară.
organice studiate cu proprietăţile Activitate creativă (individuală/în grup):
lor. Elaborarea şi prezentarea unei lucrări creative:
“Influenţa produşilor de ardere asupra
mediului, efectul de seră”.
24/45 Hidrocarburi nesaturate(etilena și Exerciţii: Alcătuirea și numirea
acetilena). Polietilena: proprietăți fizice şi hidrocarburilor în baza formulei generale.
utilizare, protecţia mediului de deşeuri. Scrierea ecuaţiilor reacţiilor: de ardere a
Rezolvarea problemelor compuşilor organici:
etilenă,acetilenă.propilenă.
Activitate creativă (individuală/în grup):
Elaborarea şi prezentarea unei lucrări creative:
“Utilizarea polietilenei şi protecţia mediului.”
Rezolvarea problemelor:
Determinarea volumului oxigenului(aerului)
necesar pentru arderea unei cantități de
hidrocarbură.
25/46 Alcooli.Metanolul şi etanolul: compoziţia, Exerciţii: Scrierea ecuaţiilor reacţiei de ardere
proprietăţile fizice, acţiunea asupra a etanolului. Descrierea etanolului,
organismului, adoptarea modului sănătos de metanolului, acidului acetic: compoziţie,
viaţă. Reacţia de ardere a etanolului. proprietăţi fizice, acţiunea asupra
organismului, importanţa.
Activitate creativă (individuală/în grup):
Elaborarea şi prezentarea unei lucrări creative:
“Metanolul şi etanolul: acţiunea asupra
organismului.”
26/47 Acizii.Acidul acetic: compoziţia, Exerciţii:
proprietăţile fizice, fiziologice, interacţiunea Descrierea acidului acetic: compoziţie,
cu bazele, sărurile acidului carbonic, proprietăţi fizice, acţiunea asupra
utilizarea cotidiană. organismului, importanţa.
. Modelarea proprietăţilor chimice generale ale
acidului acetic în comparare cu acidul
clorhidric prin ecuaţii chimice.
Demonstrări:
Proprietăţile chimice ale acidului acetic.
 Să 27/49 Grăsimile.Substanţe organice cu importanţa Exerciţii:Exemplificarea rolului biologic şi
stabilească legătura dintre biologică. domeniilor de utilizate a grăsimilor, hidraţilor
reacţia de ardere a alcoolului de carbon (glucoză, zaharoză, amidon,
etilic şi posibilitatea de utilizare celuloză), aminoacizilor, proteinelor.Activitate
în calitate de combustibil. creativă (individuală/în grup):Elaborarea şi
prezentarea unei lucrări creative:“Componente
 Să estimeze ale produselor alimentare. Valoarea energetică
importanţa procesului de a produselor alimentare.”
fotosinteză, rolul vitaminelor, 28/49 Hidrații de carbon.Glucoza . Exerciţii:Exemplificarea rolului biologic şi
medicamentelor pentru sănătatea Fructoza.Zaharoza domeniilor de utilizate a hidraţilor de carbon
omului. (glucoză, zaharoză, amidon, celuloză).
Activitate creativă (individuală/în
 Să manifeste 29/50 Hidrații de carbon.Amidonul.Celuloza. grup):Elaborarea şi prezentarea unei lucrări
responsabilitate şi grijă faţă de creative:“Componente ale produselor
protecţia mediului şi a sănătăţii în alimentare. Valoarea energetică a produselor
utilizarea produselor chimice de alimentare.”
uz casnic şi de igienă personala. Aminoacizi, proteine: răspîndirea în Exerciţii:
30/51 natură rolul lor biologic (ca componente ale Exemplificarea rolului biologic şi domeniilor
 Să produselor alimentare). de utilizate aminoacizilor, proteinelor.
formuleze reguli de utilizare
inofensivă a gazului natural, 31/52 Vitaminele şi medicamentele Produsele Activitate creativă (individuală/în grup):
gazului din butelii, etanolului, chimice de uz casnic şi de igienă personala Elaborarea şi prezentarea unei lucrări
acidului acetic în baza (săpun, detergenţi, agenţi de curăţare, pastă creative:“Chimia şi sănătatea: medicamente,
proprietăţilor lor. de dinţi, parfumuri); medicamente, vitamine.”;“Produsele chimice de uz casnic şi
vitamine. Măsuri de utilizare inofensivă. de igienă personala. Compararea produselor
din sticlă, ceramică,polietilenă”
32/53 Generalizarea şi sistematizarea materiei
de studiu pe modulul I,II,III

33/54 Evaluare sumativă

Capitolul IV. Chimia pentru mediu. Importanţa substanţelor chimice pentru viaţa omului. (4ore)
 Să descrie 1/55 Chimia în activitatea cotidiană.
principalele surse de poluare a Comunicare: Procelele vitale-procese chimice
mediului şi măsurile de protecţie.
 Să
2/56 Chimia pentru protecţia mediului.
exemplifice importanţa sub- Dezbateri : Chimia prieten sau dușman
stanţelor chimice în viaţa omului. alomului?
 Să utilizeze 3/57 Chimia şi sănătatea. Asigurarea Activităţi creative:
diverse surse didactice pentru securităţii personale şi sociale Exemplificarea importanţei substanţelor
elaborarea şi prezentarea unui chimice în viaţa omului.
proiect ecologic. Elaborarea măsurilor pentru asigurarea
 Să securităţii personale şi sociale.
argumenteze avantajele pe care
le oferă chimia în soluţiona-rea 4/58 Realizările savanţilor chimiştidin RM. Comunicări:
problemelor de mediu şi pentru Realizările savanţilor chimişti din RM.
îmbunătăţirea calităţii vieţii. Activităţi creative: Prezentarea portofoliului.
 Să aprecieze
activitatea savanţilor chmişti din
RM
 Ore de rezerva 2