Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcţia Învăţămînt, Tineret și Sport Călărași


Liceul Teoretic ,,V.Alecsandri’’, or. Călăraşi
Comisia metodica,, Matematică și științe’’

„APROBAT” „COORDONAT”
Director _____________ Director adjunct ____________
Tihon Ina Tulbu Zinaida

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


La Chimie pentru clasa a VIII-a
Anul de studii 2020-2021
Profesor Mihailov Cristina grad didactic II
Semestrul I Semestrul II Anual
Recuperare/Consolidare 4 - 4
Numărul de ore planificate 22 37 59
Evaluare 3 2 5
Total ore 29 39 68
Bibliografia:
Manualul de CHIMIE cl. VIII-a –Svetlana Kudrițkaia , ghidul profesorului cl. VIII-a , ediția 2019
Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina școlară CHIMIE în anul de studii 2020-2021
Ghidul metodologic de implementare a Curriculumului Național la disciplina chimie, clasele a VI-a a IX-a, ediția 2019
Curriculumul la disciplina Chimie ediția 2019 (ordinul MECC nr. 906 din 17 iulie 2019);
Planul - cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2020-2021 (ordinul MECC nr. 396 din 06 aprilie 2020)

Discutat la ședința comisiei metodice


Proces – verbal nr. ___ din ________ 2020
Șeful CM _____________________________
Repartizarea orelor   
anul de studii 2019-2020  clasa a VII-a, perioada martie-mai- 9 săptămâmi /1 ore = 9ore     4ore / 2ore   
Orele alocate Numărul
Numărul de ore
pentru de ore anul de
conform
recuperare și studii 
Nr.  Unitate de conținut  Curriculumul
consolidare    2020-2021  
Național 
  pentru conținuturile
ediția 2019
  clasei a VIII-a 
1.   Substanța - componenta chimică a materiei 9   9
2.   Reacții chimice 10 10
3.   Oxigenul. Hidrogenul 10 10
4.   Clasele de compuși anorganici 19 1 20
5.   Apa și soluțiile 11 1 10
6. Produsele chimice și calitatea vieții 4 1 5
7. Ore la discreția cadrului didactic 3 1 2
  Total 68 4 64

COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI

CS 1. Operarea cu limbajul chimic în diverse situații de comunicare, manifestând corectitudine


și deschidere.
CS 2. Caracterizarea substanțelor și proceselor chimice, manifestând curiozitate și creativitate.
CS 3. Rezolvarea problemelor prin aplicarea metodelor specifice chimiei, demonstrând
perseverență și responsabilitate în luarea deciziilor.
CS 4. Investigarea experimentală a substanțelor și proceselor chimice, respectând normele de
securitate personală și socială.
CS 5. Utilizarea inofensivă a substanțelor în activitatea cotidiană, cu responsabilitate față de
sănătatea personală și grijă față de mediu.

PLAN DE RECUPERARE/DE CONSOLIDARE 


pentru anul de studii 2019-2020 clasa a VIII-a, perioada martie-mai, (9 săptămâmi -  9ore) (Anexa 1)
  Eşalonare în Finalitățile unității de
Unități Activități de recuperare și consolidare a
Unităţi de competenţă  timp  conținut subordonate 
de conţinut  unităților de conținut și produse de Note 
  Nr.  competențelor specifice
  Data  învățare recomandate 
  de ore  disciplinei 
CS1-4.1 Operarea, în diferite 1.Substanțe pure 1 A1.Joc Didactic,,Ghici substanța,, CS 1. Operarea cu limbajul
situații de comunicare, cu și amestecuri. P2.Joc didactic realizat chimic în diverse situații de
noțiunile ce se referă la: A2.Descrierea amestecurilor omogene şi comunicare, manifestând
substanța pură, amestec. Amestecuri eterogene întâlnite în viața cotidiană, corectitudine și deschidere.
4.2 Caracterizarea amestecurilor omogene și indicând: starea de agregare, culoarea, Să opereze, în diferite situații
utilizate în viața cotidiană, eterogene. compoziția, utilizarea. de comunicare, cu noțiunile
aerului, apelor naturale; a P2.Descrierea propriu zisa ce se referă la: substanța pură,
metodelor de separare/purificare amestec.
a substanțelor din amestecuri. Să caracterizeze amestecurile
4.5Formularea concluziilor utilizate în viața cotidiană,
personale referitoare la aerului, apelor naturale; a
beneficiile cunoașterii metodelor de
substanțelor și proceselor separare/purificare a
chimice. substanțelor din amestecuri.
Să formuleze concluzii
personale referitoare la
1 beneficiile cunoașterii
2.Evaluare A1. Rezolvarea testului de evaluare inițială. substanțelor și proceselor
inițială. P1.Test rezolvat și analizat. chimice.

4.2 Caracterizarea amestecurilor 3. Analiza 1 A1. Întocmirea unui plan de protejare a CS1 ,CS4,CS5
utilizate în viața cotidiană, evaluariii aerului. Să caracterizeze amestecurile
aerului, apelor naturale; a P1. Plan de protecție a aerului. utilizate în viața cotidiană,
Aerul și Apa -
metodelor de separare/purificare A2. Formularea unor întrebări aerului, apelor naturale; a
amestec de
a substanțelor din amestecuri. substanțe cauzale/răspunsuri privind caracteristicile metodelor de
gazoase. aerului. separare/purificare a
Compoziția P2. Răspunsuri privind caracteristicile substanțelor din amestecuri.
Substanțele ce aerului. Să formuleze concluzii
poluează aerul si A3. Formularea unor întrebări personale referitoare la
apa cauzale/răspunsuri privind caracteristicile și beneficiile cunoașterii
proprietățile apei potabile. substanțelor șiproceselor
P3. Răspunsuri privind caracteristicile apei chimice.
potabile.
4.3Aplicarea practică a 4.Metodele de 1 A1. Corelarea compoziției amestecurilor CS1 ,CS4,CS5.
metodelor de separare a separare a omogene și eterogene cu metodele de Să aplice în practică
amestecurilor în laborator, amestecurilor și separare a substanțelor. metodele de separare a
respectând regulile de securitate; asigurarea amestecurilor în laborator,
P1. Fișă de lucru.
în activitatea cotidiană pentru calității vieții. respectând regulile de
protecția mediului și sănătății. A2. Efectuarea expeimentelor de laborator securitate; în activitatea
5,6,7,8: Separarea substanțelor dintr-un cotidiană pentru protecția
4.1 Operarea, în diferite situații
amestec de fier și carbon /sulf prin acțiunea mediului și sănătății.
de comunicare, cu noțiunile ce se
magnetului. Decantarea unui amestec de Să formuleze concluzii
referă la: substanțe pure,
apă și nisip; lapte de var. Filtrarea unui personale referitoare la
amestecuri, soluții, metodele de
amestec de apă și cărbune. Decantarea unui beneficiile cunoașterii
separare a amestecurilor.
amestec de ulei și apă, utilizând pâlnia de substanțelor și proceselor
separare. chimice.

P2. Fișă de descriere a experimentelor.


A3. Elaborarea schemelor de separare a
amestecurilor din mai multe substanțe.
P3. Schema de separare a amestecurilor din
mai multe substanțe.

PROIECTAREA DIDACTICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE 


pentru anul de studii 2020-2021 
CLASA a VIII-a  
Unitati de competenţe Unități de conţinuturi Esalonarea Resurse
in timp Note

Nr. Data Procedurale Materiale


d/o
Unitatea de învățare I Substanța – componenta chimică a materiei 9ore
CS2-2.2Caracterizarea elementelor A1. Instructaj: Regulile de securitate în Planșă ,
chimice cu numerele atomice 1-20, 1.Norme de protecție a 1 laboratorul de chimie. Fișe de lucru,
în baza algoritmului muncii în laboratorul de P1. Fișă de instructaj semnată. Registru,
CS1-3.2. Alcătuirea formulelor chimie. A2. Elaborarea întrebărilor cauzale și Fișa de
chimice a unor compuși binari în răspunsurilor privind respectarea caracterizare a
baza valenței. normelor de protecție a muncii în elementului
CS3-3.3. Determinarea tipului de laboratorul de chimie. chimic,
legătură chimică și a masei P2. Întrebări cauzale/ răspunsuri PPT, laptop
moleculare relative în baza formulate/scrise privind respectarea Manual p.5
compoziției substanței. normelor de securitate în laboratorul de https://youtu.be/
chimie 5PrAybF5mJg?list=
A3. Elaboratrea și completarea fișelor de PLXgIzX4W16jey
caracterizare a elementelor chimice cu ZqtgfNVQulIJ5g1
numerele atomice 1-20 conform 1kfMa
algoritmului: a) poziția în SP; b)
structura atomului; c) Vsup, Vinf(la
nemetale).
P3. Fișă de caracterizare a elementului
chimic elaborată completată.
CS1-1.2.Aplicarea noțiunilor de 2.Substanțe simple și 1 A1. Citirea formulelor chimice,
Planșa,SP
valență a elementelor chimice, de compuse din jurul nostru. comentarea compoziției substanțelor Mostre de
sarcină a ionilor pentru alcătuirea /denumirii substanțelor simple în baza substanțe
formulelor chimice ale substanțelor formulelor chimice. simple și
compuse. P1. Exercițiu rezolvat. compuse
A2. Alcătuirea formulelor chimice ale PPT
oxizilor în baza valenței, utilizând Manual p.6
Sistemul Periodic. P2. Exercițiu
https://www.youtu
rezolvat. Diagrama – be.
VENN,Cvintetul com/watch?v
=jjoiOGH04Rg
CS1-1.2. Aplicarea noțiunilor de 3.Formulele chimice ale 1 A1. Citirea formulelor chimice, Fișe individuale,
valență a elementelor chimice, de substanțelor compuse. comentarea compoziției substanțelor în SP
sarcină a ionilor pentru alcătuirea baza formulelor chimice. Manual p.8
formulelor chimice ale substanțelor P1.Exercițiu rezolvat. PPT
compuse. A2. Alcătuirea formulelor chimice ale https://www.youtu
oxizilor în baza valenței, utilizând be.com/watch?
Sistemul Periodic. v=vmanXRTodhM
P2. Exercițiu rezolvat. &list=RDCMUC0
A3. Joc didactic: Domino chimic. P3. G7fTq5qtrB5D1rb
Joc didactic realizat
Wr5ZNg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=raH-
Sqa-QLE https://www.youtu
be.com/watch?
v=LLv9hNUq4cs
CS1-1.1 Operarea, în diferite 4.Noțiuni de oxizi, acizi, 1 A1. Formularea enunțurilor argumentate Planșă, mostre de
situaţii de comunicare cu noțiunile: baze, săruri. utilizând noțiunile chimice noi. substanțe simple și
substanță simplă și compusă, oxid, P1. Enunț argumentat formulat sau notat. compuse
acid, bază, sare. A2. Alcătuirea formulelor chimice ale
CS1-1.2. Alcătuirea formulelor acizilor, bazelor, sărurilor în baza PPT
chimice ale substanțelor compuse în sarcinii ionilor, utilizând Tabelul
Manual
baza valenței și sarcinii ionilor. Solubilității. p.76,83,89,93
P2. Exercițiu rezolvat.
A3. Experiența de laborator
nr.1. Descrierea unor mostre de
substanțe simple și compuse.
P3. Experiență de laborator realizată,
raport de activitate experimentală
completat și prezentat
A4. Joc didactic: Domino chimic. P4.
Joc didactic realizat
CS1-1.1. Operarea în diferite 5.Cantitatea de substanță. 1 A1. Formularea enunțurilor argumentate Planșă,
situaţii de comunicare cu noțiunile: Molul. Masa molară. utilizând noțiunile chimice noi: cantitate problemar,SP
cantitate de substanță, mol, masă de substanță, mol, masă molară.
molară. P1. Enunț argumentat formulat. Manual p.13,9
A2. Calcularea masei molare în baza
formulei chimice.
P2. Exercițiu rezolvat.
CS3-1.3. Rezolvarea problemelor 6.Calcule în baza formulei 1 A1. Determinarea masei substanței în Planșă,
de calcul în baza formulelor chimice: corelația între baza cantităţii de substanţă. problemar,SP
chimice, utilizând noțiunile: cantitatea de substanță și P1. Problemă rezolvată prin aplicarea
cantitatea de substanță, masă masa substanței. algoritmului. Manual p.16
molară. A2. Determinarea cantităţii de substanţă
în baza masei substanței.
P2. Problemă rezolvată prin aplicarea
algoritmului.
CS4-CS5-1.4. Cercetarea 7.Măsurarea probei ce 1 A1. Determinarea masei substanței în Reactivi: apă,
experimentală a corelației dintre corespunde unui număr baza cantităţii de substanţă. carbonat de calciu,
masa substanțelor și cantitatea de anumit de moli. P1. Problemă rezolvată prin aplicarea zahăr,
substanță. algoritmilui . Ustensile: balanță,
A2. Experiența de laborator nr. cilindru gradat,
cântar electronic,
2. Calcularea masei, eprubete, pahar,
cântărirea/măsurarea probei ce spatulă
corespunde unei anumite cantități de Manual p.15
substanță de apă, carbonat de calciu etc.
P2. Experiență de laborator realizată,
raport de activitate experimentală
completat și prezentat
P2. Experiență de laborator realizată,
raport de activitate experimentală
completat și prezentat
CS1 – CS4 8. Lecție de recapitulare. SP,fise de lucru
1.1-1.4 A1.Rezolvarea exercițiilor de Manual
recapitulare. p.13-17
P1.Exerciții de recapitulare rezolvate.

CS1-CS3/1.1.-1.3 9.Evaluare sumativă nr.1 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare


„Substanța- сomponenta sumativă.
chimică a materiei.” P1. Test de evaluare sumativă rezolvat.

Unitatea de învățare II Reacții chimice (10 ore).


CS2-2.2. Exemplificarea proceselor 1.Reacțiile chimice - 1 A1. Formularea enunțurilor argumentate Manual p.20
chimice observate în lumea procese de transformare a utilizând noțiunile chimice noi. Spirtiera,sîrmulița de
înconjurătoare în corelare cu substanțelor. P1. Enunț argumentat formulat sau notat. Cu,zahar,oțet,bicarb
semnele reacțiilor chimice. Semnele reacțiilor chimice. A2. Elaborarea planului proiectului nr. onat de calciu
CS3-2.6. Elaborarea unui proiect 1: Reacțiile chimice în lumea PPT
creativ ce se referă la utilizarea și înconjurătoare.
importanța reacțiilor chimice. P2. Planul proiectului elaborat.
CS1-2.1. Operarea, în diferite 2.Legea conservării masei 1 A1. Formularea enunțurilor argumentate Manual p.18
situaţii de comunicare, cu elemente substanțelor. utilizând noțiunile chimice noi. PROBLEMAR
noi de limbaj chimic: ecuație Ecuații chimice. P1. Enunț argumentat formulat sau notat. Svetlana Kudritcaia
chimică, reactant, produs de reacție. A2. Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile PPT
CS3-2.4. Aplicarea Legii chimice. https://www.youtub
conservării masei substanțelor P2. Exercițiu rezolvat. e.com/watch?
pentru stabilirea coeficienților în v=eAiHdLbCFEw
ecuațiile chimice.
CS3-2.4. Aplicarea Legii 3.Aplicații la tema: 1 A1. Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile Problemar
conservării masei substanțelor Ecuații chimice. chimice. Kudrițkaia
pentru stabilirea coeficienților în P1. Exercițiu rezolvat. Manual p.22
ecuațiile chimice. A2. Citirea ecuațiilor chimice, Fise de lucru
comentarea tipului substanțelor (reactanți https://www.youtub
sau produși de reacție), a coeficienților e.com/watch?
stabiliți. / P2. Exercițiu rezolvat. v=x67NVYNhZ5U
CS1-2.1. Operarea, în diferite 4.Tipuri de reacții 1 A1. Formularea enunțurilor argumentate PPT,Problemar
situaţii de comunicare, cu elemente chimice: reacții de utilizând noțiunile chimice noi. Kudrițkaia,Manual
noi de limbaj chimic: reacție de combinare, de P1. Enunț argumentat formulat sau notat. p.23
descompunere, combinare, descompunere. Noțiuni de A2. Identificarea reacțiilor de combinare, https://www.youtub
substituție, schimb. reacții de substituție, descompunere, substituție și schimb în e.com/watch?
CS2-2.3. Diferențierea reacțiilor reacții de schimb. baza schemelor și ecuațiilor chimice. v=VTDbecwUZbk
chimice de diferite tipuri în baza P2. Exercițiu rezolvat. https://www.youtub
ecuațiilor chimice e.com/watch?
v=xlWrcpe8o94
CS2-2.3. Diferențierea reacțiilor 5.Aplicații la tema: Tipuri 1 A1. Citirea ecuațiilor chimice, Problemar
chimice de diferite tipuri în baza de reacții chimice. comentarea tipului substanțelor Kudrițkaia
ecuațiilor chimice. (reactanți/ produși de reacție), tipului Fise de lucru
CS3-2.6. Elaborarea unui proiect reacției, a coeficienților. https://www.youtub
creativ referitor la utilizarea și P1. Exercițiu rezolvat e.com/watch?
importanța reacțiilor chimice. A2. Experiența de laborator nr. v=7OOyqXsol3E

3 Investigarea reacțiilor de combinare și


de descompunere, identificarea semnelor
acestor reacții.
Р2. Experiență de laborator realizată,
raport de activitate experimentală
completat și prezentat
A3. Elaborarea proiectului nr.1: Reacțiile
chimice în lumea înconjurătoare.
P3. Schița proiectuluii elaborată.
CS3- 2.5. Rezolvarea problemelor 6.Determinarea cantităţii 1 A1. Determinarea în baza ecuaţiei Manual p.28
în baza ecuaţiei chimice, utilizând de substanță a unui chimice a cantităţii de substanță a unui Problemar
noțiunea de cantitate de substanță. produs de reacție, conform produs de reacție, conform cantității de Kudrițkaia
cantității de substanță a substanță a unui reactant.
unui reactant. P1. Problemă rezolvată prin aplicarea
algoritmului .
• Elaborarea unui algoritm de rezolvare a
problemelor în baza ecuației chimice,
utilizând noțiunea de cantitate de
substanță
CS3-2.5. Rezolvarea problemelor în 7.Determinarea cantității 1 A1. Determinarea în baza ecuaţiei Manual p.28
baza ecuaţiei chimice, utilizând de substanță a unui chimice a cantităţii de substanță a unui Problemar
noțiunea de cantitate de substanță. reactant cunoscând reactant, conform cantității de substanță Kudrițkaia
cantitatea de substanță a a unui produs de reacție.
unui produs de reacție. P1. Problemă rezolvată prin aplicarea
algoritmului.
• Determinarea în baza ecuației chimice
a cantității de substanță a unui
reactant/produs de reacție, conform
cantității de substanță a unui produs de
reacție/reactant.
P2. Problemă rezolvată prin aplicarea
algoritmului nou.
CS1-CS4-2.6. Prezentarea unui 8.Prezentarea, evaluarea 1 A1. Prezentarea și evaluarea proiectului porstere
proiect creativ referitor la utilizarea proiectului nr. 1. nr. 1: Reacțiile chimice în lumea
și importanța reacțiilor chimice. înconjurătoare.
P1. Proiect realizat prezentat.
CS2-2.3. Diferențierea reacțiilor 9.Lecție de sinteză la 1 A1. Citirea ecuațiilor chimice, Problemar
chimice de diferite tipuri în baza unitatea de învățare: comentarea tipului substanțelor (reactant/ Kudrițkaia
ecuațiilor chimice Reacții chimice. produs de reacție), tipului reacției, a Fise de lucru
CS3-2.5. Rezolvarea problemelor în coeficienților.
baza ecuaţiei chimice, utilizând P1. Exercițiu rezolvat.
noțiunea de cantitate de substanță. A2.Determinarea în baza ecuaţiei
chimice a cantităţii de substanță a unui
reactant/produs de reacție, conform
cantității de substanță a unui produs de
reacție/reactant.
P2. Problemă rezolvată prin aplicarea
algoritmului nou.
CS1-CS3/2.1-2.5 10.Evaluare sumativă nr.2 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare
„Reacții chimice” sumativă.
P1. Test de evaluare sumativă rezolvat.

Unitatea de învățare III Oxigenul. Hidrogenul 10ore


CS1 3.2 Caracterizarea elementelor 1.Oxigenul ca elemente 1 A1. Completarea fișei de caracterizare a https://rum.topbrainscie
nce.com/ 3310593-
chimice oxigen, hidrogen conform chimice. Răspândirea în oxigenului ca substanță simplă, conform oxygen-as-a-chemical-
poziției în Sistemul Periodic. natură. Caracteristica algoritmului. element
generală conform poziției P1.Fișă completată. https://www.youtube.
în SP A2. Alcătuirea ecuațiilor reacțiilor com/watch?v=
rdt85jgRHt0&feature=
chimice ce caracterizează metodele de emb_logo
obținere ale oxigenului. https://www.youtube.
P2. Ecuații ale reacțiilor chimice com/watch?
alcătuite. v=9tKcJxYbBPw&t=12s
Manual p.33,35
Sistemul periodic
3.1 Operarea, în diferite situații de 2.Oxigenul ca substanțe
comunicare cu noțiunile ce se referă simple. Proprietățile fizice.
1
E 4. A1. Obținerea oxigenului prin Manual p.34,39
https://www.yout
la oxigen; reacții de ardere, oxidare, Obținerea oxigenului din descompunerea peroxidului de hidrogen,
ube.
reducere, substituție. peroxid de hidrogen, apă, captarea şi identificarea lui.
com/watch?v
3.5 Investigarea experimentală a în urma procesului de P1.Realizarea experientei
A2.Alcătuirea ecuațiilor reacțiilor =zyoYiXfkGDc
obținerii și a proprietăților fotosinteză.Reacția de Experienta virtuala
oxigenului, respectând regulile de substituție. Identificarea chimice ce caracterizează metodele de
obținere ale oxigenului. Sistemul periodic
securitate. oxigenului.
P2. Scrie ecuatiile chimice

3.4 Modelarea proprietăților 3.Proprietățile chimice: 1 A1 Alcătuirea ecuațiilor reacțiilor Manual p.41-45
chimice și a metodelor de obținere - ale oxigenului: reacția cu chimice ce caracterizează proprietățile Experinte virtuale
ale oxigenului și hidrogenului prin metalele calciu, magneziu, chimice ale oxigenului. PPT
ecuații chimice. aluminiu, zinc, fier, cupru; P1. Scrie ecuatiile chimice Sistemul periodic
3.3 Elaborarea și aplicarea cu nemetalele carbon A2.Compararea proceselor de oxidare și
algoritmului de caracterizare a unei (arderea ardere; a reacțiilor de combinare,
substanțe chimice pe exemplul completă/incompletă), sulf, descompunere și substituție conform
oxigenului, hidrogenului fosfor, azot hidrogen; cu schemelor
(compoziția, structura, obținerea, metanul; P2.Exemple de fiecare tip de reactie
proprietățile fizice și chimice,
identificarea, utilizarea, importanța).

3.1 Operarea, în diferite situații de 4.Ozonul - formă A1.Ozonul - protectorul Terrei. Studiu Manual p.35-37
comunicare cu noțiunile ce se referă alotropică a oxigenului, de caz https://www.yout
la oxigen :reacții de ardere, oxidare, rolul biologic. Protecția Elaborarea întrebărilor cauzale, ube.
reducere, substituție. stratului de ozon al enunțurilor argumentate privind com/watch?v=
Pământului. importanța stratului de ozon; necesitatea teCv8JpOUq4
respectării regulilor de securitate în cazul
utilizării proceselor de ardere.
P1.Impactul negativ al distrugerii
stratului de ozon asupra naturii
A3.Compararea oxigenului şi ozonului
conform algoritmului.
P3.Exercitiu realizat
CS1 3.2 Caracterizarea elementelor 5.Hidrogenul ca elemente 1 A1.Completarea fișei de caracterizare a Manual p.60
chimice oxigen, hidrogen conform chimice. Răspândirea în hidrogenului ca element chimic și ca https://www.yout
poziției în Sistemul Periodic. natură. Caracteristica substanță simplă, conform algoritmului. ube.
generală conform poziției P1.Completarea fișei com/watch?v=_m-
în Sistemul Periodic aR5bDbYU
Sistemul periodic
3.1 Operarea, în diferite situații de 6.Hidrogenul ca substanțe
comunicare cu noțiunile ce se referă simple. Proprietățile fizice.
1
E 5 A1.Obținerea hidrogenului prin Manual p.61-64
Sistemul periodic
la oxigen, hidrogen; reacții de Obținerea a hidrogenului interacțiunea metalelor cu acizi, captarea
PPT
ardere, oxidare, reducere, din metan, apă, acid şi identificarea lui.
Reactie virtuala
substituție. clorhidric, sulfuric în P1. Realizarea experientei
A2.Alcătuirea ecuațiilor reacțiilor https://www.yout
3.5 Investigarea experimentală a reacție cu magneziu, zinc, ube.com/watch?
obținerii și a proprietăților aluminiu. Reacția de chimice ce caracterizează metodele de
obținere a hidrogenului. v=_m-
hidrogenului, respectând regulile de substituție. Identificarea
P1.Scrie ecuatiile reactiilor aR5bDbYU&t=16s
securitate. hidrogenului.

3.4 Modelarea proprietăților 7.Proprietățile chimice ale 1 A1.Alcătuirea ecuațiilor reacțiilor Manual p.65-67
chimice și a metodelor de obținere hidrogenului: reacția cu chimice ce caracterizează metodele Sistemul periodic
ale oxigenului și hidrogenului prin nemetalele oxigen, clor, proprietățile chimice ale hidrogenului. Fise de lucru
ecuații chimice. sulf, carbon, azot; cu oxizii P1. Scrie ecuatiile chimice
3.3 Elaborarea și aplicarea metalelor (reacție de
algoritmului de caracterizare a unei reducere).
substanțe chimice pe exemplul
hidrogenului (compoziția, structura,
obținerea, proprietățile fizice și
chimice, identificarea, utilizarea,
importanța).

3.1 Operarea, în diferite situații de 8.Oxizii – produși ai 1 A1.Corelarea denumirilor oxizilor cu Manual p.45-49
comunicare cu noțiunile ce se referă reacției de oxidare. formulele chimice. https://www.yout
la oxigen :reacții de ardere, oxidare, Noțiuni de reacții de P1.Joc Puzzl ube.c
reducere, substituție. ardere. Asigurarea A2.Determinarea masei unei substanțe în om/watch?
3.6 Rezolvarea problemelor în baza securității în cazul baza ecuațiilor chimice, cunoscând v=uBmPxplLz
ecuațiilor chimice prin transpunerea utilizării proceselor de cantitatea de substanță a altei substanțe. EQ&feature=emb_
algoritmilor de determinare a ardere P2. Problemă rezolvată prin aplicarea logo
cantității de substanță la algoritmului nou.
determinarea masei substanței. E 6. Prezentarea de diferite monstre
oxizi

3.7 Formularea concluziilor 9.Oxigenul, hidrogenul și 1 Rezolvarea problemelor: Manual p.67


personale referitoare la beneficiile compușii lor - utilizarea și • Determinarea masei unei substanțe în Poster
utilizării oxigenului, hidrogenului și influența asupra calității baza ecuațiilor chimice, cunoscând
compușilor lor. vieții și mediului. cantitatea de substanță a altei substanțe.
A1. Compararea hidrogenului și
oxigenului conform algoritmului.
P1.Exercițiul rezolvat.

3.1 – 3.13 10.Evaluare sumativă nr.3 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare


CS1 – CS4 „Oxigenul. Hidrogenul ” sumativă.
P1. Test de evaluare sumativă rezolvat.

Unitatea de învățare IV.Clasele de compuși anorganici 19ore

4.1 Operarea, în diferite situații de 1.Clasificarea substanțelor 1 A1. Identificarea formulelor acizilor, Manual p.75-75
comunicare, cu noțiunile ce se anorganice în baza bazelor, oxizilor, sărurilor dintr-un șir de http://educatieonli
referă la: clasele de compuși compoziției și solubilității. substanțe propuse. ne.md/details?
anorganici (oxizi, acizi, baze, P1.Exercițiul rezolvat. 9ef3918108a54b2
săruri); bb866d50b8af975
b2

4.2 Corelarea compoziției 2. Noțiuni despre șirurile 1 A1.Joc didactic:„ Ghici căsuța” Manual p.54-58
substanței cu denumirea, clasa de genetice ale metalelor și P1. Joc didactic realizat.
compuși, utilizarea, importanța, nemetalelor; seria activității
acțiunea asupra organismului uman. metalelor. Identificarea
acizilor și bazelor cu
indicatori.

4.3 Caracterizarea oxizilor, bazelor, 3 Acizii: compoziția, 1 A1. Corelarea denumirilor și formulelor Manual p.78,51
acizilor, sărurilor conform clasificarea, denumirile acizilor. https://www.yout
algoritmului. (H2SO4, H2SO3 P1. Exercițiul rezolvat ube.com/watch?
4.2 Corelarea compoziției ,HNO3,H3PO4,H2CO3, v=lsrNwXIb_j8
substanței cu denumirea, clasa de H2SiO3).
compuși, utilizarea, importanța,
acțiunea asupra organismului uman 4. Acizii: compoziția,
clasificarea, denumirile 1 A2. Domino chimic Manual p.78,51
(HCl, H2SO4, H2SO3, P2. Joc didactic realizat. https://www.yout
H2S,HNO3,H3PO4,H2CO3, A3. Elaborarea proiectului nr. 2. ube.com/watch?
H2SiO3). Top 10 substanțe anorganice din viața v=5j2YOcM2ZFc
mea.
P3. Schița proiectului elaborată.

4.1 Operarea, în diferite situații de 5,6. Proprietățile chimice 2 A1. Completarea schemelor de reacții, Manual p.76-82
comunicare, cu noțiunile ce se referă generale și obținerea (pe schemelor lacunare, vizând proprietățile Sistemul periodic
la: clasele de compuși anorganici exemplul acizilor clorhidric, chimice/obținerea compușilor Experimente
(oxizi, acizi, baze, săruri); legătura sulfuric, fosforic). anorganici. virtuale
genetică; indicatori, scală pH, mediu Reacția de schimb. P1. Scheme de reacții completate. https://www.yout
(acid, bazic, neutru); reacția de E 7. Identificarea acizilor cu ajutorul ube.com/watch?
schimb. indicatorilor acido-bazici, indicatorului v=N7MWMjtN9Jo
4.4 Modelarea proprietăților universal și scalei pH.
chimice și metodelor de obținere E 8. Proprietățile chimice generale ale
ale oxizilor, acizilor, bazelor, acizilor.
sărurilor prin ecuații chimice.

4.3 Caracterizarea oxizilor, bazelor, 7. Bazele: compoziția, 1 A1. Corelarea denumirilor și formulelor Manual p.56,83
acizilor, sărurilor conform clasificarea, denumirile bazelor. https://www.youtub
algoritmului. P1. Exercițiu rezolvat. e.com/watch?v=1JA-
OZ5Drn8

4.2 Corelarea compoziției 8, 9. Proprietățile chimice 2 A1. Completarea schemelor de reacții, Manual p.84-88
substanței cu denumirea, clasa de generale, obținerea. schemelor lacunare, vizând proprietățile Sistemul periodic
compuși, utilizarea, importanța, chimice/obținerea compușilor Experiment virtual
acțiunea asupra organismului uman. anorganici. https://www.yout
4.1 Operarea, în diferite situații de P1. Scheme de reacții completate. ube.com/watch?
comunicare, cu noțiunile ce se referă E 9. Proprietățile chimice generale ale v=stCpjNsF-AU
la: clasele de compuși anorganici bazelor.
(oxizi, acizi, baze, săruri); legătura
genetică; indicatori, scală pH, mediu
(acid, bazic, neutru); reacția de
schimb.
4.3 Caracterizarea oxizilor, bazelor, 10. Oxizii: compoziția, A1. Corelarea denumirilor și formulelor Manual p.89
acizilor, sărurilor conform clasificarea (oxizi bazici și oxizilor. Fise de lucru
algoritmului. acizi), denumirile. P1. Exercițiu rezolvat. PPT
https://www.yout
ube.com/watch?
v=hZdMF8Ibw4s

44.4 Modelarea proprietăților 11.Proprietățile chimice A1. Completarea schemelor de reacții, Manual p.89-92
chimice și metodelor de obținere generale, obținerea. schemelor lacunare, vizând proprietățile Sistemul periodic
ale oxizilor, acizilor, bazelor, chimice/obținerea compușilor PPT
sărurilor prin ecuații chimice. anorganici. Experiment virtual
4.1 Operarea, în diferite situații de P1. Scheme de reacții completate. https://www.yout
comunicare, cu noțiunile ce se referă E 10. Proprietățile chimice generale ale ube.com/watch?
la: clasele de compuși anorganici oxizilor (oxid de calciu cu apa, oxid de v=QlSBe8NqOUM
(oxizi, acizi, baze, săruri); legătura cupru cu acid clorhidric/sulfuric).
genetică; indicatori, scală pH, mediu
(acid, bazic, neutru); reacția de
schimb.

4.3 Caracterizarea oxizilor, bazelor, A1.Corelarea denumirilor și formulelor, Manual p.93-94


acizilor, sărurilor conform 12.Sărurile: compoziția, sărurilor. PPT
algoritmului. clasificarea (solubile și P1.Exercițiu rezolvat https://www.yout
insolubile), denumirile. ube.com/watch?
v=9sVlnFLZBQc

4.1 Operarea, în diferite situații de 13. Proprietățile chimice A1. Completarea fișelor de caracterizare Manual p.95-98
comunicare, cu noțiunile ce se referă generale ale sărurilor. a proprietăților chimice ale sărurilor. Experimen virtual
la: clasele de compuși anorganici P1. Fișă completată. https://www.youtub
(oxizi, acizi, baze, săruri); legătura E 11.Proprietățile chimice generale ale e.com/watch?
genetică; indicatori, scală pH, mediu sărurilor. v=huLwVH62uMU
(acid, bazic, neutru); reacția de
schimb.

4.4 Modelarea proprietăților 14.Obținerea sărurilor. A1. Completarea fișelor de caracterizare Manual p.98-100
chimice și metodelor de obținere aobținerii sărurilor în baza schemei Problemar
ale oxizilor, acizilor, bazelor, legăturilor genetice. Kudrițkaia
sărurilor prin ecuații chimice. P1. Fișă completată. https://www.youtub
4.2 Corelarea compoziției Rezolvarea problemelor: e.com/watch?
substanței cu denumirea, clasa de • Determinarea cantității de substanță/ v=CZhaQa-5H70
compuși, utilizarea, importanța, masei în baza ecuației chimice,
acțiunea asupra organismului uman. cunoscând cantitatea/masa altei substanțe
4.5 Investigarea experimentală a 15. Lucrarea practică nr. A1.Elaborarea lucrării practice. Experimente virtuale
proprietăților chimice ale oxizilor, 1. ,,Legătura reciprocă P1. Prezentarea lucrării practice. Fisa de lucru pentru
acizilor, bazelor, sărurilor, dintre principalele clase de realizarea lucrarii
respectând regulile de securitate. compuși anorganici’’.
4.6 Rezolvarea problemelor în baza
ecuațiilor chimice utilizând
noțiunile masă și cantitate de
substanță.

4.2 Corelarea compoziției substanței 16. Legăturile genetice A1.Joc didactic: Găsește intrusul Manual p.103
cu denumirea, clasa de compuși, dintre clasele de compuși P1. Joc didactic realizat. PPT
utilizarea, importanța, acțiunea anorganici.
asupra organismului uman
4.8 Formularea concluziilor 17. Acizii. Oxizii - utilizarea A1.Elaborarea și prezentarea https://www.youtub
personale referitoare la beneficiile și influența asupra calității proiectului nr. 2. e.com/watch?
utilizării oxizilor, acizilor, bazelor, vieții și mediului. Top 10 substanțe anorganice din viața v=x5C3AoJAk7M
sărurilor. mea. Manual p.89
4.7 Elaborarea și prezentarea unui P1.Prezentarea proiectului. http://educatieonlin
proiect creativ referitor la utilizarea e.md/details?
și importanța oxizilor, acizilor, 764360189b234d7e
bazelor, sărurilor. b8c50879c3d7ab73

4.8 Formularea concluziilor 18. Bazele. Sărurile - A1. Compararea bazelor, sărurilor https://www.youtub
personale referitoare la beneficiile utilizarea și influența asupra conform diferitor criterii. e.com/watch?
utilizării oxizilor, acizilor, bazelor, calității vieții și mediului. P1. Exercițiu rezolvat. v=9aYvykzmL7M
sărurilor. Manual p.94
4.7 Elaborarea și prezentarea unui
proiect creativ referitor la utilizarea
și importanța oxizilor, acizilor,
bazelor, sărurilor.

5.1 – 5.8 19. Evaluare sumativă A1. Rezolvarea testului de evaluare


CS1 – CS4 ,,Clasele de compuși sumativă.
anorganici” P1. Test de evaluare sumativă rezolvat.
Unitatea de învățare V Apa și soluțiile. 10ore

5.1 Operarea, în diferite situații de 1.Apa - compus cu 1 A1. Formularea întrebărilor cauzale, Manual p.105
comunicare, cu noțiunile ce se referă importanță vitală. enunțurilor argumentate utilizând https://www.youtub
la: soluții, partea de masă a Răspândirea în natură. noțiunile chimice noi. e.com/watch?
substanței dizolvate; apa potabilă. Proprietățile fizice. Rolul P1.Enunțuri formulate și argumentate. v=Zye8EPPTaJ4&t=3
5.2 Caracterizarea compoziției, biologic. A2. Completarea fișei de caracterizare a s
structurii, proprietăților fizice și proprietăților fizice ale apei.
chimice, utilizării și rolului apei/ P2. Fișă realizată.
soluțiilor în viața cotidiană.

5.2 Caracterizarea compoziției, 2.Proprietățile chimice ale 1 A1. Completarea fișei de caracterizare a https://www.youtub
structurii, proprietăților fizice şi apei: descompunerea, proprietăților chimice ale apei. e.com/watch?
chimice, utilizării și rolului apei/ interacțiunea cu metalele P1. Fișă completată. v=fG306QmKy34
soluțiilor în viața cotidiană. (sodiu, potasiu, calciu, fier), E 12. Investigarea unor proprietăți fizice Manual p.108
5.3 Investigarea experimentală a și chimice ale apei.
proprietăților apei, respectând 3.Proprietățile chimice ale 1
regulile de securitate. apei: interacțiunea cu oxizii
bazici și oxizii acizi.

5.3 Investigarea experimentală a 4. Apa ca solvent. 1 A1. Descrierea tipurilor de apă, surselor Manual p.111
proprietăților apei, respectând Dizolvarea. Soluțiile. de poluare, cerințelor față de apa http://educatieonlin
regulile de securitate. potabilă. e.md/details?
P1. Exercițiu realizat. 28b496aff31c45f298
f1907627acd6cd

5.4 Rezolvarea problemelor de calcul 5.Compoziția soluțiilor. 1 Rezolvarea problemelor: http://educatieonlin


în baza corelațiilor dintre partea de Partea de masă a substanței A1.Determinarea părții de masă a e.md/details?
masă a substanței dizolvate, masa dizolvate în soluție. substanței dizolvate în soluție. 61e3416f07784f4e8
substanței dizolvate și masa soluției. P1.Rezolvarea problemelor conform 3eab92ce6890403
algoritmului stabilit Manual p.114
5.4 Rezolvarea problemelor de calcul 6. Rezolvarea problemelor. 1 A1.Determinarea masei http://educatieonlin
în baza corelațiilor dintre partea de substanței/volumului apei pentru e.md/details?
masă a substanței dizolvate, masa prepararea soluției cu o anumită a09b62cd308a488aa
substanței dizolvate și masa soluției. masă/parte de masă de substanță 501867a61538996
dizolvată. Manual p.114
P1.Rezolvarea problemelor conform
algoritmului stabilit
5.5 Prepararea soluției cu o anumita 7. Lucrarea practică 1 A1. Realizarea lucrării practice nr.2 http://educatieonlin
parte de masă a substanței dizolvate. nr. 2. P1. Raport de activitate experimentală e.md/details?
,, Prepararea unei soluții de la lucrarea practică. 61e3416f07784f4e8
clorură de sodiu cu o anumita 3eab92ce6890403
parte de masă a substanței
dizolvate”.

5.6 Argumentarea cerințelor față de 8.Rolul vital și importanța 1 A1. Elaborarea și prezentarea Postere
apa potabilă, calitatea, purificarea și soluțiilor în viața cotidiană. proiectului nr. 3. https://www.youtub
protecția ei. Apa - miracolul vieții. e.com/watch?
P1. Proiect realizat și prezentat. v=aC4dExqjnvo

5.7 Elaborarea și prezentarea unui 9.Apa potabilă. Calitatea 1 A1. Descrierea tipurilor de apă, surselor https://www.youtub
proiect creativ referitor la apei potabile în Republica de poluare, cerințelor față de apa e.com/watch?
importanța apei/soluțiilor. Moldova. Sursele de poluare potabilă. v=mZ1pdgUt3jw&t=
a apei. Purificarea apei P1. Exercițiu realizat. 567s
Manual p.129
5.1 – 5.7 10. Evaluare sumativă 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare
CS1 – CS4 ,,Apa și soluțiile sumativă.
P1. Test de evaluare sumativă rezolvat.
Unitatea de învățare V Produsele chimice și calitatea vieții 4ore

7.1. Operarea, în diferite situații de 1.Produsele chimice și 2 A1. Identificarea regulilor de utilizare https://www.youtub
comunicare, cu noțiunile ce se utilizarea lor inofensivă în inofensivă a unui produs chimic (de e.com/watch?
referă la produsele chimice și viața cotidiană. exemplu: soda alimentară, pasta de dinți, v=KhhJlz5fih0
utilizarea lor. detergent de vase, soluții pentru curățat Manual p.145
aragazul, de îndepărtare a calcarului etc.)
în baza informației pe etichetei și
pictogramelorP1. Exercițiu.
A3. Elaborarea proiectului nr.4
Reclama unui produs chimic.
P3. Schița proiectului elaborată.
7.2.Rezolvarea problemelor privind 2.Impactul produselor 1 A1. Modelarea situațiilor de selectare și http://educatieonlin
selectarea și utilizarea inofensivă a chimice asupra calității utilizare inofensivă a produselor chimice. e.md/details?
produselor chimice, utilizate în viața vieții P1. Exercițiu realizat. a24c3c61913d4e85b
cotidiană. 6f72454e6b3a261
7.3.Elaborarea și prezentarea unui 3. Elaborarea și 1 A1. Elaborarea și prezentarea Poster
proiect creativ referitor la prezentarea proiectului proiectului
proprietățile și utilizarea inofensivă nr. 4. Reclama unui nr. 4. Reclama unui produs chimic.
a unui produs chimic. produs chimic. P1. Proiect realizat și prezentat.

7.1. Operarea, în diferite situații de 4.Pictogramele produselor 1 A1. Explicarea semnificației Diverse pictograme
comunicare, cu noțiunile ce se chimice. pictogramelor de pericol ale produselor de pe produse
referă la produsele chimice și chimice.
utilizarea lor P1. Exercițiu realizat.
A2. Joc didactic „Ghici substanța”
P2. Realizarea jocului didactic.
Ore la discreția cadrului 2
didactic