Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de aplicaţie: Colegiul Naţional  „Constantin Cantacuzino”

Data: 10.05.2016

Profesor: Radu Florentina

Clasa: a XI-a A

Aria curriculară: Om şi societate

Disciplina: Teoria educaţiei şi managementul clasei de elevi

Unitatea de învăţare: Noile educaţii

Subiectul lecţiei:

Educaţia interculturală. Educaţia ecologică

Tipul lecţiei: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe

Scopul lecţiei: transmiterea şi însuşirea unor cunoştinţe referitoare la obiectivele şi conţinuturile educaţiei interculturale şi ecologice

Competenţe generale:
1. Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice ştiinţelor educaţiei

Competenţe specifice:

1. Definirea obiectivelor şi a conţinuturilor domeniilor educaţiei

Obiective operaţionale:
Ob1 – să identifice noile educaţii prin raportare la complexitatea societăţii contemporane ;
Ob2 – să precizeze obiectivele şi conţinuturile promovate de educaţia interculturală şi educaţia ecologică;
Ob 3 - să-şi exprime punctul de vedere cu privire la modalităţile de valorificare a conţinutului noilor educaţii la nivelul învăţământului preşcolar/
primar, argumentându-si punctul de vedere.
Strategia didactică

Metode şi procedee:
conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia, metoda mozaicului, problematizarea, S.R.S.R. (Stop!, Reflectează!, Scrie!, Raportează!)
Mijloace de învăţământ:
fişe cu jocul de bingo, fişe cu sarcini de lucru, bileţele, cutie, caiete, fişe cu suportul ştiinţific

Forme de organizare:
activitate frontală, activitate pe grupe

Resurse:

Temporale: 50 minute
Umane: 22 elevi
Spaţiale: sala de clasă
Bibliografice:
1. C. Cucoş, Pedagogie, ed. Polirom, Iaşi, 2006;

2. I. Nicola, D. Farcaş, Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică- manual pentru cls. a XI-a, şcoli normale, EDP, Bucureşti, 1998

3. Programa şcolară pentru Disciplipele Pedagogice şi Psihologice, Bucureşti, 2002

4. Suport de curs pentru cadre didactice - Facilitator de învățare permanentă în școală


Conţinutul ştiinţific Strategii didactice
Momentele Ob.op Metode şi Mijloace de Forme de
lecţiei (coduri) Activitatea profesorului procedee invăţământ organizare Evalu
I.Moment Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime a orei de
organizatoric Teoria educaţiei şi managementul clasei de elevi:
(30’’) - stabilesc ordinea şi disciplina;
- pregătesc materialul didactic necesar.
EVOCAREA
II. Captarea Pentru realizarea acestui moment al lecţiei propun explicaţia fişe cu jocul de frontal
atenţiei elevilor să desfăşurăm jocul Un altfel de bingo. conversaţia bingo apre
(3’) (anexa 1) exerciţiul ver

III.Anunţarea Anunţ tema lecţiei ce se află în curs de desfăşurare. explicaţia frontal


temei şi a Comunic elevilor tipurile de sarcini pe care propun să
obiectivelor le realizăm pe parcursul activităţii:
(30’’) - identificarea noilor educaţii prin raportare la
complexitatea societăţii contemporane;
- precizarea obiectivelor şi conţinuturilor promovate
de educaţia interculturală şi educaţia ecologică;
- identificarea diferitelor modalităţi de valorificare a
noilor educaţii la nivelul învăţământului preşcolar/
primar.
Scriu data şi titlul lecţiei la tablă.
REALIZAREA SENSULUI
IV. Prezentarea ACTIVITATE FRONTALĂ
optimă a noului Pornind de la idealul educativ promovat de explicaţia frontal apre
conţinut şi societatea românească, solicit elevilor să-şi exprime conversaţia verb
dirijarea învăţării părerea cu privire la relevanţa acestuia în raport cu euristică
(36’) complexitatea societăţii contemporane. problematiza-
rea

apre
O1 Solicit elevilor să identifice „noile educaţii” sau noile explicaţia caiete frontal verb
tipuri de conţinuturi conform programelor UNESCO. conversaţia
Propun elevilor să noteze în caiete informaţiile
discutate.
ACTIVITATE PE GRUPE
Distribui colectivul de elevi în 4 grupe (prin explicaţia fişe pe grupe
numărare de la 1 la 4). metoda conţinut ştiinţific apre
Port cu elevii discuţii pe baza rezolvării sarcinii de mozaicului verb
O2 lucru.
 Conţinutul ştiinţific ce urmează a fi supus
studiului, este împărţit patru părţi. Toţi
elevii cu numărul 1 vor primi prima parte (se
procedează la fel cu ceilalţi elevi până se
distribuie tot materialul). Acestea sunt
grupurile de experţi.
 Sarcina experţilor este de a extrage
informaţiile esenţiale din materialul ştiinţific
oferit ca suport. Acest lucru se realizează în
urma discuţiilor avute în cadrul grupurilor.
 Precizez timpul de lucru: 15 minute.
 Etapa finală a activităţii constă în predarea apre
către ceilalţi elevi a conţinutului pregătit. explicaţia frontal verb
ACTIVITATE FRONTALĂ exerciţiul
Solicit elevilor să adreseze întrebări în legătură cu
oricare din părţile conţinutului ştiinţific predat.

REFLECŢIA
V. Obţinerea ACTIVITATE PE GRUPE
performanţei O1 Propun desfăşurarea unei activităţi ce accentuează conversaţia bileţele apre
(7’) O2 caracterul practic- aplicativ al activităţii desfăşurate: S.R.S.R. cutie pe grupe verb
O3 Stop!, Reflectează!, Scrie!, Raportează! explicaţia
 Modalităţi de valorificare a conţinutului noilor
educaţii la nivelul învăţământului preşcolar/
primar.
Evaluez frontal modul de rezolvare a sarcinilor în conversaţia produsele frontal apre
cadrul grupelor. activităţii verb

VI. Asigurarea Distribui elevilor o fişă cu schema lecţiei. explicaţia frontal


retenţiei şi a
transferului de
cunoştinţe
(1’)
VII. Aprecieri Distribui fişe prin care solicit feed-back-ul acestora în explicaţia fişe individual
şi recomandări legătură cu modul de desfăşurare a activităţii (A-B-C).
(2’) Emit aprecieri generale referitoare la modul conversaţia apre
de participare a elevilor la activitate şi fac verb
anumite recomandări, după caz.