Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D.

Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi


Disciplina: Fizică
Anul şcolar: 2020 - 2021
Clasa: a VIII – a A
Nr. de ore / săptămână: 2 ore / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I


NR. UNITĂŢI COMPETENŢE GENERALE ŞI CONŢINUTURI NR. SĂP OBSERVAŢ
CR DE SPECIFICE VIZATE OR T. II
T. ÎNVĂŢARE E
1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal Lecţie recapitulativă 2 S1
experimentală, a unor fenomene fizice Test iniţial de verificare a cunoştinţelor 1 S2
1.1 Explorarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în cadrul Corectarea testului iniţial. Aplicaţii 1 S2
unor investigaţii ştiinţifice diverse (experimentale/ teoretice) Mişcarea browniană (experimental). Agitaţia termică. Difuzia 2 S3
1.2. Folosirea unor metode şi instrumente pentru înregistrarea, Stare de încălzire. Echilibru termic. Temperatura empirică 1 S4
organizarea şi prelucrarea datelor experimentale şi teoretice Căldura, mărime de proces 1 S4
1. Fenomene 1.3. Sintetizarea dovezilor obținute din investigații științifice în Transmiterea căldurii (prin conducţie, convecţie, radiaţie) 1 S5
termice vederea susţinerii cu argumente a unei explicații/generalizări Motorul termic (calitativ) - extindere în tehnologie 1 S5
2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a Coeficienţi calorici. Calorimetrie 1 S6
unor aplicaţii tehnice ale acestora Stări de agregare - caracteristici 1 S6
2.1. Încadrarea în clasele de fenomene fizice studiate a Transformări de stare - extindere 1 S7
fenomenelor fizice complexe identificate în natură şi în diferite Studiul schimburilor de căldură implicate de topirea gheţii (călduri 1 S7
aplicaţii tehnice latente) - extindere interdisciplinară
2.2. Explicarea de tip cauză - efect, utilizând un limbaj științific Stabilirea temperaturii de echilibru în sisteme neomogene - extindere 2 S8
adecvat, a unor fenomene fizice simple identificate în natură și în tehnologie
în diferite aplicații tehnice Combustibili - extindere
2.3. Prevenirea unor posibile efecte negative asupra oamenilor Recapitulare - Evaluare 2 S9
și/sau asupra mediului ale unor fenomene fizice și/sau aplicații 2 S10
în tehnică ale acestora Electrostatica:
 Electrizarea, sarcina electrică. Interacţiunea dintre corpurile
1 S11
electrizate
3. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute  Legea lui Coulomb (identificarea experimentală a mărimilor care
experimental sau din alte surse, privind fenomene fizice influenţează forţa electrică) 1 S11
simple şi aplicaţii tehnice ale acestora Electrocinetica:
2. Fenomene 3.1. Extragerea de date științifice relevante din observații  Circuite electrice. Componentele unui circuit. Generatoare electrice
 Tensiunea electrică. Intensitatea curentului electric
electrice şi proprii și/sau din diverse surse  Instrumente de măsură - ampermetru, voltmetru, ohmmetrul, 1 S12
3.2. Organizarea datelor experimentale, ştiinţifice în diferite wattmetrul, multimetrul. Tensiunea electromotoare. Rezistenţă 1 S12
magnetice forme de prezentare electrică 1 S13
3.3. Evaluarea critică autonomă a datelor obţinute şi a evoluţiei  Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit. Legea lui Ohm pentru
propriei experienţe de învăţare întregul circuit
4. Rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode  Gruparea rezistoarelor
specifice fizicii  Teoremele lui Kirchhoff (extindere) 1 S13
4.1 Utilizarea unor mărimi și a unor principii, teoreme, legi,  Gruparea generatoarelor identice (studiu experimental)
 Energia şi puterea electrică. Legea lui Joule
modele fizice pentru a răspunde argumentat la  Efectul chimic al curentului electric. Electroliza (extindere)
1 S14
probleme/situații-problemă de aplicare și/sau de raționament 1 S14
 Transferul de putere într-un circuit electric simplu de curent de
4.2. Folosirea unor modele simple din diferite domenii ale 1 S15
continuu (extindere)
fizicii în rezolvarea de probleme simple/situaţii problemă Recapitulare - Evaluare 1 S15
1 S16
1 S16

2 S17
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi
Disciplina: Fizică
Anul şcolar: 2020 - 2021
Clasa: a VIII – a A
Nr. de ore / săptămână: 2 ore / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA

PROIECTARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II


NR. UNITĂŢI COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI NR. SĂPT OBSERVAŢ
CR DE ORE . II
T. ÎNVĂŢARE
1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal Efectul magnetic al curentului electric:
experimentală, a unor fenomene fizice  Studiul experimental (calitativ) al efectului magnetic. Electromagneţi
2. Fenomene  Forţa exercitată de un electromagnet în funcţie de intensitatea
2 S1
1.1 Explorarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în cadrul unor 2 S2
electrice şi investigaţii ştiinţifice diverse (experimentale/ teoretice) curentului (mărime şi sens, parametrii constructivi ai bobinei:
magnetice secţiune, număr de spire, tipul miezului)
1.2. Folosirea unor metode şi instrumente pentru înregistrarea,  Aplicaţii
organizarea şi prelucrarea datelor experimentale şi teoretice Recapitulare – Evaluare
1.3. Sintetizarea dovezilor obținute din investigații științifice în 2 S3
2 S4
vederea susţinerii cu argumente a unei explicații/generalizări
Introducere:
2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a  Surse de lumină
unor aplicaţii tehnice ale acestora 1 S5
 Propagarea luminii în diverse medii (absorbţie, dispersie, culoarea
2.1. Încadrarea în clasele de fenomene fizice studiate a 1 S5
corpurilor etc.)
fenomenelor fizice complexe identificate în natură şi în diferite  Raze de lumină / fascicul de lumină
aplicaţii tehnice  Principiile propagării luminii 1 S6
2.2. Explicarea de tip cauză - efect, utilizând un limbaj științific Reflexie: 1 S6
adecvat, a unor fenomene fizice simple identificate în natură și în  Reflexia luminii. Legile reflexiei – aplicaţie experimentală - oglinzi
diferite aplicații tehnice plane
1 S7
 Aplicaţii ale legilor reflexiei în tehnologie - extindere
2.3. Prevenirea unor posibile efecte negative asupra oamenilor Refracţia:
și/sau asupra mediului ale unor fenomene fizice și/sau aplicații în  Indicele de refracţie. Refracţia luminii – evidenţierea experimentală a 1 S7
3. Fenomene tehnică ale acestora fenomenului
3. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute  Reflexia totală. Legile refracţiei, indicele de refracţie - extindere
optice 1 S8
experimental sau din alte surse, privind fenomene fizice  Aplicaţii practice: fibra optică, prisma cu reflexie totală
simple şi aplicaţii tehnice ale acestora Lentile subţiri:
3.1. Extragerea de date științifice relevante din observații proprii  Identificarea experimentală a tipurilor de lentile (convergente, 1 S8
și/sau din diverse surse divergente) 1 S9
 Identificarea experimentală a caracteristicilor fizice ale lentilelor
3.2. Organizarea datelor experimentale, ştiinţifice în diferite subţiri, focar, poziţie imagine
forme de prezentare 1 S9
 Construcţia geometrică a imaginilor prin lentile subţiri
3.3. Evaluarea critică autonomă a datelor obţinute şi a evoluţiei  Determinarea formulelor lentilelor subţiri – puncte conjugate, mărire
propriei experienţe de învăţare liniară transversală folosind elemente de geometrie plană - extindere 1 S10
4. Rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode Instrumente optice:
specifice fizicii  Ochiul, lupa, ochelarii
1 S10
4.1 Utilizarea unor mărimi și a unor principii, teoreme, legi, Recapitulare – Evaluare 1 S11
modele fizice pentru a răspunde argumentat la probleme/situații-
problemă de aplicare și/sau de raționament
4.2. Folosirea unor modele simple din diferite domenii ale fizicii
1 S11
în rezolvarea de probleme simple/situaţii problemă 2 S12
Școala altfel – proiect educațional 2 S13
Forme de energie. Surse de energie (temă integratoare) 2 S14
5. Energia şi Transformarea şi conservarea energiei în diferite sisteme (de exemplu, sistemul 2 S15
viaţa de întreţinere a vieţii pe o staţie spaţială, alte sisteme identificate şi studiate la
biologie, geografie etc.)
Recapitulare – Evaluare
2 S16
* Săptămâna 04 – 08.05.2021 este rezervată activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, având un orar specific.
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “D. D. Pătrăşcanu”, Tomeşti, Iaşi Aviz Director, Prof. Mihaela Miron
Disciplina: Fizică
Anul şcolar: 2020 - 2021
Clasa: a VIII – a A Aviz responsabil comisie metodică, Prof. Aruştei Liliana
Nr. de ore / săptămână: 2 ore / săpt. TC
Profesor: AGAVRILOAEI LĂCRĂMIOARA DANIELA
Nr. de înregistrare ____________ din ________________

PROIECTARE DIDACTICĂ ANUALĂ

Competenţe generale:
1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice simple, perceptibile
2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale acestora
3. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute experimental sau din alte surse, privind fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale
acestora
4. Rezolvarea de probleme / situaţii problemă prin metode specifice fizicii

NR. Conţinuturi
CR SEMESTRUL I SEMESTRUL II TOTAL
ÎNCADRAREA MATERIEI
T. ORE
1. Fenomene termice 14 ------- 14
2. Fenomene electrice şi magnetice 12 6 18
3. Fenomene optice ------- 14 14
4. Energia şi viaţa - extindere ------- 4 4
5. „Şcoala altfel” – proiect educaţional ------- 2 2
6. Recapitulare – Evaluare 8 6 14
TOTAL ORE 34 32 66

Planificare realizată conform Programei şcolare pentru disciplina INFORMATICĂ ŞI TIC, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN Nr. 3393 din 28.02.2017,
Bucureşti 2017

S-ar putea să vă placă și