Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCATIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcția Educație Drochia


Instituția Publică Gimnaziul „Viorel Cantemir” Sofia

”APROBAT”________________ ”COORDONAT”_______________
_____________ , director Mocanu A ____________, director adjunct Leșanu T.
_____________________ 2020-2021 ____________________2020-2021

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la geografie pentru clasa a VII-a
Tipul modelului plan-cadru, Convențional
Anul de studii 2020 – 2021
Profesor Chiprisean Irina, grad didactic II

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore 15 18 33
Lucrări practice 1 1 2
Evaluare 1 2 2

Proiectul este elaborat în baza Curriculum-ului disciplinar modernizat 2010.


Manualul de bază: Geografia continentelor și oceanelor, pentru clasa a 7-a; Odoleanu N,Sochircă V., Ungureanu L., Marian C.,
Editura ARC, 2012

Discutat și aprobat la Comisia Metodică


Proces verbal nr. ___ din ___________
Șef Comisiei metodice ___________Gudima A.
Plan de recuperare/ de consolidare
Pentru anul de studiu 2019-2020 clasa a VI-a, perioada martie-mai (în clasa a VII-a)

Domeniu Standarde Competențe Unități de conținuturi pentru Nr. Data Activități de învățare
de specifice recuperare/consolidare de
eficiență ore pentru recuperare pentru consolidare

Limbaj geografic Analiza și Explicarea AUSTRALIA ŞI OCEANIA, 1 07.09


explicarea fenomenelor şi ANTARCTIDA Caracterizarea Elaborarea unui
caracteristicilor proceselor - Poziţia fizico-geografică. componentelor naturale rezumat/sinteze cu referire
componentelor specifice - Unităţile structurale ale Australiei și la caracteristicile
naturale și umane mediului la ale scoarţei terestre. Antarctidei după un componentelor naturale ale
algoritm dat; Australiei și Antarctidei.
ale învelișului nivel local, - Evoluţia geologică a
geografic, regional şi teritoriului.
utilizând limbajul global. - Substanţele minerale
geografic utile. Relieful.
- Clima. Factorii de
formarea climei.
- Zonele climatice. Apele.
- Zonele naturale.
- Populaţia şi statele
- Antarctida- Particularităţile
naturii
Limbaj geografic Analiza și Explicarea OCEANUL INDIAN 1 14.09
explicarea fenomenelor şi Exerciții de descriere a Elaborarea unei
caracteristicilor proceselor oceanului conform comunicări orale cu referire
componentelor specifice algoritmului. la caracteristicile oceanului.
naturale și umane mediului la
ale învelișului nivel local,
geografic, regional şi
utilizând limbajul global.
geografic
Proiectare didactică a unităților de învățare
Pentru anul de studiu 2020-2021
DATA SARCINI DE
UNITĂŢI DE COMPETENŢE SPECIFICE SUBCOMPETENŢE UNITĂŢI DE CONŢINUT NR. DE ÎNVĂȚARE
ÎNVĂŢARE NOŢIUNI-CHEIE DENUMIRI GEOGRAFICE ORE
ALOCATE

I.
. AMERICA DE NORD

CARACTERIZAREA
EXTREMITĂŢI:
CONTINENTELOR. c.Murchison, c.Mariato, c.Prinţului de
1. Utilizarea termenilor 1. Comunicarea corectă 1 21.09 EX. 3,4 P. 9
a) AMERICA DE NORD. Wales, c.Saint Charles.
specifici în prezentarea în limba maternă cu STRÎMTORI:
şi explicarea informaţiei utilizarea adecvată a Evaluare iniţială Bering.
geografice. termenilor geografici. 1. Poziţia fizico- PENINSULE:
Florida, California, Labrador.
geografică a Americii de
7. Raportarea conţinuturilor 2. Examinarea hărţii la Nord.
geografice la un suport
Evoluţia
caracterizarea poziţiei cunoaşterii continentului.
cartografic şi grafic. Citirea
fizico-geografice a
şi interpretarea hărţii
geografice.
continentelor. 1 EX. 4 P. 13
OREI

2. Unităţile structurale ale 28.09


3. Utilizarea posterului,
proiectului şi a altor scoarţei terestre. Evoluţia
9

5. Identificarea relaţiilor metode complexe la geologică a teritoriului.


dintre componente, caracterizarea Substanţele minerale
fenomene şi procese particularităţilor
naturale. Formarea
utile.
componentelor naturii Estuar, deltă, VULCANI: 1 05.10 EX. 4 P. 17
comportamentului în raport
continentelor. 3. Relieful Americii de fiord, morene. Popocatepetl.
cu natura pe baza MUNŢI:
4.Argumentarea
cunoaşterii relaţiei cauză –
relaţiilor dintre
Nord. Appalaşi, Coastei, Cascadelor,
efect. Stîncoşi, Mackenzie, Brooks, Sierra
componentele naturii; Nevada.
PODIŞURI:
5. Aprecierea gradului Laurenţian, Preriilor, Colorado,
8. Aprecierea aspectelor Marelui Bazin.
de asigurare cu resurse CÎMPII:
sociale, civice şi culturale naturale pentru fiecare Marile Cîmpii, Cîmpiile Centrale.
ale spaţiului geografic la continent
nivel local, regional şi 4. Lucrarea practică nr. 1. 1 12.10
6. Rezolvarea
mondial. Descrierea unei unităţi de
problemelor, a
situaţiilor probleme, ce relief.
ţin de explicarea 5. Clima Americii de Factori 1 19.10 EX. 3 P. 22
climatogeni, EX. 1 P. 26
fenomenelor şi Nord. Factorii de formare regiune climatică,
proceselor naturii a climei. Zonele climatice. alizee, tornade.
continentelor. Regim hidrologic, RÎURI: 1 02.11 EX. 3,4 P.
6. Apele continentale ale
căderea rîului, Mississippi cu Missouri, Colorado,
Americii de Nord. 30
cumpăna apelor, Mackenzie, Yukon.
LACURI:
7 . Respectarea culturii lac natural, lac de
Marile Lacuri, Marele Lac Sărat,
popoarelor lumii. acumulare, Marele Lac al Ursului.
mlaştină.
7. Zonele naturale Zonalitate de 1 09.11 EX. 3,4 P.
altitudine, parc 35
natural, rezervaţie
naturală.
8. Populaţia Americii de 1 16.11 EX. 4 P. 39
Nord. Statele.
5. Identificarea relaţiilor dintre componente, fenomene şi
procese naturale. Formarea comportamentului în raport cu 9. EVALUARE SUMATIVĂ A UNITATĂŢII DE ÎNVĂŢARE 23.11
natura pe baza cunoaşterii relaţiei cauză – efect. 1
7. Raportarea conţinuturilor geografice la un suport „AMERICA DE NORD”
cartografic şi grafic. Citirea şi interpretarea hărţii
geografice.
EURASIA.

2. Formarea abilităţilor 1. Comunicarea corectă b) EX. 3,4 P. 45


de comunicare corectă, în limba maternă cu EXTREMITĂŢI:
CARACTERIZAREA c. Roca, c. Celiuskin, c. Piai, c.
constructivă în limba utilizarea adecvată a
CONTINENTELOR. Dejnev.
maternă. termenilor geografici. INSULE: 1 30.11
EURASIA. Novaia Zemlea, Islanda, Sahalin.
7. Raportarea 2. Examinarea hărţii la 10. Poziţia fizico- PENINSULE:
16 OREII.

Kola, Iberică, Apenină, Crimeea,


conţinuturilor geografice caracterizarea poziţiei geografică India, Indochina.
la un suport cartografic şi fizico-geografice a STRÎMTORI:
grafic. Citirea şi continentelor. Gibraltar, Bosfor, Dardanele.
interpretarea hărţii 11. Evoluţia cunoaşterii 1 07.12 EX. 3 P. 49
geografice. 3. Utilizarea posterului, continentului.
proiectului şi a altor VULCANI:
12. Unităţile structurale 1 14.12 EX. 3 P. 54
5. Identificarea relaţiilor metode complexe la Kliucev, Fuji, Apo, Krakatau.
dintre componente, caracterizarea ale scoarţei terestre.
fenomene şi procese particularităţilor Evoluţia geologică a
naturale. Formarea componentelor naturiiteritoriului. Substanţele
comportamentului în continentelor. minerale utile.
raport cu natura pe baza Estuar, deltă, fiord, MUNŢI: 1 21.12 EX. 4 P. 58
cunoaşterii relaţiei cauză 4.Argumentarea relaţiilor 13. Relieful Eurasiei. morene. Alpi, Apenini, Dinarici, Carpaţi,
– efect. dintre componentele Caucaz, Zagros, Pamir, Himalaya cu
naturii; vf.Everest, Verhoiansk, Tian-Shan.
PODIŞURI:
4. Explicarea Transilvaniei, Volînic, Podolic,
fenomenelor şi 5. Aprecierea gradului de Masivul Central, Central Rus,
proceselor specifice asigurare cu resurse Valdai, Siberiei Centrale, Deccan.
CÎMPII:
mediului la nivel local, naturale pentru fiecare
Română, Padului, Europei de Est,
regional şi global. continent. Niprului, Germano-Polonă, Bazinul
Londrei, Bazinul Parisului,
Mesopotamiei, Indo-Gangetică,
Marea Cîmpie Chineză, Siberiei de
Vest.
6. Rezolvarea Factori climatogeni,
14. Clima Eurasiei. 1 EX. 2,3P.65
problemelor, a situaţiilor muson.
Particularităţi generale.
probleme, ce ţin de 15-16. Zonele climatice. Regiune climatică. 2 EX. 4 P. 69
explicarea fenomenelor 17. Lucrarea practică 1
şi proceselor naturii
continentelor. nr. 2
Descrierea unei zone
8. Aprecierea aspectelor
sociale, civice şi culturale climatice.
ale spaţiului geografic la 18-19. Apele Regim hidrologic, RÎURI: 2 EX. 3,4 P. 78
căderea rîului, Volga, Dunărea, Ural, Nipru,
nivel local, regional şi continentale ale EX. 3 P. 81
cumpăna apelor, lac Peciora, Nistru, Rin, Enisei (cu
mondial. Angara), Obi (cu Irtîş), Lena, Huang
Eurasiei. natural, lac de
He, Mekong, Amur.
acumulare, mlaştină. LACURI:
Balaton, Sf. Ana, Ladoga, Onega,
Marea Caspică, Aral, Baikal,
Balhaş, Issîk-Kul, Marea Moartă.
20. Zonele naturale. Zonalitate de altitudine, 1 EX. 3,4 P. 85
parc natural, rezervaţie
7 . Respectarea culturii pădurile ecuatoriale naturală.
popoarelor lumii -deșerturile tropicale.
21. Stepele, pădurile de 1 EX. 3 P.89
foioase și conifere.

22. Tundra, silvotundra 1 EX. 3 P.92


și deșerturile arctice

23 Populaţia Eurasiei. 1 EX. 4 P.97

24. Regionarea fizico- 1 EX. 3 P. 101


geografică a Eurasiei.
Statele.
3. Utilizarea corectă a termenilor geografici, a numelor 25. EVALUARE SUMATIVĂ A UNITATĂŢII DE ÎNVĂŢARE
proprii geografice în limbi străine. 1
5. Identificarea relaţiilor dintre componente, fenomene şi „EURASIA”
procese naturale. Formarea comportamentului în raport cu
natura pe baza cunoaşterii relaţiei cauză – efect.
OCEANELOR.
II. CARACTERIZAREA
1. Utilizarea termenilor 1. Comunicarea corectă OCEANELOR.
specifici în prezentarea în limba maternă cu MĂRI:
şi explicarea informaţiei utilizarea adecvată a Groenlandei, Norvegiei, Barents,
geografice. termenilor geografici. 26. Oceanul Arctic. Albă, Kara, Laptev, Siberiei de Est. 1 Ex. 4 p. 107
INSULE:
Poziţia fizico- Groenlanda, Novaia Zemlea.
7. Raportarea 8. Citirea şi interpretarea geografică. Relieful FOSA:
conţinuturilor geografice hărţii la caracterizarea bazinului
CARACTERIZAREA

oceanic. Groenlandei.
la un suport cartografic şi oceanelor.
grafic. Citirea şi
Clima. Curenţii
interpretarea hărţii oceanici. Lumea MĂRI:
geografice. organică. Nordului, Norvegiei, Caraibilor.
GOLFURI:
Mexic, Biscaya.
1 Ex. 4p. 111
4. Explicarea 27. Oceanul Atlantic. STRÎMTORI: 4 p. 115
fenomenelor şi Davis.
proceselor specifice
Poziţia fizico- INSULE:
mediului la nivel local, geografică. Relieful Antile Mari.
FOSE:
bazinului oceanic.
6 OREIII.

regional şi global. Puerto Rico.


Clima. Curenţii
oceanici. Lumea Ex. 4p-119
10. Accesarea
organică. MĂRI: Ex. 3 p. 123
informaţiilor cu caracter Ohotsk, Japoniei, Chinei de Est,
geografic prin Chinei de Sud.
intermediul serviciilor STRÎMTORI:
electronice de bază. Bering, Drake.
INSULE:
28. Oceanul Pacific. Arhipelagul Indonezian, Filipine. 1 Ex. 4 p. 127
FOSE:
Poziţia fizico- Marianelor, Filipinelor.
geografică. Relieful DORSALE:

bazinului oceanic. Pacificului.

Clima. Curenţii
oceanici. Lumea
organică. 1

29. Importanţa
economică a oceanelor.
Problemele ecologice.

1
1. Utilizarea termenilor specifici în prezentarea şi 30. EVALUARE SUMATIVĂ A UNITATĂŢII DE ÎNVĂŢARE
explicarea informaţiei geografice. „CARACTERIZAREA OCEANELOR”
4. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice
mediului la nivel local, regional şi global.

31. Lecţie de 1
generalizare.

S-ar putea să vă placă și