Sunteți pe pagina 1din 8

RAPORT DE AUTOEVALUARE

A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


ÎN PERIOADA 01.09.2019-31.08.2020

Subsemnata, Bușcă I. Daniela,cadru didactic titular la catedra de biologie și istorie , gradul


didactic I , în anul școlar 2019-2020, având la 31.08.2020 o vechime în învătământ de 21 ani, iar
în unitatea școlară 1 an vechime, am derulat activităţi didactice, şcolare şi extraşcolare, în
conformitate cu prevederile contractului individual de muncă şi ale fişei postului, după cum
urmează:

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
1.1 .Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei.
 Am elaborat planificarea anuală/semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare la
disciplinele biologie și istorie în conformitate cu metodologia recomandată;
 Am utilizat eficient documentele curriculare ţinând cont de principiile didacticii
moderne;
 Am inclus în proiectarea curriculară strategii didactice interdisciplinare, conducând la o
înţelegere cât mai bună şi unitară din partea elevilor;
 Am selectat auxiliarele curriculare în funcție de conținuturile învățării și am adaptat
proiectarea potrivit rezultatelor evaluărilor anterioare;
 Documentele de proiectare/planificare didactică au avizul comisiei metodice şi
conducerii şcolii;
 Am realizat şi predat la termen documentele de proiectare;
 În proiectarea documentelor şcolare am ţinut cont de particularităţile clasei de elevi și
de forma legală;

1.2 . Implicarea în activităţi de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii.


 Am utilizat eficient documentele curriculare privind planificarea calendaristică a
ofertei educaționale
1.3 . Folosirea tehnologiei informării şi comunicării (TIC) în activitatea de proiectare.
 Am utilizat instrumentele TIC în redactarea documentelor de proiectare, a rapoartelor, a
materialelor didactice şi a suporturilor de curs;
1.4 .Proiectarea activităților support pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de
evaluare aplicabile,din perspective principiilor de proiectare didactică.
 Am proiectat activitățile suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de
evaluare a activităților desfășurate în mediul online.
1.5 . Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi
interesele educabililor, planul managerial al unităţii.

1
 Am proiectat activităţi extracurriculare: Ziua Educaţiei, Şcoala Altfel, vizionarea unor
filme cu conţinut educativ, sesiuni de comunicări ştiinţifice;
 Am elaborate documentele proiective pentru activităţile extacurricualre propuse de
beneficiarii pentru educaţie (elevi, părinţi) şi activităţile extracurriculare ce se încadrează
în direcţiile strategice educative ale şcolii: educaţia pentru sănătate, educaţia civică,
educaţia ecologică, educaţie cultural artistică;
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE
2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea
competenţelor specifice.
 Am utilizat la lecţii strategii didactice moderne, cu ajutorul mijloacelor de învăţământ,
metodelor de predare învăţare, materialelor şi alte resurse educaţionale specifice
disciplinelor socio-umane, care să asigure caracterul aplicativ al învăţării şi formarea
competenţelor specifice;
 Am adaptat strategiile didactice la particularităţile claselor de elevi;
 Am corelat strategia didactică cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor de învăţare;
 Am îndrumat şi supravegheat elevii în timpul activităţilor practice/aplicative,printr-un
limbaj adecvat;
 Am selectat şi folosit la orele de specialitate mijloace de instruire, tehnici de lucru şi
metode active participative;
 Am evaluat şi apreciat lucrările practice/proiectele/activităţile aplicative în funcţie de
criterii de apreciere specifice.

2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării
activităţilor didactice – inclusive a resurselor TIC
 Manualele şcolare şi auxiliarele au fost atent selecţionate şi valorificate în concordanţă cu
nivelul de pregătire a elevilor;
 Am derulat o serie de activităţi extraşcolare împreună în săptămâna Educaţiei globale, dar
şi în săptămâna Şcoala Altfel;
 Am utilizat criterii de selecţionare a conţinutului procesului de învăţământ;
 Am urmărit utilizarea eficientă a resurselor materiale din Colegiul Național „ Emil
Racoviță”: videoproiector, laptop, în vederea optimizării activităţilor didactice;
 Am confecţionat material didactic: ppt, fişe de lucru, teste etc;
 Auxiliarele şi resursele TIC au fost integrate raţional în demersul didactic.
2.3 Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor
de învățare pe platforme educaționale
 Am utilizat diferite resurse educaționale deschise/ aplicații online- ateliere online;
 Am creat ți susținut activități de învățare pe diferite platforme educaționale- Webinar,
eLearning, sesiunea de Q&A in format Webinar, Zoom, Classroom,Meet.
2.4. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate

2
 Am diseminat rezultatele şcolare ale elevilor în cadrul comisiei metodice prin sesiuni de
comunicare;
 Elevii primesc în mod regulat feed-back şi informaţii privind progresul realizat;
 Am prezentat în mod periodic părinţilor prin întâlniri programate sau prin alte mijloace
de comunicare (scris,telefonic), rezultatele şcolare ale elevilor;
 Am gestionat corect informaţiile transmise de părinţi;
 Am verificat eficienţa mijloacelor de instruire, a tehnicilor de lucru şi a metodelor activ
participative şi am luat măsuri privind ameliorarea procesului instructive educativ.

2.5. Organizarea şi desfăşurarea activităţilo didactice, curriculare extracurriculare,


participarea în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online
 Am organizat şi derulat activităţi extracurriculare la nivelul şcolii ce au contribuit direct
la atingerea obiectivelor curriculare şi la dezvoltarea instituţională, respectiv activităţi de
promovare a drepturilor omului în sala de clasă, dar şi activităţi de voluntariat la
Mănăstirea Pasărea-Căminul de bătrâni, excursie – Muzeul Antipa;
 Organizarea activitățiilor extrașcolare Ziua Pământului-22 aprilie 2020 ,ZiuaMondială a
Mediului – 5 iunie 2020 ,în mediul online și am valorificat cât am putut potențialul local
în desfășurarea acestor activități.

2.6. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării


competenţei de “a învăţa să înveţi”
 Am promovat studiul individual şi lucrul în echipă atât la nivelul clasei de elevi, cât şi în
cadrul proiectelor educaţionale derulate de către elevii mei pe parcursul anului şcolar;
 Am valorificat cunoştinţele anterioare ale elevilor în activitatea de învăţare;
 M-am preocupat pentru dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a culege şi de a structura
informaţiile;
 Am urmărit integrarea în procesul didactic al unor activităţi de autoînvăţare sau învăţare
autocondusă de elevi;
 Am urmărit progresul şcolar al elevilor prin realizarea unor fişe de urmărire a progresului
şcolar şi am identificat măsuri ameliorative pentru îmbunătăţirea activităţii de învăţare;
 Am desfăşurat activităţi diferenţiate şi de grup pentru dezvoltarea abilităţilor de formare;
 Am desfăşurat ore de pregătire suplimentară în vederea pregătirii pentru olimpiadele
şcolare de profil.
2.7. Organizare și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat
 Am participat la activităţi de voluntariat

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII


3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor
activităţilor de evaluare

3
 Am comunicat criteriile și a procedurilor de evaluare orală și scrisă;
 Am elaborat bareme de notare pentru orice test de evaluare scrisă şi l-am comunicat
elevilor;
 Am analizat rezultatele testelor de evaluare, am informat elevii cu privire la notele
obţinute şi am stabilit măsuri de ameliorare;
 Am realizat notarea ritmică a elevilor.

3.2. Aplicarea testelor predictive,summative, interpretarea şi comunicarea rezultatelor


 Am formulat itemii testelor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturi şi
standard de performanţă, acestea aflându-se la dosarul personal de activitate didactică;
 Am prezentat baremele de corectare şi notare a testelor de evaluare;
 Am analizat împreună cu elevii şi părinţii (care au solicitat) rezultatele testelor de
evaluare;
 Am realizat rapoarte şi măsuri de remediere a decalajelor sau măsuri de lucru pentru
elevii ce înregistrează performanţă şcolară în vederea participării la concursurile şcolare;
 Am consemnat rezultatele în catalog.în carnetele de note și am comunicat individual
acestora, în termenul legal.

3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusive a celor online


 Am aplicat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale şi probe scrise), cât
şi metode şi instrumente active participative (referate, proiecte şi portofolii) corelate cu
particularităţile elevilor;
 Am folosit și instrumente de evaluare în mediul online;
 Am aplicat modele de teste folosite la nivel naţional (teste de evaluare iniţială);
3.4. Promovarea autoevaluării şi interevaluării
 Am promovat activităţi cu caracter de autoevaluare şi interevaluare colegială, ca
modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative;
 Am valorificat activităţile cu caracter de autoevaluare/interevaluare colegială în procesul
individual de învăţare;
3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali
 Am aplicat chestionare, sondaje de opinie referitoare la identificarea nivelului de
satisfacţie a elevilor privind evaluarea și în alegerea ofertei educaționale ce urmează a fi
parcursă;
 Am ţinut cont de informaţiile primate în urma feed-back-ului obţinut din evaluarea
elevilor în activitatea didactică ulterioară;
 Am realizat corecţii în funcţie de aşteptările beneficiarilor educaţiei.
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării
rezultatelor învăţării

4
 Am realizat portofoliu educaţional, însumând seturi de teste, fişe de lucru, fişe de
evaluare, referate şi altele;
3.7 Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea
rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev
 Am realizat și aplicat instrumente de evaluare a activității online, valorizând rezultatele
evaluării și oferind feedback fiecărui elev, uneori și părinților.
4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea
activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi
 Am organizat colectivele de elevi și am elaborat regulile interne ale colectivelor de elevi;
 Am urmărit stabilirea unui cadru adecvat pentru desfăşurarea activităţilor prin
cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern al şcolii şi al procedurilor existente la nivel
de şcoală, ROF al școlii,prin prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor
de curs şi prin întocmirea documentelor care justifică prezentarea normelor;
 Am elaborate normele şi documentele specifice claselor la care am fost profesor ;
 Am urmărit realizarea feed-back-ului bidirecţional în comunicarea profesor – elev;
 Am încercat să realizez un ambient adecvat studiului prin menţinerea în bună stare a
dotărilor liceului, prin păstrarea curăţeniei în spaţiile şcolare, prin monitorizarea ţinutei şi
disciplinei elevilor;
4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale
 Am realizat consilierea permanent a elevilor mei, tratându-i diferenţiat ca individualităţi,
dar şi ca membrii ai grupului social care este clasa de elevi;
 Am monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor mei care interferau cu
învăţarea şi adaptarea socială;
 Am mediat conflictele care au ajuns la mine și am stopat fenomenul de absenteism școlar;
 Am efectuat serviciul pe şcoală conform programării, supraveghind comportamentul
elevilor, corectându-i, luând atitudinile necesare la momentul potrivit;
 Am îndrumat şi coordonat elevii în activităţi şcolare şi extraşcolare;
 Am respectat RIOF şi ROFUIP;
4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor
 Am alocat timp pentru atingerea obiectivelor curriculare;
 Am tratat diferenţiat elevii în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale
elevilor;
 În calitate de profesor am participat la consiliile claselor, consiliul profesoral în vederea
rezolvării problemelor de consiliere;
 Am încercat să responsabilizez elevii pentru obţinerea unor rezultate şcolare mai bună,
folosind pentru aceasta exemple de bună practică;
4.4.Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică
 Am dat valoare exemplelor de bună practică

5
5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

5.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la


programele de formare continuă/perfecţionare
 Am întocmit portofoliul personal conform fişei anexe CEAC;
 Am actualizat portofoliul meu profesional, ori de câte ori au apărut modificări (diplome,
atestate, cursuri etc);
 Am participat la cursuri de formare profesională : cursul eLearning EduMagic-Soluții
inovatoare pentru învățarea la clasa și la distanță.

5.2.Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului


 Am participat la consfătuirile cadrelor didactice organizate de către ISMB cu inspectorii
de specialitate şi la activităţile metodice în cadrul cercului pedagogic ;
 Am participat la Atelierul online de biologie din 29.06.2020 ,organizat de CCD a
Municipiului București;
 Am întocmit materiale (model test de evaluare/barem);
 Am participat la consiliile profesorale desfăşurate în şcoală;
 Am fost membru în Comisia de științe- biologie și Comisia Om și societate- istorie;
5.3. Realizarea/actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal
 Am întocmit portofoliul personal conform fişei anexe CEAC;
 Am actualizat portofoliul meu profesional, ori de câte ori au apărut modificări (diplome,
atestate, cursuri etc);

5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii ( cu


elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile
elevilor)
 Am completat documentele şcolare conform prevederilor legale;
 Am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice,
cu conducerea unităţii de învăţământ, cu secretariatul, cu contabilitatea etc.;
 Am comunicat elevilor şi părinţilor acestora situaţia şcolară;
 Mi-am realizat integral și la timp atribuțiile de serviciu
 Am respectat ROFUIO ȘI ROF, a Regulamentului intern și a normelor de organizareși
funcționare a instituției școlare ți mi-am arătat disponibilitatea la cerințele școlii

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA


IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale.


 Am dezvoltat parteneriate parteneriate și am coordonat activitățile la nivel de școală în
Cadrul concursului ,,New Start’’ și am participat online la acesta

6
6.2. Promovarea ofertei educaţionale.
 Am promovat la şcolile din municipiul București activitățile unității de învățământ și a
ofertei educaționale și am participat în decembrie la Ziua Școlii;
6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la
olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare realizate în mediul
școlar, extrașcolar și în mediul online.
 Am îndrumat elevii să participe la concursurile şcolare, de specialitate, dar şi şcolare şi
extraşcolare unde am obţinut diferite premii, în majoritate premii de locul I;
 Am participat la: seminarul online Tehnici de predare la distanță, Atelierul de biologie
online –CCD MB;
 Am pregătit elevii:

6.4. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi


comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar,familie şi societate
 Am participat cu elevii la acţiuni anti-violenţă în cadrul şcolii;
 Am diseminat informaţiile legate de combaterea comportamentelor nesănătoase în cadrul
activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, familie şi societate;
 Am colaborat cu părinţii în combaterea şi prevenirea violenţei;

6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU


pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a
sarcinilor suplimentare
 Am semnat documentele PSI şi protecţia muncii;
 Am popularizat în rândul elevilor regulile de securitate a muncii şi de PSI;
 Am participat la acţiuni comune de simulare a unor cazuri specifice acestui domeniu;

6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei


 Am acționat potrivit conform procedurilor operaționale stabilite la nivel de școală
6..7 Promovarea de activități de învățare interactivă prin instrumente realizate cu ajurorul
tehnologiei
 Am folosit în procesul didactic de învățare interactivă anumite instrumente realizate cu
ajurorul tehnologiei.

7. CONDUITA PROFESIONALĂ

7.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament).


 Am promovat cu consecvenţă o atitudine de înaltă ţinută morală și civică faţă de colegi,
educabili, părinţii acestora,autoritatea locală conform cu statutul de profesor: competenţă,
responsabilitate, punctualitate, operativitate, corectitudine, probitate morală;

7
7.2. Respectarea şi promovarea deontologiei didactice( normelor deontologice).
 Am dat dovadă de responsabilitate și punctualitate în desfășurarea activității la clasă, dar
și în mediul online;
 Am respectat deontologia profesională, având un comportament caracterizat prin respect,
cinste, corectitudine, colaborare şi un limbaj adecvat în tonalităţi normale atât faţă de
colegi, cât şi faţă de elevi şi părinţi ;
 Am întocmit cu rsponsabilitate documentele solicitati de conducătorii ierarhici și le-am
predat la termen.
Data,
Prof. Bușcă Daniela