Sunteți pe pagina 1din 12

Școala Gimnazială Nr.

1 Săcădat

RAPORT DE AUTOEVALUARE
A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
ÎN PERIOADA 01.09.2019-31.08.2020

Subsemnata, Mocan Nicoleta , cadru didactic titular la catedra de limba română-limba


franceză , gradul didactic I , în anul școlar 2019-2020, având la 31.08.2020 o vechime în
învătământ de 17 ani, iar în unitatea școlară 9 ani vechime, am derulat activităţi didactice,
şcolare şi extraşcolare, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă şi ale
fişei postului, după cum urmează:

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
1.1 .Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei.

 Am atașat programele școlare la portofoliul personal;


 Am elaborat planificarea anuală/semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare la
disciplinele Limba și literatura română, Limba franceză, Limba latină, Consiliere și
orientare, în conformitate cu metodologia recomandată;
 Am utilizat eficient documentele curriculare ţinând cont de principiile didacticii
moderne;
 Am inclus în proiectarea curriculară strategii didactice interdisciplinare, conducând la o
înţelegere cât mai bună şi unitară din partea elevilor;
 Am selectat auxiliarele curriculare în funcție de conținuturile învățării și am adaptat
proiectarea potrivit rezultatelor evaluărilor anterioare;
 Documentele de proiectare/planificare didactică au avizul comisiei metodice şi
conducerii şcolii;
 Am realizat şi predat la termen documentele de proiectare;
 În proiectarea documentelor şcolare am ţinut cont de particularităţile clasei de elevi și
de forma legală;

1.2 . Implicarea în activităţi de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii.


 Am utilizat eficient documentele curriculare privind planificarea calendaristică a
ofertei educaționale
 Am elaborat următoarele programe pentru discipline opționale pentru anul școlar
2020-2021 : Incursiune în tainele textului scris, Literatura și teatrul
1.3 . Folosirea tehnologiei informării şi comunicării (TIC) în activitatea de proiectare.

1
 Am utilizat instrumentele TIC în redactarea documentelor de proiectare, a rapoartelor, a
materialelor didactice şi a suporturilor de curs;
 Am realizat proiectarea didactică în format electronic;
1.4 .Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de
evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică.
 Am proiectat activitățile suport pentru învățarea în mediul online și am utilizat
instrumentele de evaluare specifice activităților desfășurate în mediul online: fișe de
lucru, chestionare, teste pe diferite platforme;
 Am elaborat, am selectat și am adaptat resurse educaționale deschise pentru utilizarea
acestora în procesul de învățare on-line;
 Am organizat cu regularitate sesiuni de învățare pe platforme educaționale, după un orar
bine stabilit .
1.5 . Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi
interesele educabililor, planul managerial al unităţii.
 Am proiectat activităţi extracurriculare: Ziua Educaţiei, Şcoala Altfel, vizionarea unor
filme cu conţinut educativ, Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor
asupra copiilor și a tinerilor, 8 Martie, Săptămâna Meseriilor, Săptămâna Educației
Globale
 Am elaborate documentele proiective pentru activităţile extacurriculare propuse de
beneficiarii pentru educaţie (elevi, părinţi) şi activităţile extracurriculare ce se încadrează
în direcţiile strategice educative ale şcolii: educaţia pentru sănătate, educaţia civică,
educaţia ecologică, educaţie cultural artistică;
 Am proiectat activitățile din săptămâna Școala Altfel, la disciplinele predate.
15 puncte din totalul de 15 puncte

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE


2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea
competenţelor specifice.
 Am utilizat la lecţii strategii didactice moderne, cu ajutorul mijloacelor de învăţământ,
metodelor de predare învăţare, materialelor şi alte resurse educaţionale specifice
disciplinelor socio-umane, care să asigure caracterul aplicativ al învăţării şi formarea
competenţelor specifice;
 Am adaptat strategiile didactice la particularităţile claselor de elevi;
 Am ținut cont de instruirea diferențiată, de elevii cu CES;
 Am corelat strategia didactică cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor de învăţare;
 Am îndrumat şi supravegheat elevii în timpul activităţilor practice/aplicative,printr-un
limbaj adecvat;
 Am selectat şi folosit la orele de specialitate mijloace de instruire, tehnici de lucru şi
metode active participative;

2
 Am evaluat şi apreciat lucrările practice/proiectele/activităţile aplicative în funcţie de
criterii de apreciere specifice.
 Am realizat numeroase lecții din perspectivă transdisciplinară, îmbinând literatura cu
artele plastice, cu muzica, sau chiar cu disciplinele reale, dar și cu informatica,
valorificând competențele digitale ale elevilor.

2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării
activităţilor didactice – inclusiv a resurselor TIC
 Manualele şcolare şi auxiliarele au fost atent selecţionate şi valorificate în concordanţă cu
nivelul de pregătire a elevilor;
 Am utilizat într-o mare măsură manualele școlare digitale;
 Am utilizat criterii de selecţionare a conţinutului procesului de învăţământ;
 Am urmărit utilizarea eficientă a resurselor materiale din școală : videoproiector, laptop,
în vederea optimizării activităţilor didactice;
 Am confecţionat material didactic: ppt, fişe de lucru, teste etc;
 Am apelat cu regularitate la cărțile existente în biblioteca școlară.
 Auxiliarele şi resursele TIC au fost integrate raţional în demersul didactic.
2.3 Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor
de învățare pe platforme educaționale
 Am utilizat diferite resurse educaționale deschise/ aplicații online, ateliere online;
 Am creat și am susținut activități de învățare pe diferite platforme educaționale: Zoom,
Meet.
2.4. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate
 Am diseminat rezultatele şcolare ale elevilor în cadrul comisiei metodice prin sesiuni de
comunicare;
 Elevii primesc în mod regulat feed-back şi informaţii privind progresul realizat;
 Am prezentat în mod periodic părinţilor prin întâlniri programate sau prin alte mijloace
de comunicare (scris,telefonic), rezultatele şcolare ale elevilor;
 Am gestionat corect informaţiile transmise de părinţi;
 Am verificat eficienţa mijloacelor de instruire, a tehnicilor de lucru şi a metodelor activ
participative şi am luat măsuri privind ameliorarea procesului instructiv educativ.

2.5. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice, curriculare extracurriculare,


participarea în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online
 Am organizat şi derulat activităţi extracurriculare la nivelul şcolii ce au contribuit direct
la atingerea obiectivelor curriculare şi la dezvoltarea instituţională, respectiv activităţi de
promovare a drepturilor omului în sala de clasă, dar şi activităţi de voluntariat;
- Organizarea activitățiilor extrașcolare : Ziua Mondială a Educației, Săptămâna
Meseriilor, activitatea de prevenție desfășurată în cadrul campaniei Dă-i libertate! Nu-i

3
plăti exploatarea!, martie 2020, organizată de Agenția Națională împotriva Traficului de
Persoane, Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și a
tinerilor, 8 Martie, Eminescu-poetul etern, Ziua Internațională a Cărții

- activități de voluntariat în cadrul Proiectului Județean Sărbătoarea Mărului, organizator


ISJ Brașov, octombrie 2019, Făgăraș

 Am comunicat telefonic cu elevii care nu au putut participa la activitățile online.

2.6. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării


competenţei de “a învăţa să înveţi”
 Am promovat studiul individual şi lucrul în echipă atât la nivelul clasei de elevi, cât şi în
cadrul proiectelor educaţionale derulate de către elevii mei pe parcursul anului şcolar;
 Am valorificat cunoştinţele anterioare ale elevilor în activitatea de învăţare;
 M-am preocupat pentru dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a culege şi de a structura
informaţiile;
 Am urmărit integrarea în procesul didactic al unor activităţi de autoînvăţare sau învăţare
autocondusă de elevi;
 Am urmărit progresul şcolar al elevilor prin realizarea unor fişe de urmărire a progresului
şcolar şi am identificat măsuri ameliorative pentru îmbunătăţirea activităţii de învăţare;
 Am desfăşurat activităţi diferenţiate şi de grup pentru dezvoltarea abilităţilor de formare;
 Am desfăşurat ore de pregătire suplimentară în vederea pregătirii pentru olimpiadele
şcolare de profil.
 Am desfășurat săptămânal ore de pregătire remedială cu elevii care au dificultăți de
învățare.
 Am desfășurat săptămânal ore de pregătire suplimentară în vederea pregătirii pentru
Evaluarea Națională.
2.7. Organizare și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat
 Am participat la activităţile de voluntariat în cadrul Proiectului Județean
Sărbătoarea Mărului, organizator ISJ Brașov, octombrie 2019, Făgăraș

24 de puncte din totalul de 25 de puncte

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII


3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor
activităţilor de evaluare
 Am comunicat criteriile și procedurile, obiectivele de evaluare orală și scrisă;
 Am elaborat bareme de notare pentru orice test de evaluare scrisă şi l-am comunicat
elevilor;
 Am analizat rezultatele testelor de evaluare, am informat elevii cu privire la notele
obţinute şi am stabilit măsuri de ameliorare;

4
 Am realizat notarea ritmică a elevilor.

3.2. Aplicarea testelor predictive, sumative, interpretarea şi comunicarea rezultatelor


 Am formulat itemii testelor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturi şi
standardele de performanţă, acestea aflându-se la dosarul personal de activitate didactică;
 Am prezentat baremele de corectare şi notare a testelor de evaluare;
 Am analizat împreună cu elevii şi părinţii (care au solicitat) rezultatele testelor de
evaluare;
 Am realizat rapoarte şi măsuri de remediere a decalajelor sau măsuri de lucru pentru
elevii ce înregistrează performanţă şcolară în vederea participării la concursurile şcolare;
 Am consemnat rezultatele în catalog, în carnetele de note și le-am comunicat individual
elevilor, în termenul legal.

3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online


 Am aplicat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale şi probe scrise), cât
şi metode şi instrumente active participative (referate, proiecte şi portofolii) corelate cu
particularităţile elevilor;
 Am folosit și instrumente de evaluare în mediul online, de tip quizz, test Socrative etc;
 Am aplicat modele de teste folosite la nivel naţional (teste de evaluare iniţială), dar și
testele de antrenament pentru Evaluarea Națională, elaborate de Centrul Naţional de
Politici și Evaluare în Educație ;
3.4. Promovarea autoevaluării şi interevaluării
 Am promovat activităţi cu caracter de autoevaluare şi interevaluare colegială, ca
modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative;
 Am valorificat activităţile cu caracter de autoevaluare/interevaluare colegială în procesul
individual de învăţare;
3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali
 Am aplicat chestionare, sondaje de opinie referitoare la identificarea nivelului de
satisfacţie a elevilor privind evaluarea și în alegerea ofertei educaționale ce urmează a fi
parcursă;
 Am ţinut cont de informaţiile primite;
 Am realizat corecţii în funcţie de aşteptările beneficiarilor educaţiei;
 Am stabilit întalniri periodice cu părinții/elevii.
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării
rezultatelor învăţării
 Am realizat portofoliu educaţional, însumând seturi de teste, fişe de lucru, fişe de
evaluare, referate şi altele;
 Am monitorizat permanent realizarea portofoliilor.

5
3.7 Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea
rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev
 Am realizat și aplicat instrumente de evaluare a activității online, valorizând rezultatele
evaluării și oferind feedback fiecărui elev, uneori și părinților;
 Am aplicat quizz-uri, teste tip Socrative, chestionare online;
 Am utilizat rezultatele evaluării pentru a regla activitatea didactică.

20 de puncte din totalul de 20 de puncte

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI


4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea
activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi
 Am organizat colectivele de elevi și am elaborat regulile interne ale colectivelor de elevi;
 Am urmărit stabilirea unui cadru adecvat pentru desfăşurarea activităţilor prin
cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern al şcolii şi al procedurilor existente la nivel
de şcoală, ROFUIP și ROI, prin prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul
orelor de curs şi prin întocmirea documentelor care justifică prezentarea normelor;
 Am elaborat normele şi documentele specifice claselor la care am fost profesor, dar și la
nivelul clasei a VI-a, pe care am coordonat-o ;
 Am urmărit realizarea feed-back-ului bidirecţional în comunicarea profesor – elev;
 Am încercat să realizez un ambient adecvat studiului prin menţinerea în bună stare a
dotărilor școlii, prin păstrarea curăţeniei în spaţiile şcolare, prin monitorizarea ţinutei şi
disciplinei elevilor;
4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale
 Am completat fișe de observație a comportamentului elevilor;
 Am realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat ca individualităţi,
dar şi ca membri ai grupului social care este clasa de elevi;
 Am monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor mei care interferau cu
învăţarea şi adaptarea socială;
 Am mediat conflictele care au ajuns la mine și am stopat fenomenul de absenteism școlar;
 Am efectuat serviciul pe şcoală conform programării, supraveghind comportamentul
elevilor, corectându-i, luând atitudinile necesare la momentul potrivit;
 Am îndrumat şi coordonat elevii în activităţi şcolare şi extraşcolare;
 Am respectat ROI şi ROFUIP;
4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor
 Am completat fișe de observație a comportamentului elevilor;
 Am alocat timp pentru atingerea obiectivelor curriculare;

6
 Am tratat diferenţiat elevii în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale
elevilor;
 În calitate de profesor am participat la consiliile claselor, consiliul profesoral în vederea
rezolvării problemelor de consiliere;
 Am încercat să responsabilizez elevii pentru obţinerea unor rezultate şcolare mai bună,
folosind pentru aceasta exemple de bună practică;
 Am consiliat elevii în permanență;
 Am efectuat săptămânal, după un orar bine stabilit, ore de pregătire suplimentară cu
elevii capabili de performanță, dar și ore de pregătire remedială, pentru elevii cu
dificultăți de învățare. De asemenea, am efectuat săptămânal ore de pregătire în vederea
susținerii Evaluării Naționale.
4.4.Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică
 Am dat valoare exemplelor de bună practică.

12 puncte din totalul de 12 puncte

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

5.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la


programele de formare continuă/perfecţionare
 Am întocmit portofoliul personal conform fişei anexe CEAC;
 Am actualizat portofoliul meu profesional, ori de câte ori au apărut modificări (diplome,
atestate, cursuri etc);
 Am participat la cursuri de formare profesională :

- Metode inovative de evaluare și dezvoltarea limbajului la copii/copii (Tsa) și adulți,


noiembrie 2019, 10 credite, organizat de Asociația Institutul de Promovare a Psihologiei
Experimentate
- Profesor în online-6-13 aprilie 2020, 30 de ore, organizat de Digital Nation
- Formator, 25.02.2020-06.03.2020, 60 de ore, organizat de SC Start2Perform
- Metodist, 04.02.2020-17.02.2020, 140 de ore, organizat de SC Start2Perform
- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți- 03.02.2020-20.05.2020, Proiect
Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020, organizat de CCD Oradea
- Ces, Preșcolari și Educația celor mici, iulie 2020, organizat de Sellification SRL-D
- Educația viitorului, 14 august 2020, organizat de Sellification SRL-D
- Mentor, august 2020, organizat de CCD Oradea

 Am publicat articole în reviste de specialitate și două cărți înregistrte cu ISBN:

7
- Aplicații practice pentru utilizarea T.I.C. în cadrul orelor de limba și literatura
română, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, ISBN 978-606-30-2698-0
- Valorificarea T.I.C în orele de limba și literatura română, Editura Sfântul
Ierarh Nicolae, ISBN 978-606-30-2697-3
- articol Competențele necesare cadrului didactic în integrarea Tic în procesul
didactic, în revista Demersuri creative, nr. 41 iulie-august , ISSN 2501-0921; ISSN–L
2501-0921
- articol Oportunitatea utilizării TIC în studiul limbii și literaturii române, în
revista Educația Azi, numărul VII/ 2020, ISSN 2457-8428
- articol Utilizarea TIC în contextul social actual, în revista Orizonturi didactice
- articol TIC în studiul limbii și literaturii române , în Revista Cadrelor Didactice
Nr. 66/2020 ISSN: 2393 – 0810

 În cadrul comisiei Om și Societate am susținut un referat și o lecție demonstrativă.


 În cadrul proiectului CRED am prezentat numeroase exemple de bună practică.

5.2.Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului


 Am participat la consfătuirile cadrelor didactice organizate de către ISJ cu inspectorii de
specialitate şi la activităţile metodice în cadrul cercului pedagogic ;
 Am participat la consiliile profesorale desfăşurate în şcoală;
 Sunt responsabilul catedrei Om și Societate și am organizat activitățile comisiei.
 Am participat la numeroase activități :
- evenimentul Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a
susține lecții la distanță, mai 2020, organizat de Editura Didactică și Pedagogică S.A.,
EduMagic și Mozaik Education
- Masă Rotundă Internațională Team teaching-from theory to practice, 24 iunie,
organizată de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sfântul Vasile Craiova
- Atelierul de Creație Creează cu nisip colorat, octombrie 2019, organizat de
Asociația Artă și Cooperare Tecuci
- participare activitatea de prevenție desfășurată în cadrul campaniei Dă-i libertate!
Nu-i plăti exploatarea!, martie 2020, organizată deAgenția Națională împotriva
Traficului de Persoane
- activități de voluntariat în cadrul Proiectului Județean Sărbătoarea Mărului,
organizator ISJ Brașov, octombrie 2019, Făgăraș

5.3. Realizarea/actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal


 Am întocmit portofoliul personal conform fişei anexe CEAC;

8
 Am actualizat portofoliul meu profesional, ori de câte ori au apărut modificări (diplome,
atestate, cursuri etc);

5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii ( cu


elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile
elevilor)
 Am completat documentele şcolare conform prevederilor legale;
 Am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice,
cu conducerea unităţii de învăţământ, cu secretariatul, cu contabilitatea etc.;
 Am comunicat elevilor şi părinţilor acestora situaţia şcolară;
 Mi-am realizat integral și la timp atribuțiile de serviciu
 Am respectat ROFUIP ȘI ROI și normele de organizare și funcționare a instituției școlare
și mi-am arătat disponibilitatea la cerințele școlii
 Am avut o colaborare strânsă atât cu elevii, cât și cu părinții.
8 puncte din totalul de 8 puncte

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA


IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale.


 Am dezvoltat parteneriate , în vederea participării la concursuri și simpozioane cu
următoarele instituții : Școala Gimnazială ,,Elena Doamna,, , Tecuci ; Școala
Gimnazială Nr.1 Negomir, com Negomir, jud. Gorj; Liceul Tehnologic ,,Virgil
Mădgearu,, , Roșiori de Vede; Liceul cu Program Sportiv Roman ; Școala Gimnazială
,,Artur Gorovei,, , Bunești, Suceava; Școala Gimnazială ,,Ion Creangă,, , Buzău.
 Am valorificat implicarea în parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării
instituționale.
 Am participat la următoarele proiecte:
- Participare la Proiectul Național Ascultă 5 Minute de Muzică Clasică, an școlar
2019-2020, organizat de Radio România
- Expert pilotare curriculum în cadrul Proiectului Cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020- Curriculum relevant,
educație deschisă pentru toți, 31.01.2020-04.05.2020 organizat de Ministerul Educației
și Cercetării

6.2. Promovarea ofertei educaţionale.


 Am promovat la toate întâlnirile cu părinții activitățile unității de învățământ și oferta
educațională și am invitat reprezentanți ai autorităților locale la multe dintre activitățile
extrașcolare desfășurate .

9
6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la
olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare realizate în mediul
școlar, extrașcolar și în mediul online.
 Am îndrumat elevii să participe la concursurile şcolare, de specialitate, dar şi şcolare şi
extraşcolare
 Am participat la:
- Concursul Comper, etapa județeană
- Prietenul meu din lumea cărților- concurs national
- Primăvara- tradiție, inspirație, artă – concurs regional
- Frumusețile anotimpurilor din locurile unde trăiesc eu-concurs proiect interjudețean
- Sărbătoarea Mărului- concurs județean
 Am pregătit elevii pentru participarea la olimpiada de limba și literature română, etapa pe
sector
 Am participat la simpozioane :
- Simpozion Național Inițiative didactice, 15 noiembrie 2019, organizat de ISJ
Vaslui
- Seminar didactic Internațional Inovație și Creativitate în activitatea didactică, 8
mai 2020, organizat de Centrul de resurse educaționale SRL, București în parteneriat cu
Asociația Ro Educație
- Simpozion Național Educația în Familie ,, Cei șapte ani de-acasa,, , martie
2020, organizat de S.C. Esențial Proiect Educațional S.R.L
- Simpozion Național Calitate și performanță în școala românească, martie 2020,
organizat de Liceul Tehnologic Virgil Madgearu, Roșiori de Vede
- Simpozion Regional Copilul și violența. O școală fără bullying, martie 2020,
organizat de Liceul cu Program Sportiv Roman
- Simpozion Concurs regional Primăvara –tradiție, inspirație, artă, martie 2020,
Școala Gimnazială Nr.1 Negomir, com Negomir, jud. Gorj
- Simpozion Județean cu participare internațională Cunoașterea și promovarea
tradițiilor populare românești, februarie 2020, organizat de Școala Gimnazială Ion
Creangă , Buzău
- Concurs şi simpozion internaţional Omul drag de la catedră, iunie 2020,
organizat de Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, Baia Mare
 Am donat 2% din veniturile salariale Asociației Pentru Săcădat
 Am primit sponsorizări de la părinți pentru amenajarea sălii de clasă și consumabile.
 Am contribuit financiar la pavoazarea holurilor instituției școlare.
 În mediul online am realizat activitatea extrașcolară Ziua Internațională a Cărții, cu toate
clasele de gimnaziu și toate activitățile din Școala Altfel, inclusiv turism virtual și vizite
virtuale în muzee.

10
6.4. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar,familie şi societate
 Am participat cu elevii la acţiuni anti-violenţă în cadrul şcolii;
 Am diseminat informaţiile legate de combaterea comportamentelor nesănătoase în cadrul
activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, familie şi societate;
 Am colaborat cu părinţii în combaterea şi prevenirea violenţei;
 Am participat cu elevii de gimnaziu la următoarele activități de prevenție :
- participare activitatea de prevenție desfășurată în cadrul campaniei Dă-i libertate! Nu-i plăti
exploatarea!, martie 2020, organizată deAgenția Națională împotriva Traficului de Persoane
- participare la Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor
și a tinerilor, noiembrie 2020, organizată de Federația Internațională a Comunităților
Educative

6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU


pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a
sarcinilor suplimentare
 Am semnat documentele PSI şi protecţia muncii;
 Am popularizat în rândul elevilor regulile de securitate a muncii şi de PSI;
 Am participat la acţiuni comune de simulare a unor cazuri specifice acestui domeniu;
 Am respectat toate normele și procedurile.

6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei


 Am acționat potrivit conform procedurilor operaționale stabilite la nivel de școală
 Am participat la activitățile inițiate de comisiile din școală.
6..7 Promovarea de activități de învățare interactivă prin instrumente realizate cu ajutorul
tehnologiei
 Am folosit în procesul didactic de învățare interactivă anumite instrumente realizate cu
ajurorul tehnologiei.
 Am elaborat teste pe diferite platforme și le-am aplicat în învățarea online.
 Am utilizat dispozitive digitale și softuri educaționale.
 Am urmat cursul Profesor în online, organizat de Digital Nation.
 Am publicat resurse educaționale deschise pe platforma educațională www.didactic.ro

14 puncte din totalul de 14 puncte

7. CONDUITA PROFESIONALĂ

7.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament).

11
 Am promovat cu consecvenţă o atitudine de înaltă ţinută morală și civică faţă de colegi,
educabili, părinţii acestora,autoritatea locală conform cu statutul de profesor: competenţă,
responsabilitate, punctualitate, operativitate, corectitudine, probitate morală;

7.2. Respectarea şi promovarea deontologiei didactice( normelor deontologice).


 Am dat dovadă de responsabilitate și punctualitate în desfășurarea activității la clasă, dar
și în mediul online;
 Am respectat deontologia profesională, având un comportament caracterizat prin respect,
cinste, corectitudine, colaborare şi un limbaj adecvat în tonalităţi normale atât faţă de
colegi, cât şi faţă de elevi şi părinţi ;
 Am întocmit cu rsponsabilitate documentele solicitati de conducătorii ierarhici și le-am
predat la termen.
 Am manifestat disponibilitate la cerințele unității de învățământ participând în comisii:

- profesor evaluator- etapa pe sector a Olimpiadei de Limba și Literatura română,


08.02.2020
- membru Centru de Examen Evaluare Națională, iunie 2020

 Am realizat serviciul pe școală, conform programării săptămânale.

5 puncte din totalul de 5 puncte

Data, 12 august 2020


Prof. Mocan Nicoleta

12

S-ar putea să vă placă și