Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Catedra Probe Sportive Individuale

Facultatea Kinetoterapie
GORCEAG MIHAIL

Gr. 112 K

Luptele Muay Thai

REFERAT

Profesorul: Angela Polevaia-Secăreanu doctor în

pedagogie, conferenţiar universitar

Chişinău

2017

1
Cuprins

1. Originea Muay Thai şi spiritual să u national------------------------- 3


2.Caracterista------------------------------------------------------------------ 4
3.Tehnicile Muay Thai-------------------------------------------------------- 5
4.Norme de siguranţă în Muay Thai--------------------------------------- 5
5.Traumele în luptele Muay Thai------------------------------------------ 6
6.Recuperarea----------------------------------------------------------------- 6
7.Beneficiile-------------------------------------------------------------------- 14
8.Concluzia--------------------------------------------------------------------- 14
9.Bibliografie------------------------------------------------------------------- 15

1
Introducere

Ca gen de sport,luptele prezinta disputa dintre doi concurenti,realizata in conformitate cu


regulile stabilite.Aceste reguli prevad conditiile de acordare a victoriei,actiunile premise ale
sportivilor pentru a se asigura efectul de spectaculozitate, instructive si educative.Toate
popoarele au cunoscut luptele, ele au servit in toate timpurile drept mijloc de calire fizica a
tineretului.Anume aceasta circumstanta , precum si posibilitatea de a <<angaja>> traditiile
trecutului pentru asigurarea necesitatilor si idealurilor de perfectionare fizica a genereatiei
tinere au condus la popularitatea deosebita a luptelor.

1. Originea Muay Thai şi spiritual său national

Din trecutul agitat al ță rii Thaillandeze au rezultat tradiții foarte individualizate și diferite de
ale sistemelor marțiale japoneze și chineze. Un feudal japonez sau un nobil al vastului imperiu
chinez nu puteau avea sub nici o formă o gâ ndire „democratică ” asupra artelor marțiale,
întrucâ t în Japonia aceasta ar fi însemnat accesul la secretele marțiale al unui rival gelos, iar
în China - o amenințare la adresa statului imperial atotputernic. Nimic din acestea în

Thailanda. Armata și ulterior școlile de luptă , au fost organizate ca un sistem de masă , unde
soldatul de râ nd mâ nuitor de baston putea oricâ nd să ia în mâ ini sulița, scutul și sabia celui din
elită , dacă acesta că dea și să continue lupta. Muay Thai s-a dezvoltat din cauza acestei
mentalită ți într-un mod mai unitar, fiind lipsit de rivalită țile distructive dintre stiluri ale altor
națiuni, iar statul a fost de cele mai multe ori o autoritate cooperantă , spre deosebire de
situațiile foarte ră spâ ndite în alte ță ri, unde puterea politică persecuta la propriu practicanții
de arte marțiale. Autoritatea era certificată de rezultatele combative în beneficiul apă ră rii

1
tuturor și numai rareori de o putere politică pă rtinitoare.

Partea veche a istoriei Muay Thai se pierde în negura timpurilor. Se știe că regele Naresuan, cel
mai faimos monarh al dinastiei Ayutthaya, cu 35 de regi între 1350-1767 (Naresuan a domnit
la jumă tatea secolului al XVI-lea), a fost ostatec în Birmania ca tâ nă r prinț moștenitor și s-a
impus în fața luptă torilor birmani prin arta superioară a luptei om la om. Există și multe alte
evidențe fragmentare ale practică rii artelor marțiale la nivel național în perioada veche a
istoriei Siamului. Ulterior, Birmania a invadat Thailanda și a distrus dinastia Ayutthaya. Dar și
atunci, un prizonier de ră zboi Thai, face performanță incredibilă , la un festival al luptelor
organizat de regele birman, învingâ nd 10 dintre cei mai buni birmani, unul dupa altul,
atră gâ ndu-și favoarea regelui inamic însuși.

2.Caracterista

Muay Thai sau boxul thailandez, sport național thailandez, este un stil de lupta derivat din
artele marțiale thailandeze, care implică doar pumnii, picioarele, coatele si genunchii.

Muay Thai, tradus mai larg înseamnă modul de a lupta om la om fă ră arme al thailandezilor. În
ultima vreme, termenul a dobâ ndit o conotație de "sport sâ ngeros", "luptă brutală " sau chiar
"luptă fă ră reguli", lucru destul de adevă rat cu numai câ teva generații în urmă .

Muay Thai înseamnă , dacă depă șim clișeele vehiculate în filmele de arte marțiale, poate cea
mai complexă și completă artă a luptei om la om prin schimb de lovituri. În Thailanda el mai
este denumit "arta celor 8 arme, aceasta referindu-se la posibilitatea luptă torilor de a utiliza
aproape tot ce poate fi "proiectil", într-o luptă  : pumnii, picioarele, coatele și genunchii. În
paralel cu lupta fă ră arme, în Thailanda se studiază  Krabbi Krabbong - arta luptei cu arme
albe, derivată din armele tradiționale utilizate în Evul Mediu, precum și multe discipline anexe

1
- tehnica proiecțiilor, procedeelor articulare și luptei la sol, masaj, medicina luptă torilor,
tehnici de meditație, sportul avâ nd dintotdeauna o conotație religioasă și rituală în țaraorigine.

3.Tehnicile Muay Thai

Pâ nă în anii '30 ai secolului trecut, Muay Thai era practicat în forme foarte dure, cu foarte
puține limită ri. Erau permise loviturile în orice organe vitale, inclusiv genitale, o gamă mult
mai vastă de proiecții decâ t azi, protecțiile erau practic inexistente cu excepția unor bandaje
din sfori sau fâ șii de piele învelite în jurul pumnului și uneori a unei pă rți a antebrațelor.
Acestea mai degrabă limitau accidentă rile celui care lovea, decâ t ale celui care era lovit... cu
atâ t mai mult cu câ t se adă ugau materiale abrazive pentru a spori efectul de a tă ia pielea sub
lovitură  ! Desigur, numă rul luptelor terminate cu uciderea sau ră nirea gravă a luptă torilor era
mare.

Odată cu acceptarea altor norme sociale, mai aproape de modernitate, tinzâ nd să pună viața
umană la alte valori decâ t în perioadele de neîncetate ră zboaie ale trecutului, Muay Thai a
devenit un sport. Foarte dur, dar cu norme de siguranță care, paradoxal, îl fac mai puțin
periculos decâ t multe sporturi considerate inofensive - decesele accidentale sunt mai puține
decâ t în rugby sau fotbalul american, de exemplu. Dar lupta ră mâ ne luptă și cine se urcă în
ring contra unui thaiboxer experimentat fă ră să știe ce face, va avea de stat acolo foarte puțin
timp în picioare!

Muay Thai modern limitează proiecțiile - și anume luptă torii nu au permisiunea de a trimite
adversarul la sol decâ t într-un numă r foarte mic de situații și cu un numă r foarte limitat de
procedee, iar lupta nu continuă la sol. Sunt interzise de asemenea procedeele aparținand de

1
sfera „trâ ntă - lupte libere - judo”, adică sugrumă ri, procedee articulare sau lovirea
adversarului la sol ca în formele de luptă mixtă gen „Mixed Martial Arts”. Muay Thai este deci
un sport de luptă „stand-up” adică unde se practică numai schimbul de lovituri în picioare,
fiind însă aproape cel mai permisiv și dur dintre cele de acest tip, existente.

4.Norme de siguranţă în Muay Thai

Principalele norme de siguranță actuale sunt limitarea duratei luptei, introducerea reprizelor
și a pauzei de sfâ rșit de repriză , a categoriilor de greutate, portul obligatoriu al mă nușilor de
box, al protecției dentare și cochiliei, prezența arbitrului și intervenția în momente critice, în
mod similar cu boxul profesionist (numă ră toare pâ nă la 8, dacă sportivul e în dificultate, la 10
se declară KO), introducerea judecă torilor asfel încâ t se pot adjudeca victorii la puncte (în
trecut, ca și în boxul european, lupta se desfă șura pâ nă la incapacitatea sau abandonul unuia
din luptă tori).

Meciurile în Thailanda au numai regim profesionist, noțiunea de „amator” fiind practic o


invenție recentă de origine europeană . Profesioniștii luptă 5 reprize de 3 minute, cu pauze de
un minut și jumă tate. În regim amator (mai mult în Eutopa și pe scena internațională ) sunt
clase cu aceeași semnificație ca în fotbal - și anume, clasa "C" (similară întrutotul diviziei C),
lupta în formatul a 3 reprize de 2 minute, clasa B (de tranziție la profesioniști) - 5 reprize a 2
minute, iar meciurile profesioniste propriu-zise sunt considerate "clasa A" - similară din nou
diviziei cu același nume. În clasa C, loviturile de genunchi sunt uneori limitate ca țintă sau ca
numă r, iar cele de cot sunt interzise și în clasa B și în majoritatea meciurilor de clasă A din
afara Thailandei, datorită frecvenței mari a accidentelor induse de lovituri de cot.

Privit cu oarecare neîncredere de thailandezi, ca o diluare a sportului, formatul de amatori a


fost susținut de mai multe organizații internaționale formate în afara ță rii de origine și chiar în
Thailanda, prin promovarea de campionate de amatori. În ciuda unei oarecare reticențe cu
care au fost privite, ele au facut posibilă pă trunderea Muay Thai în ță rile unde normele
generale ale sportului de luptă sunt restrictive cu competițiile de acest fel, precum și o evoluție
mai "blâ ndă " a sportivilor din ță ri cu mai puțină tradiție înainte de a se putea lansa în scena
profesionistă . WMC (World Muay Thai Council) este la ora actuală organizația principală ,
agreeată de guvernul thailandez, care supervizează meciurile profesioniste internaționale de
clasă A (ca o echivalare aproximativă , WMC este întrucâ tva echivalentul FIFA pentru diviziile A
naționale, desi pluralismul organizațiilor este mult mai mare decâ t în alte sporturi consacrate
internațional).

Organizațiile de amatori au un statut mai puțin clar, comunicate recente indicâ nd că


autorită țile au agreeat funcționarea unui corp mediator între organizațiile internaționale
pentru disciplina de amatori, pentru a pune capă t unor dispute destul de lungi privind
legitimitatea sancționă rii Muay Thai de amatori. În formatul de amatori, protecțiile sunt
extensiv folosite (de unde neplă cerea cunoscă torilor și puriștilor Muay Thai profesionist, în a
accepta aceste formate), și anume se folosesc că ști, pieptare, protecții pentru tibie

1
5.Traumele in luptele Muay Thai
Luptele Muay Thai se caracterizeaza prin procent mare de trauma,primit atit in timpul
competitiilor cit si in timpul antrenamentului.Multe trauma in acest tip de lupta poate fi
explicat faptul ca este un tip de lupta cu contact mereu in afara de alte tipuri de lupte.Aceasta
explica procentul mare de risc.De asemenea ,luptelor ii este caracteristic numarul mare de
palituri.Are loc, cind luptatorul incearca sa se apere de adversar.
Traume au loc in timplul “atacului”, deoarece ele sunt “rapide”. Riscul aparitiei traumarii a
unui anumit tip de trauma depinde de , daca luptatorul ataca sau se apara.Deci , in timpul
atacului creste riscul de traumarea a articulaţiilor si a membrelor superioare si inferioare , dar
in timpul aparari creste riscul traumei capului si celă lalte parti ale corpului.

Traumele:
-capului si gitului
-umerilor
-taliei
-genunchilor
-meniscului
-picioarelor
La fel si diferite boli:
- boli venerice

1
- boli ale sistemului circulator
6.Rcuperarea

În toate ramurile sportive performantele se îmbunatatesc de la un an la altul încâ t ele


reprezinta o activitate psihometrica de limita implicâ nd din partea competitorilor un efort
maxim de viteza, forta, rezistenta, capacitate de concentrare în conditii de stres. Creste deci si
riscul accidentarii si îmbolnavirii sportivului, tocmai datorita solicitarilor intense, apropiate de
limitele functionale ale organismului. În acest context apare ca fundamentala activitatea
preventiva, de depistare a cauzelor si mecanismelor accidentelor (prevenirea activa urmareste
obtinerea starii de „vitalitate „ sportiva.

Prevenirea accidentelor este posibilă numai dacă sunt cunoscute cauzele care le determină .
In studiile privind incidenŃ a şi expunerile la accidentă ri, precum şi mecanismele
accidentă rilor, se arată că trei sferturi din totalul accidentelor sunt probabil evitabile.

Studiile fă cute asupra acestei probleme au pus în evidenŃ ă un numă r mare de cauze care
favorizează sau declanşează accidentele. Ele intervin în mod diferit în funcŃ ie de
particularită Ń ile mediului, disciplinei sportive, terenurilor, aparatelor şi instalaŃ iilor, vâ rstei,
sexului, mă iestriei pedagogice a profesorului, etc. Scopul acestui curs consta în depistarea,
ierarhizarea tuturor cauzelor accidentelor, cu menŃ ionarea celor mai frecvent incriminate. In
aceste conditii devine necesară profilaxia traumatismelor ce se poate face prin contracararea
factorilor favorizanŃ i externi (teren inadecvat, greseli in pregatire,etc) sau interni
(concentraŃ ie redusă a Ca + , Mg , circulaŃ ie deficitara, viroze, etc).

1
7.Beneficiile

Beneficii de practicare a luptei greco-romane


•Se dezvoltă calitatea motorică-mobilitatea
•Se dezvoltă motorică dibăcia
•Se dezvoltă forţa
•Se dezvoltă calitatea vitezei de reacţie şi execuţie
•Metode şi procedee de autoapărare

8.Concluzia

In concluzie pot spune ca luptele Muay Thai sunt sporturi care se bazează în special pe forţa brută.
De aceea antrenamentele la sala de forţă, după alergare, sunt destul de dure. Se lucrează mult pentru
forţa in braţe si muşchii picioarelor, pentru stabilitate dar şi partea de sus trebuie să fie capabilă de a
primi lovituri puternice.Din câte am observat cei cu picioarele mai lungi, având stabilitate mai bună
respectiv centrul de greutate mai sus sunt avantajaţi în timpul confruntărilor.

1
1
9.Bibliografie
3. https://jurnalspiritual.eu/luptele-greco-romane-stiati-ca/
4. https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/01/09/o-inventie-pe-zi-luptele-greco-romane-08-
16-01
5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Lupte
6. http://cyd.ro/accesibilitatea-practicarii-luptelor/
7. http://www.sportmedicine.ru/wrestling.php