Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPT CIVIL

CURRICULUM
Disciplina

PROBLEMELE DREPTULUI SUCCESORAL


( masterat)

AUTORI:
Constantinescu Elena,
doctor în drept, conferenţia universitar

APROBAT
la şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept
________

APROBAT
la şedinţa Catedrei Drept Civil
______________

Chişinău – 2010
I. PRELIMINARII
Dreptul la moştenire garantat de Legea supremă a statului Constituţia (art. 46 alin.
(6)), reglementat în Cartea a IV a Codului civil RM (Legea RM nr. 1107-XV din 06.06.2002),
fiind în legătură directă de Om şi proprietatea lui, este în permanentă dezvoltare avînd drept
scop perfecţionarea sistemului de drept pentru a fi util şi oportun societăţii civile.
Rolul cursului „Problemele dreptului succesoral” subliniază aceste scopuri şi
contribuie la formarea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi aptitudinilor masteranzilor. În special se
aprofundează cunoştinţele în domeniul dreptului succesoral trecute prin prisma evoluţiei
istorice a acestei instrituţii din stat, se analizează şii cercetează doctrina şi legislaţia, lacunele
din legislatie, se studiază sub aspect comparativ conceptul succesiunii autohton şi cel din alte
state, etc.
Totodată, sursul «Problemele dreptului succesoral» nu se limitează doar la aducerea
masteranzilor cunoştinţelor necesare, ci are drept scop şi formarea aptitudinilor practice de
aplicare a acestor cunoştinţe. Ba mai mult ca atît, datorită dezvoltării permanente a legislaţiei,
cursul include şi instrumentele de dezvoltare la masteranzi a unor capacităţi de găsire a soluţiilor
în situaţii nereglementate în mod expres şi care nu au obţinut o hotărîre unanim recunoscută de
savanţi.
Toate cunoştinţele şi aptitudini care urmează a fi formate la masteranzi sunt sistematizate
în conformitate cu standardele metodice în vigoare. Curriculum la disciplina „«Problemele
dreptului succesoral»” se axează pe trei niveluri: cunoaştere, aplicare şi integrare. Nivelul
cunoaştere, presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în
domeniul dreptului succesoral. Aplicarea are menire de a forma abilităţile tipice cursului în
cauză, precum şi dezvoltarea capacităţilor corespunzătoare. Integrarea are drept scop construirea
capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice,
rezolvarea situaţiilor problematice, soluţionarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate,
manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Ultimul nivel formează finalitatea
procesului de studiu la disciplina „«Problemele dreptului succesoral»”, bazată pe realizarea
obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.
Toate acestea sunt necesare pentru acumularea şi formarea unui volum de cunoştinţe
speciale care stau la baza creării unor specialişti, buni profesionişti în domeniul dreptului privat
– judecătorilor, notarilor, avocaţilor, procurorilor etc.
În ordine de consecutivitate, curriculum a inclus toate obiectivele, conţinutul scurt şi
realizările în timp ale cursului „ Problemele dreptului succesoral”.

II. OBIECTIVELE GENERALE/STANDARD ALE DISCIPLINEI


PROBLEMELE DREPTULUI SUCCESORAL
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să definească noţiunile legale şi doctrinare ale dreptului succesoral;
- să posede cunoştinţe teoretice privind instituţiile analizate în cadrul cursului
problemele dreptului succesoral;
- să identifice obiectul şi metodele de studiu ale cursului Problemele dreptului
succesoral;
- să determine corelaţia dintre doctrina şi practica în materia dreptului succesoral;
- să identifice normele juridice civile ce reglementează dreptul succesoral;
- să interpreteze normele juridice civile ce reglementează dreptul succesoral;
- să identifice temeiurile juridice de stabilire a vocaţiei şi capacităţii succesorale;
- să delimiteze succesiunea legală de cea testamentară;

2
La nivel de aplicare:
- să identifice tendinţele societăţii în direcţia perfecţionării dreptului succesoral;
- să determine soluţiile corecte la problemele de ordin teoretic şi practic în cadrul
dreptului succesoral;
- să facă generalizări referitoare la lacunele legislaţia care reglementează dreptul
uccesoral;
- să aplice metodele comparative cu privire la legislaţia naţională şi a altor state
(România, Rusia, Ucraina ş.a.) în materia dreptului succesoral;
- să compare poziţiile doctrinare şi experienţa practică, să demonstreze temeinicia
teoriilor ştiinţifice sau a experienţei practice alese ca suport;
- să întocmească acte în cadrul procedurii succesorale;
- să deprindă rezolvarea speţelor concrete;
- să aplice cunoştinţele teoretice la situaţiile din practica notarială şi judiciară.
La nivel de integrare:
- să aprecieze rolul şi importanţa dreptului succesoral în doctrină, în practica judiciară şi
notarială, în viaţa cotidiană;
- să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor normelor autohtone cu
prevederile legislaţiei europene;
- să estimeze eficienţa normelor care reglementează dreptul succesoral;
- să deducă problemele, coliziile normelor de drept în domeniul dreptului succesoral;
- să propună soluţii în caz de colizie a normelor de drept;
- să propună proiecte de norme noi, care ar urma să fie incluse în Legea cu privire la
notariat şi în Codul civil.
- să creieze diverse situaţii practice în baza cunoştinţelor acumulate şi ţinînd cont de
prevederile legislaţiei în vigoare.

3
III. ADMINISTRAREA CURSULUI

Numărul de ore Evaluarea


Codul Anul Responsabil de
Semestrul tota C. L I Credit Forma de evaluare
cursului predării modulul
l dir. Indi
vid.
_____ I I 30 30 - - ////// examen Elena
Constantinescu

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs:

Realizarea în timp
Nr. crt. Tema
(ore)

4
1. Noţiuni generale în dreptul succesoral. Probleme, soluţii. 6

2. Problemele succesiunii testamentare. 6

3. Problemele succesiunii legale. 6

4. Problemele opţiunii succesorale. 6

5. Paza şi administrarea averii succesorale. Probleme, soluţii. 2

6. Procedura succesorală notarială. Probleme soluţii 4

Total 30

V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- să definească noţiunea de succesiune; Noţiuni generale în dreptul succesoral.
- să definească noţiunea de locul şi timpul deschiderii succesiunii; Probleme,soluţii:
5
- să identifice caracterele juridice ale succesiunii (transmiterii
moştenirii);  conceptul şi importanţa moştenirii; caracterul
- să definească noţiunile de succesori şi patrimoniul succesoral; transmiterii moştenirii;
- să argumenteze importanţa dreptului succesoral;  locul şi timpul deschiderii succesiunii, problemede
- să relateze despre cazuri în care intervine succesiunea vacantă; aplicare;
- să stabilească legături dintre succesori şi succesori nedemni;  conceptul de succesori şi succesori nedemni, soluţii;
- să determine componenţa patrimoniului succesoral;  noţiunea şi importanţa patrimoniului succesoral;
- să aplice prevederile legale privind succesiunea vacantă;  succesiunea vacantă, concepte şi probleme;
- să anticipeze problemele legate de formularea legală a cazurilor de
declarare a nedemnităţii succesorale;
- să propună cazuri noi de decăderea din dreptul la succesiune.
- să identifice soluţii pentru lacunele din legislaţie.
- să definească noţiunile succesiunii testamentare şi a testamentului; Problemele succesiunii testamentare:
- să identifice cazurile în care se aplică prevederile succesiunii
testamentare;  conceptul şi natura juridică a testamentului (aspect
- să distingă formele testamentului; comparativ);
- să relateze despre practica aplicării testamentului mistic şi olograf;  forma testamentului (testamentul olograf, testamentul
- să caracterizeze clauzele care pot forma conţinutul testamentului; autentic, testamentul mistic);
- să compare procedurile de numire prin testament a legatarului şi a  conţinutul testamentului, probleme de aplicare;
executorului testamentar;  legatul aspect comparativ (RM-România);
- să demonstreze importanţa numirii executorului testamentar;  executorul testamentar.
- să anticipeze problemele legate de responsabilitatea legatarului în
cazul în care valoarea patrimoniului succesoral rămas nu este suficientă pentru
satisfacerea creanţelor creditorilor defunctului.
- să definească noţiunea succesiunii legale; Problemele succesiunii legale:
- să distingă cazurile în care operează succesiunea legală;
- să stabilească legături dintre succesiunea legală şi succesiunea  conceptul privind cauzele în care operează
testamentară; succesiunea legală;
- să reproducă şi analizeze clasele de succesori legali;  clasele de succesori legali;
- să descrie procedura moştenirii prin reprezentare;  moştenirea prin reprezentare;
- să determine şi să interpreteze prevederile legale referitor la primirea  rezerva succesorală.
rezervei succesorale;
- să propună o nouă clasă de moştenitori;
6
- să proiecteze schema de moştenitori.
- să definească noţiunea de opţiune succesorală; Opţiunea succesorală:
- să determine conceptul opţiunii succesorale, acceptat de legiuitorul
moldovean;  conceptul şi importanţa opţiunii succesorale;
- să distingă modalităţile de acceptare a succesiunii;  acceptarea succesiunii;
- să descrie caracterele juridice ale acceptării succesiunii;  renunţarea la succesiune;
- să distingă cazurile de prelungire a termenului de acceptare  responsabilitatea moştenitorilor de pasivul succesoral.
succesiunii şi de stabilire a faptului acceptării succesiunii;
- să caracterizeze renunţarea la succesiune;
- să distingă modalităţile de renunţare la succesiune;
- să calculeze corect cotele ce revin moştenitorilor într-o situaţie
practică;
- să aprecieze responsabilitatea moştenitorilor pentru datoriile
defunctului;
- să anticipeze problemele legate de probarea acceptării succesiunii
prin intrarea în posesiune a patrimoniului succesoral;
- să decidă asupra corectitudinii unor situaţii practice.
- să definească noţiunea de pază a bunurilor succesorale; Paza bunurilor succesorale:
- să reproducă şi să interpreteze noţiunea de acte juridice de
conservare;  măsurile de conservare a bunurilor succesorale;
- să relateze despre măsurile de conservare a bunurilor succesorale;  inventarierea bunurilor succesorale;
- să descrie procedura de inventariere a bunurilor succesorale;  numirea custodelui averii succesorale; transmiterea
- să proiecteze un act de inventariere a bunurilor succesorale; bunurilor spre păstrare;
- să determine specificul transmiterii bunurilor spre păstrare în  compensarea cheltuielilor din contul patrimoniului
procedura succesorală; succesoral.
- să identifice condiţii în care poate fi numit custodele averii
succesorale;
- să argumenteze necesitatea compensării cheltuielilor din contul
patrimoniului succesoral.
- să definească noţiunea de deschidere procedurii succesorale; Procedura succesorală notarială:
- să identifice temeiuri pentru intentarea procedurii succesorale;
- să descrie acţiunile notarului la etapa desfăşurării procedurii  deschiderea procedurii succesorale;
succesorale;  desfăşurarea procedurii succesorale;
7
- să determine corect condiţiile de eliberare a certificatului de  finisarea procedurii succesorale.
moştenitor;
- să proiecteze certificatele de moştenitor şi de calitate de moştenitor.
VI. SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENŢILOR

SUBIECTE/PROBLEME FORME DE REALIZARE MODALITĂŢI DE EVALUARE


Capacitatea şi vocaţia succesorală. Probleme de 1. referat/rezumat √ prezentarea rezultatelor
aplicare 2. cercetarea practicii judiciare √ Participarea la mese rotunde
1. √
1. √
Numirea custodelui asupra patrimoniului 1. Referat √ prezentarea rezultatelor;
succesoral: aspecte ştiinţifico-practice 2. Analiza generalizărilor practicii notariale. √ elaborarea şi publicarea articolelor.
3. Analiza cazurilor de fapt. √ soluţionarea speţelor
4. Proiecte de cercetare (practica notarială).
Probleme de procedură în realizarea dreprului la 1.Studii; Prezentarea rezultatelor
moştenire 2.Analiza cazurilor de fapt Participarea la mese rotunde
3.Proiect de cercetare (practica notarială) Soluţionarea speţelor din practica notarială
Evoluţia dreptului succesoral în Republica 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
Moldova 2. Studii. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
3. Elaborarea articolelor. √ elaborarea şi publicarea articolelor;
4. Portofoliu.
Forma de acceptare a rezervei succesorale: 1. Referate/rezumate. √ prezentarea rezultatelor;
opinii şi controverse 2. Proiect de cercetare √ elaborarea şi publicarea articolelor;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ publicarea rezumatelor.
Testamentul mistic şi olograf: rolul şi importanţa 1. Referate/rezumate. √ participarea la conferinţe ştiinţifice;
pentru circuitul civil 2. Studii. √ elaborarea şi publicarea articolelor;
3. Analiza cazurilor de fapt. √ publicarea rezumatelor.

8
VII. EVALUAREA DISCIPLINEI
Se prevede pentru evaluarea cunoştinţelor – examen, care se va petrece la finele
semestrului

Model de test:
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPT CIVIL

APROB
Şeful catedrei
__________________________

TESTUL

Pentru disciplina „Problemele dreptului succesoral”

1.Legatul
1.1. Definiţi notiunea si enumeraţi caracterele juridice ale legatului.
1.2. Caracterizaţi desemnarea executorului testamentar şi împuternicirile lui;
1.3. Evidenţiaţi deosebirile şi asemănările între moştenitorii testamentari şi
legatari.

2.Succesiunea legală
2.1. Numiţi cazurile cînd oprerează succesiunea legală.
2.2 Identificaţi şi explicaţi schimbările care au parvenit în succesiunea legală odată cu
adoptarea noului Cod Civil.
2.3.Rezolvaţi următoarea speţă: La 10 ianuarie 2009 a decedat cet.X. care a lăsat testament,
prin care toată averea a testat-o cet. Y.
Cet.Y a decedat în accident rutier concomitent cu cet.X. cet. X a avut următorele rude: un
fiu, care a acceptat succesiunea în termen, dar nu a reuşit să primească certificatul de succesor,
deoarece a decedat la 15 martie 2009, şi o soră care la 15 iunie 2009 a depus o cerere de
acceptare a succesiunii. Cet. Y a avut o soră.
Stabiliţi: temeiul succesiunii, succesorii chemaţi la succesiune şi drepturile lor.
Argumentaţi răspunsul. Pregătiţi proiectul declaraţiei de acceptare a moştenirii.

9
VIII. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Comentarii:
1. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Ediţia I, volumul II. - Chişinău,
Editura ARC, 2006.
2. Pistriuga V. „Comentariul Ştiinţific-practic al Legii Republicii Moldova „Cu
privire la notariat””// Бизнес-право, 2004, № 4, № 6, № 7, № 11, № 12.
3. Государственный нотариат. Комментарий к законодательству/ Под ред.
Осетрова Н.А. - Москва: Юридическая литература, 1980.
4. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате / Под ред. В.Н.
АРГУНОВ. - М., 1996.
5. Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации
(постатейный). Часть третья. – Москва, ООО «ВИТРЭМ», 2002.
6. Репин В.С. Комментарий к законодательству о нотариате (продолжение)//
Нотариус, 2000, № 6.
7. Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства Российской
Федерации о нотариате.- Москва. 1999.

Monografii, manuale, tratate, ediţii periodice


1. Chibac Gh., Constantinescu E., Bondarciuc O. Notariat. – Chişinău, 2001.
2. Codul civil şi legislaţie civilă (succesiuni). – Bucureşti, 1996.
3. Cojocari. E. Drept notarial. - Chişinău, 1998.
4. Dan Chirică. Drept Civil. Succesiuni. - Bucureşti: Lumina Lex, 1996.
5. Dumitru Macovei. Drept civil. Succesiuni. – Iaşi, Ankaram, 1998.
6. Eugenia Safta - Romano. Dreptul la mostenire. - Iaşi, 1995.
7. Francisc Deak. Tratat de drept succesoral. - Bucureşti, Editura “Actami”, 1999.
8. Gionea Vasile. Curs de drept civil. Proprietetea şi alte drepturi reale. Teoria generala a
obligatiilor. Contracte speciale. Succesiuni. - Bucureşti, Ed. Sealul, 1996.
9. Hamagiu C. Din opera legislativa a Ministerului de justitie. Proiecte si ante-proiecte de
legi cu expuneri de motive - Bucuresti: Imprimarea nationala, 1932.
10. Instrucţia cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale de către birourile
notariale de stat din Republica Moldova aprobată de Ministrul justiţiei al Republicii Moldova 24
aprilie 1975, Chişinău, 1976
11. Ionescu Mircea, Viorel Mănescu Dumitru. Interpretarea voinţei testatorului// Buletinul
notarilor publici, 2002, nr. 5.
12. Manoliu Julieta. Drept civil. Succesiuni - Iaşi: Chemarea, 1995.
13. Manualul judecătorului la examinarea pricinelor civile (colectiv de autori), Chişinău,
2006.
14. Marin Popa. Dreptul civil. Succesiuni. – Bucureşti, Editura “Oscar print”, 1995.
15. Popa M. Drept civil. Succesiuni. – Bucureşti, 1995.
16. Programul de colaborare între notariatul canadian şi notariatul român// Buletinul
notarilor publici, 2002, nr. 5.
17. Vidican Ioana. Testamentul olograf// Buletinul notarilor publici, 2000, nr. 2.
18. Volman I. Legea notarială. Îndrumare practică// Instituţia notariatului rusesc din
Basarabia vazuta prin prisma juristilor ruşi. - Chişinau, 1928.
19. Авдеенко Н., Кабакова М. Нотариат в СССР, Ленинград, 1984.
20. Агапова В.В. Теория и практика по спорам о праве собственности на
наследственное имущество// Нотариус, 2003, № 1.

10
21. Андронатий А. Воля и волеизъявление в системе нотариата. Практический
аспект// Нотариус, 2006, № 6.
22. Антощенко-Оленева О.И. Право наследования в свете конституционных
гарантий прав человека// Бюллетень нотариальной практики, 2004, № 1.
23. Аргунов В. Нотариальные услуги населению. - М, 1991.
24. Артемьева Н.В. Совместная собственность супругов: актуальные вопросы
правового регулирования и практика применения// Бюллетень нотариальной практики,
2003, № 6.
25. Артемьева Н.В. Совместная собственность супругов: в продолжение полемики//
Бюллетень нотариальной практики, 2003, № 2.
26. Бaрщевский М.Ю. Наследственное право. - Москва, 1996.
27. Блинков О.Е. Ответственность наследников по долгам наследодателя
(практические соображения)// Нотариус, 2004, № 1.
28. Блинков О.Е. Развитие наследственного права в бывших республиках СССР//
Нотариус, 2004, № 4.
29. Блинков О.Е. Развитие наследственного права в бывших республиках СССР//
Нотариус, 2006, № 2.
30. Блинков О.Е. Развитие наследственного права в бывших республиках СССР//
Нотариус, 2004, № 5.
31. Блинков О.Е. Развитие наследственного права в бывших республиках СССР
(Латвия)// Нотариус, 2006, № 4.
32. Блинков О.Е. Развитие наследственного права в бывших республиках СССР//
Нотариус, 2007, № 1.
33. Блинов А.Б., Чаплин Н.Ю. Очерк по истории законодательства о наследовании//
Нотариус, 2003, №1.
34. Вергасова Р.И. Нотариат в России: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва, Юристъ, 2006.
35. Виноградовa Р. Нотариат. - Москва, Русская Литература, 1994.
36. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат в Российской Федерации. - Москва, изд.
«Юрайт -М», 2002.
37. Демина Н.Б. Английская реформа завещательных распоряжений// Бюллетень
нотариальной практики, 2005, № 4.
38. Демина Н.Б. Гарантии прав родственников наследодателя при составлении
закрытого завещания и завещаний, составленных в чрезвычайных обстоятельствах//
Бюллетень нотариальной практики, 2005, № 5.
39. Диордиева О.Н. Имущество по наследству и налог// Нотариус, 2004, № 5.
40. Дружнев А.А. Институт наследования по праву представления в
законодательстве стран ближнего и дальнего зарубежья// Нотариус, 2003, № 5.
41. Дружнев А.А. Наследование по праву представления усыновленными и их
потомством// Нотариус, 2003, № 6.
42. Жаркова Г.И. Обязательная доля в наследстве в свете нового законодательства//
Нотариус, 2004, № 4.
43. Зайцева Т.И. Защита наследственных прав// Нотариус, 2003, № 4.
44. Залугин С.В. Гражданско-правовая защита права общей собственности//
Бюллетень нотариальной практики, 2007, № 1.
45. Качур Н.Ф., Баукина Е.А., Богданова И.С. Некоторые проблемы наследования
выморочного имущества// Бюллетень нотариальной практики, 2003, № 4.
46. Козлова М.Ю., Буркин С.В. Порядок удостоверения завещаний: некоторые
проблемы// Нотариус, 2006, № 3.
47. Козлова М.Ю., Буркин С.В. Соблюдение формы завещаний: некоторые
проблемы// Нотариус, 2006, № 4.

11
48. Комаров В., Баранкова В. Нотариат и нотариальный процесс. - Харьков. Консум,
2000.
49. Костычева А.И. Наследование по завещанию// Бюллетень нотариальной
практики, 2003, № 2.
50. Кристиан Бик. Наследование во Франции// Нотариус, 2000, № 6.
51. Кудряшов О.М. Время приобретения отказополучателем правомочия требования
имущественного содержания по отношению к обремененному завещательным отказом
наследнику// Нотариус, 2006, № 4.
52. Курдиновский В.И. Договоры о праве наследования. – Одесса, Типография
«Техник», 1913.
53. Мананников О.В. Наследование по завещанию и недействительность
завещания// Нотариус, 2003, № 1.
54. Матинян К.А. Особенности процедуры совершения нотариально
удостоверенного завещания// Бюллетень нотариальной практики, 2007, № 1.
55. Миронов А.Н. Нотариат. - Москва, изд. «Форма-Инфра-М», 2005.
56. Наследственное право// Бюллетень нотариальной практики, 2003, № 3.
57. Настольная книга нотариуса, том II, под ред. проф. В. В. Яркого, Москва, изд.
«Волтерс Клувер», 2004.
58. Настольная книга нотариуса. - Москва, Издательство БЕК, 2000.
59. Никитюк П.С. «Наследственное право и наследственный процесс. Проблемы
теории и практики». - Кишинёв, изд. «Штиинца», 1973.
60. Никольский С.Е. Преимущественные права в наследственном праве// Нотариус,
2004, № 1.
61. Нотариат в СССР под ред Авдюкова М. - Москва,1974.
62. Нотариат в СССР под ред Лесницкой Л. - Москва, 1990.
63. Нотаріальний процес в Україні: Навчальний посібник/ За ред. Ф.М. Медвідя.,
Київ, Атіка, 2006.
64. Нотаріат в Україні: Підручник/ За ред. В.В. Комарова. Київ, Юрїнком Інтер,
2006.
65. Обобщение нотариальной практики удостоверения завещаний за 7 месяцев 2002
года нотариусами Саратовской области...// Нотариус, 2003, № 3.
66. Паничкин В.Б. Открытие наследства в российском и американском праве//
Нотариус, 2005, № 5.
67. Плетнев М.Ю. Нотариат: учебное пособие. Москва, Издательство «Экзамен»,
2006.
68. Предложения о внесении поправок в часть 3 Гражданского кодекса РФ//
Нотариус, 2003, № 2.
69. Пронин В.В. Наследование паев, акций, долей, дивидендов предприятий//
Бюллетень нотариальной практики, 2005, №4.
70. Разинкова М.Н. Закрытое завещание// Нотариус, 2002, № 4.
71. Рождественский С.Н. Завещание как сделка по гражданскому законодательству//
Бюллетень нотариальной практики, 2003, № 5.
72. Рождественский С.Н. О возможности включения в наследственную массу
«самовольных построек»// Бюллетень нотариальной практики, 2003, № 4.
73. Романовская О.В., Романовский Г.Б. Нотариат в Российской Федерации:
Проблемы развития. – СПб, Издательство «Юридический центр Пресс», 2004.
74. Сергеев В.И., Марданшина А.С. Правильное оформление при наследовании
авторских прав – залог отсутствия последующих судебных споров// Бюллетень
нотариальной практики, 2006, № 6.
75. Солодова А.А. О предмете завещательных возложений// Нотариус, 2006, № 4.
76. Сосна Н.В. Выморочное имущество: проблемы и возможные пути решения//
Бюллетень нотариальной практики, 2004, № 3.

12
77. Стешенко Л.А, Шамба Т.М. Нотариат в Российской Федерации. - Москва, изд.
«Норма», 2001.
78. Тарарышкина И.С. Институт завещательного отказа по российскому праву//
Нотариус, 2004, № 5.
79. Фоков А.П. Судебные споры о наследстве в общем имуществе супругов//
Нотариус, 2003, № 6.
80. Фурса С.Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи. Київ, Істина, 2002.
81. Шиян О. Форма составления завещания// Бизнес-право, 2004, № 10.
82. Юдельсон К. Советский нотариат. - М., 1959.

13