Sunteți pe pagina 1din 4

STRUCTURA RAPORT CATEDRE/ COMISII METODICE

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Petőfi Sándor”


Componența comisiei metodice:
Nr.
Numele și prenumele Disciplina predată Statut (titular/ suplinitor) Vechime
crt.
Bencze Sinkler Ildikó Ed. muzicală titular 23 ani
Dezső Beáta Ed. plastică titular 6 ani
Moroianu Bogdan Ed. fizica si sport titular 5 ani
Páll Zoltán Ed. fizica si sport titular 23ani

I.ANALIZA SWOT PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ


Disciplina: Ed. Fizică, Ed plastică, Ed muzicală

1) Proiectare
Puncte tari Puncte slabe
 Dispunem de întregul material curricular: 
programe şcolare
 Documentele de planificare au fost
întocmite conform cerinţelor actuale.
 Existența documentelor didactice: programa
școlară, planificări calendaristice, proiecte
de lecții
 proiectare diferențiată, pe nivelul elevilor

2) Predare, învățare
Puncte tari Puncte slabe
 se utilizează metode variabile , inclusiv  număr redus de ore- clasa a VIII-a- o oră pe
metode active, metode avtiv-participative săptămână de educaţie fizică şi sport
 creativitatea profesorilor  în comparaţie cu statele UE la celelate
 resursele materiale şi echipamentele sunt clase gimnaziale sunt ore puţine de
utilizate cu eficienţă maximă educaţie fizică şi sport într-o săptămână
 baza sportivă este bună  baza sportivă nu ne aparţine (o folosim
 dotarea cu materiale sportive este bună după un program limitat)
 activităţile extracurriculare sunt multiple:  lipsa cercurilor sportive
concursuri, olimpiade, activităţi sportive  atitudinea față de școală a unor părinți
 absenteism redus al elevilor la ore  elevi dezinteresați de școală
 elevi disciplinați și interesați de disciplina  lipsa disciplinei la unii elevi
educație fizică și sport  lipsa motivației la unii elevi
 copii legitimați la cluburi sportive  clase cu efective numeroase
 atmosferă familială  lipsa izolării sălilor
 severitate, punctualitate 
 activități didactice centrate pe nevoile
elevilor

3) Evaluare cu scop de optimizare a învățării
Puncte tari Puncte slabe
 membrii comisiei au incercat să realizeze o  întârzieri în notarea ritmică
evaluare cât mai corectă  evaluarea și examinarea reprezintă un factor de
 probele de control măsurabile stres pentru elevi
 varietatea probelor de motricitate 
 evaluarea continuă
 progresul realizat de elevi
 interactivă: prin jocuri auxiliare și creative
 analiza progresului elevilor
 aprecierea finalității prin note și calificative
 monitorizare permanentă şi perseverentă a
progresului elevilor

4) Nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi (rezultatele obținute la evaluări
interne și externe)
Puncte tari Puncte slabe
 mulți elevi au atins standardele educaționale  suprasolicitarea elevilor
prin studiul individual
 rezultatele obținute la evaluări interne au atins
nivelul așteptat

Măsuri ameliorative propuse:


 dezvoltarea fizică armonioasă la elevi, creşterea calităţilor şi aptitudinilor sportive
 izolarea adecvată a sălilor de desen
 motivarea mai diferențiată a elevilor
 evaluare mai liberă, având în vedere programa școlară în vigoare
 menţinerea stării optime de sănătate
 favorizarea proceselor de creştere şi de dezvoltare fizică armonioasă
 dezvoltarea capacităţii de mişcare prin formarea deprinderilor motrice şi prin optimizarea
calităţilor motrice
 dezvoltarea echilibrată a laturilor personalităţii (cognitivă, afectivă şi volitivă)
 formarea obişnuinţei de practicare sistematică a exerciţiilor fizice
 formarea capacităţii de integrare şi acţionare în grup
 însuşirea cunoştinţelor de bază proprii domeniului educaţiei fizice şi sportului

II. PARTICIPARE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE


Nr. Etapa
Disciplina Denumire concurs Rezultate obținute
crt. concursului
1. Ed. Fizică Cupa Moş Nicolae, fotbal Local Locul I
băieţi, clasele: II-IV
2. Ed. Fizică Cupa Moş Nicolae, fotbal Local Locul II
fete, clasele: II-IV
3. Ed. Fizică Cupa Moş Nicolae, fotbal Local Locul II
fete, clasele: V-VIII
4. Ed. Fizică Cupa Moş Nicolae, fotbal Local Locul II
băieți, clasele: V-VIII
5. Ed.muzicală Karácsonyi műsor Local
6. Ed. plastică Karácsonyi képeslap Local Locul I Kuron
rajzpalyazat Muszka Zselyke

III. PARTICIPARE LA CURSURI DE FORMARE


Nr. Numele și Acreditat/
Disciplina Denumire curs Furnizor
crt. prenumele Neacreditat
Educație plastică Dezső Beáta-Katalin Dezvoltarea motricității neacreditat Casa Corpului
fine prin îndeletniciri Didactic a
manuale tradiționale Județului
Covasna
”Csutak
Vilmos”

IV. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DERULATE LA NIVELUL


DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE
Nr. Perioada/ Locul Responsabil
Disciplina Denumire activitate Participanți
crt. desfășurării (nume și prenume)
1. Ed. fizică Balul bobocilor 220 elevi 28.09. 2019, Liceul prof. ed fizică,
Tehnologic "Gábor diriginții claselor
Áron" Târgu Secuiesc VIII
2. Ed. fizică Alergare de 24 de ore 225 elevi 18.10.2019, Sala Páll Zoltán
Polivalentă Moroianu Bogdan
3. Ed. fizică Campionat de fotbal 200 elevi Săptămânal, Sala Páll Zoltán
interclase , băieți,fete Polivalentă Moroianu Bogdan
cls. V-VIII
4. Ed. fizică Fotbal fete- meciuri 20 Periodic, săli sportive Moroianu Bogdan
amicale de pregătire

5. Ed. fizică Pregătirea elevilor 50 Permanent, Sala Páll Zoltán


pentru concursurile din Polivalentă Moroianu Bogdan
calendarul
competițional
6. Ed. muzicală Program artistic de 70 21.12.2019, curtea Bencze-Sinkler
crăciun, prezentat de școlii Ildikó
corul şcolii

V. ACTIVITĂȚI METODICE DERULATE LA NIVELUL DISCIPLINELOR/ ARIILOR


CURRICULARE
Nr. Data/ Locul
Disciplina Denumire activitate Responsabil
crt. desfășurării
1. Ed. fizică Cerc metodic prof. de
specialitate
2. Ed. fizică Cerc metodic 18.10.2019 , Sc. Gimn. prof. de
„Apor Peter” specialitate
3. Ed. plastică Cerc metodic prof. de
specialitate
4. Ed. muzicală Cerc metodic prof. de
specialitate
5. Aria curriculară Sedință comisie metodică periodic, cabinet Páll Zoltán
metodic

Data, 24.01.2020 Numele și prenumele: Moroianu Bogdan


Semnătura șef catedră/ responsabil comisie metodică,