Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială Nr.

12 BOTOȘANI
Prof. GHEAȚĂU DANIL

PROCES-VERBAL

Încheiat între prof. ________________________şi elevii claselor ____________cu ocazia


prelucrării şi luării la cunoştinţă a „Regulilor de protecţi a muncii şi de prevenire a accidentelor la orele de
educaţie fizică şi activităţi sportive”.
Elevii îşi vor desfăşura activitatea de educaţie fizică şi sportivă organizată, respectând
OBLIGATORIU următoarele reguli:
1) ELEVII VOR PURTA MASCĂ atunci câ nd se vor afla în interiorul școlii. Masca de protecție este
obligatorie pentru elevii din învă țămâ ntul primar/gimnazial și va fi purtată în să lile de clasă , în timpul
deplasă rii prin unitatea de învă ță mâ nt sau în timpul recreației (atunci câ nd se află în interior și în exterior);
2) Toți elevii trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini ori de câ te ori este necesar
3) ELEVII VOR PĂSTRA DISTANȚAREA FIZICĂ, vor evita să dea mâ na , vor evita aglomerațiile;
4) Orele de educație fizică efectuate pe terenul de sport trebuie limitate la activități sportive care nu
presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în
care portul măștii nu este indicat. (Elevii nu se vor îmbră țișa, nu-şi vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta
aproape unul de celălalt);.
5) La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un
dezinfectant pe bază de alcool;
6) Elevii nu vor consuma în comun bă uturi/alimente și nu vor schimba între ei obiectele de folosință
personală (telefoane, tablete, instrumente de scris);
7) Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii.
8) Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi
atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate. (Trebuie să-şi acopere gura și nasul cu o batistă de
unică folosință , iar apoi să-şi arunce batista utilizată .);
9) Elevii nu vor practica jocuri de contact sau cu mingea, nici activită ți care implică schimbul de obiecte. Vor
evita, de asemenea, structurile de joc ale că ror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate;
10) Jocurile și alte activită ți care implică formarea unor grupuri se vor organiza cu respectarea distanței
dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
11) Elevii care vor prezenta simptome precum febră , tuse sau dificultă ți la respirație sau orice altă
simptomatologie de boală vor solicita un consult de specialitate;
12) Prezentarea la începutul anului şcolar a avizului medical “CLINIC SANATOS” – apt pentru
activităţile de educaţie fizică şi sport;
13) Elevii inapţi medical vor prezenta profesorului la începutul cursurilor adeverinţa medicală pentru
luarea în evidenţă; ei vor fi obligatoriu prezenţi la ore şi pot lucra, în funcţie de afecţiuni, în mod
individualizat, sau li se repartizează efectuarea unor teme cu caracter teoretic şi/sau organizatoric;
14) Scutirile medicale de educaţie fizică nu pot fi eliberate retroactiv, ele fiind valabile din ziua acordării
lor;
15) Elevii inapţi ocazional vor anunţa profesorul care va decide modalitatea de rezolvare a situaţiei;
16) Participarea la lecţii şi competiţii sportive se face numai în echipament corespunzător, adaptat
condiţiilor de vreme şi locului;
17) Elevul va informa profesorul dacă în timpul lecţiei suferă accidente sau se află în dificultate să
continue efortul;
18) Elevii vor lucra numai exerciţiile indicate de profesor, vor respecta cu stricteţe comenzile şi indicaţiile
acestuia, astfel încât să se autoprotejeze şi să nu pună în pericol pe ceilalţi colegi;
19) Se interzice purtarea unor accesorii (ceas, brăţări, inele, cercei mari, lănţişoare), unghii mari şi
neîngrijite, mestecatul de gumă, folosirea telefonului mobil, jocurilor electronice, aparatelor foto sau camere
video;
20) Este strict interzis: fotografierea, filmarea, înregistrarea activităţii fără acordul profesorului;

1
Școala Gimnazială Nr.12 BOTOȘANI
Prof. GHEAȚĂU DANIL
21) Vor aduce la cunoştinţa cadrului didactic dacă observă că instalaţiile, aparatele şi materialele sportive
nu prezintă siguranţă şi pot produce accidente;
22) Pentru exerciţiile de gimnastică şi atletism (aruncări, sărituri) elevii vor respecta cu stricteţe lucrul
numai la comandă;
23) Agăţarea şi balansarea la porţile de jocuri sportive / panouri de baschet sunt strict interzise;
24) Este interzisă intervenţia elevilor la comutatoare, prize, tablouri electrice, calorifere şi instalaţiilor de
apă;
25) Fără consimţământul cadrului didactic elevii nu vor părăsi niciodată spaţiul de lucru;
26) După eforturi prelungite sau intense elevii nu au voie să bea apă rece; le este permisă rehidratarea în
timpul orei cu apă plată/ ceai/ sucuri naturale pregătite de acasă;
27) Se interzice învoirea de la ore pentru rezolvare unor probleme personale (excepţii pentru cazuri bine
motivate);
28) Elevii vor manifesta grijă pentru păstrarea curăţeniei în sala/terenul de sport;
29) Expectorarea fluidelor (suiparea) este interzisă cu desăvârşire în sală/ terenul de sport;
30)Fiecare elev are obligativitatea să efectueze periodic controlul medical şi să comunice profesorului
rezultatul.

ÎN CAZ DE NERESPECTARE A REGULILOR, ELEVII POT FI SANCŢIONAŢI CONFORM


PREVEDERILOR DIN REGULAMENTUL ŞCOLAR.

Notă: La prezentul proces-verbal, se anexează listele nominale pe clase cu semnăturile de luare la cunoştinţă.

2
Școala Gimnazială Nr.12 BOTOȘANI
Prof. GHEAȚĂU DANIL

TABEL NOMINAL

Cuprinzând elevii clasei___________ care au luat la cunoștință de prevederile procesului – verbal de


protecția muncii, prelucrat în fața clasei la data de _____________________ .

NR.
CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE Semnătura elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Profesor,
Roșu Alina