Sunteți pe pagina 1din 1

Petiţia de la Iaşi

Iaşi, 28 martie/9 aprilie 1848:

PETIŢIA-PROCLAMAŢIE A COMITETULUI DESEMNAT A PREZENTA REVENDICĂRILE


MOLDOVENILOR, CA "NEAPĂRATE ÎMBUNĂTĂŢIRI CE CERE STAREA ŢĂRII"

....Comitetul dar, adunându-se astăzi în 28 martie 1848 şi cercetând starea critică de


astăzi a societăţii, s-au încredinţat în cuget curat şi nemişcat de patimi, că pentru de a
ne pune Moldova pe o cale de fericire, mijloacele cele mai sigure şi mai neapărat
trebuitoare sunt următoarele:

 1) Sfânta păzire a Regulamentului în tot cuprinsul său şi fără nici o răstălmăcire.


 2) Secarea corupţiei prin pravile înadins făcute şi a abusurilor ce izvorăsc din acea
corupţie.
 3) Siguranţa personală, adecă nimeni să nu poată fi pedepsit decât pe temeiul
legilor şi în urmarea unei hotărâri judecătoreşti. Fieştecare arestat să fie înfăţişat în
vreme de 24 ceasuri dinaintea tribunalului competinte.
 4) Grabnica îmbunătăţire a stării locuitorilor săteni, atât în relaţia lor cu
proprietarii moşiilor, cât şi în acelea cu cârmuirea, precum contenirea tuturor
beilicurilor sub numirea de plată şi celelalte.
 5) Alcătuirea unei noi catagrafii spre a scăpa de împilare pe toţi nenorociţii
locuitori care sunt astăzi asupriţi prin măsurile catagrafiei trecute.
 6) Mazilii, ruptaşii, ruptele visteriei şi celelalte clasuri privilegiate să fie ocrotiţi
potrivit Regulamentului şi să nu mai fie întrebuinţaţi în trebile particulare.
 7) Privighetorii să se aleagă, după glăsuirea Regulamentului, fără nici o înrâurire a
cârmuirii.
 8) Reforma şcoalelor pe o temelie largă şi naţională spre răspândirea luminărilor în
tot poporul.
 9) Dezarmarea grabnică a arnăuţilor şi a altora ce s-au înarmat de Ocârmuire şi
închezăşluirea lor pentru viitor că nu vor mai fi pricină de turburare publică.
 10) Ridicarea pedepselor trupeşti înjositoare caracterului de miliţie naţională,
îmbunătăţirea hranei sale şi mai ales dreapta înaintire în ranguri după merituri
personale.
 11) Militarii care au slujit patriei şi cari au câştigat recunoştinţa obştească să fie
scutiţi de orice dăjdii când vor ieşi din slujbă.
 12) Miniştri să aibă deplină libertate pravilicească în lucrările lor, pentru ca să
poarte toată răspunderea acestor lucrări.