Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA GIMAZIALĂ MOȘTENI


PROFESOR : Țăndărică Cristina
DATA : 21.03.2019
CLASA: a VIII-a
DISCIPLINA: Matematica- Geometrie
UNITATEA DE INVATARE: Piramida și trunchiul de piramidă ;
TITLUL LECȚIEI :Piramida patrulateră regulată : descriere,aria laterală,aria totală și volumul.
TIPUL LECTIEI : Lectie de însușire de noi cunoștințe;

COMPETENTE GENERALE :
1. Identificarea unor date si relatii matematice si corelarea lor in functie de contextul in care au fost definite ;
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse in enunturi matematice ;
3. Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea locala sau globala a unei situatii concrete ;
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situatii concrete si a algoritmilor de
prelucrare a acestora ;
5. Analiza si interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situatii problema ;
6. Modelarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostintelor din diferite domenii.

COMPETENTE SPECIFICE:
1. Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane in configuratii geometrice spatiale date;
2. Calcularea ariilor si volumelor corpurilor geometrice studiate;
3. Clasificarea corpurilor geometrice dupa anumite criterii date sau alese;
4. Exprimarea proprietatilor figurilor si corpurilor geometrice in limbaj matematic;
5. Analizarea si interpretarea conditiilor necesare pentru ca o configuratie geometrica sa verifice anumite cerinte;
6. Transpunerea unor situatii-problema in limbaj geometric, rezolvarea problemei obtinute si interpretarea
rezultatului.

COMPETENTE DERIVATE:
A. Cognitive:
CC1: Sa descrie configuratii geometrice intr-o problema data;
CC2: Sa reproduca formule sau modalitati de calcul pentru aria laterala, aria totala si volumul piramidei patrulatere;
CC3 : Sa aplice formulele de calcul pentru aria laterala, aria totala si volumul piramidei patrulatere.;
CC4 : Sa cunoasca unitatile de lungime, arie si volum, precum si relatiile dintre ele;
CC5: Sa rezolve probleme practice adecvate lectiei;
B. Psiho-Motorii :
C. CP1 : Sa execute desene (in plan) pentru configuratiile geometrice spatiale ;
CP2 : Sa caute, sa gaseasca si sa aplice cel mai bun rationament in demonstrarea problemelor.
D. Afective:
CA1: Sa fie atenti si sa participe activ la lectie;
CA2: Sa-si dezvolte interesul pentru studiul matematicii prin aplicarea cunostintelor in probleme variate;
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode si procedee: conversatia, explicatia, exercitiul, problematizarea, observatia dirijata ;
b) Mijloace de realizare :GeoGebra, tabla,caietele elevilor, fisa individuala ;
c) Forme de organizare : frontal, individual.
DURATA : 50 min
Bibliografie: 1.Ion Tudor,Matematica-Algebra,Geometrie clasa a VIII a,Editura Paralela 45,Pitești,2017
2.Metodica predării matematicii la ciclul gimnazial
3.Marius Perianu,Ioan Balica,Dumitru Savulescu,Matematica pentru clasa a VIII-a,Editura Art,Bucuresti,2015
DESFASURAREA ACTIVITATII

ETAPELE COM CONŢINUT ŞI SARCINI DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE


LECŢIEI PETE ACTIVITATEA ACTIVITATEA ELEVULUI METODE MIJLOACE
NTE PROFESORULUI
Se asigură condiţiile optime pentru Se pregătesc cu cele necesare pentru
I.Moment desfăşurarea lecţiei: se notează lecţie. Se asigură ordinea şi Conversaţia
organizatoric absenţii, se verifică dacă există cretă disciplina.
2 min şi burete la tablă şi dacă toţi elevii au
pe bancă cele necesare.
II. Verificarea Se realizeaza o piramida cu ajutorul Elevii își pregătesc caietele pentru c. Conversatia Laptop
cunostintelor GeoGebra. Elevii vor raspunde la intrebarile Videoproiector
asimilate profesorului.
anterior Voi adresa o serie de intrebari Baza unei piramide patrulatere este
5 min elevilor: un pătrat.
Ce este baza in unei piramide Perimetrul este suma tuturor
patrulatere? laturilor.
Aria unui pătrat este l*l..
Ce este perimetrul?

Care este aria unui pătrat?

CA1 Anunt lectia si ceea ce urmează sa Elevii sunt atenti, noteaza pe caiete Caiete
III.Precizarea învățăm astăzi. titlul lectiei. Conversaţia.
temei şi a
competentelor
2 min
CC1- Piramida patrulateră regulată: Elevii sunt atenți la oră și notează Conversaţia Tabla
IV.Fixarea CC5 descriere,aria laterală,aria totală lecția în caiet. Caiete
cunoștiințelor CP1- si volumul. Fişa
36 min CP2 Explicaţia. de lucru
CA1- Elevii primesc câte o fișă.
CA2 Piramida patrulatera regulata este
piramida cu baza pătrat și muchiile
laterale congruente. Asculta indicatiile profesorului si
rezolva problema la tabla, noteaza in
Formulele sunt: caiete.

Exerciţiul.

At= Al+Ab
Problematizar
ea
Propun spre rezolvare exercițiile din
fișa 1( Anexa 1).

V. Aprecierea Fac aprecieri referitoare la Conversaţia. Catalogul.


activităţii contributia elevilor la lectie.
elevilor Notez elevii ce au participat la
3 min lectie.
VI.Precizarea CA1 Problemele nerezolvate din fisa de Elevii își notează tema și pun Conversaţia.
şi explicarea lucru. întrebări referitoare la temă.
temei
2 min
Anexa 1
FIȘĂ DE LUCRU
Clasa a VIII-a
1. Fie o piramidă patrulateră regulată VABCD,unde se cunosc
următoarele: : l = 6 cm, = 5 cm si h = 4 cm. Să se calculeze:

a) aria bazei
b)aria laterala
c) volumul piramidei patrulatere regulate
2.Într-o piramidă patrulateră regulată VABCD se cunosc următoarele date:
înalțimea este de 12 cm, perimetrul bazei este de 40 cm, iar apotema are 13 cm.
Să se afle :
a)aria totală
b) volumul piramidei.
3. Se consideră o piramidă patrulateră regulată.Utilizând notațiile
specifice piramidei regulate,rezolvați problemele de mai jos:
a)Dacă l= 4 cm și = 4 cm, aflați , , și .

b)Dacă = 4 cm și m = 5 cm,aflați l, , și .

c)Dacă l= cm și = , aflați , și m.

d) Dacă = cm și = , aflați , l și m.

e)Dacă l = 8 cm și h = 3 cm ,aflați , , , , , și .

f) Dacă l = 6 cm și =36 , aflați , h, și m.

g)Dacă =36 și =72 , aflați ,l, , și m.

4. O piramidă patrulateră regulată are apotema VM=6 cm si diagonala bazei


AC=6√2 cm. Se cere:
a)Aria laterală, aria totală și volumul.
b)Distanța de la centrul bazei la o față laterală și distanța de la centrul bazei
la o muchie laterală.
c)Unghiul dintre fața laterală și planul bazei.
d)Sinusul unghiului dintre muchia laterală și planul bazei.
e)Fie P un punct pe muchia VB . Determinați lungimea segmentului BP astfel
încat perimentrul triunghiului APC să fie minim.
5. Piramida patrulateră VABCD are toate muchiile congruente și aria
laterală 36√3 cm. Se cere:
a) Aria totală și volumul piramidei.
b) Poziția unui punct M pe VC astfel încat aria triunghiului MBD să fie minimă.
c) Dacă M este mijlocul lui VC , calculați unghiul dintre planele (MBD) și (BCD)
d) Sinusul unghiului dintre planele (VBC) și (VAC)
e) Sinusul unghiului dintre două fețe laterale alăturate.

S-ar putea să vă placă și