Sunteți pe pagina 1din 8

Aprobată în ședința de CA din 12.06.

2020
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
AN ŞCOLAR 2019-2020
Numărul fişei postului:...................................
Numele şi prenumele cadrului didactic:...........................................................................................
Specialitatea:..................................................................................................................................
Perioada evaluată:....01.09.2019-31.08.2020...........................................................
Calificativul acordat:.....................................................................................................................

Punctaj acordat Validarea


Domenii Punctaj consiliului
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Auto Evaluare Evaluare profesoral
ale evaluării maxim
evaluare comisie C. A.

1.Proiectarea 1.1 Respectarea programei şcolare, a  cunoaşterea, realizarea şi avizarea documentelor specifice 5X1,5p
activităţii normelor de elaborare a proiectării:
documentelor de proiectare, precum ▪planificarea anuală/semestrială
şi adaptarea acesteia la ▪proiectarea unităţilor de învăţare/lecţiilor
particularităţile clasei  conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă
şi integrală a materiei prevăzută de programa şcolară în
vigoare
 corelarea strategiilor didactice cu conţinuturile şi obiectivele
activităţilor
 alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate
profilului colectivelor de elevi
 adecvarea situaţiilor de lucru la conţinuturi, în funcţie de
specificul colectivelor de elevi
1.2 Implicarea în activităţi de  gradul de reflectare a particularităţilor geografice, 0.25p
proiectare a ofertei educaţionale la demografice, etnice, sociale, economice şi culturale ale
nivelul unităţii comunităţii în care funcţionează unitatea şcolară în
conceperea şi proiectarea CDŞ-urilor
 realizarea de sesiuni, concursuri, prezentări sau expoziţii cu
materiale produse de elevi, participarea copiilor la jurizarea 0,25p
lucrărilor
1.3 Folosirea TIC în activitatea de  realizarea proiectării activităţii în format electronic 1X1,5p
proiectare
1.4 Proiectarea activităţilor-  proiectarea de lecții pe suport electronic utilizând 2x2p
suport pentru învăţarea în microsofturi și alte softuri de animație, de
mediul online şi a prezentare
instrumentelor de evaluare
aplicabile  proiectarea de intrumente de evaluare online: teste
online, portofolii, proiecte, etc.
online, din perspectiva
principiilor de proiectare
didactică
1.5 Proiectarea unor activităţi  proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi 3X0,5p
extracurriculare corelate cu extracurriculare în conformitate cudocumentele unităţii (plan
obiectivele curriculare,nevoile şi managerial, strategii, proceduri, planificări)
interesele educabililor, planul  gradul de utilizare a resurselor materiale aflate la dispoziţie
managerial al unităţii în unitate
 dovedirea corelaţiei dintre proiectarea activităţilor educative,
extraşcolare şi extracurriculare cu activităţi de consultare a
elevilor, a părinţilor, a autorităţilor locale
15p
2.Realizarea 2.1 Utilizarea unor strategiididactice  cunoaşterea metodelor active şi selectarea activităţilor de 10X1p
activităţilor careasigură caracterul aplicativ al învăţare în care se pot aplica aceste metode
didactice învăţării competenţelor specifice  reflectarea în proiectarea didactică a corelării strategiei
conţinuturilor cu accesibilitatea informaţiilor transmise
 capacitatea de a selecta şi folosi mijloace de instruire, tehnici
de lucru şi metode activ-participative
 integrarea în activităţile de învăţare, în fiecare semestru, a
metodelor activ-participative
 existenţa unui mecanism de (auto)evaluare a eficienţei
metodelor aplicate
 alegerea strategiilor optime, adaptate fiecărui caz special de
educabil
 capacitatea de integrare a tuturor educabililor fără
discriminare
 adaptarea limbajului în funcţie de particularităţile de vârstă şi
individuale ale elevilor
 implicarea proprie şi cu elevii în activităţi de
investigare/aplicare/verificare/cercetare
 capacitatea de a selecta şi folosi documentele curriculare în
funcţie de necesităţi şi posibilităţi
2.2Utilizarea eficientă a resurselor  selectarea manualului şi a auxiliarelor în concordanţă cu 3X1p
materiale din unitatea de învăţământ nivelul de pregătire a elevilor
în vederea optimizării activităţilor  integrarea raţională a auxiliarelor în demersul didactic
didactice – inclusiv resurse TIC  preocupare pentru dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a
culege şi de a structura informaţiile
2.3 Utilizarea de resurse  selectarea și utilizarea în predarea online a resurselor 2p
educaţionale deschise, educaționale deschise/ aplicații online
aplicaţii online, crearea şi  utilizarea platformelor educaționale (www.rețeauaedu.ro, 1p
susţinerea sesiunilor de altele), a rețelelor de comunicare, a teleconferințelor
învăţare pe platforme
educaţionale
2.4Diseminarea, evaluarea şi  diseminarea rezultatelor în cadrul activităţilor metodice, prin 0,5p
valorizarea activităţilor realizate sesiuni de comunicări sau prin publicaţii
 diversificarea modului de transmitere a informaţiilor 1p
2.6 Organizarea şi desfăşurarea  proiectarea activităţilor extracurriculare pe baza 1p
activităţilor didactice, consultării elevilor, a familiilor lor şi stabilirea de
curriculare şi extracurriculare obiective educaţionale în concordanţă cu reglementările
în mediul şcolar, în vigoare, din care cel puțin una online
extraşcolar şi în mediul online  încheierea de parteneriate pentru realizarea obiectivelor
propuse în activitatea extracurriculară, din care cel puțin 1p
una online
 implicarea cadrului didactic în cel puţin două activităţi
extracurriculare la nivelul unităţii şcolare din care cel 1p
puțin una online
 întocmirea graficului semestrial al activităţilor
extracurriculare şi asigurarea cadrului optim 0,5p
desfăşurării activităţilor
 selectarea şi asigurarea materialelor necesare realizării
activităţilor extracurriculare, dintre care cel puțin una 1p
online
2.6Formarea deprinderilor de studiu  reflectarea în proiectarea didactică a corelării strategiei 5X0,5p 2,5
individual şi în echipă în vederea conţinuturilor cu accesibilitatea informaţiilor transmise
formării/dezvoltării competenţei de  prezenţa explicită a unor activităţi de autoînvăţare sau
”a învăţa să înveţi” învăţare autocondusă de elevi
 activitate diferenţiată, activitate de grup pentru dezvoltarea
abilităţilor de formare
 reglarea de proces prin măsuri ameliorative
 preocuparea cadrului didactic pentru emanciparea grupurilor
defavorizate din comunitatea în care funcţionează unitatea de
învăţământ
2. 7 Organizarea şi desfăşurarea  implicarea cadrului didactic în cel puţin o activitate de 0,5p
de activităţi prin participare la voluntariat
acţiuni de voluntariat
25p
3. Evaluarea 3.1Asigurarea transparenţei  elaborarea de descriptori de performanţă pentru fiecare 3x0,5p
rezultatelor criteriilor, a procedurilor de evaluare competenţă, potrivit standardelor curriculare de performanţă
învăţării şi a rezultatelor activităţilor de  comunicarea acestor descriptori
evaluare  discutarea la nivelul comisiei metodice a rezultatelor
evaluărilor pe baza criteriilor utilizate
3.2Aplicarea testelor predictive,  conceperea de teste iniţiale, de progres şi finale cu 0,5p
interpretarea şi comunicarea specificarea obiectivelor de evaluare urmărite
rezultatelor  aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale la toate colectivele 0,5p
de elevi
 utilizarea eficientă a evaluării iniţiale, a celor de 1p
progres şi finale
 consemnarea ritmică a rezultatelor evaluării în 2,5p
documentele şcolare (catalog, carnet elev)
3.3 Utilizarea diverselor  selectarea şi aplicarea tehnicilor/instrumentelor 2X1p
instrumente de evaluare, alternative de evaluare adecvate conţinuturilor inclusiv
online
inclusiv a celor online
 contribuţie la realizarea unui sistem eficient de
înregistrare şi valorificare a rezultatelor evaluărilor
elevilor inclusiv online

3.4Promovarea autoevaluării şi  preocupare pentru promovarea în rândul elevilor a unui 3X1p


interevaluării sistem de autoevaluare, respectiv de evaluare între colegi
 proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau
interevaluare colegială
 promovarea şi încurajarea acestor forme de evaluare
3.5Evaluarea satisfacţiei  consemnarea rezultatelor chestionarelor aplicate 4X1p
beneficiarilor educaţionali elevilor şi părinţilor privind satisfacţia activităţii desfăşurate
la diferite discipline
 oferirea feed-back-ului obţinut din evaluarea elevilor
către colegii de catedră şi comisie metodică
 motivarea notelor şi a calificativelor acordate în
termeni accesibili atât elevilor cât şi părinţilor
 comunicarea rezultatelor prin întâlniri programate cu
părinţii sau prin alte mijloace de comunicare şi consilierea
oferită familiilor pentru corectarea deficienţelor elevilor
3.6Coordonarea elaborării  prezentarea conţinutului portofoliului educaţional şi 2X1p
portofoliului educaţional ca element întocmirea criteriilor de evaluare a acestora
central al evaluării rezultatelor  monitorizrea şi intervenţia pentru realizarea
învăţării corespunzătoare a portofoliilor
3.7 Realizarea şi aplicarea unor  realizarea de teste, propuneri de proiecte, 3x1p
instrumente de portofolii, fișe de lucru, etc online.
evaluare a activităţii online,  realizarea evaluării online respectând
valorizarea rezultatelor
transparența și protecția datelor personale.
evaluării şi oferirea de feedback
fiecărui elev  oferirea de feedback fiecărui elev prin email/
whatsapp/ facebook/ rețea educațională.
20p
4.Managementul 4.1Stabilirea unui cadru adecvat  contribuţia cadrului didactic la identificarea particularităţilor 2,5p
clasei de elevi (reguli de conduită, atitudini, clasei de elevi
ambient) pentru desfăşurarea  preocupare pentru formarea şi dezvoltarea la elevi a 1p
activităţilor în conformitate cu capacităţii de lucru în echipă
particularităţile clasei de elevi  conceperea unor strategii adecvate, în concordanţă cu nivelul 2,5p
achiziţiilor anterioare şi cu performanţele elevilor
4.2Monitorizarea comportamentului  iniţierea/participarea la cel puţin o activitate educativă legată 2X1p
elevilor şi gestionarea situaţiilor de cunoaşterea/respectarea drepturilor copilului/omului
conflictuale  reflectarea în proiectarea activităţilor educative a
consultării/colaborării cu consilierul educativ, membrii
catedrei/comisiei „om şi societate”
4.3Cunoaşterea, consilierea şi  preocuparea cadrului didactic pentru cunoaşterea grupurilor 2X1p
tratarea diferenţiată a elevilor de educabili şi depistarea/cunoaşterea cazurilor care necesită
abordări speciale
 conlucrarea cu specialişti: logoped, psiholog, itinerant, în
vederea integrării
4.4Motivarea elevilor prin  implicarea elevilor în activităţi care să constituie exemple de 0,5p
valorizarea exemplelor de bună bună practică
practică  responsabilizarea elevilor 1,5p
12p
5.Managementul 5. 1 Participarea la  participarea la cursurile de formare obligatorie,
carierei şi al programele de formare realizând o dată la 5 ani prin participarea la 1p
dezvoltării
personale
continuă cursurile de formare continuă organizate de
/perfecţionare şi valorificarea ISJ, CCD sau alte instituţii de specialitate
competenţelor ştiinţifice, minim 90 CPT
didactice şi metodice  participarea anuală a cadrului didactic la
dobândite programe de formare continuă/grade didactice 0,5p
5.2Implicarea în organizarea  participarea activă la activităţile comisiei metodice, consilii 0,25p
activităţilor metodice la nivelul profesorale cu temă, consfătuirile cadrelor didactice, cercuri
comisiei/catedrei/responsabil pedagogice
 prezenţa la activităţile comisiei metodice din şcoală 0,25p
 elaborarea şi prezentarea anuală cel puţin a unui material 1p
sau a unei activităţi metodice
5.3Realizarea/actualizarea  realizarea portofoliului personal al cadrului didactic, a 1p
portofoliului profesional şi a dosarului personal şi actualizarea lor periodică
dosarului personal
5.4Dezvoltarea capacităţii de  contribuţii la dezvoltarea managementului educaţional şi 0,50p
comunicare şi relaţionare în interiorul instituţional
şi în afara uniităţii (cu elevii,  comunicarea permanentă cu elevii, personalul şcolii, echipa 3x0,50p
personalul şcolii, echipa managerială managerială
şi cu beneficiarii din cadrul  prezenţa spiritului de echipă în realizarea sarcinilor la nivelul 1p
comunităţii – familiile elevilor) unităţii şcolare
 disponibilitate la cerinţele şcolii 1p

8p
6. Contribuţia la 6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi  implicarea în realizarea/desfăşurarea unor activităţi de 2x1p
dezvoltarea proiecte educaţionale în vederea atragere de parteneriate eucaţionale
instituţională şi la dezvoltării instituţionale  implicarea în realizarea/redactarea de parteneriate şi
promovarea schimburi cu elevii
imaginii unităţii 6.2 Promovarea ofertei educaţionale  promovarea ofertei educaţionale la nivelul instituţiei 0,25p
şcolare  promovarea ofertei educaţionale în comunitatea locală 1p
6.3 Promovarea imaginii şcolii  implicarea în realizarea de acţiuni în cadrul 6x0,5p
în comunitate prin participarea „Simpozionului dedicat personalității Reginei
şi rezultatele elevilor la Maria”
olimpiade, concursuri,
 implicarea în realizarea ”Zilei porților
competiţii, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare deschise”
realizate în mediul  implicarea în realizarea revistei școlii ”Ad
şcolar, extraşcolar şi în mediul infinitum”
online  implicare în realizarea serbărilor școlare: de
Crăciun, festivități de încheiere a anului școlar,
etc.
 colaborarea permanentă cu comunitatea locală,
cu părinţii, cu presa, cu factorii de cultură etc.
 promovarea unității școlare pe rețele de
socializare, pe site-ul școlii, pe platforme de e-
learning

6.4 Realizarea/Participarea la  popularizarea ROI în cadrul colectivelor de elevi, în 3X 0,75p


programe/activităţi de rândul părinţilor
prevenire şi combatere a  combaterea violenței și a bullingului la oră, în
violenţei şi bullyingului în pauză, în mediul online de predare
mediul şcolar şi/sau în mediul  organizarea/participarea la acţiuni antiviolenţă în
online cadrul şcolii prin prezența fizică, dar cel puțin o
activitate online

6.5 Respectarea normelor, a  cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi 3X 0,5p


procedurilor de sănătate securitate a muncii, de PSI şi ISU prevăzute de
şi securitate a muncii, de legislaţia în vigoare
prevenire şi stingere a  diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi
incendiilor şi de situaţii de întocmirea documentaţiei specifice
urgenţă pentru toate tipurile  realizarea de sarcini suplimentare
de activităţi desfăşurate în
cadrul unităţii de
învăţământ, precum şi a
sarcinilor suplimentare
6.6 Implicarea activă în crearea  respectarea tuturor atribuţiilor prevăzute în fişa 1p
unei culturi a calităţii la nivelul postului
organizaţiei  respectarea programului de lucru prevăzut în fişa
postului 1p
 respectarea tuturor dispoziţiilor prevăzute de lege, a
1p
dispoziţiilor ISJ, MEC, Consiliu Local
 completarea corectă şi la timp a documentelor 1p
şcolare
6.7 Promovarea de activităţi de  utilizarea la clasă a laptopului, videoproiectorului, 2x0,5p
învăţare interactive manualului digital
prin utilizarea unor  utilizarea în predarea în mediul online a camerei
instrumente realizate cu web, a microfonului, a tabletei grafice, tablei
ajutorul interactive, etc.
tehnologiei
15p
7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii morale Şi  Manifestarea atitudinii morale faţă de colegi în toate 2x1p
profesională civice (limbaj, ţinută, respect, nivelurile ierahice ale unităţii şcolare
comportament).  Manifestarea atitudinii morale faţă de părinţi şi
colaboratorii unităţii şcolare
 Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor 6x0.5p
 Respectarea principiilor docimologice.
 Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie.
 Interzicerea implicării elevilor în activităţi de
partizanat politic şi de prozelitism religios, organizate
special în acest sens de către persoanele responsabile
7.2. Respectarea şi promovarea deontologiei cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul unităţilor de
didactice (normelor deontologice) învăţământ preuniversitar sau în afara acestora.
 Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de
discriminare, asigurarea egalităţii de şanse şi
promovarea principiilor educaţiei inclusive.
 Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului
personal al fiecărui elev.

5p
TOTAL 100p

Data:................................... Nume şi prenume: Semnături:


 Cadrul didactic evaluat.......................................................................................................................................................
 Responsabil comisie...........................................................................................................................................................
 Director prof, Gavrea Luminița
 Membri CA
 ANTONEAC MARIANA -profesor înv. primar
 MILAŞ FLAVIUS- membru-profesor
 HAICA DIANA GABRIELA- reprezentat al Primarului
 NISTOR STELIAN-reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad
 CÎMPAN CRISTIAN- preşedintele Asociaţiei de părinţi „Şcoala Gimnazială „Regina Maria” Arad”
 GAVRILĂ CLAUDIU- vicepreşedintele Asociaţiei de părinţi „Şcoala Gimnazială „Regina Maria” Arad”