Sunteți pe pagina 1din 12

ASOCIAȚIA PROEURO-CONS

Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015


e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

PORTOFOLIU

MANAGEMENT UL
ORGANIZAŢIEI
ŞCOLARE

GRUPA: BT_7
CURSANT: NICOLAU MONICA TEODORA
UNITATEA ȘCOLARĂ:
LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA „ BOTOSANI
LOCAŢIE: COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI

aprilie 2020
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

STRUCTURA PORTOFOLIULUI
 
Nr. Disciplina Propuneri teme
crt.

1. Şcoala ca organizaţie. Treceți în revistă activitățile de conducere/ coordonare


Dezvoltarea pe care le desfășurați la nivelul şcolii şi evaluați
instituţională. Teoria ponderea celor 3 categorii de roluri – interpersonale,
generală a informaționale și decizionale în activitatea dvs.
managementului  
educaţional
2. Managementul Pregătiţi o strategie de comunicare pentru lansarea unui
comunicării în proiect al şcolii în comunitate.
organizaţiile şcolare  
3. Managementul calităţii Precizaţi argumentat care este rolul controlului
totale în educaţie managerial intern în îmbunătăţirea calităţii şi în
prevenirea fenomenului de corupţie în învăţământul
preuniversitar.
4. Politici educaţionale Elaboraţi un chestionar cu privire la priorităţile şcolii
Marketing educațional. dvs. în domeniul parteneriatului cu comunitatea locală
şi distribuiţi acest chestionar colegilor dvs. După
distribuirea, colectarea chestionarelor şi prelucrarea
informaţiilor obţinute, prezentaţi concluziile factorilor
de conducere din şcoală în vederea valorificării în
cadrul unei strategii privind dezvoltarea unui parteneriat
al şcolii cu comunicarea locală.
 
5. Managementul Realizarea și prezentarea unei Matrice Logice a unui
proiectelor în educaţie proiect în domeniul dezvoltării resurselor umane și
perfecționării.
Prezentarea principalelor aspecte care diferențiază
activitățile de proiecte.
6. Managementul juridic Prezentaţi regimul actelor de studii şi al documentelor
şi legislaţie şcolară şcolare gestionate de unităţile de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr.
5565/07.10.2011
Descrieţi condiţiile care favorizează apariţia faptelor de
corupţiei în unitățile de învățământ şi semnalele lor
externe
7. Informatizare în Se poate afirma despre sistemul informatic al unei
managementul organizaţii că este parte componentă a sistemului
educaţional informaţional? Justificaţi!
Care sunt diferenţele majore dintre semnătura
electronică şi certificatul digital?
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

TEMA 1: Treceți în revistă activitățile de conducere/ coordonare pe care le desfășurați


la nivelul şcolii şi evaluați ponderea celor 3 categorii de roluri – interpersonale,
informaționale și decizionale în activitatea dvs.

La nivelul școlii unde activez îndeplinesc funcția de responsabil al comisiei metodice al


profesorilor. O scurtă analiză a activității mele funcție de cele trei categorii de roluri ar fi
următoarea:
Rolurile interpersonale rezultă din autoritatea formală a managerului și vizează relațiile
interpersonale:
 Rolul de reprezentare presupune contactul cu subordonații proprii sau ai altor firme,
cu managerii situați pe același nivel sau pe altele, în cadrul unor reuniuni oficiale,
când managerul, în numele instituției, execută o acțiune (de exemplu, înmânarea unor
premii anuale, a unor distincții etc.);
*Am colaborat foarte bine cu membrii comisiei metodice și cu ceilalți responsabili de
comisii metodice. Am participat la elaborarea rapoartelor de analiză a activității comisiei
sau la întocmirea graficelor privind progresul școlar al elevilor
 Rolul de conducător presupune direcționarea și coordonarea activității subordonaților ;
*Am stabilit în cadrul comisiei metodice responsabilitățile fiecărui membru. După
consultarea colegilor de comisie am stabilit graficul activităților comisiei (ore model,
activități extrașcolare, proiecte educative etc).
  Rolul de legătură  presupune relații cu alții în interiorul și în afara organizației. De
exemplu, managerul trebuie să aibă relații bune cu șefii de compartimente și cu
subalternii, pentru ca împreună să contribuie la atingerea obiectivelor organizației.
De multe ori, îndeplinirea acestui rol consumă mult din timpul unui manager.
*O legătură foarte bună am avut cu consilier educativ al școlii, cu psihologul școlar, cu
directorul școlii, dar și cu reprezentanții comitetului reprezentativ al părinților. Hotărârile
luate împreună au contribuit la atingerea obiectivelor școlii.
Rolurile informaționale plasează în punctul central de primire și transmitere a informațiilor:
 Rolul de diseminator presupune furnizarea informațiilor importante subordonaților;
*Am asigurat legătura în transmiterea informațiilor dintre conducerea școlii și membrii
comisiei. Informațiile au fost transmise prin mail sau prin intermediul unor ședințe.
 Rolul de ”purtător de cuvânt” implică legăturile cu alte persoane din afara
compartimentului său: din interiorul organizației, când reprezintă interesele unui grup
în fața nivelului ierarhic superior; în exterior, când prezintă punctul de vedere al
organizației cu privire la o anumită problemă.
*Ca responsabil al comisiei metodice am fost permanent "un purtător de cuvânt" al școlii
în ceea ce privește membrii comisiei metodice dar și în cadrul unor activități ale comisiei.
Rolurile decizionale privesc relațiile interpersonale și cele de culegere și de transmitere a
informațiilor care reprezintă constante importante în luarea deciziilor:
 Rolul întreprinzător este acela de a căuta noul (idei, metode, tehnici) și a-l introduce în
organizație cu scopul schimbării ei în bine, a conducerii către performanță;
*Ideile, metodele noi sau tehnicile de lucru inovatoare sunt pilonii pe care s-a construit
planul managerial al comisiei al cărui obiectiv principal este obținerea performanței
școlare.
 Rolul de stabilizator revine managerului atunci când este obligat să ia decizii rapide în
momentul în care, datorită unor factori perturbatori, organizația pe care o conduce iese
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

din starea stabilă. Într-o astfel de situație, acest rol devine prioritar față de celelalte, în
joc intrând ”viteza de reacție” și găsirea optimului în influențarea factorilor de mediu
pentru obținerea cât mai rapidă a stabilității;
*Au fost cazuri când am fost obligată să iau unele decizii foarte repede pentru a remedia
unele situații: măsuri privind îmbunătățirea rezultatelor elevilor în urma simulărilor
examenelor naționale sau monitorizarea și consilierea cadrelor didactice debutante care
urmau să susțină examenul de definitivat;
 Rolul de distribuitor de resurse îl plasează pe manager în poziția de a decide cine
primește și cât din aceste resurse. Aproape întotdeauna nu există suficiente resurse și
managerul trebuie să împartă acest puțin în mai multe direcții. Distribuirea resurselor
reprezintă, de aceea, cel mai critic dintre rolurile decizionale ale managerilor;
*La nivelul unei comisii metodice acest rol este evidențiat mai puțin;
 Rolul de negociator îl pune deseori pe manager în situația de ”a cântări” cui să ofere
anumite oportunități. negocierea presupune, în ordine, muncă, performanță, obiective
clare și orice altceva care poate influența în bine rezultatul final.
*Rolul de negociator l-am avut în stabilirea punctajelor anuale ale profesorilor membri ai
comisiei metodice.

 TEMA 2: Pregătiţi o strategie de comunicare pentru lansarea unui proiect al şcolii în


comunitate.
Strategie de comunicare în cadrul proiectului Carte călătoare
INTRODUCERE: Obiectivul acestui documenteste de a descrie strategia de comunicare în
cadrul proiectului Cartea călătoare, în vederea coordonării eficientea echipei proiectului, a
promovării imaginii programului, a difuzării informaţiilor relevante pentru atingerea
obiectivelor proiectului.
TIPURI DE COMUNICARE:
Putem distinge mai multe filiere de comunicare în cadrul proiectului:
 Comunicarea în interiorul echipei de implementare;
 Comunicarea cu personalul din şcoală;
 Comunicarea cu publicul larg.
Comunicarea în interiorul echipei de implementare
Comunicarea în interiorul echipei de implementare se va realiza prin:
1. Întâlniri periodice;
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

2. Comunicare online, prin mail; pentru a individualiza aceste fluxuri de informaţii şi a


eficientiza comunicarea prin mail, toate mesajele referitoare la proiect vor fi marcate
în subiect cu eticheta Carte călătoare.
3. Se va urmări transparenţa informaţiilor în cadrul echipeide implementare, oferind
acces tuturor membrilor echipei la informaţiile curente legate de funcţionarea
proiectului.
Comunicarea cu personalul din şcoală
În vederea realizării obiectivelor proiectului, este necesară o comunicare continua atât cu
structurile de conducere ale şcolii, cât şi cu profesorii şi personalul administrativ.
Comunicarea cu publicul larg şi alte personae sau organizaţii interesate
Principalul mijloc de comunicare cu publicul larg este reprezentat de site-ul şcolii, care va fi
actualizat cu informaţiile privind activităţile şi rezultatele proiectului.
Comunicarea cu publicul larg şi alte personae sau organizaţii interesate se mai poate realiza
prin:
1. Implicarea partenerului (Biblioteca Judeţeană Mihai Eminescu Botoşani) în difuzarea
informaţiilor;
2. Distribuiere informaţiilor pe lista de mail a participanţilor şi pe site-ul şcolii
(www.scoalahanesti.ro).
OBSERVAŢII GENERALE
Comunicarea în cadrul proiectului va urmări respectarea sistematică a identităţii vizuale a
proiectului şi a identităţii vizuale a Şcolii.

TEMA3: Precizaţi argumentat care este rolul controlului managerial intern în


îmbunătăţirea calităţii şi în prevenirea fenomenului de corupţie în învăţământul
preuniversitar.
Controlul trebuie perceput ca una din funcţiile managemenului, un atribut al conducerii
entitaţilor. Acum accentual s-a deplasat asupra controlului intern şi este în sarcina echipelor
manageriale şi a fiecărui salariat în parte să organizeze şi să asigure funcţionarea unor sisteme
de control intern/managerial, care să respecte cadrul general stabilit prin prevederile legale,
dar astfel încât să se adapteze cât mai bine la specificul entităţii.
Controlul intern poate avea următoarele roluri:
 Respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor coducerii;
 Realizarea atribuţiilor entităţii şi atingerea abiectivelor prestablite, în condiţii de
economicitate, eficienţă, eficacitate şi randament;
 Protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, fraudei sau
abuzului;
 Dezvoltarea, întreţinerea şi funcţionarea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare,
actualizare şi transmitere a datelor şi informaţiilor financiare şi de management,
precum şi a unor sisteme de proceduri de utilizare, informare şi raportare a datelor.
Un rol importantîn controlul intern în au standardele:
MEDIUL DE CONTROL
1. Etica şi integritatea
2. Atribuţii, funcţii, sarcini
3. Competenţa, performanţa
4. Structura organizatorică
PERFORMANŢE ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

1. Obiective
2. Planificarea
3. Monitorizarea performanţelor
4. Managementul riscului
ACTIVITĂŢI DE CONTROL
1. Procedura
2. Supravegherea
3. Continuitatea activităţii
INFORMAREA ŞI COMUNICAREA
1. Informarea şi comunicarea
2. Gestionarea documentelor
3. Raportarea contabilă şi financiară
EVALUARE ŞI AUDIT
1. Evaluarea sistemului de control intern/managerial
2. Auditul intern
Sfera controlului intern, aşa cum este acesta detaliat prin standarde, se referă la:
 Toate activităţile, programele, procedurile entităţilor publice;
 Întreg patrimoniul
 Întreaga structură organizatorică a fiecărei entităţi;
 Toţi membrii/salariaţii entităţii.
Controlul intern/managerial trebuie astfel proiectat şi implementat, încât să acţioneze
permanent.

TEMA 4: Elaboraţi un chestionar cu privire la priorităţile şcolii dvs. în domeniul


parteneriatului cu comunitatea locală şi distribuiţi acest chestionar colegilor dvs. După
distribuirea, colectarea chestionarelor şi prelucrarea informaţiilor obţinute, prezentaţi
concluziile factorilor de conducere din şcoală în vederea valorificării în cadrul unei
strategii privind dezvoltarea unui parteneriat al şcolii cu comunicarea locală.
CHESTIONAR
Pentru stabilirea priorităților instituției noastre în domeniul
parteneriatului cu comunitatea locală, vă rog să răspundeți (încercuind una dintre variantele de
răspuns), la următoarele întrebări:
1. Apartenența d-voastră la comunitatea locală vă face să vă simțiți:
a. Indiferent
b. Mulțumit
c. Foarte mulțumit

2. Ați fost implicat în activități care pot fi desfășurate în regim de parteneriate cu


agenții economici?
a. Da b. Nu

3. Conducerea școlii se implică în vederea desfășurării Parteneriatelor cu Poliția,


Biserica și Dispensarul uman?
a. Puțin
b. Mult
c. Foarte mult
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

4. În școala d-voastră există preocupare pentru Colectarea de fonduri pentru


activitățile școlare?
a. Da b. Nu c. Nu știu

5. Există preocupare în școală pentru identificarea voluntarilor care vor fi implicați


în diferite activități
a. Da b. Nu c. Nu știu

6. Ați participat la acțiuni precum: Ziua porților deschise, Târguri de oferte


educaționale?
a. Niciodată
b. Rareori
c. Des
d. Destul de des

7. Școala prin reprezentanții săi participă la activități extracurriculare?


a. Des
b. Foarte des
c. Rar
d. Foarte rar

8. Se realizează de către conducerea școlii monitorizarea comisiilor de lucru din


școală?
a. Deloc
b. În mică măsură
c. În mare măsură
d. În foarte mare măsură

9. Pentru eficientizarea relației școală-familie-comunitate este necesar un


management performant al calității educației în unitatea școlară?
a. Da b. Nu

10. V-ați implicat, ați susținut și educat elevi defavorizați:


a. Uneori
b. Ori de câte ori este nevoie
c. Niciodată
d. De foarte multe ori

CONCLUZII:

În urma prelucrării datelor, efectuate pe un eșantion de 23 de persoane, obținute prin


intermediul chestionarului, în cadrul cercetării selective de marketing, cu privire la prioritățile
instituției noastre de învățământ în domeniul parteneriatului cu comunitatea locală, concluziile
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

factorilor de conducere din școală în vederea valorificării în cadrul unei strategii privind
dezvoltarea unui parteneriat al școlii cu comunitatea locală sunt:
*Pe primul loc, în ordinea priorităților școlii în domeniul parteneriatului cu comunitatea
locală se află necesitatea funcționării unui management performant al calității educației
în școală pentru eficientizarea relației școală-familie-comunitate. La întrebarea nr. 9, 23
de persoane au răspuns, da;
*Pe locul al doilea, se află preocuparea pentru identificarea voluntarilor care vor fi
implicați în diferite activități. La întrebarea nr. 5, 22 de persoane au răspuns, da;
*Pe locul al treilea, se află implicare pentru Colectarea de fonduri pentru activitățile
școlare.
Aceste date vor fi valorificate în cadrul unei strategii privind dezvoltarea unui
parteneriat al școlii cu comunitatea locală.

TEMA 5: Realizarea și prezentarea unei Matrice Logice a unui proiect în domeniul


dezvoltării resurselor umane și perfecționării. Prezentarea principalelor aspecte care
diferențiază activitățile de proiecte.

Proiectul: Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru


clasa pregătitoare
Intervenţia
Indicatori de performanţă verificabili din punct de vedere obiectiv Riscuri
logică
1.Dezvoltarea unor Indicatori Surse de informare
competențe specifice -3 cadre -cursuri de perfecționare;
Obiectivul pentru cadrele didactice; -site-ul scolii -conservatorismul
general didactice care vor -platforme educaționale cadrelor didactice
preda la clasa
pregătitoare.
Scopul 1.Pregătirea -3 cadre Perfecționarea va fi realizată -imposibilitatea
proiectului cadrelor didactice didactice; de către formatori, iar realizării unei
(Obiective pentru activitățile -45 copii. evaluarea se va realiza la grupe de formare
specifice) specifice clasei finalizarea proiectului de către
pregătitoare; formatori
2.Consilierea
cadrelor didactice
asupra vârstei și a
particularităților
cognitive ale
copiilor din clasa
pregătitoare
Rezultate 1.Dobândirea de -testele de Suportul de curs -rezultate
preconizate competențe pentru evaluare la nesatisfăcătoare
cadrele didactice finalizarea la testele de
participante la proiectului. evaluare
proiect;
2.Implementarea cu
succes a
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

programelor școlare
specifice clasei
pregătitoare
Activităţi 1.Asigurarea Mijloace: Costuri -imposibilitatea
grupului țintă; -3 cadre 1500 lei din bugetul școlii de bugetare a
2.Parcurgerea didactice proiectului
cadrului legal -ședințe de
specific clasei informare;
pregătitoare; -videoproiector;
3.Realizarea de -flipchart
activități care pot
deveni exemple de
noi abordări ale
activităților la clasa
prgătitoare.

TEMA 6: Prezentaţi regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de


unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr. 5565/07.10.2011
Descrieţi condiţiile care favorizează apariţia faptelor de corupţiei în unitățile de
învățământ şi semnalele lor externe

REGULAMENT

privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de


învățământ preuniversitar

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

ART. 1

(1) Actele de studii sunt înscrisuri autentice care atestă finalizarea de către titular a
unui nivel de învățământ, cu sau fără examen de absolvire.

(2) În sistemul național de învățământ preuniversitar se emit, începând cu anul


școlar 2011 - 2012, următoarele acte de studii:

a) certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolvenții


învățământului de 8 ani, promoțiile de până în anul 1998 inclusiv, care doresc
continuarea studiilor liceale - învățământ seral/ frecvență redusă;
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

b) certificat de absolvire a școlii de arte și meserii, pentru absolvenții


învățământului special și pentru absolvenții Programului educațional tip "A doua
șansă";
c) certificat de calificare profesională nivel 1;
d) certificat de absolvire a anului de completare;

e) certificat de calificare profesională nivel 2;

f) certificat de calificare profesională, pentru absolvenții învățământului


profesional;
g) certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului;
h) certificat de absolvire a liceului;
i) diplomă de bacalaureat;

j) diplomă de merit, pentru absolvenții care au promovat toate clasele din


intervalul IX - XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de
bacalaureat au obținut media 10;
k) certificat de calificare profesională nivel 3;
l) certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba română;
m) certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba maternă;

n) certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională;

o) certificat de competențe digitale însoțit de suplimentul descriptiv;

p) atestat de competențe profesionale, pentru absolvenții ciclului superior al


liceului - filiera teoretică și vocațională;

q) certificat de competențe profesionale, pentru absolvenții școlii postliceale/de


maiștri;
r) atestat de pregătire psihopedagogică;

s) diplomă de absolvire a învățământului gimnazial, începând cu absolvenții


învățământului gimnazial promoția 2016.

(3) Actele de studii se eliberează în original sau duplicat.


ART. 2
(1) Documentele școlare sunt:
a) registrul matricol;
b) catalogul clasei;

c) cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;


d) cataloagele pentru examenele de corigențe și diferențe;
e) portofoliul educațional al elevului;
f) suplimentul descriptiv;
g) foaia matricolă, care se eliberează numai la cerere;
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

h) adeverința de studii/adeverința de absolvire;


i) registrul unic de evidență a formularelor actelor de studii.

(2) Carnetul de elev reprezintă document de corespondență între unitatea de


învățământ ẟi familia elevului.
ART. 3

(1) Unitățile de învățământ acreditate eliberează actele de studii menționate la art.


1 alin. (2).

(2) Unitățile de învățământ care au autorizație de funcționare provizorie gestionează


documentele școlare menționate la art. 2 alin. (1) pe formulare tipizate eliberate de
inspectoratele școlare.

(3) Responsabilitatea completării, eliberării și anulării actelor de studii și a


duplicatelor revine directorului și secretarului-șef/secretarului unității de
învățământ acreditate.

(4) Responsabilitatea întocmirii, modificării, eliberării și anulării documentelor școlare


revine directorului și secretarului-șef/secretarului unității de învățământ acreditate sau cu
autorizație de funcționare provizorie, dirigintelui sau titularului de disciplină, în condițiile
prevăzute de prezentul regulament.

După încheierea anului școlar, toate documentele școlare se păstrează și se arhivează la


unitatea de învățământ cu personalitate juridică

*****
În categoria condiţiilor favorizante care duc la apariția faptelor de corupție, putem să
includem următoarele:
a) supraveghere defectuoasă pe linie de serviciu şi profesională;
b) „încrederea oarbă” faţă de angajaţii cu vechime şi faţă de angajaţii specializaţi;
c) slăbiciunile şi tarele comportamentale ale personalului din domeniile cu risc ridicat de
corupţie;
d) exemplul negativ al şefilor în cazul acceptării unor cadouri sau mici atenţii oferite
de subordonaţi;
e) neluarea măsurilor legale/administrative în situaţiile de implicare în fapte de corupţie sau
încălcarea normelor etice probate, conduce la încurajarea unui astfel de comportament
incorect.
f) solicitări ale şefilor, privind rezolvarea unor probleme personale de către
subordonaţi. Este știut că fenomenul corupţiei, sub toate aspectele acesteia, nu poate fi
eliminate, dar pot fi luate măsuri pentru diminuarea lui, cum ar fi:
a) să dea atenţie definirii clare a competenţelor şi, dacă este cazul, limitărilor libertăţii de
decizie;
b) să discute limitele delegării competenţelor şi limitele libertăţii de apreciere privind
modalităţile de îndeplinire a atribuţiilor profesionale;
c) să pună în aplicare principiul avizării de legitimitate asupra tuturor documentelor
ASOCIAȚIA PROEURO-CONS
Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015
e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro , www.proeurocons.eu
Telefon:0760172961; fax: 0349710106
C.I.F. 30793978, SLATINA, Str Garofitei, nr.5

create;
d) să formeze echipe, respectiv grupuri de lucru pentru rezolvarea situaţiilor delicate şi care ar
putea constitui ameninţări la adresa integrităţii subordonaţilor;
e) Să verifice dacă se impune însoţirea subordonaţilor de către alţi salariaţi cu ocazia
controalelor, cercetărilor la faţa locului etc.

TEMA 7: Se poate afirma despre sistemul informatic al unei organizaţii că este parte
componentă a sistemului informaţional? Justificaţi!
Care sunt diferenţele majore dintre semnătura electronică şi certificatul digital?
Un sistem reprezinta ”un ansamblu de elemente (componente) interdependente, intre
care se stabileste o interactiune dinamica, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii
unui anumit obiectiv. Sistemul informatic este o parte a sistemului informational prin
intermediul caruia se asigura prelucrarea automata a datelor, in vederea obtinerii informatiilor
cerute de multipli utilizatori. Sistemului informational din educație trebuie sa aiba in vedere
caracteristicile generale ale oricarui sistem informational, indiferent daca se refera la
contabilitate, resurse umane sau evidenta programelor de dezvoltare. Ca orice sistem, si
sistemele informationale din educație transforma intrarile in iesiri. Prelucrarea informatiilor
este un proces de transformare in care datele sunt transformate in informatii. Diferenta dintre
data si informatie poate crea confuzii, deoarece datele reprezinta ansamblul descrierilor unui
fenomen sau proces, in timp ce informatiile sunt cele prin care se desemneaza o stire, imagine
cu care se exprima un eveniment, o stare, o situatie, o actiune. In conditiile actuale, datorate
utilizarii mijloacelor electronice in educație, introducerea sistemului informational devine tot
mai mult legata de studiul sistemelor informatice.
Semnătura electronica:
-reprezintă date în formă electronică, ce sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă
electronică şi care servesc ca metodă de identificare (cf. legislaţiei româneşti – Legea
455/2001)
-autentifică documentul. Semnătura trebuie să identifice documentul pe care se găseşte,
făcând astfel imposibilă falsificarea acestuia;
-autentifică pe cel care semnează. Semnătura trebuie să indice persoana care a semnat un
document, înregistrare sau mesaj, şi trebuie să fie foarte dificil pentru o altă persoană să o
reproducă;
Certificatul digital:
- este echivalentul unui act de identitate in mediul online.
- este un fişier ataşat unui document sau mesaj de poştă electronică prin care:
- se garantează autenticitatea acestuia (faptul că provine de la cel care se declară autorul
său);
- se asigură criptarea securizată (cu chei publice);
- se furnizează o semnătură electronică verificabilă.
- este unic, identifica o singura persoana.
Prin semnarea electronica a documentelor sau a e-mailuri-lor folosind un certificat
digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificate se garanteaza
integritatea, autenticitatea si nerepudierea datelor semnate.