Sunteți pe pagina 1din 4

Data: Nume şi prenume:

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ PENTRU DISCIPLINA


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - clasa a VII-a
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor de la Partea I şi Partea a II-a se
acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se
acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte textul:
,,A fost odată ca niciodată…
A fost odată un ȋmpărat, şi el avea trei feciori. Când le-a venit şi lor vremea de
ȋnsurătoare, le-a zis ȋmpăratul:
-Dragii mei copii, v-aţi făcut mari; mergeţi de vă căutaţi ursitele, ca să intraţi şi voi ȋn
rândul oamenilor.
-Vorbele tale, tată, sunt pentru noi ca o icoană la care ne ȋnchinăm, răspunseră copiii şi,
după ce ȋi sărutară mâna, se gătiră, care mai de care, să plece mai curând.
Fiul cel mare se ȋmbrăcă cu hainele ce le avea el mai bune, luă oaste cu dânsul şi bănet de
ajuns. Mergând spre răsărit, ajunse la curtea unui ȋmpărat care avea o fată, singură la părinţi. O
peţi de la tatăl ei, ȋmpăratul şi ȋnvoiala se şi făcu.
Asemenea şi cel mijlociu. (…)
Pe fiul cel mic, ȋnsă, nu-l trăgea inima a pleca ȋn peţit. Dară n-avu ce-şi face capului, căci
tată-su ȋl trimetea ȋntr-una să caute a se căpătui şi el. Luă şi dânsul nişte haine, numai să nu zică
nescine că nu s-a gătit, şi de cheltuială ce pe apă nu curge, şi plecă şi el, ştii, cam ȋn dorul lelii.᾿᾿
(Petre Ispirescu, Broasca ţestoasă cea fermecată)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.

A. 1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 puncte


Cuvântul bănet s-a format prin:
a. compunere. b. conversiune. c. derivare.
2.Subliniaţi varianta corect despărţită în silabe: 6 p.
i-ni-ma/ in-ima
ur-si-te-le/ urs-it-ele
răsp-uns-eră/ răs-pun-se-ră
3. Explică folosirea liniei de dialog în secvenţa: ,,–Dragii mei copii, v-aţi făcut mari;”. 6 p.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Precizează valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre următoarele cuvinte care apar ȋn
text: pentru noi, tată, copiii. 6 p.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Construieşte un enunţ ȋn care substantivul ȋmpărat să aibă funcţia sintactică de complement
indirect. 6 p.
____________________________________________________________________________
B. 1. Menţionează două personaje care apar ȋn textul dat. 6 p.
____________________________________________________________________________
2. Transcrie din textul dat o formulă specifică basmului. 6 p.
_____________________________________________________________________________
3. Precizează sensul expresiei ȋn dorul lelii din ultimul paragraf. 6 p.
_____________________________________________________________________________
Partea a II-a 30 de puncte
Redactează o compunere de 6-7 rânduri (aproximativ 60-70 de cuvinte), în care să
foloseşti 3 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I și în care să folosești două moduri de
expunere pe care le vei preciza. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Cuvintele selectate:
_____________________________________________________________________________

____________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - BAREM

Anul şcolar 2020-2021

Disciplina Limba si literatura română

Clasa a VII-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru test la 10.

PARTEA I (48 de puncte)

A.1. c 6 puncte

2. câte 2 puncte pentru identificarea variantei corect despărțită în silabe : i-ni-ma, ur-si-te-le,
răs-pun-se-ră 2x3p=6 puncte

3. 6 puncte pentru explicarea completă și corectă a utilizării liniei de dialog în secvența


-Dragii mei copii, v-aţi făcut mari: linia de dialog este utilizată pentru că arată începerea vorbirii
unui personaj, adresarea acestuia cuiva. Explicarea ezitantă, incompletă - 3 puncte .

4. câte 2 puncte pentru precizarea corectă a valorii morfologice pentru cuvintele date : pentru
noi – pronume personal, acuzativ, tată – substantiv, vocativ, copiii – substantiv, nominativ.
2x3p=6 puncte. Pentru identificarea corectă doar a valorii morfologice sau a cazului se acordă
câte un punct.

5. 6 puncte pentru alcătuirea corectă a enunțului în care cuvântul împărat are funcția
sintactică de complement indirect (de exemplu : A cerut sfat împăratului în cele din urmă./A vrut
să meargă la împărat pentru a lămuri situația.)

B. 1. câte 3 puncte pentru menționarea a două personaje : împăratul și unul dintre cei trei fii ai
săi. 2x3p=6 puncte

2. 6 puncte pentru transcrierea unei formule specifice basmului din fragmentul dat (A fpst
odată ca niciodată…).

3. 6 puncte pentru explicarea completă și corectă a expresiei în dorul lelii (a umbla fără rost,
a umbla creanga, teleleu, brambura, fără ţintă.). Explicarea ezitantă, incompletă - 3 puncte .
PARTEA a II-a (30 de puncte)
– pentru conţinutul compunerii: 20 puncte

 formularea unei compoziţii în concordanţă cu cerinţa - 3 puncte


 utilizarea adecvată a modurilor de expunere – 7 p/ utilizarea inadecvată a acestora sau
utilizarea unui singur mod de expunere – 3p - 7 puncte
 valorificarea cuvintelor alese din textul dat - 6 puncte
 formularea unei concluzii adecvate - 4 puncte

- pentru redactarea textului: 10 puncte

 respectarea structurii textului - 2 puncte


 respectarea normelor de exprimare, de ortografie si de punctuaţie - 6 puncte
(0.1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
 respectarea limitei de spaţiu indicate - 2 puncte.