Sunteți pe pagina 1din 6

Nr. Competețe Unități de competență Unități de conținut Nr.

de Data Activități de învățare și produse Sugestii


specifice ore recomandate
Dimensiunea 11. Unitatea de învățare
Identitatea personală și relaționarea armonioasă

2.1. Stabilirea relației


• Resursele personale. Capacități și 1 • Exerciții de realizare a unor
dintre succes, eșec și
calități. prezentări cu referire la resurse
resurse personale, în
• Succesul și eșecul în dezvoltare. Pași 1 personale și valoarea propriei
adapta- rea eficientă la
în depășirea barierelor, dificultăților, persoane;
diferite situații de viață;
obstacolelor.
2.2. Aplicarea normelor
unui comportament asertiv • Comportamentul asertiv, pasiv, 1 • Discuții dirijate „Decalogul
din perspectiva unor agresiv. Tipuri și forme de asertivității” pentru clarifi carea
interacțiuni pozitive comunicare. Modalități de exprimare. celor 10 caracteristici ale
școlare, familiale și din Avantaje, dezavantaje. comunicării asertive;
comunitate;

2.3. Modelarea stilurilor de • Conflictele – cauze și reacții. 1 • Jocuri de rol pentru exersarea
exprimare a emoțiilor și Aspecte pozitive și negative. abilităților de exprimare și
sentimentelor în acord cu Inevitabilitatea conflictelor. Metode de soluționare a conflictelor;
nevoile personale și ale soluționare.
celorlalți.

• Relaționarea și acceptarea. 1 • Dezbateri cu referire la efectele


Diversitatea emoțiilor și sentimentelor: succesului și eșecului asupra
manifestare, acceptare/neacceptare, personalității.
posibilități și limite.

Exemple de produs (prezentat în 1 Produs Portofoliu Reflecții


cadrul lecției Evaluare personale
Dimensiunea III. Unitatea de învățare
Asigurarea calității vieții
• Viața ca sursă de învățare. Roluri și 1 • Analiza unor experiențe de
3.1. Identificarea implicații. Diversitatea învățare din viața elevilor;
posibilităților de învățare comportamentului,
prin implicarea în viața acceptare/neacceptare.
comunității; • Publicitatea și consumul rațional. 1 • Crearea unor povestiri/povețe
3.2. Argumentarea Necesități reale și false. Calitatea despre comportamen- tul corect
beneficiilor consumului produse- lor. Cheltuieli raționale. manifestat în diverse situații din
rațional al unor produse și viață;
servicii, din perspectiva • Comportamentul corect. Diversitatea 1
unei vieți de calitate; situațiilor de manifestare: în familie, la • Organizarea unei galerii a eroilor
3.3. Aprecierea importanței școală, în locuri publice, în activități preferați din opere literare,
verti1calității și curajuui în de di- vertisment, în natură, în vacanță. cinema, arte, sport etc., care au
manifestarea unui Apreciere și autoapreciere. manifestat
comportament corect. verticalitate și curaj;
• Verticalitatea și curajul. Semnificație 1 • Discuții dirijate cu genericul:
și caracteristici. Necesitatea și „Știu să consum rațional”;
importanța manifestării.
Modalități și context de mani- festare.

• Implicarea ca sursă de dezvoltare. 1


Importanța vieții active. Posibilități de • Lecturi comentate „Accentuarea
implicare în vi ața comunității. individualității prin verticalitate și
Proiecte personale și de grup. curaj”;
Beneficii personale și comunitare.

Exemple de produs (prezentat în 1 ”. Produs Poster Sunt mândru de


cadrul lecției EVALUARE comportamentul meu (desene,
SUMATIVA narațiuni, prin care să demonstreze
un comportament corect, de
valoare pentru sine și cei din jur).
Dimensiunea IV. Unitatea de învățare
Modul de viață sănătos
• Tendințele modei și sănătatea 1 • Discuția dirijată: Moda în
4.1. Relatarea despre elevilor. Moda, caracterul temporar. 1 diversitate și efectele ei asupra
aspec- tele riscante ale Diversitatea exprimării. Situațiile de sănătății adolescenților;
modului de viață a viață și moda. Atitudinea moderată și
adolescentului cu rațională în raport cu sănătatea.
accentuarea impactu- lui
asupra sănătății lui;
• Comportamente riscante și infecțiile 1 • Prezentarea unor filmulețe
4.2. Stabilirea relației sexual transmisibile. Infecții sexual despre tendința adolescenților de a
dintre responsabilitate/ transmisibile. Mod de manifestare. fi moderni (cool) și riscurile la
irespon- sabilitate față de Riscuri pentru sănătate și dezvoltarea care se supun;
propria sănătate și ulterioară. Modalități de prevenire a
consecințele pentru riscurilor.
dezvoltarea ulte- rioară și
starea de bine; • Sarcina în adolescență: riscuri pentru 1 • Redactarea unor fișe
mamă și copil. Riscuri de ordin informaționale pentru adolescenți
4.3. Argumentarea fiziologic și social. Comportamentul despre factorii de risc în cazul
necesității de a rezista adecvat și asumarea responsabilității relațiilor sexuale neprotejate;
tentațiilor periculoase de către fată și băiat.
pentru propria sănătate, în
baza informațiilor • Adolescența și nutriția corectă. 1 • Aplicații „Imaginea de sine”,
accesibile. Nutriția și rolul acesteia în creșterea și desenează-te așa cum te vezi,
dezvoltarea organismului. Regimul discută cu al tău coleg despre
alimentar corect. Pericolele unei desen;
alimentații incorecte. Riscurile • Prezentarea unor filmulețe
consumului de fast food. despre sarcină în adolescență,
infecții sexual transmisibile;

• Toxicomania: consecințe nefaste 1 • Studiu de caz: Toxicomania și


individuale și sociale. Cauze ale consecințele nefaste asupra
toxicomaniei. Influențe asupra organismului și a societății în
dezvoltării psihofiziologice și sociale. întregime.
Dificultatea renunțării la substanțele Produs Poster elaborat în grup:
toxice. Pericolul utilizării Substanțe toxice, care pot declanșa
medicamentelor fără prescripția dependența
medicului. EVALUARE SUMATIVĂ
Dimensiunea V Unitatea de învățare
Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
• Piața muncii și deciziile de carieră. 1 • Proiect individual la tema „Eu,
5.1. Corelarea acțiunilor de Piața muncii, specificul funcționării, profesia și piața muncii”;
evoluție în carieră cu factori de dezvoltare. Profesii și
potențialul individual și meserii solicitate pe piața muncii din
perspectivele pieței muncii; Republica Moldova. Piața muncii și
5.2. Valorificarea decizia de carieră.
oportunităților oferite de
comunitatea școlară, lo- • Inteligențele multiple și profesiile. 1 • Identificarea angajatorilor care
cală și piața muncii pen- Caracteristici ale diferitor tipuri de pot oferi oportunități de practică în
tru lansarea inițiativelor inteligență. Corelarea profesiilor cu domeniul ales;
personale și activităților tipul de inteligență dominant.
antreprenoriale;
5.3. Proiectarea traseului • CV-ul și scrisoarea de intenție. 1 • Cercetarea gradului de solicitare
educațional și profesio- nal Structură, secțiuni importante. a diferitor profesii pe piața muncii
în baza sistemului de Evaluarea produselor. din Republica Moldova;
atitudini și valori. • Analiza diferitor surse pentru a
lua o decizie
• Voluntariatul și dezvoltarea 1
personală. Dezvoltare personală prin • Identificarea persoanelor cu
activități de voluntariat. Domenii de experiență de voluntariat în
implicare în comunitate și a oportunităților
activități de voluntariat. Planificarea pentru activitatea de voluntariat.
activității de voluntariat.
• De la idee la afacere. 1 • Colectarea informațiilor despre
Evaluarea inițială a ideilor de afaceri. instituții care oferă studii în
Corelarea cu interesele comunității. domeniile preferate;
Dezvoltarea ideii de afacere. • Realizarea testelor de cunoaștere
a aptitudinilor pentru a planifica
dezvoltarea lor;
• Redactarea CV-urilor cu diferită
destinație;
• Proiectul de carieră. Atitudini și 1 Produs Proiect de carieră.
valori în deciziile de carieră. Traseu Proiectul de carieră poate fi
educațional/ traseu profesional. prezen- tat diferitor persoane
Elaborarea și evaluarea proiectului în pentru a colecta feedback, pre-
baza criteriilor stabilite. cum și celor care pot sprijini
Evaluare sumativa realizarea activităților planificate.
Nr. Competețe Unități de competență Unități de conținut Nr. de Data Activități de învățare și produse Sugestii
specifice ore recomandate
Dimensiunea 1. Unitatea de învățare
Securitatea personală
1

• Reguli de comportament în cazul 1 • Simularea diferitor situații (prin


1.1. Descrierea modalității incen- diilor casnice și în localuri imagini, filmulețe, in- strumente
de acțiune în caz de incen- publice. Acțiuni personale și colective TIC) cu întreprinderea acțiunilor
diu, în baza regulilor de de protecție și salvare. de formare a unui comportament
securitate; adecvat și responsabil în cazul
1.2. Analiza posibilelor incendiilor casnice și în localuri
capca- ne on-line, privind publice;
riscul pentru integritatea • Traficul rutier. Semnele de circulație 1 • Joc de rol pentru exersarea
mo- rală și viața elevului; rutieră. Necesitatea cunoașterii comportamentului în stra- dă și în
1.3. Aprecierea securității semnelor de circulație ca pieton, alte locuri periculoase;
ecologice în comunitate, în pasager și conducător al mijloacelor de
baza unor criterii ofe- rite; transport.
1.4. Proiectarea • Securitatea elevului pe timpul 1 Elaborarea unor proiecte de
activităților în vacanță, din vacanței. Situații de pericol și risc. activități referitoare la odihna
perspec- tiva asigurării Reguli de comportament. Utilizarea activă a elevului și securitatea lui
securității personale. bazinelor acvatice. Riscul de înec. în vacanță;
Prim-ajutor în caz de înec, mușcătură
de insecte, intoxicații alimentare etc
•. Securitatea ecologică în comunitate. 1 • Analiza unor studii de caz sau
Securitate ecologică. Modalități de din viața reală cu referi re la
asigurare. Implicare personală securitatea ecologică în
comunitate;.

Oportunitățile și capcanele on-line. 1 • Referate, postere cu tematica:


Avantajele și riscurile utilizării Viață online: oportunități și
surselor de informare și comunicare capcane
on-line. Posibile capcane. Mod de
reacționare.

• EVALUARE SUMATIVĂ 1 • Produs Pliant despre securitatea


elevului în vacanță, elaborat în
grup și repartizat în instituție.
Plan de aprofundare și consolidare la dezvoltarea personală
in clasa a VIII-a /pentru cl a VII-a/
În anul de studii 2020-2021,luna septembrie.

Dimensiunea Unitatea de învățare


Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
4.1. Autoevaluarea potențialului • Trasee profesionale și 1 • Identificarea persoanelor din comunitate care au
individual din perspectiva proiec- tării școlare. Traseul școlar și mai multe trasee profesionale;
carierei școlare și profesionale; perspectiva pentru traseul
4.2. Formularea inițiativelor personale profesional. Calitățile
și/sau a activităților de an- treprenoriat, personale și succesul în
în baza oportunitățile oferite de carieră. Avantaje și riscuri
comunitatea școlară și locală; 4.3. ale diferitor trasee
Argumentarea deciziei privind profesia profesionale.
potrivită în baza cercetării lumii • Temperamentul și 1 • Realizarea testului pentru stabilirea tipului de
profesiilor și a sistemului de atitudini și profesia. Tipuri de tem perament și identificării profesiilor potrivite
valori. temperament. diferitor tipuri de temperament;
Compatibilitatea cu diverse
4.1. Autoevaluarea potențialului profesii.
individual din perspectiva proiec- tării • Interesele și preferințele 1 • Descrierea intereselor, preferințelor și calităților
carierei școlare și profesionale; profesionale. Preferințe per- sonale;
4.2. Formularea inițiativelor personale pentru viitoarea profesie.
și/sau a activităților de an- treprenoriat, Domeniile profesionale și
în baza oportunitățile oferite de potențialul personal.
comunitatea școlară și locală; 4.3. Evaluare initială 1 Poster Proiectarea carierei profesionale
Argumentarea deciziei privind profesia
potrivită în baza cercetării lumii
profesiilor și a sistemului de atitudini și
valori.

S-ar putea să vă placă și