Sunteți pe pagina 1din 11

MIORIŢA

Data: __________________
Instituția : I.P.Gimnaziul Todirești

1
Clasa: a IX-a
Disciplina: Limba şi literatura românǎ
Profesor:
Tema: Balada populară Miorița
Tipul lecţiei: de receptare a unui text literar
Unitatea de învățare: Balada populară
Timp de lucru: 90 minute
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
O1 - să încadreze textul în gen şi specie;
O2 - să precizeze caracteristicile literaturii populare;
O3 - să identifice tema baladei și semnificația titlului;
O4 - să recunoască motivele literarare prezente în text;
O5 - să stabilească structura poeziei;
O6 - să identifice momentele subiectului
O7 – să precizeze elementele de versificație
CONȚINUTURI VIZATE: definirea baladei populare, identificarea personajelor, fixarea momentelor subiectului, analizarea figurilor de stil și
a imaginilor artistice.
STRATEGII DIDACTICE: explicația, conversația catihetică, piramida persoajelor, exercițiul, lucrul individual, descoperirea, reflecția,
gândirea critică, metoda cartonașelor, ascultarea activa, lectura expresivă, ciorchinele.

MIJLOACE: manualul, manualul auxiliar, tabla, fișă de exerciții, suport audio

Demersul didactic
N ETAPELE STRATEGIA DIDACTICĂ

2
R LECŢIEI OBIEC UNITĂŢI DE CONŢINUT METODE MIJLOAC FORME EVALUA
. TIMP TIVE ACTIVITATEA PROFESORULUI ŞI A ELEVILOR ȘI E DE RE
C OPERA PROCED DE ORGANIZARE
R ŢIONA EE INVĂȚĂM
T LE ÂNT
.

0 MOMENT Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării lecţiei ( linişte în clasă, Conversa Activitate
ORGANIZATOR distribuirea fişelor de lucru şi a celor de evaluare, pregătirea ţia frontală
IC
1min.
materialului didactic, gruparea băncilor pentru activitatea didactică).

Se verifică (din punct de vedere calitativ) tema pentru acasă: Ferește- Aprecieri
VERIFICAREA
I TEMEI ȘI mă Doamne, de prieteni, că de dușmani mă feresc singur.. verbale
REACTUALIZARE Reactualizarea cunoștințelor anterioare se face pe baza unei discuții Conversa
A O2 purtate în jurul distincției dintre literatura cultă versus literatura ţia Activitate Formativ
CUNOŞTIŢELOR
DOBÂNDITE populară. Caracteristicile literaturii populare sunt notate într-un euristică frontală ă
ANTERIOR ciorchine. Fișă cu
Metoda ciorchine
8 min.
Ciorchine
lui
Se discută pornind de la specii ale genului epic, până se ajunge la
I CAPTAREA termenul de baladă populară. Conversa
ATENȚIEI
I 4 min. Profesorul folosește suportul audio, (baladă interpretată de Tudor ţia Activitate
O1 Gheorghe, care a reuşit să surprindă foarte bine atât sentimentele Suport frontală
ciobănaşului cât şi pe ale măicuţei bătrâne), pentru ca elevii să audio
ghicească titlul noii lecții.

I Activitate Observar
I ANUNȚAREA Expunere Tabla, frontală ea
I TEMEI ȘI A Profesorul anunţǎ tema lecţiei şi obiectivele pe înţelesul elevilor. Se a caietele sistemati
OBIECTIVELOR noteazǎ titlul și data la tablǎ, pe caiete. eleilor că a

3
2 min. elevilor

Se fac precizări cu caracter general referitor la opera discutată:


I CONDUCEREA Balada Mioriţa a fost descoperită în Munții Vrancei de Alecu Russo,
ÎNVĂȚĂRII
V 25 min. iar Vasile Alecsandri i-a dat forma pe care o cunoaștem astăzi. A fost Activitate
publicată pentru prima dată în 1850, în nr. 3 al revistei Bucovina, fiind frontală
inclusă apoi în culegerea Poezii poporale. Balade (cântice bătrânești),
adunate și îndreptate de V. Alecsandri (1852).
Există peste 1400 de variante ale baladei, iar motivul comun tuturor Expunere
este cel al testamentului ciobanului. a
Geneza Mioriţei se pierde în negura timpului. Se consideră că la
originea acesteia ar sta mai multe ipoteze: 1. Un fapt real petrecut
între păstori pornit de la rivalitatea economică dintre ei; 2. Un cântec
liric ciobănesc; 3. Un bocet. Cea mai plauzibilă pare a fi cea de a
doua, având în vedere lirismul pronunțat al textului.
Cadrul didactic ghidează elevii în alegerea cartonașelor cu buline.
Numărul de buline de pe cartonașul fiecăruia, reprezintă o fișă cu
O3 anumite sarcini de lucru.
O5 Acestea vor conține exerciții ce vizează, în deosebi, identificarea
O7 genului liric în care pot fi încadrate versurile date, a momentelor
subiectului, a temei, titlului, imaginilor artistice, figuri de stil etc.
În funcție de timpul disponibil, acestea se rezolvă parțial în clasă, iar
restul rămânând ca temă pentru acasă.
Profesorul monitorizează permanent activitatea fiecăruia, îi îndrumă Fișe de Activitate
pentru a se asigura că au înţeles sarcina de lucru şi cǎ lucreazǎ corect. Exercițiul lucru individuală
Fiecare, pentru început realizează lectura expresivă a versurilor date,
urmând ca mai apoi să dea citire rezolvării exercițiilor. Profesorul Analiza
completează răspunsurile în cazul în care s-au omis aspecte Răspunsur
importante sau adresează întrebări care să conducă spre răspunsuri ilor
mai clare (prin conversație euristică). Elevii din celelalte grupe sunt elevilor
invitați să adreseze, la rândul lor, întrebări colegilor care își expun

4
rezultatele discuțiilor interpretative. Activitate
Profesorul notează la tablă informațiile-cheie de pe parcursul Lectură frontală
receptării operei. expresivă
În urma acestei activități pe grupe profesorul punctează, faptul că balada este
structurată în trei părți: prezentarea cadrului natural, dialogul dintre cioban
și mioară, testamentul ciobanului. Prima parte, prin excelență epică, are ca
temă: cadrul epic inițial, în care regăsim motivul transhumanței și al
complotului și redă ca moment al subiectului expozițiunea și intriga. Conversa
Partea a doua este de natură dramatică și are ca temă mioara ție
năzdrăvană; reprezintă o parte din desfășurarea acțiunii în care euristică
regăsim motivul mioarei năzdrăvane. Partea a treia este un Tabla
O1 monolog liric cuprinde atât desfășurarea acțiunii, cât și punctul
O3 culminant și are ca temă testamentul ciobanului și presupusa
O6 apariție a măicuței bătrâne.
Cadrul didactic notează la tablă elemente referitoare la titlul, tema,
personajele, indicii temporari și spațiali etc. baladei. Acestea se fac în
funcție de numărul bulinelor (de la 1-5), pentru a se obține un demers
logic. Elevii își notează în caiete toate aceste observații.

Caietele
elevilor

ASIGURAREA
V FEEDBACKUL Feed-backul este asigurat pe întreaga durată a activității didactice, prin Manualul Activitate
UI ȘI individuală
I EVALUAREA
întrebări adresate direct elevilor, având ca rol ghidarea înțelegerii și
I PERFORMANŢ obținerea răspunsului așteptat. Acestea sunt concretizate în exerciții.
EI
9 min.
Se fac aprecieri cu caracter general legate de modul şi gradul de
ASIGURAREA
V RETENŢIEI ŞI A participare a elevilor la activitatea desfăşurată, reomandări individuale Conversa Activitate Evaluare
I TRANSFERULU și generale asupra activităţii, se notează elevii care s-au remarcat prin ţia frontală prin note
I 1 min.I calitatea răspunsurilor.

5
I Se stabilește tema pentru acasă: Se dă citatul: „Codru-i frate cu
românul”, Evidenţiază într-o compunere, de 15-25 rânduri,
comuniunea om - natură.

1. Comentați titlul baladei populare, Miorița.


2. Precizați tema baladei populare
3. Identificați și exemplificați tipurile de rimă prezente în text.

6
4. Identificați și exemplificați minim trei structuri în care se regăsesc imagini vizuale și auditive (trei exemple pentru fiecare)

1. Extrageți din text cinci enumerații, o repetiție, trei epitete, trei metafore, o inversiune, trei personificări

1. Precizați căror cauze se datorează complotul?


2. Care sunt ultimele dorințe ale ciobănașului mărturisite mioarei?
3. Explicați semnificația versurilor „Că la nunta mea / A căzut o stea.”

1. Identificați în text un substantiv în cazul vocativ.


2. Notați, pe baza textului, momentele subiectului pe care este structurată balada populară.

7
1. Extrageți din text versuri în care este precizat timpul și spațiul în care acțiunea are loc
2. Identificați personajele prezente în text.
3. În ce gen literar puteți încadra versurile? Argumentați!

CHESTIONAR DE EVALUARE A LECTURII

A. Obișnuințe de lectură
Numele elevului

1. Citești cu plăcere? Alege a sau b.


a) DA
b) NU
Dacă ai ales a, spune ce-ți place să citești și de ce? Dacă ai ales b, spune de ce nu citești?

8
2. Ai dori ca profesorul de limba română să te lase să alegi câteva lecturi pentru a fi citite în clasă? Alege a sau b.
a) DA
b) NU
Ai putea să spui de ce?

B. Evaluarea comprehensiunii textului epic


Titlul textului

Numele autorului

Partea I
Dacă ai găsit lectura interesantă, ai putea să faci câteva comentarii în jurul următoarelor puncte?
1. Care personaje te-au interesat? De ce?

2. Ce comentarii poți face în legătură cu desfășurarea acțiunii?

3. Ai recomanda lectura prietenilor tăi? De ce?

4. Ce gânduri ai dori să exprimi în legătură cu textele ce vor urma să fie studiate?

Ai utilizat strategiile de lectură învățate?


a) DA
b) NU
Dacă da, care?

Dacă ai răspuns nu, ai putea să spui de ce?

9
Partea II
Dacă lectura ți s-a părut dificilă, ai putea să-mi spui din ce motive? Lista următoare te va ajuta să răspunzi.
Vocabularul a fost prea dificil?
DA NU
Structura propoziției și a frazei ți s-a părut prea dificilă?
DA NU
Structura textului a fost prea complicată?
DA NU
Au fost prea multe personaje?
DA NU
Personajele au fost lipsite de interes?
DA NU

Textul a conținut prea multe evenimente?


DA NU
Istoria are prea puțină acțiune?
DA NU
Istoria este verosimilă?
DA NU
Spune-mi, în câteva cuvinte de ce nu ai recomanda textul prietenilor tăi?

Ai utilizat strategiile de lectură învățate?


a) DA
b) NU
Dacă da, care?

10
Dacă ai răspuns nu, ai putea să spui de ce?

11