Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ LA DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - clasa a VII-a

Numele şi prenumele elevului:......................................................................................


Data susţinerii testului:..................................................................................................

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 76 de puncte. Pentru
redactarea întregii lucrări se acordă 14 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul de lucru este de 50 de minute.

PARTEA I (46 de puncte)


Citeşte textul:
,, Am ascultat din umbră cântarea lor înaltă. Iar nuferii, pe care lianele-i dezgroapă
Buchetele de trestii dormeau cu foşnet lin. Când i-a-nchegat în tremur lumina unui val,
Era o lună plină în fiecare baltă, Păreau luceferi galbeni, căzuţi adânc în apă
Şi-n fiecare undă o piatră de rubin. Să-nsemne calea lunei spre-ntunecatul mal.”
(George Topârceanu - ,,Broaştele’’)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A.
1.Dă sinonime potrivite pentru cuvântele: cântarea, lin, căzuți. 6 puncte
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

2. Subliniază varianta corect despărţită în silabe: 6 puncte


gal-be-ni/ gal-beni; lu-ce-feri/ lu-ce-fe-ri; a-dânc/ ad-ânc

3. Explică folosirea cratimei în structura ,, Iar nuferii, pe care lianele-i dezgroapă”. 6 puncte
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

4. Completează tabelul următor, precizând partea de vorbire şi cazul pentru fiecare dintre cuvintele din text
menţionate în coloana din stânga şi subliniate în text. 8 puncte

Cuvântul Partea de vorbire Cazul


lor
buchetele
întunecatul
nuferii

5. Construieşte câte un enunţ în care cuvântul ,,baltă” să îndeplinească, pe rând, funcţia sintactică de complement
prepozițional și de atribut substantival. 6 puncte
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

B.1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 4 puncte


Tipul rimei utilizate în prima strofă a poeziei citate este:
a). împerecheată; b) încrucişată; c) îmbrăţişată.

2. Exprimă-ți opinia, în 30-40 de cuvinte cu privire la sentimentele care se desprind din poezia citată. 6 puncte
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. Transcrie din textul citat două figuri de stil diferite, precizând felul lor. 4 puncte
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Redactează o compunere de 120-200 de cuvinte în care să prezinți o întâmplare petrecută pe malul unei ape. Dă un
titlu sugestiv acestei compuneri.
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; 12p.
– să introduci 6 cuvinte alese de tine din textul de la Partea I; 6p.
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal; 4p.
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 4p.
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 4p.

Cuvinte selectate de tine sunt:----------------------, ---------------------,- -------------------,----------------------, ----------------------


------------------------
_______________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări: unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi
vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte; ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct.

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Disciplina Limba și literatura română
Clasa a VII-a
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total.

PARTEA I (46 de puncte)

A.
1. câte 2 puncte pentru precizarea corectă a sinonimelor; 2x3p.= 6 puncte
2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date;
2x3p=6 puncte
3.explicarea rolului cratimei în secvenţa dată - 6 puncte
-explicarea clară, corectă – 6p; explicarea superficială, ezitantă – 2p.
4. câte 1 punct pentru indicarea corectă a fiecărei valori morfologice şi câte 1 punct pentru
fiecare caz corect indicat. 1x8p=8 puncte
5. câte 3 puncte pentru construirea corectă a enunţurilor în care cuvântul dat să aibă funcţiile
sintactice indicate. 3x2p=6 puncte

B.
1. b 4 puncte
2. exprimarea opiniei cu privire la sentimentele care se desprind din poezie în numărul de cuvinte
indicat. 6 puncte
-exprimarea clară, coerentă a opiniei - 5 puncte/ exprimarea ezitantă a opiniei – 3 puncte/ încercare
de exprimare a opiniei – 1 punct.
-respectarea numărului de cuvinte – 1 punct.
3.pentru transcrierea corectă a două figuri de stil – 2 puncte (1+1)/ ; pentru precizarea corectă a
tipului figurii de stil – 2 p.( 1+1 ) 4 puncte
PARTEA a II-a (30 de puncte)
- relatarea unei întâmplări cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 12p./ relatarea unei
întâmplări cu respectarea parțială a succesiunii logice a faptelor – 9p. / redactarea unei
întâmplări fără respectarea parțială a succesiunii logice a faptelor – 6p./ încercare de relatare a
unei întâmplări – 3p. 12 puncte
- câte 1 punct pentru utilizarea oricăruia dintre cei 6 termeni aleşi din textul de la Partea I;
1 x 6p= 6 puncte
- precizarea locului și a timpului întâmplării; 2x2p.= 4 puncte
- respectarea structurii specifice tipului de text cerut; 4 puncte
- respectarea numărului minim de cuvinte solicitate. 4 puncte

Redactarea întregii lucrări: 14 puncte


-unitatea compoziţiei – 2 puncte;/ respectarea parțială a unității compoziţiei – 1 punct;
- coerenţa textului – 2 puncte; / respectarea respectarea parțială a coerenței textului – 1 punct;
- registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte ( 0-2 greșeli – 2p; 3-4
greşeli – 1p; peste 4 greșeli - 0p)
-ortografie – 3 puncte ( 0-1 greșeli – 3p; 2-3-greşeli – 2p; 4 greşeli – 1p; peste 5 greşeli – 0p)
-punctuaţia – 3 puncte; ( 0-2 greseli – 3p; 3 greşeli – 2p; 4 greşeli – 1p; peste 5 greşeli – 0p)
-aşezarea corectă a textului în pagină – 1 punct;
-lizibilitatea – 1 punct.