Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Ordonanţarea cheltuielilor
Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

  Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirma ca livrările de bunuri au fost
efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi ca plata poate fi realizată. Persoana desemnată
de ordonatorul de credite confirma ca exista o obligaţie certa şi o sumă datorată, exigibilă la o
anumită data, şi în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonanţarea de
plată" pentru efectuarea plăţii.
  Ordonanţarea de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite da
dispoziţie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) sa întocmească
instrumentele de plată a cheltuielilor.
  Modelul formularului "Ordonantare de plată" este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele
norme metodologice.
  Ordonanţarea de plată trebuie să conţină date cu privire la:
  - exerciţiul bugetar în care se înregistrează plata;
  – subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata;
  – suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în moneda naţionala sau în moneda străină,
după caz;
  – datele de identificare a beneficiarului plăţii;
  – natura cheltuielilor;
  – modalitatea de plată.

  La înscrierea informaţiilor în coloana 1 «Disponibil înaintea efectuării plăţii» din


formularul «Ordonanţare de plată» se va ţine cont de angajamentele bugetare evidenţiate în
contul 8066 «Angajamente bugetare», precum şi de plăţile efectuate din contul 770
«Finanţarea de la buget» sau din alte conturi de disponibilităţi, după caz, dar şi de cheltuielile
care au fost angajate, lichidate şi ordonanţate anterior şi care nu au apărut decontate în
extrasul de cont la momentul întocmirii formularului «Ordonanţare de plată».

   Ordonanţarea de plată este datată şi semnată de ordonatorul de credite sau de persoana


delegată cu aceste atribuţii.
  Ordonanţarea de plată va fi însoţită de documentele justificative în original şi va purta
viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care să confirme
corectitudinea sumelor de plată, livrarea şi receptionarea bunurilor, executarea lucrărilor şi
prestarea serviciilor, existenta unui alt titlu care să justifice plata, precum şi, după caz,
înregistrarea bunurilor în gestiunea instituţiei şi în contabilitatea acesteia.
  Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plăţii cheltuielilor vor purta
obligatoriu numărul, data notei contabile şi semnătura persoanei care a înregistrat în
contabilitate lichidarea cheltuielilor.
  În cazuri excepţionale, când nu este posibila prezentarea documentelor justificative în
original, vor fi acceptate şi copii ale documentelor justificative, certificate pentru
conformitatea cu originalul de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste
atribuţii.
  În situaţia în care, în conformitate cu prevederile contractuale, urmează să se efectueze
plata în rate a bunurilor livrate, lucrărilor executate şi a serviciilor prestate, se vor avea în
vedere următoarele:
  - prima ordonantare de plată va fi însoţită de documentele justificative care dovedesc
obligaţia către creditor pentru plata ratei respective;
  – ordonantarile de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja
transmise conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil).

  La emiterea ordonanţării de plată finale ordonatorul de credite confirma ca operaţiunea s-


a finalizat.
  Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plata
ordonanţarea de plată se transmite pentru avizare persoanei desemnate sa exercite controlul
financiar preventiv propriu.
   Scopul acestei avizari este de a stabili ca:
  - ordonanţarea de plată a fost emisă corect;
  – ordonanţarea de plată corespunde cu cheltuielile angajate şi suma respectiva este
exactă;
  – cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat;
  – exista credite bugetare disponibile;
  – documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare;
  – numele şi datele de identificare ale creditorului sunt corecte.

  În cazul în care ordonanţarea de plată nu se avizează, se aplică prevederile pct. 1


"Angajarea cheltuielilor".
  Nici o ordonantare de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite
decât după ce persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu a acordat
viza.

  Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu se asigura ca


ordonantarile supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi ca sunt
îndeplinite condiţiile de lichidare a angajamentelor.

  Ordonantarile de plată nevizate de persoana desemnată să exercite controlul financiar


preventiv propriu sunt nule şi fără valoare pentru conducătorul compartimentului financiar
(financiar-contabil) care urmează să facă plata, dacă nu sunt autorizate în condiţiile prevăzute
de lege.

   După aprobare ordonanţarea de plată împreună cu toate documentele justificative în original


se înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plata.
  Primele trei faze ale procesului execuţiei bugetare a cheltuielilor se realizează în cadrul
instituţiei publice, răspunderea pentru angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor
revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor împuternicite sa exercite
aceasta calitate prin delegare, potrivit legii.

 2. Plata cheltuielilor
Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi
raportarea angajamentelor bugetare şi legale

  Plata cheltuielilor este faza finala a execuţiei bugetare prin care instituţia publică este
eliberata de obligaţiile sale faţă de terţii-creditori.
  Plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care, potrivit legii, poarta
denumirea generica de contabil, în limita creditelor bugetare şi destinaţiilor aprobate în
condiţiile dispoziţiilor legale, prin unităţile de trezorerie şi contabilitate publică la care îşi au
conturile deschise, cu excepţia plăţilor în valută, care se efectuează prin bănci, sau a altor plati
prevăzute de lege să se efectueze prin bănci.
  Plata cheltuielilor este asigurata de şeful compartimentului financiar (financiar-contabil)
în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilităţilor aflate în conturi,
după caz.
  În cazul instituţiilor publice care nu au în structura lor un compartiment financiar sau
financiar-contabil, plata cheltuielilor se va efectua de către persoana desemnată de
ordonatorul de credite sa îndeplinească aceasta atribuţie în cadrul instituţiei publice.
  Instrumentele de plată utilizate de instituţiile publice, respectiv cecul de numerar şi
ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPHT), se semnează de doua persoane autorizate în
acest sens, dintre care prima semnătura este cea a conducătorului compartimentului financiar
(financiar-contabil), iar a doua, a persoanei cu atribuţii în efectuarea plăţii.
  Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil)
numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
  - cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate şi ordonanţate;
  – exista credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilităţi în conturi de disponibil;
  – subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corecta şi
corespunde naturii cheltuielilor respective;
  – exista toate documentele justificative care să justifice plata;
  – semnăturile de pe documentele justificative aparţin ordonatorului de credite sau
persoanelor desemnate de acesta sa exercite atribuţii ce decurg din procesul executării
cheltuielilor bugetare, potrivit legii;
  – beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit documentelor care atesta serviciul
efectuat;
  – suma datorată beneficiarului este corecta;
  – documentele de angajare şi ordonantare au primit viza de control financiar preventiv
propriu;
   – documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular;
  – alte condiţii prevăzute de lege.

  Nu se poate efectua plata:


  - în cazul în care nu exista credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori disponibilităţile
sunt insuficiente;
  – când nu exista confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru
"Bun de plată";
  – când beneficiarul nu este cel faţă de care instituţia are obligaţii;
  – când nu exista viza de control financiar preventiv propriu pe ordonanţarea de plată şi
nici autorizarea prevăzută de lege.

  În cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată,
conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspenda plata.
  Motivele deciziei de suspendare a plăţii se prezintă într-o declaraţie scrisă care se trimite
ordonatorului de credite şi, spre informare, persoanei desemnate sa exercite controlul
financiar preventiv propriu.

   Ordonatorul de credite poate solicita în scris şi pe propria răspundere efectuarea plăţilor.


  În vederea efectuării cheltuielilor, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta unităţilor
de trezorerie şi contabilitate publică la care au conturile deschise bugetul de venituri şi
cheltuieli aprobat şi repartizat pe trimestre, pe modelele elaborate de Ministerul Finanţelor
Publice.
  Pentru efectuarea cheltuielilor de capital instituţiile publice vor prezenta unităţilor de
trezorerie şi contabilitate publică şi programul de investiţii aprobat în condiţiile legii.
  Creditele bugetare aprobate în buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor de
credite numai după deschiderea de credite de către ordonatorii principali de credite,
repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu şi pentru ordonatorii de credite
secundari sau terţiari, după caz, şi/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama
acestora.
  Deschiderea conturilor de cheltuieli şi de disponibilităţi de către instituţiile publice se
efectuează potrivit normelor privind organizarea şi funcţionarea trezoreriilor statului.
  Dreptul de administrare şi dispoziţie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de
disponibil, deschise la unităţile de trezorerie şi contabilitate publică şi bănci, se va exercita în
mod exclusiv de către instituţiile publice pe seama cărora au fost deschise, prin persoanele
special împuternicite în acest sens, după comunicarea către trezorerie sau banca a
împuternicirilor şi a fişelor cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate să efectueze
plata, împreună cu amprenta ştampilei.
  Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. Acestea vor fi datate şi vor avea
înscrise în spaţiul rezervat obiectul plăţii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face
plata.
  Ordinele de plată se înscriu într-un registru distinct, vor purta un număr de ordine unic,
începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite şi pentru
fiecare exerciţiu bugetar.
  Un ordin de plată nu poate cuprinde plati referitoare la mai multe subdiviziuni ale
bugetului aprobat.
  Ordinele de plată se emit pe baza documentelor justificative din care să reiasă ca
urmează să se achite integral sau parţial o datorie contractată şi justificată.
  Se exceptează de la aceasta regula ordinele de plată ce se emit pentru plata de avansuri.
  Acţiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plati în avans din fonduri
publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului.
  Sumele reprezentând plati în avans nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi
servicii prestate până la sfârşitul anului se recuperează de către instituţia publică care a
acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost acordate, cu perceperea
dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, potrivit legii.
  Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, instituţiile publice
pot ridica, pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar, numerarul pentru efectuarea plăţilor
de salarii, premii, deplasări, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin
virament, cum ar fi: drepturi cu caracter social, burse pentru elevi şi studenţi, ajutoare etc.
  În fila de cec se menţionează şi natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din
numerarul ridicat.
  Instituţiile publice vor lua măsurile necesare pentru reducerea la maximum a plăţilor în
numerar, efectuând prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus care nu se
justifica a fi efectuate prin virament.
  Sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria instituţiei publice în condiţii de
siguranţă.
  În vederea efectuării de plati în numerar pentru deplasări sau achiziţionarea de bunuri,
executarea de lucrări sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri în numerar persoanelor
desemnate pe baza "Dispoziţiei de plată - încasare către casierie" (cod 14-4-4), semnată de
conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) şi de persoanele cu atribuţii în
efectuarea plăţilor în numerar. Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza
documentelor justificative eliberate de agenţii economici sau de persoane fizice autorizate,
respectiv facturi fiscale (cod 14-4-10/A), facturi (cod 14-4-10/aA), chitanţe (cod 14-4-1), bon
de comanda-chitanţa (cod 14-4-11) sau alte formulare ori documente privind activitatea
financiară şi contabila cu regim special, aprobate potrivit legii.

3. Registrele de contabilitate, Legea 82/1991 a contabilitatii


  ART. 20
  Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea
mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform
normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice*).
  Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se
prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi
controlul operaţiunilor contabile efectuate.

  ART. 22
  Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se
întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de
întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru
care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii.

  ART. 23
  (1) Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare
automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în
conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe
suporturi tehnice timp de 10 ani.
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să asigure autorităţilor fiscale accesul la
datele păstrate pe suporturi tehnice.

  ART. 24
  Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau
încetarea, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza
documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situaţii.

  ART. 25
  (1) Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1
timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost
întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se pot stabili, în mod justificat, prin ordin al
ministrului finanţelor publice, registrele de contabilitate şi documentele justificative care se
păstrează timp de 5 ani*).
  ART. 25^1
  În cazul reorganizării persoanelor juridice, acestea vor lua măsuri pentru păstrarea şi
arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate.

  ART. 26
  În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor
lua măsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementărilor emise în acest sens, în termen
de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forţă majoră, în termen de 90 de zile de
la constatarea încetării acesteia.
  4.Execuţia de casa bugetară, Legea 500/2002 privind finanțele publice
  ART. 60
  (1) Execuţia de casa a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizează prin trezoreria
statului pe baza normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice, care asigura:
  a) încasarea veniturilor bugetare;
  b) efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate ale instituţiilor publice, în limita
creditelor bugetare şi destinaţiilor aprobate potrivit dispoziţiilor legale;
  c) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind datoria publică interna şi externa
rezultată din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a celor privind
rambursarea ratelor la scadenta şi plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi altor costuri
aferente;
  d) efectuarea altor operaţiuni financiare în contul autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale.

  (2) Prin trezoreria statului se pot efectua şi următoarele operaţiuni:


  a) păstrarea disponibilităţilor reprezentând fonduri externe nerambursabile sau
contravaloarea în lei a acestora, primite pe baza de acorduri şi înţelegeri guvernamentale şi de
la organisme internaţionale, şi utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate sau folosirea
acestora pe baza de hotărâri ale Guvernului, potrivit destinaţiilor stabilite de donatori sau
pentru cheltuieli de capital în sectoarele publice şi economice, după caz;
  b) efectuarea de plasamente financiare din disponibilităţile aflate în contul general al
trezoreriei statului prin Banca Naţională a României;
  c)alte operaţiuni financiare prevăzute de lege.

  Principii ale încheierii execuţiei bugetare


  ART. 61
  (1) Execuţia bugetară se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.
  (2) Orice venit neîncasat şi orice cheltuiala angajată, lichidată şi ordonanţată, în cadrul
prevederilor bugetare, şi neplătită până la data de 31 decembrie se vor încasa sau se vor plăti,
după caz, în contul bugetului pe anul următor.
  (3) Creditele de angajament pentru care nu au fost încheiate angajamente legale şi
creditele bugetare neutilizate la sfârşitul anului bugetar sunt anulate de drept.

   (4) Disponibilităţile din fondurile externe nerambursabile şi cele din fondurile publice
destinate cofinanţării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, rămase la finele
exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor.
  (5) Fondurile prevăzute la alin. (4) se utilizează în condiţiile prevederilor prezentei legi şi
potrivit acordurilor încheiate cu partenerii externi.
  (6) În cazul bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale
echilibrate prin subvenţii de la bugetul de stat, sub forma transferurilor consolidabile,
excedentele rezultate din execuţia acestora se regularizează la sfârşitul exerciţiului bugetar cu
bugetul de stat, în limita subvenţiilor primite.
  (7) Prevederile legilor bugetare anuale şi ale celor de rectificare acţionează numai pentru
anul bugetar respectiv.
  (8) Subvenţiile, transferurile şi alte forme de sprijin financiar din partea statului,
neutilizate până la închiderea anului, pentru care a fost instituită obligaţia restituirii prin
temeiurile legale de acordare şi nerestituite până la data de 31 decembrie, se vor supune
calculului accesoriilor aplicabile pentru veniturile bugetare, pentru perioada cuprinsă între
data de 31 decembrie şi data restituirii sumelor la buget.