Sunteți pe pagina 1din 4

Raport de autoevaluare

Educatoare Boboc Valentina


Subsemnata,Boboc Valentina titulară la Grădiniţa Gusitei din acest an şcolar(2019-2020),
cu o vechime in învăţământ de 26 ani, în această unitate.
În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu
nevoile şi cu posibilitatile copiilor din grupele pe care le-am condus.
Ca educatoare caut să fiu mereu informată cu tot ce apare nou legat de specialitatea
mea şi să fiu mereu bine documentată şi pregătită.Activitatea mea din ultimii doi ani
şcolari a vizat următoarele competenţe:

I. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ

1. Proiectarea activitatilor instructiv-educative:


Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv- educative am realizat-o
cunoscând, respectând şi aplicând personalizat curriculum-ul preşcolar, corespunzător
specificului colectivului de copii din grupă, am selectat materiale auxiliare în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi le-am utilizat conform capacităţilor de
învăţare ale copiilor, am stabilit şi ordonat coerent şi corespunzător colectivului de
copii temele anuale estimând şi revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecărei
teme în funcţie de interesul manifestat de copii faţă de aceasta , am elaborat
proiecte didactice pentru activităţile desfăşurate cu copiii.
Pentru planificarea activităţilor extraşcolare am analizat resursele materiale şi
umane de care dispune grădiniţa, precum şi interacţiunea copiilor din grădiniţă în
vederea stabilirii acestor oferte, am corelat obiectivele cu conţinuturile respectând
interesele copiilor, am identificat resursele umane şi informaţiile adecvate
conţinuturilor stabilite, selectând activităţile de învăţare cu caracter formativ.
Am fost preocupată de completarea cu mare responsabilitate şi atenţie a ,,Condicii de
evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei şi a copiilor în grădiniţă,, - completarea
tuturor rubricilor ,corelarea tuturor activităţilor dintr-o săptămână cu tema mare a
săptămânii şi existenţa unei legături strânse între activităţile unei săptămâni atât pe
verticală cât şi pe orizontală intre etapele activităţii ,completarea activităţilor alese propuse
a se desfăşura pentru o săptămână integral, inserarea activităţilor opţionale în orar şi în
activităţile planificării săptămânale, corelarea schemei orare cu planul de învăţământ
specific nivelului de vârstă.Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele
dinamice –atât în în cursul unei zile cât şi în timpul unei săptămâni-şi să acord atenţia
cuvenită mişcării în aer liber a copiilor.Am intocmit orarul grupei ţinând cont de abordarea
integrală a conţinuturilor.Am situat copilul in centrul procesului de predare –
invatare,stabilind un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul
activităţilor artistico-plastice şi practice.

2.Organizarea procesului instructiv-educativ:


Pentru ca „ambianţa” gradinitei să fie placută şi convingătoare, declanşatoare de
bucurii, de dorinta arzătoare a copilului de a reveni cu plăcere, am fost interesată in primul
rand de confecţionarea de imagini în hol, de confecţionare de material didactic în funcţie
de varietatea tematicilor şi conţinuturilor de învăţare şi a particularităţilor de vârstă a
copiilor;M-a preocupat amenajarea funcţională a spaţiului de joacă,pe arii de
simulare/centre de interes/zone,care să permită copiilor să lucreze individual,în perechi,în
grupuri mici sau cu întreg colectivul,să permită mişcarea, să influenţeze calitatea jocului
favorizând creativitatea copiilor, oferindu-le posibilitatea fiecărui copil să-şi aleagă locul
de joaca, spaţiile de joacă fiind mobile şi transformabile în funcţie de dorinţa lor. Totodată
pot să observ interesele şi aptitudinile, stabilitatea sau instabilitatea în joc, atitudinea faţă
de jucării şi faţă de alţi copii, trăsăturile lor temperamentale.Sunt interesată de amenajarea
centrului tematic în sala de grupă ,care este reamenajat săptămânal în funcţie de tematicile
şi conţinuturile învăţării.

3.Conducerea procesului instructiv-educativ:


 am căutat căi şi mijloace eficiente de transmitere a cunoştinţelor copiilor;
 am abordat interdisciplinar conţinutul programei ;
 am organizat activităţi bogate în conţinuturi interesante şi atrăgătoare;
 am folosit metode activ-participative;
 am căutat să cunosc copiii din grupă, am elaborat fişele de observaţii;
 am oferit copilului posibilitatea de mişcare, de comunicare, descoperire,
asociere si comparaţii;
 am organizat cât mai multe activităţi integrate cu copiii ;
 am folosit mijloace de învăţământ şi tot ce poate oferi natura într-un mod
adecvat fiecărei situaţii şi fiecărui moment instructiv-educativ.

II. INTERRELATIONARE/COMUNICARE
- În cadrul comunicării educatoare- copil, am selectat modalităţile de comunicare
în funcţie de conţinutul informaţional, particularităţile de vârstă şi individuale ale
copiilor, am asigurat respectarea obiectivelor de referinţă din programa preşcolară,
accesibilizând informaţiile cu caracter instructiv- educativ în comunicarea cu copiii,
am selectat situaţiile de lucru acvate în scopul comparării mesajului transmis cu cel
receptat de copil şi am stabilit situaţii de comunicare care să faciliteze schimbul de
informaţii, cooperarea şi interacţionarea eficientă, am cautat sa tratez copilul desprins
din mediul familial cu sensibilitate si caldura, cu deosebita grija pentru atragerea acestuia
spre activitatile de gradinita
- Colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru asigurarea continuităţii
grădiniţă- şcoală, comunicarea cu colegele s-a realizat într-un mod eficient şi
constructiv, prelucrând şi corelând informaţiile obţinute pentru a identifica cele mai
potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic, am colaborat cu
responsabila comisiei metodice in vederea informarii reciproce despre modalitatile de
valorificare a studiului individual
- Comunicarea cu părinţii a fost de asemenea eficientă: am informat periodic
familia copilului despre progresul acestuia, comportamentul social, am solicitat
familiei date suplimentare despre comportamentul copilului în familie, pentru o
cunoaştere a copilului din perspective diferite, am descoperit cauzele unor
comportamente nedorite la copil şi am identificat modalităţile de soluţionare ale
acestora, in vederea cunoasterii copiilor le-am cerut completarea unor chestionare,am
organizat şedinţe, expoziţii cu lucrările copiilor, serbări, discuţii individuale, întâlniri cu
ocazia zilelor de naştere ale copiilor, creând o atmosferă placută pentru a ne cunoaşte mai
bine.

III.EVALUAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV:


Pentru o evaluare corectă am elaborat instrumente alternative de evaluare,
adecvate atât conţinutului cât şi obiectivelor propuse, am aplicat probe de evaluare
în diferite momente ale procesului didactic, în funcţie de obiectivele evaluării.
Evaluarea iniţială am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a
identifica nivelul cunoştinţelor ,al deprinderilor şi abilităţilor dar şi pentru a determina în
funcţie de profilul grupei ritmul desfăşurării activităţii, în baza căruia să-mi proiectez
planificarea săptămânală şi semestrială.
Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor, aprecierea justă a performanţelor
acestora s-a realizat în caietul şi în fişele de observaţie individuale, am consemnat
în fişa psihopedagogică a copilului date relevante despre dezvoltarea acestuia , am
revizuit periodic planificarea calendaristică sau săptămânală, am identificat măsurile
ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învăţare. Dintre modalităţile alternative de
evaluare amintesc:lucrări practice,portofoliile cu lucrările copiilor,aprecierile
verbale,autoevaluarea,afişarea lucrărilor,aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări,
ecusoane, medalii etc.Am abordat tema evaluării şi prin schimburile de experienţă pe
verticală educatoare-învăţători

IV.FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ:


Am identificat necesarul propriu de formare în funcţie de dinamica informaţiei
în domeniu, am manifestat obiectivitate în autoevaluare, am planificat activitatea
metodică, ţinând cont de nevoile proprii identificate, particip la comisiile metodice,
aducându-mi contribuţia prin referate, luări de cuvânt,susţinere de activităţi demonstrative,
baza perfecţionării mele a constituit-o studiul individual Am participat la cercuri
pedagogice luând cuvântul sau prezentând diferite referate.
Am manifestat interes pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare, atât în
plan profesional, cât şi în plan personal, am aplicat în activitatea didactică
informaţiile obţinute în cadrul întâlnirilor metodice, a cursurilor de formare sau prin
studiu individual.

S-ar putea să vă placă și