Sunteți pe pagina 1din 3

Planul de activitate educativă pentru anul de studii 2019-2020

Obiective Conținut tematic Indicatori de Perioada de realizare Adnotații


performanță
I Formarea continuă a diriginților
Gestionarea corectă a Elaborarea corectă, deplină a -Dosarele personale ale septembrie
documentației școlare proceduriii de deschidere, elevilor coplectate confor
perfectare a dosarelor cerințelor.
personale ale elevilor din
instituție.
Alegerea comitetului Ședință cu părinții: Indentificarea rolului fiecărui septembrie
părintesc. 1. Aprobarea planului de părinte în educația copilului.
activitate pentru anul de
învățământ 2019-2020
2.Alegerea comitetului
părintesc.

Proiectarea orelor de Atelier de lucru: ,, Realizarea -Proces instructiv eficient și Septembrie


Dezvoltare personală proiectării la Dezvoltarea calitativ în cadrul orelor de
conform cerințelor curriculare personală. Elemente de Dezvoltare personală.
noutate. Repere
metodologice anul 2019-
2020”.
Organizarea corectă a Masă rotundă:,, Educația -Modalități de cultivare a Octombie.
ședințelor părintești. pentru valori- înlăturarea comportamentului tolerant.
barierilor de comunicare
dintre elev-elev, elev-
profesor, părinte-profesor”.
Prevenirea cazurilor de Comunicare în cadrul -Atmosfera pașnică și noiembrie
violență. Comisiei metodice: ,,Violența prietenoasă a copiilor.
în școlaă și în societate”. -Excluderea violenței în școală
și în societate.
Promovarea valorilor artistice Balul bobocilor-clasa a V-a. -Promovarea elevilor în cadrul noiembrie
și muzicale, precum și a Activitate extracurriculară. instituției.
activității artistice.
Cultivarea dragostei pentru Dezbateri: ,, Promovarea -Respectarea tradițiilor decembrie
valorile naționale. tradițiilor și obiceiurilor la naționale.
nivel instituțional.
Promovarea prestigiului Sport, mișcare, sănătate. -Stimularea elevilor în decembrie
instituției de învățământ Starturi vesele, clasa a V-a implicarea procesului
educativ.
Prezentarea situaţiei la Sedină cu părinții: -sensibilizarea părinților. decembrie
învăţătură şi disciplină. Prezentarea situaţiei la
învăţătură şi disciplină;
analiza comportamentelor şi
a reacţiilor la sarcinile şcolare

Conștientizarea rolului Comunicare: ,,Personalitatea -Organizarea riguroasă în februarie


important al dirigintelui în profesorului în percepția activitatea de diriginte.
formarea personalității elevilor”. Dezvoltarea personală a
elevilor prin prisma orelor de
elevuliui.
Dezvoltare personală.
Formarea atitudinii Activități de voluntariat -sensibilizarea elevilor Pe parcusul anului
responsabile prin implicarea instituționale și locale.
cu dăruire în viața liceului și a
comunității.
Să respecte patrimoniul ,, Crăciunul- darul bucuriei” -Promovarea tradițiilor și decembrie
cultural al poporului. Activitate extracurriculară obiceiurilor neamului.
Să promoveze valorile literar- ,, Eminescu-stea -Stimularea elevilor în ianuarie
culturale ale neamului. nemuritoare” activitate implicarea procesului
extracurriculară educativ
Să promoveze tradițiile ,, Un mărțișor pentru cei -Formarea gustului estetic martie
naționale. dragi”
Concurs -expoziție de
mărțișoare
Să manifeste spirit umoristic 1 aprilie- ziua umorului -elevii conștientizează aprilie
Concurs de desene efectele umorului
Să analizeze problemele ce Ziua mondială a pământului. Soluționarea unor probleme aprilie/ mai
țin de protecția mediului Acțiuni de salubrizare ce țin de ecologie
înconjurător Panouri informative
Fotografii
Să manifeste interes pentru ,, Cu lumină în suflet de -Activități de proovare a aprilie
tradițiile de sărbatorile Sfintele Paști” expoziție tradițiiilor pascale.
pascale
Să manifeste respect față de ,, 9 mai-ziua biruinței” -Cunoașterea istoriei mai
veterani și oameni în etate Activități de comemorare a neamului
veteranilor de război.
Să manifeste interes pentru Ziua Europei -Perceperea importanței Mai
importanța integrării Concurs de desene, eseuri. integrării europene
europene

S-ar putea să vă placă și