Sunteți pe pagina 1din 14

2 Nr.

3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) BANA ARMÂNEASCÂ


USIA REVISTA “BANA ARMÂNEASC”
(thimeljlu, njedzlu icâ ncurpiljeatlu) Thimiljiusitâ tu anlu 1996 di Dumitru PICEAVA
alushtui numir: 3 (21) 2000
Alfabetlu armânescu, Redactsia.................2 Editatâ di: Fundatsia “Bana Aura PASHA, Aurica PIHA, Mihaela
Limba armâneascâ shi ....(D.P)........... 3/5 Armâneascâ”, prezidentu Dumitru SHUTSU, Justin TAMBOZI, Wylli
Dzua Natsionalâ a Armânjilor (M.C.).6/7 PICEAVA, cu agiutorlu a Fundatsiiljei Wisoshenski, Gh. ZBUCHEA.
Minduiri ligati di...(M.Caciandoni)........8 “Moscopole”, prezidentu Dima Grasu Consultant icunomic: Dima GRASU,
Dzua Armânjlor..... (A.Gica)...............9/10 shi ali “Sutsata Culturalâ Consultant juridic: Mihai TUGEARU
Un punctu di videari..(A.Gica).............11 Armâneascâ”, prezidentu Costicã Computerizari sh-culuhili 1/4: Stefan
Di zbor cu Karl M. Gauss...(A. Piha)...12 PICEAVA
Cânichi (Zoe Papazisi Papatheodoru..13 Canacheu. Tehnoredactari:Tacu BABALI
Priimnari prit Vlãhia ... (L.Rãdulescu). 14 Hãrgiurli ti tipusearea alushtui Adresa a redactsiiljei:
Armânjlji Grãmusteanji din Kosovo....15 numir, 3(21), 2000 (5 miliunji di lei Sos. PANTELIMON, nr. 258, bl. 47,
Istoria a Machiduniiljei, (T.Babali)......16 ti 1.000 di cumãts), furâ fapti di sc.D. et.6, ap.241, cod 73559,
Mihailok Pupin, Maia (A.Pasha).........17 Bucuresti. Telefon: 01/628 27 86 shi
NAUM CONSALT SOFTWARE 093/609266
Padzinâ di pi Internet............................18 SRL, prezidentu Ec.NAUM Abonamentili s-facu la adresa a
Expozitsii.................................................19 LEFTERIE Redactsiiljei.
Simpozionlu a Minoritãtslor.................20
Redactsia efhãristiseashti a tutulor Tinjisits yivâsitori,
Cutuli Caloir, (Marilena Bara)...............21
ti agiutorlu dat. Nai ma bunâ cali ta s-vâ siyuripsits
Hãgilâchi, (Aurica Piha)........................22
PAREIA REDACTSIONALÂ: continuarea a colectsiiljei a
Di zbor cu maia Zisu di Pipera..............23
Poetlu George Vrana..............................24 Marilena BARA, Yioryi BEICA, revistâljei “Bana Armâneascâ
Un semnu di... (W.Wisoshenski).........25 Mariana CACIANDONI, Ilie armâni abonamentul!
Pâhãlu a abonamentiloru ti un an
W. Shakespeare, (Ilie A. Ceara)...........26 A.CEARA, Alexandru GICA, Jani easti: Ti yivâsitorlji di România:
“Patriarhul”, (T.Babu)............................27 GUSHO (Tirana- Albania), Sasho 70. 000 di lei. Ti yivâsitorlji ditu
Chira Iorgoveanu-Mantsu...................28 YERÂNDÃ (Lazovo-Machidunii),
xeani: - 20 $ SUA icâ 35 D.M.
Tudor Arghezi....................................... 29
Rebus.................................................30/31 canâoarâ nu formeadzâ unâ silabâ
ahoryea.
ALFABETLU ARMANESCU 2.2.Verbili icâ adjectivili sâ-nyrâpse-
scu tu forma “-eshtsâ” sh-nu “eshti”.
UFILISIT TU REVISTA “BANA ARMÂNEASC” Urnechi: mindueshtsâ, sâligheshtsâ,
Dit anlu 1996, di anda ahurhim sâ scutem fricativâ - sâ scrii cu dauâ turlii di yramati: alâxeshtsã; vâryâreshtsâ, bârbâteshtsâ
revista “Bana Armâneascâ”, tu padzinjli y shi g. a) Litera “y” (i greacâ), cari fatsi sh-nitsi cum minduehsti, sâligheshti,
a ljei ufilisim, cu njits alâxiri, alfabetlu parti dit fondul fonetic internatsional, va alâxeshti; vâryâreshti, bârbâteshti etc.
pripus tu anlu 1988 la doilu Congres ali s-hibâ ufilisitâ ahât ti nyrâpsearea a 2.3.Dupã “ts” shi “dz” dit bitisita a zboa-
ULCA di Freiburg. Dupâ un an aestu zboarâlor xeani, iu ari tesea di semivocalâ, râlor s-ufiliseshti “â” sh-nitsi cum “i”.
alfabet lu alâxim cu atsel apufâsit la ca tu zboarâli: New-York, yoga, cât sh- Ca urnechi: analtsâ, ashterdzâ, frândzâ
Simpozionlu trâ standardi-dzarea a tu loc di gamma, iu ari tesea di consoanâ, sh-nitsi cum analtsi, ashterdzi, frândzi.
scriariljei armâneascâ tsi s-tsânu Bituli - ca tu zboarâli: ayru, ayonjea, yramâ. Armasirâ nialâxiti:
Machidunii, tu anlu 1997. b)Totna cându sonlu gamma s-aflâ tu -Combinatsiili di yramati“lj”-
Dit anlu 1999 lom apofasea ca tu zbor nâintea a yramatlor “e” shi “i” s- consoanâ lingo-palatalâ - s-avdi ca tu
alfabetlu apufâsit Bituli sâ fâtsem dauâ ufiliseashti litera “y”. Urnechi: yeatru, zboarâli dit limbili italianâ: gli, figli,
alâxiri cum shi ndauâ alâxiri tu arada a yeanitsar, yinar, yiptu etc. Ama ti furnjia cogliere; spaniolâ: llamar, llevar, lluvia. Ca
mucadenjlor di nyrâpseari a limbâljei câ suntu Armânj cari tu grailu a lor nu âl urnechi: ljepur, calj, elj, pulj etc.
armâneascâ. Aestea suntu: au sonlu gamma, ashi cum suntu -Combinatsiili di yramati “nj”-
1.1Alâxearea tu nyrâpseari a sonlui “â”. Crushuveanjlji, poati s-hibã ufilisitã tu loc consoanâ palato-lingualâ - easti
Sonurli “ã” shi “â”, cari pânâ tora, dupâ di gamma sh-litera “g”.Urnechi: gu-mar, reprezentatâ di yramatli “n” shi “j” shi s-
apofasli di Freiburg 1988 shi Bituli 1997, gramâ, gâitan, migdani, zigâ, etc. Tu avdi ca tu zboarâli: njelu, Armânj, ponj
furâ nyrâpsiti cu unâ singurâ literâ “ã”, revista “Bana Armâneascâ”, pânâ la etc. i ca tu zboarâli dit limbili italianâ:
s-hibâ nyrâpsiti cu literi ahoryea shi Simpozionlu di Bituli, tu loc di ga-mma fu giugno, segno, signore; francezâ:
maxus: Sonlu “ã”s-hibâ nyrâpsit cu lit- ufilisitâ mash litera “Y”, ashi cum fu acompagner.
era “ã” (litera “a” sh-pisuprâ semnul tilda ufilisitâ ti nyrâpsearea a “Zboa-râlor Semnul “j” (iota) fu ufilisit tu aestâ
“~”). El s-avdi ca francezlu “e” dit que, ncrutsiljeati” nica dit anlu 1992. combinatsii ca semnu di palatalizari ti
jusque, ca albanezlu “ë” i ca românescul 2.1.Ufilisirea a vocalilor shcurti “u” prota oarâ di Mihai Boiagi tu gramatica
“ã”. Urnechi: cãpri, câpãchi etc. shi “i” dit sonea a zborâlor. armâneascâ tsi u scoasi Wiena tu anlu
Sonlu “â“ s-hibã nyrâpsit cu litera “a” Eali s-ufilisescu ahât dupâ unâ singurâ 1813.
sh-cu semnul circumflex (^) pisuprã. El s- consoanâ cât sh-dupâ grupuri di Combinatsiili di yramati “sh” asunâ
avdi ca tu zboarâli române-shtsâ: român, consoani. Pot s-hibâ ufilisiti cu icâ fârâ ca tu inglizescul “sh” dit numa Shake-
câine i ca tu zboarâli a noasti: Armân, seamni diacrititsi pisuprâ. Ca urnechi: speare. Ca urnechi: shoaric, shulinar.
mânâ, lânâ etc. Lipseashti sumliniat câ omù icâ omu, ponù icâ ponu, aroshu icâ Combinatsiili di yramati “ts” asunâ ca
nu s-ufiliseashti litera “î” (â din i) ashi aroshù etc. iu yivâsearea a lor s-fatsi tu tu numili italiani:Mazola,Venezia etc. Ca
cum easti tu limba românã sh-cum easti unâ singurâ silabã shi aushi, aroshi etc.iu urnechiâ: tsayi, tsâruhi etc.
ufilisitâ di niscântsâ autori armânj. yivâsearea a lor s-fatsi tu dauâ silabi: a- Redactsia “Bana Armâneascâ”
1.2.Alâxearea tu scriari a sonlui gamma. ushi, a-roshi.
Sonlu gamma - consoanâ velo-palatalâ Vocalili shcurti icâ semivocalili i shi ù
BANA ARMÂNEASCÂ Nr.3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) 3

LIMBA ARMÂNEASCÂ SHI VREAREA DI FARÂ


Prota parti dicât a noastâ suntu ti noi xenji. Spanii etc.Tut el exiyiseashti mãrli
Omlu easti unâ fãpturâ cari, ashi cum Grailu ahoryea âlji fatsi oaminjilji dit frimtãri shi virsãri di sândzâ tsi avurâ
u alâsã Dumnidzã, poati s-bâneadzâ atsea rufeti s-aibâ minduiri ahoryea, locù ti formarea a vâsiliiloru ali
mash namisa di aprucheatslji-a ljei. Ti cândâsiri ahoryea, cum shi, pi di altâ Ghirmânii, Italii, Românii sh.a. Câtù di
atsea, Dumnidzã lji-thimiljiusi parti, bana ma aprucheatâ, ma unitâ a multu tsânùrâ miletsli la grailu a lorù s-
dianvârliga ma multi parei icâ ma multi atsilorù tsi zburãscu idyea limbâ fatsi veadi di cât di multu s-cãrshilãtisirâ
arãlâchi tu cari el poati ta sâ-shi ducâ ca adetsli, arãdzli icâ purtaticurli a lor atseali tsi furâ bâgati di stãpuitorlji-a
bana. Aesti, Al.Xenopol, (tu cartea s-hibâ alichiti, s-hibâ unâ. Tutnâoarâ, lorù di altâ limbâ ta sâ-sh alasâ grailu
“Natsiunea româna”, pag. 182) , li aesta adunâ sinferurli chino sh-lji pindzi strâaushescu shi sâ-mbrãtsiteadzâ atsel
pâtidzã cu numa di “tsercljiuri”. “Ma oaminjlji ta s-bâneadzâ sum idyea tsi-lu zburãscu elji. Ashi Polonjlji shi-
nâinti easti tsercljiul a fumealjiljei, tu cumânduseari shi, tu un zborù, âlji fatsi apârarâ cu mari tãcati limba a lor con-
cari omlu aflâ ceareia (mijlocul) ta s- s-adarâ unitãts etnitsi ahoryea. Tuti tra a limbâljei aruseascâ icâ atsiljei
creascâ shi ta s-hibâ mutritù tu chirolu aesti ligâturi nu pot s-armânâ fârâ un ghirmanâ. Di aoa s-veadi câ unâ duvleti
a ficiuramiljei. Deapoia, easti tsercljiul semnu, fârâ unâ catorthosi pisupra a poati ta sâ-shi tindâ sinurli sh-puteara-
a hoarâljei, a câsâbãlui icâ a ducheariljei. Easti lucru fisico (natu- a lui shi pisupra a niscântor oaminji di
duvletiljei (stat, crat). Pisupra ral) ta s-ti alicheshtsâ ma stresù di altâ limbâ ama rufetea nu poati s-hibâ
alushtorù tsercljiuri njits, s-tindi ama atselù cari lu achicâseshtsâ, cu cari ai datâ dicâtù dit atselji tsi zburãscu idyea
limbâ. Aesta, idyea limbâ, cari agiutâ
atsel marili a rufetiljei (natsionalitate), idyeali adets shi arãdz, cari mindueashti
la aspunearea ma analtâ a mindueariljei,
tu cari isãsh natura lji-adunâ oaminjlji tu idyea turlii cu tini, cari ari idyea
agiutâ ta sâ si-ncljeagâ unitatea
tu parei dispârtsâti unâ di alantâ shi sinferù cu tini, dicâtù cu atselji tsi
natsionalâ, câtse chinotita natsionalâ s-
anãnghisiti dicara s-bâneadzâ nâuntrul pãrãstisescu tamam partea alantâ
anyiliceashti totna ma cu tâcati tu
ali cafi unâ trã un lucru chino”. alushtorù ligâturi. Easti dicara lucru
mintsâli ma dishcljisi cari acatsâ ma
S-bagâ ntribarea: cari easti ceareia, fisico ta s-vrei ma multu atselji tsi fac ghini icoana a ntreglui.
cari easti furnjia cari-lji fatsi oaminjlji parti dit fara a ta dicâtù atselj xenjilji. Pistea chino.
ta s-bâneadzâ tu aesti parei ampârtsâti? Atumtsea cându nâ aflãmù tu unâ lumi Aestâ idei, cum câ limba vrea s-hibâ
Ceareia, aspuni A. Xenopol, easti mash cari zburashti altâ limbâ dicâtù a noastâ, atsea cari-lji aproachi sh-lji alicheashti
limba. macâ s-tihiseashti s-avdzâmù câ vârâ ma vârtosu membrilji ali unâ rufeti, easti
Rolu-a limbâljei tu bana-a zburashti limba a noastâ dinâoarâ axi pisti tut nafoarâ di unâ mileti, atsea
miletsloru avemù unâ duchiri di vreari andicra di a Uvreilor. Aeshtsa suntu multu vârtosù
Nâinti ta sâ zburâm ti rolul a limbâljei atselù om. ligats deadun ama nu prit limbâ chino
tu bana ali unâ mileti lipseashti s-videm Aesti duchiri di vreari sh-tinjiseari li- mea prit pisti chino. Uvreilji s-mutrescu
tsi easti atsea unâ limbâ. avum sh-noi andicra di tinirlu nvitsatù ca mileti di oaminji cu sinferuri ahoryea
Prit limbâ (limbaj icâ graiù), ashi cum ghirmanù Thede Kahl, atumtsea cându di atseali a miletslorù tu sinlu a curi
nâ spun dictsionarli, s-achicâseashti la andamusea dit meslu Maiu a.a. tsi u bâneadzâ shi tsânù unù cu alantu,
“un sistem (tip icâ mucademi) di avu cu membrilji a “Sutsatâljei Culturalâ adyeafur tu tsi parti a lumiljei s-aflâ shi
dimândari (comunicari) adrat dit Armâneascâ”, nâs nâ zburâ pri limba a itsi limbâ zburãscu. Nu grailu mea
sonuri articulati, spetsific a oaminjlorù, noastâ armâneascâ. pistea easti atsea cari-lji leagâ tu unù
prit cari aeshtsâ sh-aspunù minduirli, Atumtsea anda avdzâm un Armânù câ tut aeshtsâ oaminji, cari nu avurâ
duchirli sh-vrerli. nu zburashti ghini, curatù shi limpidi pãtridâ sh-locù pânâ tu anlu 1948. La
Ea ari unâ structurâ gramaticalâ, limba armâneascâ, duchim tu suflitù tuti alanti milets, limba easti un cljeagù
foneticâ shi lexicalâ spetsific a ljei unâ dureari sh-unâ nvirnari ti aestâ ma vârtosù dicât pistea.
hiindalui zburâtâ di unâ chinotitâ apâryisiri a unui bun chino di cãtrã Câtse ncljigarea relighioasâ easti ma
umineascâ, âncljigatâ dit punctu di unù insu a farâljei-a noastâ. Aesti duchiri vârtoasâ dicât chinotita a grailui
videari istoric”. agiungu la unâ scara multu ma analtâ ”singura cearei ta s-hibâ asimilats
Tuti aesti hãri a limbâljei âl fac omlu atumtsea cându easti zborlu di un Uvreilji, aspunea Al. Xenopol
sâ si-nguveadzâ (izolare) namisa di Armânu cari nu shtii ici sâ zburascâ (Natsiunea românã, pag.185), “easti ta
armâneashti. Câtù di vârtosù easti rolu- sâ-lji scots dit ligâtura a lor relighioasâ
oaminjlji tsi-lu achicâsescu shi sâ s-
a limbâljei tu bana a miletslorù shi tu tu cari suntu acâtsats. Dit aestu punctu
aleagâ di alanti parei cu a curi oaminji
ashtirnearea a evenimentilor istoritsi s- di videari singura cearei di romanizari
nu s-aducheashti. Limba easti atsea cari
veadi dit atsea câ nai ma multili frimtãri a Uvreilor easti pâtidzarea, nu ta sâ-
fatsi ligâtura namisa di oaminjlji tsi u
dit bana-a lumiljei furâ fapti dit itia a lji alâxeshtsâ tu crishtinji, mea ta s-lâ
zburãscu. Atumtsea cându doi oaminji
ncljigariljei a unitatiljei di duvleti pi si dishcljidâ calea a ncurunariljei cu
nu pot sâ s-achicâseascâ prit unâ thimeljlu a unitatiljei di limbâ.
zburâri chino (comunâ) suntu Romântsi. Unâ rasâ nu poati ta s-hibâ
Aesta exiyiseashti adrarea a mãrlor alâxitâ tu elementul a ljei fiziologic,
nchidicats ta s-lucreadzâ deadunù. vâsilii, ca atseali ali Frântsii, Anglii,
Atselji oaminji tsi zburãscu altâ limbâ dicât prit ncrutsiljeari”. è
4 Nr.3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) BANA ARMÂNEASCÂ
Partea a doaua dimândari nu ashi ca dit unâ tihiseari s-alumtâ ti apârarea shi avutsârea a
Rolu a pistiljei chino tu bana a mea dit unâ ahândoasâ minduiri, farâljei shi a pãtridâljei a lorù poartâ
miletiljei armâneascâ. duchindalui câ miletea armâneascâ va numa di patriots. Atselji oaminji ama
Sum stãpuirea nturtseascâ pistea poatâ ta s-hibâ ascâpatâ di la chireari cari au psefti duchiri, psefti sentimenti
crishtin-ortodhoxâ avu un mari rol tu mash prit ufilisirea a limbâljei a ljei tu andicra di miletea a lor poartâ numa di
bana-a miletiljei armâneascâ ta s-nu zburâri sh-tu nyrâpseari. patriotardzâ (fr. patriotard).
chearâ prit âncrutsiljeari, va dzâcâ, Ti amârtii ama aestâ apofasi a Dedim sh-definitsiili alushtoru dauâ
âncuscrari cu muslimanjlji. Dit aestu Parlamentului Ivrupean s-bagâ tu neologhismi ta s-poatâ sâ s-
punctu di videari Armânjlji multu sh-u practichii cu multâ zori di chivernisili a achicâseascâ ma limbid cari easti
aducu cu Uvreilji. duvletsloru iu bâneadzâ Armânjlji. Dupâ dyeafuraua namisa di atselji cari sh-u
Sâ shtii câ dealungalui a chirolui di dzatsi anji di la câdearea a cumunismo- vor shi s-alumtâ ti amintarea a limbâljei
ma multu di 500 di anji, cât Armânamea lui Armânjlji suntu pricunuscuts ca etnii shi-a farâljei a loru, tsi va dzâcâ
shidzu sum stãpuirea nturtseascâ, ahoryea mash di miletea slavâ dit Repu- patriotslji shi atselji cari nu au vreari ti
muljerli armâni, ta s-nu hibâ loati di blica Machidunia, ama nitsi aclo nu s- ashi tsiva, patriotardzâlji icâ yeanitsarlji.
Turtsâ, sh-adra pi frâmti un tatuaj cu hârsescu di ndrepruti tsitâtsineshtsâ Ma nâinti deadimu ca urnechi dauâ
semnul-a crutsiljei. Aestu singur, aplo cari va s-poatâ ta s-li asiyuripseascâ numi di Armânji yeanitsari tsi yinea dit
sh-tutnâoarâ sâmtu semnu adrat pi pâstrarea a identitatiljei a lor etnicâ sh- lumea a bisearicâljei cari câfta ca fratslji
frâmtea a muljerlor armâni fu axi ta s- culturalâ. Tu tuti alanti vâsilii cara nu a lor armânji sâ-sh alasâ limba a lor strâ-
agiutâ multu di multu miletea suntu pricunuscuts ca etnii ahoryea nu ausheascâ shi s-ljea limba gârtseascâ.
armâneascâ ta s-nu hibâ tuchitâ shi lâ easti pricunuscutâ nitsi limba tsi u Dupâ niscântsâ anji lâ si adâvgã sh-un
asimilatâ di lumea nturtseascâ. zburãscu sh-nitsi nu lâ si da vârâ mari numir di patriotardzâ cari câfta
Dupâ câdearea a stãpuiriljei ndreptu spetsific a lor. ca fratslji a lor sâ-mbrãtsiteadzâ nu
nturtseascâ ama, aestu semnu a Cãluyãrlu Cosma limba elinâ mea atsea rumâneascâ.
sâmtâljei crutsi nu mata fu axi ta s-lji Unâ mileti cari-sh chiru limba cheari Di atumtsea sh-pânâ tu dzâlili a noasti
ascapâ Armânjlji di la tucheari shi sh-ea pân tu soni ca mileti. aesti dauâ parei di patriotardzâ, filoelinji
asimilari. Ca unâ taxirati, pistea Alumta ti chireari a limbâljei a noastâ shi filoromânji, ghini ndrupats di nâpoi
crishtin-ortodoxâ nu câ nu u agiutâ fara armâneascâ - cari nu ari altu scupo di miletsli multu vruti di elji, s-alumtarâ,
armâneascâ ta s-bâneadzâ ma largu dicât tuchearea shi asimilarea a bârnu dupâ bârnu, ca Armânjlji sâ-shi
dupâ tsi câdzu stãpuirea nturtseascâ Armânjloru -, s-dutsi tu tuti duvletsli alasâ limba-a loru shi s-ljea limba
mea agiutã multu la tuchirea shi balcanitsi nu di tora mea di multu chiro. gârtseascâ icâ atsea rumâneascâ ti
asimilarea a ljei di miletsli crishtin- S-cunoscu mushutetsli tsi li ari faptâ furnjia câ, taha, limba armâneascâ easti
ortodoxi iu agiumsi dupâ mpârtsârea a caloirlu Cosma, unlu di protslji un dialectu a limbâljei elinâ icâ a limbâljei
loclu a ljei di daima. propagandishtsâ ti chirearea a limbâljei românâ.
Rolu a limbâljei tu alumta di armâneascâ, cari, tu anlu 1777, alâga Ligat di aestâ problemâ iavea tsi dzâtsi
apârari a farâljei armâneascâ prit horli armâneshtsâ shi anãngãsãia unlu dit aeshtsâ poatriotardzâ tu revista
Ca s-mutrim ghini atseali dauâ turlii Armânjlji ta sâ-sh alasâ limba-a lor “Ddesteptarea”, nr. 5/2000: “di vârâ
di definitsii a limbâljei tsi li deadim tu varvarâ shi s-ljea limba greacâ ti furnjia 10-15 di anji alâncirâ niscânti fãpturi
prota parti va s-videm câ tuti elementili câ, taha, al Dumnidzâ mash di limba ciudioasi..., cari aspun câ... Armânjlji
a lorù li aflãmù sh-tu structura a elinâ lji-ari hari. Alumta a tihilailui di nu suntu Românji shi câ elji zburãscu
limbâljei a noastâ armâneascâ. caloir fu dusâ ma largu sh-di altsâ nu un dialectu românescu, mea ...unâ
Ea easti unâ limbâ romanicâ icâ yeanitsari, ashi cum fu preftul Daniil altâ limbâ!” . Aesti fãpturi ciudioasi
neolatinâ ashi cum suntu alanti dzatsi cari, tu cartea tipusitâ tu anlu 1812 tu suntu uidisiti di aestu caloir Cosma a
limbi surori: catalana, frântseasca, patru limbi: gârtseascâ, varyâreascâ, dzâlilor a noasti, tsi s-ascundi sum
italicheasca, occitana, portugheza, arbinisheascâ shi armâneascâ, lâ numa di Aristarh di vârâ 10 anji, cu
retoromana, româna, sarda, spaniola spunea a yivâsitorlor ta sâ-sh alasâ niscânti fãpturi lâhtâroasi tsi s-amintarâ
shi dalmata. Tu calea-a ljei di nãintari limba a loru shi sâ si-ndreagâ cu tuts cu dauâ capiti icâ cu trei cicioari! Si-
sh-prudipseari ( dezvoltare) limba ta sâ s-facâ Grets. apârâ Dumnidzã!
armâneascâ tricu prit ma multi alâxiri Di atumtsea sh-pânâ tora fara Alushtoru mushutets di zboarâ aspusi
ama armasi ma largu cu structura a armâneascâ nu dusi ananghi di andicra di atseali “fãpturi ciudioasi”
limbâljei latinâ ashi cum s-tihisi sh-cu dushmanji sh-di yeanitsari cari vrurâ cari aspun câ Armânjlji suntu Armânji
tuti alanti limbi romanitsi. sh-vor sâ-lji chearâ limba tsi u zburashti sh-nitsi cum Românji, Aristarh lâ
Ashi cumù sâ shtii limba armâneascâ sh-tsi s-amintã dinâoarâ cu ea. adavgâ, ca paradiymâ, ma multi zboarâ
fu pricunuscutã tu arada, a limbilorù Patriotslji shi patriotardzâlji dit limba armâneascâ tsi s-uidisescu cu
neolatini, la Adunarea Parlamentarâ a Un zborù vivlic nâ-spuni: “cându atseali dit limba româneascâ, vrândalui
Consiliului ali Europâ, tu 24-li di vreari nu easti, tsiva nu easti”. Unâ di cu aesta s-apudixeascâ sh-tut nâoarâ
Cirishar 1997. Cu aestâ apuhii s-featsi nai ma mãrli shi vârtoasili aduchiri cari s-nâ cândâseascâ câ limba armâneascâ
dimândari a statilor balcanitsi ta s-da minâ suflitlu a unui om easti smâtsârea easti unâ cu atsea româneascâ. Prit
cali ca Armânjlji s-poatâ sâ-shi di vreari sh-di besâ andicra di fara sh- aesti zboarâ patriotardul Aristarh vrea
ufiliseascâ limba a lorù tu sculii, tu di pãtrida-a lui. Aestâ sâmtâri poartâ sâ spunâ câ noi Armânjlji nu avem unâ
biserits cum sh-tu mass-media. numa di sentimentu natsional icâ limbâ a noastâ sh-nitsi nu him unâ etnii
Membrilji di la Consiliu ali Europâ patriotismu. Atselji oaminji cari au ahoryea di atsea româneascâ. Sh-ma
loarâ aestâ apofasi sh-featsirâ unâ ahtari ahtãri hãri di vreari sh-di besâ sh-cari nu lâ suntu pricunuscuti aesti hãri a
BANA ARMÂNEASCÂ Nr.3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) 5
Armânjloru nu ari cum s-lâ hibâ ndrupatu sh-di unlu di parlamentarlji aistu cursu di limbâ au sponsorizatâ
pricunuscuti tsiva ndrepturi spetsitsi a armânj di aoa di la noi... oaminjlji avuts shi filiala-a Sutsatiljei
lor. Aesti lucri fac ca Armânjlji ...dit Românii di vlleh easti multu hârsitâ câ
dit România s-nu hibâ pricunuscuts Câ vini zborlu di unlu di parlamentarlji cilimeanjlji suntu multu initirisats ti
tu nitsi unâ turlii iara a Armânjloru dit armânji tsi lu-andrupashti capricearcul limba greacâ!!...”. Cu psâni zboari
vâsiliili balcanitsi lâ spun câ suntu capidan tu ahtari ciudios lucru aistâ easti “Hâbarea hârsitâ” tsi u
Românji di pisti sinuri. Niscântsâ di lipseashti s-aduc aminti câ tu citim tu revista pi limba albanezâ dit
aeshtsa suntu niheam agiutats di Parlamentul ali Românii ma suntu nica meslu Martsu, a.a”.
duvletea româneascâ iara tsiva pâradz vârâ 5 (tsintsi) parlamentari tsi au U bâgãm sh-noi tu revista a noastâ
suntu dats sh-ti Armânjlji dit România, arâzgâ armâneascâ. Dit tuts aeshtsâ aestâ “hâbari hârsitâ” ta “s-avdâ shi
a câ nu suntu pricunuscuts vârâ turlii. shasi parlamentari armânji nitsi un nu altsâ câ aoa tu Arbinishii, cum n-
Nu shtim cum s-fatsi ama câ aeshtsâ shtii sâ zburascâ ghini armâneashti, nitsi aspuni ma largu Bani Bathishta,
pâradz, vârâ 500 di miliunji di lei tu an, niscântsâ oaminj ma fac cilistisiri ca
un nu reprezintâ Armânjlji tu
furâ loats pânâ tora mash di doi inshi. ficiuritslji s-anveatsâ limba greacâ, câ
Parlamentul ali Românii sh-nu lâ apârâ
Unlu di elji easti atsel tsi s-ascundi tu atsea armâneasca si shtii multu ghini
ndrepturli a loru ashi cum u fâtsea shi âncot Consiliu Ivrupeanu ma da
revista “Desteptarea” sum numa di nâinti di doilu polim mondial V. dimândari ti limba shi cultura
Aristarh iara alantu easti, canâ altu dicât Papacostea. Niscânti ori senatorlu Armânâ!...Si cara vrea, s-da dimândari
fratili-a lui di Constantsa, patriotardul Justin Tambozi ari bâgatâ problema a ti limba shi cultura helenâ...
Papari cari ndreadzi cafi an un Festival Armânjlor tu Parlamentul ali Românii Dumnidzã s-nâ agiutâ s-nâ tsânem
ti Românjlji di pisti sinuri. ama fârâ ta s-caftâ vârâ ndreptu mintea-n cap shi s-nu ni fugâ di aisti
Di dishcljidearea ali vârâ sculii pri spetsific a loru. tsi ma avdzâmu!...
limba armâneascâ aoa România Mircea Ciumara shi Ion Caramitru ...sh-dit Gârtsii
patriotardzâlji a noshtsâ nu scotu nitsi suntu oaminji froninji, tinjisits shi Di parlamentarlji armânji dit Gârtsii nu
un zboru. Zburãscu mash tu numa a luyursits ca multu bunji tu tesili a lor di avem avdzâtâ ca elji s-aibâ mutatâ
Armânjlor dit alanti vâsilii balcanitsi iu, minishtsrâ ama ta s-facâ tsiva ti fara vârâoarâ vârâ dzeadzit ti llimba sh-fara
dzâcu elji, duvletea româneascâ s- armâneascâ dit cari fac parti nu avem dit cari s-trag shtim ama câti tsiva di
dishcljidâ sculii pri limba românâ sh- avdzâtâ. strã-strãnipotlu a caloirlui Cosma sh-
iu, vârâ 2-3 sâhãts tu stâmânâ s-hibâ ... dit Arbinishii prot-patriotardul a Armânjlor dit
pri dialectul aromân! “Hâbarea hârsitâ” Gârtsii, Ahile Lazaru, cari aspuni cu
Patriotardzâlji dit Machidunii. Nitsi parlamentarlji armânji dit alti itsi apuhii câ “Armânjlji suntu Grets
Ti haraua a patriotardzâlor di România vâsilii nu s-alasâ ma nghiosu di a cari zburãscu unâ limbâ vlâheascâ” (!),
viderli-a lor andihristi suntu andrupati noshtsâ di România. Di parlamentarlji sh-di cari va s-azburâm ma multu, vahi,
tu Machidunii di niscânts frats di a lor armânji dit Parlamentul ali Republica altâ oarâ.
tu vrearea ti limba sh-ti fara Machidunia nu avem avdzâtâ pânâ tora Tsi mata putem s-dzâtsem sh-noi
armâneascâ. disi au adratâ tsiva ti fara dit cari s- cându avdzâmu ahtãri hâbãri sh-ahtãri
Dupâ cum sâ shtii tu Repulica tragu, avdzâmu ama di “guva tu pitâ” anãnji tsi li adarâ Armânjlji a noshtsâ
Machidunia, iu Armânjlji furâ tsi u adrã un parlamentar armân dit nvitsats cari, atumtsea cându agiungu
pricunuscuts prit Constitutsii ca etnii Arbinishii. Yivâsim tu revista “Frãtsia”, tu niscânti tesi (functsii) ma mãri tu
ahoryea nica dit anlu 1991, s-deadi nr. 4(49), Aprilu 2000, editatâ di Sutsata vâsilia iu bâneadzâ, canda s-agârshescu
izini ta sâ s-dishcljidâ sculii ti Armânji. “Armânjlji di Albanii”, prezidentu dit tsi farâ s-tragu, s-agârshescu di
Iavea câ tora, dupâ ahântsâ anji di Vangjel Shundi, cari tu arada-a ljei u lo limba di dadâ, di adetsli shi arãdzli
cându s-dishcljisirâ aesti sculii pri limba hâbarea dit revista “Frãtsia”, editatâ di armâneshtsâ sh-lucreadzâ canda cu
armâneascâ sh-iu multi bârnuri di Sutsata “Valacos di Albania”, iu unâ ma mari tãcati contra a tut tsi easti
ficiurits armânji puturâ ta s-anveatsâ prezidentu easti deputatlu-a Parlamen- ligat di tricutlu a lor armânescu!
carti pri limba a lor pãrinteascâ, yini tului Albanz dl.Kristo Goci. Aestâ Aeshtsâ Armânji tsi ncheadicâ
unâ di câpiili a lor cari caftâ ca tu musheatâ hâbari easti ligatâ di apuhia pricunushtearea, nãintarea sh-
Machidunii sâ s-dishcljidâ sculii pri cându “Selenitsa (Avlona) s-dishcljisi prudipsearea a limbâljei armâneascâ -
limba românâ. Furnjiili ti cari caftâ cursul ti-anvitsarea-a limbâljei greacâ! prit limbâ achicâsindalui nu mash limba
ahtari lucru suntu aeasti: “1.Nu suntu tsi u zburâm mea sh-fara sh-pãtrida-a
Aistâ hâbari, dupâ revista, easti un
cabaea dascalji ta s-lji-anveatsâ noastâ -, a s-armânâ tu isturia a noastâ
mari lucru tsi ari faptâ prezidentul a
ficiuritslji armânj; 2.Nu suntu cabaea armâneascâ ashi cum armasi numa a
filialiljei, dl.Ilia Bombaj. Ca ficiuritslji caloirlui Cosma.
cãrtsâ armâneshtsâ dupâ cari s-anveatsâ s-anveatsâ limba “vrutâ” greacâ elu- Limba armâneascâ ama, thimeljlu-a
ficiorlji armânji shi 3.Di cara bitisescu ari datâ shi unâ cunachi di a lui, cari chibarâljei farâ a noastâ armâneascâ,
protili clasi primari ficiorlji armânji nu eara shi biroulu-a Sutsatiljei. Aclo s- cu tuti lâietsli prit cari ari tricutâ tu
pot sâ s-ducâ ma largu la litseu icâ la adunarâ cilimeanj-lji vllahi, ta s- ma multu di dauâ njilji di anji nu chiru
facultati”(!?) anveatsâ “nai ma veaclji culturâ-a pânâ tora shi nu va s-hibâ alâsatâ s-
Tut ti aestâ furnjii tinjisita câpii dit Ivropâljei, atsea Elenâ”! Ficiuritslji au chearâ vârnâoarâ di vrutslji-a lei
Machidunii mi urminipsi ca tu yinitor loatâ Abetsedarlu-a limbâljei greacâ zburâtori: Armânjlji safi, Armânjlji pa-
s-alâxescu tu revistâ seamnili “sh” shi cu “harauâ” shi elj au un intires multu triots a curi sâmtsâri di vreari sh-di
“ts” cu seamnili româneshtsâ. Ti axirea mari ta s-anveatsâ limba greacâ besâ andicra di ea sh-di fara-a lor suntu
alushtui babagean lucru tinjisitlu (autorlji u shtiu câtse lu au aistu intires ma nsus di itsido.
capidan dit Machidunii easti vârtos ahântu mari ti unâ limbâ xeanâ). Ti Dumitru PICEAVA
.
6 Nr.3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) BANA ARMÂNEASCÂ

23di Maiu – DZUA NATSIONALÂ A ARMÂNJILOR-


Machidunia tu anlu 2000 inti di marli evenimentu dit tricut, an Maria Zicova, Tania Iavanovsca, Mita
Armânjli, iutsido bâneadzâ elji, di an tu meslu Maiu, Armânjlji s-adunâ Arapciu cântarâ armâneashti iara
yiurtisescu dzua di 23 di Maiu, ca sh-yiurtisescu Dzua a lor Natsionalâ. ficiorlji di la pareia ,,Skopie” giucarâ
Dzua a lor Natsionalâ. Anlu aestu, Unia di Culturâ a un ‘’mushat’’ cor macedo-slav.
Sh-tu aestu an, Armânjli s-adunarâ tu Armânjlor dit Machidunii (UCAM) Tu soni s-alinarâ pi stsenâ oaspitslji
meslu Maiu, ma multsâ icâ ma psânji, dishcljisi, tu 19-li di Maiu, bairlu di di tinjii, pareia ,,Mushata Armânâ” di
sh-deadun sh-adusirâ aminti di simasia sãrbãtori ligati di Dzua Natsionalâ pit Mihail Kogãlniceanu, România, parei
a Dzuâljiei di 23 Maiu – dzua cându unâ andamusi andreaptâ la Casa a cumândusitâ di prof. Elena shi Willy
Sultanlu Abdul Hamid II simna Iradelu Tiniramiljei dit câsâbãlu Skopie. Wisoshenski. Aestâ parei, tsi easti ca
pit cari Armânjli eara pricunuscuts ca Dupâ tsi-s-cântã imnul ali Republica unâ fumealji cu paplu Ferdu, gâidâgilu,
mileti ahoryea di alanti milets crishtini Macedonia sh-imnul a Armânjilor, Dina cu teta Zaharica, a curi boatsi ma s-u-
dit Amirãriljea Nturtseascâ. Cuvata (prezidentul ali UCAM) yivâsi avdzâ nu va s-pots s-u-agârsheshtsâ
Putem s-aspunem cu hârseari, câ tu un referat ligat di simasia a Dzuâljiei vârnâoarâ, cu ficiuritsalji Butcaru Maria
meslu Maiu 2000 fu andreptu un bair Natsionalâ sh-di tuti lucrili tsi li featsi shi Nicoleta, Purichea Vanghele shi
di yiurtiseri ligati di Dzua Natsionalâ a panâ tora UCAM (multi zboarâ, Mihaela, Fotu Mãdãlina, Naumi
Armânjlor. Prota sh-prota s-adunarâ psâni…!) Olimpia, Iancu Loredana, Saca
Armanjlji dit Ghirmânii, psânji ama cu Dupâ Dina Cuvata pi stsenâ s-alinã Nicoleta, Caratana Stelian shi cu preftul
mari vreari ti fara armâneascâ Iani Cogeabashia tsi azburâ di Yioryi Dima anye iholu fârshirutescu
(membrilj fondatori ali ULCA). activitatea culturala ali UCAM sh-di shi pârâvuliili al Nicolae Batzaria,
România, bairlu di yiurtiseri ligati di atseali trei cãrtsâ tsi alâncirâ tu cunuscutlu scriitor tsi s-amintã
Dzua Natsionalâ fu disclis di “Sutsata Biblioteca Natsionalâ Armâneascâ Crushuva.
Culturalâ Armâneascâ” tsi andreapsi tu ,,Constantin Belimace” anlu aestu; tu Dzua di 19-li di Maiu s-bitisi cu un
dzua di 14-li di Maiu unâ mushatâ colectsia ,,Zicu Araia” furâ tipusiti dauâ njic cocktail iu Armânjli vinits la
andamusi la liceulu Mihai Viteazu di cãrtsâ: ,,Harishea Pâvrii” soniti di andamusi featsirâ moabeti sh-s-
Bucuresti. Baudelaire, tradusi pi limba armâneascâ cunuscurâ ma ghini.
Dit România va nidzem tu Machidunii, di Dina Cuvata shi ,,Tristanlu atsel Tu 20-li di Maiu, pareia ,,Mushata
iu, tu dzâlili di19-li, 20-li, 21-li di Maiu, zurlu” – unâ creatsii literarâ medievalâ. Armânâ” deadun cu membrilji ali
Armânjlji dit aestu crat yiurtisirâ dzua Tu colectsia ,,Velo”, alânci cartea UCAM s-dusi Bituli shi s-dânâsi prota
di 23-li di Maiu.(Constantsa Armânjlji ,,Grealili dzâli”, unâ carti di poezii la Murmintsâlji Armâneshtsâ. Aoatsi
yiurtisirâ Dzua Natsionalâ tu 26-li di ânyrâpsitâ di Victor Ceara, di ficiuritslji adusirâ chitchi aroshi tsi li
Mai ). Constanta, România. alâsarâ la murmintul al Constantin
UCAM Belimace shi Apostol Mãrgãrit. Di la
deadi murmintsâ nâ dânâsim la liceulu
diplomi armânescu dit Bituli (liceu iu au
d i anvitsatâ multsâ Armânji un chiro, ama
pricunu- tora, tu aestu chiro, tu aestu liceu
shteari anveatsâ ficiori vâryari) sh-deapoaia
ti tutâ neasim la Bisearica Armâneascâ
activi- ,,Sâmtsâlji Constantin shi Elena”.
tatea tsi Di Bituli fudzim Struga, iu, la sihatea
u fea- 4 dupâ prândzu, la Casa di Culturâ,
tsirâ ti pareia ,,Mushata Armânâ” dishtiptã tu
f a r a suflitlu atsilor vârâ sutâ di Armânj
armâ- adunats aoatsi, ahândoasi sentimenti di
neascâ vreari ti miletea armâneascâ.
a l i Di Struga nâ dânâsim Ohrida,
Maria vecljiu câsâbã, mplin cu monumenti,
Zicova, cu limpidlu lac di Ohrida, cu mushata
Yuirtisirea a Dzuâljiei Natsionalâ Tania Iavanovsca, Mariana Nicolova, arhitecturâ, cu labirintul di cãljiuiri shi
a Armânjilor dit Machidunii – Mita Arapciu, Steriu Steriov. sucãchi, cu biseritsli veclji, iu alâgãm
anlu 2000 Programlu artistic ahurhi cu pânâ tu apiritâ. .
Ahurhindalui dit anlu 1989, cându ti cunuscutlu cântic ,,Alexandru a nostu” Tahina, tu 21-li di Maiu, fudzim di
prota oarâ, dupâ multu chiro, Armânjli cântat di Steryiu al Tugearu, dupa cari Ohrida tu alâvdata Crushuva, iu tu anlu
dit Machidunii s-adunarâ tu Murmintul s-alinarâ pi stsenâ ficiuritslji di Shtip 1903, di Ilinden, Pitu Guli, Armân di
Armânescu di Bituli ta sh-aducâ am tsi aspusirâ poezii pi armâneashti. dadâ sh-di afendi di Crushuva, alumtã
BANA ARMÂNEASCÂ Nr.3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) 7
trets unâ cali greauâ di 1000 di km sh-
agiundzâ tu Machidunii la yiurtisearea
a Dzuâljiei Natsionalâ, yiurtiseari tsi
ahurheashti cu imnul ali Republica
Macedonia, yiurtiseari iu prezidentul ali
UCAM, Dina Cuvata, tsi mini âlu
tinjisescu multu, azburâ multu mshat
vâryâreashti. Câtse azburâ vâryârea-
shti, nu shtim; tu salâ eara vârâ 100-
120 di Armânji, 2 xenji (jurnaslistul
austriac, Mark Gauss shi ghirmanlu Al-
fred Shmit) shi 2-3 Vâryari.
Cari easti scupolu ali UCAM?
Minduiescu câ protlu scupo easti s-
tsânâ tu banâ shi s-creascâ limba
shi sh-deadi bana ti eliberarea politicâ sh-cu altsâ multsâ Armanji dit România, armâneascâ. Agiumsi Dina Cuvta s-
sh-sufliteascâ” alushtui câsâbã. ,,Tuts câlcai ti prota oarâ pi loc machidune- azburascâ vâryâreashti la Dzua
va s-avem hãiri unâ dzuâ di libertati scu, loc tsi mi mâyipsi sh-tsi mi featsi Natsionalâ? Tsi urnechi da nâs a tinirlor
sh-ti-atsea tuts lipseashti s-alumtãm ta s-tinjisescu miletea tu cari mi-amintai. sh-a ficiuritslor armânji?
s-u-anchirdâsim” dzâtsea Pitu Guli tsi Earam ti prota oara la una andamusi Shidzui muabeti cu sotsljii a mei dit
chiru tu alumta di eliberari la loclu tsi armâneascâ andreaptâ ti ispetea a Machidunii sh-lji ntribai ti tsi itii
poarta numa ,,Cheatra a Ursâljiei” Dzuâljei Natsionalâ. Atumtsea vidzui Armânjljii nu s-adunarâ la andâmuserli
(Meciken Camen). Ficiuritslji dit pareia lãcrinji tsi cura pi fatsa a Armânjilor tsi andreapti ti ispetea a Dzuâljei
,,Mushata Armânâ” alâsarâ lilici aroshi s-avea adunatâ la Casa di Culturâ di Natsionalâ shi nji-aspusirâ câ elji nu
sh-adrarâ caduri hiindalui multu Struga – lãcrinji di dureari, lãcrinji di mata vor s-ma avdâ zboarâ sh-alâvdãri;
impresionats di mushuteatsa a loclui. vreari sh-di hârseari, câ putea s-veada pânâ tora prezidentsâlji a Sutsatilor
Nâ priimnãm Crushova, vidzum fciori sh-feati dit altu crat tsi azbura, Armâneshtsâ featsirâ psâni lucri; elji
bisearica armâneascâ de-aoatsi, n- tsi cânta sh-tsi sh-u adutsea cu elji; mutrescu prota sh-prota intiresili a lor
adusim aminti tuts di Nicolae Batzaria Armânji dit România sh-Armânji dit sh-deapoaia interesili a Armânamiljei.
sh-dupâ andauâ sihãts anchisim Shtip. Machidunii tsi eara unâ – ma sâ-lji Ma multu s-ancaci un cu alantu.
Aoatsi, tu aestu câsâbã, tsi multsâ mutreai di aynanghea nu puteai s- Duchim câ câvgãlu lo proportsii mãri.
Armânji dzâc câ easti capitala a ducheshtsâ cari eara dit România shi Liga a Armânjilor dit Machidunii
Armânamiljei, pareia ,,Mushata cari eara dit Machidunii. Ânji si-pârea yiurtisi Dzua Natsionalâ tu 20-li di Maiu
Armânâ” s-alinã iara pi stsenâ sh-chiro câ bânedz unâ fantasmâ – oaminji idyea Shtip sh-nu câlâsi vârâ membru ali
di unâ sihati sh-giumitati adusi iholu ca mini, bâna tu alti locuri, oaminji tsi UCAM, iara UCAM andreapsi
fârshirutescu tu mesea a nu lji-aveam vidzutâ canâoarâ tu banâ, yiurtisearea tu 19-li, 20-li, 21-li di Maiu
Yrâmusteanjlor, un iho cari nu pots s- ama ânji si-pârea câ-lji cunoscu di sh-nitsi aestâ Sutsatâ nu câlisi vârâ
lu agârsheshtsâ; lipseashti s-lu-avdzâ daima; nu shteam tsi s-adar: s-arâd icâ membru ali Ligâ.
ta s-pots sâ-lji ducheshtsâ mushuteatsa s-plângu. Aesta eara tu anlu 1995. Costa, un Armân dit Shtip, tsi ari un
Tu soni lipseashti s-hãristusim a Tu anlu 2000, agiumshu Struga, tu mushat cafineu iu s-adunâ tinirlji
membrilor ali UCAM ti buna ashtiptari idyiul loc (dit 1995 sh-pânâ tu 2000 armânji, nji-aspusi: “ Nu earam nitsi
sh-ti mushatili dzâli tsi li tricum de-adun neshu an di an tu Mchidunii, ama la la spectacolu andreptu di Ligâ, nitsi
tu Machidunii. Casa di Culturâ di Struga nu ma aveam la spectacolu andreptu di UCAM. Tsi
Minduieri ligati di agiumtâ) sh-suflitlu a meu plânsi, plânsi s-caftu ? s-ved tsi ghini sh-mushat
Dzua Natsionalâ dit Machidunii di hârseari câ mi andâmusii cu shtiu sâ s-alavdâ prezidentsâljii
,,Machidunii – vâsilii mushata di Armânjlji di aoatsi, ama ma multu alushtor dauâ Sutsati tsi nu sh-
pirmiti” suntu stihuri dit un cunuscut plânshu di dureari – dureari tsi u duchii azburãscu un cu alantu, tsi agârshirâ
cântic cântat di Hrista Lupci. Dealihea an di an, ama anlu aestu dureari ânji s- câ ninti di tuti him Armânji sh-câ tu
suntu aesti stihuri: prota oarâ cându pâru ti niarâvdari, unâ dureari tsi mi aestu chiro lipseashti s-him deadun.Tsi
vedz Machidunia, ai entipusea câ hii featsi s-mi antreb: easti Machidunia adrarâ aeshtsâ doi oaminji tsi suntu n
acasâ, câ atseali locuri li cunoshtsâ di mash un yis, mash unâ vâsilii dit caplu a nostu:Dina Cuvata shi Mita
daima, câ atsea apâ aratsi dit izvurli dit pirmiti, mash unâ fantasmâ? Papuli? Ampârtsârâ Armânamea
muntsâ u biushi di anda earai njic, câ Easti ti prota oarâ cându ânji niavândalui tinjia s-treacâ pisti
prosuplu a oaminjilor lu shtii, cu tuti pricunoscu sentimentili, cându avui fuduletsli shi sinferurli-a lor personali.
câ-l vedz ti prota oarâ. putearea ta s-ved naevea (realitatea): Noi him arâspândits, catandisea a
Tu 1995, deadun cu pareia ,,Iholu” fudz dit România cu mirachi tu suflit, noastâ easti multu greauâ, xenjlji è
8 Nr.3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) BANA ARMÂNEASCÂ
chearâ ashi cum aspusirâ ,, S-MUTRIM S-ACATSAM UNA
Armânjlji di aoatsi; nu CALI BUNA “
pistipsescu di itia câ suntu
multsâ Armanji tsi
duchescu sh-tsi
minduiescu armâneashti, Tu chirolu dit soni, la noi tu România
ama tu aestu chiro easti ari loc unâ minari culturalâ di mari axii.
ananghi di unâ politicâ di Criscu numirlu a oaminjilor tsi
dishtiptari a conshtiintsâljei cilâstâsescu ti problema armâneascâ
sh-mari easti hârsearea câ tinirlji
natsionalâ, a sentimentului
ahurhirâ di s-measticâ, agiutândalui cu
di proprii identitati etnicâ
puterea a lor fara armâneascâ.
sh-aestâ politicâ lipseshti s-
Armânjili, iutsido bâneadzâ, vor ta s-
u facâ sutsatili. Aesti
n-au sinfer s-n-agiutâ. Ânji si pari câ anyrâpseascâ tu limba a lor di dadâ.
Sutsati de-adun cu prezindentsâlji Nica dit anlu 1880 ahurheashti ta sâ
noi Armânjilji him blâstimats – nu shtiu lipseahti s-achicâseascâ câ nai ma s-publicâ pi armâneashti. Atsea di prota
a curi amârtii trâdzem ama duchescu importantu easti s-andreagâ activitats publicatsii cari easti shi prota revistâ a
câ yini chirearea. Shi shtii tsi mi doari armâneshtsâ, seri armâne-shtsâ, s- Armânjilor, purta numa “Frãtsâljea
ma multu ? câ aestâ chireari yini di la adunâ tinirlji tsi au sinfer ti miletea ntru ndriptati “. Dupa aestâ protâ
noi Armânjlji. Ti-antreb, Marie, easti armâneascâ, s-ufiliseascâ tu intereslu publicatsii alâncescu sh-alti frândzâ a
blâstem ma mari?“ a Armânamiljei emisiunili di la Radio sh- Armanjilor: ,,Lunjina”, “Peninsula
Nu putui s-lji-apândâsescu a Armânlui Televizii etc.S-alasa unâoarâ ti totna Balcanicã”, “Macedonia” etc. Dupâ
di Shtip. Boatsea sh-zboarili a lui ânji si ancâcerli sh-câvgãlu shi ma s- câdearea a reghimlui comunistu,
pârurâ boatsea shi zboarili a Armânjilor ducheascâ câ nu suntu irbapi s-facâ Armânjlji ahurhirâ diznou s-publicâ pi
dit Machidunii, a atsilor Armânji tsi ved aesti lucri s-tragâ nanâparti sh-s-alasâ armâneashti: tu Machidunii alânci
dealihea lucârli sh-tsi nu mata vor sâ altsâ Armânji s-reprezintâ Armânamea. revista ,,Fenix“ shi ,,Grailu
s-arâdâ singuri. Elji ahurhirâ s-veadâ Ti loclu machidunescu, ti limba a Armânescu”, tu Arbinishii
averlu sh-aestu aver âlji doari. noastâ armâneascâ pâpânjlji a noshtsâ ,,Frãtsia”.Tu anlu 1996, meslu Agustu,
Tinirlji ficiori cu cari shidzum patru alumtarâ shi virsarâ sândzâ. alânci Bucureshti protlu numir a
dzâli tu Machidunii dzâsirâ: ,,videts, tuts revistâljei ,, Bana Armâneascâ”, revistâ
azburãscu vâryâreashti, shtiu tu a curi redactsii s-afla multsâ tiniri.
armâneashti ama nu vor s-azburascâ Anlu aestu, tu meslu Shcurtu, “Sutsata
câ lâ easti arshini…tsi putem noi s- Culturalâ Armâneascâ” ascoasi protlu
ftesm…tsiva. numir di “Bulitin” informativ iu pots
Tsiva, tsiva eara zborlu pit cari s-yivâseshtsâ hâbãri mutrindalui
apandâsea la tuti antribãrli a noasti. Tsi activitãtsli a Armânjilor dit Românii
s-ftsem tora? – tsiva. Bânãm tu cratlu niavândalui simasii câsâbãlu iu bâneadzâ
vâryârescu – him Vâryari. Aesta easti elji. Tu meslu Cirishar vini chirolu a
catandisea. Shi zboarâli a lor eara tinirilor di Custantsa s-ascoatâ un
pricunuscuti ,,ofitsial” di Dina Cuvata buletin cultural informativ tsi poartâ
( idyiul lucru âl featsi shi Mita Papuli ). numa ,,Giunamea Armâneascâ”.Tsi
Cafi andamusi andreaptâ di UCAM pot s-aspun di aestâ dit soni publicatsii?
ahurheashti cu imnul ali Republica Mac- Prota shi prota ghini câ alânci un ahtari
edonia.; njitslji ficiurits recitarâ poezii bulitin iu pots s-anyrâpseshtsâ di tuti
activitãsli tsi li andreg Armânjili – ama
tsi eara anyrâpsiti pi frândzâ cu yrami
a njia ânji si pari câ numa di bulitin
kirilici (ashi lji-anvitsarâ dascalji armânji TU AESTU LOC MACHIDUNESCU easti niheamâ câpricearcâ (mofturos)
di la sculia armâneascâ); giucarâ la UDAT CU SÂNDZÂ ARMÂNESCU sh-niuidisitâ. Eara ghini cara vrea s-
andamusea di Shtip sh-di Skopie parei bâneadzâ multsâ Armânji tsi nu sh-aflâ cljima ,,Frândza a tinirilor armânji di
di giucâtori macedo-slavi etc.,momenti tu aestu chiro isihia sufliteascâ, tsi Custantsa”. Sh-aspun aestu lucru ti itia
cându mi antribam ma s-eara unâ duchescu câ suntu chiruts, fârâ agiutor câ protlu numir easti multu njic ca usii
andamusi andreapta ti Varyari icâ ti fârâ nãdii… (fond, njedzu, contsinut). Cându
Armanji. Voi, Prezidentsâlji shi membrilji di tipuseshtsâ un bulitin informativ, easti
Adusim dit România pisti 500 di cãrtsâ Sutsati dit Machidunii avets borgea s- ghini s-anyrâpseshtsâ di tuti activitãtsli
shi revisti, ama prezidentsâlji Mita anyeats nãdia tu suflitlu a Armânjlor, tsi s-fac tu un mes. Lipseashti s-
Papuli shi Dina Cuvata li loara sh-nu-li avets borgea s-alumtats ti andrepturli anyrâpseshtsâ naevea, ndreptu.
deadira a Armânjilor. Tsi va s-adarâ cu a ARMANJLOR, ti itia câ ‘’Tuts va s- Tu buletinlu informativ ascos di
eali…? avem hâiri unâ dzuâ di libertati sh-ti- Sutsata di Culturâ a Armânjilor, numirlu
Adushu aminti mash ndauâ dit lâietsli atsea tuts lipseashti s-alumtãm ta s-u- 2, pots s-yivâseshtsâ hâbãri ligati di
tsi li vidzui. Mini nu voi s-pistipsescu anchirdâsim’’. activitatsili a Armânjilor dit meslu
ca Armânamea dit Machidunii va s- Mariana CACIANDONI Martsu. Aestu pistipsescu câ easti
BANA ARMÂNEASCÂ Nr.3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) 9
scupolu a unui buletin informativ – s-
informeadzâ oaminjii mutrindalui DZUA ARMÂNJLORÙ (14-li di Maiu,
activitãtsli dit un mes icâ doi. BUCURESHTI)
Minduiescu, sh-aspush totna câ Easti ti prota oarâ câ dzua di 23-li di deadun cu Aurica Piha, aspusi unâ
yinitorlu a Armânjilor sheadi tu mâna a Maiu easti tinjisitâ prit un mari poezii di Matilda Caragiu-Mariotseanu
tinirilor sh-a ficiuritsilor. Pârintsâlji a spectacol Bucureshti. Borgea ti iara Daniela Marzavan aspusi unâ poezii
noshtsâ bânarâ tu un chiro cându andridzearea alushtui spectacol sh-lu di Nushu Tulliu. Ma cântarâ Ghica
arâdearea, nidriptatea, chisa sh-alti multi lo “Sutsata Culturalâ Armâneascâ” Vangheli (cântitsi polifonitsi
lâiets lji-anvârliga. Elji bâna tu chisâ sh- (amintatâ prota tu anlu 1990 shi fârshuriteshtsâ), Sirma Granzulea (tsi
tu zândani. Noi, tinirlji di adzâ, bânãm xanaamintatâ tu Andreu 1999) . fu multu ghini aprucheatâ di public),
tu ma multâ lunjinâ – unâ lunjinâ tsi ti Spectacolu s-tsânu tu dzua di 14-li di pareia “Macedonia”, Bicu Dumitru (di
mutâ easti multu silnâoasâ (vârtoasâ)
ama suntu sh-ndoi dit noi tsi nu caftâ
s-cunoascâ aestâ lunjinâ.Pâlâcârsescu
tinirlji tsi scoasirâ buletinlu cultural–
informativ ,,Giunamea Armâneascâ“ s-
aiba totna tu minti dauâ lucri: tu aestu
chiro avem ananghi nai ma multu di
averu; noi tinirlji lipseashti s-aspunem
shi s-ascutem tu migdani averlu. Mash
lucârli dealihea au simasii; lipseashti s-
alâsãm arâderli nanâparti. Sh-unâ altâ
palâcârseari easti ligatâ di chischineatsa
a suflitului. Putem s-agiutãm
Armânamea tu aestu chiro cu inima, cu
suflitlu, cu mintea, cu lucurlu, ama
cându ftsem un lucru lipseashti ca el s-
hibâ chischin. Nu pots s-fats tsiva ma
s-n-ai chischineatsâ tu suflit sh-unâ
ducheari ahândoasâ andicra di miletea
a noasta armâneascâ. Tu aestu chiro
tinirlji lipseashti s-alasâ nanâparti ergul,
anchizmuserli sh-atsea mâreatsâ Maiu, Bucureshti, tu sala di yiurtisiri a Mihail, Kogãlniceanu) shi Valentin
ahmâcheascâ. Nu n-alumtãm cu vârnâ liceului “Mihai Viteazu”. Dupâ ma Tashcu (di Bitolia, republica Macedo-
sh-nu lipseashti s-ftsem lucri mash ca multi moabets apreasi tu Comitetlu di nia). Valentin ari cântatâ sh-la Festivalu
s-ascutem tu migdani câ sh-mini hiu Cumândâseari, s-lo apofasea ta s-hibâ “Fântâna”. Nâs easti studentu la
bun, câ sh-mini agiut Armânamea, câ- ufilisitâ sintagma “Dzua Armânjlor”. Facultatea di Teologii). Spectacolu s-
sh mini pot…! Cafiun di noi poati s- bitisi cu imnul a Armânjlorù
Tu ahurhitâ pareia “Lilici di
agiutâ fara armâneascâ multu pliguitâ “Dimândarea Pãrinteascâ”.
primuvearâ” cumândâsitâ di Irina Paris
pânâ tora: putem s-u-agiutãm cu mintea, Prit programlu adrat, organizatorlji
cu inima sh-cu suflitlu ama, ashi cum pãrãstâsi un program di cântitsi shi câftarâ ta s-hibâ reprezentati poezia shi
dzâshu sh-ma-nsus, c-un suflit chischin poezii armâneshtsâ. Dupâ aesta cânticlu armânescu (avem nãdia câ tu
sh-amplin di ducheri ahândoasi tsi nu Costicâ Canacheu tsânu unâ shcurtâ anjlji yinitori va s-hibâ pãrãstisit shi
s-alâncescu di la unâ dzuâ la altâ. Haidi, cuvendâ tu tesea a lui di prezidentu a gioclu armânescu la yiurtiili tsi va s-
mârats tiniri, noi tinirlji dit aestu chiro Sutsatâljei Culturalâ Armâneascâ”. hibâ tsânuti tu 23-li di Maiu).
s-n-amprustãm fârâ arshini, s-shidem Profesorlu Gh. Zbuchea adusi unâ Marea axii alushtui spectacol fu atsea
andreptsâ, cu caplu andzeanâ sh-s-nâ idhisi (mesaj) dit partea a “Sutsatâljei câ agiutâ ta s-intrâ tu conshtiintsa a
pâstrãm atsea morala sh-atsel caracter di Culturâ Macedo-Românã” (dl. Armânjlorù di Bucureshti (prota oarâ
ti cari pâpânlji a noshtsâ alumtarâ; ma- Zbuchea easti membru tu dauli anlu tsi tricu, Constantsa) ta s-
s-nâ-pâstrãm morala sh-caracterlu, Sutsati). Evantia Bozgan shi Al. Gica yiurtiseascâ dzua cându Armânjlji furâ
mash atumtsea putem s-anichisim lu- zburârâ (prota pri limba românã, doilu pricunuscuts ca mileti ahoryea tu
cri buni ti Armânami. Tinirlji di la pri limba armâneascâ)di isturia a Amirãriljea Otomanâ.
,,Giunamea Armâneascâ” au borgea s- La aestu spectacul furâ vârâ 250-300
Iradelui dat di Abdul Hamid II-lu aoa
hibâ andreptsâ, s-hibâ ,, gionji” câ mash di Armânji shi minduim câ elji furâ
shi 95 di anji ma nâinti. Preftul Yioryi hârsits di lucârli tsi li vidzurâ. Dupâ
ashi pot s-da urnechi sh-la alantsâ tiniri.
Calea tsi lipseashti s-u acatsâ tiniramea Yioryi dzâsi unâ plâcârii pi armâneashti spectacol, multsâ di participantsâ s-
tsi cilistâseashti ti problema armaneasca (ma-nclo niheamâ, Maria Man-Yioryi- dusirâ la pizzeria “La Machedoni”
easti ,,CALEA A AVERLUI”. nveasta a preftului- shi Elena Yioryi – (patronji: Zoe shi Mihai Carabash) ta
feata a preftului- cântarâ ndauâ s-mâca, ta s-gioacâ shi ta s-cântâ.
Lucrulu s-vâ hibâ ambar! mushati cântitsi armâneshtsâ). Toma Fu unâ musheatâ searâ armâneascâ.
Mariana Caciandoni Enache, tsi pãrãstâsi programlu Alexandru GICA
10 Nr.3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) BANA ARMÂNEASCÂ
DZUA NATSIONALA A ARMANJLOR
- 26-li di Maiu 2000 - CONSTANTSA
exiyisili ti cari tu anlu Formatsiili “Samarina” shi “Pindul”
1999 cându Armânjlji di furâ multu ghini aprucheati di public.
Constantsa ândreapsirâ Unâ musheatâ entipusi alâsã shi
spectacolu ti dzua di 23- cântâtoarea Mariana Beca cum shi
li di Maiu, ufilisirâ numa pareia “Frashari” (parei tsi easti adratâ
di “Dzua Natsionalâ a dit feati armâni dit Arbinishii tsi ânveatsâ
Armânjlorù”. la Liceulu Pedagogic di Constantsa.
Pi ningâ pirifanjea câ Aesta fu pi shcurtu programlu cultural-
organizarâ ti prota oarâ artistic dit aestu spectacul. Spectacolu
dzua di 23-li di Maiu tu s-bitisi cu unâ shcurtâ cuvendâ a
Românii s-adavgâ shi poetâljei Chira Iorgoveanu-Mantsu (tsi
pirifanjea câ ufilisescu bâneadzâ tora tu Francfurt-Ghirmânii).
zborlu “natsional”. Easti Ningâ alti lucri cari li spusi, Kira zburâ
Vinjiri, 26-li di Maiu 2000, OTAR dealihea câ tu anlu 1999 OTAR nu s- sh-di identitatea armâneascâ. La
(Organizatsia a Tinirlor Armânji dit avea amintatâ nica, ama multsâ dit tinirlji antribarea “tsi suntu Armânjlji?”,
România) deadun cu Comunitatea a dit aestâ sutsatâ furâ prit organizatorlji antribari tsi s-bagâ ca unâ idei
Armânjlorù dit România, sum egida a yiurtiiljei dit Maiu 1999. âncârfusitâ di 200 di anji Kira apândâsi:
UCAR (Uniunea a Comunitãtslorù Yioryi Beca (prezidentu ali UCAR) “Oaminji bunji, Armânjlji suntu
Armâneshtsâ dit România), ândreapsirâ yivâsi un material ligat di simasia tsi u Armânji, tsiva altutsuva!” (…) cându
un spectacul ti yiurtisearea a Dzuâljei ari ti
Natsional a Armânjlorù la Casa di Armânji
Culturâ a Sindicatilorù di Constantsa. Dzua di
Easti deftura oarâ cându Constantsa s- 23-li di
yiurtiseashti aestâ dzuâ pisimâ ti Maiu.
Armânji. Idyealui ca tu anlu tricutù sala Ficiuritslji
fu mplinâ di Armânji (750 di oaminji). di la
S-vidzu nica unâoarâ câ Armânjlji di sculia
Constantsa suntu unâ urnechi ti alantsâ numirlu
Armânji dit Românii. Tut ca anlu 12 (iu
tricutù andamusea avu un air giunescu, ahurhi di
patriotic, curagiosù. Airlu aestu âlu da un an
tinirlji di la OTAR (ân cap cu prezidenta ânvetslu
a Sutsatâljei Mariana Caciandoni; ea fu facultativ
inima alushtui spectacul. Tut ea fu a
prezentatoari deadun cu George Pasha. limbâljei armânâ) pãrãstâsirâ un him antribats “tsi him?” shi cându mini
Atselji tsi shtiu cât shicâgi easti George shcurtu program di cântitsi shi poezii dzâcù câ him Armânji va s-dzâcâ câ
s-ciudusirâ s-lu veadâ ahât di ascurù armânrshtsâ. Idyiul lucru-l featsi pareia noi avem identitatea a noastâ. Aestâ
shi ashtirnut tu tesea di prezentator). “Musheata Armânâ” di Kogãlniceanu. identitati nâ fu fuvirsitâ, nâ fu loatâ,
Livindeatsa easti unlu dit seamnili a Aura Pasha, Mihaela Shutsu shi Victor nâ fu furatâ, nâ fu loatâ ti shicai. Di
njeatâljei. Aestâ easti vahi unâ dit
Ceara recitarâ poezii. multi ori nâ si spusi: voi nu hits atsea,
hits alantsâ. Oaminji bunji, noi shtim
tsi him, nu lupseashti s-nâ spunâ vârnu.
Atseali anyrâpsiti di isturii shi
lingvisticâ suntu unâ. Problema
armâneascâ, dupâ mintea sh-dupu
duchirea a mea easti unâ problemâ di
ducheari. Easti atsea tsi cathi un di
noi s-ducheashti.”
Spectacolu s-bitisi cu “Dimândarea
Pãrinteascâ”, imnul a Armânjlorù di
iutsido.Dupâ spectacol, multsâ di
participantsâ s-dusirâ la discoteca
“Max”. Partea armâneascâ di la aestâ
discotecâ fu asiyuripsitâ di pareia
“Pindu”
Alexandru GICA
BANA ARMÂNEASCÂ Nr.3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) 11
eti cari adrã – nica dit antichitati – ca
UN PUNCTU DI VIDEARI axia (valoarea) la ideia di natsionalitati
Tu 14-li di Maiu 2000 “Sutsata treili tãbãbii adusi aminti ma-ndzeanâ. s-hibâ multu relativâ tu Balcani.”
Culturalâ Armâneascâ” ândreapsi un Prit cearei mintimeni lipseashti s-hibâ Sintagma “Dzua Armânjlor” ânji si pari
spectacul ti yiurtisearea a 95 di anji di adushi deadun reprezentantsâ dit treili ma bunâ sh-ti furnjia câ nu poati s-hibâ
cându sultanlu Abdul Hamid II-lu deadi tãbãbii. Scupolu? Unâ actsiuni chino tu atacatâ di nitsi unâ parei di Armânji pi
Iradelu tu Amirãriljea Otomanâ. Aestâ tsi u mutreashti problema armâneascâ. problema: “suntu Armânjlji unâ
yiurtii fu andreaptâ sum numa di “Dzua Argumentul tsi-lu adushù ma-nsusù natsiuni?”. Atselji tsi pistipsescu câ
Armânjlor”. Multsâ Armânji s-ciudusirâ tsâni di puliticâ shi diplumatsii. Armânjlji nu suntu unâ natsiuni (icâ
câ fu ufilisitâ aestâ numâ sh-nu Sâ zburâm niheamâ di aspectul suntu parti dit altâ natsiuni) n-au câtse
sintayma “Dzua Natsionalâ a shtiintsific.Suntu Armânjilji unâ s-cârteascâ ti furnjia câ nu s-veadi
Armânjlorù” (cari easti ufilisitâ di natsiuni? S-veadi la comunitatea zborlu “natsional”. Atselji tsi luyurse-
Armânjlji dit Machidunii shi Arbinishii (chinotita) armâneascâ unâ unitati di scu câ Armânjlji suntu unâ natsiuni, n-
cum sh-di Armânjlji di Cunstantsa tsi limbâ, di locu, banâ icunomicâ shi au sh-elji câtse s-cârteascâ ti furnjia câ
organizarâ aestâ dzuâ pisimâ tu anjlji naturâ psihicâ? Au Armânjlji sintagma “Dzua Armânjlor” nu dzâtsi
1999 shi 2000). Va s-lâ apândâsescu conshtiintsa câ au unâ arâzgâ sh-unâ câ Armânjlji nu suntu unâ natsiuni.
alushtorù Armânji, maxus ti furnjia câ mirâ comunâ? Sâ zburâm tora niheam sh-di aspectul
mini fui unlu di atselji tsi furâ ti ufilisirea Suntu multi apandisi tsi s-da la aesti psihologic: niscântsâ Armânji dzâsirâ
a numâljei di “Dzua Armânjlor”. Voi s- antribãri. Tu tsi mutreashti unitatea di câ sintagma di “Dzua Armânjlor” s-
hibâ limbid dit ahurhitâ câ aestu nu easti limbâ (cu tuti câ suntu dyeafurãi di la amintã dit fricâ (asparizma câ bânãm
un articul polemic. Voi s-dzâc mash cari unâ nai la alta) sh-di naturâ psihicâ tu Românii iu nai ma multsâ di Românji
easti minduearea a mea tu aestâ putem s-dzâtsem câ apandisea easti da. dzâc câ grailu armânescu easti un
problemâ. Sâ shtii câ adzâ suntu trei Tu tsi mutreashti loclu, Armânjlji suntu dialectu sh-Armânjlji fac parti dit populu
tãbãbii ma mãri di Armânji: 1.Armânjlji multu arâspândits shi diaspora românescu. Easti greu s-apândâseshtsâ
tsi s-luyursescu Armânji sh-nu armâneascâ easti multu mari. Armânjlji la aestâ problemâ.
altutsiva. 2. Armânjlji tsi pistipsescu câ nu au unâ banâ icunomicâ comunâ sh- Mini hiu dit atselji tsi minduescu câ
tsân di miletea româneascâ. 3. nu au unâ organizatsii cari sâ-lji Armânjlji suntu Armânji sh-nu altutsiva.
Armânjlji tsi dzâc câ suntu Grets âncurpiljeadzâ tuts Armânjlji dit lumi Ama tu idyiul chiro pistipsescu câ easti
vlahofonji. Poati câ ma easti unâ altâ (suntu multi sutsati armâneshtsâ ama dealihea sh-tsi dzâtsea Victor
tãbãbii di Armânji: atselji tsi nu au vârâ nu ari unâ ligâ cari sâ-ncurpiljeadzâ Papacostea tu anlu 1943: “omlu dit
sinfer ti problema a identitatiljei aesti sutsati). Hanimusa Balcanicâ – dit itsi parti a ljei
natsionalâ. Tu aestu articul nu va s- Di 4 anji di dzâli revista “Bana – ljea parti, prit tutâ structura a ljei
hibâ zborlu di aeshtsa dit soni Armânji. Armâneascâ” (prit boatsea a domnului etnicâ, mintalâ shi sufliteascâ, la ma
Armânjlji tsi minduescu câ nu suntu Piceava) zburashti di marea ananghi tsi multi natsionalitãts.” Ti aestâ furnjii
nitsi Grets nitsi Românji, luyursescu câ u au Armânjlsji di unâ formâ di lipseashti s-nu hibâ giudicats fratslji a
23-li di Maiu easti Dzua Natsionalâ a organozari comunâ. noshtsâ tsi pistipsescu câ Armânjlji
lor (avânda tinjii sh-ti Dzua Natsionalâ Tu tsi mâtreashti arâzga a Armânjlor suntu parti dit altâ mileti (di nai ma multi
a craturlor iu bâneadzâ). Ti Armânjilji vidzum câ suntu ma multi minduiri. ori atsea mileti tsi easti majoritarâ tu
tsi s-luyursescu Românji, Dzua Idyiul lucru putem s-lu dzâtsem tu tsi cratlu iu bâneadzâ)
Natsionalâ easti 1-lu di Andreu iara ti mâtreashti mira a lor. (cu adâvgarea câ Putem s-nâ andâmusim tuts tu for-
Armânjlji tsi s-pistipsescu Grets, Dzua multsâ Armânji au umutea câ lumea a mula “Dzua Armânjlor”. Tu idyiul chiro
Natsionalâ easti 25-li di Martsu. Cându lor nu va s-chearâ). Videm câ apandisea lipseashti s-nâ minduim câ “irinjea easti
va s-yiurtiseshtsâ 23-li di Maiu ca Dzua la antribarea “suntu Armânjlji unâ di patru ori ma mari ca ndriptatea”
Natsionalâ a Armânjlorù, multu greu va natsiuni?” easti multu greauâ. (Arsenie Papacioc).
s-hibâ s-tsâ yinâ la yiurtii Armânji tsi Ti istoriclu armân Nicolae Nu easti aproapea ici importantu cari
s-luyursescu Românji icâ Grets. Nai Tanashoca, apandisea la aestâ ntribari ari ndriptati tu problema a identitatiljei
ma importantul lucru ligat di dzua di easti negativâ. “Spetsificlu armânescu armâneascâ. Importantu easti s-dutsem
23-li di Maiu easti ideia di giumaeti. (…) nu putu ta s-hibâ thimeljlu shi ma largu zborlu shi adetsli armâneshtsâ
Atselji tsi cumândâsescu sutsati factorlu determinant ti ancljigarea la unâ shi s-putem s-nâ hârsim deadun tuts
armâneshtsâ lipseashti s-aibâ murafetea natsiuni ahoryea, amintâtori di crat shi Armânjlji tu dzua di 23-li di Maiu.
s-ufiliseascâ zboarâ tsi pot s-aducâ culturâ proprie (..)”. S-nâ adutsem aminti câ tu pistea
deadun cât ma multsâ Armânji. Tu Pi altâ parti marli anvitsat Tache ortodoxâ un “aver” tsi adutsi nchizmâ
idyiul chiro lipseashti s-hibâ câftati Papahagi tradutsi zborlu “milete” prit shi câvgã nu easti bun. Averlu easti bun
simbolurli tsi suntu strâxiti di cât ma “natsiuni” shi tradutsi sintagma “miletea mash cându adutsi irinji shi
multsâ Armânji. Mini minduescu câ armâneascâ” prit “natsiunea mushuteatsâ. Hristolu nâ dzâtsi câ pân
sintagma “Dzua Armânjlor” easti ma armâneascâ”. tu soni averlu easti idyiul lucru cu
uidisitâ ti furnjiacâ ea poati s-adunâ Câ aestâ problemâ easti multu greauâ vrearea. Dicât s-ai andriptati shi s-
deadun ma multsâ Armânji (adyeafur putem s-duchim shi dit niscânti zboarâ eshtsâ singur ma ghini s-bânedz tu
di tsi minduescu aeshtsâ Armânji al Victor Papacostea: “nu fu vidzut comunitatea di vreari a farâljei (alargu
andicra di problema a arâzgâljei a fondul etnic comun shi maxus atsea di averurli tsi duc la mpârtsâri).
Armânjlorù). Vrearea ti Armânami u au mintiturâ di milets (dit Balcan n.n.) di Alexandru GICA
12 Nr.3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) BANA ARMÂNEASCÂ
“Tuts zburãscu ti <Naua Europâ>. Ama Di zbor cu scriitorul di Austria arâspândits tu ahânti vâsilii sh-am mari
tsi limbâ va sâ zburascâ tru naua interes s-ved cum di puturâ nâshi s-u
Europâ? Inglizeashti ? Frântseashti? I,
KARL M. GAUSS tsânâ identitatea etnicâ. Nâshi s-
vahi, armâneashti?... Ama, ashi cum tutâ Shi atumtsea ai ananghi di unâ yilii ta integrarâ multu ghini tu culturli dit statili
lumea shtii, nu para avem hãri tsi s-caftâ s-tsâ vedz ghini prosuplu, suflitlu, iu bâneadzâ ama, tru idyiul chiro sh-u
di la noi, Europeanjlji di adzâ shi atselji sumenjea. Aestâ yilii a conshtiintsâljei tsânurâ multu ghini sh-cultura a lor. Ti
di mâni. Sh-cu tuti aesti, ari ahtãri shi a banâljei a noastâ u deadi Gauss atsea mini minduiescu câ elj suntu una
oaminji: dishcljishi la tuti tsi s-fac tru prit articolu aestu tru cari adâvga: di protili milets a nauâljei Europâ.
lumi, cari nu bagâ tut thimeljlu pi averli “Protslji tu unâ Europâ libirâ, a curi R.- Avets ânyrâpsitâ un articol tu cari
a lor natsionali; a curi nu lâ yini zori, sinuri va s-hibâ dishcljisi nu mash ti dzâtseats câ problema armâneascâ easti
ama easti unâ harauâ s-mindueascâ shi pârmâtii, ama sh-ti oaminj, Armânjlji s- cljeaia ti ândridzearea a nauâljei Europâ.
sâ zburascâ tru dauâ icâ ma multi limbi; pari câ suntu nai ghini ândreptsâ ti unâ Cum u vedz tini aestâ problemâ?
cari nu cilâstâsescu mash tru un stat, Europâ Unitâ” G- Tora s-ândreadzi unâ nauâ Europâ
ama daima tru ma multi; ti cari sinurli Ti atsea haraua a mea nu avu mãrdzinji tu cari intrâ natsiunj cama mãri sh-
nu suntu niscânti lucri pisti cari nu pots anda lu-andâmusii Karl Markus Gauss cama nits. Tsi va s-facâ cu eali? Va s-
ta s-trets; cari daima adarâ emburlâchi la andamusea ti yiurtisearea a Dzuâljei hibâ Statili Uniti a Europâljei? Va s-
sh-urdinâ di la Apiritâ câtâ Scâpitatâ sh- Natsionalâ a Armânjlor dit Machidunii. armânâ ca natsiunj, icâ va sh-u chearâ
di la Njeadzânoapti la Not; cari sh-amintâ Harauâ misticatâ cu ciudia a reportelui natsionalitatea? Va s-hibâ unâ Europâ
identitetlu mash prit ligâturli cu alti tsi prindi s-nu chearâ arastea ta s- cu multi culturi sh-limbi? S-bagâ sh-
culturi; a curi tuti aesti nu lipseashti ta sheadâ di zbor cu aestu publicistu tsi- problema a limbâljei. Ashi cum shtits
sâ-lji li spunji ti un mari scupo, câtse lji adusi Armânjlji tu prota tesi: la conferintsili europeani daima suntu
elji nica dit zâmani bâneadzâ ashi. Pi R. D-le Gauss cum di agiumseshi la âncâceri tsi limbi s-hibâ ufilisiti sh-tsi
shcurtu: ari ahtari nãu Om European. yiurtisearea a Dzuâljei Natsinalâ a limbi s-nu hibâ ufilisiti. Di nai ma multili
El easti Armânlu...Câtse atsea tsi noi Armânjlor di tu Machidunie? ori suntu ufilisiti engleza sh-franceza.
bash tora lipseashti s-anvitsãm, dimi s- G. Mini ânvitsai câ ari aoa aestâ Cu tuti câ, Italia ari 80 di miliunj di
him nâscântsâ oaminji fârâ prigiudicãts, manifestari sh-vrui s-u ved câtse di ma oaminj, limba italianâ nu sâ zburashti
a curi banâ s-nâ hibâ dishcljisâ, oaminji multsâ anj mutrescu cu interes la aesti conferintsi. Tsi s-dzâtsem di
livendzâ, tsi sh-mutrescu lucurlu itsido, problema armâneascâ. daneza, finlandeza sh-alti limbi, eali nu
Europeanji entuziashtsâ, a curi patridhâ R. - Cându ânchisishi aestu lucru? au nitsi unâ basti (shansã)? Mini
easti lumea ntreagâ - suntu Armânjlji di G. Aua sh-vârâ trei anj. Mini escu minduiescu câ nu ashi lipseashti s-hibâ
ma multu di 2000 di anji. Atsea tsi noi interesat di atseali milets cama njits tsi naua Europâ. Feciu ca unâ shicai, tsi
lipseashti s-anvitsãm, Elji u shtiu”. nu au un stat a lor ama fac gaireti sh-u easti ama ma multu di unâ shicai, cãndu
Aesti zboarâ furâ scrisi di editorlu a tsânâ limba sh-cultura, fârâ ama s-caftâ dzâsh câ la aesti conferintsi europeani
revistâljei “Literatur und Kritik”, Karl sâ-sh facâ un stat a lor. lipseashti s-nu sâ zburascâ pi englezâ
Markus Gauss tsi bâneadzâ Salzburg, R.- Ai studiatâ sh-alti parei etnitsi? icâ francezâ, ama pi armâneashti. Câtse
tu Austri. Ti mini suntu un motto cu G.- Prota ahtari parei etnicâ tsi u ? Câtse Armãnjlji nu au un stat a lor,
cari di aua sh-ninti ânji si par uidisit s- studiai furâ Sorablji, unâ parei etnicâ ama au unâ limbâ veaclji, tsi easti
ahurheascâ itsi articul dit revista “Bana slavianâ , dit atsea di ma ninti Ghirmânii zburâtâ tu ma multi vâsilii sh-va s-hibâ
Armâneascâ”. Ti atsea câ nu shtiu desi di Datâ. Elji bâneadzâ di unâ njlji di anj multu ghini Europa sâ zburascâ pi
vârnâ, pânâ tora, âlji zuyrâpsi prit anvârligats di oaminj tsi zburãscu limba armâneashti. Aestâ va s-hibâ unâ
zboarâ ahântu ghini Armânjlji, tsi s-pari ghermanâ. Deapoia mi dush la Gocia, shansâ bunâ sh-ti un altu lucru. Mini
câ suntu agârshits. Iara multsâ di atselji unâ parei di oaminj tsi zburãscu limba minduiescu câ lucârli tu Statili Uniti a
tsi nu-lji agârshirâ, di multu chiro, lâ ghirmanâ, austriacâ tu Slovenia. Europâljei s-duc pi mari ayunii shi s-li
seaminâ un sentimentu di mileti Deapoia mi dushu sâ-lj ved Uvreilji striduts tuti documentili pi tuti limbili
inferioarâ, cama nghios di alantsâ, tsi sefardzâ di Sarajevo, tsi vinirâ tu tsi suntu zburâti tu UE va s-lu
nu ari unâ “culturâ” tru scara a Balcanj aua sh-vârâ 500 di anj. Elji ayâliseascâ niheamâ lucurlu. Ama UE
miletsloru cu cari bâneadzâ deadun tu zburãscu unâ limbâ veaclji spaniolâ. ved câ para nu fu minduitâ ca un club
Balcan shi-aeshtsâ cilâstâsescu ashi ta Armasirâ azâ aclo mash vârâ 700 di a culturlor câ ma multu ca unâ mari
s-lâ tucheascâ identitetlu sh-limba. inshii. Deapoia mi dush tu Italii sâ-lj pâzari icunomicâ. Ashi propagandi-
Câtse dzâc nâsh, Armânjlji va s-chearâ. ved Arbareshlji, unâ parei di veclji shtilji a pâzariljei europeanâ vor tut s-li
Tsi ufelii au Armânjlji tu aestâ banâ Arbineshi tsi vinirâ tu Apulia sh-Calab- ayunjseascâ lucârli. Pârearea a mea
modernâ ti limba di dadâ, tsi “goalâ sâ ria aoa sh-vârâ 500 di anj . Elji bâneadzâ easti ama câ nâscânti lucri lipseashti
zburashti, tsi nu ari normi sh-easti tu 147 di hori shi sh-u tsânurâ sâ s-ducâ pi ayalea.
multu oarfânâ”, dzâc nâsh. Sh-cându identitatea etnicâ arbinisheascâ, ama R.- Mi ariseashti multu cã tini âlji
tut avdzâ ahtãri zboarâ sh-cându sigura elj suntu cetãtsenj italieanj. Sh- luyurseshtsâ Armânjlji protslji euro-
deanvârliga avdzâ ahânti teorii disuidisiti tru soni agiumshu sh-la Armânj tsi peanj. Elji urdinarâ multu sh-iu s-dusirâ
ti tsi suntu Armânjlji, dealihea agiundzâ suntu pareia etnicâ nai ma marea tsi u s-integrarâ multu ghini, u asimilarâ
s-tsâ cheri pistea tu tini ishish, s-nu shtii mutrii mini. Tu ahurhitâ nu shtiam câ cultura, fârâ ama sâ-sh chearâ identita-
cari eshtsâ alihea sh-tsi lipseashti s- ari ahântsâ multsâ. Mi intereseadzâ tea etnicâ, sh-di multi ori elj furâ tu
eshtsâ. (Sh-ma multu ti tinirlji di adzâ). multu Armânjlji câtse elj suntu arada a lor, un factor di civilizatsii.
BANA ARMÂNEASCÂ Nr.3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) 13
G.- Ashi easti.Tu Eta di Mesi elji purta
pârmatii di Bizants, Viena sh- CÂNICHI
aljiumtrea shi eara unâ parti impor- (Continuari dit numirlu tricut) Teta Marusha muri. Tora, prota
tantâ dit icunumia europeanâ. Easti Plateea ! Misuhorea ! Ama gioclu nu muljeari di-n cor, nu ari ni fustanj pân’
unâ specialitati a Armânjlor sh-di adzâ, s-bitiseashti aua. Oaminjlji s-acatsâ di di padi, ni nipots. Ma sh-u adutsi cu
elj au ananghi di un sistem cu sinuri mânj pali tu tsercljiu. Cânticlu s-dutsi ea, a, câ escu cu multsâ anj ma tinirâ.
dishcljisi. Armânjlji suntu multu ninti. Sh-cicioarli s-minâ trã giucari, Ninga io, s-acatsâ-n cor, la Cânichi
uidisits ti Europa di mâni. dupu cântic. Gioc di trei icâ di dauâ multi muljeri shi fumealja a mea. Vor
R.- Aestâ easti prota a ta vizitâ tu
Machidunii. Cum ti ariseashti aua? jgljioati ninti. Anarya. Tuti suntu s-ânveatsâ zboarili a cântitslor. Oh,
G. - Escu aua mash di unâ dzuâ. Ama preayalea tu aestu loc. Tu aesti baba-nj, mama Ziona, ânj dâdesh numa
aestâ dzuâ mi impresionâ multu. Mi pânâyiri, oaminjlji suntu multu di Zoitsa ( Puteari ti banâ) câtse, nu-nj
dushu cu autobuzlu di Shtip, Bituli. ashtirnuts. Ninti s-avdu boatsili atseali dâdesh sh-boatsea a ta! Nu pot s-u
Impresia a mea easti câ oaminjlji dit grealili, apoia ma minutili. Vârâ oarâ, silighescu boatsea, s-agiut tu cântari.
Machidunii sh-Armânjlji prota ti prota nai ma aushlu om fatsi semnu shi Gionjlji di ilichia a mea agiumsirâ-n cap
au mari interes ti culturâ, voiu s-dzâc
ti crishtearea a limbâljei, a poeziiljei sh- giucâtorilji dânâsescu. Corlu si- la Cânichi. Ama atselj di vâr chiro iu
ufilisearea a limbâljei a lor ti aspardzi, giucâtorilji s-measticâ cu suntu?…Corlu dânâseashti ‘heamâ
comunicari. R.- Di aoa iu va ti duts? atselji tsi shidzurâ anvârliga di mutrea. oarâ ninti ta s-intrâ tu Misuhori, dinintea
G.-Ta sã-lj cunoscu ma ghini Marea Misuhori nu-lj âncapi. Ama tuts a casiljei a pârintsâlor a mei. Afendi
Armânjlji voi s-mi duc sh-Metsovo sh- suntu hârsits. Tu chiro di polim i di aushi, ama iasi la firidâ sh-greashti ti
tu alti locuri dit muntsâlji Pindu. Poati urfâneatsâ, putsânâ dunjeauâ s-aduna nica 10 anj ”Escu sh-mini aoa!”.
va mi duc sh-Fearicã sh-Moscopoli la Cânichi. Tora nu mata eshtsâ. Tora, escu io
tu Arbinishii. Sh-dapoia voi s-yin tu
Românii, Constantsa sh-tu horli di Ma, an dupu an, cându tu meslu Iuliu aoa, afende!. A, câ-nj escu mash
anvârliga. alinam tu munti, chetsrâli tsi-avea muljeari, dimi cetâtsean di categoria a
R. - Ashtiptãm s-yinits sh-la noi sh- armasâ di la ardearea a Hoarâljei si- daua. Avem irini tora, putem s-nâ
macsus u ashtiptãm cartea tsi u njicshura. Io mi-anâltsam, chetsrâli si- nvitsãm ficiorlji aesti musheati adets.
nyrâpsits ti Armânj. njicshura sh-nu puteam s-mi agioc, s- Mutrea-ts nipotsilji! Yin cu sotslji la
G. - Cartea lipseashti s-u bitisescu mi ascundu dupu eali. Mi loarâ Cânichi, cathi vearâ. Mutrescu pi
pân tu meslu Yizmâciun, câtse editorlu
gaileadzlj azvarna. Nu mata mi budzâli a meali câ vor s-acatsâ stihurli
va s-u scoatâ tu meslu Shcurtu anlu
tsi yini. Va s-aibâ sh-caduri tsi li adarâ acâtsam ân cor. Mutream aynaghea. a cântitslor. Ãnyrâpsea-nj-li dado!
oaspili a meu fotoreporterlu tsi daima Mi ântribam: noi, tinirilji tsi ligâturâ Prindi sâ-nveatsâ shi sotsli armâneashti.
alagâ cu mini. avem cu bana di tu zâmani? Ti noi easti Cânticlu va s-treacâ ashi di tsercljiul di
R.- Cara vrets sâ-nj spunj ndauâ lucri un simplu spectacol. Ma lishor easti her a muntsâlor. Ma, va s-treacâ filtrat.
ti lucurlu tsi lu adrashi pânâ tora? s-mutreshtsâ aynanghea. Mash pi gârtseashti.
G.- Pânâ tora am tipusitâ vârâ 8 icâ Al tati âlj si featsi yislu alithea: Easti Nu mi aspar. Scupolu a Corlui di la
10 cãrtsâ ti cultura a Europâljei
Chentralâ. Cãrtsâli dit soni suntu cama ân cap la Cânichi. Io, canda mi cher Cânichi va armânâ totna idyiul.
polemitsi sh-niheamâ narativi. Atsea didip, ânj cher egou-lu. Isuseari, Instrumentishtsâlji di tu fotografie
dit soni tsi fu tipusitâ ari numa “Omlu mârtari, fumelji, gaileadz. Nu-am loc ânfumiljearã sh-elj. Ia, hiljilu al Alexei,
tsi intrâ tru frigider”. Avu mari suctses ti la Cânichi. Aclo easti trã chefi, trã tsi shuira la clarinâ, bati avyiulia! Has
tu Ghirmânii. Easti ti oaminjlji tsi vor zaifeti, trã cântari. Ma, io mi ampulise- pap-su!.
s-bâneadzâ tu eternitati. Mini aduc scu s-crescu njitsli. Voi sâ shtiu cari Cât va s-bânedz idyiul Cânichi va-l
dininti raportul andicra di relighii shi hiu, cari easti thesea a mea, harea a avdu. Pirifanjia a lui nu-ari s-chearâ iara
tehnologhii, di meditsinâ sh-alti
disciplini, raportu minduit tru traditsia mea. Ti shtiintsâ ânj ded 4 anj di banâ. ficiorlji a mei va s-treamburâ di harauâ
filozoficã a Europâljei. Ama, aclo nu ânvitsai tsi lipseashti s- di câti ori va-l avdâ. Ca atumtsea anda
R.- Ãnj fâtseshi mari harauâ s-ti adar io ti aestu loc. Caftu s-aflu tsi avdzârâ ti prota oarâ iholu a cânticlui.
andâmusescu tu vatra a Armânjlor - borgi am, tsi hârseri poati s-nj aducâ Eara njicâzantsâ , s-cârtea un alantu shi
Machidunia, dupu tsi u minduishi aestu loc. di iu s-âncâcea, dânâsirâ sh-uhtarâ doilj
teoretic ahântu musheat, problema Afendi, ân cap la Cânichi, tradzi corlu cu mirachi: Tsi musheatsã! Ti atsea,
armâneascâ sh-ti ashtiptãm tu Românii.
G.-Haristo sh-mini ashteptu cu niarâ- dinâintea a poartâljei di la naua-nj casâ mutrescu cu mari nãeti tu yinitor. Voi
vdari s-mi ved cu Armânjlji di aclo. shi mutreashti. Ghini ma, io nu mi vedu mash ca zurleatsa a oamijlor tsi featsirâ
Bitisescu aestâ moabeti cu timbihea iuva. Nu ljau parti. Nu suntu trã io di tu polim un fenomen periodic s-
dit soni a articolui a lui; “Atsea tsi caftu aesti…Arãdz ! dânâseascâ. Sh-voi ca vârnâoarâ di aoa
mini tru soni, tsi fac timbihi easti: Trec ninga-ndoi anj. Dau mâna cu shi ninti, s-nu avdu dultsili a nostru iho
pricunushtearea a limbâljei bana-nj, fac armistitsiu, aflu nâ cali shi di la Cânichi, fârâ ta s-mi acats ân Cor.
armâneascâ ca un amintatic cultural trec dininti ân cor. Ciudii! Duchescu Ma amânat, dupu io, va s-yinâ ficiorlj
eurpean sh-ca limbâ internatsionalâ ti
Conferintsi... câ prindi s-escu dip dininti, ân cap! a mei.
Yinitorlu a Europâljei va s-hibâ Prota di muljeri! Aclo iu, cathi an, teta Zoe PAPAZISI PAPATHEODORU
apufâsit di problema armâneascâ!”. Marusha, cu lãrdzâli fustãnj li bâga s- Armânipseari: Aurica PIHA
Aurica PIHA gioacâ, pi aradâ, nveastili shi nipotslj.
14 Nr.3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) BANA ARMÂNEASCÂ
PRIIMNARI PRIT VLÃHIA MARI - ADZÂ, AIERI SHI…NÃOARÂ
di Lelia Elena Rãdulescu
(Continuari dit numirlu tricutu) yini s-pistipseascâ câ Pindul a lor natal
amintã shi poets armânji ti-anami, nu
La dispârtsâri, nvirnatâ di atseali
au avdzâtâ di elji.
avdzâti, âlji tâxii câ-lji va pitrecù unâ
Mi tornu pi scamnul a meu cu suflitlu
casetâ cu muzicâ armâneascâ greu di atseali aflati. Fântâna sicatâ, icâ
ânregistratâ di vârâ parei cunuscutâ di aproapea sicatâ, mi-apitruseashti. Nu
pi la noi. mata am zboarâ – minduirli nvirnati tsi-
Shi iavea câ “adzâ” stribâtui iara nji alagâ pit minti tora nu au ananghi di
Câmpul ali Thesalia, ânchisindalui di eali. A feroviarlui, ama, mizi tora-lji vini
Paleo Farsala, cãtrã andamusea cu chefea di zborù. Ânji pirmituseashti câ
paplu Vasili, shi am tu mânâ, scumpâ el, naevea, nu easti di aoa, mea dit unâ
yishteari, dauâ caseti cu “Gramostea”: hoarâ mari, di ma largu. “Ai avdzâtâ di
tsi cântitsi veclji putui io s-adun cu dorù, Samarina? Mi ntribã. Siyur câ avdzâi
cu minduearea ta s-limbidzãscu ama, tu loclu alishtei apandisi aplo, aflai
niheam, tu cuibarlu fârshirutescu dit altâ – shi-lji cântu, peanarya, la ureaclji,
Pindu, “fântâna a farâljei” cari apostalji cânticlu-a meu aleptu:
a culturâljei nji-u au alâsatâ clirunumii “More ficiori dit Vlahuhori,
di suflit shi a njia. Autobuzlu angljiti Ficiori di Samarina,
kilomeatri, stribâtândalui câsâbadzlji More ficiori livendzâ…”
mushats, di oaminji nicuchiri: Kardits Ocljilj âlji si-ngurguljeadzâ cu ciudii,
shi Tricala. Casetofonlu a shoferlui (icâ iara sumarâslu lji-si lârdzeashti. Âlji
Notlu a Dunâljei – ashi câ, di aestâ oarâ, greashti a cusurinâljei, pi gârtseashti:
vahi vârâ postu di radio) nâ
io zburãscu rumâneashti un chiro, dupâ Eleni, feata aesta ânji cântâ armâneashti
mâyipseashti cu cântitsi gârtseshtsâ
cari mi tornu la atsea armâneascâ shi <Pedia tis Samarinas>, macâ-lji dzâshù
cari, tu alti catandisi, vrea-nji loa hari –
câ escu di aclo!” Ahurheashti shi elù
ama tora a njia canda ânji yini s-aurlu atsea greacâ – câtse vocabularlu a lorù
s-cântâ, vârtosù – refrenlu pi-
deadun cu Costa Belimace: armânescu easti aplo (simplu), oarfânù,
armâneashti, stihurli pi gârtseashti.
shi cându nu-sh ma aflâ zboarâli, trecù Cântâ shi Eleni, shi nica vârâ doi –
“Iu hits, bre, gionji cu-anami, unâshunâ la greacâ.
Fumelji di Fârshirots? varianta gârtseascâ. Shoferlu ljea
Feata u ncljeamâ Eleni, easti hârioasâ microfonlu, shi autobuzlu arâsunâ cu
Iu eshtsâ, Armânami, shi nâ featsim soatsi ayonjea. Ea spuni
Shi Yrãmusteanji, cu tots? dor – “Pedia tis Samarinas, more pedia
câ shi shoferlu easti Armânù, mash câ kaimena!”
Armasirâ cârãrli nu nvitsã sâ zburascâ armâneashti. Shi io vrea sâ spun tu idyea turlii –
Ca pondi fâr-di voi “Multu arãu!”, mi ancruntu io, shi cum “more pedia kaimena!”, va dzâcã “
Shi s-dusirâ fâlcãrli armâni cu “Dimândarea Pârinteascâ”? mârats di voi, Sâmâriotslorù” – câtse
Cu turmili di oi.” Dinâoarâ cu limba nu s-cheari shi fara? vâ chirutù limba shi vâ alâxitù cântitsli
Soatsili cu cari anchisii di Bucureshti, Zburâm armâneashti, shoferlu nu mi tru unâ altâ limbâ…
aflati la prota andamusi cu Ellada, achicâsi, ama ahât Eleni, cât shi Soatsâli a meali sh-arâdù, nu
azburãscu, mãyipsiti, tut tsi vedù, cusurinlu a ljei, feroviarlu, mutrescu la achicâsescu cumù agiumshu s-dau
antribând-mi niscânti ori câti tsiva. mini cu oclji njirats. Di tsi dimândari tonlu la aestu nãu sh-ciudiosù
Andicra di mini, un bârbatù tu uniformâ poati s-hibâ zborlu? Angljitù un nodù contsertu. Io cântu pi-armâneashti, nji-
di feroviarù nâ mâtreashti angâtan shi, greu tu gushi shi canda nu-nji yini s- ari hari atmusfera, ama canda tu idyiul
la un momentu dat, mi ntribã pi pistipsescu câ suntu Armânji – dintrâ chiro ânji yini shi s-plângu, avdzândalui
gârtseashti di iu himu. Lji-apândâsescu atselji cari nica ma zburãscu deanvârliga mash stihurli gârtseshtsâ.
câ dit România, iara el sumarâdi cu Cânticlu s-astindzi, iara io ljeau unâ
armâneashti – cari nu au avdzâtâ di
efharistusirea mutâ a atsilui cari amintã apofasi: unâ casetâ armâneascâ lji-
“Dimândarea Pârinteascâ”, imnul a
unâ basti cu el isãsh, dupâ cari nâ aveam tâxitâ a paplui Vasili, unâ casetâ
tutulorù Armânjlorù, cântatù
dzâtsi limbid, armâneashti, mutrindalui va s-dixeascâ; alantâ va lji-u dau a
Bucureshti, Skopia, Freiburg, Sãmâriotlui, s-u ascultâ deadun cu
la mini sâ-nji veadâ apandisea dupâ Bridgeport etc. Aspun limpid, arar,
fatsâ: “Tsi fats, lea featã?” – Multu cusurina-a lui sh-cu tutâ soia-a lui shi
stihurli al Costa Belimace shi mutrirli-a tuts oaspitslji – s-ma dau, dicara, a
ghini!” lji-apândâsescu io cu sumarâsu. lor ciudisiti mi-avinâ. Nu, nu au avdzâtâ
Unâ altâ featâ, andicra di elù, mi ntribã vârnui, unâ ulicâ cu apâ dit “fântâna a
canâoarâ, cu siyurlichi – shi nitsi nu s- farâljei”. Sãmãriotlu shi Eleni s-hârsirâ
shi ea tsiva. Naevea, elji vorù s- cutreamburâ ascultândalui tora, câtse di dhoara-a mea aleaptâ.
achicâseascâ cari vrea s-hibâ uidisirli suntu idyea di siyurâ câ nu achicâsescu Continuari tu numirlu yinitoru)
shi dyeafurãili dintrã atseali dauâ izvuri tuti zboarâli. Lâ zburãscu di George Lelia Elena Radulescu.
di traco-latinitati, dit Njeadzânoapti shi Murnu shi Costa Belimace – shi nu lâ Armânipseari:D.P.
BANA ARMÂNEASCÂ Nr.3 (21), 2000 (Alunarù, Agustu, Yizmâciunù) 15
Dixim la redactsii ARMÂNJLI GRAMUSTEANJI DIT
aestâ lucrari ligatâ
di Armânjlji di VILAETLU KOSOVO
Kosovo tsi fu Adushù aminti aoa mash câsâbadzlji Armânjlji nomadz dit Vilaetlu Cosovo.
nyrâpsitâ di N. shi horli tu cari Armânjlji nomadz La nâsh celnitslji-sh pâstreadzâ pânâ
Batzaria tu anlu bâgarâ chendrâ tu un numir ma mari tora nicârtiti tuti ndrepturli a lorù, tutâ
1907 sh-tsi fu tu chirolu a iarnâljei. putearea a lorù andicra di alantsâ
publicat pânâ tora Armânji. S-alâxirâ catandisli sotsiali ti
mash pãrtsâ di ea III
Organizarea sotsialâ shi tuts, ti nâshi ama, eali armasirâ nialâxiti
tu cartea al Gh.
Zbuchea “Românii de la sud de Dunãre” catandisea a Armânjlorù nomadz shi idyealui ca tu tricut.
pag. 202. Dit aestâ lucrari putem s-aflãm Pânâ tu tricutlu aprucheatù La Armânjlji di cari zburãscu tora,
multi lucri ligati di Armânjlji tsi bâna organizarea feudalâ eara tu mari catandisea a lor s-pãrãstiseashti
tu atsel chiro tu Vilaietlu Kosovo. nyiliciri la Armânjlji nomadz, a curi (prezintã) ashi: pi di unâ parti avem
Lipseashti s-adutsem aminti câ di celnits, aproapea tuts avuts shi s-
miletea armâneascâ cari bâna tu aesti zânati eara mash creashtirea-a
tutiputâljei ( ma multu a oilorù) cum avutsãscu niacumtinat, iara pi di altâ
locuri (dupa cum aspuni Josif Constan- parti alantâ ciuplicheauâ (populatsie)
tin Drãgan, Istoria românilor, pag. shi atsea di cãrvânari. N caplu ali unâ
easti hânducusitâ tu urfânilji, fârâ
296), s-azburashti nica di la formarea a parei di fumelji shidea celniclu (la
vâsiliiljei sârbeascâ, ahurhindalui cu eta puteari ta s-mutâ dit hala a ljei shi
Armânji yrãmusteanji a celniclui âlji si
XII. Tu aestu chiro alâncescu protili bânândalui mash dit njila shi
ma dzâtsea shi chihâie) di cari eara
informatsii di Vlahlji dit aestâ vâsilii. cuvârdâlâchea a celnitslorù.
Documentili dati di vâsiljelu Shtefan
ligatâ tutâ catandisea materialâ shi Alushtorù suntu muntsâlji shi locurli
Nemanja (1198 - 1191) icâ di banlu a chiola sh-bana a lorù. Celniclu, ca di pâshuni, iara cându nu au ca baea,
Bosniiljei (1235, 1240, 1249), afendico cu puteri fârâ mãrdzinji, avea mash nâshlji li ayuyisescu (închirieazã)
documentili dati di vâsiljelu Shtefan ascultarea ntreagâ shi fârâ ta sâ-lji hibâ pi numa a lorù. Celnitslji mpartu dhoarili
Urosh cum sh-di clirunomlji a lui lji- bâgatâ vârâ cãuli dit partea a fâlcariljei cari lipseashti s-li pâlteascâ
aducu aminti Vlahlji tu locurli a (ashi-lji si dzâtsi a pareiljei di fumelji tsi
Prizrenlui, pi cursul di nsus a arâului ciuplicheaua. Iavea cari suntu aesti
tânù di celnicù), el ari angâtanù di tuti, dhoari: cafiun cap di fumealji pâlteashti
Lim, tu Ascâpitatâ di Kosovo Polje shi pi
cursul di nghios a arâului Narenta. el aflâ sh-da di lucru a oaminjlorù, ari 60-75 di piashtri ca nichi, (ayoyi,
Aoatsi elji eara organizats tu cnezati angâtan di tuti ceareili di banâ a chirie) ti câliva tu cari shadi tu chirolu
icâ tu judetsii. fumeljlorù di sum aumbra shi apârarea- a vearâljei shi lipseashti sumliniat, câ
Adzâ ama, dupâ 93 di anji di anda N. a lui, el li reprezenta ân fatsa a aesti câlivi suntu mutati dit pâradzlji a
Batzaria lji-adutsi aminti Armânjlji dit exusiilorù (autoritãtsilor) nturtseshtsâ, oaminjlorù, nu dit atselji a celnitslorù,
aesti locuri - Kosovo-, noi nu mata shtim el lâ pâltea birlu, el lâ loa apârarea di ama loclu iu suntu mutati aesti câlivi
tsiva di elji.
câti ori nu lã si dâdea ndriptati icâ easti alushtorù. S-ma pâlteashti deapoia
(Continuari dit numirlu tricut)
atsilorù avinats. a celniclui: 20 piashtri ca ndreptu di
Nafoarâ di atselji doilji câsâbadz di ma Ama, cu alâxirea a catandisilorù di pâshuni di cafi cap di calù, a câ calji
nsus, Armânjlji nomadz s-ducù tu banâ, cu alâncirea a altor anãnghi shi nu sta la munti dicâtù 3-4 stâmânji, câti
chirolu a iarnâljei sh-tu horli: catandisi sotsiali shi dupâ taxirãtsli cari 3-4 piashtri di cafiunâ oai shi caprâ etc.
Lipopeltsi, la unâ dipârtari di 4 sâhãts dusirâ dupâ eali câdearea materialâ a Shi niscântsâ di bânâtori au oi shi cãpri,
tu Ascâpitatâ di Coceanji, mulchi Armânjlorù, institutsia a celnicatlui sh- ama di pi torlu a loru nu mata au vârâ
(propietate) mash a celnitslorù armânji. chiru multu dit veacljea puteari shi amintatic. Dealihea, tut laptili tsi s-
Tu chirolu a iarnâljei s-adunâ aoa vârâ importantsâ. Nu mata suntu tora multili adunâ la stãnjiuri, easti di la oili icâ
130 di Armânji shi aoa easti dishcljisâ cupii di oi sh-ti atsea nitsi celnitslji nu cãpârli a bânâtorlor armânji di aclo icâ
shi sculia-a noastâ. Yini deapoia mata au ahântâ puteari cum avea yini dit atsel a celnitslor, shadi tu mâna
Scolartsi, iu ayonjea Vâryarlji mutarâ vârnâoarâ. aushtoru, cum shi favrica di
unâ bâsearicâ, ma multu cu agiutorlu a Ndreptu easti, câ shi adzâ elji suntu cãshcãvalu, luândalui ti el pâradz di la
Armânjlorù, Vârbitsa, Spanciova, tinjisits di oaminji, zborlu a lui easti sh- emburi nica dit chirolu a iarnâljei.
Tãrcanie shi Neviciani. Aesti hori tora dat di mânear, elji hiindalui luyursits Toamna elj ncljidu isãchili dândalui a
vâryâreshtsâ suntu tu cazaua Cociani ca oaminji anotiri (superiori) ca cafunlui partea tsi-lji si cadi dupâ
shi tu tuti celnitslji Armânji au mulâchi mintiminilji, ca itsrâlji shi ca fumealji, numirlu di prãvdzâ tsi li avu.
ashi cum suntu casi, locuri di agri sh- ama, itsi cum, celnitslji di tora, tut Ama la isãchi celnitslji aspun di ahâti
ti pâshuni.Tu Cazaua Crasova elji s- pâstrândalui pirifãniljea clirunumsitâ di hãrgiuri tsi suntu dealihea icâ nidealihea,
ducù ma multu tu horli Bunush shi la pârintsâlji a lorù, nu mata s-hârsescu namisa di eali shi “chihãilichea”(birlu
Ratovets, tu Cazaua Cumanova tu horli di putearea vâsilicheascâ tsi u avea tu tsi s-da a celniclui, câ di multi ori
Strezovtsi shi Macresh, iara tu Cazaua vecljiul chiro di nfluriri sh-di libertati, mâratslji tsi bâneadzâ aclo nu mash, câ
Radovishte suntu dauâ hori, tut tsi agiundzea pânâ la imdependentsã, a nu dixescu tsiva ti lapti, mea suntu tu
vâryâreshtsâ, maxus Iarghiuritsa shi miletiljei armâneascâ dit Turchii. ananghea s-ma pâlteascâ tsiva shi dit
Papavuitsa, iu bâgarâ chendrâ ti totna Ashi s-tihisi tu Machidunii, tu Epir, tu pungâ. (Continuari tu numirlu yinitorù)
câti 8 fumelji armâneshtsâ, avândalui Arbinishii sh-tu Tesalii. N.BATZARIA
aclo mulãlichi ca baea di importanti. Nu tut ashi, ama, furâ lucrili cu Armânipseari: D.S.P.

S-ar putea să vă placă și