Sunteți pe pagina 1din 16

Adresa di pi Internet:

www. banaarmaneasca.tk
E-mail: piceavad@cmb.ro
Pareia: banaarmaneasca@yahoogroups.com
ISSN - 1582 - 7607
Alânceashti unâ oarâ tu trei meshi
Anlu VII, nr. 4 (30) 2002,
Bucureshti-România
32 di padzinji - 35.000 lei

BANA
ARMÂNEASCÂ
REVISTÂ INDEPENDENTÂ DI INFORMATSII SHI CULTURÂ A ARMÂNJLORÙ DI PISTI TUTÙ

Cadhurù:D.Piceava/1996

Delegatsia a Armânjlorù tsi avea loatâ parti la IV-lu Congresù di Freiburg ditù anlu 1996, tu oara anda s-afla-n
vizitâ la Pãlatea a Consiliului ali Europâ di Strasbourg. Tu cadhurù s-veadi cumù elji, pritù unâ pancartâ purtatâ di
ficuritslji di la pareia “Lilici ditù Maiù" ali Zoe Gica, câfta ca "EVROPA S-NÂ PRICUNOASCÂ CA POPULÙ!"
Idyiulù lucru s-câfta sh-tu Proiectulù di Raportu alù Luis Maria de Puig ditù anlu 1996. Aestâ câftari ama nu mata
s-ma veadi tu Comunicatlu a IV-lui Congres di Freiburg ditù atselù anù sh-nitsi tu Dimândarea 1333/'97 (!?!)

CU APUHIA A NÃULUI ANÙ REDACTSIA A REVISTÂLJEI


“BANA ARMÂNEASC” V OARÂ

TRÃ MULTSÂ ANJI!


Editorù: Dumitru PICEAVA
2 Nr. 4 (30), 2002 - Sumedru, Brumarù, Andreu. BANA ARMÂNEASCÂ
USIA icâ NCURPILJEATLU
alushtui numiru: 4 (30) 2002
Revista A rmânjlji, populu
Redactsia, Etnia a Armânjloru sh- “Bana Armâneascâ” autohtonù a Machi-
Dimândarea 1333 (D.Piceava):.. 2, 3, 4,5 Thimiljiusitâ tu anlu 1996 di duniiljei, di daima s-
Di zboru cu Ahile Lazaru, “Blâstemu i Dumitru PICEAVA hârsirâ di tuti hãrli sh-
taxirati” (M.Caciandoni-Budesh........6,7 Editatâ di Fundatsia di tuti ndrepturli tsi li
Lifteri Naum (AL. Gica)........................8 “Bana Armâneascâ” avea itsi altu populù
Fugu Armânjlji tu arniu..........................9 di pisti locù a câ pisti
H ã rg iu i r l i ti tipusearea alush- elji sh-pisti locurli a lorù, dealungului a
Armânlu sh-Chinezlu (Petru Duvãi-
tui numir, 4 (30), 2002 (1.000 chirolui, vinirâ milets nãvãlitoari cari
Maci)..............................................10/11
Matilda Caragiu-Mariotseanu ........12/13 cumãts), furâ fapti di tinjisitslji shidzurâ unù chiro shi alâsarâ icâ nu
Forumlu a Armânjloru dit Vâryârii Armânji:Ionel Beli, Steryiu Samara alâsarâ toruri sh-fudzirâ icâ vinirâ shi
(Aurica Piha, Nicu Chiurci) .........14/15 (1oo $) shi Justin Tambozi (1 mili- armasirâ aclotsi pânâ adzâ.
Pânâyirlu di Hagilari (M. Budesh, Chira unâ) lei. Ashi fu sumù Amirãriljea Romanâ
Iorgoveanu-Mantsu)........................16/17 Redactsia efhãristiseashti a tutu- cumù shi sumù Amirãriljea Bizantinâ.
Vanghiu Dzega.....................................18 lorù atsilorù tsi nâ agiutarâ pânâ Dupâ acâtsarea a Machiduniiljei di
Sutir Bletsa (M. Caciandoni, A. Piha)..19 tora ta s-putemù sâ scutemù tru cãtrã Amirãriljea Otomanâ, Armânjlji,
Muscopole (Jane Gusho)......................20 migdani aestâ revistâ sh-yini cu tu harea di populù autohtonù, sh-pã-
Poezii (G. Tudor Gârtsu, M. Pulio)......21 pârâcâlseara cãtrã tuts Armânjlji strarâ ma largu aesti hãri di populù a-
Caciandoni (H.Cândroveanu).........22/23 cu vreari ti fara sh-cultura armâ- horyea cumù sh-nai ma multili di
Nãietea (Mariana Bara)........................24 neascâ s-nâ agiutâ sh-di aoa shi ndrepturli tsi li avea pânâ atumtsea.
Mituluyia armâneascâ (I. Cardula), Th. nclo. Mash ashi va s-putemu sh-noi, Pritù Tratatului di irini di Berlin ditù
Bileca, Dumitru Andreea.....................25 tu aradha a noastâ, s-lji-agiutãmù anlu 1878 s-pricunushtea câ Armânjlji
Armânjlji di Veryea.........................26/27 Armânjlji. suntu unâ natsiuni ahoryea shi eara
Bini alu Jimbu.....................................28 bâgats pi idyea scarâ cu alanti natsio-
Festivalu di Scopia (A. Pasha)........ .....29 PAREIA REDACTSIONALA: nalitãts ditù Amirãriljea Otomanâ.
Marilena BARA, Mariana Caciandoni Tu anlu 1888, unù firmanù amirãre-
Prezidentului Ion Iliescu Scopia (D.
-BUDESH, Alexandru GICA, Jane scu datù di Sultanù lâ dâdea ndreptulù
Goga, Sashu Yeranda)...............30
GUSHO (Tirana), Sashu YERÂNDÃ a Armânjlorù ta s-aibâ biseritsâli a lorù
Urminii sh-Pârâcâlseri.........................31 (Lozovo-Machidunii), Kira natsionali iara tu anlu 1905, pritù
Iorgoveanu-Mantsu, Aura PASHA, Iradeaua a amirãlui Abdul Hamid II-lu,
Aurica PIHA, Willy Wisoshenschi. Armânjlji furâ pricunuscuts ca unâ na-
Abonatslji la revista “Bana tsiuni ahoryea cu ndreptulù ta s-dish-
Armâneascâ” - 2002 - cljidâ sculiili a lorù shi s-aibâ repre-
Revista poati s-hibâ yivâsitâ zenâtantsâ tu consiliili administrativi.
1.Barba Vasile, 24.Marva Andon, shi pi Internet la adresa:
Tuti aesti ndrepturi shi aesti hãri a
2.Barda Vasile 25.Nacea D-tru, www.banaarmaneasca.tk popului armânescu s-chirurâ dicuto-
Posta electronicâ:
3.Beli Ionel, 26.Naum Lifteri, E-mail: piceavad@cmb.ro talui dupâ Tratatlu di irini di Bucureshti
4.Blacioti Fl-ica, 27.Nicolae Oani, Pareia di muabeti: ditù 10-li di Agustu 1913, cându elù,
banaarmaneasca@yahoogroups.com populu armânescu, vecljiu di njilji di
5.Bucuvalâ Ion, 28.Papari Costel, anji, fu âmpârtsâtù, deadunù cu loclu a
6.Carabashi Zoe, 29.Papuli Mita C.,
ISSN - 1582 - 7607
lui di daima, a vâsiliilorù vitsini.
7.Canacheu C., 30.Ploscaru Mita, Adresa a redactsiiljei: Fu nai ma marea cheameti sh-nai ma
8.Caracostea Gh. 31.Paris Adrian S, Sos. PANTELIMON, nr. 258, bl. lâhtâroasa agudeari a popului armâne-
47, sc. D, et. 6, ap. 241, cod 73559, scu ditù tutâ istoria a lui di njilji di anji.
9.Cardula Iancu, 32.Paris Steryiu, Fu ananghi ta s-treacâ unù chiro 78 di
10.Carniciu C.tin, 33.Perifan Iancu, Bucuresti. Telefon: 021/6282786
anji pânâ cându mizi unâ parti a popu-
11.Carniciu S., 34.Presha Nacu, shi 0723/609266. lui armânescu s-hibâ pricunuscutù ca
12.Costea Vasile, 35.Pulio Mihail, populù ahoryea. Easti zborlu di
13.Dauti Ghe., Abonamentili Armânjlji ditù Rep. Machidunia cari
36.Samara Steryiu s-facù la adresa a Redactsi- furâ pricunuscuts ca etnii ahoryea pritù
14.Dima Grasu, 37.Shtefanovski B iljei. Pâhãlu a unui abonamentu Constitutsia ditù anlu 1991.
15.Gagu Aura, 38.Tapangea Dec. ti unù anù easti: Ti yivâsitorlji di Ama ti Armânjlji tsi bâneadzâ tu alan-
16.Gheorghe I., România: 170.000 di lei. Ti yivâsi- ti vâsilii balcanitsi, chiola sh-dupâ
39.Todi Santa,
17.Gheorghe Chir., torlji di tu xeani: 20 $ SUA. câdearea a comunismolui, di anda tri-
40.Tugearu Mihai, Contulù curâ 13 di anji, ndrepturli a lorù suntu
18.Gigica Apostol 41.M.Stavrositu, a Fundatsiiljei “Bana Armâneascâ”: nica ca unâ fantazmâ. Aproapea tsiva
19.Gogu Stere, 42.Stere Nicolae, 2511.1 - 7280.1/ROL - BCR, nu s-minã ti elji.
20.Hagivreta Y, 43.Varghida Hris., Sucursala Stefan cel Mare, 32, Di la pricunushtearea a Armânjlorù
21.Hertu Nicolae, Bucureshti. ditù Republica Machidunia ca etnii
44.Zisu Iancu, ahoryea nu tricurâ dicâtù 6 anji shi
22.Iorgoveanu K. 45.Zelca Vasile. ISSN: 1582 - 7593 Dumnidzã nâ durusi a tutulorù alantsâ
23.Levensi Nicu, Armânji unâ aleaptâ sh-thâmâsitâ
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 4 (30), 2002 3
apuhii ta s-himù pricu- alanti limbi ama, tut-
nuscuts ca etnii ahor-
yea tu vâsiliili tu cari
ETNIA A ARMÂNJLORÙ nâoarâ, Dimândarea 1333
featsi shi unù mari arãu a
bânãmù. Tu atsea oarâ
ditù dzua di 24-li di
SHI DIMÂNDAREA 1333/’97 Armânamiljei ti furnjia câ
u ângrupã problema
Cirisharù 1997, tu câsâbãlu Strasbourg Ditù tuti atseali tsi sâ spunù tu Dimân- armâneascâ, iavea, ti 6 anji pânâ tora sh-ti
ditù Frântsii, Adunarea Parlamentarâ a darea 1333, cari suntu lucri pozitivi, cari shtii ti câtù chiro di aoa shi nclo. Easti
Consiliului ali Europâ (C.E.) votã easi tru migdani unù punctu cari nu sh- ndreptu câ tuti cilâstâsirli tsi s-featsirâ
Dimândarea 1333, mutrinda limba aflâ loclu aclo shi pari câ easti ca unù atumtsea ti amintarea a Dimândariljei
shi cultura a Armânjloru. implantu tu truplu a ljei. Easti zborlu di 1333 dusirâ la pricunushtearea a limbâ-
Pritù Dimândarea 1333 Adunarea Par- punctulù 5 cari aspuni câ "Armânjli nu ljei armâneascâ shi scoasirâ tru migdani
lamentarâ a C. E. dimânda a Consiliu- au câftãri cu scupo politicù shi cafta sh-li featsirâ cunuscuti a Europâljei
lui di Minishtsrâ ma multi lucri ditù cari mash s-hibâ agiutats sâ-shi ascapâ plângulu shi suschirlu a Armânamiljei
adutsemù aminti prota parti a punctului 8: limba shi cultura a lorù, câ chirearea ama tutu ashi di dealihea easti shi atsea
I - s-inimuseascâ statili ditù Balcanji pari sigurâ maca institutsiili europeani câ eali furâ fapti geaba sh-ti znjia a
iu baneadzâ Armânjlji ta sâ-nsimnea- shi primansus Consiliulu a Europaljei nu Armânjlorù.
dzâ shi s-bagâ tu practichii "Carta lâ adutsi aestu agiutorù". Di aoatsi s-achi- Tuti câftãrli a Dimândariljei 1333,
europeanâ a limbilor regionali ica mi- câseashti limbidù câ Armânjlji, ma nu dupâ aproapea 6 (shasi) anji di anda fu
noritari" shi s-li câliseascâ tra s-andru- au ahtãri câftãri polititsi nitsi nu va s- votatâ di cãtrã Adunarea Parlamentarâ a
pascâ Armânjlji, primansus tu domeni- aibâ izini di aoa shi-nclo ta s-caftâ ashi C. E., nu furâ bâgatâ tu practichii ici sh-iuva.
ili spusi ma nghiosù: a. ânvitsâmintu tu tsiva.(!?!).S-bagâ ntribarea: Ti cari furnjii? Sh-ma nu fu bâgatâ tu practichii s-tra-
limba a lorù maternâ; b.lituryisirea pri S-nu shtea Luis Maria de Puig icâ tuts dzi concluzia câ apruchearea a Dimân-
armâneashti tu biseritsâli a lorù; c. jur- alantsâ membri a Adunariljei Parla- dariljei 1333, di cãtrã atselji cari avea
nali, revisti, emisiuni di radio shi tele- mentarâ a C.E. ditù atsea oarâ (vârâ borgea s-u aproachi, tu vidzuta aesta,
vizii pri armâneashti; d. ndruparea a 300) - membri cari tuts, pân di unù, eara nâinti ta s-treacâ pritù votlu a Aduna-
sutsatilorù a lorù culturali shi altili. politicieanji -, câ unâ parti di populu ar- riljei Parlamentarâ, fu unâ alatusi.
Ntribãri shi apandisi ligati di mânescu, atselù ditù Rep. Machidunia, S-bagâ unâ altâ ntribari:
Dimândarea 1333 eara pricunuscutù ca populù ahoryea Cari ari câbatea ti aestâ alatusi?
Tuti aesti câftãri s-facu ti furnjia câ sh-cari avea shi ari tuti ndrepturli cari li S-aibâ câbati membrilji a
Adunarea Parlamentarâ a C.E. easti "cu au miletsli a lorù? Chiola s-adarâ sh- Adunariljei Parlamentarâ a C. E.?
mari angâtanù tu tsi mâtreashti catan- partii polititsi - ca cumù adrarâ elji doa- Noi nu pistipsimu. Elji votarâ atsea tsi
disea criticâ a limbâljei shi a culturâ- uâ -, cari s-aibâ, fârâ di alta, sh-câftãri lâ si deadirâ ta s-voteadzâ.
ljei armâneascâ cari suntu tu veti di ma polititsi? Tsi easti atsea ca unù populù Atumtsea cându Raportulù alù de Puig
multu di doauâ njlji di anji tu Balcanji." cari easti tu veti, tu banâ va dzâcâ, s-nu fu bâgatù ta s-hibâ votatù di cãtrã Adu-
Ea, ama, Adunarea Parlamentarâ, nu u aibâ izini s-aibâ sh-câftãri polititsi? narea Parlamentarâ, nafoarâ di unù par-
vidzu sh-etnia a Armânjlorù tu tsi Nitsi unù populù sh-nitsi unù insu tsi lamentarù vâryarù (unâ doamnâ) cari
greauâ sh-lai catandisi easti sh-nu ari fatsi parti ditù atselù populù, nafoarâ di votã contra tuts alantsâ membri (vârâ
nitsi unù gaile ti ashi tsiva. Lucru tsi atselji cari-lji vorù chirearea a lui - sh- 300) lu-apruchearâ Raportulù.
easti ti nipistipseari! Aoatsi potù s-hibâ di aeshtsa suntu ca baea la noi Armânj- Cara s-eara ca Raportulù alù de Puig
bâgati ma multi ntribãri: Maca fu pri- lji -, nu va s-caftâ vârâoarâ ta sâ-lji hibâ vrea s-câfta, pri ningâ pricunushtearea a
cunuscutù grailu armânescu ca limbâ a pricunuscutâ mash limba ama elù s-nu limbâljei armâneascâ shi pricunu-
Armânjlorù sh-câ easti ahoryea di tuti hibâ pricunuscutù ca hiindalui unù pop- shtearea a popului armânescu ca etnii
alanti limbi câtse nu furâ pricunuscuts ulù ahoryea di alanti milets. ahoryea atumtsea numirlu a atsilorù
atumtsea shi Armânjlji ca populù aho- Atsea limbâ cari agiumsi tu catandisea membri a Adunariljei Parlamentarâ cari
ryea, ca etnii ahoryea di tuti alanti milets? di chireari nu poati ta s-hibâ ascâpatâ vrea s-eara contra vrea s-eara ma mari
Tsi easti atsea ca a unui populù sâ-lji dicâtù mash di atselù populù cari u avea ama nu ca baea ca elù s-nu hibâ votatù.
hibâ pricunuscutâ mash limba iara elù zburâtâ shi u avea tsânutâ tu banâ pânâ Iara di vrea s-eara ca atselù Raportu,
s-nu hibâ pricunuscutù ca populù aho- atumtsea. Sh-ca s-poatâ atselù populù s- tu noaua vidzutâ, atsea cari u spusimù
ryea di alanti milets? Unâ apandisi u ascapâ atsea limbâ lipseashti ca ma ma nsusù, nu vrea s-eara aprucheatâ di
poati s-hibâ atsea câ Raportulù adratù nâinti di tuti s-hibâ ascâpatù elù di la Adunarea Parlamentarâ atumtsea a
di L. M. de Puig, nu câftã aestu lucru. chireari. Sh-cumu s-hibâ ascâpatu di la Armânamiljei nu vrea-lji eara ma arãu
Aoatsi s-amintâ unâ altâ ntribari: Ti chireari unu populu - ca cumù easti dicâtu-lji easti tora.
cari furnjii Raportulù (icâ Dimândarea populu armânescu - maca elu nu easti Problema armâneascâ vrea s-armânea
1333) nu câftã tu idyiulù chiro cu câfta- loatu ici tu ihtibari? dishcljisâ unù chiro shi pânâ tu soni
rea di pricunushteari a limbâljei armâ- Dimândarea 1333 u ângrupã pro- tutù vrea s-eara ncljisâ, ama vrea s-eara
neascâ shi pricunushtearea a Armânj- blema armâneascâ ncljisâ pritù pricunushtearea shi a
lorù ca populù ahoryea di tuti alanti mi- Ti nitihea a noastâ Dimândarea 1333 poului armânescu. Shi atumtsea alta
lets, ashi cumù suntu pricunuscuts Ar- nu avu tu videari ta s-caftâ ca Armânjlji vrea s-eara catandisea a Armânamiljei.
mânjlji ditù Rep. Machidunia shi ashi di pisti tutù s-hibâ pricunuscuts ca etnii Maca nu easti câbatea a Adunuariljei
cumù furâ elji alâsats di Dumnidzã? ahoryea, ashi cumù eara pricunuscuts parlamentarâ atumtsea a curi easti?
Easti tsiva nilimpidù aoatsi! Armânjlji ditù Rep. Machidunia. S-hibâ câbatea alù L. M. de Puig?
Punctulu 5 = unu implantu tu Easti unù lucru bunù câ barimù nâ fu Tamam L. M. de Puig s-aibâ câbati,
Dimândarea 1333 pricunuscutâ limba ca hiinda ahoryea di atselù cari alâgã pritù locurli iu bânea-
4 Nr. 4 (30), 2002 - Sumedru, Brumarù, Andreu. BANA ARMÂNEASCÂ
dzâ Armânjlji vârâ 3 anji ta s-adarâ mash ti pricunushtearea a limbâljei shi statilorù balcanitsi tu cari bâneadzâ
Raportulù mutrindalui catandisea a Ar- nu sh-ti pricunushtearea a miletiljei Armânjlji, la vrearea sh-chefea a curi
mânjlorù, câ Dimândarea 1333 s-amin- armâneascâ ca etnii ahoryea. nâ alâsarâ domnulù Luis Maria de Puig
tã tu aestâ vidzutâ? Poati s-aibâ unâ Di cafi oarâ, nji-aducù aminti, tinji- shi-ntreaga Adunari Parlamentarâ a
câbati sh-nâs ama nu atsea nai ma marea. sitlu prof. Vasile Barba câfta izini a par- Consiliului ali Europâ, nu loarâ nitsi
Dumniljea a lui avea unâ avutâ expe- titsipantsâlorù la Congresù ta s-lu unâ apofasi tru tsi mâtreashti idheia tra
rientsâ cu miletea a lui catalanâ cari deleagâ nâslu s-adarâ Rezolutsia. Nitsi s-hibâ bâgati tru practichii atseali
trapsi multi cripãri pânâ s-hibâ pri- unâoarâ nu avdzâmù cumù asuna sh-tsi urminii a Dimândariljei 1333 tsi vrea-
cunuscutâ ca etnii ahoryea. Cara s-nu câfta atsea Rezolutsii apufâsitâ, taha, di lji agiutâ Armânjlji.
eara pricunuscuts Catalanjlji ca etnii cãtrã Congresù ta s-hibâ pitricutâ Ea, Dimândarea 1333, ti cari nâslu,
ahoryea atumtsea nitsi grailu a loru nu Strasbourg. Tâsh tora videmù tu cartea L.M. de Puig, cilâstâsi ashi di multu shi
vrea s-ma eara pricunuscutu ca limbâ di isturii alù Gh. Zbuchea câ tu atsea âshi bâgã ashi di mari nãdii câ adrã unù
shi nu vrea s-ma eara tora ânvitsatù Rezolutsii nu eara loats tu luyurseari lucru thâmâsitù ti miletea armânmeascâ
pritù sculii sh-pritù universitãts. shi Armânjlji di România. (!?!) nu s-bâgã tu practichii sh-nu putu sâ s-
Proiectulu di raportu ditu anlu Nji-aducu aminti, sh-pistipsescu câ axeascâ.
1994, unâ mari ciudii tutù ashi di ghini sh-aducù aminti shi Tu unù interviu datù ali Aurica Piha
Iavea cumù asuna Proiectulù di rapor- atselji tsi loarâ parti la Congreslu ditù shi publicatù tu revista a noastâ tu anlu
tu pisupra a comunitatiljei armâneascâ, anlu 1996, câ, atumtsea anda fumù ân 1998, Jao Ary, secretarlu a Comisiiljei
adratù de Comisia ti culturã shi educa- vizitâ la pãlatea a Adunariljei parla- ti Culturâ shi Ânvitsâmintu la Consi-
tsii a Adunariljei parlamentarâ shi mentarâ a C.E. di Strasbourg, delega- liulù ali Europâ, tsi lu-agiutã L. M. de
prezentatù di L.M. de Puig Strasbourg tsia a noastâ purta unâ pancartâ pi cari Puig s-andreagâ Raportulù cu catandis-
tu meslu Shcurtu a anlui 1996 ("Românii eara nyrâpsiti aesti: “Evropa s-nâ pri-
de la sud de Dunãre", Documente, S. Brezeanu ea a Armânjlorù, aspunea: "yinitorlu a
cunoascâ ca populù! (vedz cuverta 1) Armânjlorù tsânj sh-di turlia tru cari
shi Gh. Zbuchea, Bucureshti 1997, pag. 375):
“Tu aestu chiro (1994), “Armânjlji nu S-nu avea vidzutâ domnjilj Luis va sâ shtibâ elji sâ-sh caftâ ndrepturli
caftâ dicâtù pricunushtearea a ndreptu- Maria de Puig, Vasile Barba shi altsâ culturali tru statili iu bâneadzâ, avân-
rlorù a lorù culturali, ashi cumù suntu aestâ câftari a delegatsiiljei a noastâ, dalui ca thimeljiu aesti urminii di la
arâdâpsiti tu rezolutsia apufâsitâ di câftari tsi u avea vidzutâ sh-multsâ di Consiliul a Europâljei, cari caftâ a sta-
Armânj la congresili internatsionali membrilji a Adunariljei Parlamentarâ tilorù balcanitsi sâ-lji agiutâ Armânj-
tsânuti la Universitatea din Manheim tsi mâtrea ciudisits la noi ditù balcoani lji". "Shi, aspuni nâs ma largu, easti tru
(Yizmâciunu 1985) shi la Universitatea sh-cari nu achicâsea tsi s-hibâ cu atselji putearea sh-vrearea a minishtsrâlorù, a
din Freiburg (Alunaru 1993), cumù shi ficiurits (pareia "Lilici ditù Maiù" a organilorù executivi, s-ljea apofasi tru
la atseali 5 congresi tsânuti la Univer- cântâtoarâljei Zoe Gica) ânviscuts tu idheia tra s-hibâ bâgati tru practichii
sitatea di Bridgeport, S.U.A.” Aesti stranji ciudisiti sh-tsi giuca n corù cu
câftãri, s-aspuni ma largu, furâ pitricu- aesti urminii". Aproapea idyili lucri li
hlambura dinâintea a lorù? spusi atumtsea shi Luis Maria de Puig.
ti tu unù Apelù la Conferintsa a mini-
shtsrâlorù di externi ditù statili balcan- Nitsi aesta nu u pistipsimù. Atumtsea Estanù ama, cu apuhia a vizitâljei tsi u
itsi adunats Belgrad tu Shcurtu 1988. s-bagâ ântribarea: Cumù putu sâ s- featsi Bucureshti, L.M. de Puig nâ spu-
Tu bitisitâ ama a alushtui proiectu di aspunâ câ membrilji a Congresilorù di si sh-turlia di cumù lipseashti s-li fât-
raportu alù L.M. de Puig, la concluzii, Freiburg câftarâ mash pricunushtearea semù aesti câftãri cãtrã Chivernisea
s-aspuni ashi: "Armânjlji nu caftâ a limbâljei shi nu sh-pricunushtearea a româneascâ ta s-nâ pricunoascâ grailu a
dicâtù ta s-hibâ pricunuscuts ofitsialù popului armânescu ca populù ahoryea? nostu armânescu ca hiinda limbâ ahor-
ca minoritati natsionalâ ...” Minduearea alu L. M de Puig shi yea sh-nu dialectu shi s-nâ pricunoascâ
alu Jao Ary tu anlu 1998 shi 2002 sh-noi Armânjlji ca etnii ahoryea.
Ditù aesti s-veadi câ di la anlu 1994, Tu ahurhita a anlui 1998 L. M. de
cându fu adratù proiectulù di raportu Dicara s-bitisi andamusea cu L.M. de
Puig shi Jao Ary featsirâ unâ vizitâ
alù L.M. de Puig shi Raportulù tsi fu Bucureshti. Ditù atseali tsi nâ li spusirâ Puig, tsi fu tu unù restaurantu ditù
votatù tu anlu 1997, s-chiru câftarea nai doilji atumtsea s-achicâsea câ nâshlji chentrulù a Bucureshtiului, aveamù s-
ma importantâ ti Armânji sh-maxus avea duchitâ ditù ahurhitâ di alatusurli avdu niscânti lucri di la unù tinjisitù
câftarea ti pricunushteari a lorù ca shi slãbintsa a Dimândariljei 1333 shi Armânù cari mi ciudusirâ.
minoritati natsionalâ. S-bagâ ntribarea: s-featsirâ pishmanji câ-lji deadirâ cali a Easti zborlu di d-lù Mihai Barba, vit-
Cari u scoasi aestâ câftari di thimeljiu ti atsilui Raportu pritù cari s-câfta mash seprezidentu la Sutsata "Comunitatea
Armânji sh-ti cari furnjii? pricunushtearea a grailui armânescu ca aromânã", cari, di cara fudzi analtulù
Tsi nâ ciuduseashti ama, nu easti mash limbâ sh-nu câftarâ sh-pricunushtearea oaspi catalanù, nâ spusi ashi: "mini nu
chirearea alishtei câftari di mari simasii a Armânjlorù ca etnii ahoryea. Duchirâ potù ta s-caftu tu tsara a mea România
ditù Dimândarea 1333 sh-nitsi câftãrli a câ maca nu suntu pricunuscuts Armânj- ca Armânjlji s-hibâ pricunuscuts ca
atsilorù 5 congresi tsânuti Bridgeport, lji ca etnii ahoryea atumtsea nitsi etnii ahoryea di Românji (!?!?).
S.U.A di cãtrã A. Ciufecu - cari-lù shtii câftãrli a lorù di pricunushteari shi Mini atumtsea lji-apândâsii: "Ma s-nu-
lumea tsi hromâ purta sh-poartâ -, mea apârari a limbâljei armâneascâ nu va s- lù câftats voi aestu lucru atumtsea va-lù
câftãrli a congresilorù organizati Frei- poatâ ta s-hibâ bâgatâ tu practichii. Shi câftãmù noi, atselji di la Sutsata Culturalâ
burg di cãtrã prof. Vasile Barba. ashi s-tihisi sh-dupâ tsi tricu unù chiro Armâneascâ”!
La doauâ di congresili organizati di 5 anji. Di tsi lâ fu fricâ (pistipsescu Audientsa la Ministrulù a
Freiburg (1993 shi 1996), la cari loai câ nâshlji avurâ unâ ahtari arauâ duc- Informatsiilorù
sh-mini parti, nu avdzâi vârâoarâ sâ s- heari) nu ascâparâ. Nalili lucri tsi li aveamù aflatâ la
aspunâ câ Stasbourg va s-facâ câftari Minishtsrâlji shi organili executivi a andamusea cu Luis Maria de Puig li
zburâmù deapoia la Sutsatâ Culturalâ
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 3 (29), 2002 5
Armâneascâ shi aclotsi lomù apofasea ta atselji di la Sutsata Culturalâ etnii ahoryea icâ ca natsionalitati mi-
s-nidzemù shi s-nâ câftãmù ndrepturli la Armâneascâ, neasimù di caplu a nostu la noritarâ, cumu s-aspunea tu Proiectulù
Chivernisi. Dupâ ma multu di unù mesù chivernisi ta s-câftãmù ca Armânjlji di di raportu dit anlu 1994, Dimândarea
di dzâli di alâgari aflãmù usha tsi lipsea România s-hibâ pricunuscuts ca etnii 1333 s-amintã moartâ. Sh-câ fu ashi s-
s-u dishcljidemù ta s-putemù s-nâ ahoryea fârâ s-lji ntribãmu sh-elji icâ veadi ditù atsea câ nitsi dupâ 6 anji di la
câftãmù ndreptulù a noasti ca Armânji. vârâ altu. Taha noi, dupâ nâshlji, nu amintarea a ljei, cumù aspusimù ma
Lipsea s-nidzemù ân audientsâ la Vasile aveamu ndreptu sh-izini ta s-nidzemù la nsusù, ea nu fu bâgatâ tu practichii iuva.
Dâncu, Ministrulù a Informatsi-ilorù. chivernisi shi s-câftãmù ashi tsiva. Câbatea ti aestu lucru, dupâ cunushter-
Nâsh aspunea câ tuti ndrepturli a noasti li sh-minduearea a noastâ, lu ari prota sh-
Shi ashi featsimù. Neasimù trei inshi (io,
furâ amintati pritu Dimândarea 1333 shi prota Luis Maria de Puig ti furnjia câ lji-
Oani Nicolae shi Santa alu Todi) ân audi-
cara va s-cutidzãmù s-nidzemù la chi- ascultã niscântsâ politicieanji ditu nis-
entsâ la Ministru shi aclo-tsi nâ apruche vernisi s-câftãmù shi altu tsiva atumtsea cânti craturi balcanitsi, tsi au sinferù ca
unù consilierù di alù nâs. Românjlji sigura va s-cârteascâ shi nu va Armânjlji s-nu-sh amintâ ndrepturli a
Dupâ tsi lji-aspusimù a consilierlui s-hibâ ufilisitorù ti noi.(!?!) Ti atsea li- lorù tsi lâ si cadù, cumù sh-ti furnjia câ
(prof. Coruz) tsi easti cu noi sh-ca tsi pseashti, ânji si spunea cu nãireatsâ, ta s- lji-ascultã domnjilji Vasile Barba shi
vremù di la Chivernisi, nâs, di cara s- nidzemù shi s-nâ trâdzemù aesti Iancu Perifan, cari domnji Armânji,
limbidzâ cu noi sh-cu câftãrli a noasti, câftãri!?! Geaba apândâseamù câ noi luyursits di noi ca eroi a Amânamiljei, s-
multu tinjisitù, nâ spusi tsi avemù ti nitsi nu acâtsãmu ta s-dipunemu la afirescu sh-tora di câftarea ca Armânjlji
adrari sh-iu lipseashti s-nidzemù ta s- chivernisi ahtãri câftãri mea mash s-hibâ pricunuscuts ca etnii ahoryea ca,
putemù s-câftãmù ndrepturli a noasti tu antribãmù cumù sh-iu s-facù eali câ nu cu ljirtari, draclu di fimnjeamâ.
tsi mâtreashti bisearica shi sculia armâ- earamù ici achicâsitù. Nâshlji, domnjilji Iancu Perifan shi
neascâ cumù shi pricunushtearea a Ar- Ânji si arcarâ zboarâ greali. Fârshirotlu Vasile Barba, au marea câbati ti aestu lu-
mânjlorù ditù România ca etnii ahoryea. mi featsi nafimatù. Unù altu Armânù, di cru, ti furnjia câ sâ ncljinarâ a sinferu-
cara-nji arcâ niscânti zboarâ nitinjisiti rlorù a niscântorù natsionalishtsâ ro-
Andamusea di la Giunamea ligati di revistâ, multu nâiritù, sâ sculã mânji (Josif C. Drãgan), cumù shi a ni-
Dupâ ndauâ dzâli di la aestâ andamusi sh-fudzi di la measâ. Câlivyeanlu nji- scântorù parlamentari românji, ashi cumu
mini shi Oani Nicolae neasimù arcã zboarâ greali sh-prusvulisitoari iara furâ Adrian Pãunescu shi Adrian Severin
Constantsa. Tu atsea searâ ditu bitisita a preftulù românù câfta s-mi cândâseascâ sh-lù bâgarâ Luis Maria de Puig sâ scoatâ
meslui Agustu, lomù parti la unâ câ nu easti ananghi ca noi Armânjlji s- ditù Raportu câftarea di pricunushteari a
andamusi, ndreaptâ di ficiorlji di la câftãmù di la Patriarhia românâ s-avemù tutulorù Armânjlorù ca etnii ahoryea.
Giunamea, cu ma multi personalitãts bisearicâ ahoryea câtse, ma s-avemù pâ- Nãdia a noastâ
armâni namisa di cari s-afla sh-domnulù radz, putemù s-adrãmù câti biseritsâ vremù. Nãdia a noastâ easti ca d-lù Luis Maria
Iancu Perifanù, ca oaspi di tinjii. Atumtsea anda agiumsi zborlu la Di- de Puig, ca unù dealihea chibarù cata-
Ca tu soni câftaiù sh-mini zborlu shi mândarea 1333 dl. Samara intrã tu mua- lanu tsi easti, sâ-sh tsânâ zborlu datù tu
aspushù di initsiativa tsi u lomù noi, beti shi, ti a doaua oarâ, s-fâtsea pish- anlu 1998, cumù câ “mi ligai cu suflitlu
atselji di la Sutsata Culturalâ Armânea- manù câ tu anlu 1997 nu s-câftã ca sh- di Armânj shi luyursescu câ lucurlu a
scâ, ta s-nâ câftãmù ndrepturli a noasti la populu armânescu s-hibâ pricunuscutù meu anamisa di elji mizi ânchisi” shi s-lu
chivernisi. Nitsi nu bitisii zborlu ghini câ ca etnii ahoryea. ducâ ma largu lucrulu ca tuts Armânjlji s-
unu tinjisitu domnu, multu cârtitu, lo Domnjilj Iancu Perifan shi Vasile Barba hibâ pricunuscuts ca etnii ahoryea.
zborlu sh-nâ câtiyursi ti furnjia câ ama, nu câ nu s-fâtsea sh-nâshlji pish- Avemù ma largu nãdii sh-tu cunuscu-
putumù s-lomù unâ ahtari initsiativâ, cu manji di alatusea tsi u featsirâ cu tslji domnji Vasile Barba shi Iancu
cari nâs nu easti sinfunu, sh-unâ sh-unâ Dimândarea 1333 ama eara sh-suntu Perifanu câ va s-treacâ pisti vecljili shi
inshi ditù salâ ca semnu di prutestu. contra a tutulorù atsilorù cari caftâ ca shi znjisearitsli a lorù videri mutrindalui
Ciudisiri mari fu sh-cu domnulù Iancu Armânjlji di România s-hibâ pricunus- Armânjlji di România shi va s-da semnu
Perifan cari, nu câ nu andrupã initsiativa cuts ca etnii ahoryea. di mari curbani ta s-agiutâ ca tuts Ar-
a noastâ, cumù nâ ashtiptamù noi, mea Nâshlji apruchearâ shi aproachi mash mânjlji s-hibâ pricunuscuts ca etnii ahryea.
ahurhi sh-nâslu s-nâ câtiyurseascâ !?! câftãrili ti amintarea di ndrepturi ti Shi atumtsea, atsea dzuâ, cându a
Câlisirea shi apandisea Armânjlji autohtonji nu sh-ti Armânjlji Armânjlorù di pisti tutu va lâ hibâ pri-
dinâintea a "inchizitsiiljei" ditu diaspora, ashi cumu suntu clirunom- cunuscutâ nu mash limba mea va lâ hibâ
Alantâ dzuâ, ca pi la sâhatea 11 noa- lji a atsiloru 32.000 di sufliti, câts vinirâ pricunuscutâ shi etnia a lorù ca hiindalui
ptea, fui câlisitù di cãtrã d-lù. Samara la România dupâ anlu 1913. Ti nipistipseari! ahoryea di tuti alanti etnii, ca cumù
unù restaurantu tsi s-aflâ dipù tu mardzi- Tutâ aestâ andamusi, cari tsânu vârâ suntu alâsats di Dumnidzã, va s-hibâ
nea di amari, ta s-ljeau parti la unâ anda- trei sâhãts sh-giumitati, fu ca unâ giudi- luyursitâ shi yiurtusitâ ca “Dzua
musi cu ma multsâ Armânji. Aclotsi, la catâ faptâ di unù tribunalù tsi s-uidisea Natsionalâ a Armânjlorù”.
unâ mari measâ arucutoasâ, eara arâdâp- cu tribunalu a inchizitsiiljei di vârâ chiro, Cu tuti aesti cheaditsi cari u tsânù Ar-
sits vârâ 10 inshi ditù cari, aveamù s-aflu ti furnjia câ noi, trei inshi di la unâ sut- mânamea tu greaua catandisi alumta a
ma amânatù, unlu singur, preftulù, eara satâ armâneascâ, featsimù ântribari la noastâ di pãstrari sh-dutseari nâinti a
Român. Chivernisi di cumù putemù sh-noi Ar- limbâljei shi a etniiljei a noastâ armâ-
Di cara shidzui pi scamnu aveamù s- mânjlji di România s-nâ amintâmu ndre- neascâ, nu va s-aibâ acumtinari mea va
aflu sh-furnjia ti cari fui câlisitù aclotsi ptulù ta s-himù pricunuscuts ca etnnii. s-ducâ nâinti sh-cu ma mari vârtushami.
la njedzù di noapti. Unâ sh-unâ domnjilji Dimândarea 1333 s-amintã moartâ Dumnidzã s-u vluiseascâ Armânamea!
Vasile Barba shi Iancu Perifan ahurhirâ Pritù scutearea ditù Raportu a câftari- Dimitri PICEAVA
s-mi câtiyurseascâ ti furnjia câ noi, ljei ca Armânjlji s-hibâ pricunuscuts ca
6 Nr. 3 (29), 2002 - Alunarù, Agustu, Yizmâciunù. BANA ARMÂNEASCÂ
ghi nitsi di vârâ Rezolutsii nitsi di vârâ
Di zborù cu Recomandari. T u noptsâli di nisomnu, cându mi-
Armânjlji ditù Elada tsânù nai ma acatsâ sicletea sh-cându caftu isihia,
prof. Ahile Lazaru ghini adetsli fatsâ di tuts Armânjlji ditù ntribarea tsi-nji arâsunâ tu minti, ca
Românii, Vâryârii shi Machidunii. tsiva chicuti arãts di ploai tsi cadù anar-
- Mariana Caciandoni-Budesh:Cumù ga, anarga shi tsi ts-angljeatsâ prosuplu
tricutù la andamusea ndreaptâ di Armânjlji ditù Elada nu vorù sâ s-meas- shi adiljeatlu, easti: tsi s-fatsi cu Armâ-
Fundatsia Andrei Shaguna? ticâ tu unâ chestiuni tsi nu easti ti noi.
-M.C-B.:Câtse? Cumù ashi? namea? A curi blâstemù âlù poartâ,
- Ahile Lazaru: Easti unâ mari harauâ
- A.L. Cumù câtse? Noi nâ câtse aestâ taxirati multu greauâ? Icâ
ti mini câ cunuscui Armânjlji dit tutù
vremù aclo, nu nâ poati Armânjlji ashi vorù s-bâneadzâ,
Balcanlu ti-atsea câ tutâ bana a mea u
ambudghiseashti vârâ. chiruts di soea a lorù, fârâ taifâ sh-fârâ
ncljinai, lucrai ti chestiunea a noastâ
Mutrea aoatsi: Armânlu limbâ, fârâ tinjii, cu ficiurits sh-cu
armâneascâ. Amù anyrâpsitâ pânâ tora
ditù Elada easti nai ma nipots xenji; icâ poati s-hibâ niputeari,
ma multu di 500 di cãrtsâ ti-atsea câ
bunlu Grecù iara Armânlù unâ lângoari tsi furâ cu inati sh-cu
inima mi doari ti Armânlu di Belgrad shi
di România easti Român câ elù vini ca anâpudzâlji nãmuzea a dzuâljei di mâni,
di atselu di Bucureshti sh-ashi potù s-
Românù tu cratlu românescu. unâ Dzuâ fârâ Armâniu shi Armânjlji.
dzâcù unù zborù: câtù putemù, ma multu Tsi easti ma greu s-aravdzâ? - sâ shtii
s-nâ aflãmù shi cafi unù sh-tsânâ mintea a - M. C-B.: Ama paplu a meu nu s-min-
duea vârâ oarâ câ va-lji dzâcâ vârâ câ câ dupâ anj sh-anji Armânjlji va s-hibâ
lui shi s-nu agârshimù câ himù frats. mash tu cãrtsâ icâ s-ducheshtsâ cumù
- M.C-B: Tsi va s-pâtsâmù cu adetsli easti român.
aeshtsâ Armânji "aravdâ" tuchearea,
sh-limba? - A. L.: Paplu a tãu nu shtea. Lu-adusirâ shedù cu bratsâli pi cheptu sh-mutrescu
- A.L.: Prindi s-li aoa sh-lji-aspusirâ câ va s-bâneadzâ cu alâsari mari la unù spectaculù tragic
tsânemù. Adetsli a noasti mult ma ghini dicâtù tu Gârtsii. iu elji gioacâ unù rolù ahoryea, nai ma im-
sâ s-tsânâ…fârâ sâ-sh - M.C-B: Tsi sâ ftsemù cu aestâ politicâ portantu, sh-aestu rolù tsi sh-lu aleapsirâ
bagâ vârâ mâna ta s-li tsi nu easti bunâ ti noi, Armânjlji? adutsi mash jali, plângu shi lãcrânji
bagâ pi altâ cali. Shi - A. L.: Cari vâ spusi, cari dzâsi câ nu arãts; atseali lãcrânji tsi tsâ udâ sh-tsi tsâ
aseara la spectaculù easti bunâ. Ashi u ducheshtsâ? Ntribats, talji prosuplu cându avdzâ di unù gioni
nvitsats cari politichii easti bunâ shi cari tinir, livendu, pirifanù tsi chiru, lu-
vidzui coruri tsi eara armâneshtsâ shi angljitsâ loclu sh-armasi di elù…
coruri tsi nu eara armâneshtsâ…Ti politichii nu easti bunâ ti noi,
Armânamea. Nu vâ loats dupâ atselji 2- tsiva…mash adutseri aminti…
atselji tsi potù s-tsânâ ashi cumù eara Mi-ntrebù: Blâstemù icâ taxirati?
unù chiro, tutâ tinjia a noastâ. 3 cari s-aflâ Paris icâ Freiburg.
Lipseashti s-avets mintea a voastâ. Voi Nvirnari icâ niputeari? Shi-nji yinù tu
- M.C-B: Cumù s- minti stihurli ali Kira Iorgoveanu-
adrãmù s-tsânemù tru Mãryãritari tu România nu putets s-
aduchits cumù v-aflats. Mantsu: "Cându pâpânjlji mina câr-
banâ limba a noastâ? ditù “Stohos” vãnjlji tu Balcanji/Zboarâli tuti eara ca
- A. L.: Atsea limbâ u Jurnalu “Stohos” di Atena, Cumù putets s-vâ min- aslani/Vâzea tu Pindu Zborlu Armâne-
azburâmù noi ama nu sumù titlulù "Va s-tâ-ljemù duits s-adrats unâ minori- scu/Adzâ ciuciuratù, ascumtu, furescu!"
putemù s-bâgãmù vârâ cicioarli a atsilorù cari cul- tati tu România?
Ashi easti Armânamea adzâ! Cu zborù
nomù icâ s-adrãmù vârâ tivâ cutsovlaha”, scria aesti: Incredibil. (sic!)
ciuciuratù, ascumtu, furescu - cu unù
carti ti-atsea câ nu va u Tuts alumtâtorlji cu suflitù - M.C-B: Va s-hibâ zborù tsi pari câ nu-i a nostu, tsi pâpân-
ghivâseascâ can, mash grecù alù Stohos lipseashti Armânjlji declarats
jlji a noshtsâ nu-lù cunuscurâ. Elji avea
vârâ sutâ. Tini tsi bânedz s-lji-azdruminâ atselji cari minoritati tu România?
nai ma chischinlu zborù: cându lu-
tu Românii tsâni limba au tu videari unâ natsionali- - A. L.: Canâoarâ nu va aspunea adutsea mash tinjii; atselù
câtù pots, ama s-nu ts- tati vlahâ ahoryea shi s-talji s-facâ lucrulù aestu. zborù azbura di unâ mileti tsi bâna tu
alashi limba românâ… - M.C-B: Sh-ma s-hibâ
ditù zârtsinji limba a tutu- declarats? Balcanji sh-eara multu chischinâ shi pir-
- M.C-B: A njiclui ficiu- lorù atsilorù cari zburãscu ifanâ, giuneascâ sh-alumtâtoari tsi nu s-
ricù armânù tsi creashti armâna. Nu dats cali - pi -A. L.: Ma s-hibâ, greanji alâsa câlcatâ icâ apitrusitâ. Apala a lorù
tora tsi urminii va-lji geadei, la cafine, la loclu di tu telefon shi-aspuni-nji eara achicâsearea, tinjia ti elji, ti farâ, ti
dãmù? sh-mini va vâ dzâcù:
lucru, ningâ noi, iutsido - sâ "Ghini adratù" ama io vâ limbâ sh-ti fumealjea lorù.
-A. L.: Tini lipseashti s- si zburascâ vlahika. Aspâr- Adzâ, aestu zborù easti furescu. Adzâ
ti minduieshtsâ la aestu dzets tutù tsi ari ligâturâ cu dzâcù nica nâ oarâ "nu va Armânjlji suntu chiruts tu negura a
lucru. Easti mash proble- aestâ limbâ cându dats di ea. s-adarâ" (!?!?). toamnâljei. Adzâ nu mata shtimù s-
ma a ta. Pârintili tsi va ta Fâtsets tutù tsi vâ sta tu - M. C-B: Tora tu soni himù tinjisits; nâ chirumù tinjia a
sh-anveatsâ ficiuriclu puteari ta s-achicâseascâ ae- nâ urari ti Armânjlji! pâpânjlorù. Adzâ, tsi shtimù s-adrãmù
armâneashti va lu-anvea- shtsâ xenji, cu limbili a lorù - A. L.: Cu mari harauâ: nai ma ghini easti s-plândzemù
tsâ; nu-lù ncheadicâ vârâ; sufsiti, câ aoa easti Gârtsia s-aibâ sânâtati shi
Blâstemlu icâ Taxiratea lai tsi u aflã
elù va-lji da aestâ doarâ, shi nu easti locù dicâtù ti Dumnidzã s-lji-aibâ ghini.
Armânamea. Plândzemù ca tsiva ficiu-
nu va lji-u da altsâ. limba greaca"! (sic!) rits, fârâ puteari shi fârâ minti, ama
Alâgãmù sh-nâ ntri- Mariana Caciandoni-
Budesh duchescu câ vremù aestu plângu, aestu
bãmù tsi va s-adarâ guvernulù gârtsescu plângu tsi nu nâ tinjiseashti, tsi easti a
icâ atselù românescu ama ntribarea easti oaminjlorù pseftsâ, cu suflitli mâryiti di
altâ: Tsi adrãmù noi? P.s.: Interviulu ânji fu datù pi mari
ayunjiseari dupâ multi pâlâcârii shi lãschea a toamnâljei.
M.CB:Cumù videts Dimândarea 1333? Easti BLÂSTEMÙ, TAXIRATI icâ
- A. L.: Vâ spushù câ tu Elada easti avândalui ningâ noi consulu ali Gârtsii.
NIVREARI? Aproapea tuti andâmuserli
vatra. Armânjlji ditù Elada nu au anan-
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 3 (29), 2002 7
aestu Simpozion. S-mutã di dealihea s-cilâstâ-
BLÂSTEMÙ I TAXIRATI? pi stolù prof. Universitar simù, s-nâ mutrimù
dr…(multili titluri tsi canâ- sinferlu idyea cumù
NVIRNARI I NIPUTEARI? oarâ nu potù s-li tasânù minti sh-lu mutreashti
Unù punctu di videari mutrindalui
) ditù România shi azburâ cu Ahile Lazaru, s-
catandisea a Armânjlorù tu anlu 2002
pseftâ alâvdari tu boatsi di avemù boatsea fu-
tsi s-featsirâ tu anlu 2002 ânji deadirâ câtù di Românji suntu aeshtsâ viroasâ tsi s-cadâ ca
apandisea câ easti Nivreari! Câtse aestâ Armânji: nai ma bunjlji Românji. Shi unù gâgoshù tu
nivreari? Ti atsea câ n-avemù zori i câ noi, Armânjlji din salâ bâteamù pãlnjili, mintea a atsilorù tsi
nu shtimù s-nâ strâximù unù cu alantu; ditù pulitichii icâ, poati, ditù fricâ. nâ ascultâ. Tutù la atsea andamusi dupâ
ti atsea câ nu achicâsimù câ chiremù Pânâ tu soni unù Armânù cunuscutù tu Ahile Lazaru azburâ consulu ali Gârtsii
doarâli tsi nâ li-alâsarâ pâpânjlji a no- Armânami ca alumtâtorù s-mutã sh- ditù câsâbãlu Constantsa cari spusi câ
sh-tsâ shi câ adzâ himù ma oarfânji ca dzâsi câ vini oara s-bitisimù cu zboarâli tu Gârtsii nu suntu Armânji, câ tu
aseara sh-mâni ma oarfânji ca adzâ. N- psefti; s-nâ acâtsãmù salami di lucru; s- Gârtsii bâneadzâ mash Grets.
ari simasii ma s-nâ ariseascâ câ himù bitiseascâ alantsâ "tsi nâ vorù ghinea" Iara politichii ama unâ politicâ tsi nâ
Armânji. N-aleapsimù noi! Ashi nâ s-n-aspunâ tsi himù; câ statlu grecù shi agudeashti noi, Armânjlji. Nu putemù
alâsã Dumnidzã pisti locù. Vremù nu român pi timeljlu a Rezolutsiiljei 1333 sâ-lji giudicãmù. Elji eara reprezen-
vremù lipseashti s-tinjisimù lucurlu a lipseashti s-pricunoascâ Armânjlji shi tantsâlji a cratlui gârtsescu shi apârâ cu
Domnului shi s-nu nâ ma ascundemù s-lji-agiutâ. puteari shi cândâseari sinferlu a lorù.
dupâ zboarâ fureshtsâ, ciuciurati cari Zborlu alù Iancu Perifan âlù cârti Ama putemù sâ-lji giudicãmù reprezen-
cherù tu oarâ, multu profesorlu Ahile Lazaru, prezen- tantsâlji a statlui român. Cu tuti câ pânâ
Anlu 2002 easti unù anù tsi ânji si tu sh-nâslu la Simpozion deadunù cu atumtsea azburâ di Românjlji ditù Ma-
pâru ca unù chiro di toamnâ cu ploai consulu ali Gârstii di Constantsa. chidunii, Vâryârii, Arbinishii, di câtù di
aratsi, cu lãschi multi, fârâ cânticù di Putemù s-aspunemù câ Ahile Lazaru fu multu vorù s-lji agiutâ, elji nu adusirâ
birbiljiù cu vimtu mutatù tsi li arnea- aumbra alushtui Simpozion, ama nu aminti sh-nu aspusirâ unù zborù di
shti tuti sh-nâ alasâ tsiva niaguditù... unâ aumbrâ di cari ai ananghi tu unâ Armânjlji ditù Gârtsii. Ma multu s-fea-
Andamâsi multi ama fârâ toarâ, fârâ dzuâ di veara tsi unâ aumbrâ tsi adutsi tsirâ câ nu avdzârâ zborlu a consului(!?!
ca boatsea a lorù s-agiungâ tu Armâniu sh-ma multâ chisâ tu unâ dzuâ antuni- Aestu s-hibâ agiutorlu tsi-lù da statlu
i Armânami. La adunãrli tsi li andregù catâ shi aratsi…"Truplu ali Armânami român a Armânjlorù ditù Gârtsii?
sutsatili s-adunâ aproapea cafi oarâ id- easti Elada shi Thesalia…" furâ zboa- Shi alanti andamusi (fârâ atseali
yilji oaminji shi aspunù totna idyili râli cu cari sh-ahurhi Ahile Lazaru andreapti di Armânjlji di Bucureshti)
muabets fârâ s-alâxeascâ ici tsiva; mash cuvenda sh-ma largu dzâsi, cându cu furâ aproapea idyea cu Simpozionlu
zboarâ…pânâ s-apirâ diznou agârshimù boatsi mutatâ shi fuviroasâ cându cu "Perenitatea Vlahilor tu Balcanji".
tutù tsi-aspusimù sh-tsi tâximù… boatsi caldâ shi ashtirnutâ ca unù deali- Unù lucru putemù s-lu duchimù shi s-
Ca s-nu nâ mâryimù di lãschea a toa- thea "politicieanù" tsi manipuleadzâ lu achicâsimù diznou: câ vini oara s-nâ
mnâljei lipseashti s-achicâsimù câ vini conshtiintsa a oaminjilorù, tsi va sâ-lji organizãmù idyea cumù suntu organi-
oara s-nâ organizãmù. Ma s-nu fâtsemù cândâseascâ atselji tsi lu-ascultâ, câ tsi zati alanti milets ditù România); - s-nâ
mutrimù dealihea sinferlu safi armânes-
lucrulu aestu câtù ma ayonjea, sigura va spuni nâslu easti dealithea, câ elù
cu; s-dishtiptãmù conshtiintsa natsion-
s-chiremù. Cu unâ lilici nu s-fatsi mutreashti mash ghinili a Armânami- alâ la Armânjlji; s-lâ spunemù a Ar-
primuvearâ, cu unâ andamusi musheatâ ljei: "Tutâ bana a mea lucrai ti Armâ- mânjlorù câ avem unâ culturâ shi unâ
iu virsãmù lãcrânji di harauâ sh-mirachi nami" dzâsi Ahile Lazaru, ama pitù istorii dealihea; câ lipseashti s-yivâ-
nu amintãmù tsiva. Ca s-amintãmù lucurlu a lui bâgã cheadits a Armâna- simù literatura armâneascâ shi s-nâ ti-
lipseashti ca TETA shi LALI s-bânea- miljei. Aspunea pitù cãrtsâli a lui câ njisimù personalitãtsli; shi nai ma
dzâ "ARMÂNEASHTI". Noi, atselji tsi Armânjlji suntu Grets, câ limba importantu easti s-nu chiremù limba
dzâtsemù câ nâ alumtãmù ta s-ascâ- armâneascâ easti pseftâ sh-câ nu va s- armâneascâ. Ama lipseashti ca aesti
pãmù miletea armâneascâ di la chireari, amintãmù tsiva cu aestâ limbâ". lucri s-li cunoascâ nu mash ndoi
mash dzâtsemù… Ahâtù… Duchescu Lipseashtsi s-pricunushtemù câ tinji- Armânji mea shi Armânjlji di mesi: teta
cu dureari aestu lucru tu chirolu ditù sitlu profesor Ahile Lazaru easti unù shi lali, atselji tsi suntu nai ma multsâlji
di Armânjlji.
soni. Âlù duchii nai ma ghini la Simpo- bunù politicieanù tsi s-ufilisi tutâ bana
Ma s-eara nâpoi cu unâ sutâ di anji va
zionlu "Perenitatea Vlahilor" tu Bal- di putearea tsi lji-u deadi titlulù di pro-
vâ urminipseamù s-bâgãmù tuts mâna
canji andreptu di Fundatsia "Andrei Shagu- fesor shi cratlu gârtsescu.
Ama lipseashti s-anvitsãmù unù lucru pi apalâ shi s-alumtãmù ti populu armâ-
na" tu bitisita a meslui Agustu, Constantsa.
nescu. Ama himù tu anlu 2002 shi apala
La aestu Simpozion vinirâ multsâ di la nâslu: s-nâ alumtãmù sh-noi ti tsâ-
a noastâ lipseashti s-hibâ unitatea, tin-
oaminji ânvitsats. Nai ma multsâ de elji nearea tru banâ a farâljei armâneascâ cu
jia, curajlu, apufâsirea, verticalitatea,
eara Românji. Elji azbura nai ma mu- idyea cândâseari cu cari nâslu s-alumtâ
zborlu limpidù, livindeatsa shi
sheatù di "dialectul aromân" sh-di câtù ti chirearea a ljei; s-nâ tsânemù idyea
chischineatsa.
di "Românji suntu Armânjlji". Eara unù cali tutâ bana fârâ s-nâ alâsãmù arâshi
Ma sâ shtimù s-alumtãmù cu aesti
simpozion ti Românjlji di pisti tutù iu di oaminji tsi s-ufilisescu di titlurli uni-
lucri atumtsea va s-amintãmù multu
Armânjlji-Românjlji ditù Gârtsii, versitari sh-tsi suntu vinduts.
Cu tuti câ Ahile Lazaru easti unâ ama ma s-nu shtimù atumtsea va s-hibâ
Vâryârii, Machidunii, Românii tsânurâ
paradiymâ negativâ, lipseashti s-lomù Nivreari shi va s-chiremù sigura.
cuvendzâ unâ ma musheatâ di alantâ.
Unù haos, unâ niachicâseari, unâ pli- urnechi di la nâslu shi atumtsea cându
Mariana Caciandoni-Budesh
scutâ - aestâ fu ti Armânamea di iutsido spunemù câ cilâstâsimù ti Armânami,
8 Nr. 3 (29), 2002 - Alunarù, Agustu, Yizmâciunù. BANA ARMÂNEASCÂ
Naum Lifteri Avea 3000 di oi, 500 di mulãri shi calj. pi litoralù). Ditù 1972 vini Bucureshti iu
Amintatù tu 6-li di Avea Cavala casâ cu patomatù tu cari featsi unâ shcoalâ post-universitarâ di
Brumarù 1937, tu hoara shidea. Ma amânatù, cându ficiorlu informaticâ. Tu idyiulù chiro lucrã la
Lifteri lu ascultã pap' Hrista cumù zbura Centrala di constructsii. Borgea a lui
Camilaru (judetslu Cali-
ti chirolu di zâmani, âlj si pârea câ suntu eara ta s-adarâ informatizarea a alu-
acra). Bitisi Academia mash alâvdãri sh-pirifãnji. Mash cându shtui trustu. Lucrã unù anù shi giumitati
di studii Economitsi vidzu tu unâ carti alù Simion Mehe- Iraq. Tu Yismaciunù 1990 avu anacra
(1963-1968). Easti pre- dintsi (ditu 1908?), cadurlu cu casili cu (curajù) ta s-fugâ di la statù. Ashi shi-
zidentu la NAUM CONSALT SOFT- patomati di Cavala (pritu 1977), mash adrã firma a lui di informatizari: CON-
WARE (aestâ firmâ adarâ informatizari atumtsea duchi câ pap-su nu-lù arâdea. SALT. Numa fu alâxitâ ma amânatù tu
ti firmili ditù constructsii; tu chirolu ditù Fratslji a afen-sui trapsirâ multi dupâ tsi NAUM CONSALT SOFTWARE. Cifra
soni, adarâ aestu lucru sh-ti firmi ditù vinirâ Pondzâlji shi Mâgirlji tu Gârtsii. di afaceri: 800.000 $ tu anù.
industrii, comerts sh-ashi ma largu). Furâ ligats di cicioari shi bâtuts. Ti Cari easti exiyisea ti unâ ahtari mutari
Vârâ 60 di oaminj lucreadzâ la sediulu aestu lucru, dupâ 1925, vindurâ pi tsiva sociala? Exiyisea alù Naum easti atsea
ditù Bucureshti (sucahea Esharfei nr. tutiputa sh-fudzirâ România. Mama alù câ featsi totna lucru chischinù, avu
87-91). Firma ari 14 di reprezentantsi tu Naum Lifteri u ncljma Sultana curagilu sâ spunâ totna tsi mindueashti
tutâ România. Gushitsa. Tu 1940, fudzirâ ditù Cadri- sh-fu totna exigentu (cu elu sh-cu atselj
Tu unâ isapi faptâ ti anlu 1999-2000, laterù sh-vinirâ Sinoe (6 meshi) sh- tsi lucra sumu cumanda a lui). Tu idyi-
firma alù Naum Lifteri easti luyursitâ a diapoa Bashchioi. Ficiorlu Lifteri avea ulù chiro easti zborlu sh-di instictu, di
7-a tu dumenea a ljei di lucru shi a 592- mash 7 anji, ama âlù thimiseashti paplu ducheari. Dupâ tsi tu 1969 nu vru ta s-
a (adyeafurù di dumenea di lucru). Aestâ cu shuba pi elu sh-cu cârlibana tu mânâ. adarâ unù bilantsu pseftu, fudzi ditù
isapi easti faptâ ti I.M.M.-uri (tsi va s- Shidea, mutrea câtâ muntsa (muntsâlj thesi, ama duchindalui piriclju, s-featsi
dzâcâ ântreprinderi njits sh-di mesi). Mãcin sh muntili di Babadag nu suntu membru PCR. Ducherea di dealihea
Naum Lifteri easti vitseprezidentu la ma analtsâ di 500 di meatri) shi uhta. emburù âlù featsi s-ducheascâ tu 1990
Sutsata Culturalâ Macedo-Românâ shi - Câ tse uhtedz, lai papù? câ yinitorlu easti lucurlu privatù. Ninga
unlu di nai ma mãrlji everghets ditù - Uhtedzù câ tutâ bana bânaiù tu aestu instinctu di emburù, mini bagu sh
România. munti. Paplu Hrista muri cu dorlu a thimisearea a atsilui chiro cându strâ-
Nu easti lishorù lucru s-anyrâpseshtsâ muntilui tu suflitu. Ditù soia a lui, dom- aushlj a lui furâ oaminj avuts.
ti unù omù tsi ti-ari agiutatâ. nulù Naum easti multu pirifanù di strâ- Lumea armâneascâ.
Domnulù Naum fu unlu ditù atselj tsi paplu a lui, Naum alù Brandi. Ari unù Ligâtura cu sutsatili armâneshtsâ s-
mi agiutã ta s-tipusescu cartea ali Irina cadurù cu elù. Omù analtu, livendu (cu featsi amânatù: 1998. Naum Lifteri pri-
Nicolau "Aromânii. Credinte si obi- aruvelea tu mânâ), ânviscutù tu stranji cunoashti câ zânatea niheamâ ti alâx-
ceiuri" cumù shi "Cartea di vreari trã armâneshtsâ. eashti. Ocljulù a lui di finantsistu âlù
Matilda". Easti piricljulù ca tinjia s-mi Tu anlu 1963, domnulù Naum s-ansurã fatsi di multi ori sâ s-antreabâ di câts
ancheadicâ s-anyâpsescu obiectivu cu Fârshiroata Ana Batsu (pârintsâlj a pâradz easti ananghi ta s-adari unù
(aesta hiindalui borgea tsi u ari unù jur- ljei eara Plisots). Avurâ doauâ feati: lucru. Ashi âlj featsi pripunerea alù
nalistu independentu). Amù umutea câ Tana-Cristina shi Corina. Muljearea alù Papari ta s-andrupascâ cu pâradz sim-
va s-tsânù ghini ziga anamisa di tinjii Naum muri tu 1977 di carchinù la sinù. pozionlu Perenitatea Vlahilor din
shi borgea ti averù. Tutù agiutorlu tsi Naum Lifteri âlù da ti Balcani shi festivalul Dimandarea
Prota entipusi tsi nj-u featsi domnulù Armânj, âlù fatsi pritù fundatsia "Sâmta Pârinteasca. Ditù 1999 âlu cânâscu
Naum nu fu ici bunâ. Earamù la sim- Ana". Ânji fu andirsi s-lu antrebù, ama Hristu Cândroveanu shi ahurhi s-andru-
pozionlu Perenitatea vlahilor din hiu sigura câ tuti aestea suntu fapti ti pascâ Societatea Culturalâ Macedo-
Balcani, Custantsa, Avgustu 1999. timisearea a nicuchirâljei a lui: Ana Românã (la cari easti vitse-prezidentu).
George Vrana ghivâsea unù eseu ti Batsu (deaoa, vahi, sh-numa di Sâmta Naum luyurseashti câ aestâ sutsatâ va
poezia ali Kira Iorgoveanu-Masntsu. Ana datâ a fundatsiiljei). Adzâ, d-lù andrupari ti atsea câ easti multu veaclj
Domnulù Naum lu dânâsi George sh-lu Naum easti nsuratù cu unâ Mucanâ. (di la 1880). Domnulù Naum nu para va
antriba: gione, tini vrei s-ghivâseshtsâ Zânatea ta s-azburascâ di agiutorlu datù ti du-
tuti frândzâlj atsealj? Aestâ entipusi “Di 40 di anj hiu tu unâ thesi di njeaua armâneascâ. Mini aducù aminti
criscu cu chirolu. Nu mi arisea ici câ cumânduseari”. aoa pâradzlj dats ti cãrtsâ sh revisti
domnulù Naum s-dutsea s-tsânâ unâ Featsi shcoala Bashchioi shi Casim- armâneshtsâ, ti piesi di teatru, stranji
cea. Liceulu âlù featsi Custantsa armâneshtsâ icâ piesi di teatru.
cuvendâ la itsi andamusi armâneascâ. (Shcoala medie tehnicâ-financiarâ).
Ânj si pârea câ omlu aestu va s-easâ Nai ma multsâ oaminj luyursescu câ
Dupâ tsi bitisi aestâ shcoalâ tu 1955, fu "lefteru" va s-dzâcâ fârâ pâradz. Nu-i
câtu cama multu tu migdani. Irina contabilu Casimcea. Ditu 1960, lucrã ca ashi. Lefteru va s-dzâcâ liberu. Aoa s-
Nicolau, tsi videa mash bunlu tu oam- inspectoru di creditù shi venituri la veadi noima nai ma ahândoasa a zborlui
inj, mi featsi s-duchescu câ alâthusescu. Banca Natsionalâ (prota Babadag sh- lefteru: easti zborlu ti elefteria tsi u
Nâsâ ânj dzâsi: Alexandru, bagâ-lu deapoa Custantsa). Featsi ASE-ulu la amintsâ anda ti aruchi di pâradz (pâra-
aestu omù s-tsâ pirmithuseascâ ti pap- fârâ frecventsâ. Tu 1967-1969 fu con- dzlji ca simbolù ti lumea materialâ). Nu
su, cumù fâtsea siryeani câtâ muntsâlji tabilu shefu la Integrata di Lana, easti unâ tihiseari câ Naum u poartâ
di Babadag! Va s-aflji unâ yishteari aclo. Custantsa. Fu ananghisitu s-easa ditù numa Lifteri, nai ma uidisitâ numâ ti unù
Arâdâtsinjili shi fumealjea aesta thesi câtse âlji si câfta s-adarâ unù everghetù armanù.
Afen-su, Iancu, s-amintã Cavala tu an- bilantsu pseftu. Ditu 1970 lucrã tu Cum veadi yinitorlu tu dunjeaua
Constructsii (tu 1970-1972 fu directorù armaneasca.
lu 1912. Pap-su Hrista s-featsi Sârunâ. iconomicù di centralâ la adãrãmintili di
Bana sh-u amintã cu oili sh-cârvanea. 1) Armanjlji ditu Romania lipseashti s-
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 3 (29), 2002 9
agiunga s-hiba organizats 24-li di Andreu va s-axeascâ
mash tu una sutsata. 2) “FUGU ARMÂNJLJI 100 di anji, shi noi âlji
Mash cultura poati s- urãmù s-bâneadzâ nica
ashtearga dhyeafurãili TU ARNIU” multsâ anji ta s-poatâ s-nâ
anamisa di Armânj. Ti
Bana a picurarlorù armânji s-dutsea pirmituseascâ di bana a
atsea Naum pistipseashti
ca actsiunea tu dunjeaua namisa di munti shi di câmpu. Veara, ditù Armânjlorù di unù chiro.
armâneasca lipseashti s- meslu Apriirù pânâ tu Sumedru elji inshea Dupâ tsi s-bitisi muabetea
hibâ mash culturalâ, nu politicâ. tu munti iara iarna, ditù Sumedru pânâ tu cu papù Hrista, parea Pilisterlu deadi
3) Tinirlji di la 20 la 40 di anj potu s- dzâlili di primuvearâ dipunea cu oili tu unù spectacol cu cântitsi shi giocuri ditù
hibâ atselj tsi s-adarâ unirea. 4) Lipsea- arniu. Aproapea di Ayiù Dimitri elji avutlu repertoar a-lorù, cari li avea
shti s-hibâ adratù unù comitetù di anchisea di dipunea ditù muntsâ cu oili. ndreaptâ ti aestâ dzuâ. Regizorul Toma
Armanji avuts tsi s-da pâradz ti actsiunji Cafi unâ fâlcari loa calea câtâ iu avea Enache spusi unâ multu mushatâ
culturali armâneshtsâ importanti. Ti aesta câshleaua i câtâ iu avea aflatâ atselù locù pârâvulii cu Ghiftul shi ayinjea anyrâ-
easti ananghi sh-di unù comitetù di bunù ti arniu. Armânjlji ditù Pindu psitâ di Batsaria. Andrea Bishinicu
Armânj anvitsats sh-cu anami cari s-apu- dipunea tu Thesalii iu iarna eara multu recitã unâ poezii di ali Matilda Caragiu-
fuseascâ tsi carti axizeashti s-hibâ tipusi-
imirâ. Ashi Armânjlji di Perivoli, Avdela, Mariotseanu. Dupâ aesti prezentatoarea
ta (icâ tsi actsiuni culturalâ va andrupari).
Aesta ti furnjia câ unù omù avutù ari Samarina dipunea tu Thesalii iu avea spusi câ ari unâ surprizâ di aestâ searâ,
ananghi s-aibâ pisti câ da pâradz ti unù multi hori armâneshtsâ. Armânjlji di shi u cljimã pi scena pareia "Parahodot".
lucru di simasii. 5) Va adrari unù Centru Gramos dipunea Hrupishti, Casturiyeaua Tu aestâ parei intrâ tiniri studentsâ ditù
Culturalù Armanescu Bucureshti. shi pânâ Yeanitsa i Vudena. Picurarlji ditù Machidunii cari facù facultati tu
6) Va tsâneari ligâtura cu horli, aclo iu muntsâlji Rodopi shi Balcanù dipunea tu Românii, shi elji s-prezentarâ cu cântitsi
bâneadzâ Armânlu di aradha. Aclo vorù arniu câtâ Ghiumulugina, Drama, Seres. armâneshtsâ ditù Machidunii, a tu soni
pitritseari revistili sh-cãrtsâlj armânesh- Picurarlji ditù Arbinushii, Fârshirotslji di cântarâ shi unù multu mushatù cânticù
tsâ, casetili cu muzicâ armâneascâ. Moscopole, Gabrova, Shipsca tritsea tu pi limba macedo-slavâ. Dupâ elji pi
7) Luyurseashti câ Armânamea ari arniu tu câmpulù di Muzachea, pânâ scena s-alinarâ fratslji Neli shi Yioryi
ananghi di unâ cumânduseari colectivâ aproapea di portulù Valona i altsâ dipunea Bracia cari cântarâ ndauâ cântitsi fâr-
(câtse Armânjlji au câsurea aesta: cathi
tu Thesalii. Minarea aesta eara multu mari shiruteshtsâ, a dupa elji cantarâ Mariana
unù va s-hibâ gioni. Easti greu lucru
Armânjlji s-agiungâ sinfunji. Easti shi teasâ ashi cumù lâ si uidisea ma ghini shi hilji-sa Elena Gheorghe, a dupâ eali
ananghi di multi andâmuseri, di multi a Armânjlorù ta s-easâ ghini cu tutipâta cântã unù tinirù ficiuricù, Pishtereanu
muabets ta s-hibâ agiumtu aestu scupo. ditù iarnâ. Câlindarea ama ti banâ a picu- Yioryi, cari ari 10 ani, spusi un multu
Ti aesta easti ananghi s-ljei tsi easti ma rarlorù armânji eara namisa di atseali dauâ musheatù canticù, cu tsi amintã aplauzi
bunù tu alantu, s-mutreshtsâ s-nu-lù mãri sãrbãtori crishtini ditù anù: Ayiu mari di la atselji prezentsâ tu salâ.
cârteshtsâ tsi lishorù easti s-aruts zboarâ! Yioryi shi Ayiu Dimitri. Sutsata Culturalâ Oaspitli ditù Americhii, Gica Godi,
Zborlu talji ma multu ca câtsutlu. Armânâ di Bucureshti aestu ritualù va s-lu spusi poema "Sarpa mileti" shi cântã trei
9) Naum Lifteri pistipseashti câ himù aducâ aminti ti anyearea a ritmului co- cântitsi ditù C.D-lu cu cântitsi armâ-
ligats di daco-românj. Ti aestu lucru, elù smicù di banâ a Armânjlorù di vârâ chiro. neshtsâ cari lu scoasi tora ayonjea.
luyurseashti câ problema armâneascâ nu Dãmù ma nghiosù pãrãstisirea faptâ di Tu soni cântarâ shi treili solisti di la
poati s-hibâ rezolvatâ farâ agiutorù di la Sashu Yerândã a spectacolului organizatù pareia "Pilisterlu": Flori Costea, Aurelia
cratlu românù. di Sutsata Culturaâ Armânâ cu apuhia a Caranicu shi Yeanula Gheorghe cari
Cumù âlù vedù mini domnulù Naum? sãrbãtoariljei alù Ayiu Dimitri.
Easti unâ tãbãbii di oaminj tsi luyur- deadunù cu orchestra "Steaua di vreari"
Vinjiri tu 25-li di Sumedurù 2002, adrarâ ca aestâ andamusi s-hibâ nica ma
seashti câ itsi lucru poati s-hibâ andreptu
cu pâradz. Niscântiori, d.lù Naum easti Bucureshti tu sala Rapsodia românã, cu mushatâ. Dipù tu soni cântã shi Gica
ditù aestâ tãbãbii. Easti cinicâ icâ realistâ ahurhita di la sâhatea 18,00, Societatea Coada, cari fatsi parti dit parea "Steaua
dzâca a lui câ fatsa tu lumi a omlui u da de Culturâ Armânâ tsânu manifestatsia ti di vreari"shi cari cu a-lui boatsi cândâsi
pâradzlji? Multsâ oaminj tsi da pâradz, Ayi-Dimitri cu numa "Fugù Armânjlji tu unù grup di tiniri armânji s-acatsâ shi un
vorù s-lâ hibâ datù tsiva nâpoi ti aeshtsâ arniu". Tu salâ s-avea adunatâ vârâ 300- corù tu sala a tu soni s-alinarâ shi pi
pâradz. Easti Naum Lifteri tu aesta 400 di Armânji di Bucureshti, cumù shi scenâ, a tuts alantsa prezentsâ tu salâ nu
tãbãbii? Nu shtiu. Multsâ emburi armânj reprezentantsâ ali Giunamea armâ-neas- li jilea palmili shi li bâturâ multi minuti,
tsi bâneadzâ tu Balcan, ta s-nu sh-aspargâ ca di Costantsa shi studentsâ ditù tsi da nica unù semnu câ aestâ andamusi
emburlâchea a lorù, au tu problema Machedonii, Vâryârii shi Albanii. fu multu ghini organizatâ. Putemù s-
armâneascâ unâ mutritâ tsi s-uidiseashti Spectacolu, cari fu prezentatù di
cu atsea oficialâ ditù vâsilia iu bâneadzâ. aspunemù câ aestâ andamusi fu una tu
Aurica Piha, ahurhi cu unâ exiyiseari cari nai ma multu locù avu gioclu shi
Easti Naum tu aesta tãbãbii? Nu shtiu.
Omlu Naum easti ti mini unâ apurie (explicari) alù papù Hrista Dauti ti atsea cânticlu armânescu. Dupâ bitisirea a
(paradox). N-amù andâmusitâ multsâ cumù tu un chiro Armânjlji tu aestâ dzuâ spectacolului tuts oaspitslji eara câlisits
oaminj cari agiutarâ ahâtu Armânamea. di Ayiu-Dimitri s-andridzea shi dipunea la pitili cari li avea ndreaptâ organiza-
Hiu ama ciudisitu di câti prosupuri ari tu arniu. Impresionanti furâ explicatsiili torlji. Aestâ mushatâ searâ dipisi cu un
aestu omù. Canda nu shtii tsiva sigura ti a lui cari nâ si pârea câ atumtsea anda nâ balù tu discoteca Caliso tu cari s-avea
elu. Ama tsiva tutù shtiu: câ easti unù pirmitusea canda bâna momentili cându adunatâ vârâ 500 di tiniri armânji cari
Armânù durutù, câ u va multu cultura eara tinirù, tsi va s-dzâcâ ca shi-adusi featsirâ unâ giumbushi cu agiutorlu a
armâneascâ sh-câ, cu tuti câ nu shtiu aminti di anjlji di tinereatsa a-lui cari li pareiljei "Steaua di vreari" shi Gica
sigura cari easti, tsânu la elù. pitritsea pitù câmpurli shi muntsâlj ditù Coada.
Alexandru Gica, Machidunii. Papù Hrista spusi shi câ pi
16-li di Brumaru, 2002. Sasho Yeranda
10

ARMÂNLU SH-Chinezlu contaminatù cu atselù pondu di virusù


avinatù ditù China shi agiumtu tâshi
mushutetsli tuti ahurhirâ, iara-nji si pari,
di la unù tinjisitù domnu, Numa Filcâ,
Pârâvulii publicati pi Internet aoatsi, tu locurli balcanitsi, sh-ti atsea, pri numâ, di cari, vahi, avdzâtu câti
Prota parti tora, dupâ cumù-lù vi-dzutù, "shadi pi tsiva pânâ tora sh-di cari, mini tora, va
BARON SH-CHINEZLU caplu ali "Machiduneasca" cu unâ câr- s-ma spunu nica ndoauâ zboarâ.
Pareia electronicâ "Machiduneasca libanâ tu mânâ tsi u-ascuturâ niacumti- Va vâ spunu câ dumniljea a lui easti
natù, ca cumù Chinezlu vearga, shi tu unù Armânù tinjisitù, pirifanù sh-ca
groups", cari axeashti tora unù anù sh-
locù di "Trets pi programlu unu!" baea di avutù, dupâ spusili alù nâs, iara
tsiva di banâ, s-amintã ditù unâ aspuni sertu sh-nicurmatù:"Trets pi
tihiseari. Ea s-amintã ti furnjia câ ni- noi mindueamùu atumtsea - la andamu-
machidunamea! Trets pi machiduna- sea armâneascâ la cari aveamu loatâ
scântsâlji Armânji cari anyrâpsea pi mea! Cu tinjii sh-vreari armâneascâ,
“machidunamea groups s-cârtirâ ditù parti ti prota oarâ deadunù - , va s-hibâ
!?!…Trets pi machiduneasca…! Trets
niscântii itii cari nu li adutsemù tora unlu di atselji cari va u agiutâ niheamâ
pi machiduneasca…!
aminti shi s-trapsirâ ditù aestâ parei. sh-cultura armâneascâ. Nu bitisi ghini
Deftura parti
Ti aestâ furnjii noi atumtsea nâ min- thâmâsita-lji frazâ câ nâ plâscâni unâ cu
NUMA FILCÂ SH-CHINEZLU
duimù s-lji-agitãmù aeshtsâ talentats shi “dialectul aromân” di ahurhirâ s-nâ
Ânji pari ghini, tinjisitslji-a melji
ahoryea oaminji shi s-adrãmù unâ altâ ashuirâ urecljili sh-dinâoarâ nâ si arâ-
Virusats, câ lu anyeatù niheamâ lucrulu
parei electronicâ armâneascâ iu s-poatâ spândirâ tuti yisili. Sh-pânâ tora nâs
pi Internet. Ca di baia chiro bâgamù
s-anyrâpseascâ elji tuti atseali tsi li min- featsi ashi cumu aspusi atumtsea: u
oarâ câ voi, multu tinjisitslji sh-duru-
duiescu. Ashi s-amintã pareia electron- agiutâ cultura armâneascâ ama mash
tslji Armânji di pisti tutù cu mari vreari
icâ "machiduneasca groups". pritu prizma a jibâgoslui shi-nfârmâ-
trâ Armânami sh-limba armâneascâ nu
Ghini ma, nu u acâtsmù ghini s-u coslui “dialect aromân”!?!
mata aveats chefi s-anyrâpsits pi
bâgãm "mproastâ" noaua parei electron- La itsi andamusi cu nâs, ca s-lu mâtre-
Internet, adyeafur pi cari parei, shi s-nâ
icâ câ tinjisitlu, tinirlu sh-talentatlu jur- shtsâ tu prosupu, va s-vedz cumu lji-
spunets sh-a noauâ tsi mata easti nãu cu
nalistu Baron Fârticlu, unâ sh-unâ, arâdi tutâ fatsa atumtsea anda avdi câ s-
bana a Armânamiljei ditù vâsâlia a
ahurhi s-lâ da cu vearga pisti mânji a dzâtsi tsiva di nfârmâcoasâ sintgmâ di
voastâ. Di multi ori mi mindueamù la
niscântorù scriitori tsi ahurhirâ s- canda dzâts câ ascultâ tsiva muzicâ di
calea tsi lipseashti s-u acâtsãmù ca voi,
anyrâpseascâ aoatsi. Hrista Lupci. Ama atumtsea anda s-
atselji cu ahtari mirachi sh-sivdai ti
Prota oarâ aurhi cu Poeta Doamnâ di u dzâtsi tsiva di etnia a Armânjlor shi
limba a noastâ scumpâ, s-anyrâpsits
urminipsea, di cara u avea niheamâ câ- ndrepturli a lorù fatsa-lji si fatsi prota
câtù ma multu pi Internet sh-nu mash...
tiyursitâ, s-anyrâpseascâ sh-pi “machi- oarâ aroshi sh-deapoaia s-alâxeashti tu
sh-nu para u aflamù. Nu pistipseamù
dunamea” nu mash pi “machiduneasca unâ hromâ ma ncljisâ shi atumtsea, lji-
vârâ oarâ câ unâ pârâvulii cu vârâ Bufâ
groups”! Multu bunlu a meu oaspi nvitsãmu tora huia, dinâoarâ sâ scoalâ
icâ cu vârâ Chinez va vâ dishteaptâ
Baron Fârticlu, niheamù virusatù, nu-lù sh-fudzi ayonjea di la atsea andamusi.
dinâoarâ, ashi, ca ditù sirinù shi s-acât-
agârsheashti ta s-lu câtiyurseascâ nitsi Maca la Curtea a vâsiljelui soari a
sats s-anyrâpsits cu ahtari silâ. Easti unù
poetlu Vanghiu Vanghilushu ti furnjia Frântsilorù, Ludovis XIV-lu, nu s-adu-
lucru bunù shi vâ pârâcâlsescu s-u
câ nyrâpseashti mash la "machiduneas- tsea aminti canâoarâ zborlu “moarti”, la
tsânets sh-ma largu tutù ashi: cu giuneatsâ
ca" sh-lu urminipseashti ashitsi: "ti andamusea a noastâ cu tinjisitlu Numâ
sh-cu vârtushami. Calea mbarù!
plâcârsescu s-u pitrets hâbarea pi Filcâ, nu easti izini ta sâ si spunâ canâ-
***
machidunamea, câ mizi ashteptu sa- oarâ sintagmili: “limba armâneascâ shi
Tora voiù s-vâ exiyisescu câti tsiva di
nvets…"!?! Tsi va dzâcâ…"Trets pi- Armânjli di România suntu unâ etnii sh-
tsi fu cu pustulù atselù di Chinezù tsi vâ
Machidunamea…! unâ minoritati.”! Sh-ti nipstipseari, nis-
virusã voi tuts ashi di vârtosù sh-di vâ
Aestâ tihiseari cu Baronlu nji-adutsi cântsâ tsi nâ sta deanvârliga aproachi
featsi s-vâ aprindets ashi di multu sh-tsi
aminti di chirolu a comunismolui. Tu ashi tsiva!?! Ca la Yeandoni!
ligâturâ ari elu cu Baronlu.
atselù chiro, aoa România, aveamù la S-nâ turnâmù tora la pârâvulia cu
Ditù ahurhitâ voi s-vâ spunù câ conta-
telivizii mash doauâ programi: Progra- Chinezlu, câ di la nâs ânji si pari, cumu
gioslu Chinezù di virusù câvgâgescu sh-
mlu 1 sh-programlu 2. Cafi unù di eali dzâtsemù ma nsusù, ahurhi. Iavea
pizuiaricù ari ligâturâ cu Baron Fârticlu
tsânea câti doauâ sâhãts tu dzuâ. Ta s-nu cumù: Ca ditù ahurhita a anlui nâs nji-
tutù ashi di multu câtù u ari sh-cu tin-
s-nâ sâ parâ câ mash la noi easti ashi di aspusi câ va mi agiutâ cu niscântsâ pâ-
jisitili Sultana Bazargicu-Manda shi
arãu, scoasirâ sh-unâ pârâvulii cu radz ta s-potù s-ascotù barimù unù nu-
Chiraua Pia. Pârâvulia cu Chinezlu vru
Chinezlji. S-aspunea, tu atsea pârâvulii, mirù di revista "Zuia Machiduneascâ".
ta s-hibâ mash unâ turlii di pârâvulii la Ânji tâxi atumtsea câ va-lù facâ aestu
câ sh-Chinezlji, tutù ashi ca Românjlji, pârâvulii. Ca doauâ paraleli, va dzâcâ, lucru mash cu unâ singurâ cãuli (condi-
au mash doauâ programi di televizii. sh-cari paraleli, dupâ cumù sâ shtii, nu tsie): "s-nu-lji ma cârtescu ici domnjilj
Dyeafuraua ama namisa di Chinezi shi s-andâmusescu vârâ oarâ. Pârâvuliili a Hristache Custicã shi Buflu Hashotea-
Românji eara atsea câ pi programlu 2 a meali ama, ca ditù tihiseari, ditù itia câ nu-ljipurarlu (autorlji a ma multorù ti-
televiziiljei ditù China s-afla unù eara virusati cu virus chinizescu pizu- arizili shi-mplini di lâvâshii articuli
Chinezù cu vearga tu mânâ cari u ascu- iaricù-câvgâgescu, s-andâmusirâ tamam publicati tu revista "Adurnjirea" a
tura niacumtinatù shi aspunea inãtusitù: la noi, pi Internet shi inshi, ca cum dzât- Armânjlorù, editatâ di protlu insu
"Trets pi programlu unu…! Trets pi pro- sea ljirtata baba a mea, “ca la Yeandoni”! timisitù ma nsusù, cu pâradz di la
gramlu unu…! Aesta easti ca unâ lân- Iavea ti tsi lipseashti s-vâ spunù shi sâ chivernisi sh-niscânti ori, di la Filca
goari, s-aspunea atumtsea, cari easti shtits sh-voi tuts câ tuti atseali Numâ). Sh-cu ahâtù ma psânù s-dzâcù
datâ di unù virus shi easti, tsi va dzâcâ, mushutets cu Chinezlu di la Pisu, matsa tsiva di arãu icâ di pizueari di pupila a
contagioasâ. Demec, s-ljea! a mea, ânji si pari câ vâ si tragù shi-nji lui Coma Enãcheanu-dialecteanlu, tsi-lù
Vahi Baron Fârticlu fu sh-elù, mâratlu, si tragù. Ti ahurheari ama, sigura, priimnâ cu Mercedeslu pritù tutâ
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 3 (29), 2002 11
Rumânia sh-pritù tutù Balcanlu ca pri sediu câtù ma ayonjea shi s-nâ mutãmù sâ, lo di-nji gri eara di analtu Chiraua
lipsanlu (moashte) a Sâmtâljei tu elù, câ nu sâ shtii di tsi mushutets Pia, tsi pâreari ai tini di Baron Fârticlu?
Ivlavioasa Parashchiva!?! easti axi ta s-nâ facâ, ca s-aflâ câ amin- - Tsi pâreari s-amu, bunâ!
- Ghini bre, domnu Numa Filcâ, lu tãmù ashi tsiva, alantu deputatu armânu, - Cum bunâ lãi? tini nu vidzushi tsi
ntribai mini atumtsea, di cari s-anyrâ- Buflu Hashoteanu-ljipurarlu!?! apandisi-nji deadi pi Internet? Io lu-
psecu io maca di atselji tsi mi angiurâ Aclo iu-nji fâtsemù lucrulu a meu - io ntrebai tsi s-featsi cu alidzerli di la elji
ahântù nu amù izini s-dzâcù tsiva? Naca earamù masturlu cu miturarea sh-cu spi-
di Chinezi vrei s-anyrâpsescu? sh-el s-ancheadicâ di poets! Tu loc s-
larea pri mpadi - u avdu Chiraua Pia câ- nji-apândâseascâ di tsi featsi la alidzeri
- Câtse nu, nji-apândâseashti nâs nji greashti di sumù dâvani:
apufâsitù, tsi Chinezlji nu suntu sh-elji sh-desi intrã tu Parlamentu multu tin-
- Avdzâ lãi! Avdzâ tinjisite? jisitlu sh-durutlu trâ Armânami sh-piri-
oaminji? Unâ himù tuts…!?! Sh-di - Avdu bre, tinjisitâ Pie! Tsi pâtsâshi? -
atumtsea mash Chinezi amù n capù… fanlu shi shicâgiulu di Alexandru Costa-
U shtii pârâvulia cu Chinezlu sh-cu tele- Pampuli, el s-leagâ di Vanghiu? Di
A treia parti vizia? - Cari Chinezù bre? Câ mi vâtâ-
CHIRAUA PIA SH-CHINEZLU Vanghiu Anghilushu s-leagâ elu, lãi? Câ
matù cu Chinezlji aeshtsâ! avdzâi câ Vanghiu dealihea easti mushat ca
- Bo, bo tsi oaminji irbãchi hits! Acshi - Tsâ aduts aminti lãi…sh-nu arucâ, ti
oamini, ma tsiva di Chinezlji hits voi unu anghilushu...aclotsi tu Italii!
pârâcâlsescu, metura atsea ashi câ nâ - Tsi, Baron Fârticlu easti pitricutlu a
bre! dzâsi cu unâ boatsi di shicâgi
Alexandru Yioryi alù Todi. umplushi tuts di pulbiri. Dã sh-tini ma vostu spetsail pi frontulu ditu Ascâpi-
- Haide bre, papù Santa, alasâ shicãili ninti cu niheamâ apâ pri mpadi! Nu tatâ? lji-apândâsii mini.
sh-bagâ mâna pi meturâ! Dupâ tsi câ yinji vedz cumù fatsi afendicolu Santa?... câ - Nu lãi! ama ashi, vreamu s-aflu sh-
amânatù ti ma tsânji sh-di shicãi! gri cu tu chirolu a comunismolui eara la noi mini di tsi adrarã Armânjlji di aclotsi la
boatsi apufâsitâ Chiraua Pia, tsi stâtea pi mash doauâ programi di televizii? alidzeri..shi ca s-hibâ di multu pihlivan-
scarâ sumù dâvani sh-cu vurtsa tu mânâ. - Nji-aducu aminti! Cumu s-nu nji- lu a nostu, atselù cu percea ca-lù Ali
Sh-papù Santa, di cara s-alâxi tu stran- aducu aminti? lji-apândâsii mini. Pâshe di Tepelin sh-cu mustaca a la
jili di "clasa lucrâtoari", ahuri s-anvâr- - E, tora, ashi easti sh-la televizia
teascâ metura pi stizmi di dzâtseai câ Stalin intrã tu Parlamentu va s-cântãmù
armâneascâ di Cunstantsa! shi va s-giucãmù aoatsi di s-cadâ tutâ
picteadzâ. Ca unù dealihea icunarù eara. - Vrei ta s-dzâts câ Cunstantsa, u ntrib-
Ma tsiva di Yioryi Platari anda picta sti- azvestrea aesta veaclji di pi stizmii...
ai mini ca baea di curyiosù, s-dishcljisi -Ai angâtanu aclotsi, âlji grii mini, ala-
zmili di bisearicâ eara. Nitsi unù hirù di
pulbiri nu ansârea. Dâdea prota oarâ pi nica unâ televizii armâneascâ? sâ-lji anghilushli arihati câ s-nu tsiva di
stizmi cu metura mplinâ cu apa sh-dea- - Ashi easti, nji-apândâsi Chiraua Pia, s-cadz di pi scarâ shi s-ti vedu deampla-
poia cu unâ hãlati, unâ turlii di lupatâ s-dishcljisi unâ nauâ televizii armânea- tea mpadi.
njicâ, dâdea mpadi veacljea azvestri. scâ iara atsea emisii pri limba armânea- A patra parti
Lji-acâtsa mâna nu shicai! scâ, tsi eara adratâ di Maria de Bush, PISU (matsa a mea) SH-CHINEZLU
Eara tru unâ dzuâ di Sâmbâtâ ditù shtii ghini, si-ncljisi di multu chiro. Ca Di cara agiumshu acasâ bâldâsitù shi-
meslu Yizmâciunù sh-nâ aflamù ca vârâ di vârâ mesu, ca s-nu avdzâshi, si-ncljisi ncârfusitù di la andamusea di lucru vo-
15 di inshi tu sediulù a Sutsatâljei shi atsea emisii adratâ di ficiorlji di la
Culturalâ Machiduneascâ. luntarù, faptu cu mirachi sh-cu sivdai la
Tiniramea Machiduneascâ. Ama, tora, sediul a Sutsatâljei a noastâ, mi acâtsai
Aestu sediu fu amintatù di Sutsata a bircheavis alù Dumnidzã, avemù parti
noastâ di psânù chiro di la Primãria a s-anyrâpsescu pârâvulia cu Chinezlu tsi
di unâ dealihea televizii armâneascâ tsi u aveamù avdzâtâ aclotsi di la Chiraua
Capitalâljei cu agiutorlu a deputatlui
armânù Costa Câlivyeanlu. Easti ti ari doauâ programii. Doauâ programi Pia. Ti furnjia câ shi Armânjlji suntu, ca
prota oarâ cându unâ Sutsatâ culturalâ ari! Ama easti ca atsea di China, di vârâ cumù spunea Numa Filcâ, ca Chinezlji:
armâneascâ amintâ unù sediu di la statlu chiro. Pi programlu unu easti unù insu "ca s-lu cârteshtsâ unlù aurlâ trei", di
românù tu tutù chirolu di vârâ 12 di anji cu nâ pirifanâ cucuveauâ pi câciulâ sh- cara u nyrâpsii pârâvulia cu Chinezlu
di anda câdzu comunismolu. tsi tsâni tu mânâ unâ pancartâ pi cari sh-nâinti ta s-u pitrecu pi Internet mi
Ti atsea, cu mari mirachi shi sivdai, easti nyrâpsitù ashitsi: "Învãtati diale- minduii câ nu easti arãu ta s-lâ alâxescu
unâ mari parti ditù membrilji a ctul aromân cu profesorul Hristache numili atseali dealihrea a eroilorù a mei
Sutsatâljei a noastâ (cumù sh-Armânji Costicã-Cucuveanu!", iara pi programlu
tsi nu suntu membri la Sutsatâ) s- ditù pârâvulii, ta s-nu tsiva di s-câr-
doi suntu doi inshi, Maria de Bush shi teascâ vârâ di elji. Iavea cumù u feciù:
apufâsi ta s-lu ndreagâ sediulù. Iani alù Magdoni, tsi tsânù unâ pancar-
Cari ma di cari câfta ta s-adarâ tsiva. Numa alù Goran Pushuticlu u alxii cu
tâ pi cari easti nyrâpsitù: "Ânvitsats pseudonuma di Baron di Scopia, ama ta
Unlù purta apâ cu gâleata, altu arnea,
unù altu dâdea cu metura cu apâ pi stiz- limba armâneascâ fârâ profesor!". s-nu tsiva di s-hiu "achicâsitù" altâ turlii
mi iara dupâ elù yinea Chiraua Pia cu Ninga elji ama, shadi, ca unâ fantazmâ, u alâxii tu atsea di Baron di Lazovo. Shi
ntreaga a ljei parei di tiniri pilisteri Buflu Hashoteanu-ljipurarlu cu unù aestâ paranumâ nu-lji si uidisea ghini ti
"vurtsari" sh-miturari" di la Pilisterlu di câmâshicù, ca unâ nipârticâ, tu mânâ sh- furnjia câ ashi tsiva nu poati s-hibâ di-
u cura stizma di veacljea azvestri. cari aurlâ niacumtinatù: "Trets pi pro- câtù Sashu, Sasho Yerândã. Sh-ti aestâ
Tuts featsimù unù "frontu comunù", gramlu unu! trets pi programlu unu!... furnjii lji-u alâxii numa cu paranuma di
cumù s-dzâtsea tu vecljiulù chiro, sh-nâ Sh-Chiraua arâdea di câpâia sh-nica Baron Fârticlu. Numa ali Chira
acâtsãmù s-li dizvupsimù stizmili, s-li Iorgoveanu-Mantsu u alâxii cu atsea di
niheamâ vrea s-câdea di pi scarâ. Poeta Doamnâ iara numa alù Vanghiu
spilãmù, s-li spâstrimù, s-li nvupsimù. Sala a sediului eara mplinâ di oaminji
Sâ fâtsemù unù lucru, cumù s-dzâtsi: di Dzega u alâxii cu atsea di Poetlu
irbãchi tsi s-mina pisti tutù, ca niscântsâ Anghilushù. Cripãri avui cu numa a tin-
Chinezù. Lomù agiutorù sh-di la nis- safi Chinezi. La casetofonù s-avdza
cântsâ duruts armânji tsi nâ agiutarâ cu jisitâljei poetâ Vanghea Mihanji Steryiu
"prizi", cu teli ta s-trâdzemù curentu cântitsi cântati di Yioryi Maneca, di ti furnjia câ, fârâ s-duchescu, lji-u
electricù ti lunjiâ, cu vupseauâ etc. Yeanula shi Aurelia…Unâ harauâ! aveamù alâxitâ cu pseudonuma di
Nâ ayunjisimù s-lu bitisimù lucrulu tu -Avdzâ lãi, mãyistre..di meturâ tsi esht- Vanghea Anghilusha. Di cara lji-u alâxii
12 Nr. 4 (30), 2002 - Sumedru, Brumarù, Andreu. BANA ARMÂNEASCÂ
numa ashitsi deapoaia-nji ticni câ tsia shtiintsificâ
numa a anghiljlorù easti mash la mas- ANDAMUSI CU DOAMNA a doamnâljei
culin sh-nu sh-la feminin. S-cunoashti
câ vrutslji sh-durutslji sh-apârâtorlji MATILDA CARAGIU-MARIOTSEANU Matilda, cum
anghilji nu au sexu - ca cumù s- Sâmbatâ, tu shi importantsa
aspunea tu andamusea a Bizantinjlorù dzua di 12-li di cari u deadi d-na Matilda ti evoluarea
di Constantinopol ditù anlu 1453, Sumedurù, anlu shi ti pâstrarea a limbâljei armâ-
tamam tu oara anda-lji aputrusea sh-lji- 2002, tu una ditù neascâ, cum shi ti conshtiintsa natsio-
acâtsa armata a Otomanjlorù (tu cari s-
sãlili di la Radio nalâ. Fu câlisitâ shi d-na Matilda sâ
afla sh-multsâ suldats armânji).
Pânâ tu soni, ti furnjia câ nu lji-aflai România Interna- spunâ andauâ zboarâ. Nâsâ hãristusi
unâ pseudonumâ uidisitâ u scoshù tional di Bucu- multu a organizatorlorù câ âlji featsirâ
didipù doamna Vanghea. reshti, ti tinjia a unâ mari tinjii ta s-organizeazâ unâ
Di cara-lù bitisii aestu lucru, nâinti ta doamnâljei Matilda Caragiu -
ahtari yiurtusiri a zburâ shi ti evolutsia
s-lu pitrecu Chinezlu pi Internetù, mi Mariotseanu, cari umplu 75 di anji, furâ
minduii s-nji-adarù unù café. Aclo iu a limbâljei armâneascâ pitù aestu secol.
promovati dauâ cãrtsâ. Unâ eara
hirbea cafelu s-tihisi di s-anvârtea matsa Unâ mari harauâ s-duchi tu oclji a
“Poezii” di Matilda Caragiu-
deanvârliga a mea. Loatù cu Chinezlu Armânjlorù ditù salâ, cându Toma
Mariotseanu anyrâpsitâ tu trei limbi
ali Chiraua Pia mi-avemù agârshitâ sâ-lji Enache, Flori Costea, Aurica Piha,
(armâneascâ, româneascâ shi
dau a mâratâljei matsâ ta s-mâcâ. George Vrana, Elena Bishinicu,
frantsuzeascâ).
Anda loai s-lu-acatsù givgiclu di café Yeanula Yioryi shi altsâ, dzâsirâ poezii
Alantâ carti eara "Carti di vreari ti
di pi focù nji-archiushurâ niheamù dit cartea di poezii cari fu promovatâ.
mâna pi mânarlu a lui, cafelu s-virsâ Matilda", editsii andreaptâ di
sh-bileai mari: mini upâritù, matsa Alexandru Gica, cari anyrâpsi shi
upâritâ! Ca la Yeandoni. Bileaia sh-ma protuzborlu. Tu carti aflãmù texti
mari s-featsi atumtsea di cara mini anyrâpsiti ti atsea cumù eara d-na
ansârii ta s-mi afirescu di cafelu hertu. Matilda ca persoanâ, soatsâ, cre-
Ansârearea a mea fu bunâ, câ nu mi atoari, scriitoari, academicianâ di
upârii ashi multu, ama aterizarea fu ca persoani cari avurâ tihi s-u cu-
la Yeandoni. S-tihisi di aterizaiù, ti nip- noascâ ca: Sherban Tanashoca,
istipseari, tamam pi coada ali Pisu. Neagu Djuvara, Cornelia Bodea,
Mea cara acâtsã matsa ta s-aurlâ…! Alexandru Gica, George Vrana,
Ma laiù di shoariclu ditù gura a mat-
Hristu Cândroveanu, Kira
sâljei aurla. Ânji si-arupea suflitlu
anda u avdzamù cumù aurla! Bre, bre, Iorgoveanu-Mantsu, Irina Matilda Caragiu-Mariotseanu namisa di tinirlji
tsi bileai! Anda u acâtsaiù sh-u loai Nicolau, Ion Caramitru, Nicolae di la Giunamea
mbratsâ vidzui câ coada a mâratâljei a Saramandu, George Carageani,
Tu a doaua parti ditù aestâ manifesta-
mea matsâ s-avea umflatâ câtù bushlu Aurica Piha, Irina Paris, Toma Enache,
tsii cu a-lorù cânticù sh-giocù nâ hâr-
a meu! Tsi s-ljeadarù, tsi s-lji-adarù? etc. Ti scoatirea tu migdani a alishtei
Ta sâ-lji si di-zumflâ loaiù niscântu sirâ tinjirlji ditù parea "Pilisterlu" di
carti lji-agiutarâ Fundatsia Culturalâ
gljetsù ditù frigiderù sh-lu bâgaiù tu Bucureshti shi solistili Flori Costea,
Aromânâ "Sfânta Ana" tsi ari ca funda-
unâ peaticâ, iara tu aestâ peaticâ cu Aurelia Caranica shi Yeanula Yioryi
tori Naum Lefterie, Naum Tana
gljetsù u tsâneamù pirifana sh-ca baea cari nâ cântarâ pi musheata boatsi
Cristina, Malureanu Corina Elena,
di umflata coadâ ali Pisu. Dupâ armâneascâ cu tsi priadusirâ aestâ
Malureanu Florin; cu agiutorlu datù di
niheamù chiro matsa nu mata aurla. andamusi s-hibâ unâ di dealihealui sâr-
Fundatsia "Sammarina" pritù Stere
Shidea fronimâ mbratsâ la mini. bâtoari. Tutù spectacolu fu prezentat di
E, tora, haidi s-bitsescu sh-mini Samara; shi cu agiutorlu di la
Aurica Piha, ti cari lipseashti sâ
lucrulu cu vombirlu di Chinezù, câ di Compania di tipuseari NEICO GRUP
spunemù câ eara alaxitâ tu musheatili
la elù âlji si tradzi bileaea ali Pisu. SA pitù d-l Costica Canacheu.
stranji armâneshtsâ cari li purta
Giumitati di sâhati ashtiptai pânâ s- Ti cartea zburârâ Alexandru Gica,
Armânjlji di un chiro.
intru pi Internet. Dinâoarâ tsi intrai unâ George Vrana shi Aurica Piha cari cu
sh-unâ dedù "copy" pi Chinezlu sh- Sasho Yeranda shi
zborlu-a lorù scoasirâ tu videalâ crea-
deapoia ayonjea "paste"… sh-chirutù- Nasi alù Partala
lù feciù pi Internet. Bircheavis alù
Dumnidzã câ ascâpaiù di elù.
Alantâ dzuâ aveamù s-aflu câ alâtusii
Chinezlu. Tu locù s-lu pitrecù atselù cu
numili a eroilorù alâxiti lu pitricui
alantu…!?! Ca la Yeandoniu.
Zborlu alù Morphy: "Unù lucru
cându anchiseashti arãu s-bitiseashti…
ca la Yendoni!". Ghini câ-lji si dizum-
flã barimù coada ali Pisu!
Haidi, s-avdzâmù sh-di ghini!
Cu tinjii,
Petru Duvãi-Maci
Tsi, tu isihii voiù s-bânedzù
Sh-tu banâ s-n-avdu di Chinezù!
Matilda Caragiu-Mariotseanu namisa di ficiuritslji armânji di la sculia nr. 39 di Bucureshti
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 4 (30), 2002 13
si altâ oarâ/ alti ori). ti adramu? Ia ti adramu:
Învitâminti ti Vrut
tinir- I. Alfabetu si scriari. Aesti suntu doauâ -bâgamu doauâ yrami ti unu sonu: th,
il'i armâni (1)
armâni
tiniri
lucri ahoryea. Lipseasti si-aduchit unâ dh=[?], [d] grâtesti. Icâ, cumu scriat
Ni si pari câ vini oara s-vâ dâcu ti oarâ ti totâna câ noi, Armânil'i di astâd, voi: sh [s], ts [t], dz [d];
minduiescu mini ti scriarea s-ti zbu- bitisimu cu problemili ligati di alfabetu. -scriemu cu unâ yramâ doauâ sonuri: x[cs];
rarea a voastrâ pi limba a noastrâ Noi nu armasimu tora, tu XXI-ul secolu -lomu di la alti alfabeti yrama ti nâ
armâneascâ: voi ni spusitu multâ vreari si tu ahurhita a treilui mileniu… tutu la lipseasti: y, di-tu atelu grâtesculu:
cu itia a 75-loru di ani a mei, u loatu ca alfabetu! Alfabetlu a nostru nu easti niti yermu, yilie, yramâ, cumbuloyi;
unâ borgi - asi ni spusi Alexandru Gica, grâtescu, niti chirilicu (ti lu au limbili -aclo iu nu avemu altâ cali, bâgamu
anda si-acâta di lucru - , tora si mini u slave), niti atelu a chineziloru icâ a seamni (diacritici). La vocali: accenti,
l'eau ca unâ sartinâ ti ni sta pi anumiri, japoneziloru, easti latinescu. Tu XVIII- tremâ, câciulâ; la consoani: semnulu
câ nu stiu câti dâli va-ni ma da lu secolu învitatl'i a nostri scriarâ cu "prim" di la matematicâ (l', n), "tilda"(ñ),
Dumnida pi aestu locu: s-vâ dau nis- alfabetlu grâtescu (Cavalioti, Daniil, sedila (l, asi u scria Murnu l' a noastrâ).
cânti învitâminti. Nu va dâcâ, aesti Ucuta). Di la Roja (1809) si Boïagi Scriarea ti u ufilisit voi la "Bana
suntu scriati masi ti cari va si-u tindâ încoa (1813), noi lu avemu alfabetlu Armâneascâ" li bagâ diacriticili masi la
ureacl'ea, ti cari va s-mi-avdâ. Atel'i ti latinescu. Ghini ma Gramatica alu vocali, la consoani nu li bagâ, si scriat
nu voru va s-dâcâ lisoru câ niti nu Boïagi nu fu cunuscutâ tu chirolu a lui, cu doauâ yrami unu sonu: la consoanili
vidurâ niti nu avdârâ ti scriai mini si va Armânil'i niti nu avea hâbari câ unu di a palatali l', n voi bâgat tu locu di "prim",
li-agrâseascâ trâoarâ. Mini vâ li scriu - loru acâta sâ scrie cu yrami latinesti. yrama j: njelu, njicu, ponj, Armânj
ca unâ turnatâ la vrearea a voastrâ - Noi acâtamu sâ scriemu cu aesti yrami [nelu, nicu, poni, armâni]; ljepuru, ljau,
tutu cu vreari, s-nu li loat altâ soe, tu doaua giumitati a XIX-lui secolu. calj [l'epuru, l'eau, cal'i]. Multu ghini,
durut tiniri armâni, câ voi stit câ aclo iu Latina nu avea idhyili sonuri ca limbili cathiunu ari-ndreptulu sâ scrie cumu va.
urnipseasti pârintili loclu creasti, nu romanici, ti atea aesti si-adrarâ si-eali Masi câ lipseasti sâ scrie cumu lipseasti,
scadi, niti nu moari. Cu aestâ minti seamni ti poati si-acoapirâ tuti sonurili s-nu patâ limba tiva di aestâ turlie di
trecu tora la lucru. Ma ninti di tuti la cari agiumsi cathiunâ. scriari. Asi cum scriat voi, limba pati
lipseasti s-himu pi unâ tu trei lucri: Niscânti seamni diacritici (asi s- multu. Si ia câ te: voi lipseasti sâ stit câ
-s-vremu si-u c r i s t e m u limba a cl'eamâ) agiutâ si si-adarâ, tu multi atea j ti u scriat dupâ l si dupâ n easti
noastrâ, s-nu armânâ aclo iu u alâsarâ limbi romanici, vocali ti nu eara tu lat- idhyiulu semnu ca "prim" di-tu scriarea
pâpânil'i a nostri, câ niti societatea nu inâ: a, a, â, î, è, é, ê, ä, ë etc. Si alfabetlu a mea (ti nu easti masi a mea, easti tra-
sidu pi locu, niti bana a noastrâ nu-i unâ a nostru di astâd, ti easti latinescu, ari ditionalâ, tut învitatl'i a nostri scriarâ
cu a ausiloru a nostri. Lipseasti si-adu- seamnili a lui, cu cari adramu yramili asi: Pericle Papahagi, Th. Capidan,
temu zboarâ nali, loati cu-mprumutu di- vocali si consoani a, â, î, t, s, n, l', d. Tache Papahagi, George Murnu, Nusi
tu fondulu latino-romanicu i creati di Ari si-ndoauâ yrami/literi ti nu li avea Tulliu s.a.). Aestâ va s-dâcâ unu lucru
noi, dupâ cumu avemu ananghi, dupâ latina: y easti grâteascâ si u ufilisescu multu importantu: j tâni masi locu ti
regulili fonetici si gramaticali a limbil'ei multi limbi occidentali: engl. yard, semnulu "primu", cari easti ti consoani
a noastri; - s-câftamu sâ scriemu si sâ enjoy, fr. yeux, pays, royal. Noi u bâga- palatali, ma nu tâni si loclu a vocaliloru
azburâmu u n â soe, limba armâneascâ mu tu locu di ? (gama): yermu, yrambo, i, e, ti yinu dupâ ea, dupâ j, cumu scriat
di azâ nu poati s-hibâ ni a fârsirotlui, ni ayru: j eara tu latinâ „iotu": jocum voi: Armânjloru (asi scrie tu caseta di-tu
a avdhil'eatlui, ni a yrâmusteanlui, a [iocum] > arm. giocu > rom. lit. joc, ma revista "Bana…"), tu locu di
vuryâreanlui, a sârbeanlui, ma unâ alti limbi u-au ti [j]: fr. jour [jur], jeter Armânjiloru, ponj tu locu di ponji,
limbâ ti si-u aducheascâ tut. Cându [jete] icâ u-au ti [h]: sp. joven [hoven], njauâ tu locu di njeauâ (la masculinu
scriemu literaturâ, putemu si scriemu viaje [viahe]; noi sonlu [j] îlu lomu di la easti nelu, cu e, ti s-fati ea, la femininu,
cumu vremu, pi limba a noastrâ di slavi, ma yrama easti latineascâ: jali, lipseasti si s-veadâ aestu lucru!), calj tu
acasâ, ma cându scriemu ti alantâ coaji, coji. Easti multu limpidi ti dâcu locu di calji, ljau tu locu di ljeau, pulj tu
Armâni, cându lipseasti s-nâ mini aoa. Si, cu tuti aesti, nu-ari frândâ locu di pulji. Ti pati limba di scriarea a
aducheascâ tut, va sâ scri-emu si sâ i revistâ armâneascâ ti s-nu aibâ unâ voastrâ? Pati ti atea câ voi nu-lu bâgat -
zburâmu unâ limbâ c o m u n â, câ nu va rubricâ Alfabetlu a nostru! Mari alathu! i (finalu), i easti marcâ di pluralu la sub-
sâ sta omlu cu dictionarlu tu mânâ, ta si- Va s-dâcâ, di-aoa s-ninti nu ma zburâmu stantivi si la adjectivi marcâ di doaua
aducheascâ ti scrie/ti dâti alantu. Ti atea ti alfabetu, lipseasti si zburâmu di s c r persoanâ la verbi (asi cumu dâtemu si
lipseasti si-avemu n o r m i, reguli ti s c r i i a r i si z b u r a r i. scriemu: ficiori, terghi, arosi; tini mori,
II. Scriari si zburari. Si aesti suntu tini adari, idhyiulu lucru easti: avemu -
a r i si reguli l i n g v i s t i c i. doauâ categorii ti s-mintescu di multi
-si-u zburâmu musatu limba, s-li alide- i, lipseasti si-u scriemu sonu cu aestâ
ori, cu tuti câ suntu ahoryea. Aestu lucru yramâ -i!). A voauâ vâ si pari câ agiun-
mu zboarâli ti li ufilisimu, s-nâ min- lipseasti s-lu aduchit multu ghini. Ari
duim ghini c u m u dâtemu/scriemu, ti di sâ scriat -nj, -lj ti [ni, l'i]. Nu-i asi.
alti reguli ti scriari si alti ti zburari. Nu Lipseasti s-vâ minduit ghini si si-u
dâtemu/scriemu, si-avemu unâ limbâ va dâcâ, unâ cu alantâ si-adunâ, si-andâ-
aleaptâ, musatâ. Aesti trei lucri suntu musescu si nu poati s-nu s-mintea-scâ avigl'eat aestâ scriari. Ari si alti stepsuri
unâ problemâ di v r e a r i cu tutâ unâ cu alantâ, s-nu s-influenteadâ unâ scriarea, macâ nu bad oara.
mintea, nisti conditii ti unâ creastiri alantâ. Tora va sâ zburâmu ti s c r i a r i. (tu alantu numir va si-avemu altâ muabeti)
avutâ, corectâ si musatâ a limbil'ei. Cându dâtemu s c r i a r i, nâ minduim Tu 26 di brumaru 2002.
Maca u vret aestâ, maca minduit ca cumu s-li ufilisimu yramili ti li avemu Matilda Caragiu-Marioteanu.
mini, atumtea trecu ma diparti la apo- ta s-hibâ dati cumu lipseasti sonurili a
limbil'ei a noastri. Câ yramili suntu
fasea ti u loai astâd. multu cama putâni di sonuri. Si atumtea
Va sâ scriu ti ma multi problemi (astâd
14 Nr. 4 (30), 2002 - Sumedru, Brumarù, Andreu. BANA ARMÂNEASCÂ

FORUMULÙ A ARMÂNJLORÙ
DITÙ VÂRYÂRII
Tu chirolu 7-8-li di Yizmâciunù, s- t i t l u r i :
tsânu tu câsâbãlu Velingrad manife- Antologhii di
starea cultural-artisticâ "Forumlu a Ar- p o e z i i
mânjlor dit Vâryârii". Aestu forumù lu armâneascâ
ndreapsirâ Sutsatili armâneshtsâ di ( N i k o
Sofia, Velingrad, Peshtera, Dupnitsa Chiurci),
tsi-lj ashtiptarâ multu musheatù oaspi- Moscopolea,
tslji vinits dit Vâryârii shi ditù xeani: stridusâ pi
România, Gârtsia, Machidunia shi vâryâreashti
Frântsia. tut di Niko
Prota dzuâ tu sala di conferintsi a Chiurci, Isto-
hotelui Camena ahurhi Simpozionlu regizorlu armân Costa Bicov di Sofia)
ria a coloniljei romanâ di Sofia (Toma
cum shi la Radio Romania Internatsional.
internatsional ti problemili a Armânj- Chiurci), 1001 cântitsi armâneshtsâ
Dupu prândzu, tu idyea dzuâ, oaspitslji
lorù dit Varyarie sh-dit Balcanji. (Nikola Ianev) shi altili. Dupâ sesiunea
furâ câlisits tu hoara Peshtera. Sutsata di
Comunicãrli avurâ ca temi istoria a shtiintsificâ, oaspitslji furâ dushi s-vea-
aoa ari unâ musheatâ casa cu doi udadz,
Armânjlorù, a sutsatilorù armâneshtsâ dâ loclu dit munti iu eara vârnâ oarâ mu-
cu un hrisusit muzeu di stranji shi lucri
dit Vâryarii, structura a limbâljei armâ- sheata hoarâ armâneascâ Bachita (iu
armâneshtsâ andreptu di prezidentul
neascâ shi anvitsarea a ljei tu sculii, easti faptu shi Iancu Perifan). Ti adut-
Yioryi Ticov. Aoa fumù ashtiptats cu
cãrtsâ ti shcoalâ sh-dictsionari armâne- searea aminti a adetslor tsi s-fâtsea tu
buni mâcãri iara pareia di folclor cântã
shtsâ ti tsânearea a identitatiljei etnicâ. aestâ hoarâ, di cari armasirâ mash adu-
andauâ cântitsi ti tinjia a oaspitslor.
Prezidentul a Sutsatâljei di Velingrad, tserli aminti, oaspitslji anvârtirâ un mari
Dicseara, la hotelu "Caterina" di
Vasili Ianev, câlisi prota sâ zburascâ corù shi vuisirâ padea cu cânticlu ali
Velingrad, s-deadi unâ tsinâ festivâ,
reprezentantul a guvernului vâryârescu "Bachitsa".
dupu cari fu prezentatâ piesa di teatru
ti problemili a etniilor, Mihail Alantâ dzuâ, 8 di Yizmâciunù,
Forumlu a Armânjlor dit Vâryârii s-dusi "Lali Nida s-ampuliseashti cu
Ivanov, cumù shi primarlu a câsâbãlui
ninti cu festivalu internatsional armâ- strânghilj" cu redactorilji di la RRI.
Velingrad, Tsevan Dafov. Cljmatù la
nescu, tsi s-tsânu tu statsiunea di munti Seara s-bitisi sum mayia a poeziiljei,
aestu simpozion, dit partea a guvernului
Tsigov Cearc. Ditù Varyârii participarâ cu un retsital datù di Vanghea Mihani
român lo zborlu dl. Doru Vasile Ionescu
trei parei di folclor: "Cânticlu a Steryiu, Toma Enache, Niko Chiurciev,
shi consulu ali Românii di Sofia, Victor nostu" di Rachitovo, cumândusitâ di Vanghel Dunovski shi dauâ poetesi tiniri
Bojin. Oaspi di tinjii fu dl. Iancu Perifan Nicola Ianev sh-cu solistulù Ghiorghi di Skopia. Hãristuseri nica unâ oarâ a
di Paris. Tu idyea dzuâ ansamblul a Ar- Hulianov, pareia "Steaua" di Peshtera, prezidentului a sutsatâljei di Velin-
mânjlor di Rachitovo deadunù cu ficiu- cumândusitâ di Kiratsa Timova, grad,Vasili Ianev ti buna ashtiptari a
ritslji tsi urdinâ la sculia pi armâneashti pareia "Fântâna" di Dorkova, cumân- oaspitslor cum shi-atsilor doi duruts
di Velingrad spusirâ un momentu muzi- dusitâ di Gherghi Gushev tsi pârâstâsi
adetsli di numtâ. Di Skopia cântã Maria anvitsats armânj di Sofia tsi andreapsirâ
cal ti ghinueari a oaspitslorù.
Zicova iara dit Gârtsii spusi musheati aestâ manifestari culturalâ ti anami.
Dit Romanii eara vinits shi deputatlu
giocuri shi cântitsi pareia di Seres. Easti zborlu ti Toma shi Nikola
Costica Canacheu, iara di la fundatsia
Multu nâ arisi câ la aestu festival furâ Chiurci, protslji tsi apreasirâ unâ scân-
Sf. Ana eara vinit dl. Lifteri Naum,
multsâ Armânji di Sofia, Velingrad sh- teauâ armâneascâ Sofia, shi tsi ia tora s-
sponsorlu a pareljei di teatru di
ditù horli di-anvârliga, vinits maxus ti teasi shi la alanti sutsati armâneshtsâ dit
Bucureshti. Fu pãrãstisitù shi un standu aestu hrisusitù festival armânescu, ti cari Vâryârii.
di cãrtsâ armâneshtsâ tipusiti tu s-deadirâ rapoarti la radio shi la tele- Cu tinjii shi vreari armâneascâ,
Vâryârii. Adutsem aminti mash andauâ vizia natsionalâ, (lu adutsem aminti shi Aurica Piha
Armânjlji di Velingrad
Caduri di Lifteri Naum
BANA ARMÂNEASCÂ Nr. 3 (29), 2002
15
Parlamentul ali 2. Litseulu Român di Sofia shi Bituli
SIMPOZIONLU TI PROBLEMA A ARMÂNJLORU Romania. Di s-toarnâ la loclu a lor iu eara pânâ la
DI BULGARIA SHI BALCANLU partea ali 1948 shi 1941, ta s-hibâ tsentruri ti
Tu Bulgaria Armânjlji Ambasada limba shi cultura Armânâ shi Românâ.
suntu ma multu di 5000 Românâ partitsiparâ Domnul Victor 3. S-nãinteadzâ tipusirea a cãrtsâlor -
shi bâneadzâ tu Sofia shi Bojin - Consulu a Ambasadâljei tu manuali, dictsionari, shi literaturâ
tu muntsâlj Rodopi shi Bulgaria. armâneascâ shi limba a cratlui di Balcan
Rila, Bulgaria de Sud, iu La aestu Sympozion eara discutati shi iu suntu bânâtori Armânj.
suntu grupa compactâ ca mutriti problemili ti anvitsarea a limbâ- 4. S-leagâ tu unâ axâ Balcanica treili
popul liber shi vecljiu di ljei Armânâ shi sculiili tu zona a tsentruri ti coordinatsie - Constantsa,
un chiro, di eta tutâ. muntsâlor Rodopi, iu ari posibilitãts s-
Sofia shi Scopija ta s-facâ unificatsie ti
Sutsatili armâneshtsâ suntu shapti: anveatsâ limba shi literatura a-noastrâ. metodica, cãrtsâ, programi ti anvitsarea
1.Tsentrul ti Limba shi Cultura Armâ- Pânâ tora noi Armânjlji di Bulgaria a limbâljei Armânâ. Aistâ Rezolutsii va-
neascâ, 2. Sutsata a Armânjlor avem tipusiti dzatsi cãrtsâ ti limba shi s hibâ sum mutriri ninti tu altu
"UNIREA" - fundatâ tu anlu 1894 literatura Armânâ. Aisti suntu:
Sofia, 3. Sutsata a Armânjlor - Dictsionar Armân -
Velingrad, 4. Sutsata a tinirlor Armânj Bulgar, Dictsionar Român
tu Bulgaria cu shedintsa Velingrad, 5. - Bulgar cu varianti pi
Sutsata Armâneascâ di Peshtera, 6. Armânâ, Italianâ,
Sutsata a Armânjlor - Dorcova, 7. Francezâ shi Spaniolâ,
Sutsata a Armânjlor - Dupnitsa. Gramatica ali Limba a
Protlu Sympozion ti problemili a Armânjlor, cari easte
Armânjlor tu Bulgaria shi Balcanlu eara aprucheatâ shi recoman-
tu 06-08 Ysmânciun 2002, Velingrad datâ di Consiliul ti ono-
shi Festivalu ti folclor armânescu eara mastica shi etnolingvi-
tu idyiul chiro la loclu "Tsigov cearc" stica la Academia Bulgarâ
aproapea di câsâbãlu Velingrad. a Shtiintsilor la sesia tu 21
Scupolu shi thema a Simpozionlui Martsu anlu 1996 shi easti
eara “Metodica shi anvitsarea a limbâ- metodica ti anvitsarea a li-
ljei armânâ, sculii armâneshtsâ, normi mbâljei Armânâ la sculiili
di carti ortografitsi, manuali shi dictsi- armâneshtsâ tu Velingrad,
onari shi congresuri ti limba shi cultura Peshtera shi Dupnitsa. Sympozion tu Bulgaria anlu 2003.
armâneascâ”. Dictsionar Roman - Bulgar - Aroman,
Festivalu folcloric armânescu
Aestu Simpozion shi Festival furâ Ghid de conversatsie pi limba Românâ La Festivalu ti folclor armânescu par-
organizati sum cumândusirea a Tsen- shi Armânâ, Istoria a Armânjlor - dao titsipari: Ansamblu ti cântitsi armâne-
trului ti Limba shi Cultura Armâneascâ pãrtsâ Saga "MOSCOPOLE" di Nida shtsa di Velingrad shi Rachitova “Cânti-
cu Prezidentul Prof. Dr. Mihai Vasile Boga - transpuneri pi bulgarâ, clu a nostru”, cumândusit di marli artis-
Hristu, Sutsata a Armânjlor "UNIREA" Antologhia Armâneascâ - dao pãrtsâ. tu shi muzicantu Arman - Nicola Cioli,
cu Prezidentu Toma Chiurkci shi Sutsa- Tipusim shi Frândza ti Limba shi Ansamblu ti folclor di Peshtera -
ta Armânjlor - Velingrad, cumândusitâ Cultura Armâneascâ ARMÂNLU di STEAOA, Ansamblu di Seres GHEOR-
di nicuchirlu a-nostru Vasil Ianachi. optu anj, cathi 3 meshi.
GAKIS OLYMPIOS, marea cântâtoarâ
Loarâ parti tuti Sutsatili armâneshtsâ Scupolu a nostru easti s-afirisim shi s- Armâna - Maria Zicova di Machedonia,
di Bulgaria shi di partea a oaspitslor aoa popularizãm limba a noastra ta s-poatâ Ansamblu FÂNTÂNA ditu hoara
eara celnitsli a Sutsatilor a Armânjlor di fumeljli shi gheneratsia cai va s-yinâ
Dorcova, cumândusit di Iorghi al Gushi
Machedonia, Gârtsia, România shi dupâ noi s-li ghiuvâseascâ shi s-li
Frantsa cari suntu: Doamna Vanghea hâriseascâ cu tinjia tsi u ahârdzescu. di Bulgaria. Tu soni, dicseara, era tsânut
Steryiu - Prezidenta a Sutsatâljei a scri- Prezidentul a Sutsatâljei UNIREA Spectacolu al I.L.Caragiale - "Lali Nida
itorlor shi a artishtsâlor Armânj di Toma Chiurkci deadi ti discutsie ti par- s-ampuliseashti cu strânghilj" a rejiser-
Scopje, Machedonia, Sutsata MBELA titsipantsâli aestâ lui armân Toma Enache shi tu rolji Kira
di Struga cu Prezidentul Vanghel - Aurica Piha shi Huzmicheara - Irina
REZOLUTSIE
Dunovschi, Sutsata armâneascâ GHEO- Paris. Deapoia eara un njic retsital di
RGAKIS OLYMPIOS di Seres, Gârtsia Adzâ, 7-li Ysmanciun 2002, Velingrad,
poezii armâneascâ la cari loarâ partitsi-
sum cumândusirea a Prezidentului noi Armânjlji reperezentantsâ a etniilor
pari cu sticurlji a lor Vanghea Steryu,
Mihali Nisios, Irina Paris - shef redactor armâneshtsâ di Bulgaria, Machedonia, Toma Enache, Vanghel Dunovschi,
a Sectsiiljei Armâneascâ - Radio România, Gârtsia shi Frantsa dupa di- Gordana Gotsevscha, Toma shi Nico
România Internatsional, Prezidentul a scutsiile la Sympozionlu cu problemili a
Chiurkci.
Sutsatâljei a Armânjlor di Frantsa, Armânjlor tu Balcan shi ligati di dimân-
Ianco Perifan. Di partea a guvernului darea 1333 a Parlamentului European Vruts Armanj,
Bulgar lo parti Dr. Mihail Ivanov - Noi, Armânjlji ditu Bulgaria nâ tuchim
LOM DETSIZIA:
Secretar a Consiliului ti Problemili a 1. Limba Armâneasca cai s-anveatsâ niheam cathi niheam, ama ma va s-
Etniilor, Consiliul di Ministri ali di fumelji tu clasile 2 - 8 s-intrâ tu pro- adutsemu cu giunamea shi cu gium-
Republica Bulgaria, shi di partea a bushi, ma nu ca tseara tu tâtseari!
gramlu di sculiile ashi cum suntu
guvernului Român - Secretarlu di stat Cu tinjie,
Domnu Doru Vasile Ionescu shi nomurli dati di Ministerli di anvit- Dumnidzã s-aveaglje armânamea,
Domnul Costica Canacheu - deputat tu sâmântu shi chivernisea di cari tsân. Nico Chiurkci
16 Nr. 4 (30), 2002 - Sumedru, Brumarù, Andreu. BANA ARMÂNEASCÂ
Cu apuhia a Pânâyirlui a hoarâljei PÂNÂYIRLU A HOARÂLJEI Sâmbâta sh-Dumânica vârâ 500. Cafi
Hagilari diximù doauâ articoli ânyrâpsiti unù yini la pârintsâ shi ashi n-adunãmù
di Mariana Caciandoni-Budesh shi Chira HAGILARI 3-4 bârni. Easti multu musheatù
Iorgoveanu-Mantsu. Ti mushuteatsa di di Mariana Caciandoni-Budesh Sâmbâta sh-Dumânica; easti ti-anami
cumu furâ ânyrâpsiti li publicãmu doauli. sh-di tora shi-nclo va s-hibâ sh-ma
Veara tsi tricu, sh-prota au angâtanù di casili a lorù?
musheatù ti itia câ avemù Bisearicâ shi
Armânjlji ditù Ama unù omù din hoarâ ânji dzâsi câ nu
avemù nãdia câ aestu locù sâmtu va nâ
judetslu Tulcea hiu tu mâhâlãlu armânescu. Cumù nâ
aproachi ma multu unù di alantu.
s-hârsirâ di unù apruchemù di mesea a hoarâljei lucârli
Tutâ tinjia a mea ti bânâtorlji armânji
bairù di yiurtii s-alâxea: casi mushati, cu uboruri chis-
di Hagilari tsi mi arisi multu di multu,
tsi tinjisirâ horli chini. Sh-tu mesi di hoarâ bisearica, tsi
iu bâneadzâ Ar- aeshtsâ Armânji tsi s-minduirâ câ au unâ
pari câ ti cljeamâ sh-va ta s-tsâ spunâ câ
m â n j l j i : borgi ti hoara a lorù sh-ti pâpânjlji a lorù
oaminjlji ditù aestâ hoarâ suntu bunjlji
Camina, Tisti- tsi nâpoi cu 60 di anji lji-adusirâ tu aesti
crishtinji, cu frixi di Dumnidzã sh-cu
melu, Eschi- locuri. Putumù s-videmù multâ isihii pi
pisti tu suflitù. Bisearica poartâ hramlu
baba, Ceamurlia prosuplu a oaminjlorù. Tsi hârsits eara
ali Stâ-Marii sh-fu ayisitâ tu 29-li di
di Nsusù. aushlji din hoarâ câ puturâ sâ sh-veadâ
Yizmâciunù.
Vinjiri, 16-li di nipotslji shi strinipotslji, câ puturâ s-lu
Tu eta XX Armânjlji avurâ unâ taxirati
Agustu, vini avdâ Hrista Lupci tsi-lù criscurâ tu aestâ
Caduri fapti di Paul arada a hoarâljei multu greauâ. Sh-alâsarâ locurli di
hoarâ sh-tsi lâ spuni totna pritù cânticù
Agarici tu anlu 1987 daima shi s-mnutarâ Cadrilaterù iara
Hagilarea ta sâ câ nu lipseashti sâ-sh alasâ arãdzli sh-
dupâ Tratatlu di Craiova - Yizmâciunù
s-adunâ hiljlji a ljei. Cu mirachi s-turna- limba, câ nu lipseashti sâ-sh agâr-
1940 - sh-alâsarâ casili sh-fudzirâ
râ Armânjlji tsi fudzirâ ditù aestâ hoarâ sheascâ soia sh-hoara di iu fudzirâ. Ama
România. Vârâ 300 di fumelji di
ta sâ-sh aflâ isihia tsi u chirurâ di multu, cumù nu s-poati s-hibâ tuti buni
Armânji agiumsirâ Hagilarea, unâ hoarâ
atsea isihii tsi u avea tu suflitù atumtsea vidzumù shi ndoauâ lucri tsi nu para nâ
di Turtsâ, tsi avea casi di tuvli, apusi sh-
cându bâna tu hoara a lorù, alãturea unù arisirâ. Suntu ndoi Armânji tsi nu-sh
cu preaspâ. Ahurhirâ Armânjlji diznou
di alantu. Hrista Lupci, unù di hiljlji a azburãscu limba di dadâ; elji hârsinda-
ta sâ-sh adarâ casi. N-avea dip tsiva,
hoarâljei, deadunù cu pareia "Iholu", sh nipotslji pri limba româneascâ. Ma s-
mash ndauâ cãrutsi shi ndauâ oi. Eara
vru, ca pritù cânticù, s-anyeadzâ chirolu nu-lji nvitsats nipo-tslji a voshtsâ
multu oarfânji ama s-dânâsirâ Hagilari
chirutù, bana chirutâ. Tserlu mplinù di armâneashti tu crehta ilichii elji nu mata
ditù itia câ vidzurâ câmpuri mushati, cu
steali, liva tsi-adutsea chicuti di ploai, va s-anveatsâ vârâoarâ limba
virdeatsâ shi s-minduirâ câ suntu multu
chirolu niheamâ arcurosù ti pitritsea cu armâneascâ. Elji va s-agiungî oaminjlji
buni ti oili a lorù. Chirolu a comunis-
mintea tu muntsâlji a Pindului. Corlu s- ti-anami ma s-creascâ tu spiritù armâ-
molui fu multu greu sh-ti Armânjlji di
tindea pi 3-4 dipli iara tiniramea giuca nescu sh-limba armânea-scâ nu va-lji
Hagilarea ama elji arâvdarâ tuti lâetsli
cu sãltãneatsâ fârâ s-mindueascâ la ambudghiseascâ tu banâ.
cu caplu mutatù. Nu s-trapsirâ nâpoi di
altutsiva tuts deadunù bânãmù armânea- Armânjlji di Hagilari s-hârsirâ diznou
iuva: s-amisticarâ sh-alumtarâ tu cunus-
shti, bânamù atsea banâ tsi u chiremù. tu 29-li di Yizmâciunù cându ma multsâ
cuta alumtâ "Rezistentsa nord-Dobro-
Yiurtia a hoarâljei Hagilarea fu unâ preftsâ ayisirâ bisearica Stâ-Maria,
geanâ". Aroaua tsi uda cafi tahinimâ pir-
yiurtii ti tuts Armânjlji ti atsea câ la bisearicâ tsi fu adratâ cu pâradzlji dats
pirunili suntu lãcrinjli a Armânjlorù, a
aestu pânâyirù vinirâ Armânjlji di iutsi- di unù hiljù a hoarâljei. Numa a lui easti
Turtsâlorù, a Vâryarlorù, a Lipoveanj-
do. Fu unâ andamusi multu musheatâ, iu Teyea Sponti. Sh-lipseashti s-lomù
lorù tsi sh-deadirâ mâna unù cu alantu ta
Armânjlji tsi tricurâ unâ banâ mplinâ di urnechi di la aestu Armânù tsi agiutã cu
s-amintâ libertatea. Nai ma cunuscutslji
harauâ sh-tora suntu tu aushaticù pâradz ta s-mutâ unâ bisearicâ ahâtù di
Armânji di Hagilarea tsi alumtarâ tu
Hagilarea sh-adusirâ aminti di tutù tsi musheatâ. Cafi unù di noi lipseashti s-
"Rezistentsa" furâ: Spontea Gheorghe,
bânarâ: sh-buni shi arali. avemù tu suflitù atsea hoarâ armâneascâ
Mega Gheorghe, Masaca Gheorghe,
Hoara Hagilarea Uzum Tãnase.
tsi tsânù tru banâ miletea armâneascâ.
Cându nedz câtâ câsâbãlu Tulcea, ninti S-bâneadzâ Armânjlji di Hagilari!
Tu chirolu a comunismolui armasirâ
di intrata tu hoara Mihail Kogãlniceanu,
sh-fârâ bisearicâ. Tu aestâ hoarâ eara 2
pi partea di nastânga s-fatsi unâ cali, ca
biserits. Una câdzu tu anjlji 1945. PÂNÂYIRLU A HOARÂLJEI
di vârâ 4 Km, pi cari s-agiundzâ tu
Alantâ bisearicâ, pit anlu 1970 fu sur-
hoara Hagilari.
Di alargu s-veadi unâ bisearicâ albâ,
patâ di preftulù din hoarâ cari lâ tâxi a HAGILARI
Armânjlorù di Hagilari câ va s-adarâ di Chira Iorgoveanu-Mantsu
multu mari, tsi pari câ va s-agiungâ
unâ bisearicâ mushatâ. Adunã pâradz,
muntili Denistepe. Sh-ma s-hibâ ninga
surpã bisearica sh-deapoia fudzi cu tuts
tini unù omù ditù atseali locuri sh-va-lù Di-ndoi anj ahurhi România sâ s-facâ
pâradzlji…Armânjlji tricurâ anjlji
ântreghi tsiva di aestâ bisearicâ va tsâ pânâyiri tu hoarili armâneshtsâ ditu
multu greu ama elji arâvdarâ cu tinjii
zburascâ cu pirifanji di ea. Tu hoara Dobrogea...Tu aesti hoari vinirâ
tuti cripãrli. Lucrarâ sh-adrarâ casi
Hagilari avemù bisearicâ noauâ. Armânjlji aoa shi vârâ 60 di anj cându
musheati sh-pitricurâ ficiorlji la sculii
Dumnidzã sh-turnã fatsa câtâ noi sh-noi Cadrilaterlu s-turná la vâryari shi
sh-tsânurâ nai ma ghini adetsli. Tu chi-
putem tora s-nidzemù totna la bisearicâ Armânjlji agiumsirâ România. Shtimù
rolu ditù soni Armânjlji di Hagilari s-
ta s-nâ ncljinãmù a Lui. ghini câ Armânjlji furâ arâshi shi mutats
mutarâ tu câsâbãlu Tulcea. Antribai unù
Tu intrata a hoarâljei s-vedù casi ma ditu cubairlu-a lorù ditù Balcanj tra s-
bânâtorù di Hagilari câts Armânji suntu
psefti sh-mi ntrebù: Cumù, Armânjlji nu acatsâ locuri xeani, tsi nu furâ vârâoarâ
tora tu hoarâ sh-nji-apândâsi: "Tu mesi
suntu atselji oaminji lucrâtori tsi prota a lorù, cumù fu shi Cadrilaterlu. Fu unâ
di stâmânâ, psânji, ma multu aushi, ama

S-ar putea să vă placă și