Sunteți pe pagina 1din 27

Ministerul Educaţiei

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”


Facultatea de Economie , Informatică şi Matematică
Catedra de Economie Management şi Afaceri în Servicii

(În baza datelor selectate a întreprinderii S.A,,Bere-Unitanc”)

Verificat: conf.univ., dr. Todos Irina


Elaborat :
Grupa :MAAA

Cahul 2013
Introducere
Sistemul de management al calităţii (SMC) este definit ca fiind un sistem de management prin
care se orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea. În acelaşi standard
(SR EN ISO 9000:2006) este dată o definiţie mai extinsă: Sistemul de management al calităţii
este acea parte a sistemului de management al organizaţiei , orientată către obţinerea rezultatelor,
în raport cu obiectivele calităţii, pentru satisfacerea necesităţilor, aşteptărilor şi cerinţelor părţilor
interesate, după caz. O definiţie mai dezvoltată este enunţată în Enciclopedia calităţii (2005) :
"Un sistem de management al calităţii (SMC) este ansamblul proceselor manageriale între care
sunt interferenţe, al documentelor asociate acestora şi al elementelor de natură structurală ale
organizaţiei, ansamblu al cărui scop este orientarea şi controlul organizaţiei în ceea ce priveşte
calitatea." Societatea Americană pentru Calitate (American Society for Quality) prezintă
următoarea definiţie :"Un sistem formalizat care documentează structura, responsabilităţile şi
procedurile necesare pentru a realiza managementul calităţii în mod eficace." O definiţie
alternativă care evidenţiază necesitatea îndeplinirii condiţiilor de calitate prescrise de standarde
internaţionale (ISO) a fost propusă în lucrarea : Sistemul de management al calităţii poate fi
definit ca un ansamblu de acţiuni şi măsuri planificate referitoare la calitate , care garantează că
produsul realizat îndeplineşte condiţiile de calitate prescrise de o documentaţie elaborată în
conformitate cu standardele europene (EN) sau internaţionale (ISO). Dicţionarul Business
Dictionary.com include următoarea definiţie: "Politici colective, planuri, practici şi infrastructura
de suport prin care o organizaţie urmăreşte să reducă şi eventual să elimine non-conformitatea cu
specificaţiile, cu standardele şi cu aşteptările clienţilor în modul cel mai eficace ca şi costuri şi
mai eficient." Dezvoltarea şi implementarea sistemului de management al calităţii include
stabilirea politicii referitoare la calitate şi a obiectivelor calităţii, a planificării calităţii,
a controlului calităţii, a asigurării calităţii şi a îmbunătăţirii calităţii. Conceptele-cheie ale SMC
sunt abordarea activităţilor ca procese şi ţinerea sub control a organizaţiei în domeniul calităţii.
Un SMC bazat pe procese înseamnă o abordare a activităţilor ca procese pentru a manageriza şi
ţine sub control modul în care este implementată politica calităţii şi cum sunt atinse obiectivele
calităţii. Abordarea managementului calităţii ca proces implică : elemente de intrare, analize,
emiterea de directive şi decizii referitoare la calitate. Procesele sunt compuse din una sau mai
multe activităţi corelate, care trebuie conduse pentru a obţine elemente de ieşire (output-uri)
predeterminate. Ieţirea dintr-un proces poate constitui intrarea pentru următorul proces, aceste
procese interacţionează şi sunt corelate prin astfel de relaţii intrări-ieşiri. Aceste interacţiuni ale
proceselor creează un SMC unic ,bazat pe procese.
1.Politica în domeniul calităţii
Noţiunea de calitate a produselor şi problemele legate de realizarea acesteia i-au
preocupat pe oameni cu mult timp in urmă. După unii autori, cuvantul “calitate” sau “qualitas”
îşi are originea în latinescul “qualis” care are intelesul de fel de a fi.
Literatura de specialitate furnizează un număr considerabil de definiţii date conceptului
de calitate. După unii specialişti, calitatea produselor este considerată satisfacerea unei necesităţi;
gradul de satisfacere a consumatorului; conformitatea cu caietele de sarcini; ansamblul
mijloacelor pentru realizarea unui produs viabil; un cost mai mic pentru o utilizare dată.
Calitatea reprezintă ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu
care ii conferă acestuia proprietatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite.
Pentru succesul deplin al unei firme, aceasta trebuie sa ofere produse sau servicii care:
1). Să satisfacă o necesitate, o utilitate sau un scop bine definit
2). Să satisfacă aşteptările clientului
3). Să se conformeze standardelor şi specificaţiilor
4). Să se conformeze măsurilor legale şi altor cerinţe ale societăţii
5). Să fie disponibile la un preţ competitiv
6). Să fie furnizate la un cost care aduce profit
Pentru a obţine maximul de eficacitate şi pentru a satisface asteptările cumparatorului,
este esenţial ca sistemul de conducere a calităţii sa fie adecvat tipului activităţii şi produsului sau
serviciului oferit.
Un sistem de conducere a calităţii are două aspecte interdependente şi anume:
1) Nevoile şi interesele companiei respectiv atingerea şi menţinerea calităţii dorite la un
cost optim
2) Nevoile şi aşteptările cumpărătorului; pentru cumpărător există o nevoie de incredere
în posibilitatea firmei de a furniza calitatea doriă.
Calitatea produsului se realizează în procesul de producţie însă se constată în procesul de
consumare a acestora. De aceea se impune evidenţierea deosebirilor dintre calitatea producţiei şi
calitatea produselor.
Obţinerea unei calităţi satisfacatoare implică parcurgerea ansamblului de activităţi din
“spirala calităţii”, pornind de la prospectarea pieţei şi sfîrsind cu activitatea de analiza, incercări,
desfacere şi service.
Spirala calităţii reprezintă un model conceptual al activităţilor interdependente care îşi
exercită influenţa lor asupra calităţii unui produs sau servicii în intreaga desfăsurare a fazelor
începand cu identificarea nevoilor pînă la evaluarea satisfacerii lor.
Întreg personalul din S.A,,Bere-Unitanc” este conştient că fără a determina şi îndeplini
cerinţele şi aşteptările clienţilor noştri, în scopul creşterii încrederii şi satisfacţiei acestora, nu
putem exista. Noi vrem însă, să ne îmbunătăţim continuu performanţele şi să asigurăm pentru
clienţii noştri, produse şi servicii care să depăşească aşteptările lor, în condiţii de eficienţă
economică şi de profit, fără a prejudicia resursele naturale limitate şi mediul înconjurător.
În acest scop ne angajăm să:
- recunoaştem - calitatea este cel mai important obiectiv al întreprinderii;
-respectăm cerinţele clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate, aplicând prevederile legislaţiei şi
reglementările în vigoare;
-aplicăm şi să promovăm principiile dezvoltării durabile prin satisfacerea necesităţilor
prezentului, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile
necesităţi;
-măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi să îmbunătăţim continuu, performanţele de mediu, calitatea
produselor şi serviciilor, pe care le oferim şi eficacitatea sistemului integrat de management
aplicat;
-stabilim obiective în domeniul calităţii şi mediului, pe care să le monitorizăm, evaluăm şi
îmbunătăţim continuu;
- incurajăm permanent, proprii angajaţi în vederea dezvoltării profesionale prin instruire şi
crearea unui mediu stimulativ pentru aceştia;
- prevenim poluarea mediului şi să promovăm acest lucru în relaţiile cu colaboratorii şi cu
clienţii nostri.
Directorul calităţii este reprezentantul managementului pentru Sistemul Integrat Calitate,
Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională (RM) este numit şi împuternicit de Manager cu
proiectarea, implementarea, menţinerea şi îmbunatăţirea sistemului integrat în cadrul organizaţiei
avînd autoritatea şi responsabilitatea asigurării implementării cerinţelor sistemului integrat.
Directorul Calităţii are acces permanent la conducerea organizaţiei pentru analizarea
funcţionării sistemului integrat şi de a asigura informarea permanentă a conducerii în legatură cu
funcţionarea acestuia, evidenţiind acţiunile corective şi preventive întreprinse şi evaluînd efectele
implementării măsurilor respective. Buna funcţionare şi eficienţa sistemului integrat se
analizează anual de către conducere în baza: evaluării rapoartelor de audit intern şi extern,
rapoartelor de neconformitate, programelor de îmbunătăţire, eventual a reclamatţiilor clienţilor şi
studiilor efectuate în urma monitorizării satisfacţiei clienţilor şi a personalului întreprinderii etc.
  Pe această cale, ne angajăm să analizăm anual această politică, să o modificăm sau să o
adaptăm continuu afacerii noastre, cât şi să o comunicăm în cadrul organizaţiei şi să ne asigurăm
că ea este înţeleasă de toţi salariaţii noştri.
Prin prezentul document, punem la dispoziţia tuturor părţilor interesate politica noastră în
ceea ce priveşte sistemul integrat de management din organizaţia noastră, asigurând astfel, un
cadru pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor calităţii şi mediului.

2. Obiectivele şi ţintele cuantificabile ale calităţii ISO 9001


a întreprinderii S.A.,,Bere-Unitanc "
Obiectivul acestui standard este de a stabili cerinţe internaţionale pentru sistemul de
management al calităţii în orice domeniu (industrie, comerţ, servicii şi transport). Managementul
calităţii reprezintă ceea ce practic organizaţiile pentru a asigura produse şi servicii în
conformitate cu cerinţele clienţilor săi. Un sistem de management al calităţii certificat
demonstrează angajamentul pentru calitate şi satisfacţia clientului. Încrederea în capacitatea de a
produce "calitate" a unei organizaţii este premiza de bază pentru o cooperare şi o dezvoltare
fructuoasă.
Calitatea, ceea ce înseamnă calitatea proceselor şi a rezultatelor, este şi va fi întotdeauna un
factor de competiţie important, dacă nu cel mai important. Cele opt principii ale managementului
calităţii sunt un mijloc de a orienta întreprinderea către ţelurile propuse şi de a îmbunătăţi în mod
continuu performanţele.
S.A.,,Bere-Unitanc” nu are implementat în cadrul activităţii sale acest standard, întreprinderea
lucrează cu SANEPID (Instituție sanitară care se ocupă cu diferite domenii de igienă publică,
precum și cu combaterea bolilor contagioase), verificarea calităţii produselor se efectuiază o dată
la 3 ani. Foarte eficient ar fi ca întreprinderea să implementeze în cadrul activităţii sale
Standardul ISO 9001 deoarece, în cadrul pieţei de astăzi o creştere a cererilor s-a realizat de către
companii printr-o multitudine de părţi interesate.
Dacă întreprinderea S.A.,,Bere-Unitanc” va implementa acest , va putea fi sigură că:
1.Va putea realiza o continuitate a aprovizionării mai eficientă;
2.Sistemul întreprinderii va fi unul puternic şi va constitui punctul de plecare pentru
îmbunătăţire;
3.Timpul pentru pregătirea personalului nou va fi redus;
4.Riscul potenţial şi răspunderea vor fi minimizate;
5.Originea problemelor care pot să se ivească, poate fi identificată, analizată şi prevenită;
6.Va ajuta întreprinderea să vină în întampinarea cerinţelor şi nevoilor celor care promovează un
proces de aprovizionare şi o politică de investiţii loială;
7.Va ajuta întreprinderea să vină în întampinarea cerinţelor minime ale potenţialilor clienţi,
aplicînd aceste standarde în selectarea furnizorilor;
8.Va furniza un instrument de marketing care va ajuta în crearea unui profil al firmei, făcînd
dovada unei întreprinderi experimentate care aplică standarde înalte în activitatea sa;
9.Poate furniza un mediu în care creşterea rapidă va putea fi mai uşor coordonată;
10.Va aduce un plus de valoare întreprinderii.
Aşa cum sunt problemele ce pot apare cînd membrii cheie pleacă din firmă;- riscul potenţial şi
răspunderea vor fi minimizate;- originea problemelor poate fi identificată, analizată şi prevenită
Implementarea acestui sistem în cadrul întreprinderii S.A.,,Bere-Unitanc” nu va creşte
substanţial numărul documentelor de lucru şi al înregistrarilor solicitate, deasemenea nu va
creea un sistem inflexibil care să stopeze inovaţia şi obţine flexibilitatea de care are nevoie
întreprinderea pentru a-şi menţine eficienţa, nu va creşte costurile totale.
Desigur, trebuie să luăm şi în consideraţie că Standardele sistemului de management nu sunt
baghete magice care să rezolve toate problemele. Oricum, acestea pot furniza un fundament
solid pe care întreprinderea poate să construiască o cultură de afaceri responsabilă, bazată pe
consistenţa şi îmbunătăţirea continuă. Precum şi o casă nu poate fi construită fără o fundaţie
solida, astfel şi Standardele vor furniza fundaţia, dar pentru a fi cu adevărat eficiente,
întreprinderea S.A.,,Bere-Unitanc” va trebui să construiască în plus. De asemenea, trebuie de
avut grijă, atunci cînd în dezvoltarea unui sistem de management se înlocuiesc elementele bune
cu cele rele, există tendinţa de a înlocui totul şi de a dezvolta un nou sistem pe vechile baze, fără
a se lua în considerare eficienţa. Pe viitor întreprinderea dacă va adopta standardele unui sistem
de management recunoscut internaţional va putea veni în întîmpinarea nevoilor şi aşteptărilor
acestor părţi. Standardul fiind implementat va putea furniza o bază întreprinderii, pentru a
îmbunătăţi eficienţa şi performanţa afacerilor şi pentru a reduce potenţialele riscuri sau
responsabilităţi, aspecte care crează probleme chiar şi pentru marile întreprinderi.
În orice caz, prin implementarea acestui standard se urmăreşte orientarea către client prin
permanenţa aprovizionării, îmbunătăţirea internă a calităţii, un proces de aprovizionare sau o
politică de investiţii credibilă, preocuparea crescîndă a societăţii pentru mediul înconjurător
şi/sau siguranţa prevederii acestor presiuni, adoptarea independentă a acestor sisteme putînd
furniza o apreciere obiectivă a profesionalismului şi devotamentului companiei faţă de client.

Obiective şi ţinte cuantificabile pentru sistemul de management ISO 9001


al întreprinderii S.A.,,Bere-Unitanc ":

Obiectiv Obiective de Indicator Măsuri de Resurse Responsabili


strategic din proces realizare de proces
politica în
domeniul
calităţii
-Informaţii
referitoare la
1.Evaluarea produs din
nivelului de punct de În limitele
1.Înbunătăţire satisfacţie a 60%-70% bugetului Departamentul
vedere al
a calităţii populaţiei, disponibil Calitate
producţiei a instituţiilor
clienţilor
întreprinderii publice,anga-  -analiza
S.A.,,Bere- jaţilor chedtionării
Unitanc” -elaborare de
măsuri
corective
 
2.Monitorizarea şi
măsurarea întreprindere În limitele Managerul
proceselor : 90%-100% corecţii şi bugetului
capabilitatea acţiuni disponibil
proceselor de a corective
obţine rezultatele
planificate.
-inspecţii şi
încercări la
primire a Comisia de
materie În limitele recepţie
3.Monitorizarea bugetului
prime
90%-100% disponibil
şi măsurarea -inspecţii şi
produsului încercări în
cursul Responsabilul
fabricaţiei; Laboratorului
înregistrări. de Probe
-inspecţii şi
încercări
finale a
produselor
Stringerea
datelor prin
intermediul:
-unor
4.Acţiuni audituri
70%-80%
corective şi interne şi aproximativ
preventive de externe; 40.000 lei
eliminare a  -derogări Managerul
cauzelor după Calitate
neconformităţilor fabricaţie; şi aduse la
 -foi de cunoştinţă
strângere a Directorului
datelor General,
referitoare la
controlul
procesului;
-registru cu
reclamaţiile
de la clienţi;

5.Implementarea -elaborarea
şi certifcarea documentaţiei
sistemului integrat 0-100% necesare; aproximativ Director
al calităţii ISO -implementare 200.000 lei General
9001,14001,22000 Prevederi
standarde de
referinţă
-selectare
organisme de
certificare
-alocare
1.Organizarea resurse
instruirii minim 20% pentru Managerul
personalului în întrunire a efectuarea de În limitele Calitate
domeniul personalului bugetului împreună cu
cursuri,
managementului pe lună disponibil
participări la Responsabilul
2.Dezvoltarea calităţii
competenţelor seminarii Logistica
personalului şi -instruirea
conştientizarea specifică
importanţei lor necesară
în cadrul executării
asigurării sarcinilor
calităţii 2.Evaluarea -elaborare
periodică a metode de Managerul
activităţii evaluare a În limitele Calitate
angajaţilor 40%-50% ersonalului bugetului împreună cu
-analiza disponibil Responsabilul
rezultatului
Logistica
evaluării
personalului
prin
înregistrare şi
arhivare.
3.Evaluarea
activităţii 1.Înbunătăţirea 1 din 90% -evaluarea
întreprinderii activităţii prin din rezultatelor, În limitele Managerul
S.A.,,Bere- calculul indicatorii -validarea bugetului Calitate
Unitanc” indicatorilor de calculati să combinaţilor disponibil împreună cu
precum şi a performanţă corespundă de măsuri de Economistul
indicatorior de cu cerintele control
performanţă în europene -validarea
conformitate acţiunilor
cu cerinţele corective.
Uniunii
Europene

Obiectivele ISO 9001


Dacă am rezuma scopul acestor standarde în cîteva cuvinte, putem spune: "A servi clientul cu
încredere". Etapele de implementare a acestui Sdandard este expus în tabelul următor (tabel
nr.1):

Etapele implementarii Sistemului de Management al Calităţii în cadrul întreprinderii


S.A.,,Bere-Unitanc” Tabel Nr.1
N Durata (lunii) planificată pentru execuţie
6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1
r Acţiune
0 1 2 3 4 5 6 7
c
r
t
1 Elaborarea
Planului de
instruire a
personalului X
implicat în
funcţionarea
SMC
2 Efectuarea
instruirilor X X X X
3 Stabilirea
politicilor şi X
obiectivelor
4 Elaborarea
documentaţii X
5 Instruirea
proprietarilor X
deproces/şefi
departamente
6 Implementaa
operaţională X
a sistemului
7 Implementar
ea Procesului X X X
de
îmbuteliere
8 Implementar
ea X X X
Procedurilor
si
instructiunilo
r de lucru
9 Efectuarea X
auditului
intern
1 Acordare de
0 asistenţă pe X X
durata
procesului de
certificare
1 Acordare de
1 asistenţă X
post-
certificare

Etapa 1
Analiza diagnostica a organizaţiei şi a sistemului existent. În cadrul aceste etape se
realizează un studiu cu privire la poziţia şi pregătirea întreprinderii faţă de implementarea
sistemului de management al calităţii. În dependenţă de rezultatele primite se vor stabili direcţiile
prioritare şi măsurile necesare pentru obţinerea nivelului optim al calităţii sistemului de
management. În scopul obţinerii unor rezultate veridice ar fi eficient ca întreprinderea
S.A.,,Bere-Unitanc” să evalueze situaţia iniţială a întreprinderii în raport cu prevederile
standardului să fie efectuată de o echipă de consultanţi specializaţi şi competenţi în domeniu.
Rezultatele evaluării situaţiei iniţiale pot servi drept bază pentru elaborarea măsurilor şi stabilirea
direcţiilor de implementare a SMC.
Etapa 2
Instruirea conducerii/echipei de proiect. Pentru parcurgerea acestei etape, întreprinderea
S.A.,,Bere-Unitanc” trebuie să conştientizeze faptul că implementarea unui sistem de
management al calităţii impune implicarea întregului personal din întreprindere. Din cadrul
personalului trebuie de desemnat o echipă de lucru. În componenţa echipei trebuie incluşi
specialişti multidisciplinar şi un specialist din managementul executiv, care va asigura finanţarea
sistemului de management. Echipa de lucru trebuie să fie condusă de un şef de echipă. Această
persoană trebuie să fie bine instruită în domeniu. Şeful de echipă poat conlucra cu un specialist
sau consultant din afara privind implementarea sistemului de management, scopul căruia va fi: să
instruiască şeful echipei, să instruiască echipa, să conducă la elaborarea şi implementarea
sistemului de management al calităţii. Un specialist din cadul echipei de lucru poate cumula
cîteva funcţii, în cazul în care la dispoziţia lui este pusă informaţia necesară pentru
implementare.
Etapa 3
Stabilirea politicilor şi obiectivelor. În această etapă managerul calităţii trebuie să elaboreze
şi să stabilească obiectivele calităţii. Politica de calitate reprezintă scopurile şi direcţiile generale
ale organizaţiei în domeniul calităţii declarată oficial de către conducerea organizaţiei. Politica
calităţii trebuie să fie definită în scris şi poate avea forma unui document sintetic, care va
cuprinde: politica principală, exprimată printr-o fază implicită şi subpolitici exprimate prin fraze
explicite şi principii. Stabilirea politicii de calitate va reprezenta importante avantaje pentru
întreprindere S.A.,,Bere-Unitanc”, ca de exemplu:
-va determina conducerea întreprinderii să-şi definească clar concepţia privind calitatea;
-va oferi un sistem de referinţă în managementul calităţii prin principii consimţite şi nu prin
presiuni de ordin conjunctural;
-va înlesni efectuarea unor analize comparative între rezultatele activităţii practice şi principiile
de politică.
Etapa 4
Elaborarea documentaţiei. Această etapă presupune parcurgerea următorilor paşi:elaborarea
structurii organizatorice, descrierea proceselor, proceduri de sistem, proceduri
operaţionale/instrucţiuni de lucru/formulare, manualul sistemului.
În momentul în care întrepriderea S.A.,,Bere-Unitanc” va hotărî implementarea unui
sistem de management automat va trebui să facă modificări în structura organizatorică a
întreprinderii, în acest sens trebuie luate în considerare prevederile standardului:desemnarea
reprezentantului managementului care trebuie să fie directorul, desemnarea managerului calităţii
care va fi responsabil pentru elaborarea, documentarea, implementarea şi menţinerea sistemului
de management al calităţii.
Etapa 5
Instruirea proprietarilor/şefi de departamente. La finalizarea analizei documentelor, va
trebui efectuată instruirea personalului, deoarece în majoritatea cazurilor se observă o rezistenţă
din partea lor. Deaceea este foarte importantă această etapă.
Etapa 6
Implementarea operaţională a sistemului. Această etapă se suprapune cu etapa anterioară şi
prevede:
-implicarea tuturor angajaţilor în procesul de implementare;
-aplicarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii în practica de fiecare zi.
-actualizarea şi înbunătăţirea permanentă a documentelor SMC.
Etapa 7
Auditul principal pentru certificare va începe cu şedinţa de deschidere. În cadrul acestei
şedinţe vor fi explicate metodologia şi demersul auditului. De asemenea, planul va fi confirmat şi
se va da ocazia de a adresa orice întrebări pe care întreprinderea le va avea, privitoare la audit.
Prezenţa la şedinţă este o îndatorire a clientului, dar este recomandat ca măcar resposabilul
principal cu managementul pentru implementarea sistemului să fie prezent.
Etapa 8
Auditul pentru certificare va consta în probarea unei evidenţe obiective (rapoarte) observată la
punctul de lucru şi discuţii cu personalul de la toate nivelurile întreprinderii S.A.,,Bere-Unitanc”.
Un mic rezumat va fi întocmit la sfîrşitul fiecărei zile de audit.
Etapa 9
Efectuarea auditului intern. Auditorul va trebui să decidă în orice moment pe parcursul
auditului dacă constată vreo lipsă în sistem care contravine cerinţelor standardului, după care se
va stabili o şedinţă cu managementul de vîrf pentru a informa de neregulile găsite de echipa de
audit şi de a stabili de comun acord desfăşurarea acţiunilor. Trebuie menţionat faptul că aceasta
este o situaţie ocazională.
Etapa 10
Acordare de asistenţă pe durata procesului de certificare. În momentul implementării
sistemului de management al calităţii, întreprinderea pe lîngă echipa de lucru va trebui să ceară
să i se acorde asistenţă de către organismul de certificare pe durata procesului de certificare. Din
practica întreprinderilor autohtone de implementare şi certificare a unui sistem de management al
calităţii de sine stătător este cunoscut faptul că rezultatul obţinut nu este cel scontat. De aceea
este foarte important ca implementarea acestui sistem să fie efectuată cu ajutorul unei echipe de
consultanţă competente, dar cheltuielile legate de implementarea sistemului vor fi pe deplin
recuperate prin certificarea reuşită a acestuia, înbunătăţirea continuă a calităţii producţiei şi
creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor astfel asigurîndu-se creşterea semnificativă a
volumului vînzărilor întreprinderii.
Etapa 11
Acordare de asistenţă post-certificare. Un sistem de management al calităţii certificat de
către un organism independent de certificare va fi evaluat periodic de către acesta, pe intervalul
de valabilitate al certificatului prin efectuarea periodică a unor audituri de supraveghere. În
acelaşi timp sistemul din cadrul întreprinderii trebuie să fie menţinut şi îmbunătăţit pentru a
aduce beneficiile scontate. În această etapă pe baza unor programe anuale de activitate,
specialiştii organismului de certificare vor efectua următoarele activităţi:
-auditurile interne curente ale sistemului integrat de management al calităţii, precum şi audituri
de secundă parte;
-asistenţă în pregătirea şi realizarea analizei sistemului integrat de management al calităţii la
nivelul conducerii întreprinderii;
-asistenţă pentru pregătirea auditurilor de supraveghere ce vor fi efectuate de către organismul de
certificare;
Pentru ca întreprinderea S.A.,,Bere-Unitanc” să dispună de un sistem de management al
calităţii performant şi eficace, vom analiza obiectivele şi ţintele cuantificabile pentru sistemul
de management ISO 9001 pe care întreprinderea S.A.,,Bere-Unitanc " ar trebui să le intreprindă.

2.Politica în domeniul calităţii


Întreg personalul din S.A,,Bere-Unitanc” este conştient că fără a determina şi îndeplini
cerinţele şi aşteptările clienţilor noştri, în scopul creşterii încrederii şi satisfacţiei acestora, nu
putem exista. Noi vrem însă, să ne îmbunătăţim continuu performanţele şi să asigurăm pentru
clienţii noştri, produse şi servicii care să depăşească aşteptările lor, în condiţii de eficienţă
economică şi de profit, fără a prejudicia resursele naturale limitate şi mediul înconjurător.
În acest scop ne angajăm să:
-calitatea este cel mai important obiectiv al întreprinderii;
-respectăm cerinţele clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate, aplicând prevederile legislaţiei şi
reglementările în vigoare;
-aplicăm şi să promovăm principiile dezvoltării durabile prin satisfacerea necesităţilor
prezentului, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile
necesităţi;
-măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi să îmbunătăţim continuu, performanţele de mediu, calitatea
produselor şi serviciilor, pe care le oferim şi eficacitatea sistemului integrat de management
aplicat;
-stabilim obiective în domeniul calităţii şi mediului, pe care să le monitorizăm, evaluăm şi
îmbunătăţim continuu;
- incurajăm permanent, proprii angajaţi în vederea dezvoltării profesionale prin instruire şi
crearea unui mediu stimulativ pentru aceştia;
- prevenim poluarea mediului şi să promovăm acest lucru în relaţiile cu colaboratorii şi cu
clienţii nostri.
Directorul calităţii este reprezentantul managementului pentru Sistemul Integrat Calitate,
Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională (RM) este numit şi împuternicit de Manager cu
proiectarea, implementarea, menţinerea şi îmbunatăţirea sistemului integrat în cadrul organizaţiei
avînd autoritatea şi responsabilitatea asigurării implementării cerinţelor sistemului integrat.
Directorul Calităţii are acces permanent la conducerea organizaţiei pentru analizarea funcţionării
sistemului integrat şi de a asigura informarea permanentă a conducerii în legatură cu
funcţionarea acestuia, evidenţiind acţiunile corective şi preventive întreprinse şi evaluînd efectele
implementării măsurilor respective. Buna funcţionare şi eficienţa sistemului integrat se
analizează anual de către conducere în baza: evaluării rapoartelor de audit intern şi extern,
rapoartelor de neconformitate, programelor de îmbunătăţire, eventual a reclamatţiilor clienţilor şi
studiilor efectuate în urma monitorizării satisfacţiei clienţilor şi a personalului întreprinderii etc.
  Pe această cale, ne angajăm să analizăm anual această politică, să o modificăm sau să o
adaptăm continuu afacerii noastre, cât şi să o comunicăm în cadrul organizaţiei şi să ne asigurăm
că ea este înţeleasă de toţi salariaţii noştri.
Prin prezentul document, punem la dispoziţia tuturor părţilor interesate politica noastră în ceea
ce priveşte sistemul integrat de management din organizaţia noastră, asigurând astfel, un cadru
pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor calităţii şi mediului.

3.Analiza de mediu şi stabilirea cauzelor prin diagrama cauză-efect.


  Calitatea şi consumatorul au devenit cele mai importante obiective ale managementului
secolului 21. În prezent, prin calitate se înţelege mai mult decât noţiunea tradiţională a
calităţii produselor şi serviciilor întâlnită în anii precedenţi. Definiţiile actuale acoperă
îmbunătăţirile (scăderea) în costul produselor, performanţele în distribuirea acestora,timpul de
ajungere a produsului pe piaţă precum şi răspunsul la schimbările pieţei.Aceste noi tendinţe
determină noi reorientări în perceperea calităţii de la nivelulcel maide jos până la nivelul cel mai
ridicat, spre analiza satisfacţieiconsumatorului. Nu putem vorbi despre calitate fără să vorbim
despre informaţie. Marfa se află într-un mediu saturat de informaţii utile sau nu. Aspectele
calităţii mărfurilor în relaţie cuconsumatorul se regăsesc în informaţii care ne vor ajuta în
elaborarea de modele alecalităţii şi satisfacţiei utilizatorului.Principalii factori care evidenţiază
competitivitatea sunt evidenţiaţi prin utilizareacapacităţii de adaptare la cerinţele pieţei,
exigenţele clienţilor, satisfăcând cerinţeleconsumatorilor printr-o structură sortimentală şi
specificaţiile cerute produselor în cazulunor pieţe libere şi a liberei concurenţe fiind cerinţa
fundamentală pentru succesuluneiorganizaţii. Competitivitatea unei organizaţii sunt calitatea
produsului prin planificarea calităţii care duce la dezvoltarea de produse şi procese care satisfac
cerinţele clienţilor. Îmbunătăţirea calităţii produselor este influenţată de factorii economici în
contextul desfăşurării activităţii de realizare a unui produs şi au o influenţă decisivă
asupraconstituirii şi functionării acesteia. Sistemul calităţii reprezintă structura organizatorică,
responsabilităţile, procedurile, procesele şi resursele pentru implementarea conducerii calităţii,
ţinând cont de tipulspecific de afaceri al organizaţiei şi de conformitatea acestor elemente cu
normele internaţionale.
Aici trebuie o diagrama Nicu o zis ca/mi trimite model pe a lui

4.Obiectivele ISO 14000


Standardul ISO 14001 prevede cerinţe referitoare la sistemul de management de mediu,
aplicabile oricărei întreprinderi care urmăreşte:
-Implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management de mediu;
-Asigurarea conformităţii sistemului cu politica sa de mediu;
-Demonstrarea conformităţii sistemului cu acest standard;
-Certificarea/înregistrarea sistemului cu acest standard;
-Realizarea unei auto-evaluări sau decalarea pe proprie răspundere a conformităţii sistemului cu
acest standard.
Standardul ISO 14001 a fost publicat pentru prima dată de Organizaţia Internaţională pentru
Standarde în anul 1996, ca un ghid pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului de
management de mediu. În anul 1999 a fost publicată şi specificaţia OHSAS 18001 pentru
sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, ţinându-se cont de
compatibilitatea cu ISO 9001 – managementul calităţii, ISO 14001 – sisteme de management de
mediu pentru a se asigura integrarea sistemelor de management al calităţii, mediului şi securităţii
ocupaţionale, de către organizaţii.
Standardul ISO 14001 a fost actualizat în anul 2004, pentru a răspunde necesităţilor
organizaţiilor de a dezvolta instrumente de control pentru evaluarea conformării cu legislaţia.
Un sistem de management de mediu conform ISO 14001 asigură cadrul organizaţional,
operaţional, procedural pentru identificarea, analiza aspectelor de mediu şi stabilirea de acţiuni în
vederea asigurării unei protecţii adecvate a mediului. Aplicarea standardului împreuna cu actele
normative emise de autorităţile de reglementare constituie o prioritate în politicile statelor
membre ale UE. Prevenirea riscurilor ecologice şi de degradare a mediului trebuie să fie
prioritară şi promovată în mod constant în toate activităţile care au incidenţă asupra mediului.
Pe de altă parte, pentru a favoriza realizarea de produse şi servicii cu impact ambiental
minim, într-o serie de ţări au fost introduse sisteme de marcare ecologică, recunoscăndu-se în
acelaşi timp, necesitatea reglementării unitare a acestora, în cadrul Uniunii Europene şi chiar la
nivel intenaţional. Primul sistem de marcare ecologică a produselor, denumit “Blue Angel”, a
fost introdus în Germania încă din anul 1978, ca răspuns la intensificarea preocupărilor ecologice
ale consumatorilor. Acest system este patronat de Agenţia Federală a Mediului, care decide dacă
un produs îndeplineşte criteriile de performanţă ecologică stabilite, astfel încât să poată fi înscris
în catalogul “Blue Angel” şi să poată obţine marca de produs ecologic.
Domeniul de aplicare a standardului ISO 14001
Standardul ISO 14001 este aplicabil oricărei organizaţii care doreşte:
-să stabilească, să implementeze, să menţină şi să îmbunătăţească un sistem de mediu ;
-să se asigure de conformitatea cu politica de mediu declarată ;
-să demonstreze conformitatea cu ISO 14001 prin:
-realizarea unei autoevaluari şi autodeclaraţii sau
-urmărirea confirmării de către parţile interesate în organizaţie, cum sunt clienţii, a conformităţii
sale sau urmărirea confirmării de către o parte externă a autodeclaraţiei sale, sau urmărirea
certificării / inregistrării sistemului sau de management al mediului de către o organizaţie
externă.
Întreprinderea S.A.,,Bere-Unitanc " nu are implementat în cadrul activităţii sale acest standard,
însă implementarea acestuia ar fi foarte benefică pentru derularea procesului de producţie
deoarece globalizarea în continuă creştere a comerţului, fac ca un Sistem de Management al
Mediului să fie esenţial pentru orice întreprindere. Un astfel de sistem face posibil ca
întreprinderea să asigure dovada obiectivă a funcţionării unui SMM care le-ar înlesni
îndeplinirea tuturor cerinţelor clienţilor precum şi a celor de reglementare. Implementarea unui
SMM inspiră încrederea clienţilor în situaţii contractuale. Este, de asemenea, de o inestimabilă
valoare pentru toate organizaţiile pentru că transformă sistemele aleatoare ale controlului
mediului în sisteme organizate.
Iar pentru a implementa acest standard întreprinderea ar trebui :
- să stabilească o politică de mediu corespunzătoare;
-să identifice aspectele de mediu care rezultă din activităţile, produsele sau serviciile sale
existente, anterioare sau planificate, pentru a determina impactul semnificativ asupra mediului;
-să identifice cerinţele legale şi alte cerinţe aplicabile la care organizaţia subscrie;
-să identifice priorităţile şi să stabilească obiectivele şi ţintele de mediu corespunzătoare;
-să stabilească o structură şi un program / programe pentru implementarea politicii şi
indeplinirea obiectivelor şi tintelor;
-să permită activităţile de planificare, control, monitorizare, acţiuni preventive, corective, audit
şi analiză pentru a se asigura că politica de mediu este în conformitate cu sistemul de
management de mediu şi că acesta rămâne corespunzător;
-să fie capabil să se adapteze la schimbări.

În vederea implementarii sistemului de management al mediului S.A.,,Bere-Unitanc”


trebuie să-şi stabilească poziţia sa referitoare la mediu prin intemediul unei analize. Scopul
acestei analize este luarea în considerare a tuturor aspectelor de mediu ale societăţii ca bază
pentru proiectarea sistemului de management al mediului.
Analiza trebuie să cuprindă patru domenii cheie:
-identificarea aspectelor de mediu, inclusiv a celor asociate cu condiţiile normale,
condiţile anormale de funcţionare inclusiv pornirile şi opririle, situaţiile de urgenţă şi
accidente;
-identificarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe aplicabile la care societatea subscrie;
-examinarea practicilor şi procedurilor de management de mediu existente, inclusiv cele
asociate cu activităţile de aprovizionare şi contractare;
-evaluarea situaţiilor de urgenţa şi accidentelor anterioare.
Mijloacele şi metodele de realizare trebuie incluse în liste de verificări, interviuri,
inspecţii şi măsurări directe, rezultatele auditurilor anterioare sau ale altor analize în funcţie
de natura activităţilor.

Obiective şi ţinte cuantificabile pentru sistemul de management ISO 14001


al întreprinderii S.A.,,Bere-Unitanc "

Obiective Ţinte Aspect de mediu senificativ


1.Prevenire poluării mediului -Exploatarea raţională
a Nu va contribuie la formarea
ozonului în straturile mai
instalaţiilor tehnologice
inferioare al atmosferei,
selecţionînd pe cele mai puţin ceea ce va dăuna mai putin
poluante sănătăţii în comparaţie cu
celelalte tehnologii
-Recuperarea şi valorificarea Nu va provoca îmbogaţirea cu
materiale nutritive a rîurilor,
substanţelor reziduale
lacurilor-eutrofizare)
utilizabile
-.Adoptarea de sisteme şi Nu va contribui la efectul de
mijloace de transport cît mai seră, astfel la alterarea
puţin poluante climatului pe plan global

-• inlocuirea materialelor de baza .i a


celor
auxiliare (materiale naturale,
chimicale netoxice )
5.Politica în domeniul mediului
S.A.,,Bere-Unitanc are ca obiecte de activitate: fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro
a berii. Producerea şi îmbutelierea apelor minerale.
Societatea se angajează prin managementul său să asigure:
-luarea deciziilor în conformitate cu cerinţele de protecţia mediului;
-prevenirea poluării şi a producerii daunelor faţă de mediu;
-menţinerea, ameliorarea calităţii mediului;
-crearea unui sistem propriu de monitoring al factorilor de mediu;
-utilizarea durabilă a resurselor şi mediului.
Principalele direcţii stategice pentru managementul mediului pe care S.A.,,Bere-Unitanc” le
vizează şi se angajează să le realizeze sunt :
-prevenirea şi reducerea continuă a poluării;
-funcţionarea în conformitate cu legislaţia şi alte reglementări de mediu în vigoare;
-implementarea unui sistem integrat la nivelul organizaţiei, care să creeze condiţiile necesare
îmbunătăţirii continue a performanţelor de mediu;
-eficientizarea utilizării energiei, apei şi a carburanţilor ca formă de economisire a resurselor
naturale şi financiare;
-reducerea cantităâii de deşeuri rezultate din activitatea desfăşurată;
-informarea tuturor angajaţilor cu privire la Politica de mediu şi implicarea acestora în atingerea
obiectivelor propuse;
-mediatizarea în rîndul angajaţilor şi a comunităţii locale a rezultatelor pozitive obţinute în
domeniul protecţiei mediului, în scopul îmbunătăţirii imaginii firmei şi relaţiilor cu vecinii şi
autorităţile locale.
Directorul calităţii este reprezentantul managementului pentru Sistemul Integrat Calitate,
Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională (RM) este numit şi împuternicit de Manager cu
proiectarea, implementarea, menţinerea şi îmbunatăţirea sistemului integrat în cadrul organizaţiei
avînd autoritatea şi responsabilitatea asigurării implementării cerinţelor sistemului integrat.
Directorul Calităţii are acces permanent la conducerea organizaţiei pentru analizarea
funcţionării sistemului integrat şi de a asigura informarea permanentă a conducerii în legatură cu
funcţionarea acestuia, evidenţiind acţiunile corective şi preventive întreprinse şi evaluînd efectele
implementării măsurilor respective. Buna funcţionare şi eficienţa sistemului integrat se
analizează anual de către conducere în baza: evaluării rapoartelor de audit intern şi extern,
rapoartelor de neconformitate, programelor de îmbunătăţire, eventual a reclamatţiilor clienţilor şi
studiilor efectuate în urma monitorizării satisfacţiei clienţilor şi a personalului întreprinderii etc.
Această politică reprezintă un angajament al managementului faţă de salariaţi, parteneri şi
societate.
Politica în domeniul mediului se aplică tuturor proceselor întreprinderii, iar prevederile
sistemului integrat sunt obligatorii în activitatea tuturor salariaţilor care sunt instruiţi în acest
sens.
Politica de mediu este adusă la cunoştinţă întregului personal şi celor ce lucrează în numele
organizaţiei, fiind disponibilă partenerilor şi publicului, prin afişarea la intrarea în organizaţie.

6.Politica în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii.


S.A.,,Bere-Unitanc” are ca obiecte de activitate: fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro
a berii. Producerea şi îmbutelierea apelor minerale.
Societatea se angajează prin managementul său să asigure:
-luarea deciziilor în conformitate cu cerinţele în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;
-prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;
-menţinerea şi ameliorarea performanţelor de sănătate şi securitate ocupaţionale;
-crearea unui sistem propriu de monitoring al riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire
profesională.
Principalele directii stategice pentru managementul securităţii şi sănătăţii muncii pe care
S.A.,,Bere-Unitanc” le vizează şi se angajează să le realizeze sunt :
-prevenirea şi reducerea continuă a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
-funcţionarea în conformitate cu legislaţia şi alte reglementari în vigoare;
-implementarea unui SIM la nivelul organizaţiei, care să creeze condiţiile necesare îmbunătăţirii
continue a performanţelor securităţii şi sănătăţii muncii;
-informarea tuturor angajaţilor cu privire la Politica securităţii şi sănătăţii muncii şi implicarea
acestora în atingerea obiectivelor propuse;
-mediatizarea în rîndul angajaţilor şi a comunităţii locale a rezultatelor pozitive obţinute în
domeniul securităţii şi sănătăţii muncii, în scopul îmbunătăţirii imaginii firmei şi relaţiilor cu
vecinii şi autorităţile locale.
Această politică reprezintă un angajament al managementului faţă de salariaţi, parteneri şi
societate.
Directorul calităţii este reprezentantul managementului pentru Sistemul Integrat Calitate,
Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională (RM) este numit şi împuternicit de Manager cu
proiectarea, implementarea, menţinerea şi îmbunatăţirea sistemului integrat în cadrul organizaţiei
avînd autoritatea şi responsabilitatea asigurării implementării cerinţelor sistemului integrat.
Directorul de calitate are acces permanent la managementul întreprinderii pentru analizarea
funcţionării sistemului de management al securităţii şi sănătăţii muncii şi asigură informarea
permanentă a managementului în legatură cu neconformităţile identificate evidenţiind acţiunile
corective, preventive şi de îmbunătăţire care trebuie intreprinse şi evaluând efectele
implementarii acestora. Politica în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii se aplică tuturor
proceselor organizaţiei, iar prevederile SIM sunt obligatorii în activitatea tuturor salariaţilor care
sunt instruiţi în acest sens.

7. Politica în domeniul securităţii alimentare

În contextul economico-social actual, calitatea produselor s-a impus ca factor determinant


al competitivităţii întreprinderilor, deoarece asigură capacitatea de adaptare la cerinţele tot mai
dinamice ale pieţelor. Calitatea produselor nu reprezintă un scop în sine, ci o consecinţă a
calităţii tuturor activităţilor din întreprindere, a întregului sistem de organizare şi conducere.
Întreprinderea S.A.,,Bere-Unitanc” pune un accent foarte mare pe calitatea producţiei sale şi
siguranţa consumatorilor. De aceea a şi elaborat o politică în domeniul securităţii alimentelor
care este expusă mai jos:

Băutură alcoolică naturală, plăcută şi reconfortantă, berea este o o băutură igienică şi nutritivă, iar
consumarea ei în cantităţi raţionale are un efect pozitiv asupra organismului. Avînd în vedere şi
efectele de stimulare a secreţiilor gastrice şi intestinale, acţiunea de creştere a diurezei şi rehidratare
a organismului în sezonul cald, precum şi alte efecte benefice, producţia de bere şi cererea de bere,
în special în sezonul cald au căpătat o tendinţă semnificativă de creştere.
Politica în domeniul siguranţei alimentelor a întreprinderii S.A.,,Bere-Unitanc” este de a realiza
produse de calitate şi sigure pentru consum, pentru a satisface necesităţile explicite şi implicite ale
clienţilor, în conformitate cu Codul Principiilor Generale de Igienă Alimentară, Codul de Bune
Practici de Producţie, cu legislaţia adecvată pentru siguranţa alimentelor şi în condiţiile realizării de
profit. Politica în domeniul siguranţei alimentului se aplică pentru producţia de bere şi băuturi
carbogazoase şi derivate din acestea.

Director general Jurca V.I.


Pentru ca calitatea produselor fabricate de către S.A..,,Bere-Unitanc” să fie de o înaltă calitate
se ţine sub control (stapânirea) calitatea începînd cu identificarea cerinţelor de calitate ale
clientului, proiectarea, fabricaţia şi terminînd cu utilizarea. Iar pentru îndeplinirea acestor
obiective se parcurg patru trepte ale controlului:
- Controlul concepţiei, la această etapă în cadrul întreprinderii S.A.,,Bere-Unitanc” se stabilesc
specificaţiile necesare realizării calităţii din punct de vedere al costurilor, performanţelor,
fiabilităţii şi securităţii produselor.
- Controlul în recepţia de la furnizori, această etapă vizeaza acceptarea în condiţii minime de
risc a materialelor şi componentelor conforme specificaţiilor, punînd accent pe responsabilitatea
furnizorilor;
- Controlul produsului şi producţiei se efectuează în scopul prevenirii şi detectării abaterilor de
la calitatea cerută, astfel încît să se producă numai piese conform condiţiilor din specificaţii;
-Studii speciale sunt efectuate pe întreaga traiectorie de realizare a produsului, în scopul
localizarii principalelor cauze care determină neconformităţi ale produselor, să determine
posibilitati de îmbunătăţire a calităţii prin permanentizarea acţiunilor corective. O categorie
aparte a studiilor speciale se referă la stabilirea condiţiilor de lucru (parametrii de control ai
proceselor) folosind în acest scop metode statistice.
Foarte benefic pentru activitatea S.A.,,Bere-Unitanc” ar fi implementarea standardului ISO
22000 deoarece asigurarea siguranţei şi calităţii produselor este condiţia benefică pentr creşterea
încrederii consumatorilor. Sistemul de management al unei întreprinderi, trebuie să fie în
permanenţă centrat pe calitate, pe îmbunătăţirea continuă a calităţii tuturor proceselor şi
activităţilor. Iar ca rezultat al acestor operaţiuni în cadrul întreprinderii se vor realiza următoarele
obiective ale calităţii totale.
Fig. 2.2. Obiectivele calităţii totale

Notă: totalitatea standardelor implementate în cadrul întreprinderilor asigură un management


unitar al calităţii totale care se reflectă în calitatea produselor şi serviciilor şi conduce implicit la
un comerţ liber, recunoscut şi la înlăturarea barierelor tehnice din calea comerţului.

8.Identificarea punctelor critice de control

2. Analiza critica presupune identificarea: puncteforte - puncte slabe, cauze si efecte.

Un exemplu privind evidentierea punctelor slabe este prezentat în tabelul de mai jos.
Trebuie sa fac asta e exemplu de pe internet

Aspecte negative Cauze Efecte


Metoda de evaluare a −Refuzul colaborarii din partea −Posibilitatea unor rupturi de
furnizorilor este neadaptata si compartimentului Aprovizionare stoc si a întreruperii programului
incompleta −Existenta unor relatii de lunga de productie;
durata cu majoritatea furnizorilor
−Imposibilitatea onorarii unor
contracte;

−Nemultumirea clientilor;

−Diminuarea prestigiului firmei


Lipsa unui program de −Rigiditatea managementului de −Imposibilitatea  dezvoltarii
instruire în domeniul calitatii vârf; culturii în domeniul calitatii;
la nivelul întregii firme −Lipsa preocuparilor pentru
−Opozitia unor compartimente; îmbunatatirea calitatii

−Costuri mari generate de acest


program
Lipsa unor metode de evaluare Cuantificarea dificila aNu se cunoaste pozitia
a performantelor întreprinderii indicatorilor; întreprinderii pe piata
în  domeniul calitatii Lipsa de instruire în domeniu
Personalul nu se implica  −Insuficienta motivare siNu se lucreaza în mod constant
foarte mult în realizarea responsabilizare; (la finalizarea anumitor proiecte
obiectivelor din domeniul −Nu se folosesc metode dese ramâne mult peste program,
calitatii colectare a ideilor, sugestiilorceea ce determina aparitia
angajatilor cu privire laerorilor)
activitatile desfasurate

9.Politica în domeniul responsabilităţii sociale


Conducerea S.A.,,Bere-Unitanc”., suntem hotărâţi să furnizăm clienţilor noştri produse care
să îndeplinească cerinţele de calitate bazându-ne pe contribuţia tuturor angajaţilor. Suntem
conştienţi că factorul cel mai important al succesului îl constituie oamenii competenţi şi
motivaţi, care au la dispoziţie resurse materiale şi manageriale, care lucrează într-un mediu
sănătos şi sigur.
Operând într-un mediu economic globalizat şi puternic concurenţial, având de satisfăcut
cerinţele tot mai mari ale clienţilor, credem că cele mai bune rezultate economice sunt strâns
legate de responsabilitatea pe care o simţim faţă de angajaţii societăţii, clienţii, acţionarii,
comunitatea locală şi mediul înconjurător.
Pentru continua îmbunătăţire a celor mai bune practici de conducere în S.A.,,Bere-Unitanc”, vom
dezvolta şi menţine un Sistem de Management al Responsabilităţii Sociale. În acest context
conducerea S.A.,,Bere-Unitanc”ne angajăm să:
a. respectăm în totalitate cerinţele Standardului Internaţional SA 8000 :
b. respectăm legislaţia naţională şi internaţională , aplicabile în societatea noastră ca şi cerinţele
documentelor internaţionale listate în Manualul Responsabilităţii Sociale precum şi ale altora
privind drepturile angajaţilor;
c. întreprindem măsuri active pentru îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al
Responsabilităţii Sociale şi implicit a condiţiilor şi relaţiilor de muncă şi a calităţii produselor;
d. documentăm, implementăm, menţinem şi comunicăm întregului personal politica privind
Responsabilitatea Socială.
e. facem publică prezenta politică în domeniul responsabilităţii prin afişarea pe site-ul
S.A.,,Bere-Unitanc”.
Orice angajat al S.A.,,Bere-Unitanc” va fi susţinut, după nevoile organizaţiei, pentru
dezvoltare personală, instruire şi i se vor acorda facilităţile necesare. Reprezentantul
Managementului pentru Responsabilitate Socială numit de noi are sarcina de a monitoriza şi a
asigura implementarea corectă şi eficace a Sistemului de Management al Responsabilităţii
Sociale al S.A.,,Bere-Unitanc”., în întregul său.
Director general V.I.Jurca

10. Politica în domeniul securităţii informaţiei


Noi, managementul de la cel mai înalt nivel al autorităţii de management al S.A.,,Bere-
Unitanc”prezentăm convingerea referitoare la politica de securitate a informaţiei, asigurând
îndeplinirea misiunii organizaţiei prin asigurarea integrităţii, confidenţialităţii şi disponibilităţii
informaţiei, în scopul furnizării de încredere în relaţiile cu mediul intern si extern organizaţional.
Principiile şi obiectivele securităţii informaţiei:
1.Confidenţialitatea
Asigurarea accesibilităţii informaţiei numai celor autorizaţi să aibă acces;
2. Integritatea
Păstrarea acurateţei şi completitudinii informaţiilor, precum şi a metodelor de procesare;
3.Disponibilitatea
Asigurarea faptului că utilizatorii autorizaţi au acces la informaţie, precum şi la resursele
asociate, atunci când este necesar. Securitatea informaţiei protejează informaţia de o gamă largă
de ameninţări pentru a se putea asigura continuitatea activităţilor desfăşurate în cadrul
autorităţii de management şi, în cazul în care sunt posibile pierderi, acestea să fie minime şi cu
posibilitate maximă de recuperare.
În derularea activităţilor specifice autorităţii de management vor fi aplicate:
-conformitatea cu statutul, regulamentele, legile şi alte documente oficiale în vigoare privind
administrarea resurselor informatice publice;
-măsuri pentru stabilirea unor practici prudente şi acceptabile privind utilizarea sistemului
informatic al autorităţii de management;
-activităţi de instruire a utilizatorilor care au dreptul de folosire a sistemului informatic, privind
responsabilităţile asociate unei astfel de utilizări;
-sancţiuni pentru eventualele cazuri de încălcare a politicii de securitate
Politica de securitate a sistemului informatic al organizaţiei noastre se aplică nediscriminatoriu
tuturor persoanelor cărora li s-a permis accesul la orice resursă informatică a autorităţii de
management. Fiecare utilizator autorizat al sistemului informatic este răspunzător pentru
aplicarea întocmai în activitatea sa a regulamentelor şi procedurilor de securitate interne în
vigoare, elaborate şi aprobate, conform cu documentele cadru internaţionale, legislaţia naţională
specifică şi reglementările interne de funcţionare. De asemenea, orice utilizator autorizat al
sistemului are obligaţia raportării oricărui incident de securitate.
În sensul implementării politicii de securitate a informaţiilor, directorul S.A.,,Bere-Unitanc”,
prin şeful componentei de securitate a tehnologiei, informaţiilor şi comunicaţiilor (CSTIC),
desemnat prin dispoziţie internă a directorului autorităţii de management, are responsabilitatea şi
autoritatea documentării, implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii funcţionării continue a unui
sistem informatic, în conformitate cu cerinţele specifice reglementate. Documentaţiile aferente
securităţii sistemului informatic vor fi incluse în sistemul general de instrucţiuni şi proceduri
interne aplicabile la nivelul autorităţii de management.
Vom controla, măsura, monitoriza, analiza şi raporta periodic funcţionarea sistemului
informatic implementat şi vom urmări permanent îmbunătăţirea acestuia,
09 aprilie, 2010
Director general V.I.Jurca

11. Structura organizatorică a Departamentului Calitate:


În multe întreprinderi, Departamentul de Calitate funcţionează ca o unitate centrală la nivelul
conducerii de vîrf, avînd rolul de a sprijini managementul general în elaborarea politicii, a
obiectivelor şi programelor pentru calitate, asigurînd logistica desfăşurării activităţilor din
domeniul calităţii.
În cadrul întreprinderii S.A.,,Bere-Unitanc” organizarea Direcţiei de Calitate cît şi a
componentelor acesteia (servicii, birouri, laboratoare, puncte de control) este astfel concepută
încît să aibă atît un rol preventiv cît şi un rol de atestare a calităţii (fig.1.).

Fig.1. Organigrama Departamentului Calitate

Iar relaţia dintre funcţiunea calitate şi celelalte funcşiuni ale STE este redată în fig.Nr.2
CONDUCEREA
ÎNTREPRINDERI

SECŢIA
SECŢIUNE SECŢIA DE SECŢIA DE FINANCIAR
MARKETING CERCETARE PRODUCŢIE -CONTABILITA PERSONALUL
TE

Fig.2. Relaţia dintre funcţiunea calitate şi celelalte funcşiuni ale STE

Structura organizatorică a departamentului calitate are relaţii ierarhice, funcţionale şi de


colaborare cu toate compartimentele funcţionale şi operaţionale ale întreprinderii, cît şi cu
mediul exterior alcătuit din furnizori, beneficiari şi organisme de certificare.
Principalele responsabilităţi ale Departamenului de Calitate în cadrul întrerinderii
S.A.,,Bere-Unitanc”, sunt:
-redactează şi actualizează manualul calităţii;
-defineşte procedurile sistemului de management al calităţii;
-întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea calităţii;
-analizează eficienţa acţiunilor de îmbunătăţire întreprinse;
-instruieşte personalul în domeniul calităţii;
-coordonează activitatea responsabililor cu asigurarea calităţii din departamente;
-asigură interfaţă cu organismele naţionale de reglementare privind managementul calităţii şi cu
organismele de certificare .
De asemenea, fiecare compartiment din structura Departamentului de Calitate are
responsabilităţi şi relaţii specifice.
Astfel Serviciul analiză sistem şi auditul calităţii asigură: coordonarea auditurilor interne şi la
furnizor, supravegherea menţinerii condiţiilor de certificare, coordonarea activităţilor de analiză
a neconformităţilor, coordonarea analizei efectuate de conducere.
Serviciul ingineria calităţii are responsabilităţi în elaborarea, coordonarea şi evaluarea unor
proiecte de îmbunătăţire a calităţii.
Serviciul CTC asigură logistica şi coordonarea activităţilor de recepţie calitativă a materialelor,
control pe fluxul de fabricaţie şi control final, fiecare dintre acestea avînd relaţii şi responsabilitţi
specifice .

S-ar putea să vă placă și