Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare inițială, Istoria clasa a IX-a

Nume, prenume____________________________________

Citește cu atenție sursele istorice propuse. În baza conținuturilor expuse, a competențelor


formate pe parcursul studiilor, rezolvă itemii:

„ Art. 1 . Înaltele părți contractante își făgăduiesc pace și prietenie și că nu vor intra în nici un fel de
alianță sau luptă împotriva vreunuia din statele lor. Ele se angajează să-și acorde sprijin reciproc în
limita intereselor lor.

Art. 2. Dacă România va fi atacată fără ca din partea ei să fi existat vreo provocare, Austro-
Ungaria va trebui să-i acorde în timp util ajutor și asistență împotriva agresorului. Dacă Austro-
Ungaria ar fi atacată în aceleași împrejurări în vreuna din zonele statelor limitrofe României, va
fi îndată Casus Foederis pentru România.
Art. 3. „ Dacă una din înaltele părți contractante ar fi amenințată de o agresiune în condițiile
sus-menționate, guvernele respective se vor pune de acord asupra măsurilor care vor trebui luate
în vederea unei cooperări a armatelor lor. Aceste probleme militare vor fi reglementate printr-o
convenție militară.” ( Tratatul secret încheiat între România și Austro-Ungaria prin care
România aderă la Tripla Alianță 1883, octombrie 18/30, Viena)
A. „ O politică de sentiment îmi pare inadmisibilă într-un moment în care soarta întregii Europe este în
joc, a Europei în care România a devenit, datorită înțelepciunii sale politice un factor atât de
important. Prudența este o mare virtute, dar ea nu trebuie întinsă prea departe în orele de suprem
pericol și hotărârea primează înainte de toate. Această alianță ( cu puterile centrale n.a.) ne-a
asigurat în ultimele decenii foloase netăgăduite, a o părăsi azi ar însemna a pierde beneficiile de 30
de ani de muncă și roade. Neutralitatea este o soluție rea, care face ca România să piardă înalta
situație pe care a câștigat-o. Eu mă voi supune majorității. Sunt rege constituțional și nu voi declara
singur războiul. ( Discursul lui Carol I în Consiliul de Coroană din 22/3 august 1914)
B. „ Germania exercită conștient o politică îndreptată, în esență împotriva intereselor Angliei, și nu e
departe momentul ciocnirii militare, dacă numai Anglia nu-și va jertfi propriile interese, pierzându-
și prin aceasta reputația de stat mare și independent.” ( Din memoriile diplomatului englez E. Crou,
1 ianuarie, 1907)
C. „ În epoca modernă, în goana cercurilor monopoliste după noi piețe de desfacere, de materie
primă și de capital, Marile Puteri adoptă o politică externă agresivă, colonială și imperialistă,
care duce lal întețirea cursei înarmărilor, la formarea blocurilor politico-militare, la lupta pentru
împărțirea și apoi reîmpărțirea lumii, la adâncirea mișcărilor anticoloniale. Contradicțiile dintre
Marile Puteri au fost, în esență cauza principală a Primului Război Mondial, în urma căruia blocul
politic-militar în frunte cu Germania a suferit înfrângere. ” ( Extras din manualul de istorie)
Nr. Item Scor

1. Numește direcția prioritară a politicii externe a României evidențiată în sursa A: L


0
_______________________________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________________________ 2
3
2. Numește cel puțin 2 motive de aderare a României la Tripla Alianță în 1883: L
_______________________________________________________________________________ 0
_______________________________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________________________ 2
3
4
3. Identifică și scrie în 2 enunțuri contradicția dintre prevederile documentului din sursa A și L
conținutul sursei B: 0
______________________________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________________ 2
3
______________________________________________________________________________
4
5
4. Care state sunt menționate în sursa C? Apreciază situația relațiilor dintre ele. L
_______________________________________________________________________________ 0
_______________________________________________________________________________ 1
2
3
5. L
Plasează, pe segmentul de axă cronologică, evenimentele indicate în sursele A, B și D: 0
1
2
3
4
5
Explică noțiunile subliniate în sursele A, B, D: L
6. 0
_______________________________________________________________________________
1
_______________________________________________________________________________ 2
3
_______________________________________________________________________________
4
_______________________________________________________________________________ 5
6
_______________________________________________________________________________
7
8
Localizează pe harta de contur țările celor 2 blocuri, Tripla Alianță și Antanta, hașurând
7.
teritoriile lor prin 2 semne distincte. Completează legenda. L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

În spațiul rezervat indică 2 cauze și 2 consecințe a evenimentului menționat:


Cauze Eveniment Consecințe

8. ____________________________ Crearea ____________________________


____________________________ blocurilor ____________________________ L
militar- 0
____________________________ ____________________________ 1
____________________________ politice în ____________________________ 2
____________________________ Europa la ____________________________ 3
____________________________ mijlocul ____________________________ 4
sec. XIX- 5
____________________________ ____________________________
XX 6
_
TOTAL puncte acumulate:
NOTA: