Sunteți pe pagina 1din 8

Raportul

privind activitatea grădiniței ,,Andrieş ‘’s Pepeni pentru anul de învăţământ 2017-2018

*********

Instituția Preșcolară ,,Andrieş ‘’s Pepeni este grădiniță – tip,  8 grupe care a fost inființată în
1988.

Instituția Preșcolară ,,Andrieş ‘’sRăzălăi este grădiniță – acomodată,  2care se-a început
activitatea la 18 .02.2013
Instituția Prescolară ,,Andrieş ‘’s Pepeni – instituție de stat –statut.

Principalele acte organizatorice cu caracter intern, ce reglează activiatea instituției sunt:

 Statutul instituției prescolare,;


 Regulamentul de ordine internă, care a fost aprobat la sedința consilului de administrație
nr.1 din septembrie 2017;
 Planul complex de activitate al grădiniței;
 Procesele verbale ale consiliilor pedagogice și de administrație.
 Codul Educaţiei,
 Codul de Etică
 Regulamentul IP.

Capacitatea instituției

 Conform proiectului grădinița este prevăzută pentru 190 de copii, în realitate sunt 200 de copii
în 8 grupe, gr..Răzălăi conform Dispoziţiei primarului activează începînd cu data de 18 februarie
2013 si frecventează grădiniţa de copii -50 copii. Grădinița s.Pepeni dispune de o sală de
festivităţi, concomitant folosită şi ca sala sportivă..
Spațiul grupelor este limitat. În grupele cu frecvență de 25-26 cop.

În grădiniţa Pepeni sunt înscriţi 250 copii de vîrstă preșcolară necesită să fie instituţionalizaţi
încă 110 copii de vârsta de 3-5 ani. Prin urmare, este nevoie de deschide o grădiniţă cel puţin
cu 7 grupe pentru copii.

 Asigurarea cu cadre didactice :

 Director – 1
  Metodist  1,0unitate – 1
 Educatori – 12,5 unit sal
 Conducător muzical – 1,25

Conform studiilor:

 studii superioare – 7
 studii medii de specialitate – 9

Dețin grade didactice: grad didactic II — 14.aici propun promovarea la grad I


Obiectivul major pentru anul de învăţământ 2017-2018 a fost-Asigurarea accesului tuturor
copiilor la o instruire completă, liberă, obligatoriu si de calitate.

Obiective specific-

-dezvoltarea socioemoţională a copiilor,

-dezvoltarea abilităţilor sociale la preşcolari în contextual noilor cerinţe educaţionale,

-dezvoltarea capacităţi şi atitudini de învăţare.

Reușita reformei educaționale promovate în țară depinde în mod direct de măiestria cadrului
didactic, de formarea lui profesională, avînd drept obiective prioritare –Formarea profesională
continuă pentru aplicarea demersurilor educaţionale centrate pe copil, extinderea serviciilor de
calitate în educaţia timpurie, menţinerea şi perpetuarea tradiţiei şi valorilor instituţiei,
eficientizarea procesului instructiv-educativ punând accent pe promovarea Eu-lui personal
al fiecărui cadru didactic. Cele mai eficiente forme de perfecționare a măiestriei profesionale au
fost reuniunile metodice la nivel de raional, cît și seminarele, orele metodice și consultațiile la
nivel de instituție Formarea continuă a devenit în lumea contemporană, nu doar o tehnică sau o
știință, ci, în primul rând, o mișcare socială menită să ajute oamenii să-și înțeleagă locul și rolul
în societate, făcându-i capabili să se adapteze cerințelor și solicitărilor prezentului, să devină
eficienți și performanți. În prezent, nu se mai poate discuta despre competitivitate, performanță
economică sau integrare socio-profesională fără conștientizarea practică, nu teoretică, a
conceptului de educație care este un continuum existenţial.Formarea cadrelor didactice
reprezintă o strategie esențială pentru asigurarea adaptării sistemului educaţional la cerinţele
societăţii actuale şi, totodată, pentru asigurarea calităţii procesului educaţional.

Unul din documentele de politică educaţională ale educaţiei timpurii sunt Standardele
profesionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie. Pentru a acoperi
întrega gama de competenţe au fost delimitate câteva domenii pentru care au fost formulate
standarde şi indicatori.Aceste domenii sunt

A.Concepţia despre copil şi educaţie timpurie.

B.Planificarea învăţării.

C.Organizarea învăţării

D.Evaluarea învăţării

E.Dezvoltarea profesională

F.Parteneriatul cu familia.

domeniul D.Dezvoltarea profesională-formarea continuă a cadrelor didactice care conţine 4


standarde:

E.1. Consultare de material de specialitate,

E.2.Participarea la cursuri de specialitate,


E.3.Reflecţia asupra propriei activităţi pentru îmbunătăţirea rezultatelor,

E.4.Lucrul în echipă cu cadrele didactice şi alţi specialişti pentru îmbunătăţirea activităţii


didactice.

În continuare mă voi opri la fiecare standard în parte.

E.1. Consultare de material de specialitate-. Cadrele didactice din grădiniţa ,,Andrieş’’


cât şi în cabinetul metodic dispunem de literatira de specialitate, atât din fondul de donaţie, cât şi
procurate de personal.Cadrul didactic este conştient că trebuie să fie permanent informat, să fie
pregătit pentru activităţile integrate, pentru schimbările din societate, deaceaia fiecare se străduie
să dispună de toată literatura de specialitate, care este permament rasfoită si studiată , dar nu este
lasată undeva pe policioară şi uitată.

E.2.Prticiparea la cursuri de specialitate.


Conform Planului de Activitate al Direcţiei Educaţie Sîngerei, pe data de 23 noiembrie 2017 în
grădiniţa de copii ,,Andrieş’’s.Răzălăi s-a desfăşurat Atelierul de formare continuă a cadrelor
didactice , subiectul ,,Dezvoltarea vorbirii coerente la copii prin intermediul activităţilor
instructive’’. Grup ţintă-cadrele didactice din zona Pepeni. Dna Pîntea Lilia, educator grad
didactic II, Lopotenco Iulia, educator grad didacticII au organizat şi demonstrat activităţi
integrate.În cadrul şedinţei am elaborat schimb de experienţă cu cadrele didactice, training-
Mijloace şi procedee folosite în activitatea de educare a limbajului la copii, şi desigur şi
dezbateri, studiu de caz, situaţii eficiente de învăţare cu copiii.

Pe data de 31.01.2018- Atelierul de formare continuă a cadrelor didactice cu subiectul


,, Proiectarea eficientă a activităţilor axate pe necesităţile copiilor-paradigma a concepţiei
educaţiei centrate pe copil’’ Grup țintă-cadrele didactice din raion.În cadrul seminarului au fost
organizate și demonstrate 4 activități integrate de către ;Tîrziu Nina, Bounegru Alla, Brega
Anastasia, Gherboveţchi Olga educatori , grad didactic II.Subiectul ,, Proiectarea eficientă ’’
este o temă destul de vastă și importantă în activitatea cadrului didactic. În timpul seminarului au
apărut diferite discuții, întrebări, dezbateri, provocări, dar împreună cu Dna Nicov Larisa am
făcut lumină și am soluționat toate problemele. La fel am organizat lucrul în grup,, Tablou în
acuarelă’’ folosind metoda Braistorming, schimb de experienţă,, Proiectarea curriculară ’’.
La fel conform Planului de activitate al Direcţiei Educaţie Sîngerei pe data de 29 martie 2018 s-a
desfăşurat Atelierul de formare continuă ,, Managerul începător’’ grup ţintă –managerii
începători din raion cu subiectul ,,Organizarea şi desfăşurarea lucrului educativ la nivel de
instituţie’’. În cadrul şedinţei am organizat atât lucrul în grup cât şi frontal, am valorificat
momente relevante în organizarea şi desfăşurarea lucrului educativ la nivel de instituţie, schimb
de experienţă, studiu de caz.
În data de 24.04.2018 atelierul de formare continuă a conducătorilor muzicali din raion cu
subiectul-,,Primăvara-anotimpul reânvierii’’.

Activitatea metodică în instituţie se desfăşoară în baza Planului de activitate al grădiniței


,,Andrieș’’ Una din priorităţile instituţiei revine formării continuie a cadrelor didactice. Cu acest
scop în instituţie organizăm ore cu acces public, seminare teoretico-practice, ore metodice, lucru
în ateliere cu diverse tematici, înregistrate în Registrul de evidenţă a activităţii metodice cu
cadrele didactice. Aceste activităţi sînt certificate prin procese verbale, care sunt înregistrate în
registrul respectiv. Anual în grădiniţă sînt înaintaţi educatori pentru cursuri de formare continuă

În cadrul IȘE-

 Manoil Ana
 Brega Eugenia

În cadrul USB

 Tîrziu Nina
 Iamandi Mihail
 Manoilă Larisa

Iar după ce revin cadrele didactice de la cursurile de perfecționare facem desiminarea


informațiilor și aplicarea în activitate.

Împreună cu dna Vieru Galina metotist grădiniţa ,,Andrieş’’ monitoriz[m procesul de atestare .
Portofoliile cadrelor didactice care solicită conferirea/confirmarea gradului didactic sînt
completate conform prevederilor Regulamentului de atestare a cadrelor didactice. În anul de
studii 2017- 2018 atestării este supusă dna Socolenco Lidia, educator grupa pregătitoare-
conferirea gradului didactic II, Jacot Valentina , educator grupa mare, pentru confirmarea
gradului didactic II. Brega Anastasia , educator grupa mare, menținerea gradului didactic II.

Conform Planului de activitate al grădiniței de copii, la începutul anului școlar 2017-2018


activitatea metodică a fost planificată sub diferite forme de organizare:

Ore metodice
Planificarea de lungă durată-modalitate inovatoare de proiectare a lucrului instructiv –
educativ,
Aspecte psihologice ale dezvoltării literaturii la preșcolari,
Dezvoltarea conceptelor matematice și științifice în cadrul proiectării tematice,
Influiența naturii și artei în educarea sentimentelor estetice la preșcolari,
Evaluarea copiilor de vârstă preșcolară în baza SDÎC(standardelor de învățare și
dezvoltare pentru copii de la naștere până la 7 ani ).

Consultații
 Regimul zilei în grădinița de copii-posibile valori educative,
 Metodica de lucru privind activitățile de cultură fizică în toate grupele de vârstă,
 Tipuri și forme de organizare a activităților matematice,
 Strategii și tehnici de percepere a frumosului din natură pe marginea operelor
literare,
 Evaluarea copiilor în baza SDÎC și înregistrarea datelor.
Control tematic
 Organizarea și desfășurarea activităților integrate în grădiniță de copii,
 Studierea posibilităților de educare a sentimentelor estetice față de
valorile naturii la preșcolari,
 Pregătirea pentru perioada estivală-respectarea cerințelor de profilaxie a
bolilor.

Participări la concursul ,,Pedagogul Anului’’-ediţia anului 2018


Participantă la concurs Pîntea Lilia-Diploma gradul I.

Parteneriat
 Liceul Teoretic ,,A.Agapie’’
 Biserica din satul natal,
 APL.

Doresc să menţionez faptul că, conform planului în toate grupele s-au organizat distracţii
sportive-,,La start cxu familia-părinţi şi copii’’. Am rămas satisfăcuţi de implicare atăt al
părinţilor cât şi bunicilor. Expoziţii de desen în colectiv, expoziţii de mărţişoare.

Pe parcursul anului au fost organizate 6 Consilii Pedagogice, avînd ca obiective prioritare:

 Formarea reprezentărilor matematice elementare   la copiii preșcolari în cadrul


activităților integrate.
 Organizarea activitaților de mișcare cu copiii de virsta preșcolară – factor principal în
dezvoltarea optimă a copilului.
 Limbajul și comunicarea, formarea premiselor citit — scrisului la preșcolari — parte
componentă a activităților integrate.

La fiecare grupă s-a realizat o încadrare echilibrată astfel încît experiența valoroasă a unor
educatoare sa armonizat cu informația teoretică  proaspată, actuală și inovatoare; educatoarele
fiind intr-un parteneriat activ și real la grupă, in favoarea copiilor.

 O problemă importantă într-un program educativ la vîrsta prescolară este acordarea unei atenții
deosebite amenajării spațiului educațional, care constituie contextul material în care se
desfasoară educația.Pe parcursul anului 2017-2018  s-a lucrat asupra creării mediului educațional
în conformitate cu cerințele actuale , toate cadrele didactice sunt responsabile şi receptive. Deci
nu lasăm mâinele în jos și zicem că e gata și nu mai avem ce face, dar tindem spre o
performanță mai mare și rezultate mai bune.

Calitatea predării

Majoritatea  educatoarelor din grădinița de copii au susținut activități practic-demonstrative


conform planului și genericului Consiliilor Pedagogice, ocazii în care educatoarele au prezentat
informații la temă,  iar educatoarea propunatoare a arătat în ce măsură a reușit să implementeze
metode activ- participative sau metodele interactive de grup în actul didactic. În general, s-a
constatat un interes real pentru un învățămînt integrat aplicat cu prescolarii.

 Activitatea educativă. Calitate, eficiență

Obiectivul prioritar al instituțiilor de învățămînt preșcolar este formarea personalității prin


dezvoltarea capacităților creative. săbătoarea ,,Ziua bunicuțelor’’, Anul Noi ,, Ziua
mamelor’’“Ziua copiilor” și “ Adio, Gradiniță”, care a avut loc, la finele anului școlar,
Organizarea diferitelor expoziţii cu genericul ,,Tomna, dulce’’, ,,Mărţişoare,
mărţişoare’’.Serbările organizate cu grupele de preșcolari au fost nu numai un prilej de emulație
între grupe și educatoare, dar mai cu seamă un feedback real al întregii activități. Familia fiind
prezentă la aceste evenimente,  au privit spectacole de calitate susținute de preșcolarii  și
educatoarele din gradiniță.

Ședințele cu părinții se organizează prin diverse forme de lucru, utilizînd metodele interactive
prin intermediul cărora, părinții sunt atrași în activități lucrînd în centrele de lucru ale grupei.
Astfel, ei pot percepe mai bine modalitățile de lucru ale copiilor în grădiniță. Ca și modalitate de
organizare a lucrului cu părinții sugerez de invitat specialiști din diverse domenii ( psihologie,
medicină, pedagogie poliţieetc.), pentru a prezenta părinților informații utile și necesare conform
tematicilor.

 Activitatea metodică este un domeniu deosebit de important în cadrul activității instituției de


învățămînt, deoarece reprezintă sistemul de măsuri întreprinse în baza realizărilor știintifice și a
practicii pedagogice inovatoare, orientate spre perfecționarea profesională a fiecarui cadru
didactic spre dezvoltarea potențialului creativ, ce contribuie la sporirea calității și eficienței
educaționale.Dacă aşi deschide o paranteză avem şi lacune, care cer şi insist să şie înlăturate,,
cum ar fi; termometria nu se face zilnic, evidenţa bonurilor de plată, care la moment am fost
sustrasă din responsabilităţile mele şi am făcut recalcul, la rîndul lor părinţii fiind indignaţi, dar
au dat şi ei dovadă de iresponsabilitate, terenul de joacă este lăsat în umbră, nisipierile ignorate,
nesipul neafânat, parcelele, jucăriile pe teren, plimbarea, observările, lucrul individual.Deci dacă
până acum am menţionat toate reuşitele, apoi să stiţi că şi lacune avem foarte multe.Şi aici pun
accent pe autoveluarea cadrelor didactice în baza Standardelor profesionale naţionale pentru
cadrele didactice, evaluarea cadrelor didactice de către meneger şi metodist pentru a scoate în
evidenţă care sunt lacunele ca mai apoi cadrul didactic să elaboreze

 Evaluarea cunoștințelor copiilor 

 Una din tehnologiile educaționale moderne utilizate în realizarea obiectivelor curiculare și


asupra căruia am pus un accent deosebit anul acesta a fost evaluarea grupelor de vârstă
preşcolară în baza Fişei de monitorizare, cu următoarele rezultate

Activitatea didactică în învațămîntul preșcolar este complexă și necesită forme de evaluare


multiple adaptate însă la specificul vîrstei. Didactica modernă pune un mare accent pe racordarea
acțiunilor instructiv  educative la nevoile și potențialul copilului pe considerarea particularităților
individuale ca indicator orientativ prioritar.

Monitorizarea gradului de pregătire a copiilor pentru școală.


Instituțiile de educație timpurie din gr.,,Andrieş’’ s.Pepeni, anul de studii
2017-2018

I. Scop și obiective:

Scopul monitorizării este de a determina gradul de pregătire a copiilor cu vârsta de 6-7 ani
pentru școală (dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, limbajul şi comunicarea,
capacităţi şi atitudini de învăţare la finalul grupei pregătitoare) pentru orientarea şi optimizarea
procesului educativ în ansamblu la nivel de țară și la nivelul instituției de educație timpurie.

Obiective:
 Stabilirea domeniilor și indicatorilor cu cel mai mare/mic grad de performare de către
copii;
 Identificarea succeselor și problemelor/lacunelor în pregătirea copiilor către școală.
 Formularea de propuneri pentru îmbunătățirea gradului de pregătire a copiilor pentru
școală la nivel de țară.

II. Indicatori de monitorizare

1. Număr total de copii cu vârsta 6-7 ani, care frecventează instituția preșcolară în anul
școlar 2017-2018 – 85
2. Rata copiilor care au performat (în mod regulat, independent) toți indicatorii (100%),
10copii-12%
3. Rata copiilor care au performat 85-99% din indicatori - 9 copii-10%
4. Rata copiilor care au performat 65-84% din indicatori - 21 copii-25 %
5. Rata copiilor care au performat 40-64% din indicatori - 16copii –19%
6. Rata copiilor care au performat mai puțin de 39% din indicatori –29copii 34%

7. Rayting-ul domeniilor performate


8. Domeniile cu cel mai mare scor de performare (în %, copii) – dom.A , 59 copii-69%,
dom.B,44 copii-52%
dom.E,42copii-49

9. Domeniile cu cel mai mic scor de performare (în %, copii) –dom.C,38 copii-45%
Dom.D,41copii-48%
10. Rayting-ul indicatorilor performați
11. Indicatorii cu cel mai mare scor de performare (85-100% de copii) - 0
12. Indicatorii cu scor mediu de performare (65-85% de copii) -1,2
13. 3,4,6,7,8,9,12,16,28,29,33,34,64,65,52,57,55,46,47 14copii-16%
14. Indicatori cu scor mic de performare (40-64% de copii) -
10,11.18,19,23,24.25.27.30.31.32,35,37,44-22 copii-25%
15. Indicatorii cu scor insuficient de performare (mai mic de 40%)-5,13.14.15.17.20.21,22,49
copii-57%

16. Probleme în performarea domeniilor de dezvoltare/indicatorilor


probleme ce țin de copii:

 Copiii nu sunt instituţionalizati de la vârsta de 3 ani. Copiii care frecventează


grădiniţa de copii de la vârsta de 3 ani se deosebesc foarte mult de cei care sunt cuprinşi
cu vârsta de 5 ani.
 Indiferenţa părinţilor,
 Iresponsabilitatea părinţilor , refuzul de a se implica în procesul instructiv-
educativ,
 Frecvenţa scăzută.

16.Propuneri pentru îmbunătățirea gradului de pregătire a copiilor pentru școală.

-studirea literaturii de specialitate,


-interasistenţe,
-conlucrarea cu învăţătorii claselor primare,
-implicarea părinţilor.

Analizînd rezultatele obținute am stabilit că copii au dobîndit abilități, cunoștinte, competențe,


priceperi și deprinderi conform cerințelor curriculare și criteriilor de apreciere la debutul
școlar.Proiectele tematice au fost realizate prin activități integrate, copiii fiind organizați să
lucreze în diverse centre de lucru.

Procurări-

 250 ştergare,
 250 set albituri.
 16 echipament personal auxiliar,
 24 paturi copii,
 250 căni,
 100 farfurii,
 Generator,
 Mobilă pentru birou
 Mărfuri de uz gospodăresc, cancelarie.

Prin urmare, pentru a răspunde cerințelor necesare asigurării tuturor condițiilor pentru învățarea
și dezvoltarea deplină a copilului, prevăzute prin standartele de învățare și dezvoltare, cadrul
didactic trebuie să dețină un ansamblu larg de competențe ce pornesc de la modul în care se
gândește despre copil, copilărie și educația copilului mic, modul în care acționează și
interacționează atât cu copilul, cît și cu familia acestuia, pâna la competențele de ordin didactic
ce țin de organizarea mediului educațional, de strategiile de învatare și evaluare utilizate.

Director gr.,,Andrieş ’’ Larisa Manoilă

S-ar putea să vă placă și