Sunteți pe pagina 1din 5

MEMORIU INSTALATII ELECRICE

S.C.TEC GAVCONS S.R.L. Proiect: CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI BAZIN


Balesti - Gavanesti, jud.Gorj VIDANJABIL
J18/84/2015 Amplasament: Mun. Targu Jiu, Str.Costache Negruzzi, FN., Jud. Gorj
Tel/Fax:0253/221130 Beneficiar: MILICI RADU

MEMORIU TEHNIC

INSTALATII ELECTRICE

CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI BAZIN


VIDANJABIL

Beneficiar: MILICI RADU

MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE


Capitolul I. - DATE GENERALE
Prezentul volum trateaza instalatiile electrice aferente obiectivului.
Proiectul tehnic s-a întocmit pe baza temei elaborate de beneficiar si a datelor tehnice
de specialitate ale proiectanţilor de arhitectură.
- categoria de importanta: D;
- clasa de importanta a obiectivului : IV;
La baza descrierii generale a obiectivului stau :
- planurile întocmite de arhitect;
- prevederile, normele şi standardele românesti si europene în vigoare;
1. NATURA ŞI CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI
Având în vedere prevederile Normativului I 7 – 2002, Anexa 2, respectiva construcţie se
clasifică în:

COD CATEGORII ŞI CLASE DE INFLUENŢE EXTERNE


1 2
A. CONDIŢII DE MEDIU
AA. Temperatura mediului ambiant
AA4 - 5oC   + 40o C (temperat)
AB. Condiţii climatice (influenţa cominată a temperaturii şi umidităţii)
AB4 t = - 50 C... + 400 C; j r = 5 ÷ 95%; j a = 1 ÷ 29 g/m3
AC. Altitudine
AC1 sub sau egală cu 2000 m (joasă)
1 2
AD. Prezenţa apei
AD1 neglijabilă
AE. Prezenţa corpurilor străine solide
AE1 neglijabilă
AF. Prezenţa substanţelor corozive sau poluante
AF1 neglijabilă
AG. Solicitări mecanice
AG1 uşoare (solicitarea la şoc cel mult egală cu 0,225 J)
AH. Vibraţii
AH1 scăzute (instalaţii casnice şi similare, la care efectele vibraţiilor pot fi neglijabile);
gama de frecvenţe cuprinsă între 2 ÷ 9 şi 9 ÷ 200 Hz, amplitudinea deplasării
între 0,3 ÷ 1,5 mm şi acceleraţia între 1 ÷ 5 m/s2
AH. Prezenta florei și mucegaiului
AK1 neglijabilă
AM. Influenţe electromagnetice, electrostatice sau ionizante
AM1 neglijabilă
AN. Radiaţii solare
AN1 scăzute, < 500 W/m2
AP. Efecte seismice
AP1 neglijabile, a ≤ 30 Gal; 1 Gal = 1 cm/s2
AQ. Trăsnete. Nivel keraunic
AQ2 indirect, > 25 zile /an (riscuri provenind de la instalaţii de alimentare)
AR. Mişcări de aer (curenţi de aer)
AR1 scăzute, v ≤ 1m/s
AS. Vânt
AS1 scăzut, v ≤ 20m/s
B. UTILIZĂRI
BA. Competenţa persoanelor
BA1 obişnuită (persoane neinstruite)
BC. Contactul persoanelor cu potenţialul pământului
BC1 nul (mediu neconductor)
BD. Condiţii de evacuare în caz de urgenţă
BD1 normale
BE. Natura materialelor prelucrate sau depozitate
BE2 riscuri de incendiu (utilizare, manipulare, prelucrare, fabricare, depozitare de
materiale combustibile)
C. CONSTRUCŢIA CLĂDIRILOR
CA. Materiale de construcţii
CA1 necombustibile
CB. Structura construcţiilor
CB1 riscuri neglijabile
În conformitate cu Anexa 3 din Normativul I7-02, instalatiile interioare electrice se vor executa
cu conductori si cabluri din cupru ce se pot monta îngropat, protejate în tub PVC.
3. INSTALATII ELECTRICE
3.1. DESCRIERE INSTALATII ELECTRICE
Capitolul de instalatii electrice cuprinde:
- alimentarea cu energie electrica;
- instalatii electrice interioare;
- tablourile de distributie joasa tensiune (TEG);
3.2 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
3.2.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ
Obiectivul este o constructie nouă propusă prin prezentul proiect.
3.2.2. DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE, DESCRIEREA LUCRARILOR
PROIECTATE
Tabloul de distributie se va alimenta de la tabloul electric general al locuintei prin
intermediul unei coloane electrice constituită din 3 conductoare din cupru tip FY 6 mmp,
montate în tub pvc Φ32 mm montat îngropat sub tencuială.
Circuitele electrice aferente tabloului electric (TE) vor fi protejate la suprasarcină şi la
supracurent cu disjunctori diferenţiali (IΔ = 30 mA), curenţii de declanşare fiind calculaţi în
funcţie de încărcările circuitelor.

Page 2 of 5
Plecările din TE catre consumatori se vor proteja la suprasarcină şi la supracurent cu
disjunctori diferenţiali (IΔ = 30 mA), curenţii de declanşare fiind calculaţi în funcţie de
încărcările circuitelor.
Tabloul electric general va fi legat la centura de împământare ce se va executa din
electrozi din teava Ol-Zn 2 1/2 (5 buc., L = 1,5 m) uniti cu platbanda zincata 40x4 mm si care
trebuie să aibă rezistenţa de dispersie R p≤4Ω.
Instalatiile interioare electrice din se vor realiza cu conductori din cupru introduşi în tuburi
de protecţie IPY care se vor monta îngropat în tencuială.
3.3.DESCRIEREA INSTALATIILOR ELECTRICE PROIECTATE
3.3.1 INSTALATII INTERIOARE ŞI EXTERIOARE DE ILUMINAT SI PRIZE
Instalaţia de iluminat cuprinde:
- iluminatul general din garaj;
Iluminatul general din garaj
Se realizează cu corpuri de iluminat de tip cu incandescent.Nivelurile de iluminat alese au fost
cele recomandate de către Ghidul de Iluminat Interior (Guide on Interior Lighting) CIE No.
29.2.Comanda surselor de iluminat se face cu comutatoare şi întreruptoare montate îngropat.
Înălţimea de pozare a comutatoarelor şi întreruptoarelor este de 1,5 m de la nivelul pardoselii
finite.Cotele de amplasare a corpurilor de iluminat vor fi la nivelul planseului.
Instalaţia de prize
Toate prizele utilizate sunt cu contact de protecţie şi sunt montate ingropat. Înălţimea de
pozare a prizelor este de 0,2…1,5 m de la nivelul pardoselii finite.
Toate materialele utilizate pentru instalaţia electrică vor fi incombustibile (CA1) sau vor fi greu
combustibile (CA2a), cu întîrziere la propagarea flăcării şi fără halogen.

4. MĂSURI DE PROTECŢIA SI SIGURANTA MUNCII


La proiectare s-au respectat normativele şi prescripţiile în vigoare .
Dintre măsurile de protecţie avute în vedere amintim :
▪ toate instalaţiile şi echipamentele electrice care în mod accidental pot ajunge sub
tensiune s-au legat la pământ; se vor lua măsuri de echipotenţializare prin legarea ţevilor din
circuitele termice, de hidranţi la bara de echipotenţializare;
▪ toate circuitele electrice ce alimentează consumatori în zone periculoase (medii
umede din băi, grupuri sanitare) s-au prevăzut cu protecţie diferenţială;
▪ instalaţiile şi echipamentele electrice sunt corespunzătoare mediilor în care se
montează.
▪ pe căile de evacuare a holurilor de circulare s-a prevazut iluminat de siguranţă.
▪ tablourile şi circuitele electrice se vor marca conform STAS 297/2
5. NIVELUL DE PERFORMANTA AL LUCRARILOR
Prin proiectare au fost prevăzute următoarele exigenţe privind calitatea lucrarilor
conform Legii 10/1995 şi Normativului C56-02 :
a) rezistenţă şi stabilitate
b) siguranţă în exploatare
c) siguranţă la foc
d) durabilitate- rezistenţă la agenţi de mediu
a) Rezistenţă şi stabilitate
Circuitele electrice interioare se realizează cu conductoare din cupru tip FY montate în tuburi
de protecţie tip IPY sub tencuială, cabluri MYYM-F montate în tuburi PVC rigide sau
flexibile.Aparatele electrice şi corpurile de iluminat sunt omologate conform normelor naționale
precum şi a celor locale şi sunt alese special în funcţie de condiţiile de funcţionare (în special
temperatura de lucru).Se respectă prevederile Normativului I7-2002Prin realizarea instalaţiei
electrice nu se afectează structura de rezistenţă a cladirilor.
b) Siguranţă în exploatare
Instalaţia electrică se va proiecta şi realiza astfel încât să asigure protecţia utilizatorului
împotriva şocurilor electrice prin contact direct sau indirect.Se vor alege gradele de protecţie

Page 3 of 5
pentru aparate şi corpuri de iluminat în conformitate cu prevederile Normativului I7-
2002.Elementele instalaţiilor care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge
accidental sub tensiune, vor fi prevăzute cu măsurei de protecţie – instalaţii de legare la
pământ, instalaţii de legare la nul, instalatii termice, sanitare, instalaţii de stingere incendiu,
etc.
c) Siguranţă la foc
Instalaţia electrică se va adapta la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie
şi la categoria de incendiu a clădirii, astfel ca să fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu
datorită instalaţiilor electrice.Circuitele electrice sunt prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi
suprasarcinăLa trecerile prin ziduri şi planşee se vor realiza etanşări, conform normativelor
nationale în vigoare.
Se respectă prevederile Normativului P118/2013 – Normativ de siguraţă la foc al
construcţiilor precum şi Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.Materialele şi
echipamentele electrice ţin cont de categoria de pericol la incendiu al încăperilor.
d) Durabilitate-rezistenţă la agenţi de mediu
Materialele şi echipamentele electrice utilizate şi modul de executare a instalaţiilor electrice
ţin cont de mediu şi agenţii de mediu prezenţi.
6. MĂSURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
Documentatia respecta “Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind
protectia la actiunea focului” P118/2013, şi Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor.Instalatiile electrice au fost proiectate cu materiale corespunzatoare conditiilor de
mediu stabilite tehnologic.Toate circuitele si coloanele din tablourile de distributie se vor
eticheta si marca (conf. STAS 297/1.2-80).
7. URMĂRIREA EXECUŢIEI
Prin grija beneficiarului se va urmări buna execuţie a lucrărilor, în conformitate cu
prevederile Normativului C 56-02.

8. CONCLUZII FINALE
Se vor respecta prevederile normativului pentru verificarea lucrarilor de constructii si
instalatii aferente, indicativ C56. Pentru priza de pamant se va prezenta un buletin de
masurare eliberat de o firma autorizata care sa ateste valoarea rezistentei de dispersie
prescrise.Se atrage atenţia beneficiarului şi executantului asupra respectării normativelor în
vigoare atât la punerea în funcţionare a instalaţiilor proiectate cât şi pe durata exploatarii
lor.Instalaţiile electrice au fost proiectate pe baza temelor de proiectare elaborate de arhitect
şi de proiectanţii de instalaţii şi de lucrări edilitare. Au fost alimentate cu energie electrică
toate receptoarele prevăzute în tema de proiectare, în condiţiile prevăzute în
temă.Materialele şi echipamentul care se vor monta vor avea agremente tehnice şi
certificate de conformitate conform reglementărilor în vigoare.Orice modificare constructivă
sau de destinaţie, orice modificare care priveşte condiţiile de mediu pentru care s-au
proiectat instalaţiile electrice sau orice modificare care priveşte numărul, puterea sau
condiţiile de alimentare a receptoarelor de energie electrică poate determina modificări în
instalaţia electrică şi costuri suplimentare. Din acest motiv se recomandă consultarea şi a
proiectantului de instalaţii electrice înainte de adoptarea unei decizii de modificare.
9. STANDARDE SI NORMATIVE

 STAS-12604/4;5 privind protectia impotriva electrocutărilor. Priza de pămant”;


 P 118 –“Norme tehnice de proiectare privind protectia la acţiunea focului”;
 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 NP 061/2002 – „Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din
clădiri”;

Page 4 of 5
 GP 052/2000 – „Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni de până la 1000 V c.a. şi 1500 V
c.c.”;
 I 7/2-2001 – „Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 100 V c.a.
şi 1500 V c.c.;
 NTE 006/06/00 – „Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în
reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV";
 NTE 007/08/00 - “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice” ;
 STAS 6616/83 – “Protectia impotriva atingerilor indirecte”
 STAS 3184/1-85-Prize, fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380V curent alternativ
si până la 250Vc.c. şi până la 25A. Condiţii tehnice generale de calitate;
 C56 “Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi de instalaţii aferente
 Legea nr.10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcţii;
 1996 – Norme generale de protecţia muncii elaborate de MMPS şi MS;
 Normative I20-2000, I7-2002 ;
 Standard IEC 60 364-7-711

Intocmit,
ing. Pandalau Liviu

Page 5 of 5

S-ar putea să vă placă și