Sunteți pe pagina 1din 1

O P I S EXPLICATIV

cuprinzând documentele constitutive ale dosarului de candidat


ACADEMIA DE POLIȚIE 2020
Nr.
Crt. DENUMIREA DOCUMENTULUI

1. Un dosar plic pe coperta căruia vor fi trecute datele de identificare ale candidatului scris cu
majuscule: numele (pentru persoanele căsătorite, în paranteză, numele dobândit din
căsătorie), prenumele tatălui, prenume candidat, CNP-ul, programul de studii, forma de
învăţământ, limba străină şi numărul de telefon;
2. Cererea de înscriere privind solicitarea candidatului de a participa la concurs completată
olograf sau electronic, (conform anexei din anunt);
3. CV-ul – Europass completat olograf sau electronic;
4. - Diploma de bacalaureat Copie + original sau copie legalizată;
- pentru candidaţii care au absolvit liceul în 2020 şi au susţinut examenul de bacalaureat, și
nu au primit diploma de bacalaureat vor prezenta la înscriere o adeverinţă (în original)
eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media
generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul
că nu a fost eliberată diploma
5. Foaia matricolă pentru studiile liceale; Copie + original sau copie legalizată
6. Cartea de identitate şi permisul de conducere Copie + original în termen de valabilitate
7. Certificat de naştere candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificat căsătorie, precum şi alte
hotărâri judecătoreşti privind starea civilă Copie + original sau copii legalizate dacă
documentele sunt plastifiate sau distruse
8. Copie carnet de muncă /stagiu de cotizare/alte documente care atestă vechimea în muncă
9. Livret militar Copie + original
10. Autobiografie scrisă numai olograf respectând îndrumarul anexat anuntului
11. Tabelul nominal cu rudele candidatului semnat de toate rudele majore (conform anexei din
anunt) completat olograf sau electronic
12. Cazierul judiciar al candidatului
13. 3 Fotografii color ¾ cm în tinută decentă (având pe verso scris cu majuscule: numele,
prenumele tatălui, prenumele candidatului şi CNP-ul) puse în plic mic
14. 1 fotografie color 9/12 puse în același plic cu foto ¾
15. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (conform anexei
din anunt)
16. Caracterizare de la ultimul loc de muncă, şcoală sau unitate militară (în original)
înregistrată semnată şi parafată la unitatea emitentă
17. Candidaţii care optează pentru locurile destinate romilor sau altor minotrităţi vor completa
dosarul cu o declaraţie pe proprie răspundere scrisă olograf, conform modelului anexat care
atestă apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi o adeverinţă (în original) emisă de o
organizaţie etnică/minoritară din care fac parte
18. Candidaţii care optează pentru locurile destinate vor completa dosarul cu o declaraţie pe
proprie răspundere scrisă olograf, conform modelului anexat
19. Consimțământ informat conform modelului anexat
20. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie în original + copie

INFORMAŢII NUMAI pe site-ul IPJ IAŞI http//:is.politiaromana.ro. și


admitere@academiadepolitie.ro