Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 17-12- 2010


Grădiniţa GPP NR 4, Slatina
Educatoare:Balan Cornelia
Grupa mare.pregătitoare
Tema de studiu: “Cum este, a fost şi va fi pe acest pământ?”
Tema proiectului tematic: “Obiceiuri străbune”
Tema zilei: “În aşteptarea lui Moş Crăciun!”
Activităţi de învăţare:
ADP: Întâlnirea de dimineaţă-“În aşteptarea lui Moş Crăciun”; Rutine şi tranziţii;
ALA 1 : Ştiinţă: “Ajută-l pe Moş Crăciun să găsească drumul corect”;
Artă: -“Florile sorcovei”- confecţionare
-“Colăcei pentru colindători”- modelaj;
Biblioteca: -Citire de imagini cu aspecte ale obiceiurilor de iarnă- “Bucuriile sărbătorilor de iarnă”;
-Comunicare scrisă- “Ornăm bradul de Crăciun”

ADE: D.Ş.- Activitate matematică: “Cine ştie mai bine?”- joc didactic;
D.L.C.- Educarea limbajului: „Câte cuvinte am spus?”- joc didactic;
ALA 2: Şezătoare -„De la lume adunate,
Pentru Moş Crăciun prezentate!”
Forma de realizare: activitate integrată pe parcursul unei zile;
Forma de organizare: frontală, pe grupuri mici, individual;
Tipul de activitate: mixtă

1
Mijloace de realizare: joc didactic, exerciţiu, problematizarea, explicaţia, demonstraţia, observarea, descoperirea,
antrenement grafic, cântec, dans
Durata: o zi
Locul desfăşurării: sala de grupă
Scopul: Dezvoltarea cunoştinţelor copiilor despre mediul înconjurător, despre mediul social şi cultural;
consolidarea şi sistematizarea cunostinţelor matematice cu privire la numărul şi număratul în limitele 1-5;
formarea şi exersarea unor priceperi şi deprinderi;
Obiective operaţionale:
COGNITIVE:
DŞ: O1- să numere corect în limitele 1-5, folosind gestul de încercuire a elementelor unei mulţimi;
O2 -să ordoneze mulţimile cu 1-5 elemente în şir crescător şi descrescător, de la stânga la dreapta, de jos în sus formând scara
numerică;
O3 -să raporteze numărul şi cifra la cantitate şi invers;
O4 –să determine locul fiecărui număr în şirul numeric, folosind limbajul matematic adecvat;
O5- să compună şi să descompună numerele în cât mai multe variante posibile;
O5 -să rezolve corect fişa matematică .

DLC: OC1 – să identifice conţinutul imaginilor din rândul întâi, corelându-le cu structura grafică dată
OC2 - să decodifice conţinutul imaginilor din rândul al doilea. Stabilind structura grafică adecvată
OC3 - să descifreze semnificaţia simbolurilor date a propoziţiilor şi a cuvintelor;
OC4 - să reprezinte structura unei propoziţii din două cuvinte;
OC5 – să descrie simbolul grafic corespunzător propoziţiei enunţiative;

ALA 1:
Bibliotecă -O1. – să participe la activităţile de grup atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
O2. – să se exprime într-o înlănţuire logică, corectă având ca suport imaginile date;

2
O3. - să traseze într-un spaţiu dat linii drepte, verticale, orizontale, oblice pentru a decora cât mai
estetic bradul de Crăciun;
O4. – să respecte spaţiul atunci când executǎ semnele grafice ;
Artă- O1. – să confecţioneze flori din diverse materile ;
O2 .- să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
O3. - să mânuiască corect instrumentele de lucru specifice (foarfeca , bucaţi de
sârmă subţire );
O4. – să realizeze prin diferite tehnici de modelare şi din diferite materiale (plastelina, aluat) colăcei;
Ştiinţă- O1. - să traseze corect drumul în labirint;
O2. – să coloreze desenele de pe fişă;

ALA 2:
O1 – să recite corect, conşient şi fluent poeziile, respectând pauzele, intonaţia;
O2 – să perceapă frumuseţea şi armonia limbii române precum şi a specificului folclorului românesc;
O3 – să cunoască îndeletniciri specifice zonei în care s-au nǎscut: cusutul, ţesutul, împletit din pănuşe de porumb şi nuiele;
O4 – să asculte şi să interpreteze cântece şi dansuri populare;
O5 – să înţeleagă umorul din strigături, proverbe, expresie a înţelepciunii practice a poporului român;
PSIHOMOTRICE:
DŞ- O1- să construiască şirul numerelor crescător şi descrescător;
O2-să mânuiască materialele puse la dispoziţie stabilind locul fiecărui număr;
DLC-O3 - să-şi coordoneze mişcările pentru a folosi în condiţii de igienă şi securitate materialul grafic- manuale, jetoane, planşe;
O4 - să mânuiască eficient instrumentul de scris, pentru a realiza un duct continuu al segmentului şi o circularitate corectă a
punctului
ALA-O5 – să execute corect paşii de dans popular;
O6– să-şi consolideze deprinderile de cusut, împletit şi ţesut.

AFECTIVE:
O1- să respecte reguli ce decurg din joc;

3
O2- să manifeste independenţă în realizarea sarcinilor activităţii şi a fişei;
O3 - să colaboreze cu partenerii de joc pentru reuşita jocului;
O4 - să se implice în joc.
O5 – să exprime atitudini pozitive faţă de tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, conştientizând prin muncă necesitatea păstrării lor;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, turul galeriei,
jocul didactic, algoritmizarea;

Mijloace de învăţământ: jetoane, coşuleţe, fişe matematice, machetă, preabecedare, jetoane, imagini, cărţi, sârmă,
diverse tipuri de hârtie colorată, fişe de lucru, lipici, creioane, carioci, retroproiector,
-şerveţele din etamină pentru cusut, ace, aţă, furca cu lână şi fusul, gherghefuri pentru ţesut, casete cu muzicǎ popularǎ,
casetofon.

Bibliografie:
1. “Curriculum pentru educaţia timpurie a copilului de la 3 la 6/7ani”, MECT, 2008
2.,, Activitatea integrată din grădiniţă” , ed. Didactica Publishing House, 2008;
3. ,,Jocuri matematice în grădiniţă” – Îndrumător metodologic ediţia 2005 –Mihaela Neagu, Georgeta Beraru;
4. ,,Jocuri didactice matematice”-Îndrumător metodic-grupa pregătitoare, ediţia 2000,Editura EMIA

SCENARIUL DIDACTIC

Programul zilei începe cu întâlnirea de dimineaţă. Copiii stau pe scăunele şi privesc prezenarea power point
„În aşteptarea lui Moş Crăciun”. Are loc salutul, se completează prezenţa, calendarul naturii.
Noutatea zilei constă în faptul că avem musafiri care au venitsă ne vadă cât suntem de frumoşi şi de harnici,
şi cum ne vom juca pe parcursul zilei.
Se introduce un moment de tranziţie : “Bună dimineaţa, brad luminos!”

4
Se prezintă copiilor sectoarele de lucru:
ALA 1: Ştiinţă: “Ajută-l pe Moş Crăciun să găsească drumul corect” – copiii trebuie să traseze drumul corect de la
Moş Crăciun până la căsuţă;
Artă: “Florile sorcovei”- copiii trebuie să confecţioneze din hârtie flori cu care vor orna sorcova;
“Colăcei pentru colindători”- se va modela din aluat şi plastelină colăcei ;
Biblioteca: “Ornăm bradul de Crăciun” (antrenament grafic)- copiii trebuie să traseze în spaţiul dat
diferite tipuri de linii învăţate (drepte, verticale, oblice, şerpuite) pentru a decora cât mai frumos bradul de Crăciun.
“Bucuriile sărbătorilor de iarnă”- copiii citesc imagini cu obiceiuri de iarnă;
După ce copiii au îndeplinit sarcinile de la sectoare are loc Turul Galeriei.
Se introduce un moment de tranziţie- „Unu, doi, faceţi ca noi!”
Se va realiza activitatea matematica „Cine ştie mai bine”
Tranziţie : deprinderi de igienă şi autoservire – copiii servesc gustarea;
Se va realiza activitatea de educarea limbajului- „Câte cuvinte am spus?”.
Programul zilei se încheie prin prezentarea şezătorii „În aşteptarea lui Moş Crăciun!”
Educatoarea va face aprecieri asupra modului în care s-a desfăşurat activitatea pe parcursul întregii zile.

5
Nr. Evenimentul didactic Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare
crt. (instrumente
şi indicatori)
1. Moment organizatoric Voi pregăti toate cele necesare bunei
desfăşurări a activităţii.
2. Captarea atenţiei Are loc întâlnirea de dimineaţă, Copiii Ascultă
stau pe scăunele şi privesc prezenarea power salutul
point „În aşteptarea lui Moş Crăciun”. Are loc Expunerea educatoarei
salutul, se completează prezenţa, calendarul Răspund
naturii. salutului
Noutatea zilei constă în faptul că avem Poartă o
musafiri care au venit să ne vadă cât suntem discuţie liberă
de frumoşi şi de harnici, şi cum ne vom juca Copiii
pe parcursul zilei. execută
Tranziţia se realizează prin jocul „Bună Convorbirea mişcările
dimineaţa, brad luminos!”. propuse de
educatoare
3. Comunicarea Educatoarea le spune copiilor ca le-a adus
obiectivelor şi a temei multe alte surprize de la Moş Crăciun. Le explicaţia
activităţii comunică copiilor ca astăzi vom avea o
activitate de matematică, o activitate de
educarea limbajului, vom scrie, vom cânta,
vom dansa şi ne vom juca împreună.
4. Dirijarea învăţării prin -se prezintă copiilor sectoarele de lucru:
abordarea integrată a Ştiinţă: “Ajută-l pe Moş Crăciun să găsească Copiii
conţinuturilor drumul corect” – copiii trebuie să traseze execută

6
drumul corect de la Moş Crăciun până la mişcările
căsuţă; propuse de
Artă: “Florile sorcovei”- copiii educatoare
trebuie să confecţioneze din hârtie flori cu
care vor orna sorcova;
“Colăcei pentru colindători”-
se va modela din aluat şi plastelină colăcei ;
Biblioteca: “Ornăm bradul de
Crăciun” (antrenament grafic)- copiii trebuie
să traseze în spaţiul dat diferite tipuri de linii
învăţate (drepte, verticale, oblice, şerpuite)
pentru a decora cât mai frumos bradul de
Crăciun.
“Bucuriile sărbătorilor de iarnă”- Conversaţia
copiii citesc imagini cu obiceiuri de iarnă;
Copiii vor lucra la sectorul ales, mă voi
plimba printre ei, voi da indicaţii şi voi Explicaţia
acorda ajutor acolo unde este cazul. Copiii se
pot muta şi la alt sector după ce au rezolvat
sarcina data.
După ce copiii au îndeplinit sarcinile de la Conversaţia
sectoare are loc Turul Galeriei. Explicaţia
Se introduce un moment de tranziţie- „Unu, Demonstraţia
doi, faceţi ca noi!” Exerciţiul
Se va trece la activitatea de matematică:
-se prezintă conţinutul jocului didactic;

7
- se realizează jocul de probă; Explicaţia,
-se formează mulţimi cu 1-5 elemente; Conversaţia
- se numără, Exerciţiul
-se caută vecinii numerelor; Jocul didactic
- se compun şi descompun numere; Problematizarea
- se realizează fişa matematică;
- se stabilesc câştigătorii jocului; Copiii
Tranziţie : deprinderi de igienă şi autoservire participă la
(copiii servesc gustarea). jocul didactic
respectând
Se realizează activitatea de educarea instrucţiunile
limbajului Preabecedare primite şi
- se denumesc imaginile; Explicaţia regulile
- se formulează propoziţii; Exercitiul jocului.
- se numără cuvintele din propoziţii;
- se reprezintă grafic propoziţia şi
cuvintele;
- se stabilesc câştigătorii jocului;

5. Obţinerea performanţei Voi introduce un moment de tranziţie


printr-o poezie
Iat-a mai trecut din zi
Multe-aţi mai lucrat copii
Iar acum ne pregătim

8
Să ne mai mişcăm puţin.
Copiii se încolonează şi se plimbă ieşind
organizat din clasă, voi amenaja spaţiul clasei
pentru următoarea etapă din activitate.

Copiii se pregătesc pentru şezătoarea “De la Copiii recită


lume adunate, Pentru Moş Crăciun Exerciţiul poeziile de la
prezentate”. Copiii cântă, recită, spun rolurile
proverbe, ghicitori, cos, ţes, desfac porumb, învăţate.
dansează. Copiii cântă
cântecele.
Copiii
execută
dansul.
7. Încheierea activităţii Împreună cu copiii voi aprecia modul în Conversaţia
care au participat la activitate: au realizat
fişele, au realizat celelalte lucrări şi sarcini
primite, au cântat şi au dansat.
-Pentru că tot ce aţi lucrat astăzi e minunat
sunt sigură că Moş Crăciun nu va întârzia să
vină la voi şi să vă aducă multe cadouri.
Copiii primesc stimulente pentru activităţile
desfăşurate.