Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU“ — IA{I

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE, DECORATIVE {I DESIGN

VESTIMENȚIA - EXPRESIE A IMAGINII UMANE CONTEMPORANE

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

COORDONATOR {TIIN}IFIC:
Prof. Univ. Dr. Jenő BARTOS

DOCTORAND:
Cornelia BRUSTUREANU

IA{I / 2009

1
CUPRINS:

INTRODUCERE....................................................................................................................4

Capitolul I. VESTIMENTA}IA — EXPRESIE A IMAGINII UMANE................................8


I.1. Imagine [i frumuse]e......................................................................................................10
I.2. Frumuse]ea, ideal al `nf\]i[\rii umane...........................................................................14
I.1. Expresii ale frumuse]ii `n imagine.................................................................................16
I.2. Frumuse]ea uman\ `n contextul social...........................................................................20
I.3. Mode [i modele..............................................................................................................23

Capitolul II. REPERE ESTETICE ~N VESTIMENTA}IE.................................................31


II.1. Considera]ii estetice generale `n vestimenta]ie............................................................32
II.2. Kitsch-ul `n vestimenta]ie............................................................................................40
II.3. Arta `n vestimenta]ie....................................................................................................44
II.4. Vestimenta]ia ca art\....................................................................................................63
II.5. Stilul vestimentar — arta `nve[m^nt\rii.........................................................................67

Capitolul III. OMUL CONTEMPORAN {I VESTIMENTA}IA SA................................73


III.1. Cultura vestimentar\...................................................................................................74
III.1.a. Caracterul na]ional al ve[m^ntului...............................................................75
III.1.b. Caracterul universal al ve[m^ntului.............................................................77
III.1.c. Vestimenta]ia str\zii.....................................................................................79
" III.2. Cultur\ urban\ — Subcultura vestimentar\.................................................................85
III.2.a. Curente muzicale vs. curente vestimentare..................................................87
III.2.b. Alte subculturi............................................................................................100

Capitolul IV. VESTIMENTA}IE {I COMUNICARE.....................................................110


IV.1. Ipostaze ale comunic\ri prin ve[m^nt.......................................................................111
IV.2. Codul vestimentar, mijloc de comunicare................................................................114
IV.2.a. Coduri vestimentare actuale.......................................................................116
IV.2.b. Comportamente vestimentare inedite........................................................117
IV.3. Vestimenta]ia `n publicitate, expresie [i simbol.......................................................118
IV.3.a. Revista de mod\.........................................................................................120
IV.3.b. Fotografia de mod\....................................................................................128
IV.3.c. Afi[ul publicitar de mod\...........................................................................136
IV.3.d. Vestimenta]ia reclam\...............................................................................138
IV.3.e. Vestimenta]ia `n televiziune [i radio..........................................................139
IV.3.f. Noi forme de promovare ale vestimenta]iei...............................................144

2
Capitolul V. VESTIMENTA}IA ~NTRE CREA}IE {I EXECU}IE..............................146
V.1. Rela]ia dintre art\ [i industrie `n mod\......................................................................149
V.2. Designul vestimentar contemporan............................................................................154

Capitolul VI. VESTIMENTA}IA DIN ROMÂNIA.........................................................156


VI.1. Moda rom^nesc\ `ntre anii 1945-1989.....................................................................157
VI.2. Vestimenta]ia `n spa]iul rom^nesc contemporan......................................................161

Capitolul VII. CONTRIBU}II PERSONALE ~N VESTIMENTA}IE {I ARTA


DECORATIV|..................................................................................................................169
VII.1. Activitatea artistic\..................................................................................................171
VII.2. Explor\ri creative `n vestimenta]ie..........................................................................174
VII.3. Lucr\ri de art\ decorativ\........................................................................................178
VII.4. Lista de lucr\ri.........................................................................................................182

CONSIDERA}II FINALE.................................................................................................183

BIBLIOGRAFIE SELECTIV|.........................................................................................186
BIBLIOGRAFIE WEB......................................................................................................190
SURSA IMAGINILOR......................................................................................................192
ANEXA I............................................................................................................................193
ANEXA II..........................................................................................................................195
1. Lista imaginilor..................................................................................................195
SUMMARY.......................................................................................................................204

3
INTRODUCERE

~n ansamblu, lucrarea de fa]\ intitulat\ Vestimenta]ia — expresie a imaginii umane


contemporane constituie o variant\ posibil\ de cunoa[tere, dar [i o metod\ de `n]elegere a
obiectului vestimentar [i rolului s\u `n construirea imaginei umane. Tema aleas\ spre
cercetare a pornit de la premisa c\, vestimenta]ia reprezint\ un mod de ilustrare a manierei
de convie]uire, de g^ndire, de subordonare fa]\ de mediul natural [i social, dar constituie [i
o extensie a eului nostru, format din caracter, prejudec\]i, restric]ii. Pe parcursul `ntregii
evolu]ii a speciei umane, ve[m^ntul a r\mas pentru om un obiect necesar [i pre]uit, [i
datorit\ calit\]ii lui de al face lizibil `n spa]iu cotidian. Confluen]a dintre individual [i
colectiv este reflectat\ prin vestimenta]ie, care devine astfel o reprezentare social\.
Lucrarea de fa]\ [i-a propus urm\rirea aspectelor amintite `n contextul contemporan, mai
precis a rela]iilor care exist\ `ntre ve[m^ntul pe care individul `l poart\ (ca o extensie prin
sine a imaginei despre sine) [i fenomenele fundamentale din cadrul perimetrului cotidian.
Studierea vestimenta]iei s-a axat `n primul r^nd pe cercetarea perioadei contemporane,
pu]in investigat\ `n materialele bibliografice de specialitate, [i datorit\ faptului c\, fiind un
moment `n desf\[urare, tr\s\turile esen]iale ale sale sunt mai dificil de identificat.
Un element inedit al studiului `l reprezint\ atribuirea termenului de „imagine“,
figurii umane. Alegerea acestuia (`n detrimentul celui de `nf\]i[are), a reprezentat `n
contextul temei alese spre cercetare, un mijloc de distinc]ie a contextului actual, `n cadrul
c\ruia „apari]ia“ social\ presupune o alc\tuire prealabil\ a sa. Spre deosebire de trecut,
c^nd vestimenta]ia era stabil\, ast\zi hainele cu care ne `mbr\c\m devin `n mare parte
rezultatul propriilor noastre op]iuni. Acest fapt permite o interpretare mai larg\ a persoanei
`n func]ie de stilul s\u vestimentar, [i faciliteaz\ totodat\ sub acest aspect, compararea
social\. ~n spiritul acestor idei, subiectul ales a necesitat extinderea ariei de investiga]ie,
coordonatele `nf\]i[\rii umane dep\[ind limitele expresiei vizuale, `nglob^nd [i atitudini,
gesturi, ipostaze. Termenul de „imagine“, complex prin `n]elesul s\u, a fost analizat [i din
perspectiva substituirii lui unui concept mai larg, `ntreaga constituire a `nf\]i[\rii umane
fiind `n]eles\ `n acest caz, ca pe un demers coerent [i pe deplin asumat. „Imaginea“ unei
persoane, a unui individ, `n conjunctura social\ contemporan\, r\m^ne o form\ de
exprimare nonverbal\, dar devine [i un mijloc de impresie, de afirmare, de prezentare
individual\. Vestimenta]ia constituie ast\zi, al\turi de alte mijloace de `mpodobire,
principala cale de manifestare a identit\]ii.
Elucidarea [i identificarea „imaginei“ umane contemporane a constituit un obiectiv
major al lucr\rii, rezultat din con[tientizarea existen]ei unor reprezent\ri emblematice la
care memoria noastr\ face apel de c^te ori are nevoie, sau se raporteaz\ la trecut. Pe `ntreg
cuprinsul tezei, constituit din [apte capitole, bibliografie [i anexe, au fost analizate
elementele cadru ale exprim\rii umane care influen]eaz\ `n mod direct maniera de
`mbr\care, aspectele comportamentului uman [i particularit\]i de evolu]ie a manifestului

4
vestimentar.

Capitolul I.
VESTIMENTA}IA — EXPRESIE A IMAGINII UMANE

Capitolul I, intitulat Vestimenta]ia - expresie a imaginii umane, reprezint\ `n


primul r^nd o introducere `n contextul general al temei, [i porne[te de la analiza termenului
de imagine ca element de sine st\t\tor, dar [i `n coresponden]\ cu frumuse]ea. Sumar, au
fost explicate mecanismului percep]iei vizuale `n formarea imaginilor, [i func]iile
`ndeplinite de sim]uri `n memorarea lor ulterioar\. Datorit\ plurivalen]ei sale, cuv^ntul
„imagine“ a impus `n contextul prezentei lucr\ri, o analiz\ atent\ a semnifica]iei lui.
Scopul acestei prezent\rii a fost cel de punctare a principalelor ipostaze ale imaginii,
respectiv, de reproducere a unui obiect, de reprezentare plastic\ a `nf\]i[\rii unei fiin]e sau
scene de via]\, dar [i de reprezentare/reflectare a realit\]ii `nconjur\toare `n con[tiin]a
uman\.
Frumuse]ea, acest deziderat [i factor ce declan[eaz\ multitudinea de
comportamente sociale, printre care [i cele vestimentare, a fost analizat\ din prisma
integr\rii termenului `n aria de studiu a esteticii, dar [i din perspectiva `n]elegerii sensului
dob^ndit de acesta `n mediul social. Analiza de principiu a frumuse]ii corpului uman, a
necesitat o delimitare `ntre aspectul fizic al unei persoane, armoniei lui, [i frumuse]ea
moral\, etic\ a individului. Evolu]ia canoanelor `nf\]i[\rii se reflect\ cel mai concludent
prin imagine, at^t produc]iile artistice, c^t [i cele publicitare exprim^nd diacronic
mentalit\]ile. Valoarea referen]ial\ a imaginilor este determinat\ de preponderen]a
exprim\rii `n con]inutul lor, a idealurilor de frumuse]e care au existat la un moment dat,
sau interval oarecare de timp.
Remarc^nd str^nsa leg\tur\ existent\ `ntre imagine [i frumuse]e, demersul analitic
din finalul acestui capitol s-a orientat c\tre punctarea principalelor moduri de interac]iune a
celor dou\ no]iuni `n moda vestimentar\. Fenomenul modei, a constituit de-a lungul
timpului subiectul multor analize, mecanismului impus de ve[m^nt `n societate suscit^nd la
`ndelungi dispute, fiecare dintre ele propun^nd o nou\ viziune asupra influen]ei sale `n
r^ndul indivizilor. Moda se consider\ a fi o manifestare a „exprim\rii“, o caracteristic\
dominant\ la un moment dat `n cadrul societ\]ii a membrilor ei, ce poate fi provocat\ de
unul sau mai mul]i factori, a c\ror natur\ sofisticat\ este extrem de diversificat\.
Posibilitatea de care dispune individul prin machiaj [i vestimenta]ie, de a interveni asupra
propriei `nf\]i[\rii, reprezint\ o manier\ acceptat\ `n societate. Concomitent, aceasta
reprezint\ pentru oameni [i un prilej de „redescoperire“, fapt ce pare a fi [i motivul care st\
la baza declan[\rii modei.
Studierea interdisciplinar\ a subiectului `n acest prim capitol, s-a datorat
multiplelor aspecte [i importan]ei lor `n formarea imaginii exterioare a unei persoane,

5
aceasta fiind rezultatul at^t a unor preferin]e personale, c^t [i a confluen]elor sociale.
Schimbarea concep]iei generale despre frumuse]e atrage dup\ sine [i schimbarea ca atare a
oamenilor. De-a lungul timpului, acest deziderat estetic al corpului uman s-a raportat la
diverse clasific\ri [i orient\ri `n sistemul modei, fiecare etap\ cunosc^nd o domina]ie a
uneia sau mai multor tr\s\turi [i expresii ale ei. Ve[m^ntul de]ine un statut de intermediar
`ntre ideal [i real, contribu]ia sa la construirea imaginii umane este primordial\,
determin\rile de ordin pshihologic, economic [i social-politic, mentalit\]iile existente `n
interiorul unui spa]iu geografic, fiind `n primul r^nd reflectate prin vestimenta]ie.

Capitolul II.
REPERE ESTETICE ~N VESTIMENTA}IE

~n cel de-al doilea capitol a lucr\rii, intitulat Repere estetice `n vestimenta]ie, se


men]ioneaz\ `n primul r^nd maniera utiliz\rii acestora `n construirea obiectului de
vestimenta]ie. Transpunerea `n plan vizual a unei idei prin ob]inerea unui raport corect
`ntre form\ [i func]ionalitatea sa, utilizarea corespunz\toare a elementelor de limbaj plastic
`n deplin\ concordan]\ [i coeziune, reprezint\ factori care confer\ produsului de
vestimenta]ie, calit\]i estetice.
Fenomenul kitsch, analizat de asemenea `n cadrul unui subcapitol, constituie un
aspect distinct al manifestului vestimentar. Acesta, `ncadrat `n tratatele estetice ca parte a
categoriilor ur^tului, generalizat datorit\ confuziei existente `n plan general, a alter\rii
sensibilit\]ii estetice [i a incapacit\]ii oamenilor din prezent de a identifica arta autentic\
de produsul neautentic, prezint\ `n moda vestimentar\ caracteristici specifice. Din
multitudinea de mesaje emise de individ în procesul comunicării, unul dintre cele mai
expresive mijloace `l reprezint\ vestimentaţia, distorsiunea estetic\ produs\ prin
intermediul ei, devine `n acest caz mult mai vizibil\ [i mai concludent\.
Vestimenta]ia este un produs cultural, [i ca orice alt produs de acest gen, se `nscrie
`n acelea[i coordonate estetice reprezentative la un moment dat. Influen]a artei se reflect\
`n mod direct `n vestimenta]ie prin forma sa, dar [i indirect, prin faptul c\ se subordoneaz\
prin mod\ conjuncturii sociale, aceia[i conjunctur\ `n care se formeaz\ [i manifestul
artistic. ~n sprijinul acestor idei, sunt enumerate aspectele concrete ale influen]ei
principalelor mi[c\ri artistice de-a lungul timpului `n moda vestimentar\, aceast\ expunere
se finalizeaz\ cu o analiz\ a noi rela]ii dintre art\ [i vestimenta]ie, [i conchide printr-o
enun]are a actualelor tr\s\turi ale ei.
~n arta, obiectele vestimentare [i-au schimbat statutul din subiect „pictat“ `n
exponat. Postura lor de „obiect al reprezent\rii“ [i-a f\cut prezen]a `n art\ `ncep^nd cu
perioada lui Duchamp. Num\rul arti[tilor a c\ror produc]ie artistic\ se leag\ de haine este
mare, opera lor ne demonstreaz\ c\ prin schimbarea func]iei [i sensului s\u originar, acest
obiect banal poate c\p\ta neb\nuite valen]e vizual-semantice. Analiza ipostazelor

6
vestimenta]iei `n artele vizuale s-a limitat la contextul contemporan, aceast\ prezentare
accentu^nd [i ideea c\, opt^nd pentru acest subiect `n reprezent\rile lor, arti[ti nu fac dec^t
s\ eviden]ieze `nc\ odat\ valoarea social\ a ve[m^ntului. ~n finalul capitolului II este
analizat stilul vestimentar, ca mijloc de afirmare a unei na]ii, comunit\]ii, sau ca expresie a
concep]iilor individuale.

Capitolul III.
OMUL CONTEMPORAN {I VESTIMENTA}IA SA

~n capitolul al III-lea, denumit Omul contemporan [i vestimenta]ia sa, sunt


tratate pe larg aspecte ale vestimenta]iei omului contemporan. Descrierea lor se raporteaz\
la contextul economic [i social actual, ce presupune un consum specific [i implicit un alt
comportament vestimentar, diferit de cel din trecut. Analiza no]iunii de cultur\
vestimentar\ s-a legat de inten]ia descoperiri existen]ei unor tr\s\turi [i particularit\]i de
`nve[m^ntare `n interiorul unei na]ii. ~n final, s-a constatat c\ `n acest moment expresia [i-a
pierdut sensul, `n prezent, aceasta se substituie ideii de reprezentare a unui ansamblu de
manifest\ri culturale, prin care se caracterizeaz\ anumite genera]ii la un moment dat.
Caracterul na]ional al ve[m^ntului este eviden]iat prin enun]area manierei de reflectare a
unor aspecte economice [i sociale `n manifestul vestimentar al unui popor, dar [i prin
detalierea acelor elemente specifice care ne faciliteaz\ `n plan vizual recunoa[terea
tr\s\turilor particulare ale lui. Statutul de produs universal dob^ndit `n prezent de anumite
obiecte vestimentare, se datoreaz\ at^t percep]iei lor, dar [i modalit\]ilor de execu]ie, multe
dintre acestea reu[ind s\ se perpetueze `n mod\, prin `ns\[i capacitatea lor de a fi o mod\
`n interiorul modei.
Strada, acest spa]iu public urban aflat `ntr-o continu\ schimbare, ilustreaz\ `n mod
divers [i complex o pleiad\ `ntreag\ de domenii, de la cel psihologic, social, politic,
administrativ, p^n\ la cel estetic. Moda str\zii constituie un element esen]ial de
identificarea a conceptelor estetice dominate `n cadrul societ\]ii la un moment dat, analiza
ei contribuie la identificarea imaginii umane. De[i, dificil de enumerat, `n cadrul acestui
capitol s-a `ncercat o prezentare a tr\s\turilor particulare de vestimenta]ie prin care se
diferen]iaz\ marile ora[e. Pornind de la ideea c\ marile metropole provoac\ prin `ns\[i
ambientul lor la un avangardism vestimentar, mai evident dec^t `n ora[ele mai mici, aceste
locuri reu[ind prin atmosfera lor s\ imprime un imbold care anim\ [i st^rne[te stiluri, `n
demersul nostru s-a urm\rit o demonstrare a rolului exercitat de acestea, `n orientarea
general\ c\tre un gen de manifest vestimentar.
Subculturile, reprezint\ subdiviziuni ale culturii naţionale, [i se caracterizeaz\
printr-o combinaţie de factori specifici unui grup social, o tendinţă de manifestare
subiacentă a unei culturi elementare, dar [i o cultură a grupurilor [i subgrupurilor sociale
dintr-o comunitate etnică. Permanente sau efemere, determinate de un context istoric sau

7
social, prin intermediul acestor subculturi, poate fi identificat\ con[tiin]a tinerei genera]ii,
acest gen de organizare, fiind mai mult specific\ lor. Con[tientiz^nd influen]\ exercitat\ de
acestea asupra configur\rii aspectului vestimentar general, `n finalul capitolului III, s-a
propus o analiz\ detaliat\ a celor mai evidente manifest\ri de acest gen, [i a prefigur\rii lor
`n plan social.

Capitolul IV.
VESTIMENTA}IE {I COMUNICARE

Cel de-al patrulea capitol include o incursiune `n strategiile comunic\rii prin


intermediul vestimenta]iei, dar [i o punctare selectiv\ a modalit\]ilor de manipulare
persuasiv\ a imaginilor `n raport cu manifestul de consum, o demonstra]ie a importan]ei
mesajului, dar [i al dispozi]iei individului c\tre dialog. Vestimenta]ia este analizat\ din
prisma facilit\rii comunic\rii at^t `ntre membrii unei colectivit\]i, societ\]ii, dar [i `ntre
membrii unei na]iuni.
Ipostazele „apari]iei“ vestimenta]iei `n mass-media este de asemenea consemnat\,
intensitatea reg\sirii ei `n cadrul mediilor de comunicare demonstreaz\ calitatea
informa]ional\ [i simbolic\ a ei. Transformarea din idee `n fapt a imaginii `n publicitate,
presupune alegerea acelor elemente care s\ conving\ un public divers [i numeros.
Mijloacele considerate de speciali[ti ca fiind mai eficiente, sunt cele care ]intesc spre
consumator ca individualitate, [i nu ca un individ oarecare aflat printre ceilal]i. Obiecte de
referin]\ culturală [i socială, hainele dau sens contextului vizual-imaginar dorit a fi
exprimat prin imagine, confer\ astfel con]inutului s\u un aspect particular, reflect\
atitudini, comportamente individuale [i modele identitare.

Capitolul V.
VESTIMENTA}IA ~NTRE CREA}IE {I EXECU}IE

Vestimenta]ia, `n cel de-al cincilea capitol intitulat Vestimenta]ia `ntre crea]ie


[i execu]ie, este analizat\ `n primul r^nd `n raport cu modul de constituire a ei, `ncep^nd cu
inten]ia enun]at\ `n cadrul schi]ei de idee, p^n\ la execu]ie [i implicit obiect. Traseul unui
obiect vestimentar `ncep^nd cu atelierul de crea]ie, produc]ie, magazin [i `n final garderoba
unui purt\tor, reprezint\ un proces dinamic, `n permanent\ schimbare. Pe parcursul
`ntregului proces de crea]ie [i execu]ie, designerului `ntreprinde multe ac]iuni care implic\
at^t desenarea fugar\ sau detaliat\ a unui model, c^t [i interven]ii pe parcursul execut\rii
prototipului, sau chiar realizarea total\ a lui. Vestimenta]ia intr\ `n sfera de activitate a
designerilor, dar ace[tia creeaz\ doar tendin]e [i nu mode, combin\ inedit materiale, culori,

8
etc. ~n industria de profil, rolul lor este acela de a anticipa noua expresie a corpului, [i de a-
i atribui obiectului, la fel ca [i `n alte domenii o valoare competitiv\, factorul estetic
devenind relevant `n plan economic.
~n cadrul cercet\rii noastre, premisele apari]iei designului vestimentar, rela]ia
existent\ `ntre art\ [i `ndustrie `n sistemul modei a constituit de asemenea subiect de
tratare. Dezvoltarea industriei `mbr\c\mintei s-a legat de evolu]ia for]elor [i mijloacelor de
produc]ie, ce a demarat odat\ cu inventarea filaturii mecanice din anul 1764, a primei
ma[ini de cusut din 1846, [i primei brevet\ri a ei de c\tre Singer, `n 1851. Aspectul
contemporan al hainelor, divizarea [i structurarea lor `n elementele componente actuale, s-
a concretizat `n urma unui parcurs lung de crea]ie [i execu]ie. Integrat `n contextul artelor
vizuale contemporane, designul vestimentar a ap\rut dintr-o necesitate, `n prezent acesta
r\spunde nevoii de schimbare, exprim\ `n idee imaginea direct\ [i complex\ a realit\]i `n
care se `ntregesc elementele sociale, politice [i culturale, `n ansamblu transpune `n fapt
aceea stare de spirit, pe care moda o induce.

Capitolul VI.
VESTIMENTA}IA DIN ROMÂNIA

Vestimenta]ia din Rom^nia este prezentat\ `n cel de-al [aselea capitol al lucr\rii.
Pe l^ng\ o scurt\ istorie a vestimenta]iei din Rom^nia, cu predilec]ie a celei contemporane,
acesta con]ine [i o prezentare succint\ a produc\torilor rom^ni, a industriei de profil [i
tr\s\turilor ei particulare. ~n istoria vestimenta]iei din Rom^nia este evident faptul c\, din
punct de vedere etnic [i social, comportamentul oamenilor este strâns legat de ve[minte, iar
portul lor, de obi[nuinţele acestora. Pe de altă parte, ve[mintele s-au impus [i aici, ca o
dorin]\ de evidenţiere a ierarhiei sociale, dar [i a individualităţii umane. De-a lungul
timpului, vestimenta]ia rom^nilor a suportat diverse influen]e culturale, cercetătorii
fenomenului preciz^nd detaliat aceste caracteristici ale lor.

Capitolul VII.
CONTRIBU}II PERSONALE ~N VESTIMENTA}IE {I ARTA
DECORATIV|

Contribu]iile personale `n vestimenta]ie [i artele decorative, sunt enun]ate `n ultimul


capitol al prezentei lucr\ri. ~ntreaga analiz\ se finalizeaz\ cu prezentarea preocup\rilor
teoretice, practice, [i de crea]ie artistic\ personal\, referitoare `n mod direct la domeniu sau
tangen]ial cu el. Temele abordate p^n\ acum `n crea]ia personal\, ilustreaz\ constante
preocup\ri legate de domeniul vestimenta]iei, activitatea de cercetare `ntreprins\ av^nd [i

9
rolul deslu[irii unor aspecte neelucidate, ale acestui gen de demers artistic. Posibilităţi de
explorare a mijloacelor de limbaj plastic, modalit\]ile de concepere a unor obiecte
vestimentare, reprezint\ o parte din ac]iunile efectuate p^n\ acum `n plan creativ. Aceste
preocup\ri s-au manifestat pe dou\ direc]ii distincte, prima dintre ele a vizat identificarea
elementelor simbolice ale ve[m^ntului [i `nterpret\rii acestora `n sfera artei, iar cea de-a
doua s-a orientat c\tre fructificarea cuno[tin]elor plastice `n sfera produc]iei industriale de
vestimenta]ie.
~n plan general, crea]ia artistic\ personal\ presupune o permanent\ c\utare de noi
solu]ii plastice, medii [i materiale inedite de exprimare. ~n cadrul activit\]ilor artistice sunt
exploatate deopotriv\ aspectele bidimensionalului [i tridimensionalului, precum [i
utilizarea larg\ a mijloacelor tehnice specifice domeniului textil.

CONSIDERA}II FINALE

~ncheierea acestei incursiuni estetice `n lumea ve[m^ntului reprezint\ o punctare a


principalelor elemente definitorii care `i configureaz\ postura de semn, `n mediul social. ~n
cotidian, individului i se impune o anumit\ coresponden]\ social\, care rezult\ din
`ndeplinirea unor caracteristici deziderabile sau ideale. Frumuse]ea uman\ [i percep]ia ei
ca ideal reflect\ `n mod direct contextul social, atingerea ei presupune pe l^ng\ permanenta
reevaluare a reperelor estetice, [i o corelare cu manifest\rile sociale. Modul `n care arat\m
influen]eaz\ impresiile celorlal]i, vestimenta]ia aleas\ stabile[te un plan de comunicare,
`nf\]i[area noastr\ prin intermediul ei este parte a unei metacomunic\ri [i devine imagine.
Identitatea real\ a imaginii umane este cu at^t mai greu de deslu[it, cu c^t extensiunea sa `n
sfera social\ este de amploare [i presupune nu doar `n]elegerea codurilor culturale, c^t [i o
analiz\ a diferitelor aspecte ale naturii umane.
~n demersul nostru, un element de noutate [i originalitate `l constituie abordarea
dintr-o perspectivă nouă a domeniului, care se bazeaz\ pe reconstituirea imaginii umane
generale, pe analiza fenomenului `nve[m^nt\rii `n mediul cultural contemporan, [i
`n]elegerii lui `n contextul noilor tendin]e [i orient\ri din art\, mod\ [i industria de consum.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV|

Achim,I. Introducere în estetica industrială, Ed. {tiinţifică, Bucure[ti, 1968;


Achi]ei, Gheorghe Frumosul dincolo de art\, Ed. Meridiane, Bucure[ti 1988;
Achiţei, Gh., Breazu, M., Iano[i, I. (coordonatori) Estetica, Ed. Academiei
Române, Bucure[ti, 1983

10
Antal, A., Mure[an, P., Culoare, armonie, confort, Ed. {tiinţifică [i Enciclopedică,
Bucure[ti, 1983
Arendt, Hannah, Condi]ia uman\, Ed. Lumen 2006;
Arnheim, Rudolf, Arta [i percep]ia vizual\, Ed. Meridiane, Bucure[ti 1979;
Avermaete, R., Despre gust [i culoare, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1971;
Babias, Marius, Subiectivitatea — Marf\, o povestire teoretic\, Ed. Idea Design&Print,
Cluj 2004;
Barnard, Malcolm, Fashion as Communication, Ed. Routledge, edi]ia a II-a 2002;
Barthes, Roland, The Language of Fashion, Berg Publishers, 2006;
Barthes, Roland, Camera luminoas\ - `nsemn\ri despre fotografie, Ed. Ideea
Design&Print, Cluj-Napoca, 2005;
Barthes, Roland, Fashion System, University of California Press, 2004;
Barthes, Roland, Mitologii, Ed. Institutului European, Ia[i 2000;
Baudrillard, Jean, Sistemul obiectelor, Ed. Echinox, Cluj 1996;
Baudrillard, Jean, Societatea de consum. Mituri [i structuri, Ed. Comunicare, Bucure[ti
2005;
B\l\[escu, Alexandru, Paris elegant, Teheran incitant, corpuri estetice / subiecte
politice, Ed. Curtea Veche, Bucure[ti, 2008;
Berger, Rene, Artă [i comunicare, Editura Meridiane, Bucure[ti, 1976;
Bourriaud, Nicolas, Estetica rela]ional\. Postproduc]ie, Ed. Lumen 2006;
Boutaud, Jean-Jacques, Comunicare, semiotic\ [i semne publicitare, Ed. Tritonic
2005;
Blackman, Cally, 100 years of fashion illustration, Laurence King Publishing, 2007;
Breward, Christopher; Evans, Caroline Fashion and Modernity, Ed. Berg
Publishers, 2005;
Bruzzi, Stella, Fashion Cultures: Theories, Explorations and Analysis, Ed. Routledge,
2001;
Brune, Francois, Fericirea ca obliga]ie, eseu despre standardizarea prin publicitate Ed.
Trei, 2000;
Buta, Ovidiu, Victima modei, Ed. Polirom, Ia[i 2007;
Carlyle, Thomas, Filosofia vestimenta]iei, Ed. Institutul European, Ia[i 2003;
Cathelat, Berthard, Publicitate [i societate, Ed. Trei, Bucure[ti 2005;
Caragea, Cecilia, Istoria vestimenta]iei europene, Ed. Teora, Bucure[ti, 1999;
Călinescu, George, Pagini de estetică, Editura Albatros, Bucure[ti, 1990;
C\rt\rescu, Mircea, Postmodernismul rom^nesc, Ed. Humanitas, Bucure[ti 1999;
Crane, Diana, Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing,
Ed. University Of Chicago Press; edi]ia din 2001;
Constantin, Paul, Industrial design, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1973;
Cosmovici, Andrei, Psihologie general\, Ed. Polirom, Ia[i, 1996;

11
Creţu, I. Marketing & Design, Casa editorială Odeon, Bucure[ti, 1996
Douglas, Kellner, Cultura media, Ed. Institutul European 2001;
Eco, Umberto, Istoria frumuse]ii umane, Ed. Humanitas, 2007;
Eco, Umberto, Istoria ur^tului, Ed. Humanitas, 2007;
Entwistle, Joanne, The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory,
Ed. Polity Press, 2000;
Fiore, Ann Marie; Kimle, Patricia A. Understanding Aesthetics for the
Merchandising and Design Professional, Ed. Fairchild Books & Visuals, 2005;
Fiell, Ch. & P. Design of the 20-th Century, Taschen, Koln London Madrid New York
Paris Tokio, 1999;
Frevert, Ute H.-G. Haupt, Omul secolului XX, Ed. Polirom, 2002;
Fornoga, Mircea C., Estetica mărfurilor, Lito ASE, Bucure[ti, 1974;
Frings, Sue Stephens, Fashion from concept to consumer, Ed. Prentice Hall 1991;
Frizot, Michael, The new history of photography, Ed. Konemann 1998;
Gambrich, E.H., Normă [i formă, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1981;
Ghiu, Bogdan, Evul media sau omul terminal, Ed. Ideea Design&Print, Cluj 2002;
Gilbert, K.E., Kuhn, H., Istoria esteticii, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1972;
Goddard, Angela, Limbajul publicit\]ii, Ed. Polirom, 2002;
Groys, Boris, Actualitatea frumosului, Ed. Polirom, Ia[i 2000;
Groys, Boris, Despre nou — eseu de economie cultural\, Ed. Idea Design&Print, Cluj
2003;
Grünberg, Laura, (R)Evolu]ii în sociologia feminist\, Ed. Polirom, Ia[i 2002;
Haineault, Doris-Louise; Roy, Jean-Yves, Publicitate [i psihanaliz\, Ed. Trei,
Bucure[ti 2002;
Hass, R., Pratique de la publicité, Dunod, Paris, 1984;
Hess, Gerald, La metamorphose de l’art instiution et estetique, Ed. Kime, Paris 2002;
Huyghe, Rene, Dialog cu vizibilul, Ed. Meridiane, Bucure[ti 1981;
Ionescu, Adrian-Silvan, Mod\ [i societate urban\ `n Rom^nia epocii moderne, Ed.
Paideia, Bucure[ti, 2006;
Ionescu, Raluca, Metrosexualul. Un mit urban contemporan, Ed. Lumen 2006;
Ionic\, Lucian, Imaginea vizual\, Timi[oara, Ed. Marineasa, 2000;
Iano[i, Ion, Estetica, Ed. Didactică [i Pedagogică, Bucure[ti, 1978;
Jeudy, Henri Pierre, Corpul ca obiect de art\, Ed. Eurosong&Book 1998;
Jones, F. Arthur, Func]iune [i form\, Ed. Meridiane, Bucure[ti 1985;
Jouve, Michele, Comunicarea. Publicitate [i rela]ii publice, Ed. Polirom, 2005;
Karnoouh, Claude, Adio diferen]ei, eseu asupra modernit\]ii t`rzii, Ed. Idea
Design&Print, Cluj 2001;

12
Kawamura, Yuniya, Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies (Dress, Body,
Culture), Editura Berg Publishers, 2005;
Knobler, N., Dialogul vizual, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1983;
De Konink, Thomas, Noua ignoran]\ [i problemele culturii, Ed. Amarcord, Timi[oara
2001;
Kuchler, Susanne; Miller, Daniel, Clothing as Material Culture, Ed. Berg
Publishers, 2005;
Lalo, Charles, Frumuse]ea [i instinctul sexual, Timi[oara, Ed. Excelsior, 2001;
Larson, U. Charles, Persuasiunea, receptare [i responsabilitate, Ed. Polirom, Ia[i 2003;
Lazurca, Marius, Inven]ia trupului, Ed. Anastasia, Bucure[ti 1996;
Lehmann, Ulrich, Tigersprung: Fashion in Modernity, Ed. MIT Press, 2002;
Lehmann, Ulrich, Chic Clicks: Creativity and Commerce in Contemporary Fashion
Photography, Ed. Hatje Cantz Publishers/ICA Boston, 2002;
Lipps, T., Estetica - contemplarea estetică [i artele plastice, Ed. Meridiane, Bucure[ti,
1987;
Lorenz, Ch., La dimension design, Les Editions d’Organisation, Paris, 1990;
Lovink, Geert, Cultura digital\, Ed. Idea Design & Print, Cluj 2004;
Mackrell, Alice, Art and Fashion: The Impact of Art on Fashion and Fashion on Art,
Ed. Batsford, 2005;
Marchaud, Stephane, R\zboaiele luxului, Ed. Corint, Bucure[ti 2002;
Marien Warner, Mary, Photography a Culture History, Ed. Corint, Bucure[ti 2002;
Ma[ek, V., Designul [i calitatea vieţii, Ed. {tiinţifică [i Enciclopedică, Bucure[ti, 1988;
Maté, Gavril, Universul kitsch-ului - o problemă de estetică, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
1985;
Merline, D., L’Auto-Larousse Collection Encyclopedique ,,Vie Active“, Paris 1971;
Millerspillman, Kimberly A., The Meanings of Dress, Fairchild Books & Visuals,
edi]ia a II-a 2005;
Mih\ilescu, Dan, Limbajul culorilor [i al formelor, Ed. {tiin]ific\ [i Enciclopedic\,
Bucure[ti 1980;
Miscol, Oltea, Cultur\ [i comunicare, Ed. Oscar, Bucure[ti 2000;
Moineau, Jean Claude, L’art dans l’indifference de art, PPT Editions, Paris 2001;
Moles, Abraham, Sociodinamica culturii, Ed. {tiinţifică, Bucure[ti, 1974;
Moles, A., Artă [i ordinator, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1974;
Moles, A., Psihologia kitsch-ului, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1980;
Modoveanu, Maria; Miron, Dorina, Psihologia reclamei. Publicitatea în afaceri., Ed.
Libra, Bucure[ti, 1995;
Murray, Jacqueline; Nebel, Toni, The Power of Dress: An Insider's Guide to
Corporate Dress & Culture, Semiotics Pub Co, 1989;
Munro, Thomas, Artele [i rela]iile dintre ele, Ed. Meridiane 1981;

13
Mure[an, Pavel, Culoarea în viaţa noastră, Ed. Ceres, Bucure[ti, 1988;
Nanu, Adina, Arta pe om. Look-ul [i `n]elesul semnelor vestimentare, Ed. Compania,
Bucure[ti, 2001;
Pailliart, Isabelle, Spa]iul public [i comunicarea, Ed. Polirom 2002;
Pamfilie R., Procopie R., Design [i estetica m\rfurilor, autori Ed. ASE, Bucure[ti
2002;
Pascadi, I., Artă [i civilizaţie, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1976;
Pascadi, I., Estetică între [tiinţă [i artă, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1971;
Pastoreau, Marcel, Albastru — Istoria unei culori, Ed. Cartier, Chi[n\u, 2006;
Perkins Gilman, Charlotte, The Dress of Women: A Critical Introduction to the
Symbolism and Sociology of Clothing, Greenwood Publishing Group, Incorporated, 2001;
Popescu, M., (coordonator) Dicţionar de artă, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1995;
Popescu, T., Concepte [i atitudini estetice, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1983;
Proudhon, P.J., Principiul artei [i destinaţia ei socială, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1987;
Radu, C., Artă [i convenţie, Ed. [tiinţifică [i Enciclopedică, Bucure[ti, 1989;
Renaut, Alain, Era individului, Ed. Institutul European, Ia[i, 1998;
Sardar, Ziauddin; Van Loon, Borin, Cîte ceva despre Studii culturale, Ed. Curtea
Veche, 2001;
Sartori, Giovanni, Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune [i post-g^ndirea, Ed.
Humanitas, Bucure[ti, 2005, editia I;
Silverstone, Roger, Televiziunea `n via]a cotidian\, Ed. Polirom, Ia[i, 1999;
Shapiro, Ellen, Clients and designers, Watson Guptill, New York, 1989;
Smeu, Grigore, Esteticul cotidian `n lumea de azi, Ed. Academiei Rom^ne, Bucure[ti,
1992;
Svendsen, Lars, Fashion: A Philosophy, Ed. Reaktion Books, 2006;
Vartan, Nicolae Valentin, Imaginea de sine, Ed. Polirom, Ia[i, 1999;
Vianu, Tudor, Gândirea estetică, Editura Minerva, Bucure[ti, 1986;
Vele[cu Hodoroab\, Maria, Frumosul natural [i frumuse]ea uman\, Ed. Timpul, Ia[i,
2002
Vigarello, Georges, O istorie a frumuse]ii. Corpul [i arta `nfrumuse]\rii, din Rena[tere
[i p^n\ `n zilele noastre, Ed. Cartier, Bucure[ti, 2006
Vinken, Barbara, Fashion zeitgeist: trends and cycles in the fashion system, Ed. Berg
Publishers, 2005;
Zamfir, Romulus; Moldovan, Mircea Introducere `n design, Ed. U.T. Press, Cluj
Napoca, 2002;
Woauet, Dominique; Lazarte, Marion, Moda, Ed. Corint, Bucure[ti, 2004;
Wunenburger, Jean Jaques, L’esthetique, Ed. Caroletalon Hugon, Paris, 2004;
Wunenburger, Jean Jaques, Filozofia imaginilor, Ed. Polirom, Ia[i, 2004;

14
PUBLICA}II {I ARTICOLE:

Revista Textile Forum, 2008 - 2005;


Revista Book Moda, nr. 85, 86, 2007;
Revista DialogTextil, numerele: noiembrie 2007, iunie 2000, octombrie 1998, mai 1998,
martie 1998, aprilie 1997, octombrie 1996;

Mure[an, Cosmin, Globalizarea `n mod\, revista Dialog textil, octombrie 2006;


Andrei, Despina, Din ce tr\iesc creatorii de mod\, 26 octombrie 2007;
Calen, Ioana, Cum se `mbrac\ intelectualii?, ziarul Cotidianul, 3 aprilie, 2008;
Cernat, Paul, Eleganţe, noneleganţe, ineleganţe, Dilema veche, anul II, nr.84, 26 august
2005;
Perec, Georges, Caracterul politic al modei, revista Dialog textil, octombrie, 2006.

BIBLIOGRAFIE WEB:

ARTICOLE >

- B\l\[escu, Alexandru, Michel Foucault `l `nt^lne[te pe Calvin Klein,


revista IDEA art\+societate, nr. 17 din 2004, adresa:
http://www.idea.ro/revista/edition/archive/ print.php?id=215
- Brandul na]ional [i stereotipiile vestimentare, revista Metropotam, 20
Noiembrie 2007, adresa:
http://metropotam.ro/La-zi/2007/11/art6066037434-Brandul-national-si-stereotipiile-
vestimentare/
- C\lin, Sorin, Corpul, o metafor\ a min]ii, preluat de pe Internet, adresa:
http://www.jsri.ro/old/html%20version/index/no_5/ calinsorin-articol/htm
- C`rti]a Buzoianu, Cristina, Imaginea ca hiperrealitate,
http://www.rocsir.usv.r/archiv/2006_1/14%20Rocsir%201%202006.pdf
- C^nd hainele fac istorie, ziarul Curierul Na]ional, nr. 4 postat `n decembrie
2007, adresa:
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2007-12-04/Cand+ hainele+fac+istorie
- Coifan, Sever Octavian, Cum arat\ [i miroase politica, postat `n 29 aprilie
2008, adresa:
http://octaviancoifan.blogspot.com/2008/11/cum-arata-si-miroase-politica-1.html
- Blaj, Diana, Mass-media si comportamentele achizitorii, Revista Cultura nr.
80, din 12 iulie 2007, adresa:
http://revistacultura.ro/articol.php?rezultat=1548&imageField.x=124&imageField.y=26
- Jemison, Hedwig, Despre `mbr\c\mintea pastorilor, ap\rut `n Studii biblice

15
din martie 2000, adresa:
http://www.tagnet.org/camera_de_sus/studii/
- Istoria subculturii gothice, adresa:
http://www.lux-noctis.ro/istoria_subculturii
- Martin, Liana, Comunicarea `n mod\ — pictorialul, revista online
Fashion&Beauty, postat `n iunie, 2007.
- Martin, Liana, Fashion Media, revista Fashion&Beauty, articol postat `n
septembrie, 2007.
- Negoi]\, Dana, Succesul `n carier\ depinde de aspectul fizic, publicat pe 14
Martie 2008
http://www.garbo.ro/articol/print/970/Succesul-in-cariera-depinde-de-aspectul-fizic
- Oprea, Carmen, Subcultura [i tinerii, articol din revista Top s\n\tatea
http://www.topsanatate.ro/articol/subcultura-si-tinerii
- Sculi]\, Carmen Street Fashion, revista E-Girl, publicat `n 03 mai 2007
http://www.egirl.ro/Street-fashion
- Street Fashion, revista F&B din 21 Septembrie 2007
http://www.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html.
- Roca, Jose Manuel, Blue-jeans: zona obscur\ a consumului
Articolul „El lado blue de los jeans“ a fost publicat în revista Tiempos salvajes (Madrid,
Spania), 2004, nr. 2, pp. 38-45. Traducere din limba spaniolă de Iurie Moraru (Centrul de
Monitorizare [i Analiză Strategică „Moldova Noastră“.
- Neagoe, Adriana, Muzica, singura punte între generaţii, postat `n 12
octombrie 2007, adresa:
http://maiarizescu.blogspot.com/2007/10/muzica-singura-punte-ntre-generaii.html
- Woodward, Grant, Finding Emos ...and goths, moshers and scene kids,
articol publicat `n ziarul Evening Post, edi]ia online, postat `n 9 martie 2007,
adresa:
http://www.yorkshireeveningpost.co.uk/features/Finding-Emos-and-goths.2111369.jp
- Yakhnis, Marina, „Scene kids“ will destroy democracy, articol publicat `n
ziarul The Time Delphic, edi]ia online, postat `n 14 decembrie 2006, adresa:
http://media.www.timesdelphic.com/media/storage/paper1086/news/2006/12/14/Opinion/s
cene.Kids.Will.Destroy.Democracy-2551750.shtml

SURSA IMAGINILOR >

http://images.google.ro
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images
http://www.tpa.or.th/gallery/picture
http://cache.viewimages.com/
http://www.geocities.com/dfmsp/bromley3.JPG

16
http://i19.photobucket.com/albums/
http://www.japaneselifestyle.com.au
http://www.street-fashion.net/.webloc
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
http://www.tpa.or.th/gallery/picture
http://www.partyvibe.com/forums/view-what-is-rave-culture.html
http://www.africanamericans.com/stars_set_trends_for_freshest_hiphop.htm
http://www.footballcasual.com/history/the_history.html
http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A4186208
http://www.partyvibe.com/forums/view-what-is-rave-culture.html
http://www.tiscali.co.uk/music/biography/new_rave_biog.html

17