Sunteți pe pagina 1din 84

www.referat.

ro

‘Cuprins

Capitolul 1:
CASA DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI – O BANCĂ UNIVERSALĂ
4
1.1. Scurtă prezentare a băncii C.E.C. 4
1.2. Operaţuin desfăşurate prin unităţile operative ale casei de economii şi
consemnaţiuni 6
1.3. Principalele obiective ale casei de economii şi consemnaţiuni 9
Capitolul 2:
ACTIVITATEA DE CREDITARE A PERSOANELOR FIZICE LA C.E.C.
11
2.1. Forme de credite acordate persoanelor fizice 11
2.2. Principii de bază ale activităţii de creditare 20
2.3. Perioade de creditare şi documentele solicitate de C.E.C.pentru acordarea
creditului 23
2.4. Alte condiţii necesare pentru aprobarea creditului 25
Capitolul 3
ACTIVITATEA DE CREDITARE A PERSOANELOR JURIDICE LA C.E.C.
29
3.1. Clasificarea creditelor acordate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni
persoanelor juridice 30
3.2. Condiţii speciale de creditare a persoanelor juridice 37
3.3. Documentele solicitate pentru prevenirea riscului de credit 39
3.4. Garantarea riscurilor şi evaluarea performanţei financiare a entităţilor
economice 41
Capitolul 4
INSTRUMENTAREA OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE
LA SUCURSALA C.E.C. DIN TÂRGU JIU 47
4.1. Aplicaţie practică privind acordarea unui credit persoanelor fizice
47
4.2. Aplicaţie practică privind acordarea unui credit persoanelor juridice
60
PROPUNERI ŞI CONCLUZII 73
ANEXE 75
BIBLIOGRAFIE 117
Studiu de caz privind proceduri de finantare a persoanelor fizice si
juridice

ANALIZA RISCULUI DE CREDITARE

Capitolul 1

CASA DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI – O BANCĂ UNIVERSALĂ

1.1. Scurtă prezentare a băncii C.E.C.

Casa de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.) din România a împlinit 140 de ani. Ea a


fost înfiinţată cu scopul de a atrage şi administra economiile populaţiei. Până în prezent
aceasta este principala ei funcţie.
Trecerea României la un sistem politic, democratic şi procesul de transformare a
economiei româneşti într-o economie de piaţă impun reorientarea Casei de Economii şi
Consemnaţiuni spre noile oportunităţi şi cerinţe ale pieţei concurenţiale.
În anul 1992, Fundaţia Caselor de Economii pentru Cooperare Internaţională şi firma
de consultanţă KPMG Peat Marwick Frankfurt au efectuat la cerinţa Băncii Mondiale în
cadrul proiectelor EU-PHARE un studiu referitor la situaţia Casei de Economii şi
Consemnaţiuni din România şi la oportunităţile acesteia privind transformarea sa într-o bancă
modernă.
Datorită procesului de reformă lent şi contradictoriu precum şi a atitudinii
conservatoare a conducerii din acea perioadă, transformarea C.E.C. într-o bancă modernă nu
a avut loc.
Abia în primăvara anului 1996 s-a reluat cooperarea cu Asociaţia Caselor de
Economii din Germania şi cu Fundaţia Caselor de Economii pentru Cooperare Internaţională.
Pe baza analizei actualizate în noiembrie 1996, Ministerul Federal pentru Cooperare
Economică şi Dezvoltare din Germania, Ministerul Finanţelor din România şi Asociaţia
Caselor de Economii din Germania, reprezentată de Fundaţia Caselor de Economii din
Germania pentru Cooperare Internaţională au convenit asupra proiectului de colaborare
privind transformarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România într-o bancă
modernă.
Evoluţia nefavorabilă a fondurilor mutuale din 1999, datorită unui cadru
nereglementat a determinat ca o mare parte din clienţii acestor instituţii să se orienteze către
Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cea mai sigură bancă din România.
Din punct de vedere strategic, pentru Casa de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.)
sunt importante următoarele aspecte:
C.E.C. este o bancă universală
Noua lege a C.E.C. situează Casa de Economii şi Consemnaţiuni în rândul celorlalte
bănci din România.
Poziţia exclusivă a societăţii bancare, de colector de disponibilităţi ale populaţiei se
pierde. C.E.C. va oferi clienţilor aproape toate produsele şi serviciile unei bănci universale
(cu excepţia operaţiunilor cu hârtii de valoare şi imobiliare care pot fi oferite prin intermediul
unor societăţi independente, specializate).
Segmentul de piaţă al C.E.C. este constituit din clienţi particulari, întreprinderi mici şi
mijlocii, statul şi instituţiile publice
Centrul de greutate al activităţilor C.E.C. îl constituie, ca şi până acum activitatea cu
clienţii particulari şi asigurarea aproape în totalitate a produselor şi serviciilor unei bănci
universale.
Volumul de credit pentru întreprinderile mici şi mijlocii este limitat la 20% din active,
Casa de Economii şi Consemnaţiuni neputând să acorde credite IMM-urilor din depunerile la
vedere ale populaţiei. Din punct de vedere al politicii economice, instituţiei îi revine prin
creditarea IMM-urilor sarcina de a sprijini formarea unui segment puternic din punct de
vedere economic - pătura de mijloc.
De asemenea acordarea de credite statului şi instituţiilor publice lărgeşte sfera de
activitate a societăţii bancare C.E.C..
Statul este proprietarul Casei de Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. este o societate pe acţiuni al cărui unic acţionar este statul. Prin aceasta, statul
îşi asigură influenţa asupra politicii de afaceri a acestei bănci, acordă garanţie pentru
depunerile populaţiei la Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi îşi menţine în aceasta un
instrument important pentru viitoarea politică economică.

1.2. Operaţuin desfăşurate prin unităţile operative ale casei de economii şi


consemnaţiuni
Prin unităţile operative teritoriale pntru realizarea obiectului de activitate, instituţia de
credit Casa de Economii şi Consemnaţiuni în primul rând mobilizează importante resurse
băneşti de la diverse persoane şi efectuează o serie de alte operaţiuni bancare cunoscute sub
denumirea de operaţiuni pasive. Pe lângă aceste activităţi, societatea bancară desfăşoară şi
operaţiuni active, care cuprind atât operaţiuni legate de activele corporale cât şi operaţiuni
legate de procesul bancar (sub forma produselor bancare).
Dintre unităţile operative se distinge şi C.E.C. - Sucursala, Gorj care desfăşoară
următoarele activităţi:

Activitatea de atragere a economiilor


Din punct de vedere al produselor de economisire, C.E.C. are o paletă de produse
simple, relativ cuprinzătoare, cu o solicitare din partea clienţilor însă foarte diferită.
Ponderea depunerilor pe diferite instrumente de economisire este în favoarea
instrumentelor cu timp scurt de depunere, ceea ce duce la lipsa de fonduri pe termen lung pe
partea pasivă şi face imposibilă corelarea cu fondurile de creditare pe termen lung.
Produsele oferite de C.E.C. pentru economisire sunt:
librete de economii cu dobândă la vedere;
librete de economii cu depozite la termen şi capitalizarea dobânzii;
carnete de depunere cu dobândă lunară;
certificate de depozit la 1 lună;
certificate de depozit cu discount la 3 luni;
certificate de economii (12 luni);
certificate de depunere cu plata dobânzii la 6 luni;
certificate de depunere cu plata dobânzii la 3 luni;
cont de depozit cu primă la dobândă pe termen de 1 lună;
cont de depozit cu primă la dobândă pe termen de 3 luni;
depozit la termen cu dobândă capitalizată pe l lună;
depozit la termen cu dobândă capitalizată pe 2 luni;
depozit la termen cu dobândă capitalizată pe 3 luni;
depozit la termen cu rată fixă a dobânzii.
Produsele pentru derularea plăţilor sunt reprezentate de contul curent personal, un
instrument de plată foarte dezvoltat în economiile de piaţă şi produsul cheie pentru
cunoaşterea comportamentului financiar al clientului. Acest instrument pentru derularea
plăţilor nu are o pondere foarte mare la C.E.C..
Activitatea de creditare
încă din 1970 C.E.C. a desfăşurat activitatea de creditare a populaţiei pentru
construcţia şi cumpărarea de locuinţe. Această activitate a fost întreruptă în 1992, dar a fost
reluată în 1996.
Paleta de produse în domeniul creditării cuprinde:
credite cu dobândă nesubvenţionată:
credite pentru locuinţe (cumpărare, construcţie, modernizări, reparări şi consolidări de
locuinţe);
credite pentru bunuri de consum (bunuri de folosinţă îndelungată, autoturisme);
credite pentru cumpărări de teren;
credite pentru nevoi personale;
credite adolescent;
credite senior.
credite cu dobândă subvenţionată (15%):
credite pentru locuinţe (cumpărare, construcţie, reabilitare şi reparaţie capitală).
Activitatea cu persoane juridice
C.E.C. oferă conturi curente şi servicii de plată persoanelor juridice încă din 1949.
Ponderea acestor operaţii este foarte scăzută în activitatea instituţiei.
Din punct de vedere al creditării, proiectul Legii C.E.C. permite creditarea
întreprinderilor mici şi mijlocii în condiţiile în care ponderea este de 20% din active, iar
fondurile utilizate nu vor proveni din depunerile la vedere ale populaţiei.
În prezent la C.E.C. se deschid conturi de disponibilităţi pentru agenţi economici care
vând bunuri de folosinţă îndelungată persoanelor fizice, cu credit de la C.E.C., prin aceste
conturi fiind derulate operaţiunile de decontare.

1.3. Principalele obiective ale casei de economii şi consemnaţiuni

Obiectivele strategice stabilite pentru C.E.C. în general sunt:


orientarea spre profit ale unităţilor operative.
Rezultatul financiar este cel mai important obiectiv al societăţii bancare C.E.C.
Atingerea lui asigură un nivel ridicat de satisfacere a clienţilor, a calităţii, asigură mijloacele
necesare pentru investiţiile în tehnica informatică şi în automatizarea şi menţinerea solidităţii
băncii.
orientarea spre client
Satisfacerea necesităţilor pieţei cu produse bancare de înaltă calitate fac necesară o
cunoaştere foarte bună a clientului pe de-o parte şi orientarea activităţilor bancare în funcţie
de necesităţile clienţilor pe de altă parte. Orientarea spre client este un factor strategic decisiv.
rentabilizarea şi automatizarea
Noile tehnologii sunt factori strategici importanţi în domeniul bancar. Pentru
rentabilizarea proceselor bancare, în special la nivelul segmentelor de clienţi cu venituri mici
şi mijlocii (majoritatea clienţilor C.E.C.), noile tehnologii oferă prin standardizarea
produselor posibilităţi de rentabilizare foarte mari.
ridicarea calităţii la toate nivelurile băncii
Produsele bancare se aseamănă între ele şi sunt copiate de concurenţă imediat ce apar
pe piaţa bancară. Percepţia calităţii produselor şi a serviciilor se face prin intermediul
personalului bancar. El este purtătorul principal de calitate. O calificare bancară la nivel
ridicat asigură percepţia calităţii la nivelul clientului.
menţinerea şi întărirea solidităţii C.E.C.
Soliditatea C.E.C şi evitarea riscului este un factor important pentru clienţii acestei
societăţi bancare.
Într-o situaţie economică instabilă, acest factor joacă un rol important în alegerea
băncii.

Capitolul 2

ACTIVITATEA DE
CREDITARE A PERSOANELOR FIZICE LA C.E.C.

Casa de Economii şi Consemnaţiuni, C.E.C. S.A., societate bancară pe acţiuni îşi


organizează întreaga activitate pe creditare a persoanelor fizice în conformitate cu regulile
unei practici bancare prudenţiale şi cu reglementările legale în vigoare.
În activitatea de creditare a persoanelor fizice se vor respecta întocmai prevederile
normei de creditare, ale reglementărilor emise de B.N.R. precum şi din alte reglementări
legale în vigoare.
Casa de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.) vine în sprijinul persoanelor fizice prin
acordarea de credite pentru cumpărarea, construirea, modernizarea locuinţelor, pentru
cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată, credite pentru nevoi personale, credite senior
şi adolescent.

2.1. FORME DE CREDITE ACORDATE


PERSOANELOR FIZICE

Perfecţionarea sistemului informaţional bancar a determinat renaşterea sistemului


bancar fapt ce va conduce la extinderea, la dezvoltarea şi diversificare operaţiunilor active pe
care le efectuează instituţiile de credit.
Activitatea de creditare în această perioadă de introducere masivă a tehnologiilor
informaţionale în instituţiile de credit, în condiţiile actuale din ţara noastră, rămâne cea mai
importantă latură a procesului bancar de care poate să depindă la un moment dat soarta
băncii.
Creditul îndeplineşte funcţia de emisiune, de injectare a unui volum suplimentar de
bani în economie, alcătuind de fapt principalul volum de mijloace de plată din circuitele
economice.
"Creditul este operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediată resurse, în schimbul
unei promisiuni de rambursare viitoare, în mod normal însoţite de plata unei dobânzi ce
remunerează pe împrumutător"1.
Casa de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.) acordă persoanelor fizice credite pe
termen scurt, mediu şi lung, credite care îmbracă următoarele forme:
credite pentru cumpărarea de locuinţe proprietate personală şi a terenului aferent, dacă
este cazul, în această categorie se încadrează şi creditele punte, acordate unui client proprietar
al unei locuinţe, care solicită o finanţare temporară în scopul achiziţionării altei locuinţe,
procedând la vânzarea ceRon deţinute. Creditele se pot acorda pe termen scurt, mediu, lung,
durata maximă de creditare fiind de 20 ani. Pentru creditele punte durata maximă de creditare
este de 6 ani;
credite pentru construirea de locuinţe proprietate personală prin antreprenori autorizaţi
sau în regie proprie şi pentru cumpărarea terenului aferent dacă este cazul. Creditele se pot
acorda pe termen scurt, mediu, lung, durata maximă de creditare fiind de 20 ani;

1
Cezar Basno, Nicolae Dardac şi Constantin Floricel - Monedă, credit, bănci, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.
credite pentru modernizarea, consolidarea sau repararea locuinţelor aflate în
proprietatea clienţilor, prin antreprenori autorizaţi sau în regie proprie.
Creditele se pot acorda pe termen scurt şi mediu;
credite pentru cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată din producţia internă
sau/şi din import, de la persoane juridice care au ca obiect de activitate comercializarea
acestora. Creditele se pot acorda pe termen scurt şi mediu, durata maximă de creditare fiind
de 5 ani, în cazul creditelor pentru cumpărarea de autoturisme şi de 3 ani în cazul creditelor
pentru cumpărarea de alte bunuri de folosinţă îndelungată;
credite pentru cumpărarea de terenuri în intravilan, care se pot acorda pe termen scurt
şi mediu;
credite pentru nevoi personale, care se pot acorda pe termen scurt, durata maximă de
creditare fiind de 3 ani.
Principalele produse bancare oferite de Casa de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.)
sunt:
Creditul punte
Acest tip de credit se acordă unui client proprietar al unei locuinţe, care solicită o
finanţare temporară în scopul achiziţionării altei locuinţe.
Valoarea creditului este de până la 75% din valoarea evidenţiată în documentele din
care rezultă destinaţia creditului solicitat. Nivelul creditului nu va depăşi valoarea locuinţei
care urmează a fi vândută, aflată în proprietatea clientului.
Durata maximă de creditare este de 6 luni, plata dobânzii se realizează lunar, iar
rambursarea creditului integral, la scadenţa finală.
Principalele condiţii care trebuie îndeplinite de client pentru acordarea creditului sunt:
să aibă cont curent deschis la C.E.C.;
să aibă domiciliul sau reşedinţa şi locul de muncă în judeţul Gorj;
să facă dovada că poate susţine rambursarea creditului şi plata dobânzilor din
veniturile realizate, urmărindu-se îndeplinirea condiţiei conform căreia valoarea ratei totale
lunare de achitat, respectiv principalul şi dobânda, să reprezinte cel mult 35% din veniturile
nete ale clientului şi soţul/soţiei acestuia, calculate ca diferenţă între veniturile totale nete şi
angajamentele de plată ale acestora. Aceeaşi condiţie trebuie îndeplinită şi de giranţi, în cazul
în care se solicită prezentarea acestora;
clientul, soţul/soţia, giranţii să nu înregistreze, la data solicitării obligaţii neachitate la
scadenţă faţă de C.E.C. şi/sau faţă de alte bănci şi nici datorii restante sau debite către terţi;
să prezinte garanţiile solicitate de C.E.C.
Credite pentru cumpărarea, construirea, modernizarea, consolidarea şi repararea de
locuinţe
Beneficiarii acestor credite pot fi persoane fizice majore, cetăţeni români, cu
domiciliul în România.
Valoarea creditului este de până la 75% din valoarea evidenţiată în documentele din
care rezultă destinaţia creditului solicitat. În cazul creditelor pentru cumpărarea sau
construirea de locuinţe, poate fi creditat şi preţul terenului aferent locuinţei.
Durata maximă de creditare este diferită în funcţie de destinaţia creditului, astfel:
pentru cumpărarea şi construirea de locuinţe, durata maximă este de 20 ani;
pentru modernizarea, consolidarea, repararea locuinţelor, durata maximă este de 5 ani.
Rata anuală a dobânzii e fluctuantă pe toată durata de creditare, iar clientul poate opta
pentru achitarea datoriei în rate egale (rată de credit şi dobândă) sau pentru metoda de calcul
a dobânzii regresive pe parcursul duratei de creditare.

Credite pentru cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată


Beneficiarii creditului pot fi persoane fizice majore, cetăţeni români, cu domiciliul în
România.
Valoarea creditului este de până la 75% din valoarea evidenţiată în documentele din
care rezultă destinaţia creditului solicitat. Dacă nu se constituie aportul propriu de 25% se vor
solicita giranţi.
Durata maximă de creditare este de 3 ani.
Rata anuală a dobânzii e fluctuantă pe toată durata de creditare, iar clientul poate opta
pentru achitarea datoriei în rate egale (rată de credit şi dobândă) sau pentru metoda de calcul
a dobânzii regresive pe parcursul duratei de creditare.
Principalele condiţii care trebuie îndeplinite de client pentru acordarea creditului:
să aibă cont curent deschis la C.E.C.;
să aibă domiciliul sau reşedinţa şi locul de muncă în judeţul Gorj;
să facă dovada că poate susţine rambursarea creditului şi plata dobânzilor din
veniturile realizate, urmărindu-se îndeplinirea condiţiei conform căreia valoarea ratei totale
lunare de achitat, respectiv principalul şi dobânda, să reprezinte cel mult 30% din veniturile
nete ale clientului şi soţul/soţiei acestuia, calculate ca diferenţă între veniturile totale nete şi
angajamentele de plată ale acestora. Aceeaşi condiţie trebuie îndeplinită şi de giranţi, în cazul
în care se solicită prezentarea acestora;
clientul, soţul/soţia, giranţii să nu înregistreze, la data solicitării obligaţii neachitate la
scadenţă faţă de C.E.C. şi/sau faţă de alte bănci şi nici datorii restante sau debite către terţi;
să prezinte garanţiile solicitate de C.E.C.

Credite pentru cumpărarea de terenuri în intravilan în vederea construirii de locuinţe


Beneficiarii acestor credite pot fi persoane fizice majore, cetăţeni români, cu
domiciliul în România.
Valoarea creditului poate fi de până la 75% din valoarea evidenţiată în documentele
din care rezultă destinaţia creditului solicitat. Nivelul creditului nu poate depăşi echivalentul
în Ron a 10.000 euro. Beneficiarul are obligaţia de a nu înstrăina terenul până la achitarea
integrală a datoriilor ce decurg din contractul de credit şi de a începe executarea lucrărilor de
construcţii în termen de 3 ani de la data semnării contractului de credit.
Durata maximă de creditare este de 5 ani, rata anuală a dobânzii e fluctuantă pe toată
durata de creditare, iar clientul poate opta pentru achitarea datoriei în rate egale (rată de credit
şi dobândă) sau pentru metoda de calcul a dobânzii regresive pe parcursul duratei de
creditare.
Principalele condiţii care trebuie îndeplinite de client pentru acordarea creditului:
să aibă cont curent deschis la C.E.C.;
să aibă domiciliul sau reşedinţa şi locul de muncă în judeţul Gorj;
să facă dovada că poate susţine rambursarea creditului şi plata dobânzilor din
veniturile realizate, urmărindu-se îndeplinirea condiţiei conform căreia valoarea ratei totale
lunare de achitat, respectiv principalul şi dobânda, să reprezinte cel mult 35% din veniturile
nete ale clientului şi soţul/soţiei acestuia, calculate ca diferenţă între veniturile totale nete şi
angajamentele de plată ale acestora. Aceeaşi condiţie trebuie îndeplinită şi de giranţi, în cazul
în care se solicită prezentarea acestora;
clientul, soţul/soţia, giranţii să nu înregistreze, la data solicitării obligaţii neachitate la
scadenţă faţă de C.E.C. şi/sau faţă de alte bănci şi nici datorii restante sau debite către terţi;
să prezinte garanţiile solicitate de C.E.C.

Credite pentru cumpărarea de autoturisme


Beneficiarii creditului pot fi persoane fizice majore, cetăţeni români, cu domiciliul în
România.
Valoarea creditului poate fi de până la 75% din valoarea evidenţiată în documentele
din care rezultă destinaţia creditului solicitat. Dacă nu se constituie aportul propriu de 25% se
vor solicita giranţi.
Durata maximă de creditare este de 5 ani, rata anuală a dobânzii e fluctuantă pe toată
durata de creditare, iar clientul poate opta pentru achitarea datoriei în rate egale (rată de credit
şi dobândă) sau pentru metoda de calcul a dobânzii regresive pe parcursul duratei de
creditare.
Principalele condiţii care trebuie îndeplinite de client pentru acordarea creditului:
să aibă cont curent deschis la C.E.C.;
să aibă domiciliul sau reşedinţa şi locul de muncă în judeţul Gorj;
să facă dovada că poate susţine rambursarea creditului şi plata dobânzilor din
veniturile realizate, urmărindu-se îndeplinirea condiţiei conform căreia valoarea ratei totale
lunare de achitat, respectiv principalul şi dobânda, să reprezinte cel mult 30% din veniturile
nete ale clientului şi soţul/soţiei acestuia, calculate ca diferenţă între veniturile totale nete şi
angajamentele de plată ale acestora. Aceeaşi condiţie trebuie îndeplinită şi de giranţi, în cazul
în care se solicită prezentarea acestora;
clientul, soţul/soţia, giranţii să nu înregistreze, la data solicitării obligaţii neachitate la
scadenţă faţă de C.E.C. şi/sau faţă de alte bănci şi nici datorii restante sau debite către terţi;
să prezinte garanţiile solicitate de C.E.C.

Credite pentru nevoi personale


Beneficiarii pot fi persoane fizice majore, cetăţeni români, cu domiciliul în România.
Valoarea creditului poate fi de până la echivalentul în Ron a 1000 euro, iar durata
maximă de creditare este de 3 ani.
Rata anuală a dobânzii e fluctuantă pe toată durata de creditare şi clientul poate opta
pentru achitarea datoriei în rate egale (rată de credit şi dobândă) sau pentru metoda de calcul
a dobânzii regresive pe parcursul duratei de creditare.
Principalele condiţii care trebuie îndeplinite de client pentru acordarea creditului:
să aibă cont curent deschis la C.E.C.;
să aibă domiciliul sau reşedinţa şi locul de muncă în judeţul Gorj;
să facă dovada că poate susţine rambursarea creditului şi plata dobânzilor din
veniturile realizate, urmărindu-se îndeplinirea condiţiei conform căreia valoarea ratei totale
lunare de achitat, respectiv principalul şi dobânda, să reprezinte cel mult 30% din veniturile
nete ale clientului şi soţul/soţiei acestuia, calculate ca diferenţă între veniturile totale nete şi
angajamentele de plată ale acestora. Aceeaşi condiţie trebuie îndeplinită şi de giranţi, în cazul
în care se solicită prezentarea acestora.
clientul, soţul/soţia, giranţii să nu înregistreze, la data solicitării obligaţii neachitate la
scadenţă faţă de C.E.C. şi/sau faţă de alte bănci şi nici datorii restante sau debite către terţi;
să prezinte garanţiile solicitate de C.E.C.

Creditul adolescent
Beneficiarii acestui credit sunt reprezentanţii legali ai minorilor titulari ai Depozitului
Adolescent, persoane fizice majore, cetăţeni români, cu domiciliul în România, cu acordul
minorului, dat prin semnarea cererii de credit.
Destinaţia creditului este cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată pentru
folosinţa adolescentului, respectiv:
aparatură pentru comunicaţii şi tehnică de calcul (computere, telefoane);
articole sportive, de turism şi de agrement;
aparatură audio, video, instrumente muzicale;
mobilier.
Valoarea creditului este de cel mult 3 ori soldul Depozitului Adolescent la data
solicitării creditului, dar nu mai mult de echivalentul în Ron a 1000 euro. La data solicitării
creditului, depozitul constituit trebuie să aibă un sold de 100 Ron şi cel puţin 3 luni de la data
constituirii.
Durata maximă de creditare este de 3 ani, rata anuală a dobânzii e fluctuantă pe toată
durata de creditare, iar clientul poate opta pentru achitarea datoriei în rate egale (rată de credit
şi dobândă) sau pentru metoda de calcul a dobânzii regresive pe parcursul duratei de
creditare.

2.2. Principii de bază ale activităţii de creditare

În condiţiile prevăzute de norma de creditare, Casa de Economii şi Consemnaţiuni


poate acorda credite persoanelor fizice majore, de cetăţenie română, cu domiciliul în
România.
Creditele se acordă prin unităţile teritoriale ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. S.A. Decizia de acordare a creditelor va fi luată de C.E.C. numai dacă potenţialii
clienţi prezintă credibilitate pentru rambursarea acestora şi plata dobânzilor aferente.
în activitatea bancară a instituţiei de credit, creditarea reprezintă garanţia rambursării
disponibilităţilor mobilizate de la public. In acest sens există o anumită exigenţă privind
respectarea procedurilor de creditare, fapt caracterizat prin cunoaşterea principiilor ce
guvernează sfera creditelor.
Principalele principii care stau la baza activităţii de creditare sunt: prudenţa bancară,
credibilitatea, analiza economică financiară a împrumutatului, respectarea formei
contractuale, respectarea destinaţiei creditului, garantarea creditului, controlul împrumutului
şi calculul dobânzii bancare.
Acordare de credite şi emiterea de garanţii bancare efectuate de bancă au la bază
prudenţa bancară, ca un principiu fundamental care caracterizează întreaga sa activitate.
La acordarea creditelor, societatea bancară trebuie să verifice şi să urmărească
credibilitatea solicitanţilor pentru rambursarea lor la scadenţă.
Credibilitatea reprezintă suportul moral, elementul psihologic esenţial fără de care
creditul nu poate exista. Credibilitatea presupune cunoaşterea clientului printr-o permanentă
activitate de informare şi documentare pentru formarea convingerilor cu privire la calităţile
sale morale şi profesionale.
Creditarea va fi luată în consideraţie de către bancă numai după ce se va proceda la
efectuarea analizei economico-financiare de ansamblu, - determinându-se indicatorii ce
caracterizează bonitatea clientului.
Respectarea formei contractuale este un alt principiu în activitatea de creditare care
depinde de seriozitatea şi moralitatea celor două părţi implicate în contract.
În acest scop la analiza, aprobarea şi acordarea creditelor se va avea în vedere
influenţa factorilor externi şi se va urmări ca toate operaţiunile de credit şi garanţie să fie
consemnate în documente contractuale din care să rezulte toate condiţiile respectivelor
tranzacţii:
a) destinaţia creditului;
b) durata de creditare;
c) garanţia creditului;
d) rata dobânzii şi nivelul comisioanelor;
e) condiţii de rambursare şi plată a dobânzilor;
f) clauze privind asigurarea bunurilor mobile şi imobile admise în garanţie cu credit;
g) condiţii de exigibilitate anticipată a creditului.
Acest ultim principiu se leagă şi de destinaţia creditului, ce constă în aceea că
împrumutatul are obligaţia de a utiliza creditul în concordanţă cu scopul pentru care a fost
acordat şi, totodată dă dreptul băncii de a urmări respectarea modului de utilizare.
Solicitantul de credit trebuie, de asemenea, să respecte principiul garantării creditului.
Creditele trebuie garantate cu garanţii reale şi/sau personale. Garanţiile asigurătorii reprezintă
principalul mijloc preventiv prin care se diminuează riscul insolvabilităţii şi reduce la minim
posibil riscul de nerambursare la termen a creditului acordat de bancă.
Banca are dreptul să controleze respectarea de către client a condiţiilor stipulate în
contractul de împrumut.
Activitatea de creditare a clienţilor de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni
(C.E.C.) se bazează pe identificarea şi evaluarea în primul rând a veniturilor nete realizate, ca
sursă de rambursare a creditului şi plată a dobânzilor.
în derularea procesului de creditare, C.E.C. percepe dobânzi, taxe, comisioane,
penalităţi.
în cazul nerespectării principiilor de creditare, C.E.C. are dreptul să rezilieze
unilateral contractul de credit, să întrerupă creditarea, să retragă creditul acordat şi să
procedeze la executarea silită a bunului creditat şi a garanţiei constituite.
Creditele se acordă la cererea clienţilor dacă îndeplinesc cel puţin următoarele
condiţii:
să aibă cont curent deschis la C.E.C.;
să aibă domiciliul în judeţul în care funcţionează unitatea C.E.C., care acordă creditul;
creditul solicitat să se încadreze în categoriile de credite acordate de C.E.C. clienţilor
persoane fizice;
să pună la dispoziţia C.E.C. toate informaţiile şi documentele solicitate;
să facă dovada aportului propriu;
să facă dovada că pot susţine rambursarea creditului şi plata dobânzilor, valoarea ratei
totale lunare de achitat, neputând depăşi 30% sau 35%, după caz, din veniturile nete lunare
realizate de client şi de soţul/soţia acestuia;
să prezinte garanţiile solicitate de C.E.C.;
clientul, soţul/soţia şi giranţii acestuia să nu înregistreze, la data solicitării creditului
obligaţii neachitate la scadenţă faţă de C.E.C. şi/sau faţă de alte bănci.

2.3. Perioade de creditare şi documentele solicitate de C.E.C. pentru acordarea


creditului
Durata de creditare se stabileşte prin contractul de credit, în funcţie de destinaţia
creditului solicitat şi de posibilităţile financiare ale clientului de rambursare a creditului şi de
plată a dobânzilor aferente.
Durata de creditare începe de la data stabilită prin contract pentru punerea creditului
la dispoziţia clientului până la data prevăzută prin contract pentru rambursarea ultimei rate de
credit.
în cadrul duratei de creditare se cuprind:
a) perioada de tragere: de la data stabilită prin contract pentru punerea creditului la
dispoziţia clientului până la angajarea integrală a creditului de către acesta.
Perioada maximă de tragere este, în funcţie de destinaţia creditului:
creditele pentru cumpărarea de locuinţe şi a terenului aferent au perioada de tragere de
30 zile calendaristice;
creditele pentru construirea de locuinţe şi cumpărarea terenului aferent au perioada de
tragere de 360 zile;
creditele pentru modernizarea, consolidarea şi repararea locuinţelor au perioada de
tragere de 180 zile;
creditele pentru cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată au perioada de tragere
de 30 zile;
creditele pentru cumpărarea de terenuri în intravilan au perioada de tragere de 60 zile;
creditele pentru nevoi personale au perioada de tragere de 30 zile.
b) perioada de utilizare: de la data angajării integrale a creditului până la data
prevăzută prin contract pentru rambursarea primei rate.
c) perioada de rambursare: de la data stabilită pentru rambursarea primei rate de credit
şi până la data prevăzută prin contract pentru rambursarea ultimei rate;
d) perioada de întârziere: intervalul de timp de la scadenţa unei rate de credit până la
recuperarea integrală a acesteia, inclusiv prin executare silită.
Nivelul creditului ce poate fi acordat se stabileşte în funcţie de necesarul de creditare
şi de posibilităţile financiare ale clientului privind rambursarea creditului şi plata dobânzilor
aferente.
Pentru obţinerea creditului, clienţii trebuie să prezinte următoarele documente:
cerere de credit;
adeverinţe sau alte documente din care să rezulte veniturile nete lunare realizate de
client, soţul/soţia şi de giranţi;
documente din care să rezulte veniturile nete lunare realizate de client, de soţul/soţia
clientului şi de giranţi din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor sau dividende,
cu condiţia ca durata de creditare să expire cu cel puţin 3 luni înainte de durata de valabilitate
a documentelor respective;
acte de identitate ale clientului, soţul/soţia clientului şi giranţilor, în copie xerox;
actele de proprietate asupra bunurilor propuse a fi aduse în garanţia creditului;
acordul de consultare a bazei de date a CentraRon Riscurilor Bancare;
documente din care să rezulte destinaţia creditului solicitat;
actul de proprietate asupra locuinţei proprietate personală care urmează a fi vândută,
în cazul creditelor punte;
documente din care să rezulte aportul propriu;
declaraţia prin care rezultă că la data solicitării creditului, clientul, giranţii nu
înregistrează debite neachitate la scadenţă faţă de C.E.C. şi/sau faţă de bănci şi nici datorii
restante sau debite către terţi;
documentaţia tehnico-economică necesară pentru construirea, modernizarea,
consolidarea şi repararea de locuinţe proprietate personală;
alte documente ce se vor solicita clienţilor.

2.4. Alte condiţii necesare pentru aprobarea creditului

în situaţia în care clientul consideră că îndeplineşte condiţiile specifice şi generale de


creditare, consilierul de credite va purta o discuţie cu acesta, informându-se asupra situaţiei
patrimoniale, familiale şi profesionale, pentru a aprecia dacă există posibilităţi de garantare şi
rambursare a creditului şi de plată a dobânzilor.
în urma analizei informaţiilor prezentate de client, consilierul încadrează solicitarea
într-una din categoriile de credite acordate de C.E.C..
După verificarea efectuată de către consilierul de credit, cererea de credit se
înregistrează în Registrul de intrare-ieşire al C.E.C., se repartizează de către director biroului
creditare persoane fizice şi se înregistrează în Registrul de evidenţă al cererilor de credit.
După primirea cererii de la şeful biroului, consilierul de credit va analiza cererea de
credit şi documentele prezentate.
Analiza documentaţiei presupune parcurgerea de consilierul de credite a etapelor:
stabilirea calităţii clientului;
determinarea capacităţii clientului de rambursare a creditului şi de plată a dobânzilor;
consultarea bazei de date a CentraRon Riscurilor Bancare, în cazul clienţilor pentru
care se solicită informaţii de risc bancar;
determinarea şi evaluarea garanţiilor.
în cazul în care în urma punctajului obţinut a analizei efectuate, a rezultatelor
verificării documentaţiei rezultă concluzii favorabile, consilierul de credite va întocmi şi va
semna referatul de credit.
Din referatul de credite trebuie să rezulte:
date de identificare a clientului, soţului/soţiei şi dacă este cazul giranţilor;
volumul creditului solicitat şi destinaţia lui;
volumul creditului propus a fi aprobat;
încadrarea în condiţiile de creditare;
informaţii obţinute din analiza documentelor din care să rezulte veniturile lunare
realizate şi a formularului tip Scoring (surse şi capacitatea de plată a ratei totale lunare de
achitat, punctaj obţinut, categoria de risc în care se încadrează clientul);
garanţii ce se vor constitui;
dacă există plafon disponibil;
competenţa de aprobare;
alte elemente care se consideră necesare.
Pentru asigurarea recuperării creditelor şi în situaţia în care împrumutatul nu-şi
execută obligaţiile contractuale de rambursare a ratelor scadente, plata dobânzilor şi a
celorlalte obligaţii rezultate din contract, din cauze care nu pot fi prevăzute la acordarea
creditului precum şi pentru crearea unui privilegiu faţă de alţi creditori, Casa de Economii şi
Consemnaţiuni va solicita împrumutaţilor garanţii asigurătorii care pot fi oferite de debitori
cât şi de terţe persoane fizice, numite garanţi.
Valoarea garanţiilor acceptate de bancă va fi cel puţin egală cu datoria cea mare a
debitorului, formată din creditul aprobat plus dobânda pe întreaga perioadă de acordare a
creditului.
Tipurile de garanţii admise de Casa de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.) pentru
credite sunt:
a) garanţii personale, şi anume:
cauţiunea;
asigurarea de risc financiar.
b) garanţii reale, şi anume:
ipoteca convenţională;
garanţia reală mobiliară sub forma gajului cu sau fără deposedare asupra:
- bunurilor mobile;
- titlurilor de valoare;
- depozitelor colaterale.
Garanţiile constituite trebuie să asigure recuperarea integrală a creditului nerambursat
precum şi a dobânzilor neachitate de către client.
Un obiectiv major al activităţii de creditare îl constituie analiza bonităţii clientului, ce
se realizează în vederea determinării capacităţii de rambursare a creditelor solicitate.
Pe baza documentaţiei şi a rezultatelor analizei efectuate, consilierul de credite
întocmeşte prin programul informatic formularul de tip Scoring de stabilire a bonităţii
clientului, în urma căruia, acesta se poate încadra într-una din următoarele categorii de risc:
categoria A - risc minim - peste 80 puncte;
categoria B - risc redus - între 70 şi 79 puncte;
categoria C - risc mediu - între 55 şi 69 puncte;
categoria D - risc mare - între 45 şi 54 puncte;
categoria E - risc foarte mare - sub 45 puncte.
Pentru clienţii care realizează un punctaj ce-i încadrează în categoria E nu se pune
problema acordării de credite.
Pentru restul clienţilor, respectiv categoriile A, B şi C, punctajul obţinut constituie un
prim element, dar nu singurul în luarea deciziei de creditare. Criteriile care stau la baza
punctajului sunt:
capacitatea de plată a ratei de credit şi dobânzii lunare;
ramura în care-şi desfăşoară activitatea clientul;
ocupaţia actuală;
stabilitatea actualului loc de muncă;
vârsta clientului;
situaţia familială a clientului;
situaţia locativă a clientului;
garanţiile propuse;
relaţia cu băncile.
Formularul tip Scoring este strict confidenţial şi în consecinţă, nu se transmite
clientului punctajul obţinut.
Capitolul 3
ACTIVITATEA DE CREDITARE
A PERSOANELOR JURIDICE LA C.E.C.

Casa de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.) oferă conturi curente şi servicii de plată


persoanelor juridice încă din 1949. Pe lângă activitatea de creditare a persoanelor fizice, Casa
de Economii şi Consemnaţiuni Tg-Jiu desfăşoară şi activitatea de creditare a persoanelor
juridice.
Pentru operativitate în ceea ce priveşte acordarea creditelor, organele de conducere ale
băncii, trebuie să ia în considerare şi să analizeze structura clienteRon. Astfel este necesar ca
sistemul de informare internă al băncii să se bazeze pe o analiză riguroasă a clienteRon, care
reprezintă izvorul veniturilor bancare. În acest sens planul de conturi va fi orientat pe client şi
se va dezvolta în analitic după un program informatic corespunzător.
Clienţii băncii, agenţii economici mici şi mijlocii şi persoane fizice autorizate să
desfăşoare o activitate pe baza liberei iniţiative şi a unor legii speciale, cu sediul / domiciliul
în România şi care pot beneficia de credite de la bancă sunt:
agenţii economici mici şi mijlocii cu capital privat, cu capital de stat sau mixt, care au
până la 249 angajaţii şi nu sunt filială a unei societăţii cu mai mult de 249 angajaţii, iar cifra
de afaceri anuală este de maxim 8 milioane de euro;
asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţii
independente, constituite şi definite potrivit legislaţiei în vigoare;
notarii publici şi avocaţii, medici şi farmaciştii, experţi contabili şi contabili autorizaţi.

3.1. Clasificarea creditelor acordate de Casa de Economii şi


Consemnaţiuni persoanelor juridice

Oferind întreprinzătorilor disponibilităţile băneşti care se află temporar sub formă de


depozite bancare, prin activitatea de creditare, băncile sporesc puterea de acţiune productivă a
capitalului.
Reglând dimensiunile cererii şi ofertei de mărfuri prin creditarea consumului, pe de-o
parte, a producţiei şi serviciilor, pe de altă parte, creditul contribuie, pe lângă alţi factori, la
asigurarea stabilităţii preţurilor.
Banca poate acorda credite numai pentru activităţi profitabile, pentru acoperirea
deficitului temporar de lichidităţi, pentru programe de investiţii destinate modernizării şi
retehnologizării echipamentelor, creşterii calităţii producţiei.
În funcţie de perioadele de creditare, creditele acordate de Casa de Economii şi
Consemnaţiuni Tg-Jiu se clasifică în :
a) credite pe termen scurt, a căror durata de creditare nu depăşeşte 12 luni şi poate
include o perioadă de graţie de până la 3 luni, în funcţie de specificul activităţii;
b) credite pe termen mediu, a căror durata de creditare este cuprinsă între 1 an şi 5 ani,
putând include o perioadă de graţie de maxim 6 luni;
c) credite pe termen lung, a căror durata de creditare este mai mare de 5 ani, putând
include o perioadă de graţie de până la 12 luni.
În cadrul acestora, în funcţie de destinaţia creditului, a modului de acordare şi
rambursare, creditele se clasifică:
Credite pe termen scurt:
linii de credit (credite de tip revolving);
credite pentru finanţarea stocurilor, efectuarea aprovizionărilor necesare realizării
producţiei, efectuarea unor cheltuieli aferente producţiei;
credite pentru facilităţi de cont;
credite pe documente în curs de încasare;
credite pentru echipament în completarea surselor proprii.
Credite pe termen mediu şi lung:
credite pentru echipament în completarea surselor proprii (realizarea de noi capacităţi
de producţie, achiziţii de maşini, utilaje).
Persoanele juridice beneficiază de o serie de produse bancare, din care menţionăm pe
cele principale:
Linii de credit (credite de tip revolving)
Creditele de tip revolving reprezintă o modalitate de creditare pe termen scurt, prin
care, în baza unui contract de credit, banca se angajează pe o anumită perioadă de timp să
pună la dispoziţia clientului, în limita plafonului de credit aprobat, fonduri utilizabile în mod
fracţionat, în funcţie de necesităţile de finanţare a activităţii clientului, cu dispoziţii de
rambursare permanentă.
Beneficiarii sunt agenţii economici mici şi mijlocii, care:
se încadrează în clasa de risc general de creditare A şi B;
derulează sau încep să deruleze majoritatea operaţiilor de încasări şi plăţi prin contul
curent deschis la C.E.C.;
cifra de afaceri anuală sau aferentă ultimelor 12 luni de activitate este de minim 1
miliard;
efectuarea cheltuielilor şi realizarea veniturilor din activitatea de exploatare au
caracter de permanenţă;
clientul nu are contractat cu banca un credit pe termen scurt
pentru capital de lucru.
Destinaţia creditului este dată de:
finanţarea cheltuielilor necesare pentru desfăşurarea activităţii curente, adică:
finanţarea cheltuielilor privind aprovizionarea – producţia - desfacerea;
finanţarea cheltuielilor privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii;
finanţarea cheltuielilor privind constituirea – prelucrarea - valorificarea stocurilor.
finanţarea altor cheltuieli legate de activitatea clientului. Creditele de tip revolving se
pot contracta pe o perioadă de maxim 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la termenul
maxim de 12 luni de la data acordării.
Valoarea creditului se determină pe baza analizei fluxului de lichidităţi, previzionate
pe perioada creditării.

Credite pentru finanţarea stocurilor


Aceste credite sunt o modalitate de creditare pe termen scurt a clienţilor băncii
realizată în baza unui contract prin care banca se angajează să finanţeze cheltuielile
ocazionate de valorificarea stocurilor (trecerea acestora dintr-un stadiu în altul al ciclului de
aprovizionare – depozitare – producţie – desfacere - încasare) temporare sau sezoniere
necesare desfăşurării activităţii curente a clientului.
Beneficiarii sunt agenţii economici mici şi mijlocii, care:
se încadrează în clasa de risc general de creditare A, B şi C;
derulează sau încep să deruleze majoritatea operaţiilor de încasări şi plăţi prin contul
curent deschis la C.E.C.
Destinaţia creditului este dată de finanţarea cheltuielilor de constituire a stocurilor
temporare sau sezoniere, adică a:
cheltuielilor de aprovizionare, păstrare, conservare, depozitare a stocurilor de materii
prime, materiale, combustibil, mărfuri, peste necesităţile curente de aprovizionat şi care,
temporar, sunt mai mari decât posibilităţile proprii de plată ale clientului;
cheltuielilor de aprovizionare, păstrare, conservare, depozitare a stocurilor de produse
agricole, agroalimentare, de provenienţă animală sau vegetală, precum şi orice alte stocuri
care nu sunt de natura celor curente şi sunt destinate asigurării funcţionării activităţii
clientului în condiţii sezoniere de aprovizionare, producţie, desfacere.
Fac obiectul creditării stocurile deja aprovizionate, care nu au fost achitate, dar care
au desfacerea asigurată, precum şi stocurile care urmează să fie achiziţionate de clienţi.
Perioada de creditare este de maxim 12 luni, putând include o perioadă de graţie de
maxim 3 luni.
Determinarea volumului de credit pentru finanţarea stocurilor se stabileşte la nivelul
valoric al stocurilor de aprovizionat corelat cu capacitatea de rambursare pentru întreaga
perioadă de creditare.

Credite pentru facilităţi de cont


Facilităţile de cont reprezintă o modalitate de creditare pe termen scurt a clienţilor
băncii, în baza unui contract de credit prin care banca se angajează să finanţeze necesarul de
fond de rulment, apărut ca urmare a decalajului fluxului financiar al activităţii clientului.
Beneficiarii sunt agenţii economici mici şi mijlocii, care:
se încadrează în clasa de risc general de creditare A, B şi C;
derulează sau încep să deruleze majoritatea operaţiilor de încasări şi plăţi prin contul
curent deschis la C.E.C.
Destinaţia creditului este reprezentată de finanţarea necesarului de lichidităţi pentru
efectuarea de plăţi necesare desfăşurării activităţii curente (furnizori şi alte cheltuieli legate
de activitatea clientului).
Perioada de creditare este de maxim 30 de zile calendaristice.
Valoarea creditului este dată de plafonul de credit care nu va depăşi nivelul valoric al
încasărilor medii lunare realizate de client pe ultimele 3 luni, influenţate cu obligaţiile de
plată către salariaţi, bugete publice, bănci, alte instituţii creditoare, aferente perioadei de
creditare.

Credite pe documente de plată aflate în curs de încasare


Aceste produse bancare se pot grupa astfel:
a) Credite pe cecuri remise spre încasare
Acest tip de credite de acordă pe baza cererilor de credit prezentate de agenţii
economici şi a borderourilor care fac dovada remiterii cecurilor la încasare pin circuitul
bancar. De regulă nu sunt admise la creditare cecurile certificate.
Beneficiarii acestor credite sunt agenţii economici mici şi mijlocii, care:
se încadrează în clasa de risc general de creditare A, B şi C;
derulează sau încep să deruleze majoritatea operaţiilor de încasări şi plăţi prin contul
curent deschis la C.E.C., pe o perioadă de minim 6 luni.
Destinaţia creditului este reprezentată de finanţarea contravalorii documentelor aflate
în curs de încasare în circuitul bancar, în vederea decontării.
Scadenţa creditelor pe cecuri remise spre încasare se stabileşte cu cel mult 7 zile
lucrătoare după expirarea termenelor legale de prezentare la plată a cecurilor creditate.
Nivelul creditelor pe cecuri remise spre încasare reprezintă 90% din valoarea
nominală a acestora, exclusiv T.V.A., diferenţa de 10% fiind destinată acoperirii dobânzii
aferente.
Aceste credite se garantează cu creanţele respective, care vor fi cesionate băncii şi cu
bilete la ordin.
b) Credite pe ordine de plată
Se acordă pe baza cecurilor de credit depuse de clienţii băncii, anexându-se exemplare
ale ordinelor de plată originale, centralizate într-un borderou.
Beneficiarii acestor credite sunt agenţii economici mici şi mijlocii, care:
se încadrează în clasa de risc general de creditare A, B şi C;
derulează sau încep să deruleze majoritatea operaţiilor de încasări şi plăţi prin contul
curent deschis la C.E.C..
Destinaţia creditului este reprezentată de finanţarea contravalorii documentelor aflate
în curs de încasare în circuitul bancar, în vederea decontării.
Scadenţa creditelor pe ordine de plată se stabileşte în ziua încasării sumelor din
ordinele de plată creditate, fără a putea depăşi 5 zile lucrătoare de la data decontării lor de
către banca plătitoare, iar rambursarea creditelor se va efectua la scadenţă, din sumele
încasate prin ordinele de plată.
Nivelul creditelor pe ordine de plată reprezintă 90% din valoarea nominală a acestora,
exclusiv T.V.A., diferenţa de 10% fiind destinată acoperirii dobânzii aferente.

Credite pentru echipament (investiţii)


Investiţiile pentru echipament sunt o modalitate de creditare pe termen scurt, mediu şi
lung a clienţilor C.E.C. în baza unui contract de creditare, prin care banca se angajează să
finanţeze necesarul de capital destinat acoperirii cheltuielilor prevăzute în proiectele de
investiţii.
Beneficiarii acestor credite sunt agenţii economici mici şi mijlocii, care:
se încadrează în clasa de risc general de creditare A, B şi C;
derulează sau încep să deruleze majoritatea operaţiilor de încasări şi plăţi prin contul
curent deschis la C.E.C.
Destinaţia creditului este dată de finanţarea de către C.E.C. a cheltuielilor cuprinse în
proiecte de investiţii prezentate de către clienţi, referitoare la:
realizarea de noi obiective şi/sau capacităţi de producţie;
finalizarea lucrărilor de investiţii ce privesc obiective şi/sau capacităţi de producţie a
căror realizare a fost începută;
dezvoltarea, modernizarea şi/sau retehnologizarea obiectivelor de investiţii, a
capacităţii de producţie, a utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor, a clădirilor;
achiziţionarea de maşini, utilaje, mijloace de transport, echipament informatic, clădiri,
construcţii;
achiziţionarea, amenajarea, modernizarea, dezvoltarea spaţiilor de desfăşurare a
activităţii clientului;
achiziţionarea de animale de producţie, reproducţie şi de muncă;
alte investiţii.
Valoarea creditului este de maxim 85% din valoarea totală a investiţiei, diferenţa de
15% reprezentând aportul propriu al clientului. Aportul propriu poate fi constituit şi în natură
în situaţii justificative şi motivate din punct de vedere tehnic, economic şi financiar.

3.2. Condiţii speciale de creditare a persoanelor juridice

La solicitarea unui credit o persoană juridică trebuie să îndeplinească următoarele


condiţii generale:
să fie constituit conform legii, să posede capital social vărsat potrivit statutului (act
constitutiv) şi să desfăşoare activităţii legale potrivit statutului de funcţionare;
să fi avut activitate neîntreruptă cel puţin în ultimele 6 luni;
să aibă sau să deschidă cont curent la Casa de Economii şi Consemnaţiuni Sucursala
Tg-Jiu; pentru liniile de credit rulajul mediu creditor al contului curent deschis la C.E.C. pe
ultimele 6 luni să fie mai mare şi cel puţin egal cu creditul solicitat şi dobânda aferentă
perioadei de creditare;
creditele solicitate să privească acţiuni legate de obiectul său de activitate şi să asigure
mijloacele necesare rambursării lor şi a dobânzilor aferente;
persoanele care semnează cererile de credit să dovedească faptul că au calitatea
juridică de a-şi asuma obligaţii în numele clientului;
bilanţul contabil şi orice alte documente specifice privind activitatea desfăşurată să fie
întocmite şi depuse conform legii;
să aibă sediul social conform menţiunii de la Registrul de Comerţ sau să-şi desfăşoare
activitatea pe raza teritorială a judeţului Gorj, în care funcţionează C.E.C, bancă care acordă
creditul;
să-şi dea acordul pentru accesarea CentraRon Riscurilor Bancare. Vor fi excluşi de la
creditare clienţii, care în urma consultării bazei de date a C.R.B. sunt preluaţi şi urmăriţi de
A.V.A.B. (Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare) pentru creanţe bancare neachitate,
precum şi cei care în momentul analizei înregistrează întârzieri la plata datoriilor la alte
bănci, de peste 60 de zile;
pentru agenţii economici mici şi mijlocii, volumul creditului ce se acordă să nu
depăşească maxim 12 ori capitalul propriu al solicitantului. Totuşi Comitetul de Credite poate
aproba derogării de la limita maximă de 12 ori capitalul propriu;
creditele pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu banca se vor acorda cu
respectarea normelor şi reglementărilor B.N.R.;
să prezinte documentele solicitate de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni
(C.E.C.);
să prezinte garanţii materiale, reale şi personale precum şi credibilitate (garanţie
morală pentru rambursarea creditului);
să facă dovada contribuţiei proprii de minim 15% pentru realizarea obiectivului de
investiţii creditat;
să îndeplinească condiţii de bonitate stabilite de bancă prin procedurile de creditare;
analiza economico-financiară a activităţii clientului să demonstreze existenţa surselor
de rambursare a creditului şi de plată a dobânzilor şi comisioanelor aferente;
să se încadreze în limita plafonului de risc stabilit de bancă;
solicitantul creditului să se încadreze în clasa de risc general de creditare A, B sau C.
Banca nu va acorda credite agenţilor economici care înregistrează pierderi potrivit ultimului
bilanţ contabil, precum şi la data analizei. Nu se vor acorda credite clienţilor care au datorii
restante la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale mai vechi de 60 de zile de la data
scadenţei;
nu se vor acorda credite pentru plata unor achiziţii de orice natură şi prestarea de
servicii efectuate în cadrul aceluiaşi grup.

3.3. Documentele solicitate pentru prevenirea riscului de credit

Efectuarea tranzacţiei, respectiv acordarea creditelor persoanelor juridice este un act


de mare importanţă, în vederea căruia Casa de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.) trebuie
să-şi asigure o bună informare şi documentare pentru prevenirea riscului.
Pentru agenţii mici şi mijlocii sunt necesare următoarele documente:
actele de constituire ale firmei, precum şi certificatele de menţiuni la Registrul
Comerţului. Aceste documente vor fi depuse în copie la dosarul de credit, după ce se vor viza
de către consilieri de credite;
cererea de credit semnată de persoanele autorizate să reprezinte persoana juridică
solicitantă;
bilanţul contabil, raportul de gestiune, contul de profit şi pierdere încheiat pe ultimul
an, ultimele situaţii privind rezultatele financiare şi situaţia patrimoniului, balanţele de
verificare încheiate de la ultima raportare (minim 3);
situaţia împrumuturilor şi a disponibilităţilor băneşti la alte unităţii bancare şi /sau alţi
debitori/creditori;
situaţia prognozată a fluxului de lichidităţi pentru întreaga perioadă de creditare;
oferta de preţ pentru bunurile ce se vor cumpăra din credit, factura proformă,
contractul de vânzare-cumpărare (achiziţie), execuţie de lucrări ce se vor credita;
acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra garanţiilor propuse şi valoarea
acestora;
orice alte documente necesare solicitate de bancă în funcţie de categoria de credit.
Pentru asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi
independente precum şi pentru celelalte categorii de clienţi liber profesionişti sunt necesare
următoarele documente în vederea contractării creditelor:
cererea de credit;
autorizaţia de funcţionare a asociaţiei familiale/persoanei fizice autorizate, vizată la zi
de organele competente;
acte de identificare;
situaţia împrumuturilor şi a disponibilităţilor băneşti la alte unităţi bancare şi/sau alţi
debitori/creditori;
declaraţia de venituri pe anul în curs;
adeverinţa de venit sau adeverinţa de stare materială a solicitantului sau a giranţilor;
registrul jurnal de încasări şi plăţi;
bugetul de venituri şi cheltuieli pentru întreaga activitate de creditare;
situaţia prognozată a fluxului de lichidităţi pentru întreaga perioadă de creditare;
oferta de preţ pentru bunurile ce se vor cumpăra din credit, factura proforma,
contractul de vânzare-cumpărare (achiziţie), execuţie de lucrări ce se vor credita.

3.4. Garantarea riscurilor şi evaluarea performanţei


financiare a entităţilor economice

Pentru diminuarea riscurilor în recuperarea creditelor, în situaţia în care împrumutatul


nu îşi execută obligaţiile contractuale din cauze care nu au putut fi prevăzute la acordarea
creditului, banca va solicita împrumutanţilor garanţii asigurătorii care pot fi oferite de
împrumutat cât şi de terţe persoane, persoane fizice şi juridice numite garanţi.
Tipurile de garanţii asigurătorii admise de Casa de Economii şi Consemnaţiuni
(C.E.C) sunt:
ipoteci convenţionale;
gajul cu sau fără deposedare asupra bunurilor mobile;
gajul asupra titlurilor de valoare;
cash colateral;
cesiunea de creanţă;
asigurarea pentru riscul de insolvabilitate a creditului, emisă de o societate de
asigurare (ASIBAN).
Valoarea garanţiilor acceptate la acordarea unui credit va acoperi creditul solicitat de
client şi dobânda pe un an calculată la data contractării creditului.
Pentru determinarea riscului de credit se va proceda la evaluarea performanţei
financiare a clienţilor solicitanţi/beneficiari de credite.
în funcţie de performanţa financiară a clienteRon se stabilesc dobânzile penalizatoare
şi se constituie sau diminuează provizioanele.
Deci, un obiectiv major al activităţii de creditare, şi mai ales la negocierea dobânzii, îl
constituie stabilirea performanţei economico - financiare a împrumutatului pe baza unui
sistem de analiză şi clasificare a agenţilor economici în funcţie de categoriile de risc şi
încadrarea în una din cele 5 categorii de performanţă financiară, notate de la A la E.
Performanţa financiară determinată reprezintă unul din criteriile care stau la baza
fundamentării deciziei de creditare.
Elementele de bază utilizate în determinarea şi cuantificarea indicatorilor bonităţii se
regăsesc în principalele situaţii financiar-contabile întocmite periodic de agenţii economici şi
anume: "bilanţul contabil", "contul de profit şi pierdere", "balanţa de verificare", "situaţia
patrimoniului", "încasări şi plăţi în valută".
Evaluarea performanţei financiare ale agenţilor mici şi mijlocii se va determina având
în vedere aspectele:
Factorii cantitativi
Factorii cantitativi se vor calcula pe baza situaţiilor financiare întocmite de clienţi şi
se referă la:
Lichiditatea curentă (Lc)
Reprezintă capacitatea clientului de a-şi acoperi obligaţiile de plată pe termen scurt
prin mijloace băneşti sau prin elemente patrimoniale active care se pot transforma în bani.
Indicatorul are următoarea formulă:
Active circulante
Lc = ⋅ 100
Datorii sub 1 an

Lichiditatea imediată (Li)


Reprezintă capacitatea clientului de a-şi achita imediat datoriile pe termen scurt, în
condiţiile în care activele circulante se diminuează cu valoarea stocurilor.
Indicatorul are următoarea formulă de calcul:
Active circulante - Stocuri
Li = ⋅ 100
Datorii sub 1 an

Grad de îndatorare generală (Gi)


Reprezintă gradul de acoperire a datoriilor totale din capitalul propriu al clientului.
Indicatorul are formula de calcul:
Datorii totale
Gi = ⋅ 100
Capital propriu
Grad de îndatorare financiară (Gif)
Reprezintă gradul de acoperire a datoriilor financiare din capitalul propriu al
clientului.
Indicatorul are formula:
Datorii financiare
GIF = ⋅ 100
Capital propriu

Solvabilitatea (S)
Reprezintă capacitatea clientului de a transforma toate activele sale în monedă pentru
plata tuturor datoriilor.
Indicatorul are următoarea formulă:
Total activ
S= ⋅ 100
Datorii totale

Rentabilitatea cifrei de afaceri (Rea)


Reprezintă capacitatea clientului de a obţine un anumit nivel de profit raportat la cifra
de afaceri.
Indicatorul are formula de calcul:
Profit net
Rca = ⋅ 100
Cifra de afaceri

Rentabilitatea generală (Rg)


Reprezintă efortul total al clientului pentru obţinerea profitului net.
Indicatorul are următoarea formulă de calcul:
Profit net
Rg = ⋅ 100
Cheltuieli totale

Factorii calitativi
Factorii calitativi se referă la:
Evaluarea nivelului de calificare a echipei manageriale;
Vechime în specialitate a echipei manageriale;
Mărimea capitalului social;
Relaţii dintre acţionari;
Numărul de clienţi pentru principalul produs comercializat.
Evaluarea performanţei financiare şi încadrarea fiecărui client în una dintre cele 5
categorii de performanţă, notate de la A la E se face prin însumarea punctajului atribuit ca
urmare a calculului indicatorilor.
Se va avea în vedere ca la evaluarea performanţei financiare raportul dintre punctajul
total atribuit factorilor cantitativi şi cei calitativi să fie supraunitar.
În urma calculului punctajului, clienţii se pot încadra într-una din următoarele clase de
performanţă financiară:
Clasa de performanţă financiară A - clienţi cu situaţii economico-financiare foarte
bune, care nu prezintă riscul de nerambursare a creditului - punctaj între 45.1 şi 56;
Clasa de performanţă financiară B - clienţi cu situaţii economico-financiare foarte
bune, dar care au lichidităţi fluctuante - punctaj între 36.l şi 45;
Clasa de performanţă financiară C - clienţi cu situaţii economico-financiare
satisfăcătoare, ai căror indicatori de bonitate prezintă tendinţe de îmbunătăţire - punctaj între
28.1 şi 36;
Clasa de performanţă financiară D - clienţi cu situaţii economico-financiare slabe, cu
tendinţe de înrăutăţire - punctaj între 19.1 şi 28;
Clasa de performanţă financiară E - clienţi care obţin succesiv pierderi - punctaj între
9 şi 19.
Pentru fiecare din cele cinci categorii de risc, Casa de Economii şi Consemnaţiuni
(C.E.C.) acordă credite corespunzătoare, astfel:
Clienţilor din categoria A li se acordă credite performante;
Clienţilor din categoria B li se acordă credite în observaţie;
Clienţilor din categoria C li se acordă credite sub standard;
Clienţilor din categoria D li se acordă credite incerte (îndoielnice);
Clienţilor din categoria E li se acordă credite pierdere.
Indiferent de categoria de credite acordată, creditul este caracterizat de un serviciu,
concretizat în respectarea sau nerespectarea termenelor scadente pentru rambursare. Prin
urmare, serviciul datoriei poate fi:
Bun - când creditele sunt rambursate conform tablourilor de eşalonare (poartă
denumirea de credite curente);
Slab - când una sau mai multe din datele scadente sunt întârziate cu maximum 30 de
zile (credite cu scadenţa întârziată);
Nesatisfăcător - când una sau mai multe din datele scadente sunt întârziate cu mai
mult de 30 de zile (credite restante).
Din analiza performanţei financiare a împrumutaţilor coroborată cu serviciul datoriei
se poate determina calitatea portofoliului de credite, astfel:
a) credite cu risc minim; sunt acele plasamente care nu implică deficienţe şi riscuri ce
ar putea periclita administrarea datoriei, în maniera cuvenită prin contractul de credit la
acordarea împrumutului;
b) credite în observaţie; sunt acele plasamente acordate unor clienţi cu rezultate
economico-financiare foarte bune, care întâmpină în anumite perioade greutăţi în
rambursarea ratelor scadente şi a dobânzilor;
c) credite sub standard; sunt acele plasamente care reprezintă deficienţe şi riscuri care
periclitează lichidarea datoriei, fiind insuficient protejate de valoarea netă a capitalului şi a
capacităţii de plată a beneficiarului de împrumut;
d) credite incerte; sunt acele împrumuturi în cazul cărora rambursarea sau lichidarea
pe baza condiţiilor, valorilor şi garanţiilor existente este incertă;
e) credite cu risc major; sunt acele plasamente care nu pot fi restituite băncii.

Capitolul 4
INSTRUMENTAREA OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE LA SUCURSALA
C.E.C. DIN TÂRGU JIU

4.1. Aplicaţie practică privind acordarea unui credit persoanelor fizice

O persoană fizică, Călinoiu Ion depune la C.E.C., sucursala Tg-Jiu o cerere prin care
solicită acordarea unui credit pentru nevoi personale, pe o perioadă de l an de zile în valoare
de 4000 Ron.
în urma analizei dosarului de credit, C.E.C. a stabilit că acest client se încadrează în
categoria A, obţinând un scoring de 96 de puncte.
Acordarea efectivă a creditului, prin alimentarea contului curent s-a realizat pe data de
6 ianuarie 2006.
Dobânda practicată de C.E.C. pentru creditul nevoi personale este de 25% pe an.
Creditul se rambursează în 12 luni, începând cu data de 6 februarie 2006 pe baza graficului
de rambursare (conform Anexei nr.1).
în lunile martie şi aprilie, clientul nu achită ratele creditului, acesta din urmă urmând
să fie lichidat în luna mai.
Garanţia admisă de C.E.C. pentru acest credit este garanţia personală şi anume
asigurarea de risc financiar.
Acordarea creditului de nevoi personale şi urmărirea acestuia până la lichidare
presupune existenţa şi înregistrarea în contabilitatea societăţii bancare C.E.C. a următoarelor
etape:
întocmirea şi aprobarea dosarului de credit

Clientul, Ionescu Alexandru se prezintă cu documentaţia necesară la consilierul de


credite, în vederea acordării creditului pentru nevoi personale.
Dosarul de credit trebuie să cuprindă, în principal următoarele documente:
Cererea de credit (conform Anexei nr.2);
Adeverinţe salariu client, soţie/soţ client şi girant (conform Anexei nr.3, Anexei nr.4,
Anexei nr.5);
Declaraţii conform cărora nu înregistrează obligaţii neachitate faţă de societăţi
bancare şi nici datorii restante sau debite către terţi, atât pentru client, soţia/soţul clientului cât
şi pentru girant (conform Anexei nr.6, Anexei nr.7, Anexei nr.8);
Copii buletin client, soţia/soţul clientului şi girant;
Copii cărţi de muncă client, soţia/soţul clientului şi girant;
Chitanţă deschidere cont curent.
Dacă consilierul de credite consideră că acest client îndeplineşte condiţiile cerute de
normele în vigoare pentru contractarea creditului, acesta întocmeşte referatul de credite
(conform Anexei nr.9).
înregistrări în contabilitatea societăţii bancare Casa de Economii şi Consemnaţiuni -
Sucursala Tg-Jiu:
se înregistrează alimentarea contului curent al clientului:
101.01 = 2511.0215 24
"Casa în Ron" "Cont curent"
se înregistrează plată comision de deschidere cont curent:
2511.0215 = 7029.0101 14
"Cont curent" "Venituri din comisioane din
activitatea de economisire "
se înregistrează plata comisionului de analiză a dosarului de credit (acesta este de 1%
din valoarea creditului, dar nu mai puţin de 10 Ron)
2511.0215 = 7029.010201 10
"Cont curent" " Venituri din comisioane din
activitatea de creditare "

Clientul Călinoiu Ion, conform referatului de credit întocmit pe baza cererii de credit
şi a adeverinţelor de salariu prezintă un venit net (client şi soţia clientului) în valoare de 1541
Ron şi un venit net al girantului în valoare de 1438 Ron. Rata şi dobânda lunară, în prima
lună de rambursare este în sumă de 419 Ron, ceea ce nu depăşeşte 30% din veniturile nete ale
clientului şi soţiei acestuia şi veniturile nete ale girantului.
În urma întocmirii formularului Scoring, clientul se încadrează în categoria A. Drept
urmare, Comitetul de Credite aprobă cererea prin care se solicită creditul în valoare de 4000
Ron.
se înregistrează calculul comisioanelor utilizate de C.E.C., după aprobarea creditului:
- comision de gestiune
Este reprezentat de un procent de 0.5% din valoarea creditului aprobat.
Comision de gestiune = 0.5% * 4000 = 20 Ron
- comision de risc financiar
Valoarea comisionului este de 1.6% din valoarea garanţiilor luate în calcul.
Comision de risc financiar - 1.6% * 4333 = 69 Ron
- poliţa de asigurare
Procentul utilizat pentru categoria de vârstă de 36 ani este de 0.10365%.
Primă de asigurare = 0.10365% * 4333 = 45 Ron
se înregistrează alimentarea contului curent cu valoarea comisioanelor de plată:
101.01 = 2511.0215 89
"Casa în Ron" "Cont curent"
se înregistrează plata comisionului de gestiune
2511.0215 = 7029.010201 20
"Cont curent" "Venituri din comisioane din
activitatea de creditare"
se înregistrează plata comisionului de risc financiar
2511.0215 = 7029.010201 69
"Cont curent" " Venituri din comisioane din
activitatea de creditare"
Plata poliţei de asigurare se realizează la societatea de asigurare S.C. ASIBAN S.A.,
societate cu care este încheiat contractul de risc financiar.
În urma aprobării dosarului de credit se întocmeşte Contractul de credit de către
consilierul de credit. Creditul se pune la dispoziţia clientului începând cu data de 6 ianuarie
2006 Se rambursează în 12 rate lunare, începând cu data de 6 februarie, a primei rate scadente
şi până în ziua de 6 ianuarie 2007.
Rata anuală a dobânzii, care se achită de către client este fluctuantă, C.E.C. având
dreptul să o modifice pe întreaga durată de creditare, în funcţie de condiţiile pieţei.
În cazul modificării ratei dobânzii, noul nivel se aplică la soldul curent al creditului
existent la data modificării şi se face public prin intermediul mijloacelor mass-media şi prin
afişare la sediul C.E.C. în termen de 5 zile calendaristice de la data modificării.
Clientul acceptă nivelul actual al ratei dobânzii de 25%pe an. Dobânda se calculează
de la data angajării creditului şi până la rambursarea integrală a acestuia după formula:
Sold rămas * nr.zile * procent dobândă
Dobânda =
360 zile * 100

Angajarea şi acordarea creditului solicitat


Această etapă presupune evidenţa următoarelor înregistrări în contabilitatea societăţii
bancare C.E.C.:
se înregistrează finanţarea creditului:
903.1920 = 999.01 4000
"Angajament de finanţare" "Contrapartidă"
se înregistrează acordarea creditului:
20212.0902 = 2511.0215 4000
"Credit pentru "Cont curent"
nevoi personale"
- concomitent
se înregistrează stingerea angajamentului faţă de client:
999.01 = 903.1920 4000
"Contrapartidă" "Angajament de finanţare"
se înregistrează ridicarea numerarului de către client
2511.0215 = % 4000
"Cont curent" 101.01 3988
"Casa în Ron"
7029.010201 12
"Venituri din comisioane din
activitatea de creditare "

Rambursarea creditului
a) prima scadenţă de rambursare a creditului
se înregistrează dobânda aferentă primei rate scadente, de rambursare a creditului, la
data de 6 februarie 2006
2027.0902 = 70213.20 86
"Dobândă curentă" "Venituri din dobânzi"
se înregistrează alimentarea contului curent cu suma aferentă primei scadente
101.01 = 2511.0215 419
"Casa în Ron" "Cont curent"
se înregistrează închiderea de zi, la scadenţă
2511.0215 =% 419
"Cont curent" 2027.0902 81
"Dobândă curentă"
20212.0102 333
"Rată curentă"
b) a doua scadenţă de rambursare a creditului
La data de 6 martie 2006 clientul nu-şi onorează obligaţiile faţă de societatea bancară
C.E.C.
- închidere de zi, la scadenţă:
se înregistrează dobânda aferentă ceRon de-a doua scadenţe:
2027.0902 = 70213.20 73
"Dobândă curentă" "Venituri din dobânzi"
se înregistrează rata restantă aferentă scadenţei
2811.0902 = 20212.0102 333
"Rată restantă " "Rată curentă "
se înregistrează trecerea dobânzii curente la restanţă

2812.0902 = 2027.0902 73
"Dobândă restantă" "Dobândă curentă"
La finele lunii martie, clientul Ionescu Alexandru înregistrează următoarea situaţie:
sold curent 3333 Ron;
rată restantă 3333 Ron;
dobândă restantă 73 Ron;
dobândă curentă (6 - 31 martie) 57 Ron;
3333 * 25 * 25 Ron
Dobândă curentă = = 57 lei
360 * 100
dobândă penalizatoare (perioada este de pe 6 martie până la 31 martie)
- calculul dobânzii penalizatoare:
3333 * 25 * 25 (25 + 3)
D penalizatoare = = 6 leiRon
360 * 100
- se înregistrează dobânda penalizatoare
2817.0902 = 7028.09 6
"Creanţe ataşate" "Dobânzi din
creanţe restante"
serviciul datoriei este de 25 zile. La 15 zile lucrătoare se înştiinţează clientul şi
girantul despre neplata datoriei.
La 31 martie 2006 se calculează provizion pentru neplata datoriei. Clientul are un
serviciu al datoriei de 25 de zile şi creditul se clasifică în categoria "în observaţie", conform
Regulamentului nr.5 B.N.R., cu un coeficient de 0.05.
Se calculează şi se înregistrează provizion pentru riscul de credit şi dobândă curent şi
restant:
se înregistrează provizionul pentru riscul de credit curent
- calculul provizionului:
provizion = 333 * 5% = 166 Ron
6621.1120 = 2911.1120 166
"Cheltuieli cu provizioanele "Provizioane de
de risc de credit pentru risc de credit pentru
credite curente " credite curente "
se înregistrează provizionul de risc de credit restant
- calculul provizionului:
provizion = 333 * 5% = 166 Ron
6621.1220 = 2911.1220 166
"Cheltuieli cu provizioanele "Provizioane de
de risc de credit pentru risc de credit pentru
credite restante" credite restante"
se înregistrează provizionul pentru riscul de dobândă curentă
- calculul provizionului:
provizion = 27 * 5% = 2 Ron
6622.1120 = 2912.1120 2
"Cheltuieli cu provizioanele "Provizioane de risc
de risc de dobândă curentă " de dobândă curentă"
se înregistrează provizionul pentru riscul de dobândă restantă
- calculul provizionului
provizion = 73 * 5% = 3 Ron
6622.1220 = 2912.1220 3
"Cheltuieli cu provizioanele "Provizioane de risc
de risc de dobândă restantă" de dobândă restantă"
se înregistrează provizionul pentru riscul de dobândă constituit pentru creanţe ataşate
- calculul provizionului:
provizion = 6 * 5% = 0,32 Ron
6622.2320 = 2912.2320 0,32
"Cheltuieli cu provizioanele "Provizioane aferente
aferente creanţelor ataşate" creanţelor ataşate"
c) a treia scadenţă de rambursare a creditului
La data de 6 aprilie 2006 clientul nu-şi onorează obligaţiile faţă de societatea bancară
C.E.C.
- închidere de zi la scadenţă:
se înregistrează dobânda aferentă ceRon de-a treia rate scadente
2027.0902 = 70213.20 1
"Dobândă curentă" "Venituri din dobânzi"
se înregistrează rata restantă aferentă scadenţei
2811.0902 = 20212.0102 333
"Rată restantă" "Rată curentă"
se înregistrează trecerea dobânzii curente la restanţă
2812.0902 = 2027.0902 71
"Dobândă restantă" "Dobândă curentă"
La finele lunii aprilie 2006 se înregistrează următoarea situaţie:
sold curent 3000 Ron;
rată restantă 666 Ron;
dobândă curentă (6-30 aprilie) 50 Ron
3000 * 24 * 25 Ron
Dobând ă curentă = =
50 lei
360 * 100
dobândă restantă 145 (73 + 71) Ron;
dobândă penalizatoare 20 Ron
- calculul penalizării:
333*31* 28
D penalizatoaremartie = = 8 lei
Ron
360*100
333* 24 * 28
D penalizatoareaprilie = = 6 lei
Ron
360*100
D penalizatoaretotal = 6 + 8 + 6 = 20 leiRon
- se înregistrează dobânda penalizatoare:
2817.0902 = 7028.09 20
"Creanţe ataşate" "Dobânzi din
creanţe restante"
serviciul datoriei este de 55 de zile
La 30 aprilie 2006 se calculează provizion pentru neplata datoriei. Clientul are un
serviciu al datoriei de 55 zile şi creditul se clasifică în categoria "substandard", conform
Regulamentului nr.5 B.N.R. cu un coeficient de 0.2.
Se calculează şi se înregistrează provizion pentru riscul de credit şi dobândă curent şi
restant:
se înregistrează provizionul pentru riscul de credit curent
- calculul provizionului:
provizion necesar = 3000 * 20% = 600 Ron
provizion existent: 166
6621.1120 = 2911.1120 433
"Cheltuieli cu provizioanele "Provizioane de
de risc de credit pentru risc de credit pentru
credite curente" credite curente"
se înregistrează provizionul de risc de credit restant
- calculul provizionului:
provizion necesar = 666 * 20% = 133 Ron
provizion existent: 16 Ron

6621.1220 = 2911.1220 166


"Cheltuieli cu provizioanele "Provizioane de
de risc de credit pentru risc de credit pentru
credite restante" credite restante"
se înregistrează provizionul pentru riscul de dobândă curentă
- calculul provizionului:
provizion necesar = 50 * 20% = 10 Ron
provizion existent: 2 Ron
6622.1120 = 2912.1120 7
"Cheltuieli cu provizioanele "Provizioane de risc
de risc de dobândă curentă" de dobândă curentă
se înregistrează provizionul pentru riscul de dobândă restantă
- calculul provizionului:
provizion necesar = 145 * 20% = 29 Ron
provizion existent: 3 Ron
6622.1220 = 2912.1220 25
"Cheltuieli cu provizioanele "Provizioane de risc
de risc de dobândă restantă" de dobândă restantă"
se înregistrează provizionul pentru riscul de dobândă constituit pentru creanţe ataşate
- calculul provizionului:
provizion necesar = 20 * 20% = 4 Ron
provizion existent: 0,32 Ron
6622.2320 = 2912.2320 3
"Cheltuieli cu provizioanele "Provizioane aferente
aferente creanţelor ataşate" creanţelor ataşate"
d) a patra scadenţă de rambursare a creditului
La data de 6 mai 2006 clientul Ionescu Alexandru este notificat la serviciul şi solicită
lichidarea anticipată a creditului. Pentru aceasta societatea bancară C.E.C. percepe un
comision de 0.2% din valoarea creditului rămasă de rambursat.
- închidere de zi la scadenţă
se înregistrează dobânda aferentă ceRon de-a patra rate scadente
2027.0902 = 70213.20 62
"Dobândă curentă" "Venituri din dobânzi"
se înregistrează alimentarea contului curent
101.01 = 2511.0215 3904
"Casa în Ron" "Cont curent"
se înregistrează dobânda penalizatoare la zi
- calculul dobânzii penalizatoare (1- 6 mai 2006):
666*6*28
Dp = = 3 Ron
lei
360*100
- se înregistrează dobânda penalizatoare:
2817.0902 = 7028.09 3
"Creanţe ataşate" „Dobânzi din
creanţe restante”
se înregistrează lichidarea creditului
2511.0215 = % 3904
"Cont curent" 20212.0902 3000
"Credit pentru nevoi personale"
2027.0902 62
"Dobânda curentă"
2811.0902 666
"Rată restantă"

2812.0902 145
"Dobândă restantă"
2817.0902 23
"Creanţe ataşate"
7029.010201 6
"Venituri din comisioane din
activitatea de creditare"
- concomitent:
se înregistrează utilizarea provizionului pentru riscul de credit
2911.1120 = 7621.1120 600
"Provizioane de "Venituri din provizioane
de risc de credit pentru de risc de credit pentru
credite curente" credite curente"
se înregistrează utilizarea provizionului pentru riscul de credit restant
2911.1220 = 7621.1220 133
"Provizioane de risc "Venituri din provizioane
de credit pentru de risc de credit pentru
credite restante" credite restante"
se înregistrează utilizarea provizionului pentru riscul de dobândă curentă
2912.1120 = 7622.1120 10
"Provizioane de risc "Venituri din provizioane
de dobândă curentă" de risc de dobândă curentă"
se înregistrează utilizarea provizionului pentru riscul de dobândă restantă
2912.1220 = 7622.1220 29
"Provizioane de risc "Venituri din provizioane
de dobândă restantă" de risc de dobândă restantă"
se înregistrează utilizarea provizionului pentru riscul de dobândă constituit pentru
creanţe ataşate
2912.2320 = 7622.2320 4
"Provizioane aferente "Venituri din provizioane
creanţelor ataşate" aferente creanţelor ataşate"

4.2. Aplicaţie practică privind acordarea unui credit persoanelor juridice

O persoana juridică, S.C. FLORIM S.R.L. depune la C.E.C. Sucursala Tg-Jiu o cerere
pentru acordarea unui credit pentru echipament, pe 5 ani în valoare de 17.000 Ron pentru
achiziţionarea unui spaţiu.
În urma analizei dosarului de credite, C.E.C a stabilit că S.C. FLORIM S.R.L se
încadrează în categoria C.
Acordarea efectivă a creditului, prin alimentarea contului curent s-a realizat pe data de
12 mai 2006.
Dobânda practicată de C.E.C pentru creditele de echipament este de 26% pe an.
Creditul se rambursează în 60 luni, cu tip de rate lunare, cu scadenţă pe data de 25 ale lunii,
pe baza graficului de rambursare (conform Anexei nr. 10).
În , lunile iulie, august, septembrie, societatea farmaceutică S.C. FLORIM S.R.L nu-şi
onorează obligaţiile de plată, stabilite în contractul de credit. Drept urmare, creditul este
investit cu formulă executorie, acesta urmând să fie recuperat prin executarea silită a
imobilului luat în garanţie.
Garanţia admisă de C.E.C. pentru acest credit este garanţia – ipoteca imobiliară, în
valoare de 23.116 Ron.
Acordarea creditului pentru echipament şi urmărirea acestuia până la lichidare
presupune existenţa şi înregistrarea în contabilitatea societăţii bancare C.E.C. a următoarelor
etape:
întocmirea si aprobarea dosarului de credite
Persoana juridică, S.C. FLORIM S.R.L., cu un capital social de 200 Ron, în vederea
dezvoltării activităţii şi-a propus realizarea de investiţii noi menite să mărească obiectul
principal, acela de desfacere atât în sistem en-detail şi în sistem en-groos a produselor
farmaceutice. Societatea deţine în prezent două spaţii de desfacere în Târgu-Jiu şi doreşte
achiziţionarea unui spaţiu, cu destinaţie comercială în municipiul Bucureşti. Costul total al
investiţiei se ridică la, aproximativ suma de 25.000 Ron.
Sursele de finanţare, în vederea achiziţionării constau în surse proprii şi împrumut
C.E.C. (17.000 Ron).
Societatea a realizat o activitate rentabilă, realizând pe anul 2005 o cifră de afaceri de
119.000 Ron, cu un profit de 18.210 Ron.
În vederea întocmirii dosarului de credite, C.E.C solicită, în principal următoarele
documente:
actele de înfiinţare ale societăţii S.C. FLORIM S.R.L.;
certificat de atestare fiscală, care atestă achitarea datoriilor faţă de bugetul statului
(conform Anexei nr.11);
ultimul bilanţ contabil depus la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (conform
Anexei nr.12);
balanţa de verificare pe ultimele 3 luni;
fluxul de lichidităţi;
copie act proprietate garanţie;
plan de afaceri;
copii acte identitate;
act doveditor de consultare C.R.B. ( cu acordul clientului);
act doveditor de consultare C.I.P. (consultarea incidenţelor bancare).
Pe baza datelor din ultimul bilanţ contabil (31 martie 2006 şi a balanţelor de verificare
pe lunile martie şi aprilie s-au calculat atât factorii cantitativi cât şi factorii calitativi
(prezentaţi în Anexa nr.13 şi Anexa nr.14), pentru evaluarea performanţei financiare a
clientului.
În urma analizei acestor factori, societatea S.C. FLORIM S.R.L. s-a încadrat în
categoria de performanţă C.
După întocmirea de către client a cererii de credit, consilierul de credite, în baza
documentelor depuse întocmeşte raportul de întâlnire (conform Anexei nr.15), fişa clientului
(conform Anexei nr.16), referatul de credit (conform Anexei nr.17), extrasul din procesul
verbal privind hotărârea comitetului de credit (conform Anexei nr. 18).
În urma analizei dosarului de credite întocmit, comitetul de credite, format din
director C.E.C , director economic, analist credit şi jurist aprobă cererea de credit, prin care se
solicită creditul pentru echipament.
După aprobarea creditului, pe baza raportului de evaluare a certificatului de carte
funciară şi a cererii de negrevare asupra imobilului luat în garanţie se întocmeşte la notariat
contractul de ipotecă.
Totodată se întocmeşte şi contractul de credit, care se avizează de consilierul juridic şi
se semnează de către client şi persoanele reprezentative ale băncii (conducerea C.E.C.).
Odată cu aprobarea cererii de credit, în contabilitatea societăţii bancare C.E.C. se
efectuează următoarele înregistrări:
se înregistrează calculul comisioanelor practicate de C.E.C., în vederea acordării
creditului
- comision de gestiune
Este reprezentat de un procent de 1% din valoarea creditului aprobat.
Comision de gestiune = 1% * 170.000 = 1700 Ron
- comision de analiză a dosarului de credit
Valoarea comisionului este de 0.1% din valoarea creditului aprobat.
Comision de analiză = 0.1% * 170.000 = 170 Ron
- comision evaluare
Este reprezentat de un procent de 0.2% din valoarea luată în garanţie + T.V.A.
Comision evaluare = 0.2% * 231.168 = 462 Ron
T.V.A. = 19% * 462 = 87 Ron
Contul curent al clientului este activ, întreaga activitate derulându-se prin contul
C.E.C.
se înregistrează plata comisioanelor practicate de C.E.C.
2511.010502 =% 2420
"Cont curent" 7029.0402 1870
"Venituri din comisioane
percepute la credite
acordate persoanelor juridice"
7099.0402 462
"Venituri diverse de
exploatare bancară"
35327 87
"T.V.A colectată"
se înregistrează contractul de garanţie
999.01 = 9144.03010 23.116
"Contrapartidă" "Ipoteci imobiliare pentru
garantarea creditelor
acordate persoanelor juridice"

Angajarea şi acordarea creditului solicitat


se înregistrează angajamentul de finanţare
90319.15 = 999.01 17.000
"Angajament de finanţare" "Contrapartida"
se înregistrează acordarea creditului
2041.020401 = 2511.010502 17.000
" Credite pentru echipament "Cont curent"
acordate IMM-urilor pe
termen mediu"
Societatea prezintă consilierului de credit ordinele de plată care stau la baza procurării
materialelor sau serviciilor, conform planului de afaceri sau studiului de fezabilitate necesare
investiţiei propuse.
Pe măsura prezentării documentelor se vizează de către consilierul de credit ordinele
de plată, fapt ce duce la utilizarea creditului (virament către furnizori) şi stingerea
angajamentului de finanţare.
2511.010502 = 1111.02 17.000
"Cont curent" "Cont curent la B.N.R."
999.01 = 90319.15 17.000
"Contrapartidă" "Angajament de finanţare"

Rambursarea creditului
Conform contractului de credit încheiat între societatea bancară C.E.C. şi societatea
farmaceutică S.C. FLORIM S.R.L., acordarea efectivă a creditului pentru echipament s-a
realizat pe data de 12 mai.
se înregistrează, la finele lunii mai dobânda de încasat pe perioada 12- 31 mai
- calculul dobânzii de încasat:

170.000*20*26
Dobânda = = lei Ron
2455
360*100

2047.020201 = 70215.0202 2455


Creanţe ataşate la creditele "Dobânzi de la creditele
acordate IMM-urilor pentru echipament"
pe termen mediu"
a) prima scadenţă de rambursare a creditului contractat (25 iunie 2006)
se înregistrează dobânda aferentă perioadei 1 iunie — 25 iunie
2047.020201 = 70215.0202 2946
"Creanţe ataşate la creditele "Dobânzi de la creditele
acordate IMM-urilor pentru echipament "
pe termen mediu "
se înregistrează plata la scadenţă a dobânzii şi a ratei aferente primei scadenţe de
rambursare a creditului
2511.010502 =% 8235
"Cont curent" 2047.020201 5402
"Creanţe ataşate la
creditele acordate IMM-urilor
pe termen mediu"
2041.020201 2833
"Rată curentă"
la finele lunii iunie se înregistrează în contabilitatea societăţii bancare C.E.C.,
dobânda de încasat pe perioada 25 iunie - 30 iunie
- calculul dobânzii de încasat
167166*6* 26 Ron
Dobânda = = 724 lei
360*100

2047.020201 = 70215.0202 724


"Creanţe ataşate la creditele "Dobânzi de la creditele
acordate IMM-urilor pentru echipament"
pe termen mediu"
În luna iulie, datorită neefectuării compensărilor între Casa de Asigurări şi societatea
farmaceutică S.C. FLORIM S.R.L, aceasta din urmă înregistrează un deficit financiar, ceea ce
implică neonorarea obligaţiilor faţă de bancă.
b) a doua scadentă de rambursare a creditului (25 iulie 2006)
se înregistrează dobânda aferentă ceRon de-a doua rate scadente (1 - 25 iulie)
2047.020201 = 70215.0202 2897
"Creanţe ataşate la creditele "Dobânzi de la creditele
acordate IMM-urilor pentru echipament"
pe termen mediu"
se înregistrează trecerea ratei scadente la restanţă
2811.040201 = 2041.020201 2833
"Rată restantă" "Rată curentă"
se înregistrează trecerea dobânzii curente la restanţă
2812.040201 = 2047.020201 3621
"Dobânzi restante aferente "Creanţe ataşate la creditele
creditelor acordate IMM-urilor acordate IMM-urilor
pentru echipament" pentru echipament"
La finele lunii iulie se înregistrează dobânda de plată aferentă perioadei 25 — 31 iulie
şi dobânda penalizatoare pentru neplata la scadenţă.
2047.020201 = 70215.0202 712
"Creanţe ataşate la creditele "Dobânzi de la creditele
acordate IMM-urilor pentru echipament "
pe termen mediu"
- calculul dobânzii penalizatoare:
2833* 7 * ( 26 + 3)
= 15 lei
Dpenalizatoare = 360 *100
2817.0411 = 7028.09 15
"Creanţe ataşate aferente "Dobânzi din
creditelor pentru echipament" creanţe restante"
c) a treia scadentă de rambursare a creditului (25 august)
se înregistrează dobânda aferentă ceRon de-a treia rate scadente (1 — 25 august)
2047.020201 = 70215.0202 2967
"Creanţe ataşate la creditele "Dobânzi de la creditele
acordate IMM-urilor pentru echipament"
pe termen mediu"
se înregistrează închiderea de zi, la scadenţă
se înregistrează trecerea ratei scadente la restanţă
2811.040201 = 2041.020201 2833
"Rată restantă" "Rată curentă"
se înregistrează trecerea dobânzii curente la restanţă
2812.040201 = 2047.020201 3679
"Dobânzi restante aferente "Creanţe ataşate la creditele
creditelor acordate IMM-urilor acordate IMM-urilor
pentru echipament" pentru echipament"
La finele lunii august se calculează dobânda de plată aferentă perioadei 25 august -31
august şi penalizarea pentru cele două rate restante.
2047.020201 = 70215.0202 816
"Creanţe ataşate la creditele "Dobânzi de la creditele
acordate IMM-urilor pentru echipament"
pe termen mediu "
- calculul dobânzii penalizatoare (pentru luna iulie)
2833* 31* ( 26 + 3)
= 70 lei
Dpenalizatoare = 360 *100
- calculul dobânzii penalizatoare (pentru luna august):
2833* 7 * ( 26 + 3)
= 15 lei
Dpenalizatoare = 360 *100
2817.0411 = 7028.09 86
"Creanţe ataşate aferente "Dobânzi din
creditelor pentru echipament" creanţe restante"
d) a patra scadenţă de rambursare a creditului (25 septembrie)
se înregistrează dobânda aferentă ceRon de-a patra rate scadente (1 - 25 septembrie)
2047.020201 = 70215.0202 2799
"Creanţe ataşate la creditele "Dobânzi de la creditele
acordate IMM-urilor pentru echipament"
pe termen mediu"
se înregistrează închiderea de zi, la scadenţă
se înregistrează trecerea ratei scadente la restanţă
2811.040201 = 2041.020201 2833
"Rată restantă" "Rată curentă"
se înregistrează trecerea dobânzii curente la restanţă
2812.040201 = 2047.020201 3615
"Dobânzi restante aferente "Creanţe ataşate la creditele
creditelor acordate IMM-urilor acordate IMM-urilor
pentru echipament " pentru echipament "
La finele lunii septembrie se calculează dobânda de plată aferentă perioadei 25
septembrie — 30 septembrie şi penalizarea pentru cele trei rate restante.
2047.020201 = 70215.0202 687
"Creanţe ataşate la creditele "Dobânzi de la creditele
acordate IMM-urilor pentru echipament"
pe termen mediu "
- calculul dobânzii penalizatoare (pentru luna iulie)
2833* 31* ( 26 + 3)
= 70 lei Ron
Dpenalizatoare = 360 *100
- calculul dobânzii penalizatoare (pentru luna august)
2833* 31* ( 26 + 3)
= 70 lei Ron
Dpenalizatoare = 360 *100
- calculul dobânzii penalizatoare (pentru luna septembrie):
2833* 6 * ( 26 + 3) Ron
= 13 lei
Dpenalizatoare = 360 *100
2817.0411 = 7028.09 155
"Creanţe ataşate aferente "Dobânzi din
creditelor pentru echipament" creanţe restante"
La finele lunii septembrie, ca urmare a neplăţii, consilierul de credit propune
Comitetului de credit, printr-un referat, investirea cu formulă executorie a contractului de
credit şi a contractului de garanţie. Referatul este aprobat şi înaintat compartimentului juridic,
în vederea întocmirii şi depunerii la Judecătoria Tg-Jiu a cererii de investire cu formulă
executorie a clientului S.C. FLORIM S.R.L.
Cererea este înregistrată şi trimisă la Sucursala C.E.C. în vederea parcurgerii etapelor
de recuperare a creanţei neperformante.
Cererea de investire cu formulă executorie poartă data de 1 octombrie, dată cu care se
înregistrează scoaterea în afara bilanţului a creanţei neperformante.
se înregistrează trecerea în litigiu a creditului
2821.040202 = % 167166
"Credite pentru echipament 2041.020201 158,666
trecute la îndoielnice " "Rată curentă "
2811. 040201 8499
"Rată restantă"
2822.040202 = % 11604
„Dobânzi aferente creditelor 2407.020201 687
pentru echipament trecute „Creanţe ataşate la creditele
la îndoielnice" acordate IMM-urilor pe
termen mediu "
2812.040201 10916
"Dobânzi restante aferente
creditelor acordate IMM-urilor
pentru echipament"
2827.040202 = 2817.0411 257
"Creanţe ataşate aferente „Creanţe ataşate aferente
creditelor pentru echipament creditelor pentru echipament”
trecute la îndoielnice”
se înregistrează trecerea pe pierderea băncii a creditului
667.010103 = 2821.040202 167166
"Pierderi din credite „Credite pentru echipament”
nerecuperabile aferente
creditelor acordate "

667.030101 = % 11862
"Pierderi din dobânzi 2822.040202 11604
nerecuperabile aferente „Dobânzi aferente creditelor
creditelor acordate" pentru echipament
trecute la îndoielnice”
2821.040202 257
"Creanţe ataşate aferente
creditelor pentru echipament
trecute la îndoielnice"
- Concomitent
se înregistrează scoaterea în afara bilanţului
99311.010102 = 999.01 167166
"Creanţe aferente contractului „Contrapartidă”
de credit investit cu
formulă executorie"
99317.010102 = 999.01 11604
"Dobânzi aferente contractului „Contrapartidă”
de credit investit cu
formulă executorie"
9937.010104 = 999.01 257
"Creanţe ataşate la creditele „Contrapartidă”
acordate persoanelor juridice"

Dosarul de credit este predat la Compartimentul risc de credit şi recuperare, unde


analistul de credite împreună cu consilierul juridic întocmeşte somaţii în vederea recuperării
creanţei.

Dacă în urma somaţiilor, firma nu răspunde la apelurile băncii, luându-şi


angajamentul de plată a debitului în termenul stabilit de comun acord cu analistul de credit,
acesta întocmeşte documentaţia în vederea executării silite a imobilului luat în garanţie.
PROPUNERI Şl CONCLUZII

Obiectivele şi măsurile strategice pentru anii 2005 – 2007 îşi propun să schiţeze
direcţiile de acţiune pentru dezvoltarea viitoare a instituţiei.
Scăderea inflaţiei şi în consecinţă reducerea nivelului dobânzilor şi a ecartului de
dobândă vor influenţa în mod semnificativ dezvoltarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni.
Situaţia actuală a Casei de Economii şi Consemnaţiuni relevă o serie de oportunităţi
de dezvoltare, dar şi de riscuri.
Reţeaua extinsă, portofoliul de clienţi persoane fizice şi potenţialul ridicat al pieţei de
retail, portofoliul de credite cu risc scăzut sunt puncte tari şi oportunităţi reale pentru
dezvoltarea viitoare a societăţii bancare.
Pe de altă parte punctele slabe şi riscurile existente ar putea periclita dezvoltarea
Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C., dacă remedierea lor nu se face într-un timp
relativ scurt. Dependenţa aproape exclusivă a profitului C.E.C. de veniturile din dobânzi,
eficienţa redusă a vânzării produselor şi serviciilor, calitatea redusă a produselor şi serviciilor
privind creditarea persoanelor fizice şi juridice reprezintă riscuri majore pentru dezvoltarea
Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C..
Modul de abordare a domeniului piaţă şi clienţi va fi decisiv în evoluţia pe termen
lung a Casei de Economii şi Consemnaţiuni. Pentru aceste domenii se propun strategii de
marketing diferenţiate pe tipuri de activităţi şi segmente de clienţi, orientarea structurii
reţeRon în funcţie de potenţialul de piaţă şi de specificul clienţilor.
în domeniul financiar Casa de Economii şi Consemnaţiuni îşi va reorienta politica de
plasamente, urmărindu-se îmbunătăţirea structurii bilanţului prin extinderea domeniului de
creditare, generarea de venituri prin comisionarea produselor şi serviciilor.
îmbunătăţirea şi echilibrarea structurii plasamentelor C.E.C. reprezintă o politică
strategică de acţiune în sensul dezvoltării substanţiale a activităţii de creditare, în condiţii de
maximă prudenţialitate şi reducerii treptate a volumului plasamentelor în titluri de stat. În
acest sens Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. va introduce noi tipuri de credite:
pentru turism, studii, populaţie. Totodată va avea loc o dezvoltare a activităţii de creditare de
volum mic (pentru bunuri de consum, cum sunt în prezent creditul Adolescent şi creditul
Senior) şi la nivelul marilor agenţii.
ANEXA NR.1

GRAFIC DE RAMBURSARE
Client: Călinoiu Ion
Valoare credit: 4000 Ron
Data finanţării: 06/01/2006
Data utilizării: 06/01/2006
Data primei rate: 06/02/2006
Procent de dobândă: 26%
Ziua plăţii lunare: 6
Număr luni de rambursare: 12
Nr. Data scadentă Credit rămas Rata Dobânda Plata lunară
Crt. Lunară
1 06/01/2006 4000 0 2 2
2 06/02/2006 3666 333 86 419
3 06/03/2006 3333 333 73 407
4 06/04/2006 3000 333 71 405
5 06/05/2006 2666 333 62 395
6 06/06/2006 2333 333 57 390
7 06/07/2006 2000 333 48 381
8 06/08/2006 1666 333 43 376
9 06/09/2006 1333 333 35 369
10 06/10/2006 1000 333 27 361
11 06/11/2006 666 333 21 354
12 06/12/2006 333 333 13 347
13 06/01/2007 0 333 6 340
Total plată: 4000 552 4552

Director: Director economic: Client:


Dondera Ion Gîlma Elvira Călinoiu Ion

ANEXA NR.2
Nr. 12365 Data 5.01.2006 S-a aprobat de către___
(înregistrării cererii în Registrul de Comitetul de credite
intrare - ieşire al C.E.C.) un credit de 4000 Ron
(în cifre)
_____patru mii Ron
(în litere)
pe o durată de 1 ani şi 0 luni

CERERE DE CREDIT

I. Date privind clientul:


1. Numele şi prenumele Călinoiu Ion
2. Data şi locul naşterii 27 august 1964 TG-JIU
3. Părinţii ION ANA__________________________
4. Act de identitate: B.I./C.I. seria GZ, nr. 245613, eliberat de POL. TG-JIU la data de
30 MAI 2000, cod numeric personal 1640827181138_______
5. Domiciliul: localitatea TG-JIU str.__ALEEA TEILOR, nr.1 -, bl. 2, sc._2_, et. 4,
judeţul/sectorul__ GORJ_____________________________
6. Reşedinţa: localitatea_______________, str.____________, nr.______,
bl.___, se._______, et._______, judeţul/sectorul____________________
7. Profesia de bază_________ECONOMIST_______________
8. Ocupaţia actuală _________ECONOMIST_______________
9. Locul de muncă S.C. ELIT S A.___________________
10. Telefon serviciu 276139 telefon domiciliu___226801
11. Situaţia familială(căsătorit, necăsătorit, divorţat, văduv) CĂSĂTORIT
12. Date privind soţia/soţul:
Numele şi prenumele_____CĂLINOIU CARMEN_________________
Data şi locul naşterii__________12 IUNIE 1969__________________
Părinţii MARCEL IOANA________________________
Act de identitate: B.I./C.I. seria G.V. nr. 354896 eliberat de POL. TG-JIU la data de
30 MAI 2000 cod numeric personal_ 2690612181140
Domiciliul: localitatea_______TG-JIU , str. ALEEA TEILOR, sc.1 -, bl. 2, sc. 2 et. 4
judeţul/sectorul GORJ_______________
Reşedinţa: localitatea_______________, str.____________, nr.______,
bl.___, se._______, et._____, judeţul/sectorul____________________
Profesia de bază ECONOMIST ___________________
Ocupaţia actuală ECONOMIST ___________________
Locul de muncă S.C. PROMAX S.A._______________
Telefon serviciu 221025, telefon domiciliu 226801______
13. Numărul membrilor din familie 3, din care___2 salariaţi.
14. Numărul contului curent deschis la C.E.C. este 25110215/16134 . Sunt de acord
să achit din acest cont curent toate datoriile ce îmi revin. Plăţile se vor efectua de către
C.E.C.. In acest scop împuternicesc C.E.C. să-mi reţină direct din soldul contului curent orice
sumă reprezentând datorii legate de derularea creditului şi mă oblig să alimentez contul fără
vreo înştiinţare prealabilă.
II. Vă rog să analizaţi posibilitatea aprobării unui credit în sumă de 4000 (patru mii)
Ron, pe o perioadă de 1 ani şi 0 luni pentru _________NEVOI
PERSONALE________________________________.
(se va completa destinaţia creditului)
III. Garantez rambursarea creditului cu:
______________________________________________________________
Proprietarul şi
nr. actului Nr.şi data emiterii
de proprietate/ Venitul Valoarea adeverinţei
Tipul de concesionare/ net estimată a din care rezultă
Garanţiei nr. contului de lunar garanţiilor veniturile realizate/
depozit colateral/ (Ron) oferite anul construcţiei/
seria şi nr. certif. (Ron) data dobândirii
de trezorerie bunului
______________________________________________________________

0 1 2 3 4
1. Venituri nete: client (nume, x 826 10186/27.12.2005
prenume) CĂLINOIU ION
x

x
x

x
soţ/soţie (nume, prenume) 715 10187/26.12.2005
x
x
x
CĂLINOIU CARMEN

giranţi (nume, prenume) 1438 18326/21.12.2005

Puşcu Ilie _______________

2. Depozit colateral în Ron


constituit la C.E.C. _____________________ x _____________________x
3. Bunuri imobile
Adresa ____________________________
_____________________________________ x _____________________x
4. Bunuri mobile (denumirea)
_____________________________________ x _____________________x
5. Cesionarea x x x x
_____________________________________________________________
Total x 2979 x x x
IV. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul
în declaraţii, că toate datele din prezenta cerere, precum şi din documentele anexate, sunt
reale şi că la data prezentei salariul/venitul meu este/nu este grevat de următoarele sarcini*
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Mă oblig să respect toate clauzele contractului de credit pe care îl voi încheia cu
C.E.C. în cazul aprobării cererii.
De asemenea, declar pe propria răspundere că îndeplinesc/nu îndeplinesc calitatea
de___________-___________________, conform Normelor B.N.R. nr. 8/1999 privind
limitarea riscului de credit al băncilor (persoane aflate în relaţii speciale cu banca, personal
propriu, familie personal propriu).
V. Anexez următoarele documente solicitate de C.E.C.**
COPII BULETINE/CĂRŢI IDENTITATE CLIENT, SOŢIE CLIENT,
GIRANT_________________________________________________
ADEVERINŢE SALARIU CLIENT, SOŢIE CLIENT, GIRANT___________
COPII CĂRŢI DE MUNCĂ CLIENT, SOŢIE CLIENT, GIRANT_________
CHITANŢĂ DESCHIDERE CONT_________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Data Semnătura clientului


4 IANUARIE 2006 CĂLINOIU ION
_________________
*Se vor menţiona: credite, rate, pensie alimentară, debite, datorii.
*Se vor trece: denumirea documentului, numărul şi data emiterii, persoana care a
întocmit documentul.
ANEXA NR. 3
Denumirea unităţii: S.C. ELIT S.A. Nr.10186 Data 27/12/2005
Telefon/fax: 0253/276139

ADEVERINŢĂ DE SALARIU

S.C. ELIT S.A., cu sediul în TG-JIU, str.ECATERINA TEODOROIU, nr.17, judeţul


GORJ , cod unic de înregistrare R 16150036, adeverim prin prezenta că:
D-nul(d-na) CĂLINOIU ION, domiciliat in TÂRGU-JIU, str. 23 AUGUST, nr. _ , bl.
12, sc. 1, et. 1, judeţul GORJ, posesor(oare) al B.I./C.I seria GZ, nr. 456007, eliberat la data
de 20/04/2001, de către POL. MUN. TG- JIU, cod numeric personal 1680326181138, este
salariat al unităţii noastre cu contract de munca pe durata NEDETERMINATĂ de la data de
10 MAI 1992, iar în prezent îndeplineşte funcţia de ECONOMIST. La data eliberării
prezentei salariul de încadrare este de 800 Ron (OPT SUTE RON), iar salariul pe luna trecută
a fost de 826 RON.
Salariul este/nu este grevat de următoarele reţineri :
întrucât din modul cum şi-a achitat debitele anterioare s-a dovedit un client bun
platnic considerăm ca salariatul nostru poate avea calitatea de CLIENT în contractul de credit
ce se va încheia cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S. A.
În situaţia în care ni se va comunica faptul că salariatul nostru nu a achitat datoriile ce
rezulta din contractul de credit şi din actele adiţionale la acestea, suntem de acord ca pe
perioada cât este angajatul nostru, fără îndeplinirea altor formalităţi, să reţinem din salariul
acestuia si să virăm sumele comunicate, până la achitarea integrală a debitului. De asemenea,
ne obligăm să transmitem, dacă este cazul, debitul împreună cu întreaga documentaţie, la
unitatea la care se transferă salariatul nostru sau la oficiul de pensii în cazul pensionării,
informând C.E.C. în acest sens. În cazul desfacerii contractului de muncă sau demisiei
salariatului ne obligăm să anunţăm C.E.C. în termen de 3 zile calendaristice de la producerea
acestui eveniment.
Plata chenzinei se face la 03 ale lunii.

DIRECTOR DIRECTOR ECONOMIC


DRAGU MIHAI LUCA EMILIA

__________________________
*se va trece denumirea unităţii.
** se va completa: client/girant, după caz. Pentru soţul/soţia clientului nu se va
completa.

ANEXA NR. 4
Denumirea unităţii: S. C. PROMAX S. A Nr.10187 Data26/12/2005
Telefon/fax: 0253/221025

ADEVERINŢĂ DE SALARIU

*S.C. PROMAX S.A, cu sediul în TG-JIU, str. POPA ŞAPCĂ , nr.___, judeţul GORJ
, cod unic de înregistrare R 121356321, adeverim prin prezenta că:
D-nul(d-na) CĂLINOIU CARMEN, domiciliat(ă) în TG-JIU, str. 23_ AUGUST .
nr._, bl. 12, sc 1, et. 1, judeţul GORJ, posesor(oare) al B.I./C.I seria GF, nr. 457725, eliberat
la data de 15/05/2001, de către POL.MUN.TG- JIU, cod numeric personal 2690612181140,
este salariat al unităţii noastre cu contract de munca pe durata NEDETERMINATĂ de la data
de 21 IUNIE 1994, iar în prezent îndeplineşte funcţia de ECONOMIST. La data eliberării
prezentei salariul de încadrare este de 700 Ron (ŞAPTE SUTE RON), iar salariul pe luna
trecută a fost de 715 RON.
Salariul este/nu este grevat de următoarele reţineri:_______________
întrucât din modul cum şi-a achitat debitele anterioare s-a dovedit un client bun
platnic considerăm ca salariatul nostru poate avea calitatea de CLIENT în contractul de credit
ce se va încheia cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A..
În situaţia în care ni se va comunica faptul că salariatul nostru nu a achitat datoriile ce
rezulta din contractul de credit şi din actele adiţionale la acestea, suntem de acord ca pe
perioada cât este angajatul nostru, fără îndeplinirea altor formalităţi, să reţinem din salariul
acestuia si să virăm sumele comunicate, până la achitarea integrală a debitului. De asemenea,
ne obligăm să transmitem, dacă este cazul, debitul împreună cu întreaga documentaţie, la
unitatea la care se transferă salariatul nostru sau la oficiul de pensii în cazul pensionării,
informând C.E.C. în acest sens. În cazul desfacerii contractului de muncă sau demisiei
salariatului ne obligăm să anunţăm C.E.C. în termen de 3 zile calendaristice de la producerea
acestui eveniment.
Plata chenzinei se face la 01 ale lunii.

DIRECTOR DIRECTOR ECONOMIC,


LUPU ION CINTEZĂ PAUL

_________________________
*se va trece denumirea unităţii.
** se va completa: client/girant, după caz. Pentru soţul/soţia clientului nu se va
completa.

ANEXA NR. 5
Denumirea unităţii: S.C. MAGMA S. A Nr.10187 Data21/12/2005
Telefon/fax: 0253/216412

ADEVERINŢĂ DE SALARIU

*S.C. MAGMA S.A, cu sediul în TG-JIU, str. EROILOR, nr._12, judeţul GORJ , cod
unic de înregistrare R 12134640, adeverim prin prezenta că:
D-nul(d-na) PUŞCU ILIE, domiciliat(ă) în TG-JIU, str. UNIRII, nr._, bl. 12, sc 1, et.
4, judeţul GORJ, posesor(oare) al B.I./C.I seria GZ, nr. 063146, eliberat la data de
21/02/2002, de către POL.MUN.TG- JIU, cod numeric personal 162111318206, este salariat
al unităţii noastre cu contract de munca pe durata NEDETERMINATĂ de la data de 16 MAI
1992, iar în prezent îndeplineşte funcţia de DIRECTOR TEHNIC. La data eliberării prezentei
salariul de încadrare este de 1450 Ron (O MIE PATRU SUTE CINCIZECI RON), iar salariul
pe luna trecută a fost de 1438 RON.
Salariul este/nu este grevat de următoarele reţineri:_______________
întrucât din modul cum şi-a achitat debitele anterioare s-a dovedit un client bun
platnic considerăm ca salariatul nostru poate avea calitatea de CLIENT în contractul de credit
ce se va încheia cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A..
În situaţia în care ni se va comunica faptul că salariatul nostru nu a achitat datoriile ce
rezulta din contractul de credit şi din actele adiţionale la acestea, suntem de acord ca pe
perioada cât este angajatul nostru, fără îndeplinirea altor formalităţi, să reţinem din salariul
acestuia si să virăm sumele comunicate, până la achitarea integrală a debitului. De asemenea,
ne obligăm să transmitem, dacă este cazul, debitul împreună cu întreaga documentaţie, la
unitatea la care se transferă salariatul nostru sau la oficiul de pensii în cazul pensionării,
informând C.E.C. în acest sens. În cazul desfacerii contractului de muncă sau demisiei
salariatului ne obligăm să anunţăm C.E.C. în termen de 3 zile calendaristice de la producerea
acestui eveniment.
Plata chenzinei se face la 01 ale lunii.

DIRECTOR DIRECTOR ECONOMIC


BURDEA ION VIŞAN ANCA

_________________________
*se va trece denumirea unităţii.
** se va completa:client/girant, după caz. Pentru soţul/soţia clientului nu se va
completa.

ANEXA NR. 6
DECLARAŢIE
I. ANGAJAMENT DE PLATĂ
Domiciliul: localitatea_______TG-JIU , str. ALEEA TEILOR, sc.1 -, bl. 2, sc. 2 et. 4
judeţul/sectorul GORJ_telefon 226801, posesor(oare) al(a) B.I./C.I. seria GZ, nr. 456007,
eliberat de POL. TG-JIU, la data de 20.04.2001, cod numeric personal 1680326181138 ,
declar pe proprie răspundere că nu înregistrez obligaţii neachitate la scadenţă faţă de Casa de
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. şi/sau faţă de alte bănci şi nici datorii restante sau
debite către terţi.
în prezent valoarea angajamentelor de plată lunare este de:
Nr. Banca/ Sucursala/ Nr./ data Valoarea Valoarea
Crt. Agenţia/Alte instituţii contractului contractului angajamentului
(Ron) (Ron) de plată (Ron)
1.
2.
...
TOTAL
În prezent deţin sume economisite Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A./
Banca C.E.C., Sucursala/Agenţia TG-JIU pe următoarele tipuri de instrumente de
economisire:
CONTRACT DE DEPOZIT CURATA DOBÂNZII FIXĂ
II. LITIGII CU TERŢII
Declar pe proprie răspundere că nu înregistrez/înregistrez litigii cu terţii:
Data 06.01.2006 Semnătura, CĂLINOIU
Notă:
Se vor anexa copii de pe documente care atestă gradul de îndatorare a persoanei
semnatare a declaraţiei.
ANEXA NR. 7
DECLARAŢIE
I. ANGAJAMENT DE PLATĂ
Subsemnatul(a) CĂLINOIU CARMEN, domiciliat(ă) în TG-JIU, str. 23 AUGUST,
nr. -, bl. 12, sc. 1, et.1, Ap. 5, judeţul GORJ telefon 226801, posesor(oare) al(a) B.I./C.I. seria
GV, nr. 451123, eliberat de POL. TG-JIU, la data de 15.05.2001, cod numeric personal
2690612181140, declar pe proprie răspundere că nu înregistrez obligaţii neachitate la
scadenţă faţă de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. şi/sau faţă de alte bănci şi
nici datorii restante sau debite către terţi.
în prezent valoarea angajamentelor de plată lunare este de:
Nr. Banca/ Sucursala/ Nr./ data Valoarea Valoarea
Crt. Agenţia/Alte instituţii contractului contractului angajamentului
(Ron) (Ron) de plată (Ron)
1.
2.
...
TOTAL
În prezent deţin sume economisite Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A./
Banca C.E.C., Sucursala/Agenţia TG-JIU pe următoarele tipuri de instrumente de
economisire:
CONTRACT DE DEPOZIT CURATA DOBÂNZII FIXĂ
II. LITIGII CU TERŢII
Declar pe proprie răspundere că nu înregistrez/înregistrez litigii cu terţii:
Data 06.01.2006 Semnătura, CĂLINOIU
Notă:
Se vor anexa copii de pe documente care atestă gradul de îndatorare a persoanei
semnatare a declaraţiei.
ANEXA NR. 8
DECLARAŢIE
I. ANGAJAMENT DE PLATĂ
Subsemnatul(a) PUŞCU ILIE, domiciliat(ă) în TG-JIU, str. UNIRII, nr. -, bl. 12, sc. 1,
et.4, Ap. 28, judeţul GORJ telefon 226234, posesor(oare) al(a) B.I./C.I. seria GZ, nr. 063146,
eliberat de POL. TG-JIU, la data de 21.02.2002, cod numeric personal 1621113181206,
declar pe proprie răspundere că nu înregistrez obligaţii neachitate la scadenţă faţă de Casa de
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. şi/sau faţă de alte bănci şi nici datorii restante sau
debite către terţi.
în prezent valoarea angajamentelor de plată lunare este de:
Nr. Banca/ Sucursala/ Nr./ data Valoarea Valoarea
Crt. Agenţia/Alte instituţii contractului contractului angajamentului
(Ron) (Ron) de plată (Ron)
1.
2.
...
TOTAL
În prezent deţin sume economisite Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A./
Banca C.E.C., Sucursala/Agenţia TG-JIU pe următoarele tipuri de instrumente de
economisire:
CONTRACT DE DEPOZIT CURATA DOBÂNZII FIXĂ
II. LITIGII CU TERŢII
Declar pe proprie răspundere că nu înregistrez/înregistrez litigii cu terţii:
Data 06.01.2006 Semnătura, PUŞCU ILIE
Notă:
Se vor anexa copii de pe documente care atestă gradul de îndatorare a persoanei
semnatare a declaraţiei.
ANEXA NR. 9

REFERAT DE CREDIT

D-nul (d-na) CĂLINOIU ION solicită un credit pe termen scurt/mediu în valoare de


4000 Ron, pentru* NEVOI PERSONALE şi prezintă următoarea situaţie:
a) este/nu este căsătorit(ă);
b) este salariat(ă) la unitatea S.C. ELIT S.A. în funcţia de ECONOMIST;
c) are un salariu (venit mediu) net lunar de 826 Ron;
d) soţul (soţia) este/nu este salariat(ă) şi are un salariu (venit mediu) net lunar de 715
Ron;
e) locuieşte într-un imobil proprietate personală/cu chirie/cu părinţii.
f) are 3 membri în familie, din care 2 salariaţi.
g) angajamentele de plată lunare ale clientului/soţului (soţiei) clientului sunt în
valoare de - Ron/ - Ron.
h) rata creditului şi dobânda lunară în valoare de 419 Ron nu depăşesc 30% din
veniturile nete ale clientului şi soţul (soţiei) acestuia în valoare de 1541 Ron, calculate ca
diferenţă între veniturile totale nete în valoare de 1541 Ron şi angajamentele de plată ale
acestora în valoare de - Ron;
i) a obţinut un număr de 96 puncte şi se încadrează în categoria A de risc;
j) are calitatea de ______ , conform art. _ lit. _ pct. _____ din Normele B.N.R. nr. 8/1
999 privind limitarea riscului de credit al băncilor.
k) are 1 giranţi cu salariu net lunar de 1438 Ron, iar rata creditului şi dobânda lunară
în valoare totală de 419 Ron nu depăşesc 30% din veniturile nete ale giranţilor în valoare de
1438 Ron, calculate ca diferenţă între veniturile totale
__________________
*Se va completa destinaţia concretă a creditului conform cererii de credit.
nete în valoare de 1438 Ron şi angajamentele de plată ale acestora în valoare de
_________________.
Garanţiile luate în calcul la valoarea de 4333 Ron constau în suma asigurată prevăzută
în asigurarea împotriva riscului de nerambursare a ratelor de credit şi de neplată a dobânzilor,
care se încheie cu Societatea de asigurare-reasigurare S.C. ASIBAN S.A.
Garanţiile de mai sus acoperă valoarea minimă a garanţiilor de ____ Ron.
Aportul propriu al clientului în sumă de ________ Ron se depune în contul curent nr
____________ deschis la C.E.C.
Volumul creditului posibil de contractat este de 4000 Ron, rata anuală a dobânzii luate
în calcul este de 25%, rata lunară totală pe care o poate achita clientul este de 419 Ron,
calculată având în vedere o durată de creditare de 1 ani şi 0 luni.
Prin consultarea bazei de date a CentraRon Riscurilor Bancare au rezultat
următoarele*:_________________________________________________.
Situaţiile speciale în care se află clientul/soţul (soţia) clientului/giranţii în raport cu
terţii (litigii care ar putea afecta în mod semnificativ bonitatea acestora, cu precizarea
motivelor care au condus la situaţiile respective):
Alte elemente specifice care pot fi luate în considerare:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________
*Se va completa numai în cazul clienţilor pentru care se solicită informaţii de risc
bancar
întrucât există plafon disponibil şi d-nul (d-na) CĂLINOIU ION îndeplineşte
condiţiile prevăzute în reglementările proprii privind acordarea de credite persoanelor fizice,
precum şi prevederile reglementărilor legale în vigoare, propunem acordarea creditului în
valoare de 4000 Ron.
De asemenea, propunem o durată de creditare de 1 ani şi 0 luni, respectiv o perioadă
de tragere de____luni, o perioadă de utilizare de____luni
şi o perioadă de rambursare de 12 luni.
Ratele de credit, dobânzile, comisioanele şi celelalte obligaţii se vor achita din contul
curent nr. 25110215 deschis la C.E.C..
Creditul se rambursează de către client lunar, la data de 6.
Creditul intră în competenţa de aprobare a DIRECTORULUI SUCURSALA conform
N.M. nr. 12/2002.

Nume şi prenume Semnătura


Consilier de credite GANEA ION
Şef birou (compartiment) BELGIU IONELA
creditare persoane fizice/
serviciu(birou) clienţi
persoane fizice

Data: 6.01.2006

ANEXA NR. 10

GRAFIC DE RAMBURSARE

Client: S.C. RIM FARM S.R.L.


Valoare credit: 170.000 Ron
Data finanţării: 12/05/2006
Data primei rate: 25/06/2006
Procent de dobândă: 26%
Ziua plăţii lunare: 25
Număr luni de rambursare: 60
Nr Data Rata Sold rămas Dobânda Plata lunară
Crt scadentă
lunară
1 12/05/2006 0 170.000 0
2 25/06/2006 2833 167.166 5402 8235
3 25/07/2006 2833 166.333 3621 6455
4 25/08/2006 2833 161.500 3679 6512
5 25/09/2006 2833 158.666 3615 6449
...
61 11/05/2011 2833 0 ?& 323=408 2866
Total de plată 115.607 285.607

Director: Director economic: Client:


Dondera Ion Gîlma Elvira S.C. RIM FARM S.R.L

ANEXA NR.11
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Nr.27888, 13.04.206
A JUD.GORJ
Administraţia Finanţelor Publice TG-JIU

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ


pentru persoane juridice
Ca urmare a cererii nr. 26148 din data de 08.04.2004
se certifică prin prezenta că persoana juridică
Denumire S.C. FLORIM S.R.L.
Judeţ GORJ
Localitate TG-JIU
Strada VICTORIEI – ZONA CENTRU
Bloc 11 Scara ___ Apartament 14
înregistrat la Registrul Comerţului la nr. J 18/68/1997
Cod fiscal 9156578
figurează în evidenţe cu următoarele obligaţii de plată către buget la data de
13.03.2006
Denumirea obligaţiei Obligaţia de plată Majo- Amenzi
de plată rări Penali
-taţi
Dublul
Sumei
Curentă

Total din care restantă

Amânată eşalonată
1 2 3 4 5 6 7

E eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la CREDIT BANCAR C.E.C.


E valabil 30 de zile de la data eliberării.
Conducătorul unităţii fiscale
Nume şi prenume CRISTINA VIAŞU
Semnătura şi ştampila _______________

ANEXA NR.12

Persoana juridică: S.C.FLORIM.S.R.L. Forma de proprietate:


Localitatea: TG-JIU Societate cu răspundere limitată
Numărul din Registrul Activitatea preponderentă:
Comerţului: J 18/62/1997 Comerţ cu amănuntul al
produselor farmaceutice
Cod fiscal: 9156599
Pag: l
BILANŢ
la data de 31/03/2006
- mii Ron -
Nr. Sold la
rd.
începutul anului Sfârşitul anului

A.Active imobilizate I.Imobilizări 1 0 0


necorporale
II. Imobilizări corporale 2 160 217
III. Imobilizări financiare 3 160 0
Active imobilizate - Total (rd.0l la 03) 4 230 217
B. Active circulante 5 175 257
I. Stocuri
II. Creanţe (sumele) ce urmează a fi 6 0 181
încasate după o perioadă mai mare de
1 an se prez. separat
III. Investiţii financiare pe termen 7 2 0
scurt
Pag: 2 - mii Ron -
IV. Casa şi conturi la bănci 8 2 1
Active circulante - Total (rd.05 la 08) 9 409 440
C. Cheltuieli în avans 10 0 0
D. Datorii ce trebuie plătite într-o 11 555 181
perioadă de un an
E. Active circulante nete, respectiv 12 -146 259
Datorii nete (rd.09+10-11-18)
F. Total active minus datorii curente 13 14 476
(rd.04+12-17)
G. Datorii ce trebuie plătite într-o 14 0 441
Perioadă mai mare de un an
H. Provizioane ptr. riscuri şi cheltuieli 15 0 0
I. Venituri în avans (rd.17+18), din 16 0 0
care:
- subvenţii pentru investiţii 17 0 0
- venituri înregistrate în avans 18 0 0
J. Capital şi rezerve 19 2 2
I. Capital (rd.20 la 22), din care
- capital subscris nevărsat 20 0 0
- capital subscris vărsat 21 2 2
- patrimoniul regiei 22 0 0
II. Prime de capital 23 0 0

Pag: 3
- mii Ron -
Nr. Sold la
rd.
începutul anului Sfârşitul anului

III. Rezerve din reevaluare Sold C 24 0 0


Sold D 25 0 0
IV. Rezerve 26 7 7
V. Rezultatul reportat 27 4 0
Sold C
Sold D 28 0 0
VI. Rezultatul exerciţiului Sold C 29 4 25
Financiar 30 0 0
Sold D
Repartizarea profitului 31 4 0
Total capitaluri proprii (rd.19+ 23+24- 32 14 35
25+26+27-8+29-30-31)
Patrimoniul public 33 0 0
Total capitaluri (rd.32+33) 34 14 35

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
STOICA/OLARU S.C. EXPERT S.R.L.
SEMNĂTURA SEMNĂTURA

ŞTAMPILA UNITĂŢII ŞTAMPILA UNITĂŢII


Pag: 3
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
La data de 31/03/2006
- mii Ron -
Denumirea indicatorului Nr. Exerciţiul financiar
rd.
Precedent Încheiat

Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04) 1 251 402


Productivitatea vândută 2 0 0
Venituri din vânzarea mărfurilor 3 251 402
Venituri din subvenţii de exploatare 4 0 0
aferente cifrei de afaceri nete
Variaţia stocurilor Sold C 5 0 0
Sold D 6 0 0
Producţia imobilizată 7 0 0
Alte venituri din exploatare 8 0 22
Venituri din exploatare - Total 9 251 425
Cheltuieli cu materiile prime şi 10 5 10
Materialele
Cheltuieli materiale 11 0 0
Alte cheltuieli din afară 12 0,72 1
Cheltuieli privind mărfurile 13 204 333
Cheltuieli cu personalul (rd.15+ 16), 14 12 19
din care:
- salarii 15 9 14
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia 16 3 4
socială
Amortizări şi provizioane pentru 17 2 7
deprecierea imobilizărilor corporale şi
necorporale (rd.18-19)
- cheltuieli 18 2 7
- venituri 19 0 0
Ajustarea valorii activelor circulante 20 0 0
(rd.21-22)
- cheltuieli 21 0 0
- venituri 22 0 0
Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 23 12 24
26)
- Cheltuieli privind prestaţiile externe 24 11 20
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi 25 0,63 0,54
vărsăminte asimilate
- Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi 26 0,17 3
activele cedate
Ajustări privind provizioanele pentru 27 0 0
riscuri şi cheltuieli (rd.28-29)
- cheltuieli 28 0 0
- venituri 29 0 0
Cheltuieli de exploatare - Total 30 238 396
(rd. 10 la 14 +17+20+23+27)
Rezultatul din exploatare 31 13 28
Profit (rd.09-30)
Pierdere (rd.30-09) 32 0 0
Venituri din interese de participare 33 0 0
Din care, în cadrul grupului 34 0 0
Venituri din alte investiţii fin. şi 35 0 0
creanţe nete din act. imobilizate
Din care, în cadrul grupului 36 0 0
Venituri din dobânzi 37 0,02 0,004
Din care, în cadrul grupului 38 0 0
Alte venituri financiare 39 0
Venituri financiare- Total 40 0,02 3
(rd.33+35+37+39)
Ajustarea valorii imobiliz.fin. şi a 41 0 0
invest. Financ. deţinute ca active circ.
(rd.42-43)
- cheltuieli 42 0 0
- venituri 43 0 0
Cheltuieli privind dobânzile 44 6 0,91
Din care, în cadrul grupului 45 0 0
Alte cheltuieli financiare 46 0 0
Cheltuieli financiare- Total 47 6 0,91
(rd.41+44+46)
Rezultatul financiar Profit (rd.40-47) 48 0 2
Pierdere (rd.47-40) 49 6 0
Rezultatul curent Profit (rd.09+40-30- 50 6 31
47)
Pierdere (rd.30+47-09-40) 51 0 0
Venituri extraordinare 52 0 0
Cheltuieli extraordinare 53 0 0
Rezultatul extraordinar 54 0 0
Profit (rd.52-53)
Pierdere (rd.53-52) 55 0 0
Venituri Totale (rd.09+40+52) 56 251 428
Cheltuieli Totale (rd.30+47+53) 57 244 397
Rezultatul brut Profit (rd.56-57) 58 6 31
Pierdere (rd.57-56) 59 0 0
Impozitul pe profit 60 2 5
Rezultatul net al exerciţiului financiar 62 4 25
Profit (rd.58-60-61)
Pierdere (rd.60+61-58) 63 0 0

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
STOICA/OLARU S.C. EXPERT S.R.L.
SEMNĂTURA SEMNĂTURA

ŞTAMPILA UNITĂŢII ŞTAMPILA UNITĂŢII

Pag: 6
NOTĂ EXPLICATIVĂ
- mii Ron -
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. Nr.unităţi Sume
rd.
Unităţi care au înregistrat profit 1 1 25
Unităţi care au înregistrat pierderi 2 0 0
mii Ron -
II. Date privind plăţile restante Nr. Total Din care:
rd. (col.2+ 3)
Pt. activitatea Pt. investiţii
curentă
Plăţi restante - Total (rd. 04+08+14 la 3 0 0 0
18+22), din care:
Furnizori- Total (rd.05 la 07), din 4 0 0 0
care:
- peste 30 de zile 5 0 0 0
- peste 90 de zile 6 0 0 0
- peste un an 7 0 0 0
Obligaţii restante faţă de bugetul 8 0 0 0
asigurărilor sociale- Total (rd.09 1a
13), din care:
- contribuţia pt. asigurări sociale de 9 0 0 0
stat datorate de angajatori, salariaţi şi
alte persoane asimilate
- contribuţia pers. juridice sau fizice 10 0 0 0
ce angajează personal salariat şi
contribuţia persoanelor asigurate la
fondul asigurărilor sociale de sănătate
- contribuţia pt. pensia suplimentară 11 0 0 0
- contribuţia pers. juridice sau fizice 12 0 0 0
ce utilizează munca salar, şi contrib.
pt. ajutorul de şomaj de la salariaţi
- alte datorii sociale 13 0 0 0
Obligaţii restante faţă de bugetele 14 0 0 0
fondurilor speciale
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 15 0 0 0
Impozite şi taxe neplătite la termenul 16 0 0 0
stabilit la bugetul de stat
Impozite şi taxe neplătite la termenul 17 0 0 0
stabilit la bugetele locale
Credite bancare nerambursate la 18 0 0 0
scadenţă - Total (rd.19 la 21), din care
- restante după 30 de zile 19 0 0 0
- restante după 90 de zile 20 0 0 0
- restante după un an 21 0 0 0
Dobânzi restante 22 0 0 0
Pag: 7
- mii Ron -
III. Numărul mediu de salariaţi Nr. An precedent An curent
rd.
Număr mediu de salariaţi 23 10 13

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
STOICA/OLARU S.C. EXPERT S.R.L.
SEMNĂTURA SEMNĂTURA

ŞTAMPILA UNITĂŢII ŞTAMPILA UNITĂŢII

EVALUAREA PERFORMANŢEI FINANCIARE - LA SOCIETATEA S.C.


FLORIM S.R.L.
LA 31 MARTIE ANEXA NR.13
I CANTITATIVI
mula de calcul Foarte bine Bine Satisfăcător Necorespunzător Nivel
Indica
ditatea curentă > 150% 4 120<Lc<150 3 100<Lc<120 2 <100% Ip 243
Active circulante * 100 p % p % p
rii sub un an

ditatea imediată >100% 4 80%<Li<100 3 60%<Li<80 2 <60% 1 101


Active circulante-Stocuri * 100 p % p % p P
rii sub un an

de îndatorare general 0 < Gi < 4 50%<Gi<60 3 60%<Gi<100 2 100%<Gi<200 I 1744


50% p % p % p % P
>200% O
p
Datorii totale * I UU

taluri proprii <0 O


p
de îndatorare financiară 0 < Gif < 4 30%<Gif<50 3 50%<Gif<70 2 70%<Gif<100 lp 53.7
Datorii financiare * 100 30% p % p % p %
>100% O
p
taluri proprii <0 O
p
abilitatea >200% 4 150%<S<200 3 100%<S<150 2 <100% lp 106
Total activ * 100 p % p % p
rii totale

abilitatea cifrei de afaceri >10% 4 5%<Rca<10 3 0%<Rca<5% 2 <0% O 6.4


Profit net * 100 p % p p p
de afaceri

abilitatea generală >17% 4 8%< 3 0%<Rg<8% 2P <0% O 6.5


Profit net «100 p Rg<17% p p
tuieli totale

ACTORI CANTITATIVI
ANEXA NR.14
EVALUAREA PERFORMANŢEI FINANCIARE LA SOCIETATEA S.C.
FLORIMS.R.L.
ANALIZĂ LA 31 MARTIE 2006
RI CALITATIVI
umire factori Foarte bine Bine Satisfăcător Necorespunzător P

uarea nivelului de Studii 4p Studii superioare 3p Studii medii în 2p Studii medii în alte 1p 4
icare a echipei superioare în alte domenii domeniu domenii
ageriale în domeniu
himea în specialitate Experienţă « 4ani<Exp<5ani 3p 2ani<Exp<4ani 2p Exp<2 ani 1P 4
hipei manageriale >5 ani P
mea capitalului > 100 mii 4p 25miKKs<100mil 3p 10miKKs<25mil 2p < 10 mii Ron 1p 2
al (Ks)
ţiile dintre acţionari Foarte bune 4p Bune 3P Satisfăcătoare 2p Nesatisfâcătoare 1P 4
ăr de clienţi pt. > 4 clienţi 4p 4 clienţi 3p 2 sau 3 clienţi 2p 1 client 1p 4
cipalul produs
ercializat
derea operaţiunilor 75%<R<10 4p 50%<R<75% 3p 25%<R<50% 2p 5%<ponderea op. 1p l
late prin C.E.C. 0% Derulate prin
C.E.C.
ponderea op.
Derulate prin
C.E.C. <5%
endenţa de unul sau >3 furnizori 4p 3 furnizori 3p 2 furnizori 2p 1 furnizor 1p 4
mulţi furnizori cu
erea valorică cea
mare
ACTORI CALITATIVI 2

TOTAL PUNCTAJ I + II = 17 + 16 = 33
CLIENTUL SE ÎNCADREAZĂ ÎN CLASA DE PERFORMANTĂ "C”
ANEXA NR. 15

RAPORT DE ÎNTÂLNIRE

Societatea: S.C. FLORIMS.R.L.


OBIECTUL ÎNTÂLNIRII:
ANALIZA POSIBILITĂŢII ACORDĂRII UNUI CREDIT ÎN VALOARE DE
170.000 RON PENTRU CUMPĂRAREA UNUI APARTAMENT.
1. Prezentarea societăţii şi istoric
SOCIETATEA A FOST ÎNFIINŢATĂ ÎN ANUL 1997, AVÂND CA OBIECT
DE ACTIVITATE COMERŢUL CU AMĂNUNTUL.
2. Activitate:
COMERŢ CU AMĂNUNTUL AL PRODUSELOR FARMACEUTICE.
3. Rezultate financiare:
LA 31.12.2005 VENITURILE TOTALE ÎNREGISTRATE SUNT DE 12
MILIARDE, CU CHELTUIELI DE 11.8 MILIARDE RON.
4. Evoluţie recentă - Perspective:
LA DATA ANALIZEI VENITURILE SUNT DE 4.3 MILIARDE DE RON, CU
CHELTUIELI DE 3.9 MILIARDE, IAR PROFITUL NET DE 257 MILIOANE.
5. Investiţii în curs de realizare şi în perspectivă, finanţarea proiectelor de
investiţii:
ACHIZIŢIONAREA UNUI APARTAMENT ÎN BUCUREŞTI CU
DESTINAŢIA DE DEPOZIT DE MEDICAMENTE.
6. Garanţii:
IPOTECA IMOBILIARĂ - SPAŢIU COMERCIAL ÎN TG-JIU STR. VICTORIA
CENTRU.

7. Relaţii bancare:
CLIENT FIDEL C.E.C.-ULUI, AVÂND PÂNĂ ÎN PREZENT ÎNSĂ DOUĂ
CREDITE OBŢINUTE ŞI ACHITATE.
8. Sectorul economic: COMERŢ CU AMĂNUNTUL.
9. Concluzii:
S.C. FLORIMS.R.L. ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE DE CREDITARE
PREVĂZUTE DE NORMA 3/2002.
10. Propunerile consilierului de credit:
PROPUN ACORDAREA CREDITULUI SOLICITAT DE S.C. FLORIMS.R.L,
ÎN VALOARE DE 170000 RON

ANEXA NR. 16

FIŞA CLIENTULUI

DATE DE IDENTIFICARE
Numele clientului S.C. FLORIM
Forma juridică SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATA
Cod client 01238795455
Obiect de activitate DESFACERE CU AMĂNUNTUL ŞI RIDICATA PRODUSE
FARMACEUTICE
Cifra de afaceri 2.4561.232
Sediul social
TG-JIUSTR. VICTORIEI CENTRU

Numărul şi data înregistrării la Reg.


Comerţului sau Reg. Agricol
J18/62/1997 Cod fiscal 9156578

CAPITAL
Valoare 2010 Ron
Natura Privat Stat Străin Mixt
Structura Privat -100% Stat Străin

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
(UNDE ESTE CAZUL)
PERSOANE ÎMPUTERNICITE SĂ
ANGAJEZE SOCIETATEA
Nr. Nume şi Funcţia g Anul Profesia Vechi
crt. prenume naşterii mea în
firmă
1 stoica monica ADMINISTRATOR 1954 FARMACIST
2 OLARU ADMINISTRATOR 1958 FARMACIST
IOANA
PERSONALUL
Număr:
Productiv Administrativ Total
10 3 13
PRINCIPALII FURNIZORI ŞI
PONDEREA ACESTORA ÎN
TOTAL APROVIZIONĂRI
Nr. crt. Furnizori Bunuri Valoare - Ponere în
achiziţionate mii Ron - total aproviz.
123n S.C. SICONTAD MEDICA- 528
S.C. BIOFARM MENTE 326
S.C. LAROFARM 86
ALŢII 293
TOTAL 4167
PRINCIPALII CLIENŢI ŞI PONDEREA ACESTRA ÎN TOTALUL VÂNZĂRILOR
- MII RON -
Nr. Clienţii Produse/servicii Valoare - mii Ponderea în
Crt. Furnizate Ron - total vânzări
1 S.C. MONTERO MEDICAMENTE 36
23 S.C. FARMCAM MEDICAMENTE 69
POPULAŢIA MEDICAMENTE 1316
TOTAL 1421 100%

SERVICII BANCARE ACORDATE CLIENTULUI


- credite DA
- efecte comerciale scontate NU
- investiţii în acţiuni sau alte valori mobiliare DA
- efecte comerciale avalizate NU
- garanţii emise NU
- acreditive deschise sau confirmate NU
ANEXA NR. 17
Casa de Economii şi Consemnaţiuni
Unitatea C.E.C. TG-JIU
Nr. cerere credit 73105052006

REFERAT DE CREDIT

Solicitarea clientului 170.000 - CUMPĂRARE APARTAMENT - 60 LUNI


(valoare credit solicitat, obiectul creditului, durata de creditare, perioada de graţie)
I. Identificarea clientului
1. Denumirea clientului S.C. FLORIM S.R.L
2. Sediul social TG-JIU STR. VICTORIEI CENTRU - BL. 11, AP. 14
3. Forma juridică S.R.L., data înfiinţării 30.01.1997 număr înmatriculare la
Registrul Comerţului J 18/62/1997, cod fiscal 9156578
4. Obiectul de activitate
5. Capitalul social subscris 2010, capital vărsat 2010 Ron
5.1. Structura capitalului PRIVAT
5.2. Structura acţionariatului
6. Conducerea (studii., vechime, experienţă în activitate)
7. Client al C.E.C. din data de 8.11.2001
8. Dacă deţine participării la alte societăţi comerciale
9. Istoricul societăţii

II. Situaţia economico — financiară


1. Descrierea generală a activităţii
2. Contul de profit şi pierdere - prezentare generală a veniturilor şi cheltuielilor
- Ron -
An precedent Raportare La data solicitării
Trimestrială creditului
31.12.2006 31.03.2006
Venituri totale 1204 428
Cheltuieli totale 1185 397
Profit brut 18 31
Profit net 4 25
3. Bilanţul anual (sinteza ultimului bilanţ anual, a ultimei raportări trimestriale şi
la data solicitării creditului constituit pe baza ultimei balanţe de verificare)
- mii Ron -
Ultimul bilanţ 3 Ultima La data solicitării
1.12.2005 Raportare creditului
31.03.2006
ACTIVE 570 658
• Imobilizări 160 217
• Stocuri 230 257
• Creanţe 175 181
• Disponibilităţi 2 1
• Alte active - -
PASIVE 570 658
• Capitaluri proprii 14 35
• Datorii, din care 559 622
- împrumuturi bancare - 19
- datorii către furnizori 536 576
- datorii la bugetul 14 13
statului
• Alte pasive 4 9
4. încadrarea în funcţie de indicatorii de bonitate în categoriile A, B, C, D sau E
→C

III. Prezentarea proiectului CUMPĂRARE APARTAMENT


A. Scopul finanţării: ACHIZIŢIONARE APARTAMENT ÎN BUCUREŞTI
B. Planul de finanţare
- Valoarea investiţiei 220.000 Ron
- Valoarea creditului solicitat 170.000 Ron
- Contribuţia proprie a clientului 50 Ron
C. Informaţii despre piaţă şi concurenţă
- Politica de preţuri: SUB CONCURENŢĂ
- Pieţe previzionale: MUN. TG-JIU
- Evaluarea concurenţei: PRACTICĂ PREŢURI RIDICATE
- Modalităţi de desfacere: DIRECTĂ
- Reţea de distribuţie: PROPRIE
- Segment de piaţă deţinut LOCAL
D. Calitatea managementului
- Morală şi profesională: FOARTE BUNĂ
- Prestigiu şi experienţă în ramura/sector de activitate:
PROFESIONISTE CU EXPERIENŢĂ DE 7 ANI
- Reputaţie managerială: FOARTE BUNĂ

E. Garanţii propuse
Tipul garanţiei Valoarea de piaţă Valoarea acceptată în
garanţie
IPOTECĂ IMOBILIARĂ 288.960 RON 231.168 RON

IV. Concluzii şi propuneri


1.Valoarea creditului propus spre aprobare: 170.000
2.Sursa de finanţare:
- din surse proprii: 50.000 RON
- din credit 170.000 RON
3.Obiectul creditului:CREDIT ECHIPAMENT:CUMPĂRARE APARTAMENT
4.Durata de creditare: 60 LUNI
5.Mod de utilizare a creditului: INTEGRAL
6.Garanţiile solicitate de C.E.C.:
- evaluate de CÎRŢÎNĂ VICTOR
- la data de 5 MAI 2006
7.Modalitatea de rambursare: LUNAR
8.Rata dobânzii propusă: 26%
9.Costurile creditului:
ANEXA NR. 18
Casa de Economii şi Consemnaţiuni
Sucursala TG-JIU

EXTRAS
Din procesul verbal întocmit în data de 07.05.2006 privind hotărârea
Comitetului de Credit

Au participat PONDERA ION, BELGIUIONELA, PATRU VASILE, GANEÂ


CONSTANTIN.
În conformitate cu prevederile Normelor metodologice şi a Procedurilor de
creditare a agenţilor economici mici şi mijlocii, Comitetul de credit a analizat creditul
solicitat de agentul economic S.C. FLORIMS.R.L., si a hotărât următoarele măsuri:
a) în cazul aprobării creditului
Se aprobă cererea de credit a agentului economic S. C. FLORIMS.R.L. cu 4
voturi pentru şi 0 voturi împotrivă, respectiv:
1. Obiectul creditului CUMPĂRARE APARTAMENT CU DESTINAŢIA -
DEPOZIT DE MEDICAMENTE
2. Creditul în sumă de 170.000 RON se acordă pe termen de 60 luni, cu o
perioadă de graţie de 0 luni.
3. Dobânda practicată este de 26% pe an.
4. Garanţia creditului IPOTECĂ IMOBILIARĂ.
b) în cazul respingerii cererii de credit
Se respinge cererea agentului economic cu____voturi din următoarele motive:
_______________________________________________________
_____________________________________________________________
Comitetul de credit:
Numele şi prenumele DA/NU Semnătura
Dondera Ion DA Dondera
Belgiu Ionela DA Belgiu
Pătru Vasile DA Pătru
Ganea Constantin DA Ganea

Bibliografie

Basno C., Monedă, credit, bănci, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.
Dardac N.,
Floricel C.
Basno C. Monedă, credit, bănci - Aplicaţii şi studii de caz, Ed. Didactică şi
Dardac N., Pedagogică, Bucureşti, 1999.
Floricel C.
Basno C., Operaţiuni bancare, Ed. Didactică şi Pedagogică, . Bucureşti, 1999.
Dardac N.
Davidescu N. Sisteme informatice financiar - bancare. Aplicaţii,
Editura All Beck, Bucureşti, 1997.
Lloyd H.P. Analiza creditului, Ed. Expert şi Casa de Editură Capital, Bucureşti, 1998
Muth F.H.
Gerlach
Medar L.I., Manual de creditare, Editura Mondial Press, Bucureşti, 1996.
Hudrea I.
Medar L.I. Creditarea agenţilor economici, Editura Ager, Tg- Jiu, 2000.
Medar L.I. Perfecţionarea sistemului informaţional bancar, Editura Ager, Tg-Jiu,
2001.
Medar L.I. Operaţiuni bancare, Editura Spirit Românesc, Craiova 2002.
Paliu P.L.
Medar L.I. Operaţiunile instituţiilor de creditare, Editura Academica Brâncuşi,
Tg-Jiu, 2004.
Medar L.I. Opinii privind tehnica creditării agenţilor Economici, Revista
CECCAR, Conrtabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, nr. 1 1/2003.
Roxin L. Gestiunea riscurilor bancare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1997.
Staicu C. Bazele contabilităţii moderne, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2003.
Traşcă M. Contabilitatea societăţii bancare, Editur Sitech, Craiova, 1999.
*** Monografie contabilă a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C. E.
C.
*** Norma metodologică nr. 12/2002 privind creditarea persoanelor fizice
*** Norma metodologică nr. 3/1999 privind creditarea persoanelor juridice.
*** Regulamentul 5 B.N.R./2002.
*** Statut C.E.C./ Legea nr. 66/1996.

Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate