Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „TEREZIANUM"

Sibiu, str. Postăvarilor nr. 18, cod 550081


tel/fax: 0269.221323 – director
tel/fax: 0269218797 - secretariat, 0269210138 – contabilitate
e-mail: colegiulalimentarsibiu@yahoo.com
site: www.terezianum.ro

ŞCOALĂ EUROPEANĂ
ECO ŞCOALĂ
ŞCOALĂ MaST-TOP

An şcolar: 2019 – 2020 Avizat,


Disciplina: Matematică Director:
Clasele: a X-a F şi G , Nivel Profesional
Domeniul pregătirii: Turism şi alimentaţie, respectiv Industrie Alimentară
Nr. săptămâni teorie: 15 Total ore: 15 (1 ore/săptămână )
Profesor : STROE MONICA Avizat,
Plan cadru aprobat prin OMEN 3207/22.02.2019 Responsabil de catedră:
Plan de învăţământ aprobat prin OMECTS 3915/18.05.2017
Programă aprobată prin OMECTS 3915/18.05.2017
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – SEMESTRUL I

Predare-învăţare şi
evaluare formativă La
Aplicaţii/ dispoziţia Total Calendar Obs.
Competenţe specifice vizate Conţinuturi Predare-
evaluare profesorului
învăţare
formativă

Test iniţial - 1 - 1 S1

ALGEBRĂ

UI 1.1 Numere reale 2 2 1 5


1. Identificarea caracteristicilor tipuri de - Numere reale: proprietăţi ale puterilor cu - 1 - 1 S2
numere utilizate în algebră şi a formei de exponent raţional, iraţional şi real,
scriere a unui număr real în contexte variate aproximări raţionale pentru numere
2. Compararea şi ordonarea numerelor reale
utilizând metode variate
iraţionale; Puteri cu exponent iraţional şi
3. Aplicarea unor algoritmi specifici real a unui număr pozitiv.
calculului cu puteri, radicali şi logaritmi în - Radical dintr-un număr raţional (ordin 2 1 - - 1 S3
contexte variate sau 3), proprietăţi ale radicalilor;
4. Alegerea formei de reprezentare a unui - Noţiunea de logaritm, proprietăţi ale 1 - - 1 S4
număr real pentru optimizarea calculelor
5. Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaţia
optimizării calculelor de logaritmare;
6. Analiza validităţii unor afirmaţii prin Evaluare sumativă UI 1.1 – Probă scrisă - 1 - 1 S5
utilizarea aproximărilor, a proprietăţilor sau a
regulilor de calcul Activitate remedială - - 1 1 S6
UI 1.2 Funcții 2 2 1 5
- Funcţia putere cu exponent natural - 1 - 1 S7
f : R→D, f(x)=xn , n din N şi n ≥ 2;
1. Exprimarea relaţiilor de tip funcţional în n
diverse moduri - Funcţia radical f: D→R, f(x)= √ x , n
2. Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin din N şi n=2,3, unde D = [0, ∞) pentru n 1 - - 1 S8
graficul unei funcţii în scopul deducerii unor
proprietăţi algebrice ale acesteia (monotonie, par şi D = R pentru n impar. Radical dintr-
bijectivitate, semn, continuitate, convexitate) un număr raţional (de ordinul 2 sau 3 ),
3. Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în proprietăţi ale radicalilor;
calcule şi aproximări, prin metode diverse
4. Exprimarea în limbaj matematic a unor - Funcţia exponenţială f : R→ ( 0;∞ ),
situaţii concrete ce se pot descrie printr-o f(x)=ax, a є ( 0;∞), a≠1 şi funcţia logaritmică 1 - - 1 S9
funcţie de o variabilă f : ( 0;∞) →R, f(x)=logax, a є (0; ∞), a ≠ 1,
5. Interpretarea unor probleme de calcul în
vederea optimizării rezultatului creştere exponenţială, creştere logaritmică
6. Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi Evaluare sumativă UI 1.2 – Probă scrisă - 1 - 1 S10
inversabilitate în trasarea unor grafice şi în Activitate remedială - - 1 1 S14
rezolvarea unor ecuaţii.
Exerciţii recapitulative - - 1 1 S15

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ - 1 2 3


- Pregătirea lucrării scrise semestriale - - 1 1 S11
- Lucrare scrisă semestrială - 1 - 1 S12
- Corectarea lucrării scrise semestriale. - - 1 1 S13
TOTAL SEMESTRUL I 4 6 5 15
Notă: S9 şi S15 – X F practică ; S7, S13 – X G practică
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „TEREZIANUM"

Sibiu, str. Postăvarilor nr. 18, cod 550081

tel/fax: 0269.221323 – director

tel/fax: 0269218797 - secretariat, 0269210138 – contabilitate

ŞCOALĂ EUROPEANĂ
ECO ŞCOALĂ
ŞCOALĂ MaST-TOP

An şcolar: 2019 – 2020 Avizat,


Disciplina: Matematică Director:
Clasele: a X-a F şi G , Nivel Profesional
Domeniul pregătirii: Turism şi alimentaţie, respectiv Industrie Alimentară
Nr. săptămâni teorie: 18 Total ore: 18 (1 ore/săptămână )
Profesor : STROE MONICA Avizat,
Plan cadru aprobat prin OMEN 3207/22.02.2019 Responsabil de catedră:
Plan de învăţământ aprobat prin OMECTS 3915/18.05.2017
Programă aprobată prin OMECTS 3915/18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – SEMESTRUL al II-lea

Predare-învăţare şi
evaluare formativă La
Aplicaţii/ dispoziţia Total Calendar Obs.
Competenţe specifice vizate Conţinuturi Predare-
evaluare profesorului
învăţare
formativă

UI 2.1 Ecuaţii 4 3 1 8
5. Interpretarea unor probleme de calcul în - Rezolvări de ecuaţii folosind proprietăţile 1 - - 1 S16
vederea optimizării rezultatului. funcţiilor;
6. Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi - Ecuaţii iraţionale ce conţin radicali de 1 - - 1 S17
inversabilitate în trasarea unor grafice şi în ordinul 2 sau 3; S18
rezolvarea unor ecuaţii.
- Ecuaţii exponenţiale de forma: af(x)=ag(x) , 1 1 - 2 S19
a real pozitiv; 20

- Ecuaţii logaritmice de forma: logaf(x)=b,


a real pozitiv, diferit de 1 şi b real, 1 1 - 2 S20
utilizarea de substituţii care conduc la S21
rezolvarea de ecuaţii algebrice;
Evaluare sumativă UI 2.1 – Probă scrisă - 1 - 1 S22
Activitate remedială - - 1 1 S23
S28
Exerciţii recapitulative - 1 1 2
S29

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ - 1 2 3


- Pregătirea lucrării scrise semestriale - - 1 1 S24
- Lucrare scrisă semestrială - 1 - 1 S25
- Corectarea lucrării scrise semestriale. - - 1 1 S26
TOTAL SEMESTRUL AL II-LEA 4 5 4 13

Notă: S27 – Săptămâna „Şcoala Altfel”

Până la data realizării planificării nu au fost stabilite săptămânile de practică pentru semestrul al II-lea.